Οργανωτικοί Συντονιστές – Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου

Οργανωτικοί Συντονιστές – Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου

Ο νόμος 4982 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 195 τεύχος Α την 15η Οκτωβρίου 2022 έχει θέμα:

Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης.

Στο άρθρο 100 του νόμου 4982/2022 με θέμα:

Μεταβατικές διατάξεις για τους Οργανωτικούς Συντονιστές και τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου -Τροποποίηση άρθρου 231 ν. 4823/2021
δημοσιεύθηκαν οι δύο παράγραφοι 1Α και 7Α που αναφέρονται στους Οργανωτικούς Συντονιστές και τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου.
Στην ανάρτηση αυτή αναφέρουμε το συνολικό άρθρο 231 του Νόμου 4823/2021 με όλες τις τροποποιήσεις και βεβαίως περιλαμβάνονται οι δύο παράγραφοι 1Α και 7Α.
Άρθρο 231
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α’

1.

 • Τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και οι
 • Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου,

που καταργούνται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 233,

συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος,

έως την επιλογή και τοποθέτηση

 • των Συμβούλων Εκπαίδευσης,
 • των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και
 • των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση

 • των Συμβούλων Εκπαίδευσης,
 • των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και
 • των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης,

την αρμοδιότητα

 • ανάθεσης και
 • κατανομής

της επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης σχολικών μονάδων στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, σε περίπτωση κενών ή κενούμενων θέσεων, έχουν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Για την παύση της λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα στις Κυβερνήσεως. Οι με κάθε σχέση εργασίας οργανικές θέσεις προσωπικού, περιλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., εκτός των θέσεων που καταργούνται με την παρ. 1 του άρθρου 233, μεταφέρονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η ανάληψη υπηρεσίας από

 • τους Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης,
 • τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης

γίνεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της διαπιστωτικής απόφασης του τρίτου εδαφίου.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 112 ΝΟΜΟΣ 4842/2021 με ισχύ την 13/10/2021
1Α.
Κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, αν για οποιονδήποτε λόγο ελλείπει ο Οργανωτικός Συντονιστής ή υπάρχει αδυναμία νόμιμης αναπλήρωσής του,
καθήκοντα Οργανωτικού Συντονιστή ασκεί παράλληλα
ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, ο οποίος υπηρετεί στην έδρα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και διαθέτει τη μεγαλύτερη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία ή,
αν περισσότεροι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου διαθέτουν την ίδια συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία,
αυτός στον οποίο ανατίθενται τα εν λόγω παράλληλα καθήκοντα από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Η ανάθεση των παράλληλων καθηκόντων στον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του πρώτου εδαφίου γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Κατά τη διάρκεια της άσκησης των παράλληλων καθηκόντων καταβάλλεται στον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ως επίδομα θέσης ευθύνης μόνο το επίδομα που λαμβάνουν οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. σύμφωνα με την παρ. 6.
Αν δεν καταστεί δυνατή η ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, καθήκοντα Οργανωτικού Συντονιστή ασκεί ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης.
Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 100 ΝΟΜΟΣ 4982/2022 με ισχύ την 15/10/2022

2. Από την επιλογή και τοποθέτηση των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, λήγουν οι θητείες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου. Για τη λήξη της θητείας τους εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, έως τη λήξη της θητείας τους, αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου υπηρετούν. Ειδικά και μόνο για τις περιπτώσεις, όπου προβλέπεται η συμμετοχή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στη συγκρότηση συλλογικών οργάνων, οι τελευταίοι εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους ως μέλη αυτών και μετά τη λήξη της θητείας τους, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας, έως την ανασυγκρότηση των εν λόγω συλλογικών οργάνων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 233. Αρμόδια συμβούλια για τη συμμόρφωση της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες αφορούν σε διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, είναι τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής της παρ. 4 του άρθρου 37.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 376 ΝΟΜΟΣ 4957/2022 με ισχύ την 21/7/2022
3. Υφιστάμενες μισθώσεις για τη στέγαση και τη λειτουργία των ΠΕ.ΚΕ.Σ., κατά τον χρόνο παύσης της λειτουργίας τους, σύμφωνα με την παρ. 1 μπορεί να λύονται αζημίως για το Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 3130/2003 (Α’ 76).

4. Εν εξελίξει κατά την έκδοση της διαπιστωτικής απόφασης της παρ. 1 επιμορφωτικά σεμινάρια και συναφείς δράσεις των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. υλοποιούνται και ολοκληρώνονται με ευθύνη των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Συγχρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση πράξεις, που υλοποιούνται από τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συνεχίζουν να υλοποιούνται από τους Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι οποίοι θεωρούνται καθολικοί διάδοχοι ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις πράξεις αυτές, καθώς και δικαιούχοι των τραπεζικών λογαριασμών των καταργούμενων οργανικών μονάδων για τη χρηματοδότηση των πράξεων αυτών. Οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης υπεισέρχονται ως εργοδότες στις συμβάσεις έργου που έχουν συναφθεί από τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. για την υλοποίηση των ανωτέρω πράξεων και οι συμβάσεις αυτές συνεχίζονται ως τη λήξη τους.

5. Τα αρχεία των ΠΕ.ΚΕ.Σ. μεταφέρονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης ευθύνονται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών μεταφοράς των κάθε μορφής αρχείων που τηρούνται στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καθώς και για την ασφαλή φύλαξη και μεταφορά των υλικών ή αξιών που ανήκουν στη δημόσια περιουσία.

6. Έως τη λήξη της θητείας τους, σύμφωνα με την παρ. 2, οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.ΚΕ.Σ. και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου λαμβάνουν το επίδομα θέσης ευθύνης, που προβλέπεται στις υποπερ. γγ’ και δδ’ της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπως ισχύουν έως την έναρξη ισχύος του άρθρου 28 του παρόντος. Οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.ΚΕ.Σ. και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου εξακολουθούν να λαμβάνουν το επίδομα θέσης ευθύνης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και μετά τη λήξη της θητείας τους στις περιπτώσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2, εφόσον δεν έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί ως Σύμβουλοι Εκπαίδευσης. Έως την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων των Κ.Ε.ΠΕ.Α., οι υπεύθυνοι των Κ.Π.Ε. λαμβάνουν το επίδομα θέσης ευθύνης της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015, όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του ν. 4547/2018 (Α’ 102).

7. Οι Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (Δ.Ε.Δ.Α.) που προβλέπονται στο άρθρο 5 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο αυτό έως τη συγκρότηση των Ε.Δ.Ε.Α., σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3699/2008, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 54 του παρόντος. Οι Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) που προβλέπονται στο άρθρο 4 του ν. 3699/2008, όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έως τη συγκρότηση των Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος.

7Α.

Αν Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου για την Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση εντός μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

 • ελλείπει για οποιονδήποτε λόγο ή
 • απουσιάζει ή
 • αδυνατεί ή
 • κωλύεται

να ασκήσει καθήκοντα προέδρου σε Δ.Ε.Δ.Α. που λειτουργεί κατά την παρ. 7,

καθήκοντα προέδρου αυτής ασκεί παράλληλα ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου για την Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση, ο οποίος υπηρετεί σε όμορη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και διαθέτει τη μεγαλύτερη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία ή, αν περισσότεροι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου για την Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση διαθέτουν την ίδια συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, αυτός που διαθέτει τη μεγαλύτερη συνολική υπηρεσία ασκώντας τα περισσότερο συναφή προς τις αρμοδιότητες της εν λόγω επιτροπής καθήκοντα.

Η ανάθεση των παράλληλων καθηκόντων στον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου για την Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση του πρώτου εδαφίου γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης προέλευσής του, στην οποία ασκεί τα κύρια καθήκοντά του, κατόπιν αιτήματος του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης υποδοχής του, στη Δ.Ε.Δ.Α. της οποίας ανατίθενται παράλληλα καθήκοντα προέδρου. Δαπάνες μετακίνησης και διανυκτέρευσης του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου για την Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση που προκαλούνται κατά την άσκηση των παράλληλων καθηκόντων του πρώτου εδαφίου βαρύνουν την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης προέλευσης του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου για την Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση, η οποία εκδίδει και τη σχετική απόφαση μετακίνησης σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τις αποζημιώσεις λόγω μετακίνησης. Αν δεν καταστεί δυνατή η ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, καθήκοντα προέδρου της Δ.Ε.Δ.Α. ασκεί ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία η επιτροπή αυτή λειτουργεί.

Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 100 ΝΟΜΟΣ 4982/2022 με ισχύ την 15/10/2022

8. Οι οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις εκπαιδευτικών, μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και διοικητικού προσωπικού των ΚΕ.Σ.Υ. διατηρούνται στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., με εξαίρεση τις θέσεις της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι οποίες καταργούνται. Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του Ε.Ε.Π., που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής Προϊσταμένων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., εφόσον διαθέτουν τα λοιπά προσόντα που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 31. Οι εκπαιδευτικοί των θέσεων που καταργούνται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, τοποθετούνται, εντός τριάντα ημερών (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων της επιλογής τους στην περιοχή μετάθεσης της έδρας του Κ.Ε.Σ.Υ., στο οποίο υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης της επιλογής τους στην περιοχή που επιθυμούν να τοποθετηθούν, παραμένουν ως υπεράριθμοι στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης μέχρι την οριστική τους τοποθέτηση.

9. Για τη μεταφορά ή την κατάργηση θέσεων, καθώς και τη μεταφορά του προσωπικού που προβλέπονται στις παρ. 1 και 8 εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

10. Τα κτίρια που έχουν παραχωρηθεί για τη στέγαση Κ.Ε.Α., με συμβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου δια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και δήμων, χρησιμοποιούνται για τη στέγαση των Κ.Ε.ΠΕ.Α..

11. Όπου στις διατάξεις του ν. 3699/2008 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4547/2018 γίνεται λόγος για το ΚΕ.Σ.Υ. νοείται το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

12. Τα αρχεία των υπευθύνων σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, τα οποία μεταφέρθηκαν στα Κ.Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 του ν. 4547/2018, όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και τα σχετικά με τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό αρχεία των Κ.Ε.Σ.Υ. μεταφέρονται στα Τμήματα Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, όπου υπάγονται οι Υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού του άρθρου 27 του παρόντος.

13. Όπου στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται λήξη θητείας, αυτή επέρχεται αζημίως για το Δημόσιο.

14. Οι υπεύθυνοι που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων υπευθύνων, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α’ του Μέρους Β’. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα Κ.Π.Ε. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επιλογή και τοποθέτηση των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κ.Ε.ΠΕ.Α., σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α’ του Μέρους Β’.

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε