Οριστικοποίηση τμημάτων σχολικών μονάδων 2022-2023

Οριστικοποίηση τμημάτων σχολικών μονάδων 2022-2023 ζητά με το υπ’ αριθμ. 88242/ΓΔ4/ 15-7-2022 έγγραφό του το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Έγγραφο που έχει θέμα:

Οριστικοποίηση τμημάτων ανά σχολική μονάδα σχολικού έτους 2022-23

Αναφέρει το παρόν έγγραφο τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 22 της αριθμ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ (Β΄ 2005), όπως ισχύει, σας ενημερώνουμε ότι:

Σημείωση συντάκτη: Το άρθρο 22 της αριθμ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ (Β΄ 2005) παρατίθεται στο τέλος του άρθρου:

1. Για τα Γυμνάσια και για τα Γενικά Λύκεια οι Διευθυντές/ντριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να οριστικοποιήσουν με απόφασή τους τα τμήματα που θα λειτουργήσουν σε όλες τις τάξεις ανά σχολική μονάδα το σχολικό έτος 2022-23

έως και την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022.

2. Για τα Επαγγελματικά Λύκεια οι Περιφερειακοί/ές Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να οριστικοποιήσουν με απόφασή τους τα τμήματα που θα λειτουργήσουν σε όλες τις τάξεις ανά σχολική μονάδα το σχολικό έτος 2022-23

έως και την Τρίτη 26 Ιουλίου 2022.

Οριστικοποίηση τμημάτων σχολικών μονάδων 2022-2023 ζητά με το υπ’ αριθμ. 88242/ΓΔ4/ 15-7-2022 έγγραφό του το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων που ολόκληρο βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1cSUsdTl9IjOeCR3bn6u-p5d_3KSLhaEq/view?usp=sharing

 

 

Άρθρο 22

Ένταξη μαθητών/τριών σε τάξεις Οριστικοποίηση τμημάτων

1)Μετά την εγγραφή τους, τη μετεγγραφή τους ή την ανανέωση της εγγραφής τους στο Γυμνάσιο, το Γενικό Λύκειο ή το Επαγγελματικό Λύκειο, οι μαθητές/τριες εντάσσονται σε τάξεις, όπως προβλέπεται στις επόμενες παραγράφους.

Μαθητές/τριες που μετεγγράφονται σε Γ υμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο εντάσσονται στην τάξη στην οποία είχαν ενταχθεί στο ιδίου τύπου σχολείο από το οποίο μετεγγράφηκαν, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων των άρθρων 17 και 18.

2)Ένταξη μαθητών/τριών σε Γυμνάσιο: α) στην Α’ τάξη εντάσσονται όσοι/ες:

αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την παρούσα,

ββ) δεν έχουν προαχθεί από την τάξη αυτή,

γγ) μετεγγράφονται από την Α’ τάξη άλλου Γ υμνασίου

β) στη Β’ τάξη εντάσσονται όσοι/ες:

αα) έχουν προαχθεί από την Α’ τάξη,

ββ) δεν έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη,

γγ) μετεγγράφονται από τη Β’ τάξη άλλου Γυμνασίου

γ) στη Γ’ τάξη εντάσσονται όσοι/ες:

αα) έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη,

ββ) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ’ τάξη,

γγ) μετεγγράφονται από τη Γ’ τάξη άλλου Γυμνασίου.

3)Ένταξη μαθητών/τριών σε Ημερήσια Γενικά Λύκεια:

α) στην Α’ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την παρούσα,

ββ) δεν έχουν προαχθεί από την τάξη αυτή,

γγ) μετεγγράφονται από την Α’ τάξη άλλου ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου,

δδ) μετεγγράφονται από την Α’ τάξη ημερήσιου ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

β) στη Β’ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

αα) έχουν προαχθεί από την Α’ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,

ββ) δεν έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου,

γγ) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ’ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου τετραετούς φοίτησης,

δδ) μετεγγράφονται από τη Β’ τάξη άλλου ημερήσιου ή εσπερινού ΓΕ.Λ.,

εε) μετεγγράφονται από τη Β’ ή Γ’ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,

στστ) μετεγγράφονται από τη Β’ ή Γ’ εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου ή τη Δ’ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

γ) στη Γ’ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

αα) έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,

ββ) υποχρεώνονται να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Γ’ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,

γγ) μετεγγράφονται από τη Γ’ τάξη άλλου ημερήσιου ή τη Γ’ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου τριετούς φοίτησης ή τη Δ’ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου.

4)Ένταξη μαθητών/τριών σε Εσπερινά Γενικά Λύκεια: α) στην Α’ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την παρούσα,

ββ) δεν έχουν προαχθεί από την Α’ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ.,

γγ) μετεγγράφονται από την Α’ τάξη άλλου ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου,

δδ) μετεγγράφονται από την Α’ τάξη ημερήσιου ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

β) στη Β’ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

αα) έχουν προαχθεί από την Α’ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,

ββ) δεν έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,

γγ) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ’ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου τετραετούς φοίτησης,

δδ) μετεγγράφονται από τη Β’ τάξη άλλου ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου,

εε) μετεγγράφονται από τη Β’ ή Γ’ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,

στστ) μετεγγράφονται από τη Β’ ή Γ’ εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου ή τη Δ’ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

γ) στη Γ’ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

αα) έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου τριετούς φοίτησης,

ββ) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ’ τάξη τριετούς εσπερινού Γενικού Λυκείου,

γγ) δεν έχουν προαχθεί από τη Δ’ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου από το σχολικό έτος 20202021 και εφεξής,

δδ) μετεγγράφονται από τη Γ’ τάξη άλλου τριετούς εσπερινού Γενικού Λυκείου,

εε) μετεγγράφονται από τη Γ’ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου.

δ) στη Δ’ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. (έως το σχολικό έτος 2019-2020) εντάσσονται όσοι/ες:

αα) έχουν προαχθεί από τη Γ’ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου τετραετούς φοίτησης μέχρι το σχολικό έτος 2018-2019,

ββ) υποχρεώνονται να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Δ’ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου μέχρι το σχολικό έτος 2019-2020,

γγ) μετεγγράφονται από τη Δ’ τάξη άλλου εσπερινού Γενικού Λυκείου το σχολικό έτος 2019-2020.

5)

Ένταξη μαθητών/τριων σε Ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια:

α) στην Α’ τάξη ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περίπτ. 8 της παρ. Α του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου, ββ) δεν έχουν προαχθεί από την τάξη αυτή,

γγ) μετεγγράφονται από την Α’ τάξη άλλου ημερήσιου ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου ή από την Α’ τάξη ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου.

β) στη Β’ τάξη ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περίπτ. 8 της παρ. Α του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου, ββ) έχουν προαχθεί από την Α’ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,

γγ) δεν έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,

δδ) μετεγγράφονται από τη Β’ τάξη άλλου ημερήσιου ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

εε) μετεγγράφονται από τη Β’ ή Γ’ τάξη ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου ή τη Δ’ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου.

γ) στη Γ’ τάξη ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περίπτ. 8 της παρ. Α του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου, ββ) έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,

γγ) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ’ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,

δδ) μετεγγράφονται από τη Γ’ τάξη άλλου ημερήσιου ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου τριετούς φοίτησης,

εε) μετεγγράφονται από τη Δ’ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου κατά το σχολικό έτος 20192020,

στστ) μετεγγράφονται στη Γ’ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου τριετούς φοίτησης και εμπίπτουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 151 του ν. 4610/2019 (Α’ 70),

ζζ) εμπίπτουν στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που αναφέρονται στο άρθρο 151 του ν. 4610/2019 (Α’70) και έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στη Γ’ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου τριετούς φοίτησης.

6)Ένταξη μαθητών/τριών σε Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια:

α) στην Α’ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περίπτ. 8 της παρ. Α του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου, ββ) δεν έχουν προαχθεί από την Α’ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

γγ) μετεγγράφονται από την Α’ τάξη ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου,

δδ) μετεγγράφονται από την Α’ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

β) στη Β’ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περίπτ. 8 της παρ. Α του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου, ββ) έχουν προαχθεί από την Α’ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

γγ) δεν έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

δδ) μετεγγράφονται από τη Β’ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

εε) μετεγγράφονται από τη Β’ ή Γ’ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,

στστ) μετεγγράφονται από τη Β’ ή Γ’ ή Δ’ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου.

γ) στη Γ’ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:

αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περίπτ. 8 της παρ. Α του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου, ββ) έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου τριετούς φοίτησης,

γγ) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ’ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου τριετούς φοίτησης,

δδ) μετεγγράφονται από τη Γ’ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου τριετούς φοίτησης,

εε) δεν θα προαχθούν από τη Δ’ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου το σχολικό έτος 20192020,

στστ) εμπίπτουν στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που αναφέρονται στο άρθρο 151 του ν. 4610/2019 (Α’70) και έχουν δικαίωμα εγγραφής ή μετεγγραφής στη Γ’ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου τριετούς φοίτησης,

ζζ) εμπίπτουν στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών παρελθόντων ετών που αναφέρονται στο άρθρο 151 του ν.4610/2019 (Α’70) και έχουν δικαίωμα εγγραφής ή μετεγγραφής στη Γ’ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου τριετούς φοίτησης.

δ) στη Δ’ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. (έως το σχολικό έτος 20192020) εντάσσονται όσοι/ες:

αα) έχουν προαχθεί από τη Γ’ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου τετραετούς φοίτησης μέχρι το σχολικό έτος 20182019,

ββ) δεν θα προαχθούν από τη Δ’ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου το σχολικό έτος 20182019,

γγ) μετεγγράφονται από τη Δ’ τάξη άλλου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

δδ) εμπίπτουν στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που αναφέρονται στο άρθρο 151 του ν. 4610/2019 (Α’ 70)

7)

Στα Γυμνάσια Ε.Α.Ε. φοιτούν μαθητές/τριες μέχρι το 19ο έτος της ηλικίας τους. Περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις, Α, Β1, Γ’. Μαθητές/τριες απόφοιτοι/ες δημοτικού σχολείου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην Α τάξη του Γυμνασίου Ε.Α.Ε., ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο Κ.Ε.Σ.Υ. Οι εγγεγραμμένοι/ες μαθητές/τριες των Α, Β’ και Γ’ τάξεων των Γυμνασίων ΕΑΕ δύνανται να μετεγγράφονται στις αντίστοιχες τάξεις των Γυμνασίων και αντιστρόφως, κατόπιν γνωμάτευσης Κ.Ε.Σ.Υ.

8)

Τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια Λύκεια περιλαμβάνουν τις τάξεις Α1, Β1, Γ, Δ’ Γυμνάσιου και τις τάξεις Α1, Β1, Γ1, Δ’ Λυκείου. Στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια Λύκεια εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του Κ.Ε.Σ.Υ., μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι/ες επωφελούνται από τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα της συγκεκριμένης δομής, και μέσα από την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση μπορούν να οδηγηθούν σε μεταλυκειακές δομές εκπαίδευσης και σε ανεξάρτητη ή εποπτευόμενη εργασία.

Ειδικότερα, στην Α’ τάξη Γυμνασίου δύνανται να εγγράφονται, μετά από γνωμάτευση του Κ.Ε.Σ.Υ., μαθητές/ τριες απόφοιτοι/ες Γενικού ή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και της Α’ ή Β’ τάξης των Ε.Ε.Ε.ΕΚ.

Δικαίωμα πρώτης εγγραφής έχουν οι μαθητές/τριες έως το 16ο έτος της ηλικίας τους. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών/τριών στη Δ’ τάξη χορηγείται τίτλος απολυτήριου Γυμνασίου.

Οι εγγεγραμμένοι/ες μαθητές/τριες των Α’, Β’, Γ’ τάξεων των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων Λυκείων (ΕΝΕΕΓΥΛ) δύνανται να μετεγγράφονται στις αντίστοιχες τάξεις των Γυμνασίων και των Γ υμνασίων ΕΑΕ και αντιστρόφως κατόπιν γνωμάτευσης Κ.Ε.Σ.Υ.

Οι απόφοιτοι/ες των Α’ και Β’ τάξεων Γυμνασίων, Γυμνασίων ΕΑΕ και Γυμνασίων ΕΝΕΕΓΥΛ μπορούν να μετεγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης Κ.Ε.Σ.Υ., ως ακολούθως:

α) Ο/Η απόφοιτος/η της Α’ τάξης Γυμνασίου μπορεί να μετεγγράφεται στην Β’ τάξη Γυμνασίου ΕΑΕ ή Γυμνασίου ΕΝΕΕΓΥΛ.

β) Ο/Η απόφοιτος/η της Β’ τάξης Γυμνασίου μπορεί να μετεγγράφεται στην Γ’ τάξη Γυμνασίου ΕΑΕ ή Γυμνασίου ΕΝΕΕΓΥΛ.

γ) Ο/Η απόφοιτος/η της Α’ τάξης Γυμνασίου ΕΑΕ μπορεί να μετεγγράφεται στην Β’ τάξη Γυμνασίου ή Γυμνασίου ΕΝΕΕΓΥΛ.

δ) Ο/Η απόφοιτος/η της Β’ τάξης Γυμνασίου ΕΑΕ μπορεί να μετεγγράφεται στην Γ’ τάξη Γυμνασίου ή Γυμνασίου ΕΝΕΕΓΥΛ.

ε) Ο/Η απόφοιτος/η της Α’ τάξης Γυμνασίου ΕΝΕΕΓΥΛ μπορεί να μετεγγράφεται στην Β’ τάξη Γυμνασίου Γενικής ή Γυμνασίου ΕΑΕ.

στ) Ο/Η απόφοιτος/η της Β’ τάξης Γυμνασίου ΕΝΕΕΓΥΛ μπορεί να μετεγγράφεται στην Γ’ τάξη Γυμνασίου Γενικής ή Γυμνασίου ΕΑΕ.

ζ) Ο/Η απόφοιτος/η της Γ’ τάξης Γυμνασίου ΕΝΕΕΓΥΛ μπορεί να μετεγγράφεται στην Γ’ τάξη Γυμνασίου Γενικής ή Γυμνασίου ΕΑΕ μετά από γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ.

η) Οι μαθητές/τριες της Δ’ τάξης των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων Λυκείων (ΕΝΕΕΓΥΛ) δύνανται να μετεγγράφονται στην Γ’ τάξη των Γυμνασίων και των Γυμνασίων ΕΑΕ μετά από γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ.

9)Οι κάτοχοι απολυτήριου Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτηση τους, μετά από γνωμάτευση του Κ.Ε.Σ.Υ.:

i) στην Α’ τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου,

ii) στην Α’ τάξη του Γενικού Λυκείου,

iii) στην Α’ τάξη του Λυκείου ΕΑΕ,

iv) στην Α’ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου,

ν) στην Α’ τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου και

vi) σε ΔΓΕΚ ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

10)Τα Λύκεια Ε.Α.Ε. περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τις Α’, Β’, Γ’ τάξεις.

Μαθητές/τριες απόφοιτοι/ες Γυμνασίου ή Γυμνασίου ΕΑΕ ή Γυμνασίου ΕΝΕΕΓΥΛ μπορεί να εγγράφονται στην Α τάξη του Λυκείου Ε.Α.Ε, ύστερα από γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ.

Οι μαθητές/τριες των Α1, Β ‘ και Γ’ τάξεων των Λυκείων ΕΑΕ δύνανται να μετεγγράφονται στις αντίστοιχες τάξεις των ΓΕ.Λ. και αντιστρόφως, κατόπιν γνωμάτευσης Κ.Ε.Σ.Υ.

Οι μαθητές/τριες των Α ‘, Β ‘ και Γ ‘ τάξεων των Λυκείων ΕΑΕ δύνανται να μετεγγράφονται σε τάξεις των ΕΠΑ.Λ. και Λυκείων ΕΝΕΕΓΥΛ ύστερα από γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ. Για τις μετεγγραφές μαθητών/τριών Λυκείων ΕΑΕ προς ΕΠΑ. Λ. και αντιστρόφως, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ., ισχύουν τα προβλεπόμενα για τις μετεγγραφές μαθητών/τριών από ΓΕ.Λ. προς ΕΠΑ.Λ.

Οι εγγεγραμμένοι/ες μαθητές/τριες των Α’, Β1, Γ’ και Δ’ τάξεων των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων Λυκείων (ΕΝΕΕΓΥΛ) δύνανται να μετεγγράφονται σε τάξεις των Λυκείων ΕΑΕ, των ΓΕ.Λ., των ΕΠΑ.Λ. και των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., μετά από γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ., ως εξής:

α) Ο/Η εγγεγραμμένος/η μαθητής/τρια της Α’ τάξης Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ μπορεί να μετεγγράφεται στην Α’ τάξη ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού) και στην Α’ τάξη Λυκείου ΕΑΕ.

β) Ο/Η εγγεγραμμένος/η μαθητής/τρια της Β’ τάξης Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ μπορεί να μετεγγράφεται στη Β’ τάξη ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού) και στη Β’ τάξη Λυκείου ΕΑΕ.

γ) Ο/Η εγγεγραμμένος/η μαθητής/τρια της Γ’ ή Δ’ τάξης Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ μπορεί να μετεγγράφεται στη Β’ τάξη ΓΕ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού), στη Β’ τάξη Λυκείου ΕΑΕ, στη Γ’ τάξη ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού) εφόσον πρόκειται να παρακολουθήσει ειδικότητα του ίδιου τομέα και στη Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού) εφόσον επιθυμεί να παρακολουθήσει ειδικότητα ετέρου τομέα.

Στα Λύκεια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων Λυκείων (ΕΝΕΕΓΥΛ) του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (ΑΊ59) μπορούν να φοιτούν, κατόπιν γνωμάτευσης Κ.Ε.Σ. Υ., όσοι/ες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Στην Α’ τάξη Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ, εντάσσονται, μετά από γνωμάτευση του Κ.Ε.Σ. Υ., όσοι/ες έχουν δικαίωμα α) εγγραφής και β) μετεγγραφής σε αυτή, ήτοι: αα) Όσοι/ες είναι κάτοχοι Απολυτήριου Γυμνασίου ΕΝΕΕΓΥΛ ή Γυμνασίου ΕΑΕ ή Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου ή Γενικού Γυμνασίου (ημερήσιου ή εσπερινού) ή άλλου ισότιμου τίτλου

ββ) Όσοι/ες έχουν απορριφθεί ή μετεγγραφεί από την Α’ τάξη ετέρου Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ. ή την Α’ τάξη Λυκείου ΕΑΕ ή την Α’ τάξη ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ

γγ) Όσοι/ες έχουν απορριφθεί ή μετεγγραφεί από την Α’ τάξη Λυκείου ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού)

δδ) Όσοι/ες έχουν απορριφθεί ή μετεγγραφεί από την Α’ τάξη Γενικού Λυκείου (ημερήσιου ή εσπερινού).

β) Στη Β’ τάξη Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ, εντάσσονται, μετά από γνωμάτευση του Κ.Ε.Σ.Υ. όσοι/ες έχουν δικαίωμα εγγραφής και μετεγγραφής σε αυτή, ήτοι:

αα) Όσοι/ες έχουν προαχθεί από την Α’ τάξη του ιδίου ή ετέρου Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ ή την Α’ τάξη Λυκείου ΕΑΕ ή την Α’ τάξη ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ ή την Α’ τάξη Λυκείου ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού) ή την Α’ τάξη Γενικού Λυκείου (ημερήσιου ή εσπερινού)

ββ) Όσοι/ες δεν έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη του ιδίου ή ετέρου Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ ή τη Β’ τάξη Λυκείου ΕΑΕ ή τη Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ ή τη Β’ τάξη Λυκείου ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού) ή όσοι/ες δεν έχουν προαχθεί από τη Γ’ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83) κι επιθυμούν να ακολουθήσουν έτερο τομέα ή τη Β’ και Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου (ημερήσιου ή εσπερινού)

γγ) Όσοι/ες έχουν προαχθεί από τις Β’ και Γ’ τάξεις Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ ή τις Β’ και Γ’ τάξεις ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ και επιθυμούν να ακολουθήσουν έτερο τομέα ή τις Β και Γ’ τάξεις Λυκείου ΕΑΕ ή Γενικού Λυκείου (ημερήσιου ή εσπερινού) ή τις Β’ και Γ’ τάξεις ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού) ετέρου τομέα ή όσοι/ες φοιτούν στη Δ’ τάξη ιδίου ή ετέρου ΕΝΕΕΓΥΛ κι επιθυμούν να παρακολουθήσουν έτερο τομέα ή όσοι/ες είναι εγγεγραμμένοι/ες το σχολ. έτος 201920 στη Δ’ τάξη Εσπερινού ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 (Α’ 83) κι επιθυμούν να ακολουθήσουν έτερο τομέα

δδ) Όσοι/ες είναι κάτοχοι πτυχίου ΕΝΕΕΓΥΛ κι επιθυμούν να ακολουθήσουν έτερο τομέα

εε) Όσοι/ες είναι κάτοχοι πτυχίου TEE Ειδ. Αγωγής Α’ βαθμίδας του ν.2817/2000 (Α’ 78) κι επιθυμούν να ακολουθήσουν έτερο τομέα

στστ) Όσοι/ες είναι κάτοχοι πτυχίου TEE Ειδ. Αγωγής Β’ βαθμίδας του ν.2817/2000 (Α’ 78) κι επιθυμούν να ακολουθήσουν έτερο τομέα και ειδικότητα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν λάβει πτυχίο για περισσότερες ειδικεύσεις της μιας

ζζ) Όσοι/ες είναι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ κι επιθυμούν να ακολουθήσουν έτερο τομέα και ειδικότητα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν λάβει πτυχίο για περισσότερες ειδικεύσεις της μιας.

γ) Στη Γ ‘τάξη Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ εντάσσονται, μετά από γνωμάτευση του Κ.Ε.Σ.Υ. όσοι/ες έχουν δικαίωμα εγγραφής και μετεγγραφής σε αυτή, ήτοι:

αα) Όσοι/ες έχουν προαχθεί από τη Β ‘ τάξη του ιδίου ή ετέρου Λυκείου ιδίου τομέα του ΕΝΕΕΓΥΛ ή τη Β’ τάξη ιδίου τομέα ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ ή τη Β’ τάξη ιδίου τομέα ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού)

ββ) Όσοι/ες δεν έχουν προαχθεί από τη Γ’ τάξη του ιδίου ή ετέρου Λυκείου ιδίου τομέα του ΕΝΕΕΓΥΛ ή τη Γ’ τάξη ιδίου τομέα ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ ή τη Γ’ τάξη ιδίου τομέα ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού)

δ) Στην Δ’ τάξη Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ εντάσσονται, μετά από γνωμάτευση του Κ.Ε.Σ.Υ. όσοι/ες έχουν δικαίωμα να εγγράφονται ή να μετεγγράφονται σε αυτήν, ήτοι:

αα) Όσοι/ες έχουν προαχθεί από τη Γ’ τάξη του ιδίου ή ετέρου Λυκείου του ΕΝΕΕΓΥΛ ιδίου τομέα ή τη Γ’ τάξη ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ ιδίου τομέα ή τη Β’ τάξη ημερήσιου ή εσπερινού ΕΠΑ.Λ. ιδίου τομέα

ββ) Όσοι/ες δεν έχουν προαχθεί από τη Δ’ τάξη του ιδίου ή ετέρου Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ ιδίας ειδικότητας ή τη Δ’ τάξη ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ ιδίας ειδικότητας

γγ) Όσοι/ες είναι εγγεγραμμένοι/ες το σχολ. έτος 20192020 στις Γ’ ή Δ’ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83) κι επιθυμούν να ακολουθήσουν την ίδια ή έτερη ειδικότητα του ιδίου τομέα ή στη Γ’ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. ιδίας ειδικότητας ή ειδικότητας ιδίου τομέα

δδ) Όσοι/ες είναι κάτοχοι πτυχίου Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ ή Λυκείου ΕΑΕ ή TEE Ειδ. Αγωγής Β’ βαθμίδας του ν. 2817/2000 (Α’ 78) κι επιθυμούν να ακολουθήσουν έτερη ειδικότητα του ιδίου τομέα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν λάβει πτυχίο για περισσότερες ειδικεύσεις της μιας.

11)

Οι μαθητές/τριες των Α’ ή Β’ τάξεων των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. δύνανται να μετεγγράφονται στην Α’ τάξη των Γ υμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών ΓυμνασίωνΛυκείων και στην Α’ τάξη των Γυμνασίων και των Γ υμνασίων ΕΑΕ, κατόπιν γνωμάτευσης Κ.Ε.Σ.Υ.

12)

Οι μαθητές/τριες που εγγράφονται στα Επαγγελματικά Λύκεια, με τους παρακάτω αναφερόμενους τίτλους σπουδών, παρακολουθούν, κατά περίπτωση, τα μαθήματα ως εξής: α) Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.), Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.), Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.), Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή άλλου ισότιμου Απολυτηρίου Λυκείου ή αντίστοιχου Απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής, οι οποίοι/ ες εγγράφονται στη Β’ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α’ 83).

β) Οι κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β’ κύκλου ή άλλου ισότιμου Πτυχίου (και όχι Απολυτηρίου) οι οποίοι/ες εγγράφονται στη Β’ τάξη του ΕΠΑ.Λ. δύνανται να επιλέξουν εγγράφως: αα) είτε την απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α’ 83), διαφορετικής από εκείνη που αναγράφεται στο εν ισχύ πτυχίο της ειδικότητας τους, οπότε απαλλάσσονται από την παρακολούθηση των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, ββ) είτε να παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικοτήτων για την απόκτηση Πτυχίου Ειδικότητας και Απολυτηρίου του ν. 4386/2016 (Α’ 83).

γ) Οι κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών και οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ., οι οποίοι/ ες εγγράφονται στη Β’ τάξη του ΕΠΑ.Λ., παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83), αν δεν είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών.

δ) Οι κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών και οι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Σ., οι οποίοι/ ες εγγράφονται στη Β’ τάξη του ΕΠΑ.Λ., παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83), αν είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών.

ε) Οι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι/ες εγγράφονται στη Β’ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου άλλης Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83), αν δεν είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών.

στ) Οι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι/ες εγγράφονται στη Β’ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση μόνο Πτυχίου άλλης Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83), αν είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών.

ζ) Κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ, οι οποίοι εγγράφονται στη Β’ τάξη Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥΛ για την απόκτηση πτυχίου δεύτερης ειδικότητας, δύναται να παρακολουθούν τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και απαλλάσσονται από τις εξετάσεις των μαθημάτων.

η) Κάτοχοι Πτυχίου (και όχι Απολυτηρίου) TEE Ειδικής Αγωγής Β’ βαθμίδας του ν. 2817/2000 (Α’ 78), οι οποίοι εγγράφονται στη Β’ τάξη Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥΛ, δύνανται να επιλέξουν εγγράφως: α) είτε την απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας διαφορετικής από εκείνη που αναγράφεται στο εν ισχύ πτυχίο της ειδικότητάς τους, επομένως μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα Γενικής Παιδείας αλλά να απαλλάσσονται από τις εξετάσεις των μαθημάτων αυτών β) είτε να παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικοτήτων για την απόκτηση Πτυχίου Ειδικότητας και Απολυτηρίου.

θ) Κάτοχοι Πτυχίου Ειδικότητας ΕΝΕΕΓΥΛ ή ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ ή TEE Ειδικής Αγωγής Β’ βαθμίδας, μπορούν να εγγραφούν στη Β’ τάξη Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ για παρακολούθηση ετέρου τομέα και ειδικότητας ή στη Δ’ Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ για παρακολούθηση έτερης ειδικότητας ιδίου τομέα με το ήδη ληφθέν πτυχίο, με την προϋπόθεση ότι δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου περισσοτέρων ειδικεύσεων της μιας.

13)

α)

Μαθητές/τριες για τους/τις οποίους/ες δεν έχει πραγματοποιηθεί εγγραφή σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 14, μετεγγραφή σύμφωνα με τα άρθρα 16 έως 20 ή ανανέωση εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 21 δεν εντάσσονται σε τάξη. Αν κηδεμόνας ανήλικου/ης μαθητή/τριας που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση δεν προσέλθει στο σχολείο για την ολοκλήρωση της εγγραφής ή της ανανέωσης εγγραφής σύμφωνα με την περίπτ. 1 της παρ. Γ του άρθρου 9 ή την παρ. 2 του άρθρου 21, ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου αναζητά τους λόγους. Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την έναρξη των μαθημάτων, ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου αποστέλλει στην αντίστοιχη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατάσταση των ανήλικων μαθητών/τριών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης οι οποίοι/ες δεν έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή ή την ανανέωση εγγραφής και δεν φοιτούν, και τους λόγους που έχουν προβληθεί από τους κηδεμόνες τους, για κάθε έναν/μία. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνουν την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και ζητούν τη συνδρομή οποιασδήποτε αρχής ή κοινωνικής υπηρεσίας κρίνουν απαραίτητο.

β)

Οι Διευθυντές/ντριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι τις 29 Ιουνίου για τα Γυμνάσια και μέχρι την 5η Ιουλίου για τα Γενικά Λύκεια και οι Περιφερειακοί/ές Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι τις 10 Ιουλίου για τα Επαγγελματικά Λύκεια οριστικοποιούν με απόφασή τους τα τμήματα που θα λειτουργήσουν ανά σχολική μονάδα το επόμενο σχολικό έτος σε όλες τις τάξεις.

γ)

Μετά την οριστικοποίηση των τμημάτων, κάθε εγγραφή, μετεγγραφή, αλλαγή ομάδας προσανατολισμού, επιλεγόμενου μαθήματος ή αλλαγή τομέα και ειδικότητας Επαγγελματικού Λυκείου, πραγματοποιείται αποκλειστικά σε λειτουργούντα τμήματα στις προθεσμίες που ορίζονται στην παρούσα.

δ)

Κατ’ εξαίρεση των περιπτ. β’ και γ’ οι κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης διατηρούν το δικαίωμα αίτησης ένταξης στην προβλεπόμενη τάξη οποτεδήποτε στη διάρκεια του διδακτικού έτους, μέχρι τη λήξη των μαθημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ακολουθηθεί οι διαδικασίες της περίπτ. α’ της παρούσας παραγράφου. Οι απουσίες μέχρι την ημέρα εγγραφής υπολογίζονται στο ακέραιο.

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε