Παράταση απόσπασης σχολικές μονάδες εξωτερικού

Παράταση απόσπασης σχολικές μονάδες εξωτερικού οριζει η Υπουργική απόφαση σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 47485/Η2/6-04-2022 έγγραφο το ΥΠΑΙΘ και θέμα:

«Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για δύο (2) σχολικά έτη (2022-2023 και 2023-2024, και 2023 και 2024 Νοτίου Ημισφαιρίου) το πρώτο με επιμίσθιο και το δεύτερο χωρίς επιμίσθιο για συμπλήρωση πενταετίας»

Η παρούσα απόφαση αποτελεί:

Ανακοινοποίηση στο ορθό στο Παράρτημα ΙΙ, από το εσφαλμένο 2022 και 2023 στο ορθό 2023 και 2024. Μαρούσι, 27-7-2022

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4415/2016 (Α’159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις και του Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
3. Τις διατάξεις του ν.4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
4. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» όπως ισχύει.
5. Το Π.Δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
6. Το Π.Δ. 83/2019 (Α’121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Το Π.Δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».Την αριθμ. 83046/H2/30-6-2020 (Β’ 2687) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής τους για τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό».
9. Την αριθμ. 27786/Η2/11-3-2022 (ΑΔΑ:9ΓΙΗ46ΜΤΛΗ-ΦΘΑ ) εγκύκλιο «Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2022-2023 και το ημερολογιακό σχολικό έτος 2023 του Νοτίου Ημισφαιρίου».
10. Τις προεγκρίσεις ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με αριθμ.: α) αριθμ. 129756/ΓΔ2/20-8-2019 (ΑΔΑ: ΨΓΚΦ4653ΠΣ-6Α0) ποσού ύψους 14.982.332,00€ οικονομικών ετών 2021-2022, β) 109820/ΓΔ2/25-08-2020 (ΑΔΑ: 9Ω8Γ46ΜΤΛΗ-5ΔΙ) ποσού ύψους 10.303.380,00 € οικονομικών ετών 2022-2023 και γ) 41918/Β3/12-4-2022 (ΑΔΑ: 6Ω2Χ46ΜΤΛΗ-15Μ) ποσού ύψους 165.456,00€ προέγκριση ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2023.
11. Την αριθμ. 165974/Β3/20-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΧΝΡ46ΜΤΛΗ-Φ0Ξ) Έγκριση δέσμευσης πίστωσης οικονομικού έτους 2022.
12. Τις εισηγήσεις των Αναπληρωτών Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού.
13. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Παρατείνουμε για δύο (2) σχολικά έτη την απόσπαση των εκπαιδευτικών για συμπλήρωση πενταετίας, ανά Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης, με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα, με το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού για το πρώτο έτος της παράτασης (σχολικό έτος 2022-2023 και 2023 του Νοτίου Ημισφαιρίου) και χωρίς το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού για το δεύτερο έτος της παράτασης (σχολικό έτος 2023-2024 και 2024 του Νοτίου Ημισφαιρίου) και τους θέτουμε στη διάθεση των Συντονιστικών Γραφείων Εκπαίδευσης, προκειμένου να τοποθετηθούν σε σχολικές μονάδες των περιοχών ευθύνης τους , ως ακολούθως:

Ι. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2022-2023 ΚΑΙ 2023-2024

 

Α/Α

ΚΛΑ- ΔΟΣ  

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΩΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
1. ΠΕ70 613263 ΔΕΛΗΠΑΛΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΗΠΑ
2. ΠΕ60 611990 ΜΠΛΙΑΤΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΗΠΑ
3. ΠΕ70 614146 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΗΠΑ
4. ΠΕ11 615954 ΠΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΗΠΑ
5. ΠΕ06 181192 ΣΙΡΙΣΤΑΤΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΗΠΑ
6. ΠΕ70 604453 ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΗΠΑ
7. ΠΕ60 611739 ΤΑΡΑΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΗΠΑ
8. ΠΕ70 613064 ΚΩΤΣΟΡΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑ ΝΙΑΣ ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ Λ.Δ.ΚΟΓΚΟ
9. ΠΕ70 614052 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΒΕΛΓΙΟ
10. ΠΕ70 580620 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΒΕΛΓΙΟ
11. ΠΕ03 170261 ΚΑΤΣΑΜΕΝΗ ΣΥΛΒΙΑ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΒΕΛΓΙΟ
12. ΠΕ02 173371 ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ Δ.Ε. ΑΝΑΤ.

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΓΑΛΛΙΑ
13. ΠΕ02 197467 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΓΑΛΛΙΑ
14. ΠΕ70 614439 ΤΣΟΥΛΦΑ ΑΘΗΝΑ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΒΕΛΓΙΟ
15. ΠΕ03 182670 ΣΑΚΚΑΣ ΖΩΗΣ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ ΜΟΝΑΧΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
16. ΠΕ70 605647 ΣΑΚΚΑ ΣΟΥΖΑΝΑ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΟΝΑΧΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
17. ΠΕ70 599967 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΟΝΑΧΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
18. ΠΕ07 176824 ΜΠΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΜΟΝΑΧΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
19. ΠΕ07 219491 ΜΑΝΑΒΗ ΣΑΒΒΑΤΟΥΛΑ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΜΟΝΑΧΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
20. ΠΕ70 577768 ΚΑΨΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Π.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΝΑΧΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Παράταση απόσπασης σχολικές μονάδες εξωτερικού

 

Α/Α

ΚΛΑ- ΔΟΣ  

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΩΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
21. ΠΕ07 700013 ΜΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΑΧΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
22. ΠΕ70 594991 ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Π.Ε. Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΧΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
23. ΠΕ70 565104 ΠΑΣΣΑ ΣΟΦΙΑ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΟΝΑΧΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
24. ΠΕ02 212246 ΜΠΙΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Δ.Ε. Γ΄ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΝΑΧΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
25. ΠΕ01 189053 ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΟΝΑΧΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
26. ΠΕ07 224390 ΚΑΪΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΟΝΑΧΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
27. ΠΕ70 591293 ΨΑΡΡΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΟΝΑΧΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
28. ΠΕ70 593045 ΜΑΝΤΖΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Π.Δ.Ε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΝΑΧΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
29. ΠΕ03 206981 ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΟΝΑΧΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
30. ΠΕ11 214652 ΣΟΦΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚAΪΡΟ ΑΙΓΥΠΤΟΣ
31. ΠΕ02 197145 ΚΟΒΑΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚAΪΡΟ ΑΙΓΥΠΤΟΣ
32. ΠΕ70 582453 ΤΣΙΤΣΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΗ Π.Ε. Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚAΪΡΟ ΑΙΓΥΠΤΟΣ
33. ΠΕ04.02 193706 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΪΡΟ ΑΙΓΥΠΤΟΣ
34. ΠΕ70 614984 ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΪΡΟ ΑΙΓΥΠΤΟΣ
35. ΠΕ70 566207 ΓΚΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΪΡΟ ΑΙΓΥΠΤΟΣ
36. ΠΕ70 605864 ΛΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΪΡΟ ΑΙΓΥΠΤΟΣ
37. ΠΕ70 586398 ΠΑΣΣΑ ΡΑΦΑΕΛΑ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΛΟΝΔΙΝΟ ΑΓΓΛΙΑ
38. ΠΕ01 209380 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
39. ΠΕ02 195070 ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
40. ΠΕ02 221849 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
41. ΠΕ03 183733 ΓΑΪΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.Ε. Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
42. ΠΕ03 222849 ΓΑΡΔΕΛΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
43. ΠΕ04.04 190235 ΣΟΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Δ.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
44. ΠΕ04.04 207344 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ –

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Ε. Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
45. ΠΕ04.05 227524 ΚΟΡΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
46. ΠΕ06 195802 ΟΥΖΟΥΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
47. ΠΕ07 704276 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
48. ΠΕ70 613914 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
49. ΠΕ70 607302 ΜΠΕΛΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
50. ΠΕ70 605269 ΛΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
51. ΠΕ80 205038 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Π.Ε.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
52. ΠΕ86 216128 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.Ε. ΧΙΟΥ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
53. ΠΕ86 308211 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
54. ΠΕ86 172654 ΑΓΓΕΛΑΙΝΑ ΣΟΦΙΑ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
55. ΠΕ78 174434 ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
56. ΠΕ70 553100 ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π.Ε. Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
57. ΠΕ70 569000 ΚΑΝΤΕΡΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
58. ΠΕ70 566808 ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Π.Ε. Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
59. ΠΕ04.01 190006 ΣΕΡΕΜΕΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
60. ΠΕ80 161673 ΔΟΥΛΓΕΡΗ ΧΡΥΣΗ Δ.Ε. Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ Λ.Δ.ΚΟΓΚΟ
61. ΠΕ02 189361 ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ

Δ.Ε.

Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΪΡΟ ΑΙΓΥΠΤΟΣ
62. ΠΕ04.01 210052 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
63. ΠΕ02 197077 ΚΑΛΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
 

64.

 

ΠΕ70

 

561945

ΠΑΠΠΑΣ  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ

 

ΣΕΡΒΙΑ

65. ΠΕ02 175633 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Παράταση απόσπασης σχολικές μονάδες εξωτερικού

 

Α/Α

ΚΛΑ- ΔΟΣ  

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΩΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
66. ΠΕ70 560825 ΤΖΩΡΤΖΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
67. ΠΕ60 602917 ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
 

68.

 

ΠΕ70

 

617836

ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ

 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

69. ΠΕ70 617556 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
70. ΠΕ70 617399 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
71. ΠΕ11 612442 ΤΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
 

72.

 

ΠΕ70

 

598144

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π.Ε. Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

 

73.

 

ΠΕ70

 

600867

ΑΡΒΑΝΙΤΟΥΔΗ  

ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Π.Ε. Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

74. ΠΕ70 702530 ΓΚΑΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΟΥΓΓΑΡΙΑ
75. ΠΕ70 613221 ΜΠΕΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
76. ΠΕ2 167831 ΣΤΡΑΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΣΕΡΒΙΑ
77. ΠΕ60 574395 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΟΥΓΓΑΡΙΑ
78. ΠΕ02 701298 ΣΙΑΠΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΟΥΓΓΑΡΙΑ
79. ΠΕ11 208240 ΠΕΤΥΧΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ ΝΟΒΟΡΟΣΙΣΚ ΡΩΣΙΑ
80. ΠΕ60 606140 ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΥ ΣΟΝΙΑ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΡΥΤΣΑ ΑΛΒΑΝΙΑ
81. ΠΕ60 597022 ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΡΥΤΣΑ ΑΛΒΑΝΙΑ
82. ΠΕ86 200011 ΜΠΑΤΑΓΚΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΟΡΥΤΣΑ ΑΛΒΑΝΙΑ
83. ΠΕ70 568033 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΡΥΤΣΑ ΑΛΒΑΝΙΑ
84. ΠΕ60 587019 ΠΟΥΙΚΛΗ ΕΛΕΝΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΟΡΥΤΣΑ ΑΛΒΑΝΙΑ

 

ΙΙ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2023 ΚΑΙ 2024 ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ

Α/Α ΚΛΑ-

ΔΟΣ

ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΧΩΡΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

1. ΠΕ70 614178 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
2. ΠΕ70 570494 ΠΕΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π.Ε. Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
3. ΠΕ70 607209 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
4. ΠΕ60 595473 ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
5. ΠΕ06 612209 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ
6. ΠΕ11 199109 ΜΑΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Δ.Ε.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ
7. ΠΕ70 579767 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Π.Ε.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ ΖΑΜΠΙΑ

 

Α/Α ΚΛΑ-

ΔΟΣ

ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΧΩΡΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

8. ΠΕ06 165207 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ Ν. ΑΦΡΙΚΗ

Οι ανωτέρω λαμβάνουν το αντίτιμο των εισιτηρίων οριστικής επιστροφής στην Ελλάδα των ιδίων και των προστατευομένων μελών των οικογενειών τους, εφόσον δεν έχει καταβληθεί κατά το παρελθόν, και οφείλουν με τη λήξη της απόσπασής τους, χωρίς άλλη ειδοποίηση, να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, όπου υπάγονται

 

Παράταση απόσπασης σχολικές μονάδες εξωτερικού οριζει η Υπουργική απόφαση σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 47485/Η2/6-04-2022 έγγραφο το ΥΠΑΙΘ και θέμα:

«Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για δύο (2) σχολικά έτη (2022-2023 και 2023-2024, και 2023 και 2024 Νοτίου Ημισφαιρίου) το πρώτο με επιμίσθιο και το δεύτερο χωρίς επιμίσθιο για συμπλήρωση πενταετίας»

Ολόκληρο το έγγραφο στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1n-wDCYEsDdga0yvgyJyJG7dDhzIn6j69/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε