Πίνακες προτάσεις επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

Πίνακες προτάσεις επιλογής στελεχών εκπαίδευσης η διαδικασία περιγράφεται από το άρθρο 30 του Νόμου 4823/2021
Άρθρο 30
Πίνακες και προτάσεις επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

1. Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βάση αξιολογικούς πίνακες επιλογής και προτάσεις, που καταρτίζονται σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο.

2. 

Για την επιλογή και τοποθέτηση στις παραπάνω θέσεις τα αρμόδια, σύμφωνα με τα άρθρα 37 και 38, όργανα καταρτίζουν αξιολογικούς πίνακες επιλογής.

Οι πίνακες του πρώτου εδαφίου ισχύουν από την κύρωσή τους έως την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την κύρωσή τους, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου.

Οι πίνακες των περ. στ) έως κ) ισχύουν από την κύρωσή τους έως την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την κύρωσή τους.

Οι αξιολογικοί πίνακες επιλογής της παρούσας είναι οι εξής:

α) Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.

β) Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

γ) Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

δ) Συμβούλων Εκπαίδευσης.

ε) Προϊσταμένων Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.).

στ) Διευθυντών Νηπιαγωγείων.

ζ) Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων.

η) Διευθυντών Γυμνασίων.

θ) Διευθυντών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.).

ι) Διευθυντών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).

ια) Διευθυντών Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.).

ιβ) Διευθυντών Ειδικών Νηπιαγωγείων.

ιγ) Διευθυντών Ειδικών Δημοτικών Σχολείων.

ιδ) Διευθυντών Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.).

ιε) Διευθυντών Λυκείων Ε.Α.Ε..

ιστ) Διευθυντών Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.).

ιζ) Διευθυντών Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.).

ιη) Διευθυντών Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων.

ιθ) Διευθυντών Πρότυπων ή Πειραματικών Γυμνασίων.

κ) Διευθυντών Πρότυπων ή Πειραματικών ΓΕ.Λ..

κα) Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

κβ) Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3. Τα αρμόδια σύμφωνα με τα άρθρα 37 και 38 όργανα υποβάλλουν προτάσεις για την επιλογή και τοποθέτηση των εξής στελεχών της εκπαίδευσης:

α) Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

β) Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

γ) Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.).

δ) Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων.

ε) Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων.

στ) Προϊσταμένων Πειραματικών Νηπιαγωγείων.

ζ) Προϊσταμένων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων.

η) Προϊσταμένων Ειδικών Νηπιαγωγείων.

θ) Προϊσταμένων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων.

ι) Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ια) Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ιβ) Υποδιευθυντών Ε.Κ..

ιγ) Υπευθύνων τομέων Ε.Κ..

ιδ) Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ιε) Υποδιευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ιστ) Προϊστάμενου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

4. 

Οι πίνακες των περ. α) έως ε) της παρ. 2 κυρώνονται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι πίνακες των περ. ιη) έως κ) της ίδιας παραγράφου κυρώνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), η οποία προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

Οι λοιποί πίνακες της παρ. 2 κυρώνονται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε