Νέο Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων

Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων συγκροτείται σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5051/Δ5 υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 219 Τεύχος Β την 19η Ιανουαρίου 2023 έχοντας ως θέμα:

Τροποποίηση, συμπλήρωση της υπό στοιχεία 190677/Δ5/10.11.2016 υπουργικής απόφασης, «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 3754).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α. του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167), ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 47 και του άρθρου 63,

β. της υπό στοιχεία Γ4/931/671/13.11.1986 κανονιστικής απόφασης «Σχολικές Αθλητικές Εκδηλώσεις» (Β’ 99/1987), που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 1824/1988 (Α’ 296),

γ. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις» (Α’ 112),

δ. του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 102),

ε. του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136),

στ. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

ζ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων» (Α’ 119),

η. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αν. Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

θ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αν. Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

  1. την υπό στοιχεία 2/5472/0022/3.2.2014 κοινή υπουργική απόφαση «Δαπάνες σχολικών αγώνων» (Β’ 224),
  2. την υπό στοιχεία Φ6/304/75662/Γ1/15.5.2014 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων, κατάρτισης, χορήγησης φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)» (Β’ 1296),
  3. την υπό στοιχεία 168/Υ1/ 8.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β’ 33),
  4. την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8.1.2020 (Β’ 8) υπουργική απόφαση περί μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” και “Με εντολή Υφυπουργού” στους Γενικούς Γραμματείς, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ,
  5. την υπό στοιχεία 190677/Δ5/10.11.2016 υπουργική απόφαση «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 3754), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 9712/Δ5/19.1.2018 υπουργική απόφαση (Β’ 80) και την υπό στοιχεία 9941/Δ5/22.1.2019 υπουργική απόφαση (Β’ 109),
  6. την υπό στοιχεία 140732/Δ5/14.11.2022 (ΑΔΑ:ΨΣΛΤ46ΜΤΛΗ-4ΙΖ) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) σχολικού έτους 2022-2023»,
  7. την υπό στοιχεία 170405/ΓΓ1/28.12.2021, υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης» (Β’ 6273),
  8. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται περαιτέρω δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/27/3165/Β1/12.01.2023 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποφασίζουμε:

Το υποκεφάλαιο 2.2.1. του Κεφαλαίου 2 της υπό στοιχεία 190677/Δ5/10.11.2016 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 3754), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«2.2.1. Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, συγκροτείται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους, μετά από πρόταση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.), τέως Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Ο.Ε.Σ.Α.) για την οργάνωση κάθε είδους σχολικών αθλητικών εκδηλώσεων.

Ειδικά για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, συγκροτούνται αντίστοιχα επτά (7) και δύο (2) Ο.Ε.Σ.Α.Δ., όσες και οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Αθήνας Α’, Αθήνας Β’, Αθήνας Γ’, Αθήνας Δ’, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιά, Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Δυτικής Θεσσαλονίκης).

Κάθε Ο.Ε.Σ.Α.Δ. αποτελείται από εννέα (9) μέλη:

α) Από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο.

β) Από τον Υπεύθυνο Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού που εδρεύει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (κλάδου ΠΕ 11 που υπηρετεί στην Π/θμια ή στη Δ/θμια Εκπαίδευση), ως Α’ Αντιπρόεδρο, ή, σε περίπτωση, που αυτός δεν υπάρχει, από έναν μόνιμο εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής, ο οποίος υπηρετεί στην ίδια ή σε όμορη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία εδρεύει η Ο.Ε.Σ.Α.Δ.. Δαπάνες μετακίνησης και διανυκτέρευσης του υπηρετούντος σε όμορη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού που προκαλούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων ως μέλος της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. βαρύνουν τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προέλευσής του, η οποία εκδίδει σχετική απόφαση μετακίνησης.

γ) Από τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Β’ Αντιπρόεδρο.

δ) Από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής που έχει την ίδια έδρα με την Επιτροπή, ως Επόπτη με δικαίωμα ψήφου, ή, σε περίπτωση που αυτός δεν υπάρχει, από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής, ο οποίος υπηρετεί σε όμορη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Αν υπηρετούν περισσότεροι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής Αγωγής, μέλος της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. ορίζεται εκείνος που διαθέτει τη μεγαλύτερη συνολική υπηρεσία. Ο ορισμός του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής όμορης Περιφερειακής Διεύθυνσης ως μέλους της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. πραγματοποιείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης προέλευσής του, στην οποία ασκεί τα κύρια καθήκοντά του, κατόπιν αιτήματος του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία εδρεύει η Ο.Ε.Σ.Α.Δ.. Δαπάνες μετακίνησης και διανυκτέρευσης του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής Αγωγής που προκαλούνται κατά την άσκηση των παράλληλων καθηκόντων του ως μέλος της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. του προηγούμενου εδαφίου βαρύνουν την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης προέλευσής του, η οποία εκδίδει σχετική απόφαση μετακίνησης. Αν δεν είναι δυνατή η σύμφωνα με τα ανωτέρω ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σε Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής, ο οποίος υπηρετεί σε όμορη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, καθήκοντα μέλους της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. ασκεί ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία εδρεύει η συγκεκριμένη Ο.Ε.Σ.Α.Δ..

Στην περίπτωση που στην ίδια έδρα υπηρετούν περισσότεροι από ένας Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής, θα μετέχουν εναλλάξ ανά σχολικό έτος στην Ο.Ε.Σ.Α.Δ. της Διεύθυνσης αρμοδιότητας τους. Σε περιπτώσεις που ένας Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ 11 είναι αρμόδιος σε περισσότερες από μία Διευθύνσεις, θα μετέχει σε μία εκ των Ο.Ε.Σ.Α.Δ. της Περιφέρειας αρμοδιότητας τους με δική τους επιλογή. Ευνόητο είναι ότι οι Συντονιστές Εκπαίδευσης Φυσικής Αγωγής, αν και θα μετέχουν μόνο σε μία Ο.Ε.Σ.Α.Δ., θα μπορούν να ασκούν εποπτεία σε όλη την Περιφέρεια αρμοδιότητας τους και να μετέχουν στις συνεδριάσεις και των υπολοίπων Ο.Ε.Σ.Α.Δ. της Περιφέρειας αρμοδιότητάς τους, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου. ε) Από δυο (2) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής (ΠΕ 11) που υπηρετούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατά προτεραιότητα. Ο ένας εκ των δύο ανωτέρω δύναται να είναι εν ενεργεία Διοικητικός Υπάλληλος που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης μεταταχθείς από την Εκπαίδευση, κλάδου Π Ε 11 (Φυσικής Αγωγής).

στ) Από δυο (2) καθηγητές Φυσικής Αγωγής (ΠΕ 11) που υπηρετούν στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κατά προτεραιότητα. 0 ένας εκ των δύο ανωτέρω δύναται να είναι εν ενεργεία Διοικητικός Υπάλληλος που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης μεταταχθείς από την Εκπαίδευση, κλάδου ΠΕ 11 (Φυσικής Αγωγής).

η) Από έναν εν ενεργεία δημόσιο υπάλληλο που υπηρετεί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Γραμματέα της Επιτροπής και μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Καθήκοντα Υπολόγου Χ.Ε.Π. μπορεί να εκτελεί ένας εκ των β), ε), στ), η) ή ένας εν ενεργεία Διοικητικός ή Εκπαιδευτικός που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 190677/Δ5/ 10.11.2016 (Β’ 3754) υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 17 Ιανουαρίου 2023

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων συγκροτείται σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5051/Δ5 υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 219 Τεύχος Β την 19η Ιανουαρίου 2023 έχοντας ως θέμα:

Τροποποίηση, συμπλήρωση της υπό στοιχεία 190677/Δ5/10.11.2016 υπουργικής απόφασης, «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 3754).

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1BFGRAxtmANiyGL4MkqLU0rt6AymCbQK6/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε