Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας ΠΔ18/2018

Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας ΠΔ18/2018 όπως δημοσιεύθηκε στο υπ άριθμ. 31 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στο τεύχος Α την 23η Φεβρουαρίου 2018, με τίτλο:

Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Τα περιεχόμενα του ΠΔ 18/2018 είναι τα εξής:

ΜΕΡΟΣ Α’
I
Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
Άρθρο 1
Αποστολή του Υπουργείου
Άρθρο 2
Διάρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου
ΙΙ
ΙΙ. ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
Άρθρο 3
Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών
Άρθρο 4
Γραφεία Γενικών/Διοικητικού/ Τομεακών Γραμματέων
ΙΙΙ.
ΙΙΙ.ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
Άρθρο 5
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
Άρθρο 6
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Άρθρο 7
Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
Άρθρο 8
Γραφείο Επιστημονικών Συμβούλων
IV
IV. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Άρθρο 9
Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Άρθρο 10
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού
Άρθρο 11
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
Άρθρο 12
Διεύθυνση Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων
Άρθρο 13
Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων
Άρθρο 14
Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
Άρθρο 15β
Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Άρθρο 15γ
Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας
Άρθρο 16
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Άρθρο 17
Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
Άρθρο 18
Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων
Άρθρο 19
Διεύθυνση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων
Άρθρο 20
Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
Άρθρο 21
Διεύθυνση Εκκαθάρισης Αποδοχών και Λοιπών Επιδομάτων
Άρθρο 22
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
Άρθρο 23
Αυτοτελή Τμήματα Πληρωμών και Αρχείου
Άρθρο 24
Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Άρθρο 25
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου
Άρθρο 26
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Άρθρο 27
Διεύθυνση Υπαλληλικής Υποστήριξης
Άρθρο 28
Διεύθυνση Εποπτείας και Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών
Άρθρο 29
Αυτοτελές Τμήμα Παιδικού Σταθμού
Άρθρο 30
Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Άρθρο 31
Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Άρθρο 32
Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Άρθρο 33
Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Άρθρο 34
Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Άρθρο 35
Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής
Άρθρο 36
Διεύθυνση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία
Άρθρο 37
Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
Άρθρο 38
Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Άρθρο 39
Διεύθυνση Διορισμών Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Άρθρο 40
Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Άρθρο 41
Διεύθυνση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Άρθρο 42
Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
Άρθρο 43
Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης
Άρθρο 44
Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης
Άρθρο 45
Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης
Άρθρο 46
Γενική Διεύθυνση Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Άρθρο 47
Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων
Άρθρο 48
Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
Άρθρο 49
Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Άρθρο 50
Αυτοτελής Διεύθυνση Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης
Άρθρο 51
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Άρθρο 52
Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Β
Β. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Άρθρο 53
Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
Άρθρο 54
Αυτοτελής Διεύθυνση Συγκέντρωσης, Υποβολής Παραστατικών και λοιπών θεμάτων
Άρθρο 55
Αυτοτελές Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφερειακών Διευθύνσεων
V
V. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 56
Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων
Άρθρο 57
Αποστολή και διάρθρωση
Άρθρο 58
Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης
Άρθρο 59
Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων
VI. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Άρθρο 60
Αποστολή και διάρθρωση
Άρθρο 61
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας
Άρθρο 62
Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας
Άρθρο 63
Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων
Άρθρο 64
Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας
Άρθρο 65
Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας ΠΔ18/2018
VII
VII.ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Άρθρο 66
Αποστολή και διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης
Άρθρο 67
Γενική Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας
Άρθρο 68
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ.
Άρθρο 68Α
Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης
Άρθρο 68Β
Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης
Άρθρο 68Γ
Διεύθυνση Νεολαίας
Άρθρο 68Δ
Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης
Άρθρο 68Ε
Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας
Άρθρο 69
Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
Άρθρο 70
Άρθρο 71
Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο
Άρθρο 72
Κατανομή Οργανικών και Προσωποπαγών Θέσεων του Προσωπικού των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ)
Άρθρο 73
Κατανομή θέσεων του λοιπού προσωπικού
Άρθρο 74
Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης
Άρθρο 75
Το προσωπικό των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου εξακολουθεί και υπηρετεί στους προβλεπόμενους κλάδους και ειδικότητες των άρθρων 70, 71 και 72 του παρόντος.
Άρθρο 76
Προσωπικό Δημοσίων ΙΕΚ
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 77
Άρθρο 78
Κατανομή θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και νομό.
Άρθρο 79
Κατανομή προσωποπαγών θέσεων του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) κατά κατηγορία και ειδικότητα ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) και νομό
Άρθρο 80
Κατάταξη υπηρετούντος προσωπικού Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΠΠΕΘ.
ΜΕΡΟΣ Δ΄
Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων
Άρθρο 81
Άρθρο 82
Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων
Άρθρο 83
Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων
Άρθρο 84
Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 85
Άρθρο 86
Καταργούμενες Διατάξεις
Άρθρο 87
Έναρξη Ισχύος

 

Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας ΠΔ18/2018 όπως δημοσιεύθηκε στο υπ άριθμ. 31 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στο τεύχος Α την 23η Φεβρουαρίου 2018, βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1cbbxGyTvAOQNcwx0g9_XSL0RxNDfZkqx/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε