Πίνακας μορίων υποψηφίων Διευθυντών ΔΔΕ Σερρών

Πίνακας μορίων υποψηφίων Διευθυντών ΔΔΕ Σερρών όπως ανακοινώθηκε την 21η Φεβρουαρίου 2023

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά του αναρτηθέντα πίνακα μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων «Πληροφοριακό σύστημα υποβολής αίτησης για επιλογή στελεχών εκπαίδευσης» στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://schooldirectors.minedu.gov.gr/.

 Η ένσταση κατατίθεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων, δηλαδή από την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 ώρα 08:00 έως Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 ώρα 23:59.

 

 

 

 

α/α Α.Π.

ΑΙΤΗΣΗΣ

Α.Μ.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΙΤΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ –

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΙ

ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

ΔΙΠΛΩΜΑ

(1ο – συναφές)

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

ΔΙΠΛΩΜΑ

(2ο ή

μη συναφές)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΔΙΠΛΩΜΑ

(1ο – συναφές)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΔΙΠΛΩΜΑ

(2ο ή

μη συναφές)

ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2ο ΠΤΥΧΙΟ

(Α.Ε.Ι. ή

Τ.Ε.Ι. 4-ετές)

2ο ΠΤΥΧΙΟ

(Τ.Ε.Ι. < 4-ετές)

ΠΤΥΧΙΟ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

3ο ΠΤΥΧΙΟ

(Α.Ε.Ι. ή

Τ.Ε.Ι.)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.

Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.

Α.Ε.Ι.

(τουλάχιστον 300 ώρες ή

9 μήνες)

ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

Π.Ε.Κ.

Ι.Ε.Π.

Π.Ι.

Ο.ΕΠ.ΕΚ.

κ.λ.π.

Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Δ.Ο.Ε.

Ο.Λ.Μ.Ε.

Μείζον

Πρόγραμμα

Επιμόρφωσης

Εκπαιδευτικών

Θεματικές

Ενότητες

Ε.Α.Π.

Τ.Π.Ε. Β Επιπέδου Τ.Π.Ε. Β1 Επιπέδου ΞΕΝΕΣ

ΓΛΩΣΣΕΣ

1η ΞΕΝΗ

ΓΛΩΣΣΑ

(Γ2)

1η ΞΕΝΗ

ΓΛΩΣΣΑ

(Γ1)

1η ΞΕΝΗ

ΓΛΩΣΣΑ

(Β2)

2η ΞΕΝΗ

ΓΛΩΣΣΑ

(Γ2)

2η ΞΕΝΗ

ΓΛΩΣΣΑ

(Γ1)

2η ΞΕΝΗ

ΓΛΩΣΣΑ

(Β2)

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ –

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

ΕΡΓΟ

Βιβλία, Συλλογικοί Τόμοι,

Πρακτικά Συνεδρίων,

Επιμορφωτικό Υλικό

ΒΙΒΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΩΝ

ΟΙΚΩΝ

(ΙSΒΝ)

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΟΙΚΩΝ

(ΙSΒΝ)

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΤΟΜΩΝ

ΔΙΕΘΝΩΝ

ΟΙΚΩΝ

(ΙSΒΝ)

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΤΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΟΙΚΩΝ

(ΙSΒΝ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΔΙΕΘΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

(ΙSΒΝ ή

ISSN)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

(ΙSΒΝ ή

ISSN)

ΣΧΟΛΙΚΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ή

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ

ΒΙΒΛΙΟ

ΟΜΑΔΑ

ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Α.Π.Σ. – Δ.Ε.Π.Π.Σ.

κ.λ.π.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ

ΥΛΙΚΟΥ

Άρθρα ΑΡΘΡΑ

ΔΙΕΘΝΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

(ΙSSΝ)

ΑΡΘΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

(ΙSSΝ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ

ΕΡΓΟ

στην

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Ανώτατο

όριο

περ. α) έως γ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

σε σχολικές μονάδες, κ.λ.π.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

σε πειραματικά

σχολεία

(επιπλέον

μοριοδότηση)

ΠΑΡΟΧΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ

ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

σε

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ι.Ε.Π.

Π.Ι.

Α.Ε.Ι.

κ.λ.π.

Ε.Ε.

και

ΔΙΕΘΝΕΙΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ –

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ

ΕΡΓΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ –

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Περιφ. Δ/ντες,

Συντονιστές

Εκπ/σης Εξωτερ.,

Προϊσταμένοι

Δ/νσης Υ.ΠΑΙ.Θ.

Δ/ντες Εκπ/σης,

Προϊσταμένοι

Γραφείων Εκπ/σης,

Σύμβουλοι Α’ Ι.Ε.Π.,

Πάρεδροι Π.Ι.,

κ.λ.π.

Προϊσταμένοι

Τμήματος Υ.ΠΑΙ.Θ.,

Προϊσταμένοι

Εκπ/κων Θεμάτων,

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Κ.Ε.Σ.Υ., κ.λ.π.,

Σύμβουλοι Β’ Ι.Ε.Π.,

Δ/ντες & Υδ/ντες Π.Ε.Κ.,

Διευθυντές Σχολείων, κ.λ.π.

Προϊσταμένοι

Νηπιαγωγείων &

Ολιγοθεσίων Δ.Σ.,

Υποδιευθυντές

Σχολείων,

κ.λ.π

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Κ.Ε.Σ.Υ.

Ε.Κ.Φ.Ε

Σ.Σ.Ν.

ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

κ.λ.π.

Απόσπαση

σε υπηρεσίες

Υ.ΠΑΙ.Θ.

Το ανώτατο όριο μοριοδότησης Δ/ντη, Υδ/ντή και Προϊσταμένου σχολικής μονάδας είναι 6.
Ανώτατο

όριο:

28 13 6 5 4 3 2 3 2 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 0,5 4 3 2 1 2 1 0,5 5 3 2 2 27 13 9 5 4 2 3 2 12 6 6 6 4 3 2
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΡΙΩΝ

(2)+(3)

(2) =

(2α)+(2β)+

(2γ)+(2δ)+(2ε)

(2α) =

(2αα)+(2αβ)+(2αγ)+

(2αδ)+(2αε)+(2αστ)+

(2αζ)+(2αη)+(2αθ)

(2αα) (2αβ) (2αγ) (2αδ) (2αε) (2αστ) (2αζ) (2αη) (2αθ) (2β) =

(2βα)+(2ββ)+(2βγ)+

(2βδ)+(2βε)+(2βστ)

+(2βζ)+(2βη)

(2βα) (2ββ) (2βγ) (2βδ) (2βε) (2βστ) (2βζ) (2βη) (2γ) =

(2γα)+(2γβ)+

(2γγ)+(2γδ)+

(2γε)+(2γστ)

(2γα) (2γβ) (2γγ) (2γδ) (2γε) (2γστ) (2δ) =

(2δα)+(2δβ)

(2δα) =

(2δα.i)+(2δα.ii)+(2δα.iii)+

(2δα.iv)+(2δα.v)+(2δα.vi)+

(2δα.vii)+(2δα.viii)+

(2δα.ix)+(2δα.x)

(2δα.i) (2δα.ii) (2δα.iii) (2δα.iv) (2δα.v) (2δα.vi) (2δα.vii) (2δα.viii) (2δα.ix) (2δα.x) (2δβ) =

(2δβ.i)+(2δβ.ii)

(2δβ.i) (2δβ.ii) (2ε) (3) =

[A]+(3δ)+(3ε)

[Α] =

(3α)+(3β)+

(3γ)

(3α) =

(3αα)+(3αβ)

(3αα) (3αβ) (3β) (3γ) =

(3γα)+(3γβ)

(3γα) (3γβ) (3δ) (3ε) =

(3εα)+(3εβ)+

(3εγ)+(3εδ)+

(3εε)+(3εστ)

(3εα) (3εβ) (3εγ) (3εδ) (3εε) (3εστ)
1 178267013.1 189474 ΠΑΛΑΖΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ02 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 45,8125 23,750 13 6 4 3 4,0 1 2 1,0 1,0 3,0 3 3,750 2,000 1,0 0,250 0,750 1,75 1,0 0,75 22,0625 13,000 5,500 5,50 4,0 4 2 3 9,0625 6,000 3,000 0,0625
2 131083001.1 205274 ΚΛΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ86 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 44,7500 28,000 13 6 4 3 4,0 1 1,0 1,0 1 4,0 3 2 5,000 3,000 2,0 2,00 1 0,05 2,00 2,0 2,0 16,7500 13,000 9,000 9,75 3,4 4 2 3 3,7500 3,750
3 135271004.2 195624 ΤΑΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04.01 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 44,0000 25,000 13 6 5 4 2,0 1,0 1 3,0 3 5,000 3,000 0,50 0,75 1,875 1,50 1 0,375 0,30 2,00 2,0 2,0 19,0000 13,000 9,000 12,50 1,0 4 2 3 6,0000 6,000
4 122735002.1 151870 ΣΑΡΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ11 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 43,1125 19,300 10 6 4 3,3 1 1,0 0,3 1 1,0 1 5,000 3,000 1,5 0,375 1,00 0,375 2,00 1,5 0,50 23,8125 13,000 9,000 17,50 1,8 4 1 3 2,0 8,8125 6,000 1,375 1,4375
5 193466003.1 190569 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ11 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 42,8750 23,000 13 6 4 3 3 2,0 1,0 1,0 3,0 3 5,000 3,000 2,0 0,125 1,50 1,125 2,00 2,0 1,00 19,8750 13,000 8,250 8,25 2,8 4 2 3 6,8750 4,875 2,000
6 167033009.1 191173 ΧΟΥΜΚΟΖΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ86 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 42,8500 22,700 13 6 4 3 1,7 1 0,2 0,5 2,0 2 4,000 3,000 1 2,00 1,00 1,0 2,0 20,1500 12,400 9,000 10,00 1,4 2 2 7,7500 3,000 4,000 0,750
7 171832000.1 205174 ΔΟΜΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 42,5000 23,500 13 6 4 3 3 4,0 1 1,0 1,0 1 1,0 1 3,500 3,000 2,5 0,250 1 0,50 0,5 2,0 19,0000 13,000 9,000 13,00 5,0 4 2 3 6,0000 6,000
8 179842007.1 178617 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 41,5000 20,500 10 4 3 3 4,0 1 1,0 1,0 1 1,0 1 3,500 3,000 1 2,5 0,50 0,750 0,75 0,50 0,5 2,0 21,0000 13,000 9,000 13,00 4,7 4 2 3 8,0000 6,000 2,000
9 124943000.1 171584 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ11 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 40,8750 19,875 10 6 4 2,5 1,0 1 0,5 3,0 3 4,375 2,375 0,5 0,250 0,625 1 2,00 1,5 0,50 21,0000 13,000 9,000 11,00 4 1 3 8,0000 6,000 0,125 1,8750
10 126922006.2 178267 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ86 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 40,8750 19,500 7 4 3 4,0 2 1,0 1,0 1 3,5 3 0,5 3,000 3,000 4,0 2,0 21,3750 13,000 9,000 15,25 5,0 4 2 3 8,3750 6,000 2,375
11 179957010.1 182615 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 40,5000 22,000 10 6 4 4,0 1 1,0 1,0 1 0,5 1,0 1 5,000 3,000 0,75 1,250 1 0,70 2,00 2,0 0,50 2,0 18,5000 13,000 8,500 8,50 5,0 3 2 1 2,0 3,5000 3,000 0,500
12 173292008.1 151869 ΡΙΖΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ11 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 39,8000 17,800 10 6 4 1,8 1,0 0,8 1,0 1 5,000 3,000 0,5 3,00 2,00 1,5 1,25 22,0000 10,000 9,000 10,50 1 1 12,0000 3,0625 6,000 2,750 2,0000
13 109937000.1 190998 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ86 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 39,1000 22,750 10 4 3 3 4,0 1 2 1,0 1,0 0,5 3,0 3 3,750 3,000 3,0 0,75 0,5 0,25 2,0 16,3500 12,600 8,500 8,50 0,1 4 2 3 3,7500 3,000 0,7500
14 191634012.1 190800 ΔΟΜΟΥΧΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ86 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 38,2500 16,250 7 4 3 3,5 1,0 1,0 1 0,5 3,0 3 2,750 1,000 0,250 0,75 1,75 1,0 0,75 22,0000 13,000 8,750 8,75 2,5 4 2 3 9,0000 6,000 3,000
15 157990001.1 183551 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΠΕ02 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 38,0750 18,200 10 6 4 2,7 1,0 0,7 1 3,0 3 2,500 2,500 2 0,5 19,8750 12,000 9,000 12,25 3 1 2 7,8750 6,000 1,875
16 189434002.1 187597 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ86 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 38,0000 19,000 10 4 3 3 4,0 2 1,0 1,0 1 3,0 3 2,000 1,000 0,250 0,25 0,500 1,00 1,00 19,0000 13,000 9,000 18,00 5,0 3 3 6,0000 4,250 1,750
17 127300005.1 177201 ΚΑΡΑΚΩΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ04.01 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 37,3750 18,375 10 6 4 3,0 1 1,0 1 1,0 1 2,375 0,375 0,125 0,250 2,00 2,0 2,0 19,0000 13,000 9,000 18,75 4 2 3 6,0000 6,000
18 141625006.1 175704 ΣΚΕΜΠΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 35,7500 15,875 7 4 3 4,0 2 1,0 0,7 1 4,0 3 2 0,875 0,375 0,375 0,50 0,50 19,8750 12,000 9,000 17,50 3 3 7,8750 6,000 1,875
19 134970009.1 194433 ΜΠΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 34,8750 18,500 13 6 4 3 3 1 2,0 1 1,0 3,0 3 0,500 0,50 0,5 16,3750 9,000 9,000 16,50 7,3750 6,000 1,375
20 143353014.1 199495 ΚΡΟΥΣΤΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕ82 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 34,1250 15,125 7 4 3 4,0 2 1,0 1,0 0,5 1,0 1 1,125 0,625 0,50 0,125 0,50 0,50 2,0 19,0000 13,000 9,000 13,75 1,6 4 1 3 6,0000 3,625 2,375
21 190168011.1 206702 ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 33,7875 18,600 10 6 4 4,0 2 1,0 1,0 1 1,0 1 3,600 2,100 1,5 0,250 0,250 0,10 1,50 1,50 15,1875 12,000 9,000 10,25 3 3 3,1875 3,000 0,1875
22 153063011.1 161593 ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 33,3375 12,300 6 4 2 3,3 2 1,0 0,3 3,0 3 21,0375 11,100 9,000 18,50 0,1 2 2 9,9375 6,000 3,000 0,9375
23 190827008.1 191222 ΚΛΕΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ86 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 33,0000 14,375 7 4 3 3,5 1 1,0 1,0 0,5 3,0 3 0,375 0,375 0,375 0,5 18,6250 12,250 7,250 7,25 5,0 6,3750 3,000 0,625 2,750
24 138790001.1 190062 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ04.02 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 32,5250 20,125 10 6 4 3,0 1 1,0 1 3,0 3 4,125 2,125 0,25 1,25 0,375 0,250 2,00 2,0 12,4000 11,400 7,000 7,00 0,4 4 2 3 1,0
25 152697001.1 166214 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.02 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 32,5000 13,500 7 4 3 4,0 1 1,0 1,0 1 0,500 0,50 0,5 2,0 19,0000 13,000 9,000 22,75 4,3 1 1 6,0000 5,500 0,500
26 134213002.1 182522 ΝΤΙΚΟΓΛΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑ ΠΕ02 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 32,1250 16,500 7 4 3 4,0 2 1,0 1,0 1 3,0 3 2,500 2,000 2,00 0,50 0,5 15,6250 13,000 9,000 16,00 4 2 3 2,6250 2,625
27 133367004.1 202615 ΚΥΡΙΣΚΟΖΟΓΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ04.01 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 31,8750 13,000 4 4 4,0 2 0,6 0,3 1 0,5 3,0 3 1,500 0,500 0,500 1,00 1,00 0,5 18,8750 12,500 9,000 17,50 0,5 3 3 6,3750 6,000 0,375
28 159791010.1 182456 ΖΕΤΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 31,7500 14,000 4 4 4,0 2 1,0 0,3 1 1 1,0 1 5,000 3,000 2,5 0,375 0,50 0,750 0,75 1 0,250 2,00 2,00 17,7500 13,000 9,000 11,25 5,0 4 2 3 4,7500 3,375 1,375
29 126048000.1 214471 ΓΑΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 31,5000 12,750 6 6 1,5 1,0 0,5 1,0 1 2,250 0,250 0,250 2,00 2,0 2,0 18,7500 12,000 9,000 9,50 3 2 1 6,7500 6,000 0,7500
30 180162003.1 174197 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ08 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 31,3750 13,000 7 4 3 4,0 2 1,0 0,7 0,5 2,0 18,3750 11,000 9,000 17,25 2 2 7,3750 6,000 1,375
31 148026010.1 207227 ΚΑΚΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.01 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 31,1250 11,000 4 4 4,0 1 1 1,0 1 1 1,0 1 1,000 1,000 0,25 0,75 1,0 20,1250 13,000 9,000 15,00 2,750 5,0 4 2 3 7,1250 6,000 1,125
32 119267008.1 189970 ΝΑΟΥΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 31,0750 11,825 4 4 3,7 1 1,0 0,7 1 3,0 3 1,125 0,875 0,125 0,750 0,25 0,25 19,2500 13,000 9,000 10,50 1,0 4 2 3 6,2500 6,000 0,2500
33 158657003.1 168884 ΑΡΑΠΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ86 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 31,0250 11,500 7 4 3 3,5 1 1,0 1,0 0,5 1,0 1 19,5250 12,400 9,000 20,00 0,4 3 3 7,1250 6,000 1,125
34 130808009.1 154038 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΘΗΣ ΠΕ02 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 30,0000 11,000 4 4 3,0 1 1,0 1 1,0 1 3,000 3,000 0,375 0,250 2,500 3,00 19,0000 13,000 9,000 26,25 4,5 3 1 2 6,0000 2,375 3,625
35 144041007.1 165438 ΟΥΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ01 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 29,6250 14,625 10 6 4 1,0 1,0 1,5 1 0,5 2,125 2,125 2,0 0,125 15,0000 9,000 9,000 19,25 6,0000 6,000
36 108716006.1 188575 ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 29,5250 14,000 7 4 3 2,0 1,0 1 3,0 3 2,0 15,5250 12,400 8,000 8,00 0,4 4 2 3 3,1250 0,125 3,000
37 169895000.1 199976 ΜΑΡΜΟΡΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ86 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 29,3000 16,500 10 4 3 3 3,0 1,0 1,0 1 1,5 1 0,5 2,0 12,8000 10,550 8,250 8,25 1,3 1 1 2,2500 2,000 0,2500
38 177573000.1 212427 ΣΤΑΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ02 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 28,7500 15,750 7 4 3 4,0 2 1,0 1,0 1 2,5 2 0,5 2,250 0,250 0,125 0,125 2,00 2,00 13,0000 13,000 8,250 8,25 1,6 4 2 2
39 124177007.1 215825 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ83 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 28,2000 15,200 10 4 3 3 2,2 1,0 0,7 0,5 3,0 3 13,0000 10,000 5,000 5,00 5,0 3,0000 2,000 1,0000
40 115809004.1 177948 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 27,7000 8,900 4 4 2,9 0,9 1,0 1 2,0 2 18,8000 12,800 9,000 21,25 1,8 2 2 6,0000 5,500 0,500
41 125123003.1 174828 ΖΑΠΡΟΥΔΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΠΕ86 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 27,6000 14,600 7 4 3 3,0 1 1,0 1 3,0 3 0,600 0,600 0,500 0,10 1,0 13,0000 13,000 9,000 19,00 3,7 3 3
42 101056009.1 191979 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ84 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 27,6000 8,500 4 4 2,5 1 1,0 0,5 1,0 1 1,000 1,000 1,0 19,1000 12,100 9,000 15,25 0,1 3 1 2 7,0000 6,000 1,000
43 102341014.2 167821 ΣΙΟΜΠΟΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 27,5750 9,575 3,7 1 1,0 0,7 1 2,5 2 0,5 3,375 1,625 0,125 0,75 0,750 1,75 1,75 18,0000 12,000 9,000 23,75 3 3 6,0000 6,000
44 139532001.3 174645 ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ84 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 27,5000 8,500 4 4 3,5 1 1,0 1,0 0,5 1,0 1 19,0000 9,000 9,000 24,00 10,0000 6,000 4,000
45 146551014.1 188421 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 27,5000 9,800 4 4 2,8 1 0,8 1 1,0 1 2,0 17,7000 11,700 9,000 16,00 0,7 2 2 6,0000 6,000
46 169445009.1 183571 ΣΑΓΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 27,3500 8,000 4 4 3,0 1,0 1,0 1 1,0 1 19,3500 10,850 7,750 7,75 0,1 3 3 8,5000 6,000 2,500
47 149568014.1 183700 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΕ02 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 27,0625 12,500 4 4 4,0 2 1,0 1,0 1 3,5 3 0,5 1,000 1,00 1,00 14,5625 13,000 9,000 9,50 1,2 4 1 3 1,5625 0,375 1,1875
48 195861002.1 202205 ΔΟΜΟΥΧΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ03 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 26,8750 13,250 7 4 3 4,0 2 1,0 0,3 1 1,0 1 1,250 0,750 0,50 0,250 0,50 0,50 13,6250 13,000 9,000 11,25 2,1 3 3 0,6250 0,125 0,500
49 177916007.1 184897 ΦΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ11 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 26,7000 10,700 6 6 1,2 1 0,2 3,5 3 0,5 16,0000 9,000 9,000 15,75 7,0000 6,000 1,000
50 184851015.1 168836 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΖΩΗ ΠΕ80 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 26,5375 10,100 4 4 3,6 2 0,7 0,4 0,5 2,5 2 0,5 16,4375 9,000 9,000 14,50 7,4375 3,875 2,125 1,4375
51 156558006.1 213861 ΠΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ06 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 26,3125 17,875 13 6 4 3 3,0 1 1,0 0,5 0,5 1,875 0,875 0,75 0,125 1,00 1,0 8,4375 7,500 6,500 6,50 1 1 0,9375 0,9375
52 151581005.1 180492 ΣΑΡΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 26,0000 11,000 6 6 1,0 1 2,000 2,00 2,0 2,0 15,0000 9,000 9,000 17,75 6,0000 6,000
53 132243006.1 163079 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 25,7000 6,700 4 4 1,7 1,0 0,7 1,0 1 19,0000 13,000 9,000 25,75 0,2 4 2 2 6,0000 2,750 3,250
54 120077015.2 205504 ΠΕΠΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ86 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 25,3625 13,125 7 4 3 3,0 1 1,0 1 3,0 3 0,125 0,125 0,125 12,2375 11,800 8,500 8,50 3,3 0,4375 0,4375
55 130821015.1 176771 ΑΚΛΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ07 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 25,2000 9,200 6 4 2 0,2 0,2 3,0 3 16,0000 9,000 9,000 18,50 7,0000 6,000 1,000
56 158102012.1 203889 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 24,8375 9,400 4 4 1,4 0,9 0,5 3,5 3 0,5 0,500 0,500 0,5 15,4375 9,000 9,000 13,25 6,4375 6,000 0,4375
57 168794005.2 171479 ΤΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ80 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 24,8000 9,800 6 4 2 1,8 1 0,8 2,0 2 15,0000 9,000 9,000 23,25 6,0000 6,000
58 195682009.2 225599 ΜΕΝΤΙΖΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ91.01 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 24,3750 10,625 4 4 3,0 2 1,0 3,5 3 0,5 0,125 0,125 0,125 13,7500 13,000 9,000 10,00 2,0 4 1 3 0,7500 0,375 0,375
59 193242001.1 200140 ΣΑΡΗΜΠΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 24,3000 13,125 7 4 3 1,0 1,0 1,0 1 2,125 2,125 0,5 0,25 1,375 2,0 11,1750 10,800 9,000 11,25 0,8 1 1 0,3750 0,375
60 191961007.1 199859 ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ86 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 24,2500 10,000 7 4 3 2,0 1,0 1 1,0 1 14,2500 12,000 9,000 11,50 3 3 2,2500 2,250
61 144352009.1 206781 ΠΑΧΑΔΙΡΟΓΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΕ02 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 24,0250 8,525 4 4 1,9 1,0 0,9 1,0 1 1,625 1,625 1,0 0,625 15,5000 10,750 7,750 7,75 3 3 4,7500 3,750 1,0000
62 182598015.2 158150 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ82 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 24,0000 3,000 1,0 1,0 2,0 21,0000 11,000 9,000 25,25 2 2 10,0000 6,000 4,000
63 106806014.1 200639 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΕ82 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 23,6250 11,000 7 4 3 1,0 1 3,0 3 12,6250 9,000 9,000 14,75 3,6250 3,625
64 154930009.2 164604 ΚΟΥΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ04.05 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 23,2500 5,000 4,0 2 1,0 1 1,0 1 18,2500 10,000 9,000 24,25 1 1 8,2500 6,000 2,250
65 110163008.1 208397 ΜΑΝΤΖΟΥ ΘΩΜΑΣ ΠΕ83 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 23,1000 13,600 8 4 3 1 0,6 0,6 3,0 3 2,0 9,5000 6,000 5,0 1 1 3,5000 3,500
66 139443002.1 195317 ΞΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 23,0750 10,200 4 4 2,2 1,0 0,2 1 4,0 3 2 12,8750 12,000 9,000 13,00 3 3 0,8750 0,875
67 140743003.1 191590 ΧΡΗΣΤΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΕ82 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 22,8000 13,800 8 4 3 1 2,3 1 1 0,3 3,5 3 0,5 9,0000 9,000 9,000 13,00
68 155836005.2 155398 ΜΠΙΛΙΟΥΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ79.01 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 22,6000 3,600 2 2 1,6 1 0,6 19,0000 13,000 9,000 26,00 4 1 3 6,0000 6,000
69 183831008.1 166705 ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 22,4875 6,300 4 4 2,3 1 1,0 0,3 16,1875 10,000 9,000 24,75 1 1 6,1875 6,000 0,1875
70 187119015.1 158547 ΑΡΔΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ79.01 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 22,4750 6,350 3 3 1,1 1 0,1 2,250 0,250 0,250 2,00 2,00 16,1250 9,000 9,000 24,25 7,1250 4,625 1,375 1,125
71 151181005.1 208671 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ84 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 22,2500 7,500 4 4 0,5 0,5 3,0 3 14,7500 8,750 8,750 8,75 6,0000 6,000
72 136050005.1 224858 ΓΙΑΒΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 22,0000 14,250 8 4 3 1 3,0 1 1,0 1,0 3,0 3 0,250 0,25 0,25 7,7500 7,000 5,000 5,00 2 2 0,7500 0,7500
73 173602002.2 184692 ΜΟΥΡΤΖΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ80 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 21,8750 7,500 4 4 2,5 1 1,0 0,5 1,0 1 14,3750 9,000 9,000 15,75 5,3750 4,500 0,875
74 191798013.1 202693 ΠΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΕ04.01 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 21,6250 12,500 7 4 3 2,0 1,0 1 3,5 3 0,5 9,1250 9,000 9,000 15,50 0,1250 0,125
75 104137000.1 198017 ΚΑΛΑΠΟΤΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 21,2500 10,000 4 4 4,0 2 1,0 1 2,0 2 11,2500 11,000 9,000 10,25 2 2 0,2500 0,2500
76 102261011.1 200721 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ82 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 21,1250 10,000 6 4 2 3,0 1 1 1,0 1,0 1 11,1250 9,000 9,000 14,75 2,1250 2,125
77 199806006.1 213836 ΜΠΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ06 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 21,0000 8,000 4 4 4,0 3 1 13,0000 13,000 9,000 10,50 2,5 2 2
78 110172014.1 205444 ΝΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 20,5000 11,500 10 4 3 3 0,5 0,5 1,0 1 9,0000 9,000 9,000 10,50
79 189093006.2 157895 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ82 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 20,3750 1,000 1,0 1,0 19,3750 12,000 9,000 25,25 3 3 7,3750 6,000 1,375
80 142322003.1 189951 ΛΙΘΑΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ04.01 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 20,3000 11,300 7 4 3 1,3 0,8 0,5 3,0 3 9,0000 9,000 9,000 14,75
81 117467015.1 203982 ΚΕΣΟΥΛΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΕ11 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 20,2000 9,200 4 4 3,2 2 1,0 0,2 1,0 1 1,000 0,750 0,75 0,25 0,25 11,0000 10,000 9,000 14,00 1 1 1,0000 1,000
82 181892014.1 188045 ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ86 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 19,9000 6,925 4 4 2,8 0,8 1,0 1 0,125 0,125 0,125 12,9750 12,100 9,000 15,75 3,1 0,8750 0,875
83 139082014.1 185395 ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 18,5500 2,300 1,3 0,8 0,5 1,0 1 16,2500 9,000 9,000 15,25 7,2500 6,000 0,875 0,3750
84 155362005.1 192396 ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ88.02 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 18,4250 5,800 2,8 1 1 0,3 0,5 3,0 3 12,6250 9,000 9,000 13,00 3,6250 3,625
85 171547013.1 194395 ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 18,4000 3,400 0,4 0,4 3,0 3 15,0000 9,000 9,000 17,50 6,0000 6,000
86 129259011.1 150056 ΑΛΛΗΛΕΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 18,1000 0,100 0,1 0,1 18,0000 12,000 9,000 29,50 3 3 6,0000 6,000
87 133834010.1 167729 ΜΠΙΛΙΤΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ02 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 17,8750 4,000 2,0 1,0 1 2,0 2 13,8750 11,000 9,000 24,00 2 2 2,8750 1,875 1,000
88 183615010.2 181754 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ78 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 16,9000 1,900 0,9 0,9 1,0 1 15,0000 9,000 9,000 16,25 6,0000 4,125 1,875
89 139640008.1 703720 ΠΕΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΩ ΠΕ02 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 16,7750 6,400 4 4 1,4 0,9 0,5 1,0 1 10,3750 8,750 5,750 5,75 3 3 1,6250 1,125 0,500
90 152385015.1 184823 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ11 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 16,7500 2,000 2,0 1 1,0 14,7500 11,000 9,000 18,00 2 2 3,7500 3,750
91 157474012.1 227388 ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 16,6250 8,250 4 4 3,0 1 1,0 1 1,0 1 0,250 0,250 0,25 8,3750 7,250 7,250 7,25 1,1250 1,125
92 126366006.1 184361 ΜΟΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ06 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 15,6250 4,000 4 4 11,6250 9,000 9,000 15,25 2,6250 2,625
93 140549014.1 205863 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 15,1250 6,000 4 4 1,0 1 1,0 1 9,1250 9,000 9,000 12,50 0,1250 0,125
94 145814007.1 219879 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 14,8750 4,000 1,0 1,0 3,0 3 10,8750 9,000 9,000 12,25 1,8750 1,875
95 191206011.1 228845 ΛΙΟΥΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ83 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 14,5500 11,300 7 4 3 1,3 1 0,3 1,0 1 2,0 3,2500 3,250 3,250 3,25
96 180867013.1 229650 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΕ83 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 14,3750 8,500 4 4 2,5 1 1,0 0,5 2,0 2 5,8750 5,250 5,250 5,25 0,6250 0,625
97 195392014.1 226595 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ02 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 14,2500 8,750 4 4 1,0 1 3,5 3 0,5 0,250 0,250 0,250 5,5000 4,750 4,750 4,75 0,7500 0,750
98 121742012.1 211367 ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ82 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 13,3750 2,000 2,0 2 11,3750 9,000 9,000 12,50 2,3750 1,875 0,500
99 151003002.1 199761 ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ86 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 13,1250 5,250 4 4 1,0 1 0,250 0,250 0,25 7,8750 7,500 6,500 6,50 1 1 0,3750 0,375
100 160842015.1 174456 ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ78 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 13,1000 2,000 1,0 1,0 1,0 1 11,1000 9,100 9,000 19,50 0,1 2,0000 0,375 0,375 1,250
101 141236011.1 223007 ΛΑΔΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ03 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 12,1250 1,500 1,5 1,0 0,5 10,6250 8,750 7,750 7,75 1 1 1,8750 1,875
102 186753004.2 225379 ΣΤΑΝΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ82 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 10,9750 4,000 3 3 1,0 1 6,9750 6,350 6,250 6,25 0,1 0,6250 0,625
103 159430002.1 220590 ΤΕΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 10,6250 1,500 1,5 1 0,5 9,1250 7,250 7,250 7,25 1,8750 1,875
104 119948007.1 205943 ΓΚΑΒΑΝΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 10,3750 1,000 1,0 1 9,3750 9,000 9,000 10,25 0,3750 0,375
105 188518013.1 181655 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ11 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 10,3000 0,300 0,3 0,3 10,0000 5,250 5,250 5,25 4,7500 1,875 0,875 2,0000
106 194693010.1 214673 ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11 Β/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 9,8500 4,500 4 4 0,5 0,5 5,3500 4,600 3,000 3,00 1,6 0,7500 0,7500

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε