Ορκωμοσία Ανάληψη Υπηρεσίας Νεοδιοριζόμενων ΕΕΠ ΕΒΠ

Ορκωμοσία Ανάληψη Υπηρεσίας Νεοδιοριζόμενων ΕΕΠ ΕΒΠ

ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 100937/Ε4/16-8-2022 έγγραφό του και θέμα:

Ανακοίνωση διορισμού Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.)

Αναλυτικά το έγγραφο:

Σας γνωρίζουμε ότι με την 98350/Ε4/4-8-2022 Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο ΦΕΚ Γ΄ 1927/16-8-2022 (ΑΔΑ: Ψ1Υ146ΜΤΛΗ-Μ9Θ),

διορίζεσθε ως μόνιμο μέλος Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π. στη δημόσια εκπαίδευση και

οφείλετε να παρουσιαστείτε από την Τετάρτη 17 έως και την Τρίτη 23 Αυγούστου 2022

στον προϊστάμενο/στην προϊσταμένη της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της περιοχής διορισμού σας ή

Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Σ.Δ.Ε.Υ. διορισμού σας για να ορκιστείτε και να αναλάβετε υπηρεσία.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προσέλθετε για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός των προαναφερόμενων ημερομηνιών,

ανακαλείται υποχρεωτικά η πράξη διορισμού σας [άρθρο 20, παρ. 1 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26)].

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5Α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), όπως ισχύει

αποκλείεσθε από νέο διορισμό ή πρόσληψη στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης διορισμού σας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ορκωμοσία Ανάληψη Υπηρεσίας Νεοδιοριζόμενων ΕΕΠ ΕΒΠ σύμφωνα με το  υπ’ αριθμ. 100937/Ε4/16-8-2022 έγγραφο του  Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα:

Ανακοίνωση διορισμού Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.)

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1L6eG5Jt9h0VSMIqGSFXnJLeZ7GII6msg/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε