Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων Αιρετών Εκπαιδευτικών

Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων Αιρετών Εκπαιδευτικών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.350/102/126314/E3/14-10-2022  έγγραφό του και θέμα:

«Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης»

 Αναλυτικά το έγγραφο:

Κατόπιν της δημοσίευσης της υπό στοιχεία Φ.350/101/125719/E3/13-10-2022 (Β΄ 5306) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.350/97/122008/E3/5-10-2022 (Β΄ 5181) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός τρόπου διεξαγωγής της ψηφοφορίας και επανακαθορισμός των ημερομηνιών διεξαγωγής των διάφορων σταδίων της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) έτους 2022» σας ενημερώνουμε ότι τροποποιείται η υπό στοιχεία Φ.350/99/124100/Ε3/10-10-2022 (ανακοινοποίηση στο ορθό 11-10-2022) (ΑΔΑ: 6ΘΦ546ΜΤΛΗ-Ξ21) στο σημείο της παρ. 6 η οποία αναδιατυπώνεται ως εξής:

« 6. Οι υποψηφιότητες εκ μέρους συνδυασμών υποψηφίων, ή μεμονωμένων υποψηφίων, πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022:

α. Στον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, για την εκλογή αιρετών μελών των ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ,

β. Στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, για την εκλογή αιρετών μελών των ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΠΥΣΕΕΠ και

γ. Στον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την εκλογή αιρετών μελών του ΚΥΣΠΕ, του ΚΥΣΔΕ και του ΚΥΣΕΕΠ (gengram.abe@minedu.gov.gr).

Οι αποδέκτες των υποψηφιοτήτων θα ανακηρύξουν τους υποψηφίους μέχρι τις 21-10-2022.

Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων Αιρετών Εκπαιδευτικών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.350/102/126314/E3/14-10-2022  έγγραφό του και θέμα:

«Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης»

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1y7naYUnt7emaiaa0RWDXep26JQIhsjr0/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε