Παράταση θητείας υπηρετούντων Πρότυπα Πειραματικά

Παράταση θητείας υπηρετούντων Πρότυπα Πειραματικά ανακοίνωσε με την υπ’ αριθμ.  90497/E2/21-07-2022 απόφασή του το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα:

Παράταση θητείας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε. έως 31-8-2023

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 87 του ν. 4954/2022 (136 Α΄)
 2. Τις διατάξεις της παρ. του άρθρου 94ου του ν. 4812/2021 (110 Α΄)
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (111 Α΄)
 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2019 (123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2019 (119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων
 7. Τις διατάξεις του Π.Δ 83/2019 (121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
 8. Την  υπ’    αριθμ.    94763/Γ2/08-06-2018    (ΑΔΑ:    61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ)    υπουργική    απόφαση:

«Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»

 1. Την υπ΄ αριθμ. 108/ΔΕΠΠΣ/08-07-2022 «Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους εκπαιδευτικούς των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ για αλλαγή σχολικής μονάδας θητείας»
 2. Το απόσπασμα της Πράξης 9/11-07-2022 της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) που διαβιβάστηκε με το από 08-07-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αυτοτελούς Τμήματος Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.
 3. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Παράταση θητείας υπηρετούντων Πρότυπα Πειραματικά

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 Α. Την παράταση της θητείας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπα ή Πειραματικά σχολεία Δ.Ε. μέχρι 31-8-2023 σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1α του άρθρου 87 του ν. 4954/2022 (Α΄ 136) ως εξής:

ΑΑ ΠΔΕ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑ
 

1.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΡΑΚΗΣ

195026 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ ΠΕ01 6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞ-ΠΟΛΗΣ

Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
 

2.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΡΑΚΗΣ

221948 ΓΕΝΗΖΕΓΚΙΝΗ ΖΩΗ ΠΕ02 6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞ-ΠΟΛΗΣ

Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
 

3.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΡΑΚΗΣ

227362 ΣΚΕΥΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΕ04.01 6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞ-ΠΟΛΗΣ

Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
 

4.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΡΑΚΗΣ

213600 ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ06 6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞ-ΠΟΛΗΣ

Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
 

5.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΡΑΚΗΣ

603361 ΜΑΛΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ11 6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞ-ΠΟΛΗΣ

Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) Α/ΘΜΙΑ
 

6.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΡΑΚΗΣ

209079 ΚΑΡΑΠΑΤΣΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ86 6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞ-ΠΟΛΗΣ

Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
7. ΑΤΤΙΚΗΣ 222051 ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ02 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
8. ΑΤΤΙΚΗΣ 209534 ΚΟΡΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ ΠΕ02 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
9. ΑΤΤΙΚΗΣ 220426 ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ02 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
10. ΑΤΤΙΚΗΣ 700374 ΝΤΕΛΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΠΕ02 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

Β/ΘΜΙΑ
11. ΑΤΤΙΚΗΣ 703835 ΝΤΟΥΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
12. ΑΤΤΙΚΗΣ 150547 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
13. ΑΤΤΙΚΗΣ 185847 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
14. ΑΤΤΙΚΗΣ 146242 ΡΕΝΤΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
15. ΑΤΤΙΚΗΣ 227046 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
16. ΑΤΤΙΚΗΣ 186652 ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
17. ΑΤΤΙΚΗΣ 202568 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ04.01 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
18. ΑΤΤΙΚΗΣ 193569 ΒΛΑΣΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.02 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
19. ΑΤΤΙΚΗΣ 180640 ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04.04 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
20. ΑΤΤΙΚΗΣ 198481 ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ06 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
21. ΑΤΤΙΚΗΣ 224866 ΓΚΑΝΕΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΧΑΡΑ ΠΕ11 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
22. ΑΤΤΙΚΗΣ 151978 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ78 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
23. ΑΤΤΙΚΗΣ 177991 ΓΙΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
24. ΑΤΤΙΚΗΣ 226300 ΞΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΑΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
25. ΑΤΤΙΚΗΣ 186452 ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ02 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΑΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
26. ΑΤΤΙΚΗΣ 173446 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ02 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΑΣ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ

Παράταση θητείας υπηρετούντων Πρότυπα Πειραματικά

27. ΑΤΤΙΚΗΣ 197468 ΣΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΑΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
28. ΑΤΤΙΚΗΣ 226825 ΣΠΑΝΟΥΔΗ ΖΩΗ ΠΕ02 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΑΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
29. ΑΤΤΙΚΗΣ 195526 ΜΠΑΜΠΙΛΗ ΑΜΑΛΙΑ-

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΕ03 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΑΣ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
30. ΑΤΤΙΚΗΣ 186626 ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΑΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
31. ΑΤΤΙΚΗΣ 209998 ΦΑΛΑΓΚΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ03 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΑΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
32. ΑΤΤΙΚΗΣ 218874 ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΕ04.04 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΑΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
33. ΑΤΤΙΚΗΣ 184099 ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ05 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΑΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
 

34.

ΑΤΤΙΚΗΣ 176608 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΕ06 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
35. ΑΤΤΙΚΗΣ 207630 ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ06 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΑΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
36. ΑΤΤΙΚΗΣ 701702 ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΑΓΓΕΛΑ

ΠΕ07 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
37. ΑΤΤΙΚΗΣ 198888 ΠΑΛΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ08 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΑΣ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
38. ΑΤΤΙΚΗΣ 190636 ΛΟΥΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ80 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΑΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
39. ΑΤΤΙΚΗΣ 204838 ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ84 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
40. ΑΤΤΙΚΗΣ 182048 ΜΟΥΓΙΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ86 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΑΣ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
41. ΑΤΤΙΚΗΣ 190924 ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ86 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΑΣ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
42. ΑΤΤΙΚΗΣ 226964 ΒΙΤΣΑΞΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ03 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΙΛΙΟΥ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
43. ΑΤΤΙΚΗΣ 218298 ΦΩΤΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ03 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΙΛΙΟΥ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
44. ΑΤΤΙΚΗΣ 218374 ΓΟΥΡΖΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.01 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΙΛΙΟΥ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
45. ΑΤΤΙΚΗΣ 205747 ΞΕΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΕ86 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΙΛΙΟΥ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
46. ΑΤΤΙΚΗΣ 165401 ΚΑΡΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ01 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
47. ΑΤΤΙΚΗΣ 904200 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ02 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
48. ΑΤΤΙΚΗΣ 211865 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΩΝ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
49. ΑΤΤΙΚΗΣ 201325 ΓΕΡΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
50. ΑΤΤΙΚΗΣ 211897 ΓΕΩΡΓIOY ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
51. ΑΤΤΙΚΗΣ 209441 ΓΚΟΥΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
52. ΑΤΤΙΚΗΣ 162245 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
53. ΑΤΤΙΚΗΣ 197161 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΩΝ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
54. ΑΤΤΙΚΗΣ 209544 ΚΟΥΡΟΥΤΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
55. ΑΤΤΙΚΗΣ 179385 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
56. ΑΤΤΙΚΗΣ 222318 ΜΑΥΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
57. ΑΤΤΙΚΗΣ 195283 ΜΟΥΡΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
58. ΑΤΤΙΚΗΣ 197505 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ02 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
59. ΑΤΤΙΚΗΣ 209755 ΤΖΑΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΩΝ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
60. ΑΤΤΙΚΗΣ 904416 ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ03 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
61. ΑΤΤΙΚΗΣ 217821 ΓΙΑΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
62. ΑΤΤΙΚΗΣ 195502 ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ03 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
63. ΑΤΤΙΚΗΣ 180322 ΤΥΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
64. ΑΤΤΙΚΗΣ 208391 ΖΩΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ04.01 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΩΝ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
65. ΑΤΤΙΚΗΣ 213150 ΚΑΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ04.01 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
66. ΑΤΤΙΚΗΣ 156885 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ04.01 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
67. ΑΤΤΙΚΗΣ 210149 ΠΡΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04.01 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
68. ΑΤΤΙΚΗΣ 218723 ΛΙΤΙΝΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕ04.02 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
69. ΑΤΤΙΚΗΣ 184037 ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ04.02 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
70. ΑΤΤΙΚΗΣ 195687 ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ04.02 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΩΝ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
71. ΑΤΤΙΚΗΣ 213076 ΓΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ04.04 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
72. ΑΤΤΙΚΗΣ 198364 ΛΩΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ05 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
73. ΑΤΤΙΚΗΣ 181229 ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ06 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
74. ΑΤΤΙΚΗΣ 227672 ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΠΕ07 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΩΝ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
75. ΑΤΤΙΚΗΣ 214554 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
76. ΑΤΤΙΚΗΣ 199152 ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ11 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
77. ΑΤΤΙΚΗΣ 214280 ΚΟΠΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ80 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
78. ΑΤΤΙΚΗΣ 174816 ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-

ΑΝΝΑ

ΠΕ86 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
79. ΑΤΤΙΚΗΣ 188993 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕ01 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
80. ΑΤΤΙΚΗΣ 209351 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕ01 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

Β/ΘΜΙΑ
81. ΑΤΤΙΚΗΣ 169583 ΒΡΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ02 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
82. ΑΤΤΙΚΗΣ 165538 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
83. ΑΤΤΙΚΗΣ 206572 ΔΑΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
84. ΑΤΤΙΚΗΣ 183389 ΚΛΗΜΕΝΤΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
85. ΑΤΤΙΚΗΣ 201686 ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
86. ΑΤΤΙΚΗΣ 702226 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
87. ΑΤΤΙΚΗΣ 173457 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ ΠΕ02 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
88. ΑΤΤΙΚΗΣ 162410 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
89. ΑΤΤΙΚΗΣ 164226 ΣΚΑΡΤΣΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ02 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
90. ΑΤΤΙΚΗΣ 401284 ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕ02 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
91. ΑΤΤΙΚΗΣ 185923 ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
92. ΑΤΤΙΚΗΣ 701581 ΒΛΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ03 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
93. ΑΤΤΙΚΗΣ 212669 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
94. ΑΤΤΙΚΗΣ 197693 ΖΙΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ03 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
95. ΑΤΤΙΚΗΣ 218027 ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ03 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
96. ΑΤΤΙΚΗΣ 202722 ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ04.01 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

Β/ΘΜΙΑ
97. ΑΤΤΙΚΗΣ 213425 ΤΣΟΥΚΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΕ04.01 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
98. ΑΤΤΙΚΗΣ 227412 ΓΚΙΤΖΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ04.02 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
99. ΑΤΤΙΚΗΣ 198344 ΚΑΠΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ05 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ

Παράταση θητείας υπηρετούντων Πρότυπα Πειραματικά

100. ΑΤΤΙΚΗΣ 195801 ΞΑΝΘΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ06 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
101. ΑΤΤΙΚΗΣ 203502 ΧΙΟΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
102. ΑΤΤΙΚΗΣ 206023 ΚΟΥΒΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ07 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
103. ΑΤΤΙΚΗΣ 171275 ΠΑΥΛΑΚΗ ΕΡΜΙΟΝΗ ΠΕ07 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
104. ΑΤΤΙΚΗΣ 224667 ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΠΕ08 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
105. ΑΤΤΙΚΗΣ 191668 ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΕ78 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
106. ΑΤΤΙΚΗΣ 149507 ΚΟΚΟΛΑΚΗ-ΤΡΑΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ79.01 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
107. ΑΤΤΙΚΗΣ 214748 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΕ81 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
108. ΑΤΤΙΚΗΣ 187909 ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ86 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
109. ΑΤΤΙΚΗΣ 167136 ΚΟΝΤΑΞΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ86 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
110. ΑΤΤΙΚΗΣ 174926 ΣΤΟΥΜΠΑ-ΜΗΝΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΠΕ86 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
111. ΑΤΤΙΚΗΣ 185773 ΚΩΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02 3ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΙΛΙΟΥ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
112. ΑΤΤΙΚΗΣ 226634 ΜΑΤΖΩΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΕ02 3ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΙΛΙΟΥ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
113. ΑΤΤΙΚΗΣ 209692 ΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 3ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΙΛΙΟΥ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
114. ΑΤΤΙΚΗΣ 209818 ΑΕΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ03 3ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΙΛΙΟΥ

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

Β/ΘΜΙΑ
115. ΑΤΤΙΚΗΣ 209831 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 3ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΙΛΙΟΥ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
116. ΑΤΤΙΚΗΣ 212679 ΖΙΑΝΝΗ ΚΟΝΤΟΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ03 3ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΙΛΙΟΥ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
117. ΑΤΤΙΚΗΣ 174416 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 3ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΙΛΙΟΥ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
118. ΑΤΤΙΚΗΣ 202751 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΕ04.02 3ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΙΛΙΟΥ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
119. ΑΤΤΙΚΗΣ 205992 ΚΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.04 3ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΙΛΙΟΥ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
120. ΑΤΤΙΚΗΣ 211672 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
121. ΑΤΤΙΚΗΣ 221882 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
122. ΑΤΤΙΚΗΣ 169614 ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
123. ΑΤΤΙΚΗΣ 226565 ΚΟΥΡΚΟΥΛΕΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ02 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
124. ΑΤΤΙΚΗΣ 156022 ΚΟΥΤΣΙΒΙΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ02 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
125. ΑΤΤΙΚΗΣ 162293 ΛΑΛΙΩΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕ02 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
126. ΑΤΤΙΚΗΣ 220579 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Γ’ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
127. ΑΤΤΙΚΗΣ 175761 ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ02 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
128. ΑΤΤΙΚΗΣ 212741 ΚΟΥΛΕΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ03 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
129. ΑΤΤΙΚΗΣ 195530 ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
130. ΑΤΤΙΚΗΣ 180209 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕ03 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
131. ΑΤΤΙΚΗΣ 160114 ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ04.01 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
132. ΑΤΤΙΚΗΣ 210170 ΤΑΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ04.02 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
133. ΑΤΤΙΚΗΣ 190189 ΚΟΥΤΡΑ ΑΓΛΑΪΑ ΠΕ04.04 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
134. ΑΤΤΙΚΗΣ 213517 ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ05 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
135. ΑΤΤΙΚΗΣ 203393 ΞΥΠΟΛΙΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ06 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
136. ΑΤΤΙΚΗΣ 213850 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ06 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
137. ΑΤΤΙΚΗΣ 401020 ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ07 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
138. ΑΤΤΙΚΗΣ 127407 ΛΥΚΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ08 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
139. ΑΤΤΙΚΗΣ 225053 ΜΠΟΝΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ11 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
140. ΑΤΤΙΚΗΣ 219830 ΝΤΑΛΑΧΑΝΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΕ11 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
141. ΑΤΤΙΚΗΣ 149517 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ79.01 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
142. ΑΤΤΙΚΗΣ 181791 ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΑΝΘΗ ΠΕ80 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
143. ΑΤΤΙΚΗΣ 188926 ΚΟΝΤΟΠΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ86 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
144. ΑΤΤΙΚΗΣ 165309 ΜΑΖΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ86 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
145. ΑΤΤΙΚΗΣ 149419 ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ88.01 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
146. ΑΤΤΙΚΗΣ 226277 ΚΑΠΟΥΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ01 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΠΕΙΡΑΙΑ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
147. ΑΤΤΙΚΗΣ 169428 ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ01 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΠΕΙΡΑΙΑ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
148. ΑΤΤΙΚΗΣ 211856 ΒΑΙΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΠΕΙΡΑΙΑ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
149. ΑΤΤΙΚΗΣ 206541 ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΠΕΙΡΑΙΑ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
150. ΑΤΤΙΚΗΣ 205848 ΚΑΡΑΜΠΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΕ02 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΠΕΙΡΑΙΑ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
151. ΑΤΤΙΚΗΣ 196775 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΠΕΙΡΑΙΑ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
152. ΑΤΤΙΚΗΣ 197307 ΜΠΕΛΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΠΕΙΡΑΙΑ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
153. ΑΤΤΙΚΗΣ 175559 ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ02 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΠΕΙΡΑΙΑ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
154. ΑΤΤΙΚΗΣ 182537 ΠΑΤΣΙΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΠΕΙΡΑΙΑ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
155. ΑΤΤΙΚΗΣ 222932 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΠΕΙΡΑΙΑ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
156. ΑΤΤΙΚΗΣ 170299 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΠΕΙΡΑΙΑ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
157. ΑΤΤΙΚΗΣ 223070 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΕ03 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΠΕΙΡΑΙΑ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
158. ΑΤΤΙΚΗΣ 180216 ΠΑΠΠΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ03 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΠΕΙΡΑΙΑ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
159. ΑΤΤΙΚΗΣ 189860 ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ03 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΠΕΙΡΑΙΑ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
160. ΑΤΤΙΚΗΣ 213232 ΜΑΜΑΤΣΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΠΕ04.01 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΠΕΙΡΑΙΑ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
161. ΑΤΤΙΚΗΣ 156944 ΧΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04.01 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΠΕΙΡΑΙΑ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
162. ΑΤΤΙΚΗΣ 202757 ΒΑΜΝΙΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.02 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΠΕΙΡΑΙΑ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
163. ΑΤΤΙΚΗΣ 700923 ΑΝΟΙΚΤΟΜΑΤΗ ΝΙΚΟΛΑΪΣ ΠΕ04.04 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΠΕΙΡΑΙΑ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
164. ΑΤΤΙΚΗΣ 186049 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΠΕΙΡΑΙΑ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
165. ΑΤΤΙΚΗΣ 198589 ΛΕΒΕΝΤΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΠΕ06 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΠΕΙΡΑΙΑ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
166. ΑΤΤΙΚΗΣ 224844 ΒΙΤΣΙΚΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ11 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΠΕΙΡΑΙΑ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Α/ΘΜΙΑ
167. ΑΤΤΙΚΗΣ 609666 ΛΥΓΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΕΛΠΙΝΙΚΗ

ΠΕ11 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΠΕΙΡΑΙΑ

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

Α/ΘΜΙΑ
168. ΑΤΤΙΚΗΣ 224799 ΜΑΜΑΡΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΕ78 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΠΕΙΡΑΙΑ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
169. ΑΤΤΙΚΗΣ 169031 ΤΕΓΚΕΡΗ ΕΥΑ ΠΕ86 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΠΕΙΡΑΙΑ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
170. ΑΤΤΙΚΗΣ 217302 ΒΑΒΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ01 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
171. ΑΤΤΙΚΗΣ 169520 ΦΡΙΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
172. ΑΤΤΙΚΗΣ 226374 ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ02 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
173. ΑΤΤΙΚΗΣ 195143 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΠΕ02 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ

Παράταση θητείας υπηρετούντων Πρότυπα Πειραματικά

174. ΑΤΤΙΚΗΣ 222293 ΜΑΛΜΕΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ02 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
175. ΑΤΤΙΚΗΣ 201697 ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
176. ΑΤΤΙΚΗΣ 173534 ΤΣΑΓΚΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
177. ΑΤΤΙΚΗΣ 401077 ΚΑΣΚΑΝΤΑΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ03 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
178. ΑΤΤΙΚΗΣ 180292 ΣΤΟΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ03 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
179. ΑΤΤΙΚΗΣ 198322 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.05 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
180. ΑΤΤΙΚΗΣ 180954 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ05 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
181. ΑΤΤΙΚΗΣ 213727 ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ06 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
182. ΑΤΤΙΚΗΣ 184384 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ06 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
183. ΑΤΤΙΚΗΣ 207716 ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ07 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
184. ΑΤΤΙΚΗΣ 157304 ΑΓΓΕΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕ08 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
185. ΑΤΤΙΚΗΣ 157831 ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ80 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
186. ΑΤΤΙΚΗΣ 191973 ΚΕΝΤΑΡΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ84 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
187. ΑΤΤΙΚΗΣ 205119 ΒΡΑΧΝΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΕ86 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
188. ΑΤΤΙΚΗΣ 188077 ΝΤΟΥΣΚΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ86 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
189. ΑΤΤΙΚΗΣ 172595 ΡΗΓΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ86 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
190. ΑΤΤΙΚΗΣ 201073 ΚΟΛΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ01 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
191. ΑΤΤΙΚΗΣ 211888 ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑΜ ΠΕ02 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
192. ΑΤΤΙΚΗΣ 195142 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕ02 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
193. ΑΤΤΙΚΗΣ 183028 ΚΑΛΟΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
194. ΑΤΤΙΚΗΣ 906244 ΚΩΤΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
195. ΑΤΤΙΚΗΣ 145727 ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ

ΑΝΔΡΙΑΝΕΣΗ

ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
196. ΑΤΤΙΚΗΣ 189388 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
197. ΑΤΤΙΚΗΣ 189426 ΜΠΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
198. ΑΤΤΙΚΗΣ 209724 ΣΙΔΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
199. ΑΤΤΙΚΗΣ 146057 ΤΟΥΡΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ02 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
200. ΑΤΤΙΚΗΣ 226957 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ03 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
201. ΑΤΤΙΚΗΣ 179949 ΓΚΥΡΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ03 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
202. ΑΤΤΙΚΗΣ 195501 ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΕ03 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
203. ΑΤΤΙΚΗΣ 155439 ΜΩΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕ03 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
204. ΑΤΤΙΚΗΣ 180296 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
205. ΑΤΤΙΚΗΣ 229227 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

Β/ΘΜΙΑ
206. ΑΤΤΙΚΗΣ 218543 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04.01 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
207. ΑΤΤΙΚΗΣ 173906 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ04.01 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
208. ΑΤΤΙΚΗΣ 154435 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.02 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
209. ΑΤΤΙΚΗΣ 223723 ΤΣΕΧΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ04.02 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
210. ΑΤΤΙΚΗΣ 190146 ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.02 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

Β/ΘΜΙΑ

Παράταση θητείας υπηρετούντων Πρότυπα Πειραματικά

Συνεχίζονται τα ονόματα των εκπαιδευτικών που βρίσκονται όλα στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/10pds3_nzXvikMu7IlJA5_SLNAVzfL2MX/view?usp=sharing

Β. Την παράταση της θητείας σε νέα σχολική μονάδα των εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα ή Πειραματικά σχολεία Δ.Ε. έως 31-8-2023, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1β του άρθρου 87 του ν. 4954/2022 (Α΄ 136) ως εξής:

ΑΑ ΠΔΕ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ

ΥΠΗΡΕΤΕΙ

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΗΤΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑ
1. ΑΤΤΙΚΗΣ 209425 ΒΟΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ

ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
2. ΑΤΤΙΚΗΣ 185938 ΓΛΕΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ03 ΠΣΠΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
3. ΑΤΤΙΚΗΣ 223217 ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ03 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ

ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ

ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
4. ΑΤΤΙΚΗΣ 199154 ΣΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ

ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗΣ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
5. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 175389 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ02 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ ΠΑΜΑΚ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(ΠΣΠΘ)

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
6. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 161173 ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ

Ο ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΩΣ ΔΝΤΗΣ ΔΝΣΗΣ. ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΠΡΟ ΚΑΙΡΟΥ ΑΛΛΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ

Πιθανόν να υπάρχουν και άλλοι που έχουν επιλεγεί ως Δντες Δνσης αλλά να βρίσκονται και σε αυτούς τους πίνακες.

7. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 190318 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΠΕ05 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(ΠΣΠΘ)

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑ.ΜΑΚ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ

Παράταση θητείας υπηρετούντων Πρότυπα Πειραματικά ανακοίνωσε με την υπ’ αριθμ.  90497/E2/21-07-2022 απόφασή του το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/10pds3_nzXvikMu7IlJA5_SLNAVzfL2MX/view?usp=sharing

 

Δεύτερη απόφαση παράτασης θητείας υπηρετούντων σε Πρότυπα και Πειραματικά

Παράταση θητείας υπηρετούντων Πρότυπα Πειραματικά ανακοίνωσε με την υπ’ αριθμ. 93608/E2/27-07-2022 απόφασή του το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα:

Παράταση θητείας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε. έως 31-8-2023

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 87 του ν. 4954/2022 (136 Α΄)
 2. Τις διατάξεις της παρ. του άρθρου 94ου του ν. 4812/2021 (110 Α΄)
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (111 Α΄)
 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2019 (123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2019 (119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων
 7. Τις διατάξεις του Π.Δ 83/2019 (121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
 8. Την  υπ’    αριθμ.    94763/Γ2/08-06-2018    (ΑΔΑ:    61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ)    υπουργική    απόφαση:

«Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»

 1. Το απόσπασμα της Πράξης 11/21-07-2022 της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το υπ΄αριθμ. 60/Δ6/25-07-2022 ΥΣ του Αυτοτελούς Τμήματος Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
 2. Την από 25-07-2022 Ανακοινοποίηση στο ορθό της Πράξης 11/21-07-2022 της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το από 25-07-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αυτοτελούς Τμήματος Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
 1. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 Την παράταση της θητείας των κάτωθι εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πειραματικά σχολεία Δ.Ε. μέχρι 31-8-2023 σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1α του άρθρου 87 του ν. 4954/2022 (136 Α’):

 

ΑΑ ΠΔΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΛΑΔΟΣ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑ
 

1.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ-

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΠΕ06 190413 ΠΑΤΕΛΟΔΗΜΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) ΒΘΜΙΑ
 

2.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ-

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΠΕ86 174955 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) ΒΘΜΙΑ
3. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ ΠΕ02 179508 ΜΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) ΒΘΜΙΑ
4. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ ΠΕ11 228166 ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) ΒΘΜΙΑ
5. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ ΠΕ84 215959 ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) ΒΘΜΙΑ
6. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕ11 227902 ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) ΒΘΜΙΑ

 

Παράταση θητείας υπηρετούντων Πρότυπα Πειραματικά ανακοίνωσε με την υπ’ αριθμ. 93608/E2/27-07-2022 απόφασή του το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1kqP9VMT-lBZqq4r4X52qfhqJboltsnqi/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε