Οργανικά κενά-πλεονάσματα Μουσικών Καλλιτεχνικών Μεταθέσεις 2023

Οργανικά κενά-πλεονάσματα Μουσικών Καλλιτεχνικών Μεταθέσεις 2023 ζητήθηκαν από το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 113231/Ε2/19-09-2022 έγγραφό του έχοντας ως θέμα:

 Οργανικά κενά/πλεονάσματα Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Πειραματικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης για τις μεταθέσεις του έτους 2023.

Αναλυτικά το έγγραφο:

Προκειμένου να προβούμε στις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του έτους 2023 σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, παρακαλούμε

να καταχωρίσετε έως τη Δευτέρα, 03.10.2022 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://inventory.minedu.gov.gr/

τα οργανικά κενά/πλεονάσματα διδακτικού προσωπικού στις παραπάνω σχολικές μονάδες αρμοδιότητας σας ανά κλάδο και ειδικότητα, ώστε να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. που προτίθενται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης στα εν λόγω σχολεία.

Σημειώνεται ότι μετά την καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης των δεδομένων, δεν θα επιτρέπονται τροποποιήσεις οργανικών κενών/πλεονασμάτων.

Τα οργανικά κενά και πλεονάσματα προσωπικού θα πρέπει να δηλωθούν με αντικειμενικότητα, όπως προκύπτουν από τα πραγματικά στοιχεία που έχουν καταχωριστεί και στο ηλεκτρονικό σύστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις

 • του άρθρου 4 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45τΑ’), όπως αντικαταστάθηκε από
 • το άρθρο 4 του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94τΑ’), και
 • του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ’).

Επισημαίνεται ότι τα εναπομείναντα οργανικά κενά λαμβάνονται υπόψη για τις διαδικασίες των μετατάξεων και των διορισμών.

Για τον υπολογισμό των κενών/πλεονασμάτων λαμβάνονται υπόψη

 • οι οργανικά ανήκοντες στις σχολικές μονάδες εκπαιδευτικοί και
 • το υποχρεωτικό τους ωράριο διδασκαλίας, καθώς
 • και οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας για τη λειτουργία των τμημάτων σε κάθε σχολική μονάδα
   • με βάση τις πρώτες αναθέσεις μαθημάτων,
   • σύμφωνα με τις ισχύουσες Υ.Α., τις εγκυκλίους αναθέσεων μαθημάτων και
   • τα ισχύοντα ωρολόγια προγράμματα της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ.

Επισημαίνεται ότι η διαφορά των ωρών θα πρέπει να διαιρεθεί με το είκοσι (20), ενώ δεν λαμβάνεται υπόψη για τη δήλωση οργανικού κενού υπόλοιπο ωρών κάτω του δώδεκα (12).

Τα οργανικά κενά πρέπει να είναι ακέραιοι αριθμοί που αντιστοιχούν σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών (π.χ. 2 κενά ΠΕ06), ενώ για τους εκπαιδευτικούς Μουσικής Παιδείας πρέπει να καταχωρισθεί η ειδίκευση (π.χ. 2 ΠΕ79.01-TE16 ειδικότητας κιθάρας).

Για τα οργανικά κενά κλάδων ΠΕ08 και ΠΕ11 των Καλλιτεχνικών Σχολείων δύναται να καταχωριστεί ειδίκευση.

Επίσης, όσον αφορά στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, πρέπει απαραίτητα να καταχωρισθεί η επικρατέστερη γλώσσα των μαθητών σε κάθε ένα από αυτά.

Διευκρινίζεται ότι πλεόνασμα εκπαιδευτικού προσωπικού σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, συνεπάγεται υπεράριθμους εκπαιδευτικούς στις εν λόγω σχολικές μονάδες.

Συνεπώς, σύμφωνα με τις διατάξεις της

 • §12 του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45τΑ’) που προστέθηκε
 • με την §2 του άρθρου 12 του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94τΑ’), αρμοδίως

«..τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια σε συνεδρίασή τους χαρακτηρίζουν ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, κατά σχολική μονάδα..»

(περ. β, §3, άρθρο 14 του Π.Δ. 50/1996),

ώστε στη συνέχεια να χαρακτηριστούν ως υπεράριθμοι από το αρμόδιο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τις παραπάνω διατάξεις διαδικασία.

 

Τονίζεται εκ νέου ότι, μετά την καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης των δεδομένων, δεν θα επιτρέπονται τροποποιήσεις οργανικών κενών/πλεονασμάτων.

 

Εφιστούμε την προσοχή σας στον ενδελεχή έλεγχο των στοιχείων που προέρχονται από τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς σας και στην ορθή καταχώριση, με ευθύνη σας, των οργανικών κενών/πλεονασμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα, ώστε να αποτυπωθούν σωστά οι οργανικές ανάγκες των Πειραματικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων για το έτος 2023-24.

 

Οργανικά κενά-πλεονάσματα Μουσικών Καλλιτεχνικών Μεταθέσεις 2023 ζητήθηκαν από το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 113231/Ε2/19-09-2022 έγγραφό του που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

 

https://drive.google.com/file/d/1uhyeeD9lRmFzFk-aWO1kX8fX5Tsokqqp/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε