Πανελλαδικές υποψήφιοι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Πανελλαδικές υποψήφιοι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τροποποίηση της εξέτασής τους σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.251/160199 /Α5 /23-12-2022 Υπουργική Απόφαση

Ολόκληρη η Υπουργική Απόφαση:

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/26-2-2021 (Β΄ 897) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.»

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (Α΄ 199).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 13Α του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄193), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4468/2017 (Α΄ 61).
 3. Τις διατάξεις της περ. ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25).
 4. Τις διατάξεις της περ. ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25).
 5. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και των παρ. 1,2,3,4 και 5 του άρθρου 5 του ν. 3699/2008, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν από την περ. α΄ του άρθρου 51 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102).
 6. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 53, 54, 231, 232, 234, 242 και 245 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 136).
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4917/2022 «Κύρωση της από … και άλλες επείγουσες διατάξεις.» (Α΄ 67).
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 4997/2022 «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής … και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 219).
 9. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/26-2-2021 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.» (Β΄ 897), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.251/64858/Α5/4-6-2021 (Β΄ 2429) ομοία και την υπό στοιχεία Φ.251/41927/Α5/2022 (Β΄1785) ομοία.
 1. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/20-02-2020 (Β΄ 643), υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α΄  167)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 1. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.153/79899/Α5/21-05-2019 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων …. και εφεξής» (Β΄ 1904 και Β΄ 1940), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του π.δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
 3. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/ 714/158696 /Β1/21-12-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98 ).

 

Αποφασίζουμε:

 την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/26-2-2021 (Β΄ 897) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.» ως ακολούθως:

 1. Στην τρίτη περίοδο της παραγράφου Ε) i του άρθρου 1 και μετά τη φράση «τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας,» προστίθεται η φράση:

«το Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο «Μιχαλήνειο» του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής,»

 1. Η τελευταία περίοδος της παραγράφου 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Επιτροπή Εξέτασης, εφόσον από την πορεία αξιολόγησης/βαθμολόγησης του εξεταζόμενου διαπιστώσει ότι υπάρχει εμφανής δυσκολία στη ροή του λόγου του υποψηφίου, κατά την απόδοση των θεμάτων που έχει ήδη επεξεργαστεί κατά το χρόνο προετοιμασίας τους (3 ώρες) να μεριμνήσει, ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος αξιολόγησης.»

 

 1. Η δεύτερη και τρίτη περίοδος της παραγράφου 4 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Η εξέταση των υποψηφίων αυτών γίνεται σε ξεχωριστή αίθουσα και ο χρόνος εξέτασής τους μπορεί να παραταθεί με απόφαση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Ο χρόνος παράτασης της γραπτής εξέτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα λεπτά (30’).»

 1. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αιτήσεις και οι σχετικές αξιολογικές εκθέσεις, αποφάσεις, γνωματεύσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά που αναφέρονται στις περιπτώσεις Α, Β και Γ ii) του άρθρου 1 υποβάλλονται στον Διευθυντή του οικείου Λυκείου το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Αίτησης- Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις κάθε έτους. Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2023 μπορούν να υποβληθούν έως τέλος Ιανουαρίου 2023.

Οι υποψήφιοι που υπάγονται στις περιπτώσεις Γ i) και Δ οι οποίοι εξετάζονται γραπτά σε ξεχωριστή αίθουσα και επιθυμούν να τους παρασχεθεί παράταση χρόνου, δύνανται να υποβάλουν σχετικό αίτημα στον Διευθυντή του οικείου Λυκείου εντός της προθεσμίας υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις κάθε έτους. Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2023 μπορούν να υποβληθούν έως τέλος Ιανουαρίου 2023. Ο Διευθυντής κάθε Λυκείου αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποστείλει τις εν λόγω αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά, συνολικά, στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία στη συνέχεια θα τα αποστείλει στο οικείο Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) προκειμένου να παρασχεθεί η παράταση χρόνου. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αποστέλλει σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τις αποφάσεις αυτές ανά Λύκειο και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γνωστοποιεί σε κάθε Λύκειο χωριστά τις περιπτώσεις των υποψηφίων στις οποίες έχει παρασχεθεί η παράταση χρόνου.»

 

 1. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Σε περίπτωση προσφυγής στην Ε.Δ.Ε.Α. των υποψηφίων που αναφέρονται στην περίπτωση Ε ii) η σχετική αίτηση και η αξιολογική έκθεση υποβάλλεται στον Διευθυντή του οικείου Λυκείου το αργότερο μέχρι τέλος Μαρτίου εκάστου έτους.»

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πανελλαδικές υποψήφιοι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τροποποίηση της εξέτασής τους σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.251/160199 /Α5 /23-12-2022 ΥΑ που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

 

https://drive.google.com/file/d/1Iv5urAox9LLYbj1ArrBVuSopKBCh3r66/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε