Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών και για το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπως διαφμορφώθηκε με την υπ’ αριθ. : 18149/24-02-2023 απόφαση του ΙΕΠ

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

Απόσπασμα Πρακτικού 13/23-02-2023

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

Σήμερα, 23 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Αντωνίου.

Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του Ι.Ε.Π. κ. Γεώργιος Μπαραλής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Ζωή Γείτονα, Αναστάσιος Εμβαλωτής, Νικόλαος Μαρίνης και Χρυσούλα Σοφιανοπούλου.

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Δήμητρα Τσάλλα, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 08/20-02-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης Μητρώου Επιμορφωτών Β΄ του ΙΕΠ, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 7530/10-06-2021 (ΑΔΑ: 65Δ30ΞΛΔ-3ΘΥ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υποστήριξη της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδ. MIS 5035543

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Ευτυχία Χαλβαντζή, Προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας, διαβιβάζει προς έγκριση το υπ’ αρ. 08/20-02-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης Μητρώου Επιμορφωτών Β΄ του ΙΕΠ, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 7530/10-06- 2021 Πρόσκλησης (αρ. πρωτ.: 699/22-02-2023):

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 08/20-02-2023

Συνεδρίαση της Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης Μητρώου Επιμορφωτών Β του ΙΕΠ, για την υποστήριξη της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543 σχετικά με την άρση ισοβαθμιών στους ανήκοντες στο μητρώο Επιμορφωτών/τριών Β΄

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

Σήμερα την 20η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 συνεδρίασε στην αίθουσα 404 (4ος όροφος) του ΙΕΠ, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, η συσταθείσα Επιτροπή με την υπ’ αρ. 38/22-07-2021 Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ (αρ. πρωτ. 12254/22-07-2021, ΑΔΑ: Ψ7Π4ΟΞΛΔ-ΥΟΞ όπως τροποποιήθηκε με την Πράξη 44/02-09-2021 αρ. πρωτ. 13811/03-09-2921, ΑΔΑ: 69ΒΦΟΞΛΔ-ΓΑ6) για την απόδοση τυχαίου αριθμού σε όλους τους Επιμορφωτές/τριες Β προκειμένου να αρθούν οι ισοβαθμίες σε όσους/ες υποψηφίους βρίσκονται σε απόλυτη ισοβαθμία σε όλα τα κριτήρια, όπως αυτά αναφέρονται στην υπ’ αρ. πρωτ. 7530/10-06-2021 (ΑΔΑ: 65Δ3ΟΞΛΔ-3ΘΥ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών/τριών Β’ του Ι.Ε.Π της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035543

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής παρέστησαν:

 • Σταμούλης Ευθύμιος, Σύμβουλος Α’ Ι.Ε.Π., ως Πρόεδρος
 • Πήλιουρας Παναγιώτης, Σύμβουλος Α’ Ι.Ε.Π.
 • Καραγιάννη Σοφία, Σύμβουλος Β’ Ι.Ε.Π.
 • Γραμματέας: Πασπαλιάρη Μαριγώ, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, κλάδου ΠΕ70.

Μετά από τη διαπίστωση της κατά τον νόμο απαρτίας και της νόμιμης συγκρότησης της Επιτροπής, καθόσον παρίστανται όλα τα μέλη αυτής, η Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε στις εργασίες της.

Αρχικά, η Επιτροπή έλαβε υπόψη:

 • Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών Β’ του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ. 7530/10-06-2021 (ΑΔΑ: 65Δ3ΟΞΛΔ-3ΘΥ) όπως παρατάθηκε με τις υπ’ αρ. πρωτ. 9435/25-06-2021 ΑΔΑ: ΩΦ0ΓΟΞΛΔ-711), την υπ’ αρ. πρωτ. 10338/02-07-2021 (ΑΔΑ:6ΚΧΙΟΞΛΔ- Ο2Ω) και ενεργοποιήθηκε με την υπ.αρ. πρωτ. 12450/30-07-2021 (ΑΔΑ:97ΜΠΟΞΛΔ-Ο33) για την υποστήριξη της πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης- Υλοποίηση Επιμόρφωσης» με MIS
 • Την υπ΄ αρ. 61/12-11-2021 Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ (αρ. πρωτ. 20287/16-11-2021 ΑΔΑ: 6ΞΩΓΟΞΛΔ- ΒΑ4) περί έγκρισης του υπ΄ αρ. 5/09-11-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης Μητρώου Επιμορφωτών Β’,
 • Την υπ΄ αρ. 64/25-11-2021 Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ (αρ. πρωτ. 20915/26-11-2021 ΑΔΑ: ΩΧΠΠΟΞΛΔ- ΦΑΑ) περί έγκρισης του υπ΄ αρ. 6/24-11-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης Μητρώου Επιμορφωτών Β’
 • Την υπ΄ αρ. 21/19-04-2022 Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ (αρ. πρωτ. 5107/20-04-2022 ΑΔΑ: ΨΟΓΤΟΞΛΔ- 55Θ) περί έγκρισης του υπ΄ αρ. 7/18-04-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης Μητρώου Επιμορφωτών Β’
 • Την υπ’ αρ. 11/16-02-2023 Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ (αρ. πρωτ. 17871/17-02-2023 ΑΔΑ: 6ΙΖ4ΟΞΛΔ- ΩΜΥ) περί έγκρισης της εισήγησης για απόδοση τυχαίου αριθμού για άρση ισοβαθμιών στους ανήκοντες στο μητρώο Επιμορφωτών Β΄ σύμφωνα με τη δεύτερη ανακοινοποίηση ως προς τον Πίνακα των Επιμορφωτών/τριών Β’ στις 03/02/2022 της υπ’ αρ. πρωτ. 26439/16-12-2022 (ΑΔΑ ΨΦΑ0ΟΞΛΔ-ΑΘΖ) για την υποστήριξη της πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης- Υλοποίηση Επιμόρφωσης» με MIS 5035543
 • Τα αποτελέσματα της δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη διαδικασία απόδοσης τυχαίου αριθμού που διενεργήθηκε στην αίθουσα 404 του ΙΕΠ. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι είχαν ενημερωθεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στη διαδικασία της κλήρωσης παρευρέθησαν με φυσική παρουσία τα μέλη της πιτροπής Σταμούλης Ευθύμιος, Σύμβουλος Α’ Ι.Ε.Π., Πήλιουρας Παναγιώτης, Σύμβουλος Α’ Ι.Ε.Π., Καραγιάννη Σοφία, Σύμβουλος Β’ Ι.Ε.Π., η Γραμματέας: Πασπαλιάρη Μαριγώ, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. και ο κ. Ασημαντώνης Μιχαήλ, δικηγόρος αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο τμήμα νομικής υποστήριξης του ΙΕΠ. Εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας ms- teams συνδέθηκαν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. Κατά την έναρξη της κληρώσεως έγινε αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας από τη γραμματέα και τα μέλη της επιτροπής. Στη συνέχεια εντάχθηκαν σε ενιαίο ηλεκτρονικό υπολογιστικό φύλλο προκειμένου να λάβουν τυχαίο αριθμό 1.428 εκ των 1.549 Επιμορφωτών/τριών Β’. Δεν εντάχθηκαν στον πίνακα προς απόδοση τυχαίου αριθμού 121 Επιμορφωτές/τριες Β οι οποίοι είχαν ήδη συμμετάσχει και επομένως καταταχθεί οριστικά α) στην πρώτη κλήρωση στις 24/11/2021 για απόδοση τυχαίου αριθμού σειράς κατάταξης στα γνωστικά αντικείμενα στα οποία υπήρχε ισοβαθμία μεταξύ των υποψηφίων για την τελευταία θέση επιλογής, τα αποτελέσματα της οποίας αποτυπώθηκαν στο Πρακτικό 6/24-11-2021 της Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης Μητρώου Επιμορφωτών/τριών Β΄ [Πράξη 64/25-11-2021 του ΔΣ του ΙΕΠ, αρ. πρωτ. 20915/26-11-2021, ΑΔΑ: ΩΧΠΠΟΞΛΔ-ΦΑΑ) και β) στη δεύτερη κλήρωση στις 18/04/2022 για απόδοση τυχαίου αριθμού σειράς κατάταξης για την άρση των ισοβαθμιών ανάμεσα στους επιλαχόντες όλων των γνωστικών αντικειμένων προκειμένου να επιλεγούν οι Επιμορφωτές/τριες Β που αντικατέστησαν όσους υποψήφιους Επιμορφωτές/τριες Β είχαν παραιτηθεί αλλά και Επιμορφωτές/τριες Α’ που δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής, τα αποτελέσματα της οποίας αποτυπώθηκαν στο πρακτικό 7 της Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης Μητρώου Επιμορφωτών Β΄(Πράξη 21/19-04-2022 του ΔΣ του ΙΕΠ, αρ. πρωτ. 5107/20-04-2022, ΑΔΑ: ΨΟΓΤΟΞΛΔ-55Θ).Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

Στη συνέχεια παρήχθησαν με τη χρήση της συνάρτησης randbetween δύο τυχαίοι αριθμοί. Ο πρώτος χρησιμοποιήθηκε για άρση των απόλυτων ισοβαθμιών ανάμεσα στους Επιμορφωτές/τριες που συγκεντρώνουν τον ίδιο αριθμό μορίων, ενώ ο δεύτερος χρησιμοποιείται μόνο στην περίπτωση που για τους ισοψηφήσαντες έχει παραχθεί ο ίδιος πρώτος τυχαίος αριθμός. Υψηλότερη σειρά κατάταξης ανάμεσα στους απολύτως ισοβαθμούντες κατέλαβε ο/η Επιμορφωτής/τρια με τον μικρότερο τυχαίο αριθμό.Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

Τέλος έγινε ταξινόμηση με αύξουσα σειρά κατάταξης του κλήρου Α κατά γνωστικό αντικείμενο.Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

 • Το ηλεκτρονικό υπολογιστικό φύλλο της κλήρωσης το οποίο μετατράπηκε σε αρχείο μορφής απεικόνισης εγγράφων (portable document file – pdf), υπεγράφη από τον πρόεδρο του ΙΕΠ και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ.Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

Κατόπιν όλων των ανωτέρω η επιτροπή ε ι σ η γ ε ί τ α ι

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

Α) Την οριστικοποίηση του Πίνακα των 1.549 Επιμορφωτών/τριών Β’ για την υποστήριξη της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543, ο οποίος μετά τη διενέργεια των διαδικασιών απόδοσης τυχαίου αριθμού διαμορφώνεται ως εξής:

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

 

 

Α/Α

 

Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Β’

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Β’

 

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Β’

 

ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 

1

 

8870-23/06/2021

 

ΖΑΓΚΑ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

 

90

ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

2

 

9134-24/06/2021

 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ

 

ΕΙΡΗΝΗ

 

90

ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

3

 

9171-24/06/2021

 

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

 

90

ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα

(Λύκειο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

4

 

8055-17/06/2021

 

ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ

 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

 

80

ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα

(Λύκειο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

5

 

9254-25/06/2021

 

ΚΟΥΤΙΔΟΥ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

70

ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα

(Λύκειο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

6

 

9193-24/06/2021

 

ΡΑΠΤΟΥ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

70

ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα

(Λύκειο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

7

 

8463-21/06/2021

 

ΓΑΚΗΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

65

ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα

(Λύκειο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

8

 

8781-23/06/2021

 

ΜΑΤΣΟΥΚΑ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

60

ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

9

 

9799-29/06/2021

 

ΣΑΖΑΚΛΗ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

60

ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

10

 

9361-25/06/2021

 

ΣΥΓΚΟΥΝΑ

 

ΙΩΑΝΝΑ

 

60

ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

11

 

9514-26/06/2021

 

ΒΑΣΑΡΜΙΔΟΥ

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

55

ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα

(Λύκειο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

12

 

7701-14/06/2021

 

ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

50

ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα

(Λύκειο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

13

 

8876-23/06/2021

 

ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

50

ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα

(Λύκειο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

14

 

11543-14/07/2021

 

ΞΑΝΘΟΥ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

45

ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

15

 

10936-07/07/2021

 

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ

 

ΕΥΘΥΜΙΑ

 

45

ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

16

 

9363-25/06/2021

 

ΓΙΑΡΙΜΠΑΠΑ

 

ΒΑΣΙΛ

 

45

ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

17

 

10648-05/07/2021

 

ΣΑΚΟΡΑΦΑ

 

ΕΥΘΥΜΙΑ

 

45

ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα

(Λύκειο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

18

 

10722-05/07/2021

 

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

40

ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα

(Λύκειο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

 

19

 

8568-22/06/2021

 

ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

35

ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

20

 

11409-13/07/2021

 

ΚΑΤΣΟΥΛΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

35

ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

21

 

9265-25/06/2021

 

ΜΠΑΚΑΛΗ

 

ΙΩΑΝΝΑ

 

35

ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα

(Λύκειο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

22

 

10737-05/07/2021

 

ΜΙΧΑΛΑ

 

ΜΥΡΤΩ

 

30

ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

23

 

8049-17/06/2021

 

ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

30

ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

24

 

9235-25/06/2021

 

ΣΑΜΠΑΝΗ

 

ΜΑΡΙΑ

 

25

ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

25

 

8832-23/06/2021

 

ΒΑΡΕΛΑ

 

ΚΑΝΤΙΑ

 

25

ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

26

 

11589-14/07/2021

 

ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

25

ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

27

 

7826-15/06/2021

 

ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΥ

 

ΔΗΜΗΤΡΑ

 

25

ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

28

 

11533-14/07/2021

 

ΦΩΤΙΟΥ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

25

ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

29

 

11416-13/07/2021

 

ΨΥΛΛΑ

 

ΜΑΡΙΑ

 

20

ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22

 

30

 

11454-14/07/2021

 

ΜΕΣΑΙΚΟΥ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

20

ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22

 

31

 

8609-22/06/2021

 

ΛΥΜΠΕΡΗ

 

ΘΕΟΔΩΡΑ

 

20

ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22

 

32

 

8330-19/06/2021

 

ΣΙΨΑ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

20

ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22

 

33

 

11242-12/07/2021

 

ΤΣΙΛΙΒΕΡΔΗΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

15

ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22

 

34

 

10766-05/07/2021

 

ΠΑΠΠΑ

 

ΕΛΕΝΗ

 

10

ΑΕ1 Νεοελληνική Γλώσσα

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22

35 9159-24/06/2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 90 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
36 10301-02/07/2021 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 90 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
37 9369-25/06/2021 ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 85 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
38 10479-03/07/2021 ΤΖΩΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ 85 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
39 9230-25/06/2021 ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 80 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
40 11560-14/07/2021 ΧΟΥΣΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ 80 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
41 10687-05/07/2021 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 80 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

42 9317-25/06/2021 ΒΟΡΥΛΛΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 75 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
43 8956-24/06/2021 ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΣΩΦΡΟΝΙΑ 70 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
44 11639-14/07/2021 ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 70 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
45 10335-02/07/2021 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 65 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
46 9299-25/06/2021 ΓΚΕΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 65 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
47 8699-23/06/2021 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΑΡΕΤΗ 65 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
48 9188-24/06/2021 ΚΟΛΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 65 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
49 7885-15/06/2021 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 60 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
50 9344-25/06/2021 ΚΟΥΖΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ 60 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
51 7912-15/06/2021 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 60 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
52 11166-09/07/2021 ΠΑΣΤΑΡΜΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ 60 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
53 9325-25/06/2021 ΒΟΛΥΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 60 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
54 9782-29/06/2021 ΜΠΟΥΖΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 60 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
55 9646-28/06/2021 ΤΟΥΡΑΜΠΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 60 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
56 10710-05/07/2021 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 60 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
57 8318-18/06/2021 ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 60 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
58 11488-14/07/2021 ΧΟΝΔΡΟΖΟΥΜΑΚΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ 60 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
59 8897-24/06/2021 ΖΑΝΤΡΑΒΕΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 55 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
60 11607-14/07/2021 ΚΑΚΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 55 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
61 8667-23/06/2021 ΣΩΤΗΡΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 55 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
62 10994-08/07/2021 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 55 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
63 11237-12/07/2021 ΚΙΟΥΖΕΠΗ ΜΑΡΙΑ 55 ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22
64 8492-21/06/2021 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΛΗΔΑ ΜΑΡΙΑ 90 ΑΕ11 Γαλλικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
65 9367-25/06/2021 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 85 ΑΕ11 Γαλλικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
66 8425-21/06/2021 ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 85 ΑΕ11 Γαλλικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
67 9364-25/06/2021 ΝΑΤΣΗ ΧΑΙΔΩ 85 ΑΕ11 Γαλλικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
68 9288-25/06/2021 ΚΑΤΣΙΜΕΝΤΕ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 75 ΑΕ11 Γαλλικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
69 10370-02/07/2021 ΔΙΠΛΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 70 ΑΕ11 Γαλλικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
70 10006-30/06/2021 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 70 ΑΕ11 Γαλλικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
71 11258-12/07/2021 ΧΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 65 ΑΕ11 Γαλλικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
72 9116-24/06/2021 ΚΟΦΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 60 ΑΕ11 Γαλλικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
73 9476-25/06/2021 ΜΠΛΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 60 ΑΕ11 Γαλλικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
74 9194-24/06/2021 ΔΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 55 ΑΕ11 Γαλλικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
75 9137-24/06/2021 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 50 ΑΕ11 Γαλλικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
76 11521-14/07/2021 ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 45 ΑΕ11 Γαλλικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
77 11380-13/07/2021 ΧΑΣΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40 ΑΕ11 Γαλλικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
78 10617-04/07/2021 ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 40 ΑΕ11 Γαλλικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

79 11216-11/07/2021 ΜΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 40 ΑΕ11 Γαλλικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
80 8620-22/06/2021 ΤΟΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 35 ΑΕ11 Γαλλικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22
81 7781-15/06/2021 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 80 ΑΕ12 Γερμανικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
82 8437-21/06/2021 ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑ ΙΩΑΝΝΑ 75 ΑΕ12 Γερμανικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
83 11373-13/07/2021 ΛΑΙΝΑ ΜΑΡΙΑ 65 ΑΕ12 Γερμανικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
84 8898-24/06/2021 ΤΖΙΩΡΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 65 ΑΕ12 Γερμανικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
85 11575-14/07/2021 ΑΧΡΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 60 ΑΕ12 Γερμανικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
86 9217-25/06/2021 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 60 ΑΕ12 Γερμανικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
87 10650-05/07/2021 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 60 ΑΕ12 Γερμανικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
88 11498-14/07/2021 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 55 ΑΕ12 Γερμανικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
89 9196-24/06/2021 ΞΥΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 55 ΑΕ12 Γερμανικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
90 9220-25/06/2021 ΓΙΑΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 40 ΑΕ12 Γερμανικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
91 8690-23/06/2021 ΛΙΑΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 40 ΑΕ12 Γερμανικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
92 9463-25/06/2021 ΚΟΥΒΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 20 ΑΕ12 Γερμανικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
93 8612-22/06/2021 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 20 ΑΕ12 Γερμανικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
94 9426-25/06/2021 ΤΣΑΠΑΡΑ ΞΑΝΘΗ 20 ΑΕ12 Γερμανικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
95 11434-13/07/2021 ΓΙΟΡΝΤΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 15 ΑΕ12 Γερμανικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
96 8003-16/06/2021 ΓΟΥΒΗ ΜΑΡΙΑ 15 ΑΕ12 Γερμανικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
97 9203-24/06/2021 ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΠΟΠΗ 100 ΑΕ13 Προσχολική ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
98 8921-24/06/2021 ΓΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 90 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
99 8791-23/06/2021 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 90 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
100 9169-24/06/2021 ΦΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 90 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
101 9007-24/06/2021 ΚΟΛΙΠΕΤΡΗ ΖΩΗ 85 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
102 11272-12/07/2021 ΝΑΟΥΜ ΕΛΛΗ 85 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
103 8534-22/06/2021 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 85 ΑΕ13 Προσχολική ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
104 8040-16/06/2021 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 80 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
105 10686-05/07/2021 ΤΣΑΠΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 80 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
106 8785-23/06/2021 ΚΑΜΠΑΝΑ ΘΕΩΝΗ 80 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
107 9019-24/06/2021 ΣΠΥΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 80 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
108 9071-24/06/2021 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 80 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
109 9366-25/06/2021 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 80 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
110 8894-23/06/2021 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 75 ΑΕ13 Προσχολική ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
111 8890-23/06/2021 ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 70 ΑΕ13 Προσχολική ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
112 9138-24/06/2021 ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 70 ΑΕ13 Προσχολική ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
113 9431-25/06/2021 ΤΣΕΟΥ ΕΛΕΝΗ 70 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
114 9802-29/06/2021 ΔΡΙΒΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 70 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
115 9075-24/06/2021 ΚΕΦΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 70 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

116 8836-23/06/2021 ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 70 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
117 7921-16/06/2021 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΖΩΗ 70 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
118 10089-01/07/2021 ΜΟΣΧΟΒΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 70 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
119 11393-13/07/2021 ΖΕΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 70 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
120 9313-25/06/2021 ΒΑΜΒΑΚΗ ΑΝΝΑ 65 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
121 9006-24/06/2021 ΑΝΔΡΕΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 65 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
122 9261-25/06/2021 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 65 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
123 11515-14/07/2021 ΨΑΡΡΑ ΕΙΡΗΝΗ 65 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
124 8600-22/06/2021 ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 65 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
125 9386-25/06/2021 ΚΑΓΙΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 65 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
126 8655-23/06/2021 ΡΑΤΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
127 7882-15/06/2021 ΜΠΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
128 8316-18/06/2021 ΤΖΗΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
129 8637-22/06/2021 ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
130 9099-24/06/2021 ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΜΑΡΙΑ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
131 9049-24/06/2021 ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
132 9087-24/06/2021 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
133 7739-14/06/2021 ΣΚΟΥΤΕΡΗ ΝΙΚΗ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
134 9198-24/06/2021 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
135 9652-28/06/2021 ΔΑΓΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
136 8410-20/06/2021 ΤΣΙΓΓΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
137 11192-10/07/2021 ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΥ ΑΝΝΑ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
138 9347-25/06/2021 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΙΣΑΙΑ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
139 8512-22/06/2021 ΑΖΝΑΟΥΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
140 10866-06/07/2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
141 8154-17/06/2021 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
142 8867-23/06/2021 ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
143 8812-23/06/2021 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ ΑΝΝΑ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
144 8822-23/06/2021 ΒΑΙΡΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
145 9480-25/06/2021 ΚΑΝΤΖΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
146 8384-20/06/2021 ΒΕΛΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
147 7823-15/06/2021 ΛΑΛΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
148 10315-02/07/2021 ΜΑΓΝΗΣΙΩΤΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
149 10380-02/07/2021 ΣΑΡΓΙΩΤΗ ΑΓΟΡΗ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
150 9346-25/06/2021 ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
151 8153-17/06/2021 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
152 9063-24/06/2021 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 60 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

153 9149-24/06/2021 ΑΝΤΙΠΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 55 ΑΕ13 Προσχολική ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
154 9466-25/06/2021 ΜΠΑΚΡΑΤΣΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 55 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
 

155

 

10533-03/07/2021

ΦΟΥΡΝΑΡΗ

ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ

 

ΜΑΡΙΑ

 

55

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

ΑΕ13 Προσχολική

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

156 8002-16/06/2021 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 55 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
157 11513-14/07/2021 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 55 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
158 7730-14/06/2021 ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 55 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
159 9070-24/06/2021 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΝΑ 55 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
160 11295-12/07/2021 ΤΣΟΥΡΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 55 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
161 9328-25/06/2021 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 55 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
162 9077-24/06/2021 ΒΑΜΒΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 55 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
163 10706-05/07/2021 ΤΣΙΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 55 ΑΕ13 Προσχολική ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
164 10615-04/07/2021 ΒΑΝΤΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 50 ΑΕ13 Προσχολική ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
 

165

 

8910-24/06/2021

 

ΕΓΓΛΕΖΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

50

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

ΑΕ13 Προσχολική

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

166 11604-14/07/2021 ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 50 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
167 10640-05/07/2021 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΝΙΚΗ 45 ΑΕ13 Προσχολική ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
168 8483-21/06/2021 ΜΠΟΥΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 45 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
169 8448-21/06/2021 ΑΡΚΟΥΛΗ ΑΝΘΗ 45 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
170 8883-23/06/2021 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΗΛΙΑΝΑ 45 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
171 8606-22/06/2021 ΜΠΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 45 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
172 11470-14/07/2021 ΚΑΡΑΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 45 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
173 9985-30/06/2021 ΚΛΗΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 45 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
174 9789-29/06/2021 ΜΟΥΣΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 45 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
175 8811-23/06/2021 ΚΡΑΝΙΑ ΒΑΙΑ 40 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
176 7715-14/06/2021 ΠΕΤΡΑΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 40 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
177 10525-03/07/2021 ΝΤΖΙΦΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 40 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
178 9154-24/06/2021 ΤΟΖΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 40 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
179 9551-28/06/2021 ΑΡΕΣΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 40 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
180 8840-23/06/2021 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ 35 ΑΕ13 Προσχολική ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
181 7972-16/06/2021 ΜΠΕΣΗ ΜΑΡΙΝΑ 35 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
182 11215-11/07/2021 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 35 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
183 10402-02/07/2021 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 30 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
184 8585-22/06/2021 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 30 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
185 11141-09/07/2021 ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 30 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
186 8954-24/06/2021 ΚΑΛΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 30 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
187 8784-23/06/2021 ΛΙΘΟΞΟΙΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 30 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

188 9250-25/06/2021 ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 30 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
189 9337-25/06/2021 ΣΩΦΡΟΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
190 8939-24/06/2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
191 7752-14/06/2021 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
192 10968-08/07/2021 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
193 8323-19/06/2021 ΛΑΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
194 10622-04/07/2021 ΠΩΛ ΙΩΑΝΝΑ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
195 8412-20/06/2021 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
196 8379-20/06/2021 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
197 8340-19/06/2021 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
198 7905-15/06/2021 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
199 11484-14/07/2021 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
200 10031-30/06/2021 ΝΟΒΑΤΣΙΔΟΥ ΛΟΥΙΖΑ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
201 9114-24/06/2021 ΤΣΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
202 7710-14/06/2021 ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
203 8938-24/06/2021 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
204 8828-23/06/2021 ΜΑΣΤΟΡΗ ΜΕΡΟΠΗ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
205 11055-09/07/2021 ΜΑΡΓΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
206 9723-29/06/2021 ΕΥΤΑΞΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
207 7793-15/06/2021 ΝΤΑΜΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
208 9259-25/06/2021 ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
209 11363-13/07/2021 ΜΠΟΥΜΠΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
210 10383-02/07/2021 ΤΣΙΟΥΜΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
211 9542-27/06/2021 ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΟΥΛΑ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
212 10549-04/07/2021 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
213 8617-22/06/2021 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
214 10106-01/07/2021 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22
215 10454-03/07/2021 ΖΟΥΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ 25 ΑΕ13 Προσχολική ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22
 

216

 

11404-13/07/2021

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

ΚΩΣΤΑΡΑ

 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

 

90

ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

217

 

10750-05/07/2021

 

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

 

90

ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

218

 

8670-23/06/2021

 

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

 

ΑΝΝΑ

 

85

ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

219

 

9272-25/06/2021

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

 

80

ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

220

 

7706-14/06/2021

 

ΞΥΛΑ

 

ΕΛΕΝΗ

 

75

ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

 

221

 

13266-19/08/2021

 

ΟΡΦΑΝΟΥ

 

ΛΟΥΚΙΑ

 

75

ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

222

 

11425-13/07/2021

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

 

ΜΑΡΙΑ

 

75

ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

223

 

10691-05/07/2021

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

 

ΠΕΛΑΓΙΑ

 

70

ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

224

 

11420-13/07/2021

 

ΜΠΙΝΙΑΡΗ

 

ΛΕΥΚΟΘΕΑ

 

70

ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

225

 

13356-20/08/2021

 

ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ

 

ΕΥΓΕΝΙΑ

 

70

ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

226

 

10600-04/07/2021

 

ΠΛΑΚΟΥΔΑ

 

ΑΙΚΑΤ

 

65

ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

227

 

11383-13/07/2021

 

ΓΚΟΥΛΙΑΜΑ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 

60

ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

228

 

9520-26/06/2021

 

ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

 

60

ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

229

 

13180-18/08/2021

 

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

 

60

ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

230

 

9251-25/06/2021

 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

 

60

ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

231

 

9108-24/06/2021

 

ΣΟΥΡΙΔΗ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

60

ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

232

 

9266-25/06/2021

 

ΦΟΥΣΕΚΑ

 

ΜΑΡΙΑ

 

60

ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

233

 

10553-04/07/2021

 

ΖΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗ

 

ΕΥΑΝΘΙΑ

 

55

ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

234

 

13083-13/08/2021

 

ΜΑΛΜΕΝ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

55

ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

235

 

10984-08/07/2021

 

ΧΛΑΠΟΥΤΑΚΗ

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ

 

55

ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

236

 

8450-21/06/2021

 

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΝΙΚΗΤΑΣ

 

55

ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

237

 

8423-20/06/2021

 

ΧΙΩΤΗ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 

50

ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

238

 

9231-25/06/2021

 

ΣΑΜΣΑΡΗ

 

ΕΛΕΝΗ

 

50

ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

239

 

9816-29/06/2021

 

ΣΑΡΜΠΑΝΗ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

45

ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

240

 

9264-25/06/2021

 

ΣΙΑΜ

 

ΜΑΡΙΑ

 

45

ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

241

 

8903-24/06/2021

 

ΚΩΣΤΙΚΑΣ

 

ΠΕΤΡΟΣ

 

45

ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

242

 

13342-20/08/2021

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

45

ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

243

 

8200-18/06/2021

 

ΜΙΤΙΝΤΖΗ

 

ΕΥΑΝΘΙΑ

 

45

ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

244

 

8777-23/06/2021

 

ΤΣΑΠΡΑ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

 

35

ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

245

 

11557-14/07/2021

 

ΑΝΔΡΟΜΙΔΑ

 

ΜΑΡΙΑ

 

35

ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

246

 

13239-19/08/2021

 

ΤΑΜΒΑΚΗ

 

ΑΝΘΗ

 

30

ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

247

 

8864-23/06/2021

 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

 

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

 

25

ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

248

 

11423-13/07/2021

 

ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

20

ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

249

 

11331-13/07/2021

 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

 

ΑΝΝΑ

 

10

ΑΕ2 Νεοελληνική Γλώσσα

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

250

 

8473-21/06/2021

 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

 

ΒΙΚΤΩΡΙΑ

 

95

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

251

 

8850-23/06/2021

 

ΚΑΡΑΤΖΑΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ

 

90

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

252

 

8407-20/06/2021

 

ΒΕΛΕΤΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

90

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

253

 

9098-24/06/2021

 

ΤΣΙΑΓΚΑΝΗ

 

ΘΕΟΔΩΡΑ

 

90

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

254

 

9277-25/06/2021

 

ΠΟΛΥΖΩΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

90

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

255

 

11460-14/07/2021

 

ΚΕΚΙΑ

 

ΜΕΛΛΩ

 

90

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

256

 

10961-07/07/2021

 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

90

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

257

 

8985-24/06/2021

 

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

90

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

258

 

9427-25/06/2021

 

ΚΩΤΟΥΛΑΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

90

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

259

 

8545-22/06/2021

 

ΤΣΟΥΤΣΟΥΒΑ

 

ΜΑΡΙΑ

 

90

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

260

 

9028-24/06/2021

 

ΠΑΤΣΙΟΔΗΜΟΥ

 

ΑΝΤΩΝΙΑ

 

90

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

 

261

 

7978-16/06/2021

 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

90

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

262

 

8665-23/06/2021

 

ΜΑΝΟΥΣΟΥ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

90

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

263

 

9342-25/06/2021

 

ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ

 

ΔΙΟΝΥΣΙΑ

 

90

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

264

 

8227-18/06/2021

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ

 

90

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

265

 

8498-21/06/2021

 

ΚΡΟΚΟΥ

 

ΖΩΗ

 

90

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

266

 

7827-15/06/2021

 

ΝΤΟΚΑ

 

ΑΓΛΑΙΑ

 

90

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

267

 

9061-24/06/2021

 

ΜΕΙΝΤΑΣΗ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

 

90

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

268

 

9444-25/06/2021

 

ΖΟΥΝΗ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

90

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

269

 

11370-13/07/2021

 

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

 

80

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

270

 

10713-05/07/2021

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ

 

ΟΛΓΑ

 

80

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

271

 

8761-23/06/2021

 

ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ

 

ΕΛΠΙΣ

 

80

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

272

 

9210-25/06/2021

 

ΤΣΟΥΜΠΑΡΗ

 

ΙΩΑΝΝΑ

 

80

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

273

 

8625-22/06/2021

 

ΘΩΜΑ

 

ΡΑΛΙΑ

 

80

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

274

 

9763-29/06/2021

 

ΛΑΖΑΡΑΚΗ

 

ΦΑΝΗ

 

80

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

275

 

11572-14/07/2021

 

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

 

80

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

276

 

8513-22/06/2021

 

ΠΕΤΡΟΥ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

80

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

277

 

8604-22/06/2021

 

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

70

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

278

 

9029-24/06/2021

 

ΝΤΟΥΛΙΑ

 

ΑΘΗΝΑ

 

70

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

279

 

7828-15/06/2021

 

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

 

70

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

280

 

9305-25/06/2021

 

ΚΑΜΠΟΥΡΜΑΛΗ

 

ΙΩΑΝΝΑ

 

70

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

 

281

 

8167-17/06/2021

 

ΜΑΛΕΤΣΚΟΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

70

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

282

 

9086-24/06/2021

 

ΤΣΑΒΑΛΑ

 

ΕΙΡΗΝΗ

 

70

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

283

 

8311-18/06/2021

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

70

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

284

 

9326-25/06/2021

 

ΚΟΥΣΚΟΥΤΗ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

70

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

285

 

8718-23/06/2021

 

ΚΟΥΡΑΚΗ

 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

 

65

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

286

 

10698-05/07/2021

 

ΠΑΣΧΟΥ

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

65

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

287

 

8660-23/06/2021

 

ΠΟΜΑΚΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

65

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

288

 

11644-14/07/2021

 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ

 

ΠΕΤΡΟΣ

 

65

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

289

 

9345-25/06/2021

 

ΛΩΛΗ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

 

65

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

290

 

9224-25/06/2021

 

ΝΤΑΝΟΥ

 

ΘΕΟΔΩΡΑ

 

65

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

291

 

8959-24/06/2021

 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

 

ΙΩΑΝΝΑ

 

65

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

292

 

8328-19/06/2021

 

ΤΣΑΤΣΟΥ

 

ΣΟΦΙΑ

 

65

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

293

 

8037-16/06/2021

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

65

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

294

 

7888-15/06/2021

 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

60

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

295

 

10457-03/07/2021

 

ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

 

ΔΗΜΗΤΡΑ

 

60

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

296

 

8856-23/06/2021

 

ΓΕΛΑΔΑΡΗ

 

ΑΘΗΝΑ

 

60

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

297

 

7747-14/06/2021

 

ΧΑΝΤΖΟΥΛΗ

 

ΕΛΕΝΗ

 

60

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

298

 

9052-24/06/2021

 

ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ

 

ΕΥΡΩΠΗ

 

60

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

299

 

8447-21/06/2021

 

ΓΚΑΤΖΩΛΗ

 

ΒΑΛΑΣΙΑ

 

55

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

300

 

8042-16/06/2021

 

ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

55

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

 

301

 

10439-02/07/2021

 

ΔΑΛΑΚΛΗ

 

ΧΡΥΣΑΝΘΗ

 

55

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

302

 

9552-28/06/2021

 

ΜΠΟΖΟΝΕΛΟΥ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

45

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

303

 

8454-21/06/2021

 

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

45

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

304

 

8481-21/06/2021

 

ΛΑΧΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ

 

45

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

305

 

11386-13/07/2021

 

ΣΙΓΑΛΑ

 

ΖΑΜΠΕΤΑ

 

45

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

306

 

9445-25/06/2021

 

ΚΟΛΟΣΙΔΟΥ

 

ΣΟΦΙΑ

 

45

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

307

 

8355-19/06/2021

 

ΣΤΑΦΙΔΑΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

40

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

308

 

8886-23/06/2021

 

ΜΙΧΑΗΛ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

40

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

309

 

9482-25/06/2021

 

ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΟΥ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

40

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

310

 

8624-22/06/2021

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

 

35

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

311

 

9508-26/06/2021

 

ΣΟΦΟΣ

 

ΕΜΜΑΝ

 

35

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

312

 

8913-24/06/2021

 

ΚΑΜΗΛΟΣ

 

ΝΙΚΟΛ

 

35

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

313

 

10333-02/07/2021

 

ΠΑΠΑΔΙΑ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

35

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

314

 

9156-24/06/2021

 

ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

35

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

315

 

9080-24/06/2021

 

ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ

 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ

 

30

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

316

 

7707-14/06/2021

 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

30

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

317

 

10042-01/07/2021

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

30

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

318

 

10386-02/07/2021

 

ΚΑΡΑΝΤΑΙΔΟΥ

 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

 

30

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

319

 

9017-24/06/2021

 

ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ

 

ΑΝΝΑ

 

30

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

320

 

10144-01/07/2021

 

ΓΚΟΛΩΝΗ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

30

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

 

321

 

10088-01/07/2021

 

ΚΟΚΟΝΟΖΗ

 

ΑΦΡΟΔΙΤΗ

 

25

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

322

 

10740-05/07/2021

 

ΣΟΥΒΛΙΔΗ

 

ΜΑΡΙΑ

 

25

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

323

 

10958-07/07/2021

 

ΜΑΥΡΙΔΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

 

25

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

324

 

8602-22/06/2021

 

ΜΑΝΤΖΑΝΙΔΗΣ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

25

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

325

 

10965-08/07/2021

 

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ

 

ΝΕΚΤΑΡΙΑ

 

25

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

326

 

11305-12/07/2021

 

ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ

 

ΟΛΓΑ

 

25

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

327

 

8805-23/06/2021

 

ΚΟΥΤΟΥΠΗ

 

ΜΑΡΙΑ

 

25

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

328

 

10717-05/07/2021

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΜΙΧΑΕΛΑ

 

25

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

329

 

7750-14/06/2021

 

ΤΣΙΑΛΛΙΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

 

25

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

330

 

9462-25/06/2021

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

 

ΕΥΘΥΜΙΑ

 

25

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

331

 

8136-17/06/2021

 

ΒΟΣΝΙΑΚΟΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

25

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

332

 

9441-25/06/2021

 

ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗ

 

ΕΙΡΗΝΗ

 

25

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

333

 

7952-16/06/2021

 

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

 

ΣΟΦΙΑ

 

25

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

334

 

8460-21/06/2021

 

ΚΥΡΙΑΚΩΔΗ

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

25

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

335

 

8816-23/06/2021

 

ΚΑΡΤΣΕΛΟΥ

 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ

 

20

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

336

 

11385-13/07/2021

 

ΠΑΤΣΙΛΙΑ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

20

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

337

 

11281-12/07/2021

 

ΞΙΑΡΧΟΥ

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

20

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

338

 

7773-15/06/2021

 

ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΕΥΑΝΘΙΑ

 

20

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

339

 

11537-14/07/2021

 

ΣΚΑΡΛΗ

 

ΜΑΡΟΥΔΑ

 

20

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

340

 

10058-01/07/2021

 

ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΙΤΗ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

20

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

 

341

 

11426-13/07/2021

 

ΓΚΑΡΤΖΙΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

20

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

342

 

9404-25/06/2021

 

ΜΟΥΣΟΥΛΗ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 

20

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

343

 

11377-13/07/2021

 

ΠΑΤΣΟΥΡΗ

 

ΑΝΘΗ

 

20

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

344

 

9382-25/06/2021

 

ΚΑΦΕΤΖΗΔΑΚΗ

 

ΜΑΡΙΑ

 

20

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

345

 

8789-23/06/2021

 

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

 

20

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

346

 

10716-05/07/2021

 

ΣΑΡΙΚΑΚΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

20

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

347

 

8329-19/06/2021

 

ΓΚΙΖΑ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

20

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

348

 

8618-22/06/2021

 

ΡΟΥΣΣΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

 

15

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

349

 

9300-25/06/2021

 

ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

15

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

350

 

9059-24/06/2021

 

ΚΑΡΙΚΑ

 

ΘΕΟΔΩΡΑ

 

15

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

351

 

10918-07/07/2021

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

15

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

352

 

10960-07/07/2021

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

 

10

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

353

 

11552-14/07/2021

 

ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΦΙΛΙΤΣΑ

 

10

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

354

 

8652-23/06/2021

 

ΧΑΣΟΥΡΑΚΗ

 

ΜΑΡΙΑ

 

10

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

355

 

9132-24/06/2021

 

ΜΠΑΛΙΑΜΗΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

10

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

356

 

10778-06/07/2021

 

ΜΙΧΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

5

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

357

 

9457-25/06/2021

 

ΓΚΑΚΟΥ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

5

ΑΕ3 Νεοελληνική Γλώσσα

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

358 11475-14/07/2021 ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 95 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
359 8974-24/06/2021 ΝΤΕΛΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 90 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
360 9223-25/06/2021 ΠΑΝΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 90 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
361 11595-14/07/2021 ΚΟΛΙΤΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗ 90 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
362 9178-24/06/2021 ΣΕΦΕΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 80 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

363 9082-24/06/2021 ΠΑΝΤΑΖΗ ΣΟΦΙΑ 70 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
364 12971-10/08/2021 ΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 70 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
365 8343-19/06/2021 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΓΝΗ 65 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
366 8517-22/06/2021 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 60 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
367 10229-02/07/2021 ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 60 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
368 9151-24/06/2021 ΤΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
369 8469-21/06/2021 ΔΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 55 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
370 8476-21/06/2021 ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 55 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
371 9399-25/06/2021 ΚΟΛΥΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 55 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
372 13236-19/08/2021 ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 55 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
373 10084-01/07/2021 ΤΣΙΟΥΠΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 50 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
374 10604-04/07/2021 ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 50 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
375 8465-21/06/2021 ΚΟΡΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ 45 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
376 8593-22/06/2021 ΒΟΙΒΟΝΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 45 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
377 11106-09/07/2021 ΜΠΑΙΡΑΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 40 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
378 8994-24/06/2021 ΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
379 7971-16/06/2021 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
380 8424-21/06/2021 ΣΤΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 30 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
381 8344-19/06/2021 ΖΕΡΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 30 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
382 11466-14/07/2021 ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 25 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
383 13250-19/08/2021 ΚΟΥΚΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 25 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
384 11451-14/07/2021 ΚΙΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 25 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
385 13211-18/08/2021 ΚΟΝΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 25 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
386 9452-25/06/2021 ΜΠΟΚΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 25 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
387 10522-03/07/2021 ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 20 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
388 13362-20/08/2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
389 11444-13/07/2021 ΧΡΗΣΤΙΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ 20 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
390 9454-25/06/2021 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
391 8996-24/06/2021 ΚΑΖΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
392 8611-22/06/2021 ΝΕΖΗ ΜΑΡΙΑ 90 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
393 9339-25/06/2021 ΜΑΙΣΤΡΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 90 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
394 8462-21/06/2021 ΜΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 90 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
395 7702-14/06/2021 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 85 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
396 9226-25/06/2021 ΔΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 85 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
397 9245-25/06/2021 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 85 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
398 9649-28/06/2021 ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 80 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
399 9458-25/06/2021 ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 80 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

400 9111-24/06/2021 ΖΕΤΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 80 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
401 9199-24/06/2021 ΨΥΧΟΓΥΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ 80 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
402 7745-14/06/2021 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 75 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
403 11210-11/07/2021 ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 75 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
404 9736-29/06/2021 ΚΑΛΑΟΥΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 70 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
405 9181-24/06/2021 ΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 70 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
406 8411-20/06/2021 ΚΟΝΙΑ ΕΛΠΙΣ 65 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
407 9009-24/06/2021 ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 65 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
408 9090-24/06/2021 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 60 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
409 10313-02/07/2021 ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 60 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
410 8648-23/06/2021 ΑΡΜΕΛΙΝΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 60 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
411 11044-08/07/2021 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 55 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
412 8045-17/06/2021 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 55 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
413 8875-23/06/2021 ΛΙΑΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 55 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
414 9504-26/06/2021 ΣΟΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 35 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
415 8297-18/06/2021 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 35 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
416 8415-20/06/2021 ΧΑΝΤΖΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 35 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
417 8843-23/06/2021 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 30 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
418 9201-24/06/2021 ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 30 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
419 11551-14/07/2021 ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 25 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
420 9650-28/06/2021 ΘΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 25 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
421 11438-13/07/2021 ΜΑΛΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 25 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
422 9039-24/06/2021 ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 25 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
423 10366-02/07/2021 ΖΥΓΟΥΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 20 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
424 13046-12/08/2021 ΜΑΓΚΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 20 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
425 9540-27/06/2021 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 20 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
426 11294-12/07/2021 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 15 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
427 11559-14/07/2021 ΠΑΠΑΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 15 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
428 9425-25/06/2021 ΖΑΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 10 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
429 13337-20/08/2021 ΑΛΜΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 10 ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
430 8841-23/06/2021 ΠΟΛΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 95 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
431 8541-22/06/2021 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 90 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
432 8838-23/06/2021 ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 90 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
433 11548-14/07/2021 ΣΕΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 85 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
434 8930-24/06/2021 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛ 70 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
435 9621-28/06/2021 ΜΕΛΙΣΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 70 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
436 13173-17/08/2021 ΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 70 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

437 8416-20/06/2021 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 55 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
438 11480-14/07/2021 ΛΙΟΥΣΑ ΕΛΕΝΗ 45 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
439 13273-19/08/2021 ΚΟΥΡΟΥΤΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 45 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
440 8982-24/06/2021 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 45 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
441 9150-24/06/2021 ΤΣΙΩΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 45 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
442 10751-05/07/2021 ΣΓΑΝΤΖΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 45 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
443 13219-18/08/2021 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 35 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
444 9511-26/06/2021 ΒΑΣΜΑΝΟΛΗ ΕΡΑΣΜΙΑ 35 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
445 8866-23/06/2021 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 30 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
446 7845-15/06/2021 ΛΙΘΟΞΟΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 30 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
447 8488-21/06/2021 ΣΤΡΕΠΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 30 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
448 11202-11/07/2021 ΝΑΣΑΙΝΑ ΜΑΡΙΝΑ 30 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
449 7717-14/06/2021 ΞΑΝΘΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 25 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
450 13092-14/08/2021 ΖΗΣΗ ΙΩΑΝΝΑ 20 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
451 10371-02/07/2021 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 20 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
452 13209-18/08/2021 ΜΠΑΛΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 20 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
453 12665-03/08/2021 ΝΤΑΚΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 15 ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
 

454

 

11155-09/07/2021

 

ΑΜΠΕΛΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

90

ΑΕ7 Αρχαία Ελληνικά

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

455

 

8755-23/06/2021

 

ΚΑΡΑΛΗ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

90

ΑΕ7 Αρχαία Ελληνικά

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

456

 

11573-14/07/2021

 

ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ

 

ΑΜΑΛΙΑ

 

80

ΑΕ7 Αρχαία Ελληνικά

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

457

 

8386-20/06/2021

 

ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

70

ΑΕ7 Αρχαία Ελληνικά

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

458

 

12670-03/08/2021

 

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

50

ΑΕ7 Αρχαία Ελληνικά

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

459

 

7758-14/06/2021

 

ΚΕΡΑ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

 

35

ΑΕ7 Αρχαία Ελληνικά

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

460

 

8457-21/06/2021

 

ΝΑΣΤΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

35

ΑΕ7 Αρχαία Ελληνικά

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

461

 

10592-04/07/2021

 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

30

ΑΕ7 Αρχαία Ελληνικά

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

462

 

13265-19/08/2021

 

ΣΠΑΝΟΥΔΗ

 

ΖΩΗ

 

25

ΑΕ7 Αρχαία Ελληνικά

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

463

 

12710-03/08/2021

 

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

25

ΑΕ7 Αρχαία Ελληνικά

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

 

464

 

13229-19/08/2021

 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

20

ΑΕ7 Αρχαία Ελληνικά

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

465

 

12890-06/08/2021

 

ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

 

20

ΑΕ7 Αρχαία Ελληνικά

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

466

 

8920-24/06/2021

 

ΣΑΡΑΝΤΟΣ

 

ΜΙΑΟΥΛΗΣ

 

20

ΑΕ7 Αρχαία Ελληνικά

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

467

 

13373-20/08/2021

 

ΜΑΡΑΓΚΟΥ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

20

ΑΕ7 Αρχαία Ελληνικά

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

468

 

9384-25/06/2021

 

ΔΕΚΑΤΡΗ

 

ΙΩΑΝΝΑ

 

15

ΑΕ7 Αρχαία Ελληνικά

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

469 8649-23/06/2021 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 95 ΑΕ8 Λατινικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
470 9624-28/06/2021 ΦΑΡΑΚΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 95 ΑΕ8 Λατινικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
471 8443-21/06/2021 ΒΕΝΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 75 ΑΕ8 Λατινικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
472 8160-17/06/2021 ΣΑΒΒΕΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 60 ΑΕ8 Λατινικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
473 10571-04/07/2021 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 60 ΑΕ8 Λατινικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
474 9258-25/06/2021 ΚΑΡΑΜΠΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 45 ΑΕ8 Λατινικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
475 12522-31/07/2021 ΜΩΡΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΑ 45 ΑΕ8 Λατινικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
476 11508-14/07/2021 ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 40 ΑΕ8 Λατινικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
477 10935-07/07/2021 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 35 ΑΕ8 Λατινικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
478 8821-23/06/2021 ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 35 ΑΕ8 Λατινικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
479 13032-11/08/2021 ΑΡΧΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ 30 ΑΕ8 Λατινικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
480 9368-25/06/2021 ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓ 30 ΑΕ8 Λατινικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
481 12920-07/08/2021 ΓΩΓΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 25 ΑΕ8 Λατινικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
482 8912-24/06/2021 ΤΣΙΑΜΠΑΖΗ ΕΥΤΕΡΠΗ 20 ΑΕ8 Λατινικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
483 8413-20/06/2021 ΣΤΑΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 80 ΑΕ9 Φιλοσοφία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
484 10893-07/07/2021 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 80 ΑΕ9 Φιλοσοφία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
485 10853-06/07/2021 ΤΣΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 75 ΑΕ9 Φιλοσοφία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
486 7874-15/06/2021 ΤΣΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 70 ΑΕ9 Φιλοσοφία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
487 7883-15/06/2021 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60 ΑΕ9 Φιλοσοφία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
488 10267-02/07/2021 ΛΟΥΔΑ ΘΕΟΔΟΤΑ 50 ΑΕ9 Φιλοσοφία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
489 7780-15/06/2021 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 50 ΑΕ9 Φιλοσοφία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
490 9209-24/06/2021 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 35 ΑΕ9 Φιλοσοφία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
491 8252-18/06/2021 ΦΙΟΛΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 30 ΑΕ9 Φιλοσοφία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
492 8265-18/06/2021 ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30 ΑΕ9 Φιλοσοφία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
493 11619-14/07/2021 ΤΡΙΨΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25 ΑΕ9 Φιλοσοφία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
494 9243-25/06/2021 ΓΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 25 ΑΕ9 Φιλοσοφία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
495 10854-06/07/2021 ΖΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 20 ΑΕ9 Φιλοσοφία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
496 7735-14/06/2021 ΝΤΡΕΚΗ ΕΛΕΝΗ 20 ΑΕ9 Φιλοσοφία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

497 9777-29/06/2021 ΓΚΡΙΤΖΑΛΑ ΑΘΗΝΑ 20 ΑΕ9 Φιλοσοφία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22
 

498

 

8754-23/06/2021

 

ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ

 

ΑΚΡΙΒΗ

 

75

ΚΕ1 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

499

 

11495-14/07/2021

 

ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗ

 

ΝΙΚΟΛΕΤΑ

 

65

ΚΕ1 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

500

 

9273-25/06/2021

 

ΚΑΡΑΚΙΟΖΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

60

ΚΕ1 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

501

 

13259-19/08/2021

 

ΜΑΡΓΑΡΑ

 

ΘΕΟΔΩΡΑ

 

40

ΚΕ1 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

502

 

10541-04/07/2021

 

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΦΩΤΕΙΝΗ

 

35

ΚΕ1 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

503

 

12498-31/07/2021

 

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

30

ΚΕ1 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

504

 

10826-06/07/2021

 

ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

30

ΚΕ1 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

505

 

13366-20/08/2021

 

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ

 

ΣΤΑΥΡ

 

25

ΚΕ1 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

506

 

10837-06/07/2021

 

ΧΑΤΖΗΣΤΕΛΙΟΥ

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

20

ΚΕ1 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21

 

507

 

13331-20/08/2021

 

ΒΑΡΓΙΑΜΗ

 

ΔΗΜΗΤΡΑ

 

20

ΚΕ1 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21

 

508

 

12683-03/08/2021

 

ΤΣΑΚΑΛΗΣ

 

ΗΛΙΑΣ

 

20

ΚΕ1 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21

 

509

 

13290-20/08/2021

 

ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

20

ΚΕ1 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21

 

510

 

11500-14/07/2021

 

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

20

ΚΕ1 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21

 

511

 

13174-17/08/2021

 

ΨΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

 

ΚΑΤΙΝΑ

 

20

ΚΕ1 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21

 

512

 

13313-20/08/2021

 

ΛΥΜΠΕΡΗ

 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ

 

20

ΚΕ1 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21

513 8796-23/06/2021 ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 85 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
514 10011-30/06/2021 ΑΚΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ 85 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
515 8902-24/06/2021 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 75 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
516 8431-21/06/2021 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 75 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
517 10425-02/07/2021 ΠΑΖΑΡΣΚΗ ΜΑΡΙΑ 70 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
518 11171-09/07/2021 ΓΚΟΥΜΑ ΟΛΓΑ 60 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
519 11550-14/07/2021 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 55 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
520 8031-16/06/2021 ΚΟΛΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 55 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

521 11625-14/07/2021 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 55 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
522 8951-24/06/2021 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 50 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
523 9302-25/06/2021 ΒΛΑΧΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 40 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
524 9126-24/06/2021 ΚΟΛΙΟΦΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
525 8012-16/06/2021 ΤΣΕΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 30 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
526 9037-24/06/2021 ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
527 11231-12/07/2021 ΤΣΙΤΟΥΡΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 30 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
528 11186-10/07/2021 ΛΙΑΚΑ ΒΕΑΤΡΙΚΗ 25 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
529 10748-05/07/2021 ΛΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 25 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
530 11328-13/07/2021 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 25 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
531 9744-29/06/2021 ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 25 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
532 8896-24/06/2021 ΖΑΜΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 20 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
533 10606-04/07/2021 ΓΚΙΡΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 20 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
534 11463-14/07/2021 ΚΟΥΣΙΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓ 20 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
535 10972-08/07/2021 ΜΠΕΤΖΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 20 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
536 8762-23/06/2021 ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 20 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
 

537

 

11297-12/07/2021

 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

20

 

ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

538 10009-30/06/2021 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
539 10948-07/07/2021 ΣΑΛΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 20 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
540 8844-23/06/2021 ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 15 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22
541 11167-09/07/2021 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΩ 5 ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22
542 11585-14/07/2021 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 90 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
543 8032-16/06/2021 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 90 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
544 8333-19/06/2021 ΖΗΜΙΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 90 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
545 8947-24/06/2021 ΤΖΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 80 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
546 11042-08/07/2021 ΝΤΟΛΚΕΡΑ ΑΝΘΟΥΛΑ 80 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
547 9189-24/06/2021 ΠΙΝΕΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 65 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
548 9255-25/06/2021 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 60 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
549 12514-31/07/2021 ΜΠΑΡΤΖΑΚΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 55 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
 

550

 

12833-05/08/2021

ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ

ΤΣΑΜΗΤΡΟΥ

 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

 

55

 

ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

551 9046-24/06/2021 ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 50 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
552 13177-17/08/2021 ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 45 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
553 13115-16/08/2021 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 45 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
554 8643-23/06/2021 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 45 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
555 13260-19/08/2021 ΜΠΟΥΧΑΓΙΕΡ ΑΣΗΜΙΝΑ 35 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

556 11464-14/07/2021 ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 30 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
557 8378-20/06/2021 ΖΟΥΖΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΗ 25 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
558 8172-17/06/2021 ΣΤΡΕΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
559 10563-04/07/2021 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
560 8642-23/06/2021 ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 25 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
561 12708-03/08/2021 ΛΟΓΓΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 25 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
562 9241-25/06/2021 ΒΑΡΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 25 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
563 8586-22/06/2021 ΔΗΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 25 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
564 7798-15/06/2021 ΓΕΡΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 25 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
565 9119-24/06/2021 ΓΚΑΓΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 25 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
566 12919-07/08/2021 ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 20 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
567 13101-15/08/2021 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 20 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
568 9430-25/06/2021 ΨΑΡΡΙΑΝΟΥ ΙΑΚΩΒΗ ΕΙΡΗΝΗ 20 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
569 7794-15/06/2021 ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 20 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
570 13359-20/08/2021 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΙΑ 15 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
571 8496-21/06/2021 ΚΩΦΟΝΙΚΟΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 5 ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
572 8911-24/06/2021 ΤΖΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 95 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
573 11503-14/07/2021 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 90 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
574 8673-23/06/2021 ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 90 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
575 8687-23/06/2021 ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 90 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
576 8380-20/06/2021 ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 90 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
577 10456-03/07/2021 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 90 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
578 13283-20/08/2021 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 90 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
579 9269-25/06/2021 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 80 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
580 13062-12/08/2021 ΠΑΪΖΗ ΟΛΓΑ 80 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
581 8442-21/06/2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 65 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
582 13370-20/08/2021 ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 65 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
583 8464-21/06/2021 ΣΕΡΕΤΗ ΒΑΓΙΑ 60 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
584 10142-01/07/2021 ΓΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 60 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
585 12869-06/08/2021 ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 55 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
586 13319-20/08/2021 ΛΑΖΑΡΗ ΣΕΒΑΣΤΗ 55 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
587 11071-09/07/2021 ΚΕΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 50 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
588 7830-15/06/2021 ΣΑΒΟΡΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
589 7728-14/06/2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 45 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
590 10801-06/07/2021 ΧΕΛΜΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 45 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
591 10586-04/07/2021 ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 45 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
592 8127-17/06/2021 ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

593 11526-14/07/2021 ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 35 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
594 12696-03/08/2021 ΦΟΥΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ 35 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
595 9174-24/06/2021 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 35 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
596 7761-14/06/2021 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 35 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
597 8400-20/06/2021 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 35 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
598 12484-30/07/2021 ΚΑΠΡΑΒΕΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 30 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
599 13142-17/08/2021 ΧΟΛΕΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 30 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
 

600

 

13234-19/08/2021

 

ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

 

30

 

ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

601 8765-23/06/2021 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 25 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
602 13345-20/08/2021 ΛΙΓΟΥΤΣΙΚΟΥ ΕΦΗ 25 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22
603 9065-24/06/2021 ΔΟΥΛΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22
604 8466-21/06/2021 ΒΕΤΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 90 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
605 13324-20/08/2021 ΒΟΡΒΗ ΙΩΑΝΝΑ 90 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
606 8022-16/06/2021 ΠΑΧΗ ΟΛΓΑ 90 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
607 9032-24/06/2021 ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΙΑ 90 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
608 9271-25/06/2021 ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 85 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
609 8325-19/06/2021 ΒΟΖΑΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 85 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
610 11135-09/07/2021 ΓΕΛΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 85 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
611 9135-24/06/2021 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 80 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
612 9283-25/06/2021 ΤΣΙΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 80 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
613 9311-25/06/2021 ΚΑΣΚΑΝΤΑΜΗ ΜΑΡΙΑ 80 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
614 8371-20/06/2021 ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 80 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
615 8952-24/06/2021 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 70 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
616 9580-28/06/2021 ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΑ 65 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
617 8626-22/06/2021 ΔΑΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 60 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
618 8809-23/06/2021 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 60 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
619 10753-05/07/2021 ΜΠΕΛΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 55 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
620 9293-25/06/2021 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 55 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
621 9076-24/06/2021 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡ 55 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
622 8398-20/06/2021 ΠΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 50 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
623 10324-02/07/2021 ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
624 9012-24/06/2021 ΜΠΑΣΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 35 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
625 8595-22/06/2021 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 35 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
626 9060-24/06/2021 ΣΙΔΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 35 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
627 12939-08/08/2021 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ 35 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
628 12940-08/08/2021 ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

629 10671-05/07/2021 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 30 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
630 8638-22/06/2021 ΜΠΟΖΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
631 13292-20/08/2021 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
632 11535-14/07/2021 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 30 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
633 13275-19/08/2021 ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ 30 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
634 8436-21/06/2021 ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 30 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
635 7729-14/06/2021 ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 25 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
636 11632-14/07/2021 ΜΗΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 25 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
637 13132-16/08/2021 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡ 25 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
638 10120-01/07/2021 ΦΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 25 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
639 13077-13/08/2021 ΦΟΥΛΙΔΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ 25 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
640 9304-25/06/2021 ΛΟΣΤΟΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 20 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
641 11206-11/07/2021 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 20 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
642 8968-24/06/2021 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 20 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
643 9409-25/06/2021 ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 10 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22
644 8814-23/06/2021 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΛΕΞΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 5 ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22
645 8614-22/06/2021 ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ 100 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
646 12686-03/08/2021 ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 90 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
647 7899-15/06/2021 ΒΛΑΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 90 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
648 12581-02/08/2021 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 90 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
649 11635-14/07/2021 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 85 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
650 7891-15/06/2021 ΓΑΛΟΥΖΗ ΓΑΛΑΤΙΑΝΗ 80 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
651 12732-04/08/2021 ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 80 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
652 11087-09/07/2021 ΠΑΝΤΙΩΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 80 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
653 12540-01/08/2021 ΔΕΔΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 75 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
654 9014-24/06/2021 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
655 8615-22/06/2021 ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 70 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
656 12899-06/08/2021 ΜΑΝΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗ 70 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
657 12935-08/08/2021 ΓΚΕΡΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 60 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
658 9394-25/06/2021 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ 60 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
659 10046-01/07/2021 ΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 60 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
660 13336-20/08/2021 ΤΟΤΟΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 60 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
661 8536-22/06/2021 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 50 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
662 9919-30/06/2021 ΜΗΛΩΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 45 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
663 13338-20/08/2021 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 45 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
664 8161-17/06/2021 ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 45 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
665 13258-19/08/2021 ΚΟΥΓΙΟΥΡΟΥΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 40 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

666 9322-25/06/2021 ΜΠΛΟΥΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 40 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
667 7916-16/06/2021 ΤΣΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 40 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
668 7980-16/06/2021 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΩΜΑΣ 35 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
669 13147-17/08/2021 ΣΤΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 35 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
670 8677-23/06/2021 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
671 13257-19/08/2021 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 35 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
672 8033-16/06/2021 ΧΑΛΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
673 8579-22/06/2021 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 35 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
674 13349-20/08/2021 ΝΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 35 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
675 12980-10/08/2021 ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 35 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
676 9233-25/06/2021 ΣΟΦΗ ΜΑΡΙΑ 30 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
677 13320-20/08/2021 ΚΩΛΕΤΣΗ ΕΛΕΝΗ 25 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
678 8835-23/06/2021 ΜΠΙΤΣΟΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 25 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
679 13371-20/08/2021 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 25 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
680 13327-20/08/2021 ΠΑΤΕΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ 25 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
681 13311-20/08/2021 ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
682 10951-07/07/2021 ΘΑΝΑΣΙΑ ΝΙΚΗ 25 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
683 7886-15/06/2021 ΜΠΕΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 25 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
684 9758-29/06/2021 ΚΟΚΚΑΣ ΑΝΔΡ 25 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
685 12768-04/08/2021 ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
686 13285-20/08/2021 ΠΕΤΣΑΝΗ ΡΑΙΔΑ 25 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
687 13321-20/08/2021 ΒΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 25 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22
688 9164-24/06/2021 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 25 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22
689 9442-25/06/2021 ΛΑΓΟΝΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 25 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22
690 9954-30/06/2021 ΚΑΨΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 25 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22
691 12835-05/08/2021 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ ΖΩΗ 25 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22
692 11610-14/07/2021 ΜΟΛΛΑ ΜΑΡΙΝΑ 20 ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22
 

693

 

9517-26/06/2021

 

ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

100

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

694

 

8839-23/06/2021

 

ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

90

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

695

 

8382-20/06/2021

 

ΘΕΟΔΟΣΕΛΗ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

90

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

696

 

10595-04/07/2021

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

ΠΟΤΟΥΛΑ ΣΠΥΡ

 

90

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

697

 

8404-20/06/2021

 

ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΥ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

90

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

 

698

 

9016-24/06/2021

 

ΑΣΒΕΣΤΑΣ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

90

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

699

 

8430-21/06/2021

 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΕΥΔΟΞΙΑ

 

90

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

700

 

9499-25/06/2021

 

ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ

 

ΔΗΜΗΤΡΑ

 

90

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

701

 

8342-19/06/2021

 

ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

 

ΑΧΙΛΛΕΥΣ

 

90

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

702

 

8659-23/06/2021

 

ΔΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

85

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

703

 

10411-02/07/2021

 

ΒΟΥΚΑΝΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

 

80

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

704

 

10578-04/07/2021

 

ΣΠΑΝΕΛΛΗ

 

ΜΑΡΙΑ ΤΑΤΙΑΝΑ

 

80

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

705

 

9446-25/06/2021

 

ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ

 

ΘΕΚΛΑ

 

80

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

706

 

9184-24/06/2021

 

ΜΠΑΛΚΙΖΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

80

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

707

 

9440-25/06/2021

 

ΚΑΛΙΤΣΗΣ

 

ΠΑΣΧΑΛΗΣ

 

80

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

708

 

9001-24/06/2021

 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

70

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

709

 

8179-18/06/2021

 

ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

70

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

710

 

8280-18/06/2021

 

ΒΙΔΑΚΗΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

70

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

711

 

9338-25/06/2021

 

ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

70

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

712

 

11358-13/07/2021

 

ΜΠΟΤΟΥ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

70

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

713

 

9398-25/06/2021

 

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

70

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

714

 

11205-11/07/2021

 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΠΕΤΡΟΣ

 

70

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

715

 

8152-17/06/2021

 

ΣΑΜΑΡΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΑ

 

65

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

716

 

8180-18/06/2021

 

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

 

ΠΑΡΙΣ

 

60

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

717

 

9068-24/06/2021

 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

60

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

 

718

 

11374-13/07/2021

 

ΜΑΝΑΦΗ

 

ΙΩΑΝΝΑ

 

60

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

719

 

11436-13/07/2021

 

ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

 

ΙΩΑΝΝΑ

 

60

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

720

 

9024-24/06/2021

 

ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

60

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

721

 

8567-22/06/2021

 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

 

ΣΟΥΛΤΑΝΑ

 

60

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

722

 

8326-19/06/2021

 

ΒΛΑΧΟΣ

 

ΗΛΙΑΣ

 

60

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

723

 

10602-04/07/2021

 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

55

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

724

 

11280-12/07/2021

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

55

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

725

 

10181-01/07/2021

 

ΠΑΣΣΑΣ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

55

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

726

 

9429-25/06/2021

 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΖΩΗ

 

55

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

727

 

8738-23/06/2021

 

ΠΡΑΤΣΙΝΗ

 

ΜΑΡΙΑ

 

55

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

728

 

8967-24/06/2021

 

ΖΑΓΚΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

45

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

729

 

7800-15/06/2021

 

ΚΩΣΤΑΡΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

45

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

730

 

11569-14/07/2021

 

ΠΕΤΡΟΥΣΗ

 

ΑΝΘΟΥΛΑ

 

40

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

731

 

8226-18/06/2021

 

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

 

35

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

732

 

8825-23/06/2021

 

ΤΙΓΚΑΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

30

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

733

 

8449-21/06/2021

 

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

25

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

734

 

10543-04/07/2021

 

ΚΡΕΚΗΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

25

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

735

 

10140-01/07/2021

 

ΤΑΙΛΑΧΙΔΗΣ

 

ΣΑΒΒΑΣ

 

25

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22

 

736

 

11626-14/07/2021

 

ΒΑΣΤΑΚΗ

 

ΜΑΡΙΑ

 

25

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22

 

737

 

7749-14/06/2021

 

ΠΑΤΣΑΛΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

25

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

 

738

 

7751-14/06/2021

 

ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

 

20

ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22

 

739

 

9491-25/06/2021

 

ΜΙΜΙΛΙΔΟΥ

 

ΠΑΡΘΕΝΑ

 

80

ΚΕ3 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Λύκειο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

740

 

8337-19/06/2021

 

ΡΟΥΣΚΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

60

ΚΕ3 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Λύκειο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

741

 

8808-23/06/2021

 

ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΟΥ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

55

ΚΕ3 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Λύκειο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

742

 

8698-23/06/2021

 

ΓΛΥΠΤΗ

 

ΜΑΡΟΥΛΙΩ

 

40

ΚΕ3 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Λύκειο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

743

 

11326-13/07/2021

 

ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΑΚΗ

 

ΔΗΜΗΤΡΑ

 

30

ΚΕ3 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Λύκειο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

744

 

9157-24/06/2021

 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

25

ΚΕ3 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Λύκειο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

745

 

7690-14/06/2021

 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΑΓΓΕΛΟΣ

 

20

ΚΕ3 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

746

 

11452-14/07/2021

 

ΔΕΛΛΑ

 

ΔΗΜΗΤΡΑ

 

20

ΚΕ3 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

747

 

10354-02/07/2021

 

ΖΥΓΟΥΡΗΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

20

ΚΕ3 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

748

 

10320-02/07/2021

 

ΤΣΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΤΕΛΙΑΝΗ

 

15

ΚΕ3 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

749

 

9792-29/06/2021

 

ΑΜΑΣΟΓΛΟΥ

 

ΑΝΝΑ

 

15

ΚΕ3 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

750

 

8163-17/06/2021

 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΣΥΜΕΛΑ

 

15

ΚΕ3 Κοινωνική & Πολιτική

Αγωγή (Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

751

 

9091-24/06/2021

 

ΚΑΔΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

90

ΚΕ4 Οικιακή Οικονομία

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

752

 

9998-30/06/2021

 

ΓΑΛΑΝΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

60

ΚΕ4 Οικιακή Οικονομία

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

753

 

12629-02/08/2021

 

ΓΑΛΑΝΗ

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

50

ΚΕ4 Οικιακή Οικονομία

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

754

 

11478-14/07/2021

 

ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ

 

ΜΑΡΙΑ

 

45

ΚΕ4 Οικιακή Οικονομία

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

755

 

11041-08/07/2021

 

ΛΙΑΠΠΗ

 

ΑΡΓΥΡΩ

 

25

ΚΕ4 Οικιακή Οικονομία

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

756

 

10001-30/06/2021

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ

 

ΟΛΓΑ

 

20

ΚΕ4 Οικιακή Οικονομία

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

757

 

13328-20/08/2021

 

ΣΟΦΙΤΣΗ

 

ΔΟΥΚΑΙΝΗ

 

20

ΚΕ4 Οικιακή Οικονομία

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

 

758

 

11396-13/07/2021

 

ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ

 

ΕΥΘΑΛΙΑ

 

20

ΚΕ4 Οικιακή Οικονομία

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

759

 

13179-18/08/2021

 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

15

ΚΕ4 Οικιακή Οικονομία

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

760

 

11395-13/07/2021

 

ΔΡΟΓΚΑΡΗ

 

ΑΝΤΩΝΙΑ

 

5

ΚΕ4 Οικιακή Οικονομία

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

 

761

 

 

10763-05/07/2021

 

 

ΚΑΖΑΚΟΥ

 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

 

60

ΚΕ5 Αρχές Οικονομικής Επιστήμης/Οικονομία

(Λύκειο)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

762

 

 

10726-05/07/2021

 

 

ΚΑΖΑΚΟΥ

 

 

ΜΑΡΙΝΑ

 

 

60

ΚΕ5 Αρχές Οικονομικής

Επιστήμης/Οικονομία (Λύκειο)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

763

 

 

8005-16/06/2021

 

 

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

60

ΚΕ5 Αρχές Οικονομικής Επιστήμης/Οικονομία

(Λύκειο)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

764

 

 

9479-25/06/2021

 

 

ΣΑΛΜΑΤΑΝΗΣ

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

55

ΚΕ5 Αρχές Οικονομικής Επιστήμης/Οικονομία

(Λύκειο)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

765

 

 

9234-25/06/2021

 

 

ΔΟΥΡΗ

 

ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ

 

 

55

ΚΕ5 Αρχές Οικονομικής Επιστήμης/Οικονομία

(Λύκειο)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

766

 

 

8739-23/06/2021

 

 

ΚΟΥΚΙΑΣ

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

 

45

ΚΕ5 Αρχές Οικονομικής Επιστήμης/Οικονομία

(Λύκειο)

 

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

 

767

 

 

8322-18/06/2021

 

 

ΔΑΒΗ

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

 

40

ΚΕ5 Αρχές Οικονομικής

Επιστήμης/Οικονομία (Λύκειο)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

768

 

 

9388-25/06/2021

 

 

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ

 

 

ΑΦΡΟΔΙΤΗ

 

 

40

ΚΕ5 Αρχές Οικονομικής

Επιστήμης/Οικονομία (Λύκειο)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

769

 

 

11439-13/07/2021

 

 

ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ

 

 

ΑΝΤΩΝ

 

 

30

ΚΕ5 Αρχές Οικονομικής Επιστήμης/Οικονομία

(Λύκειο)

 

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

 

770

 

 

9047-24/06/2021

 

 

ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

 

25

ΚΕ5 Αρχές Οικονομικής Επιστήμης/Οικονομία

(Λύκειο)

 

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

 

771

 

 

9501-25/06/2021

 

 

ΤΑΚΑΟΓΛΟΥ

 

 

ΣΟΦΙΑ

 

 

20

ΚΕ5 Αρχές Οικονομικής Επιστήμης/Οικονομία

(Λύκειο)

 

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

 

 

772

 

 

11371-13/07/2021

 

 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

 

ΘΩΜΑΣ

 

 

20

ΚΕ5 Αρχές Οικονομικής

Επιστήμης/Οικονομία (Λύκειο)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

773

 

 

10611-04/07/2021

 

 

ΠΡΑΣΑΝΑΚΗ

 

 

ΜΑΡΙΑ

 

 

20

ΚΕ5 Αρχές Οικονομικής Επιστήμης/Οικονομία

(Λύκειο)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

774

 

 

8961-24/06/2021

 

 

ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

20

ΚΕ5 Αρχές Οικονομικής Επιστήμης/Οικονομία

(Λύκειο)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

775

 

 

10902-07/07/2021

 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ

 

 

15

ΚΕ5 Αρχές Οικονομικής Επιστήμης/Οικονομία

(Λύκειο)

 

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

776 8310-18/06/2021 ΚΑΤΣΑΓΚΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 90 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
777 8336-19/06/2021 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 90 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
778 10637-05/07/2021 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 90 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
779 8878-23/06/2021 ΚΑΝΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 90 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
780 8490-21/06/2021 ΦΑΤΣΕΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 80 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
781 10685-05/07/2021 ΤΣΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 80 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
782 9096-24/06/2021 ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
783 8041-16/06/2021 ΛΥΓΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 75 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
784 8803-23/06/2021 ΣΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
785 10624-04/07/2021 ΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 70 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
786 9092-24/06/2021 ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 60 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
787 9131-24/06/2021 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 60 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
788 8236-18/06/2021 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 50 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
789 11217-11/07/2021 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 35 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
790 9202-24/06/2021 ΚΑΝΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 30 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
791 11623-14/07/2021 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 30 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
792 9547-27/06/2021 ΔΡΟΥΒΕΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 25 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
793 9252-25/06/2021 ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
794 8374-20/06/2021 ΓΡΑΤΣΩΝΙΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 20 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
795 11263-12/07/2021 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 5 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
796 9385-25/06/2021 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 5 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
797 13087-14/08/2021 ΤΣΑΛΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΚΛ 5 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
798 12932-08/08/2021 ΠΑΠΑΤΖΙΚΑΚΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ 5 ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
799 9113-24/06/2021 ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 90 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
800 9124-24/06/2021 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 90 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
801 12925-07/08/2021 ΝΤΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 85 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

802 8619-22/06/2021 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 85 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
803 11360-13/07/2021 ΚΟΡΑΚΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 75 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
804 9773-29/06/2021 ΣΟΥΜΠΛΗΣ ΥΑΚΙΝΘΟΣ 75 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
805 10957-07/07/2021 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 70 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
806 9011-24/06/2021 ΣΑΡΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 70 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
807 11576-14/07/2021 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 65 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
808 10390-02/07/2021 ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 65 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
809 10372-02/07/2021 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 60 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
810 7725-14/06/2021 ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 60 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
811 9848-30/06/2021 ΝΤΑΛΑΧΑΝΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ 55 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
812 12921-07/08/2021 ΓΚΟΛΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
813 9048-24/06/2021 ΣΙΜΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 50 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
814 8284-18/06/2021 ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 40 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
815 8720-23/06/2021 ΜΠΟΥΡΔΑΝΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 40 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
816 9407-25/06/2021 ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 30 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
817 12625-02/08/2021 ΚΟΥΠΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 30 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
818 12815-05/08/2021 ΓΡΑΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
819 9469-25/06/2021 ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
820 9020-24/06/2021 ΓΑΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
821 9051-24/06/2021 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 25 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
822 8137-17/06/2021 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
823 12684-03/08/2021 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
824 10580-04/07/2021 ΔΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
825 13364-20/08/2021 ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ 20 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
826 8174-17/06/2021 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
827 13323-20/08/2021 ΔΡΑΓΑΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 20 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
828 12928-08/08/2021 ΚΟΝΔΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 20 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
829 11542-14/07/2021 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
830 11456-14/07/2021 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 20 ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22
831 9614-28/06/2021 ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 90 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
832 11534-14/07/2021 ΚΑΜΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 85 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
833 7693-14/06/2021 ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 85 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
834 8434-21/06/2021 ΚΑΤΣΙΚΑΔΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 85 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
835 8467-21/06/2021 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 80 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
836 8719-23/06/2021 ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ 80 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
837 10445-03/07/2021 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 80 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
838 8787-23/06/2021 ΜΙΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 70 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

839 8043-16/06/2021 ΔΟΣΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 65 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
840 8522-22/06/2021 ΛΙΟΥΜΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 65 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
841 10137-01/07/2021 ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 65 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
842 8819-23/06/2021 ΤΑΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 65 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
843 9465-25/06/2021 ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 65 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
844 7956-16/06/2021 ΚΑΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 60 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
845 11241-12/07/2021 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
846 11352-13/07/2021 ΠΡΙΣΤΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 60 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
847 7740-14/06/2021 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
848 8591-22/06/2021 ΚΟΥΡΣΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
849 9447-25/06/2021 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
850 11401-13/07/2021 ΥΦΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 50 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
851 9239-25/06/2021 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 50 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
852 8479-21/06/2021 ΡΟΥΠΑ ΑΘΗΝΑ 50 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
853 8014-16/06/2021 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
854 9401-25/06/2021 ΤΣΙΤΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 45 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
855 11471-14/07/2021 ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 45 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
856 10043-01/07/2021 ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 45 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
857 11430-13/07/2021 ΓΙΟΒΑΝΗ ΧΡΥΣΗ 40 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
858 10732-05/07/2021 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
859 9042-24/06/2021 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 35 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
860 8361-19/06/2021 ΜΟΥΣΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 35 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
861 8725-23/06/2021 ΜΑΣΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 30 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
862 8321-18/06/2021 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 30 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
863 8169-17/06/2021 ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 30 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
864 7720-14/06/2021 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 30 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
865 7732-14/06/2021 ΓΕΡΑΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 30 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
866 9371-25/06/2021 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 30 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
867 11269-12/07/2021 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 30 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
868 9237-25/06/2021 ΔΟΥΜΑ ΕΙΡΗΝΗ 30 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
869 11270-12/07/2021 ΤΕΧΛΙΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 30 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
870 8848-23/06/2021 ΚΑΦΕΤΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 20 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
871 9301-25/06/2021 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΙΖΑ 20 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
872 9284-25/06/2021 ΖΑΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
873 8786-23/06/2021 ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 20 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
874 8036-16/06/2021 ΣΕΒΔΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 20 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
875 11608-14/07/2021 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

876 11455-14/07/2021 ΛΥΣΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
877 11301-12/07/2021 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ 20 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
878 8563-22/06/2021 ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΒΑΙΟΣ 20 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
879 9381-25/06/2021 ΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
880 11178-10/07/2021 ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 20 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
881 10220-02/07/2021 ΜΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 20 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
882 9456-25/06/2021 ΠΡΟΚΟΠΟΥ ΑΡΓΥΡΗ 15 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
883 9350-25/06/2021 ΠΕΤΣΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 15 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
884 10334-02/07/2021 ΠΑΛΑΝΤΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 15 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
885 8426-21/06/2021 ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 15 ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
886 8790-23/06/2021 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 85 ΚΕ9 Θρησκευτικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
887 7942-16/06/2021 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 80 ΚΕ9 Θρησκευτικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
888 9140-24/06/2021 ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 ΚΕ9 Θρησκευτικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
889 9129-24/06/2021 ΦΡΑΔΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 60 ΚΕ9 Θρησκευτικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
890 7913-15/06/2021 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 55 ΚΕ9 Θρησκευτικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
891 8348-19/06/2021 ΧΟΙΛΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50 ΚΕ9 Θρησκευτικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
892 8919-24/06/2021 ΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 ΚΕ9 Θρησκευτικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
893 9834-30/06/2021 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 40 ΚΕ9 Θρησκευτικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
894 9279-25/06/2021 ΚΟΥΚΟΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΚΕ9 Θρησκευτικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
895 8991-24/06/2021 ΒΑΒΕΤΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 25 ΚΕ9 Θρησκευτικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
896 11310-12/07/2021 ΜΕΝΕΓΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ 25 ΚΕ9 Θρησκευτικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
897 11418-13/07/2021 ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25 ΚΕ9 Θρησκευτικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
898 8574-22/06/2021 ΓΚΑΡΓΚΑΝΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 20 ΚΕ9 Θρησκευτικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
899 10852-06/07/2021 ΡΕΝΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΚΕ9 Θρησκευτικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
900 10986-08/07/2021 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ 20 ΚΕ9 Θρησκευτικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
901 11394-13/07/2021 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 20 ΚΕ9 Θρησκευτικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
902 8370-20/06/2021 ΤΣΕΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20 ΚΕ9 Θρησκευτικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
903 11561-14/07/2021 ΖΕΚΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 15 ΚΕ9 Θρησκευτικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
904 10848-06/07/2021 ΚΑΠΟΥΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 15 ΚΕ9 Θρησκευτικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
 

905

 

9391-25/06/2021

 

ΦΑΚΙΔΟΥ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

70

ΤΠ1 Εικαστικά/Αισθητική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

906

 

9275-25/06/2021

 

ΓΙΩΤΑΚΗ

 

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

 

65

ΤΠ1 Εικαστικά/Αισθητική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

907

 

8523-22/06/2021

 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΜΑΡΘΑ

 

65

ΤΠ1 Εικαστικά/Αισθητική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

908

 

8020-16/06/2021

 

ΧΟΥΛΙΑΡΑ

 

ΞΑΝΘΗ

 

60

ΤΠ1 Εικαστικά/Αισθητική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

 

909

 

10176-01/07/2021

 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

 

55

ΤΠ1 Εικαστικά/Αισθητική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

910

 

13343-20/08/2021

 

ΤΣΙΡΩΝΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

45

ΤΠ1 Εικαστικά/Αισθητική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

911

 

13238-19/08/2021

 

ΖΩΓΑΚΗΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

45

ΤΠ1 Εικαστικά/Αισθητική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

912

 

8495-21/06/2021

 

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ

 

ΔΩΡΟΘΕΟΣ

 

30

ΤΠ1 Εικαστικά/Αισθητική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

913

 

12529-01/08/2021

 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

 

20

ΤΠ1 Εικαστικά/Αισθητική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

914

 

12962-09/08/2021

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

 

20

ΤΠ1 Εικαστικά/Αισθητική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

915

 

12862-06/08/2021

 

ΓΡΙΒΑ

 

ΑΝΤΩΝΙΑ

 

20

ΤΠ1 Εικαστικά/Αισθητική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

916

 

9808-29/06/2021

 

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

15

ΤΠ1 Εικαστικά/Αισθητική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

917

 

13027-11/08/2021

 

ΜΠΑΡΔΗ

 

ΗΛΙΑΝΑ

 

15

ΤΠ1 Εικαστικά/Αισθητική

Αγωγή (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

918

 

 

11348-13/07/2021

 

 

ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ

 

 

ΦΟΙΒΟΣ

 

 

80

ΤΠ2 Καλλιτεχνικά/Πολιτισμός και Δραστηριότητες

(Γυμνάσιο)

 

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

 

919

 

 

9666-29/06/2021

 

 

ΣΑΦΙΚΟΥ

 

 

ΜΑΡΙΝΑ

 

 

40

ΤΠ2 Καλλιτεχνικά/Πολιτισμός και Δραστηριότητες

(Γυμνάσιο)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

920

 

 

10843-06/07/2021

 

 

ΧΑΡΟΣ

 

 

ΟΡΕΣΤ

 

 

40

ΤΠ2 Καλλιτεχνικά/Πολιτισμός και Δραστηριότητες

(Γυμνάσιο)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

921

 

 

9534-27/06/2021

 

 

ΣΤΑΥΡΑΚΗ

 

 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

 

 

40

ΤΠ2 Καλλιτεχνικά/Πολιτισμός και Δραστηριότητες

(Γυμνάσιο)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

922

 

 

11472-14/07/2021

 

 

ΚΑΦΙΔΑ

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ

 

 

40

ΤΠ2 Καλλιτεχνικά/Πολιτισμός και Δραστηριότητες

(Γυμνάσιο)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

923

 

 

8314-18/06/2021

 

 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ

 

 

40

ΤΠ2 Καλλιτεχνικά/Πολιτισμός και Δραστηριότητες

(Γυμνάσιο)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

924

 

 

9455-25/06/2021

 

 

ΠΑΛΛΑ

 

 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΛΕΝ

 

 

20

ΤΠ2 Καλλιτεχνικά/Πολιτισμός και Δραστηριότητες

(Γυμνάσιο)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

 

 

925

 

 

9102-24/06/2021

 

 

ΣΑΜΑΚΟΥΡΗΣ

 

 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

 

 

20

ΤΠ2 Καλλιτεχνικά/Πολιτισμός και Δραστηριότητες

(Γυμνάσιο)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

926

 

 

10856-06/07/2021

 

 

ΚΑΣΙΜΑΤΗ

 

 

ΕΛΕΝΗ

 

 

15

ΤΠ2 Καλλιτεχνικά/Πολιτισμός και Δραστηριότητες

(Γυμνάσιο)

 

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

927 9757-29/06/2021 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 85 ΤΠ3 Μουσική (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
928 8905-24/06/2021 ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 85 ΤΠ3 Μουσική (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
929 9262-25/06/2021 ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 80 ΤΠ3 Μουσική (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
930 7772-14/06/2021 ΖΕΠΑΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 75 ΤΠ3 Μουσική (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
931 8989-24/06/2021 ΔΡΟΣΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 75 ΤΠ3 Μουσική (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
932 10770-05/07/2021 ΝΙΑΡΧΟΥ ΕΛΕΝΗ 70 ΤΠ3 Μουσική (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
933 7915-16/06/2021 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 70 ΤΠ3 Μουσική (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
934 8151-17/06/2021 ΠΡΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ 60 ΤΠ3 Μουσική (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
935 10933-07/07/2021 ΜΠΑΡΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 50 ΤΠ3 Μουσική (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
936 11514-14/07/2021 ΚΥΡΜΠΑΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝ 50 ΤΠ3 Μουσική (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
937 11388-13/07/2021 ΜΠΑΖΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 40 ΤΠ3 Μουσική (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
938 11465-14/07/2021 ΖΙΩΓΑ ΣΟΦΙΑ 25 ΤΠ3 Μουσική (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
939 9031-24/06/2021 ΣΑΓΡΕΔΟΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ 20 ΤΠ3 Μουσική (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
 

940

 

11493-14/07/2021

 

ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΑ

 

20

 

ΤΠ3 Μουσική (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

941 9054-24/06/2021 ΠΑΡΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 20 ΤΠ3 Μουσική (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
942 9589-28/06/2021 ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ 20 ΤΠ3 Μουσική (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
943 11406-13/07/2021 ΛΥΡΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 10 ΤΠ3 Μουσική (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
944 8368-20/06/2021 ΧΙΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 85 ΤΠ4 Μουσική (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
945 9281-25/06/2021 ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ 80 ΤΠ4 Μουσική (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
946 11417-13/07/2021 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 75 ΤΠ4 Μουσική (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
947 8548-22/06/2021 ΠΕΡΑΚΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 70 ΤΠ4 Μουσική (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
948 9025-24/06/2021 ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 60 ΤΠ4 Μουσική (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
949 8627-22/06/2021 ΑΛΜΠΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 60 ΤΠ4 Μουσική (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
950 8854-23/06/2021 ΤΣΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 60 ΤΠ4 Μουσική (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
951 9433-25/06/2021 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 55 ΤΠ4 Μουσική (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
952 7875-15/06/2021 ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 55 ΤΠ4 Μουσική (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
953 7802-15/06/2021 ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ 55 ΤΠ4 Μουσική (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
954 9420-25/06/2021 ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ 50 ΤΠ4 Μουσική (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
955 7877-15/06/2021 ΛΑΖΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 45 ΤΠ4 Μουσική (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
956 10744-05/07/2021 ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΑΝΝΑ 40 ΤΠ4 Μουσική (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
957 9402-25/06/2021 ΤΣΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 40 ΤΠ4 Μουσική (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

958 8827-23/06/2021 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 40 ΤΠ4 Μουσική (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22
 

959

 

9267-25/06/2021

 

ΛΙΑΤΣΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

 

80

ΤΠ5 Θεατρική Αγωγή

(Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

960

 

11571-14/07/2021

 

ΑΛΑΤΣΑΚΗ

 

ΕΥΑΝΘΙΑ

 

75

ΤΠ5 Θεατρική Αγωγή

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

961

 

11594-14/07/2021

 

ΜΠΟΕΜΗ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

75

ΤΠ5 Θεατρική Αγωγή

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

962

 

9145-24/06/2021

 

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

 

ΘΕΟΔΩΡΑ

 

65

ΤΠ5 Θεατρική Αγωγή

(Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

963

 

8833-23/06/2021

 

ΨΑΘΑ

 

ΦΩΤΕΙΝΗ

 

60

ΤΠ5 Θεατρική Αγωγή

(Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

964

 

9360-25/06/2021

 

ΜΑΣΤΡΟΘΑΝΑΣΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

60

ΤΠ5 Θεατρική Αγωγή

(Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

965

 

11602-14/07/2021

 

ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

40

ΤΠ5 Θεατρική Αγωγή

(Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

966

 

9112-24/06/2021

 

ΔΑΔΑΡΟΥ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

20

ΤΠ5 Θεατρική Αγωγή

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

967

 

9211-25/06/2021

 

ΚΥΡΤΣΟΓΛΟΥ

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ

 

20

ΤΠ5 Θεατρική Αγωγή

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

968

 

9438-25/06/2021

 

ΤΣΟΥΜΑΣ

 

ΜΑΡΚΟΣ

 

20

ΤΠ5 Θεατρική Αγωγή

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

969

 

9036-24/06/2021

 

ΒΟΓΙΑ

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

20

ΤΠ5 Θεατρική Αγωγή

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

970

 

9139-24/06/2021

 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΙΣΜΗΝΗ

 

20

ΤΠ5 Θεατρική Αγωγή

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

971

 

11390-13/07/2021

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

ΜΑΡΙΝΑ

 

20

ΤΠ5 Θεατρική Αγωγή

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

972

 

13305-20/08/2021

 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

80

ΤΠ6 Σχέδιο (Ελεύθερο,

Γραμμικό) (Λύκειο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

973

 

13059-12/08/2021

 

ΚΑΤΣΙΠΗΣ

 

ΜΙΧΑΗΛ

 

70

ΤΠ6 Σχέδιο (Ελεύθερο,

Γραμμικό) (Λύκειο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

974

 

11563-14/07/2021

 

ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ

 

ΕΙΡΗΝΗ

 

40

ΤΠ6 Σχέδιο (Ελεύθερο,

Γραμμικό) (Λύκειο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

975

 

10955-07/07/2021

 

ΒΑΛΩΜΕΝΟΥ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

20

ΤΠ6 Σχέδιο (Ελεύθερο,

Γραμμικό) (Λύκειο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

976

 

11627-14/07/2021

 

ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 

5

ΤΠ6 Σχέδιο (Ελεύθερο,

Γραμμικό) (Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

977

 

11458-14/07/2021

 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

5

ΤΠ6 Σχέδιο (Ελεύθερο,

Γραμμικό) (Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

 

978

 

8509-21/06/2021

 

ΝΕΙΡΟΣ

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

100

ΦΕΤΜ1 Πληροφορική

(Λύκειο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

979

 

9470-25/06/2021

 

ΣΥΡΡΗΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

90

ΦΕΤΜ1 Πληροφορική

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

980

 

8478-21/06/2021

 

ΖΑΧΑΡΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

90

ΦΕΤΜ1 Πληροφορική

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

981

 

8767-23/06/2021

 

ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ

 

90

ΦΕΤΜ1 Πληροφορική

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

982

 

7763-14/06/2021

 

ΒΡΑΧΝΟΣ

 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

 

85

ΦΕΤΜ1 Πληροφορική

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

983

 

8983-24/06/2021

 

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

85

ΦΕΤΜ1 Πληροφορική

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

984

 

9421-25/06/2021

 

ΓΛΕΖΟΥ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

85

ΦΕΤΜ1 Πληροφορική

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

985

 

10759-05/07/2021

 

ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ

 

ΠΕΤΡΟΣ

 

80

ΦΕΤΜ1 Πληροφορική

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

986

 

11570-14/07/2021

 

ΣΟΥΛΑ

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

 

80

ΦΕΤΜ1 Πληροφορική

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

987

 

9519-26/06/2021

 

ΜΑΥΡΟΧΑΛΥΒΙΔΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

80

ΦΕΤΜ1 Πληροφορική

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

988

 

11150-09/07/2021

 

ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ

 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

 

80

ΦΕΤΜ1 Πληροφορική

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

989

 

10211-02/07/2021

 

ΓΙΔΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

80

ΦΕΤΜ1 Πληροφορική

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

990

 

7708-14/06/2021

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

 

75

ΦΕΤΜ1 Πληροφορική

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

991

 

9066-24/06/2021

 

ΝΤΑΟΥΛΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

75

ΦΕΤΜ1 Πληροφορική

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

992

 

10517-03/07/2021

 

ΛΕΩΝ

 

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

 

75

ΦΕΤΜ1 Πληροφορική

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

993

 

8482-21/06/2021

 

ΜΟΡΜΟΡΗΣ

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

75

ΦΕΤΜ1 Πληροφορική

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

994

 

9403-25/06/2021

 

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

75

ΦΕΤΜ1 Πληροφορική

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

995

 

11636-14/07/2021

 

ΖΙΩΒΑΣ

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

 

75

ΦΕΤΜ1 Πληροφορική

(Λύκειο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

996

 

8731-23/06/2021

 

ΔΟΜΟΥΧΤΣΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

70

ΦΕΤΜ1 Πληροφορική

(Λύκειο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

997

 

11587-14/07/2021

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

70

ΦΕΤΜ1 Πληροφορική

(Λύκειο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

 

998

 

9566-28/06/2021

 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

 

ΑΦΡΟΔΙΤΗ

 

65

ΦΕΤΜ1 Πληροφορική

(Λύκειο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

999

 

10008-30/06/2021

 

ΑΓΓΕΛΑΚΗ

 

ΜΑΡΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

 

60

ΦΕΤΜ1 Πληροφορική

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1000

 

10346-02/07/2021

 

ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

60

ΦΕΤΜ1 Πληροφορική

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1001

 

10682-05/07/2021

 

ΚΟΣΜΙΔΗΣ

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

60

ΦΕΤΜ1 Πληροφορική

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1002

 

9529-27/06/2021

 

ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ

 

ΦΩΤΕΙΝΗ

 

60

ΦΕΤΜ1 Πληροφορική

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1003

 

10367-02/07/2021

 

ΠΑΠΑΤΡΕΧΑ

 

ΣΟΦΙΑ

 

55

ΦΕΤΜ1 Πληροφορική

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21

 

1004

 

10906-07/07/2021

 

ΤΟΜΑΖΟΣ

 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

 

55

ΦΕΤΜ1 Πληροφορική

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21

 

1005

 

8494-21/06/2021

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΕΥΓΕΝΙΑ

 

55

ΦΕΤΜ1 Πληροφορική

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22

 

1006

 

10122-01/07/2021

 

ΦΟΥΤΣΙΤΖΗΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

55

ΦΕΤΜ1 Πληροφορική

(Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22

1007 9565-28/06/2021 ΚΕΛΕΦΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 90 ΦΕΤΜ10 Βιολογία (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1008 11527-14/07/2021 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 80 ΦΕΤΜ10 Βιολογία (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1009 11473-14/07/2021 ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 65 ΦΕΤΜ10 Βιολογία (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1010 11482-14/07/2021 ΠΑΠΑΔΕΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 35 ΦΕΤΜ10 Βιολογία (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1011 11628-14/07/2021 ΑΛΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΛΛΑ 30 ΦΕΤΜ10 Βιολογία (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1012 13036-11/08/2021 ΚΟΥΤΡΑ ΑΓΛΑΙΑ 30 ΦΕΤΜ10 Βιολογία (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1013 11314-13/07/2021 ΒΕΡΡΟΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 ΦΕΤΜ10 Βιολογία (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1014 11565-14/07/2021 ΤΣΑΚΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΙΟΠΗ 25 ΦΕΤΜ10 Βιολογία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1015 11546-14/07/2021 ΛΑΝΤΖΟΥΝΗ ΜΑΡΙΝΑ 25 ΦΕΤΜ10 Βιολογία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1016 8046-17/06/2021 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 15 ΦΕΤΜ10 Βιολογία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1017 11312-12/07/2021 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15 ΦΕΤΜ10 Βιολογία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
 

1018

 

8804-23/06/2021

 

ΓΟΥΠΟΣ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

90

ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1019

 

9340-25/06/2021

 

ΜΑΡΤΙΝΟΥ

 

ΣΩΤΗΡΙΑ

 

90

ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1020

 

8338-19/06/2021

 

ΜΑΝΩΛΗ

 

ΒΑΙΑ

 

90

ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1021

 

7836-15/06/2021

 

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ

 

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

 

90

ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1022

 

8881-23/06/2021

 

ΚΑΖΤΑΡΙΔΟΥ

 

ΑΛΙΚΗ

 

85

ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

 

1023

 

8019-16/06/2021

 

ΚΑΦΕΤΖΗ

 

ΕΥΓΕΝΙΑ

 

80

ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1024

 

9216-25/06/2021

 

ΠΑΝΟΥ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

80

ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1025

 

10946-07/07/2021

 

ΤΣΙΓΚΟΥ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 

80

ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1026

 

8013-16/06/2021

 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

80

ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1027

 

9374-25/06/2021

 

ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

80

ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1028

 

8406-20/06/2021

 

ΜΠΑΣΜΑΤΖΙΔΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

70

ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1029

 

12995-10/08/2021

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

 

70

ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1030

 

9176-24/06/2021

 

ΚΟΚΚΟΝΟΣ

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

70

ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1031

 

8034-16/06/2021

 

ΚΑΡΤΣΟΥΚΗΣ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

65

ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1032

 

13299-20/08/2021

 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

 

60

ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1033

 

13060-12/08/2021

 

ΒΑΛΛΑ

 

ΣΜΑΡΟΥΛΑ

 

60

ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1034

 

7822-15/06/2021

 

ΚΑΝΥΧΗΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

60

ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1035

 

13074-13/08/2021

 

ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

60

ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1036

 

13226-19/08/2021

 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

60

ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1037

 

11143-09/07/2021

 

ΜΠΕΣΙΟΣ

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

60

ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1038

 

8914-24/06/2021

 

ΤΟΖΑΚΙΔΗΣ

 

ΑΝΑΝΙΑΣ

 

60

ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1039

 

11617-14/07/2021

 

ΜΠΟΥΤΖΙΛΟΥΔΗ

 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

 

60

ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1040

 

8868-23/06/2021

 

ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

60

ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1041

 

10851-06/07/2021

 

ΡΩΙΜΠΑ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

50

ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1042

 

9654-28/06/2021

 

ΚΩΣΤΑΚΗ

 

ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΡΙΝΑ

 

45

ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

 

1043

 

8895-24/06/2021

 

ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΥ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

45

ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1044

 

11450-14/07/2021

 

ΣΙΟΛΑ

 

ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ

 

40

ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1045

 

8489-21/06/2021

 

ΔΟΥΛΑΜΗ

 

ΕΥΓΕΝΙΑ

 

35

ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1046

 

11518-14/07/2021

 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΛΒΙΑ

 

35

ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1047

 

11368-13/07/2021

 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΑΝΔΡ

 

30

ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1048

 

13151-17/08/2021

 

ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

 

25

ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1049

 

10745-05/07/2021

 

ΠΑΝΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ

 

25

ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1050

 

11638-14/07/2021

 

ΚΟΤΣΩΝΗ

 

ΑΝΝΑ

 

25

ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1051

 

11296-12/07/2021

 

ΓΙΑΛΑΜΑΣ

 

ΜΑΡΙΟΣ

 

25

ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1052

 

13278-19/08/2021

 

ΧΑΤΖΑΚΗΣ

 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

 

25

ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1053

 

13288-20/08/2021

 

ΤΣΙΑΡΑ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

25

ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1054

 

11180-10/07/2021

 

ΣΟΥΡΡΑΣ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

25

ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1055

 

10070-01/07/2021

 

ΚΑΛΟΓΡΑΙΑ

 

ΜΑΡΙΑ

 

25

ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1056

 

13100-14/08/2021

 

ΓΑΖΑΝΗ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

20

ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1057

 

9143-24/06/2021

 

ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ

 

ΕΥΦΡΑΝΣΙΑ

 

20

ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1058

 

8915-24/06/2021

 

ΣΟΥΡΛΗ

 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ

 

20

ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1059

 

11327-13/07/2021

 

ΚΑΡΥΑΝΟΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

15

ΦΕΤΜ11 Μελέτη

Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

1060 8470-21/06/2021 ΤΖΟΒΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 100 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1061 8744-23/06/2021 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 100 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1062 7779-15/06/2021 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ 90 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1063 8928-24/06/2021 ΠΡΑΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 90 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1064 8098-17/06/2021 ΞΑΝΘΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 90 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

1065 13228-19/08/2021 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 90 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1066 9468-25/06/2021 ΠΙΛΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 90 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1067 8015-16/06/2021 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 90 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1068 10212-02/07/2021 ΝΤΑΛΑΟΥΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 90 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1069 11596-14/07/2021 ΒΙΤΣΑΚΗ ΖΩΗ 85 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1070 8899-24/06/2021 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ 85 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1071 8605-22/06/2021 ΕΛΛΗΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 80 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1072 10581-04/07/2021 ΤΣΑΓΛΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 80 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1073 10314-02/07/2021 ΜΗΤΤΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ 80 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1074 11387-13/07/2021 ΝΑΝΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 75 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1075 9395-25/06/2021 ΤΣΙΚΑΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 70 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1076 8047-17/06/2021 ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 70 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1077 8403-20/06/2021 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 65 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1078 11446-14/07/2021 ΜΑΝΤΡΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 65 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1079 8164-17/06/2021 ΣΙΣΣΑΜΠΕΡΗ ΝΙΚΗ 65 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1080 9207-24/06/2021 ΣΚΕΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 65 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1081 9510-26/06/2021 ΣΙΟΥΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 65 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1082 13332-20/08/2021 ΚΑΡΥΩΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 60 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1083 8740-23/06/2021 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 60 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1084 12898-06/08/2021 ΜΗΤΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 60 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1085 13272-19/08/2021 ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 60 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1086 11477-14/07/2021 ΤΣΟΓΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 60 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1087 13244-19/08/2021 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 60 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1088 13110-16/08/2021 ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 55 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1089 9496-25/06/2021 ΑΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 55 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1090 8511-21/06/2021 ΣΚΑΡΚΟΣ 50 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1091 11544-14/07/2021 ΣΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1092 11578-14/07/2021 ΠΙΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 45 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1093 11432-13/07/2021 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 45 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1094 7900-15/06/2021 ΤΣΙΟΥΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 45 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1095 13014-11/08/2021 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 45 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1096 8877-23/06/2021 ΛΑΓΟΥΡΗ ΜΑΡΙΝΑ 45 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1097 13329-20/08/2021 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 45 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1098 8806-23/06/2021 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 35 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1099 9088-24/06/2021 ΕΞΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1100 8038-16/06/2021 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 30 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1101 8849-23/06/2021 ΠΑΥΛΟΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 25 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

1102 10403-02/07/2021 ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1103 11198-10/07/2021 ΛΑΦΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 25 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1104 11524-14/07/2021 ΜΠΟΥΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1105 11016-08/07/2021 ΝΙΦΟΡΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 25 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1106 10861-06/07/2021 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1107 11264-12/07/2021 ΛΕΚΚΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 25 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1108 12929-08/08/2021 ΓΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 25 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1109 8156-17/06/2021 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 25 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1110 13127-16/08/2021 ΛΙΑΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 25 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1111 12808-05/08/2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΖΩΗ 25 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1112 13289-20/08/2021 ΤΡΑΚΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1113 9240-25/06/2021 ΠΕΛΛΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΛΑ 20 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1114 10938-07/07/2021 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 20 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1115 8058-17/06/2021 ΕΜΦΙΕΤΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 20 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1116 8419-20/06/2021 ΠΛΕΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 15 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22
1117 9069-24/06/2021 ΤΡΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22
1118 11584-14/07/2021 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ 10 ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22
1119 8168-17/06/2021 ΔΡΟΛΑΠΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 95 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1120 13208-18/08/2021 ΔΟΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 90 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1121 11095-09/07/2021 ΦΡΑΓΚΟΥ ΣΤΑΣΙΝΗ 90 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1122 11517-14/07/2021 ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 80 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1123 12718-04/08/2021 ΚΟΥΣΛΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 80 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1124 7756-14/06/2021 ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 80 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1125 9120-24/06/2021 ΝΑΟΥΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 70 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1126 13347-20/08/2021 ΤΣΕΡΜΠΑΚ ΚΥΡΙΛΛΟΣ 70 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1127 7762-14/06/2021 ΤΟΥΜΠΕΚΤΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 70 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1128 13252-19/08/2021 ΤΖΑΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1129 11630-14/07/2021 ΧΑΛΑΖΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 60 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1130 12624-02/08/2021 ΔΩΔΕΚΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 55 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1131 9417-25/06/2021 ΧΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 55 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1132 13088-14/08/2021 ΜΑΜΑΤΣΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 45 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1133 11523-14/07/2021 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 45 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1134 11322-13/07/2021 ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 40 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1135 9162-24/06/2021 ΒΟΥΡΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1136 10094-01/07/2021 ΠΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 35 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1137 11582-14/07/2021 ΤΣΟΥΚΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 35 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1138 10452-03/07/2021 ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 35 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

1139 9644-28/06/2021 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 30 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1140 8745-23/06/2021 ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1141 10583-04/07/2021 ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1142 13123-16/08/2021 ΤΟΔΑ ΕΛΕΝΗ 25 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1143 12746-04/08/2021 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑ 25 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1144 11229-12/07/2021 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 25 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1145 8830-23/06/2021 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΝΘΗ 25 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1146 9641-28/06/2021 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 25 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1147 13045-12/08/2021 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 25 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1148 11392-13/07/2021 ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΑ 20 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1149 10535-03/07/2021 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10 ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1150 10695-05/07/2021 ΠΑΣΧΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 90 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1151 8506-21/06/2021 ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 90 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1152 11612-14/07/2021 ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 85 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1153 7723-14/06/2021 ΨΑΛΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 80 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1154 9436-25/06/2021 ΟΒΑΔΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 80 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1155 8726-23/06/2021 ΣΙΤΣΑΝΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 80 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1156 8477-21/06/2021 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 80 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1157 8339-19/06/2021 ΧΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 80 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1158 11590-14/07/2021 ΚΑΤΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 75 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1159 10458-03/07/2021 ΠΕΦΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 70 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1160 11506-14/07/2021 ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 70 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1161 10557-04/07/2021 ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 65 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1162 11341-13/07/2021 ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 65 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1163 11011-08/07/2021 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 65 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1164 8955-24/06/2021 ΒΑΓΕΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 60 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1165 8213-18/06/2021 ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 60 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1166 8439-21/06/2021 ΛΑΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 60 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1167 10812-06/07/2021 ΤΟΥΛΑΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 60 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1168 8128-17/06/2021 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 60 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1169 8543-22/06/2021 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 60 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1170 8300-18/06/2021 ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 55 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1171 7782-15/06/2021 ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓ 55 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1172 8139-17/06/2021 ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 45 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1173 11000-08/07/2021 ΜΑΛΑΜΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ 45 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1174 10729-05/07/2021 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 45 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1175 9400-25/06/2021 ΔΙΝΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 35 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

1176 11516-14/07/2021 ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1177 11213-11/07/2021 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 35 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1178 8351-19/06/2021 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 30 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1179 9990-30/06/2021 ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
1180 10632-05/07/2021 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 25 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22
1181 11003-08/07/2021 ΓΚΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 25 ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22
 

1182

 

9163-24/06/2021

 

ΜΑΙΔΟΥ

 

ΑΝΘΟΥΛΑ

 

85

ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1183

 

9278-25/06/2021

 

ΒΛΑΧΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

 

ΦΩΤΕΙΝΗ

 

80

ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1184

 

7936-16/06/2021

 

ΚΟΡΑΚΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

80

ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1185

 

9097-24/06/2021

 

ΒΙΝΙΕΡΗΣ

 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

 

80

ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1186

 

8837-23/06/2021

 

ΤΣΙΝΤΖΟΣ

 

ΠΕΤΡΟΣ

 

80

ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1187

 

9292-25/06/2021

 

ΤΡΑΚΑΝΤΖΙΔΗΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

80

ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1188

 

10752-05/07/2021

 

ΜΑΝΙΟΣ

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

 

80

ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1189

 

10613-04/07/2021

 

ΒΡΥΣΟΥΛΗ

 

ΝΙΚΟΛ

 

75

ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1190

 

9434-25/06/2021

 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

75

ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1191

 

10562-04/07/2021

 

ΣΑΜΑΡΑΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

75

ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1192

 

10166-01/07/2021

 

ΣΑΒΕΛΙΔΗΣ

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ

 

70

ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1193

 

9186-24/06/2021

 

ΛΑΚΜΕΤΑ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

60

ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1194

 

10381-02/07/2021

 

ΛΕΣΤΟΣ

 

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

 

60

ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1195

 

8831-23/06/2021

 

ΚΡΟΥΣΤΑΛΗΣ

 

ΧΡΙΣΤΟΣ

 

55

ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1196

 

10959-07/07/2021

 

ΛΙΑΠΗΣ

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

 

55

ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1197

 

9505-26/06/2021

 

ΠΟΥΡΙΚΑΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

55

ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

 

1198

 

11187-10/07/2021

 

ΔΟΥΓΙΑ

 

ΕΛΕΝΑ

 

55

ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1199

 

8682-23/06/2021

 

ΠΛΑΓΕΡΑΣ

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

55

ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1200

 

7889-15/06/2021

 

ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

55

ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1201

 

9999-30/06/2021

 

ΓΑΛΙΤΗΣ

 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

 

50

ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22

 

1202

 

9554-28/06/2021

 

ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

40

ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22

 

1203

 

12697-03/08/2021

 

ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

70

ΦΕΤΜ16 Γεωλογία-

Γεωγραφία (Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1204

 

11354-13/07/2021

 

ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

60

ΦΕΤΜ16 Γεωλογία-

Γεωγραφία (Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1205

 

11633-14/07/2021

 

ΚΥΠΡΑΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΙΩΑΝΝΑ

 

45

ΦΕΤΜ16 Γεωλογία-

Γεωγραφία (Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1206

 

8394-20/06/2021

 

ΒΛΑΧΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

45

ΦΕΤΜ16 Γεωλογία-

Γεωγραφία (Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1207

 

9246-25/06/2021

 

ΔΑΝΑΣΚΟΣ

 

ΦΩΤΙΟΣ

 

40

ΦΕΤΜ16 Γεωλογία-

Γεωγραφία (Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1208

 

11204-11/07/2021

 

ΠΑΡΑΣΧΟΥ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

35

ΦΕΤΜ16 Γεωλογία-

Γεωγραφία (Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1209

 

8352-19/06/2021

 

ΝΟΜΙΚΟΥ

 

ΠΟΘΗΤΗ

 

35

ΦΕΤΜ16 Γεωλογία-

Γεωγραφία (Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1210

 

11600-14/07/2021

 

ΡΟΖΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΑΡΙΑ

 

10

ΦΕΤΜ16 Γεωλογία-

Γεωγραφία (Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1211

 

11163-09/07/2021

 

ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΟΥ

 

ΟΛΥΜΠΙΑ

 

10

ΦΕΤΜ16 Γεωλογία-

Γεωγραφία (Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1212

 

11153-09/07/2021

 

ΦΕΛΟΥΚΑ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

90

ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1213

 

7808-15/06/2021

 

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

90

ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1214

 

8734-23/06/2021

 

ΡΕΛΛΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

 

90

ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1215

 

7795-15/06/2021

 

ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ

 

ΠΕΤΡΟΣ

 

80

ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1216

 

13162-17/08/2021

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

 

ΚΟΣΜΑΣ

 

80

ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1217

 

10987-08/07/2021

 

ΣΑΚΚΟΥΛΗΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

60

ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

Πίνακες Επιμορφωτών Β Προγραμμάτων Σπουδών

 

1218

 

11168-09/07/2021

 

ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

60

ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1219

 

11025-08/07/2021

 

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

55

ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία

(Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1220

 

8757-23/06/2021

 

ΓΚΑΚΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ

 

50

ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία

(Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1221

 

12688-03/08/2021

 

ΒΑΒΟΥΛΙΔΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

 

45

ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία

(Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1222

 

8788-23/06/2021

 

ΒΟΥΔΡΙΣΛΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

35

ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1223

 

8774-23/06/2021

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΑΝΔΡΙΑΝΗ

 

35

ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1224

 

12772-04/08/2021

 

ΤΣΙΟΥΛΗΣ

 

ΑΛΕΞΙΟΣ

 

25

ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1225

 

9110-24/06/2021

 

ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

25

ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1226

 

9682-29/06/2021

 

ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

25

ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1227

 

11189-10/07/2021

 

ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ

 

ΜΙΧΑΗΛ

 

25

ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1228

 

13310-20/08/2021

 

ΜΠΑΜΠΙΛΑ

 

ΕΛΕΝΗ

 

25

ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1229

 

11318-13/07/2021

 

ΣΧΩΡΤΣΑΝΙΤΗΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

25

ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1230

 

10294-02/07/2021

 

ΠΕΝΤΑΣ

 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

 

25

ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1231

 

13296-20/08/2021

 

ΡΑΜΜΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

25

ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1232

 

10361-02/07/2021

 

ΑΙΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

25

ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία

(Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1233

 

9103-24/06/2021

 

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

 

20

ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1234

 

11577-14/07/2021

 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

20

ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1235

 

13352-20/08/2021

 

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

10

ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1236

 

8770-23/06/2021

 

ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

10

ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1237

 

11195-10/07/2021

 

ΤΕΡΖΙΔΗΣ

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

 

10

ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

 

1238

 

 

11402-13/07/2021

 

 

ΓΚΟΤΖΟΣ

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

95

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια)

 

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

 

1239

 

 

9914-30/06/2021

 

 

ΜΑΝΔΡΙΚΑΣ

 

 

ΑΧΙΛΛΕΥΣ

 

 

90

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και

Εκπαίδευση για την Αειφόρο

Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1240

 

 

8646-23/06/2021

 

 

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΤΕΡΠΗ

 

 

90

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και

Εκπαίδευση για την Αειφόρο

Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1241

 

 

11030-08/07/2021

 

 

ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ

 

 

ΣΟΦΙΑ

 

 

90

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1242

 

 

8372-20/06/2021

 

 

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

90

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και

Εκπαίδευση για την Αειφόρο

Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1243

 

 

8779-23/06/2021

 

 

ΒΙΓΚΟΥ

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

 

85

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και

Εκπαίδευση για την Αειφόρο

Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1244

 

 

8537-22/06/2021

 

 

ΜΠΑΖΙΓΟΥ

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

 

85

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1245

 

 

9107-24/06/2021

 

 

ΙΠΠΕΚΗ

 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

 

85

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και

Εκπαίδευση για την Αειφόρο

Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1246

 

 

8941-24/06/2021

 

 

ΚΑΡΑΦΕΡΗ

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

 

80

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και

Εκπαίδευση για την Αειφόρο

Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1247

 

 

9056-24/06/2021

 

 

ΑΒΔΕΛΛΗ

 

 

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

 

 

80

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1248

 

 

9172-24/06/2021

 

 

ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

 

80

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και

Εκπαίδευση για την Αειφόρο

Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1249

 

 

8743-23/06/2021

 

 

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

 

 

ΙΩΑΝΝΑ

 

 

80

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και

Εκπαίδευση για την Αειφόρο

Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1250

 

 

9079-24/06/2021

 

 

ΙΩΑΝΝΟΥ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 

80

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

 

1251

 

 

9276-25/06/2021

 

 

ΠΕΤΡΙΔΟΥ

 

 

ΒΑΡΒΑΡΑ

 

 

75

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1252

 

 

9332-25/06/2021

 

 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΕΩΡΓΟΥ

 

 

ΟΛΓΑ

 

 

75

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και

Εκπαίδευση για την Αειφόρο

Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1253

 

 

9471-25/06/2021

 

 

ΜΠΑΓΙΑΤΗ

 

 

ΕΙΡΗΝΗ

 

 

70

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και

Εκπαίδευση για την Αειφόρο

Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1254

 

 

9141-24/06/2021

 

 

ΧΑΤΖΗΜΙΧΟΥ

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

 

70

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1255

 

 

8674-23/06/2021

 

 

ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΣ

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

70

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και

Εκπαίδευση για την Αειφόρο

Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1256

 

 

9249-25/06/2021

 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ

 

 

ΜΙΧΑΗΛ

 

 

70

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και

Εκπαίδευση για την Αειφόρο

Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1257

 

 

8504-21/06/2021

 

 

ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

65

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια)

 

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

 

1258

 

 

9323-25/06/2021

 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

 

65

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και

Εκπαίδευση για την Αειφόρο

Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια)

 

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

 

1259

 

 

8737-23/06/2021

 

 

ΒΡΥΩΝΗΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ

 

 

60

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και

Εκπαίδευση για την Αειφόρο

Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1260

 

 

9771-29/06/2021

 

 

ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΣ

 

 

ΛΑΖΑΡΟΣ

 

 

60

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1261

 

 

10539-03/07/2021

 

 

ΝΤΑΗ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

 

 

60

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και

Εκπαίδευση για την Αειφόρο

Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1262

 

 

10947-07/07/2021

 

 

ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

 

60

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και

Εκπαίδευση για την Αειφόρο

Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια)

 

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

 

1263

 

 

9962-30/06/2021

 

 

ΓΑΡΙΤΣΗΣ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

55

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

 

1264

 

 

8783-23/06/2021

 

 

ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

55

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1265

 

 

9318-25/06/2021

 

 

ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ

 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ

 

 

55

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και

Εκπαίδευση για την Αειφόρο

Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21

 

 

1266

 

 

9380-25/06/2021

 

 

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ

 

 

55

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και

Εκπαίδευση για την Αειφόρο

Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22

 

 

1267

 

 

10055-01/07/2021

 

 

ΝΤΟΝΑ

 

 

ΕΙΡΗΝΗ

 

 

55

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22

 

 

1268

 

 

11507-14/07/2021

 

 

ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΟΥ

 

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

 

55

ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον και

Εκπαίδευση για την Αειφόρο

Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22

 

1269

 

8388-20/06/2021

 

ΡΩΣΣΙΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

 

100

ΦΕΤΜ2 Πληροφορική

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1270

 

8610-22/06/2021

 

ΜΥΡΩΝΗ

 

ΒΙΚΤΩΡΙΑ

 

90

ΦΕΤΜ2 Πληροφορική

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1271

 

11567-14/07/2021

 

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

 

90

ΦΕΤΜ2 Πληροφορική

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1272

 

9541-27/06/2021

 

ΚΟΥΤΣΑΚΑΣ

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

 

90

ΦΕΤΜ2 Πληροφορική

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1273

 

8308-18/06/2021

 

ΑΝΑΡΓΥΡΙΔΟΥ

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

85

ΦΕΤΜ2 Πληροφορική

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1274

 

10945-07/07/2021

 

ΠΑΥΛΙΔΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

80

ΦΕΤΜ2 Πληροφορική

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1275

 

11321-13/07/2021

 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

 

80

ΦΕΤΜ2 Πληροφορική

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1276

 

8592-22/06/2021

 

ΣΤΑΧΤΕΑΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

80

ΦΕΤΜ2 Πληροφορική

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1277

 

9310-25/06/2021

 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

80

ΦΕΤΜ2 Πληροφορική

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1278

 

9083-24/06/2021

 

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

 

80

ΦΕΤΜ2 Πληροφορική

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1279

 

10934-07/07/2021

 

ΒΙΝΑΤΣΕΛΛΑ

 

ΔΗΜΗΤΡΑ

 

75

ΦΕΤΜ2 Πληροφορική

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1280

 

7966-16/06/2021

 

ΣΥΨΑΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

75

ΦΕΤΜ2 Πληροφορική

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1281

 

8647-23/06/2021

 

ΣΚΙΚΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

75

ΦΕΤΜ2 Πληροφορική

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1282

 

7777-15/06/2021

 

ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ

 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

 

75

ΦΕΤΜ2 Πληροφορική

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1283

 

8365-19/06/2021

 

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

70

ΦΕΤΜ2 Πληροφορική

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1284

 

8048-17/06/2021

 

ΖΕΡΒΑΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

65

ΦΕΤΜ2 Πληροφορική

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1285

 

10715-05/07/2021

 

ΚΩΣΤΑΡΗΣ

 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

 

65

ΦΕΤΜ2 Πληροφορική

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1286

 

11289-12/07/2021

 

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ

 

ΠΑΡΘΕΝΑ

 

60

ΦΕΤΜ2 Πληροφορική

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1287

 

9166-24/06/2021

 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

 

ΟΛΓΑ

 

60

ΦΕΤΜ2 Πληροφορική

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1288

 

7879-15/06/2021

 

ΦΩΤΙΑΔΟΥ

 

ΓΛΥΚΕΡΙΑ

 

60

ΦΕΤΜ2 Πληροφορική

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1289

 

10266-02/07/2021

 

ΚΙΣΤΗΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

60

ΦΕΤΜ2 Πληροφορική

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1290

 

11208-11/07/2021

 

ΜΠΡΟΥΧΟΥΤΑ

 

ΑΡΓΥΡΩ

 

60

ΦΕΤΜ2 Πληροφορική

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1291

 

7737-14/06/2021

 

ΠΑΡΟΥΣΙΝΑΣ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

60

ΦΕΤΜ2 Πληροφορική

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1292

 

9620-28/06/2021

 

ΓΑΒΡΙΛΗ

 

ΔΑΦΝΗ

 

60

ΦΕΤΜ2 Πληροφορική

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1293

 

8356-19/06/2021

 

ΓΑΛΑΝΗΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

55

ΦΕΤΜ2 Πληροφορική

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1294

 

9661-28/06/2021

 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΕΥΘΥΜΙΑ

 

55

ΦΕΤΜ2 Πληροφορική

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1295

 

10529-03/07/2021

 

ΑΥΔΙΚΟΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

55

ΦΕΤΜ2 Πληροφορική

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1296

 

7943-16/06/2021

 

ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΥ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

55

ΦΕΤΜ2 Πληροφορική

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1297

 

11457-14/07/2021

 

ΖΗΒΕΛΔΗΣ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

50

ΦΕΤΜ2 Πληροφορική

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1298

 

8181-18/06/2021

 

ΓΟΥΤΑΣ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

45

ΦΕΤΜ2 Πληροφορική

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1299

 

8519-22/06/2021

 

ΠΡΑΝΤΣΟΥΔΗ

 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

 

45

ΦΕΤΜ2 Πληροφορική

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1300

 

11640-14/07/2021

 

ΤΣΟΥΜΑΡΗ

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

45

ΦΕΤΜ2 Πληροφορική

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

 

1301

 

8544-22/06/2021

 

ΒΑΡΕΛΑΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

40

ΦΕΤΜ2 Πληροφορική

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1302

 

11266-12/07/2021

 

ΤΥΛΛΙΑΝΑΚΗΣ

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

40

ΦΕΤΜ2 Πληροφορική

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1303

 

9045-24/06/2021

 

ΔΟΜΟΥΧΤΣΗ

 

ΦΩΤΕΙΝΗ

 

40

ΦΕΤΜ2 Πληροφορική

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22

 

1304

 

9115-24/06/2021

 

ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

30

ΦΕΤΜ2 Πληροφορική

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22

 

1305

 

8887-23/06/2021

 

ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

30

ΦΕΤΜ2 Πληροφορική

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22

 

 

1306

 

 

8176-17/06/2021

 

 

ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

90

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

 

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

 

1307

 

 

11609-14/07/2021

 

 

ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

80

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών

(Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1308

 

 

8518-22/06/2021

 

 

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ

 

 

80

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών

(Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1309

 

 

8847-23/06/2021

 

 

ΜΠΑΜΠΑΛΩΝΑ

 

 

ΕΛΕΝΗ

 

 

80

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1310

 

 

9373-25/06/2021

 

 

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

70

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών

(Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

 

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

 

1311

 

 

9053-24/06/2021

 

 

ΣΚΙΑΔΕΛΛΗ

 

 

ΜΑΡΙΑ

 

 

65

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών

(Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

 

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

 

1312

 

 

8095-17/06/2021

 

 

ΠΙΕΡΡΟΥ

 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

 

65

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

 

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

 

1313

 

 

8369-20/06/2021

 

 

ΓΟΥΤΑΣ

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

60

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών

(Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1314

 

 

8099-17/06/2021

 

 

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

60

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών

(Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1315

 

 

9459-25/06/2021

 

 

ΘΕΟΔΟΣΗ

 

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

 

60

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

 

1316

 

 

8409-20/06/2021

 

 

ΑΡΒΑΝΙΤΗ

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΝΑ

 

 

60

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1317

 

 

11347-13/07/2021

 

 

ΣΑΛΤΑ

 

 

ΖΩΗ

 

 

60

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών

(Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1318

 

 

8028-16/06/2021

 

 

ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗ

 

ΝΑΤΑΛΙΑ ΘΕΟΚΛΕΙΑ

 

 

60

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών

(Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1319

 

 

8815-23/06/2021

 

 

ΣΤΡΩΤΟΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ

 

 

55

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1320

 

 

8486-21/06/2021

 

 

ΣΩΤΗΡΟΥΔΑΣ

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

55

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών

(Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1321

 

 

8650-23/06/2021

 

 

ΧΑΡΑΤΣΗΣ

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

35

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών

(Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1322

 

 

10656-05/07/2021

 

 

ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

 

 

35

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1323

 

 

10016-30/06/2021

 

 

ΚΟΥΤΣΑΚΗ

 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

 

 

25

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών

(Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1324

 

 

9688-29/06/2021

 

 

ΜΟΥΔΑΤΣΑΚΗ

 

 

ΕΛΕΝΗ

 

 

25

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών

(Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1325

 

 

9372-25/06/2021

 

 

ΣΚΟΡΙΛΑ

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΗ

 

 

25

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1326

 

 

10696-05/07/2021

 

 

ΣΥΛΙΓΑΡΔΟΥ

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ

 

 

25

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών

(Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1327

 

 

7892-15/06/2021

 

 

ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

 

 

ΜΙΧΑΗΛ

 

 

25

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών

(Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1328

 

 

9502-26/06/2021

 

 

ΠΟΤΟΓΛΟΥ

 

 

ΑΘΗΝΑ

 

 

25

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

 

1329

 

 

8381-20/06/2021

 

 

ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗ

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

 

 

10

ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες

Πληροφορίας Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό)

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22

1330 10635-05/07/2021 ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 90 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1331 8990-24/06/2021 ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 90 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1332 9330-25/06/2021 ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 85 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1333 11165-09/07/2021 ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 85 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1334 8772-23/06/2021 ΜΑΝΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 80 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1335 8893-23/06/2021 ΕΞΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 80 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1336 10443-03/07/2021 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 80 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1337 8385-20/06/2021 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 80 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1338 10039-01/07/2021 ΧΑΣΑΠΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 80 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1339 8891-23/06/2021 ΒΛΑΣΤΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 80 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1340 8800-23/06/2021 ΣΤΑΜΠΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 70 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1341 10601-04/07/2021 ΑΝΤΑΜΠΟΥΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 70 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1342 8471-21/06/2021 ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 70 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1343 7809-15/06/2021 ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 65 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1344 8857-23/06/2021 ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 65 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1345 9863-30/06/2021 ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 65 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1346 10636-05/07/2021 ΤΕΡΨΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 60 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1347 8834-23/06/2021 ΔΟΜΟΥΧΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 60 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1348 8306-18/06/2021 ΚΟΥΝΗ ΖΑΧΑΡΩ 60 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1349 9994-30/06/2021 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1350 8780-23/06/2021 ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑ ΑΓΓΕΛ 60 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1351 8581-22/06/2021 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 60 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1352 8484-21/06/2021 ΚΡΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 60 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1353 8852-23/06/2021 ΤΖΙΟΥΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 55 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1354 9204-24/06/2021 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 55 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1355 9182-24/06/2021 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 45 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1356 9396-25/06/2021 ΛΥΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 45 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1357 10693-05/07/2021 ΡΕΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 45 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1358 9187-24/06/2021 ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛ 45 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1359 9327-25/06/2021 ΠΕΤΡΟΤΣΑΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 45 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1360 9185-24/06/2021 ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛ 45 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1361 8345-19/06/2021 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 45 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1362 8196-18/06/2021 ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 45 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1363 9428-25/06/2021 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 35 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1364 7775-15/06/2021 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ 30 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1365 10697-05/07/2021 ΚΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 30 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1366 9089-24/06/2021 ΑΛΗΜΠΕΡΤΗ ΜΑΡΙΑ 25 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
1367 9280-25/06/2021 ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 25 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22
1368 9383-25/06/2021 ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 25 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22
1369 9127-24/06/2021 ΚΑΡΔΙΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΝΑ 25 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22
1370 10850-06/07/2021 ΠΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22
1371 10952-07/07/2021 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22
1372 10291-02/07/2021 ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22
1373 10337-02/07/2021 ΜΠΑΚΕΤΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 25 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22
1374 9513-26/06/2021 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22
1375 11415-13/07/2021 ΖΑΧΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 15 ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22
 

1376

 

11293-12/07/2021

 

ΤΣΙΤΣΟΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

90

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1377

 

8346-19/06/2021

 

ΖΑΝΤΖΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

90

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1378

 

9043-24/06/2021

 

ΚΑΛΟΓΕΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΕΛΙΣΣΑΒΕ

 

85

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1379

 

11148-09/07/2021

 

ΚΟΥΛΕΤΣΗ

 

ΕΙΡΗΝΗ

 

80

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1380

 

8429-21/06/2021

 

ΑΡΓΥΡΗ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

80

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1381

 

8906-24/06/2021

 

ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ

 

ΛΕΜΟΝΙΑ

 

70

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1382

 

7937-16/06/2021

 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

70

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1383

 

8623-22/06/2021

 

ΦΑΚΟΥΔΗΣ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

65

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1384

 

8535-22/06/2021

 

ΒΑΡΝΑΒΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

65

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1385

 

8377-20/06/2021

 

ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΟΥ

 

ΖΑΦΕΙΡΑ

 

65

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1386

 

10124-01/07/2021

 

ΝΑΚΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

60

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1387

 

10634-05/07/2021

 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

 

60

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1388

 

8193-18/06/2021

 

ΓΛΗΝΟΥ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

60

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1389

 

11398-13/07/2021

 

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

60

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1390

 

8298-18/06/2021

 

ΠΛΑΤΑΡΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

60

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1391

 

10199-02/07/2021

 

ΣΙΩΧΟΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

60

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1392

 

8923-24/06/2021

 

ΧΑΧΟΥΔΗΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

55

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1393

 

8979-24/06/2021

 

ΣΙΟΛΟΥ

 

ΕΥΔΟΞΙΑ

 

55

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1394

 

11397-13/07/2021

 

ΚΑΡΑΤΖΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

55

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1395

 

9779-29/06/2021

 

ΖΥΓΟΥΡΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

50

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1396

 

10397-02/07/2021

 

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΙΩΑΝΝΑ

 

50

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1397

 

11459-14/07/2021

 

ΤΣΟΥΝΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

45

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1398

 

9948-30/06/2021

 

ΚΕΣΑΝΛΗΣ

 

ΗΛΙΑΣ

 

45

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1399

 

7709-14/06/2021

 

ΜΟΥΧΛΙΑΝΙΤΗΣ

 

ΜΙΧΑΗΛ

 

45

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1400

 

8598-22/06/2021

 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

45

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1401

 

9152-24/06/2021

 

ΒΛΑΧΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

 

45

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1402

 

8681-23/06/2021

 

ΒΛΑΧΟΥ

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

40

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1403

 

10573-04/07/2021

 

ΜΑΓΓΙΝΑ

 

ΧΡΥΣΑΝΘΗ

 

40

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1404

 

11421-13/07/2021

 

ΠΕΤΕΙΝΑΡΑ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 

35

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1405

 

8241-18/06/2021

 

ΟΞΟΥΖΗ

 

ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑ

 

35

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1406

 

10647-05/07/2021

 

ΚΑΒΒΑΔΙΑ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

 

35

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1407

 

8060-17/06/2021

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

35

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1408

 

10542-04/07/2021

 

ΜΑΥΡΙΔΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

 

25

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

 

1409

 

9416-25/06/2021

 

ΦΑΛΑΓΚΑΡΑΣ

 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

 

25

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1410

 

9208-24/06/2021

 

ΜΑΓΟΥΛΑΣ

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

25

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1411

 

10336-02/07/2021

 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

25

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1412

 

8861-23/06/2021

 

ΝΟΛΚΑ

 

ΕΛΕΝΗ

 

25

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1413

 

9474-25/06/2021

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

 

ΣΤΑΥΡΟΣ

 

25

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1414

 

10728-05/07/2021

 

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

25

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1415

 

9424-25/06/2021

 

ΝΙΤΣΟΤΟΛΗΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

25

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1416

 

8418-20/06/2021

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

25

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1417

 

7738-14/06/2021

 

ΝΤΡΙΜΕΡΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

20

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1418

 

11483-14/07/2021

 

ΤΣΙΟΠΤΣΙΑΣ

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

20

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1419

 

10339-02/07/2021

 

ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

10

ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά

(Γυμνάσιο)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1420

 

8658-23/06/2021

 

ΟΡΦΑΝΟΣ

 

ΠΕΤΡΟΣ

 

100

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1421

 

8387-20/06/2021

 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ

 

ΘΩΜΑΣ

 

90

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1422

 

9244-25/06/2021

 

ΜΠΟΥΤΑ

 

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

 

90

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1423

 

8693-23/06/2021

 

ΓΚΟΥΜΑΣ

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

 

90

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1424

 

8539-22/06/2021

 

ΜΟΥΤΑΒΕΛΗΣ

 

ΑΔΡΙΑΝΟΣ

 

90

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1425

 

8375-20/06/2021

 

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΑΛΕΞΙΟΣ

 

90

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1426

 

9880-30/06/2021

 

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

 

90

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1427

 

7947-16/06/2021

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

90

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1428

 

8150-17/06/2021

 

ΧΑΒΙΑΡΗΣ

 

ΠΕΤΡΟΣ

 

85

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

 

1429

 

11222-11/07/2021

 

ΜΠΟΥΣΔΟΥΝΗΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

80

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1430

 

11479-14/07/2021

 

ΚΟΛΕΣΙΑ

 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

 

80

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1431

 

10985-08/07/2021

 

ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

80

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1432

 

11274-12/07/2021

 

ΚΙΟΥΣΗ

 

ΕΛΕΝΗ

 

80

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1433

 

8035-16/06/2021

 

ΛΟΥΣΤΑ

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

80

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1434

 

8024-16/06/2021

 

ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

 

80

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1435

 

11265-12/07/2021

 

ΒΑΛΜΑΣ

 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ

 

75

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1436

 

10565-04/07/2021

 

ΒΛΑΧΟΥ

 

ΡΟΖΑ

 

75

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1437

 

8810-23/06/2021

 

ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

70

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1438

 

11209-11/07/2021

 

ΛΑΖΑΚΙΔΟΥ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

70

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1439

 

10410-02/07/2021

 

ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ

 

ΑΝΝΑ

 

65

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1440

 

8953-24/06/2021

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

65

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1441

 

7887-15/06/2021

 

ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ

 

ΕΥΑΝΘΙΑ

 

60

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1442

 

10341-02/07/2021

 

ΚΙΟΥΡΤΣΟΓΛΟΥ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

60

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1443

 

13225-19/08/2021

 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΠΑΥΛΟΣ

 

60

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1444

 

11422-13/07/2021

 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

 

60

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1445

 

8884-23/06/2021

 

ΤΡΙΚΑΣ

 

ΜΙΧΑΗΛ

 

60

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1446

 

8332-19/06/2021

 

ΚΑΝΤΑΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

60

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1447

 

9353-25/06/2021

 

ΦΛΩΡΙΔΗΣ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

60

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1448

 

8661-23/06/2021

 

ΑΤΤΑΛΙΩΤΗ

 

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ

 

60

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1449

 

8608-22/06/2021

 

ΤΖΙΑΒΑΣ

 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

 

60

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1450

 

13154-17/08/2021

 

ΜΑΓΓΙΝΑΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

60

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1451

 

11581-14/07/2021

 

ΚΟΨΟΛΑΙΜΗ

 

ΕΛΕΝΗ

 

60

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1452

 

10348-02/07/2021

 

ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ

 

ΑΛΕΞΙΟΣ

 

60

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1453

 

13304-20/08/2021

 

ΣΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΠΕΤΡΟΣ

 

55

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1454

 

11382-13/07/2021

 

ΦΩΚΟΥ

 

ΙΩΑΝΝΑ

 

55

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1455

 

8395-20/06/2021

 

ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

55

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1456

 

11054-09/07/2021

 

ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗ

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

55

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1457

 

12844-06/08/2021

 

ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΚΑ

 

ΙΩΑΝΝΑ

 

55

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1458

 

12518-31/07/2021

 

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΕΥΔΟΚΙΑ

 

55

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1459

 

9448-25/06/2021

 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

 

ΚΥΡΙΑΖΗΣ

 

50

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1460

 

8657-23/06/2021

 

ΓΚΙΟΚΑ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

50

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1461

 

9227-25/06/2021

 

ΠΕΤΡΙΔΟΥ

 

ΑΝΤΩΝΙΑ

 

45

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1462

 

13303-20/08/2021

 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ

 

ΠΑΡΘΕΝΑ

 

45

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1463

 

13183-18/08/2021

 

ΛΑΜΠΗΣ

 

ΣΤΑΥΡΟΣ

 

40

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1464

 

8651-23/06/2021

 

ΚΑΛΥΒΑ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

40

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1465

 

10349-02/07/2021

 

ΣΚΟΥΤΙΔΑΣ

 

ΛΑΜΠΡΟΣ

 

35

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1466

 

9982-30/06/2021

 

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

35

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1467

 

11511-14/07/2021

 

ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

35

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1468

 

8293-18/06/2021

 

ΦΛΟΚΑ

 

ΝΙΚΟΥΛΑ

 

30

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1469

 

12743-04/08/2021

 

ΜΩΚΟΣ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

30

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1470

 

8782-23/06/2021

 

ΧΑΣΚΟΥ

 

ΣΟΦΙΑ

 

30

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1471

 

10268-02/07/2021

 

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

25

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1472

 

13369-20/08/2021

 

ΠΑΡΛΑΚΙΔΟΥ

 

ΠΑΡΘΕΝΑ

 

25

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1473

 

10485-03/07/2021

 

ΜΑΝΤΖΙΟΥ

 

ΟΛΓΑ

 

25

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1474

 

9324-25/06/2021

 

ΝΑΤΣΚΟΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

25

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1475

 

9038-24/06/2021

 

ΠΥΛΕΡΗΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

25

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1476

 

10344-02/07/2021

 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

 

25

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1477

 

9168-24/06/2021

 

ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

25

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1478

 

11593-14/07/2021

 

ΜΙΝΗ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

25

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1479

 

10460-03/07/2021

 

ΓΚΑΝΤΩΝΑΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

25

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1480

 

8155-17/06/2021

 

ΤΑΡΝΑΡΑΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

25

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1481

 

9218-25/06/2021

 

ΤΣΙΡΙΚΙΔΟΥ

 

ΓΕΝΟΒΕΦΑ

 

25

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1482

 

11193-10/07/2021

 

ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 

25

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1483

 

7865-15/06/2021

 

ΧΑΡΙΣΗ

 

ΔΗΜΗΤΡΑ

 

25

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1484

 

11437-13/07/2021

 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ

 

ΚΥΡΟΥΛΑ

 

25

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1485

 

13012-10/08/2021

 

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΕΥΓΕΝΙΑ

 

20

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1486

 

10762-05/07/2021

 

ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

20

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1487

 

11429-13/07/2021

 

ΚΙΝΑΛΗ

 

ΜΑΡΙΑ

 

20

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1488

 

10323-02/07/2021

 

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ

 

ΜΑΡΙΑ

 

20

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

 

1489

 

7765-14/06/2021

 

ΚΑΣΟΥΜΗ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

15

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1490

 

10357-02/07/2021

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

15

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1491

 

10591-04/07/2021

 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

15

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1492

 

7754-14/06/2021

 

ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

10

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

1493

 

8752-23/06/2021

 

ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

10

ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά

(Δημοτικό)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

1494 11375-13/07/2021 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ 95 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1495 10799-06/07/2021 ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 95 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1496 9238-25/06/2021 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 90 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1497 8583-22/06/2021 ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 85 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1498 10351-02/07/2021 ΜΗΛΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 85 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1499 9130-24/06/2021 ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 80 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1500 8493-21/06/2021 ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 75 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1501 9219-25/06/2021 ΛΙΘΟΞΟΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 70 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1502 11203-11/07/2021 ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1503 9297-25/06/2021 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 55 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1504 11302-12/07/2021 ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 55 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1505 8414-20/06/2021 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 55 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1506 8888-23/06/2021 ΠΙΕΡΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 45 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1507 8622-22/06/2021 ΣΚΟΥΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 45 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1508 8873-23/06/2021 ΗΛΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 40 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1509 11545-14/07/2021 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1510 11399-13/07/2021 ΚΑΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 30 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1511 10290-02/07/2021 ΛΕΓΟΝΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 25 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1512 9451-25/06/2021 ΣΚΑΛΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 25 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1513 10186-01/07/2021 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 25 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1514 9405-25/06/2021 ΓΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
 

1515

 

10864-06/07/2021

 

ΧΟΥΣΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

 

20

 

ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22

1516 10678-05/07/2021 ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22
1517 11433-13/07/2021 ΖΗΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 90 ΦΕΤΜ8 Χημεία (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1518 10625-04/07/2021 ΛΟΒΕΡΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 80 ΦΕΤΜ8 Χημεία (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1519 11579-14/07/2021 ΑΛΤΟΥΧΟΒΑ ΓΚΑΛΙΝΑ 70 ΦΕΤΜ8 Χημεία (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1520 12528-01/08/2021 ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 65 ΦΕΤΜ8 Χημεία (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ

 

1521 11356-13/07/2021 ΦΛΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 60 ΦΕΤΜ8 Χημεία (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1522 13306-20/08/2021 ΚΟΤΡΕΤΣΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 60 ΦΕΤΜ8 Χημεία (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1523 10312-02/07/2021 ΓΙΑΛΛΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ 55 ΦΕΤΜ8 Χημεία (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1524 13018-11/08/2021 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55 ΦΕΤΜ8 Χημεία (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1525 9118-24/06/2021 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 40 ΦΕΤΜ8 Χημεία (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1526 10878-07/07/2021 ΒΕΡΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 35 ΦΕΤΜ8 Χημεία (Γυμνάσιο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1527 9450-25/06/2021 ΤΑΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 25 ΦΕΤΜ8 Χημεία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
1528 12931-08/08/2021 ΓΑΡΕΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ 25 ΦΕΤΜ8 Χημεία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 24/11/21
1529 11128-09/07/2021 ΑΣΗΜΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 25 ΦΕΤΜ8 Χημεία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22
1530 13253-19/08/2021 ΚΟΥΖΟΥΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 25 ΦΕΤΜ8 Χημεία (Γυμνάσιο) ΚΛΗΡΩΣΗ 18/4/22
1531 9260-25/06/2021 ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 95 ΦΕΤΜ9 Βιολογία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1532 9390-25/06/2021 ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 90 ΦΕΤΜ9 Βιολογία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1533 11501-14/07/2021 ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 85 ΦΕΤΜ9 Βιολογία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1534 11509-14/07/2021 ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 75 ΦΕΤΜ9 Βιολογία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1535 10531-03/07/2021 ΔΙΑΚΙΔΗ ΚΩΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 65 ΦΕΤΜ9 Βιολογία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1536 11614-14/07/2021 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ 55 ΦΕΤΜ9 Βιολογία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1537 10692-05/07/2021 ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ 50 ΦΕΤΜ9 Βιολογία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1538 10074-01/07/2021 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 45 ΦΕΤΜ9 Βιολογία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1539 13200-18/08/2021 ΒΙΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 45 ΦΕΤΜ9 Βιολογία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1540 9214-25/06/2021 ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 40 ΦΕΤΜ9 Βιολογία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1541 9142-24/06/2021 ΤΣΙΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30 ΦΕΤΜ9 Βιολογία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1542 11212-11/07/2021 ΛΑΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25 ΦΕΤΜ9 Βιολογία (Λύκειο) ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
1543 9104-24/06/2021 ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 25 ΦΕΤΜ9 Βιολογία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1544 11440-13/07/2021 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 25 ΦΕΤΜ9 Βιολογία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1545 11566-14/07/2021 ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25 ΦΕΤΜ9 Βιολογία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1546 8159-17/06/2021 ΤΣΙΑΧΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 25 ΦΕΤΜ9 Βιολογία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1547 10855-06/07/2021 ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 25 ΦΕΤΜ9 Βιολογία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1548 11618-14/07/2021 ΑΝΘΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 15 ΦΕΤΜ9 Βιολογία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23
1549 8823-23/06/2021 ΚΑΤΣΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ 15 ΦΕΤΜ9 Βιολογία (Λύκειο) ΚΛΗΡΩΣΗ 20/2/23

 

Β) Την αξιοποίηση από την ΕΟΕ και τον υπεύθυνο της Πράξης MIS5035543 κ. Πήλιουρα Παναγιώτη των Επιμορφωτών/τριών Β, σύμφωνα με την ανωτέρω κατάταξη.

Μετά ταύτα, ο Πρόεδρος ανέγνωσε το παρόν πρακτικό στα μέλη της Επιτροπής, έγινε ομόφωνα αποδεκτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Στο σημείο αυτό, και ώρα 11:30, έληξε η συνεδρίαση».

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει το ως άνω υπ’ αρ. 08/20- 02-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης Μητρώου Επιμορφωτών Β΄ του ΙΕΠ, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 7530/10-06-2021 Πρόσκλησης.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Στο σημείο αυτό, και ώρα 12:00, λήγει η συνεδρίαση.

 

 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
 

Ιωάννης Αντωνίου

 

Δήμητρα Τσάλλα

αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε