Περιεχόμενα νόμου1824/1988

Περιεχόμενα νόμου1824/1988 όπως δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 296 τεύχος Α΄την 30η Δεκεμβρίου 1988 και έχει θέμα:

Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.

Τα περιεχόμενα του νόμου 1824/1988 είναι τα εξής:

Άρθρο 1
Αποζημίωση εκπαιδευτικών για πρόσθετη απασχόληση
Άρθρο 2
Προμήθεια βιβλίων
Άρθρο 3
Ανύψωση μισθολογικών κλιμακίων
Άρθρο 4
Ενισχυτική διδασκαλία και πρόσθετη διδακτική βοήθεια
Άρθρο 5
Μεταθέσεις και μετατάξεις εκπαιδευτικών
Άρθρο 6
Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία
Άρθρο 7
Κύρωση διορισμών εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Άρθρο 8
Εργαστηριακός εξοπλισμός – Σχολικές βιβλιοθήκες
Άρθρο 9

Επιχορήγηση του Ο.Ε.Δ.Β.

Άρθρο 10
Τακτοποίηση οικονομικών θεμάτων εκπαιδευτικών
Άρθρο 11
Θέματα σχολικών συμβούλων και συμβούλων εκπαίδευσης.
Άρθρο 12
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Άρθρο 13
Διοικητικό προσωπικό της εκπαίδευσης
Άρθρο 14
Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης
Άρθρο 15
Εισαγωγή στα Τ.Ε.Ι. αποφοίτων Τ.Ε.Λ. και Ε.Π.Λ.
Νόμος 1824/1988
Άρθρο 16
Κύρωση αποφάσεων
Άρθρο 17
Αυξομείωση θέσεων διοικητικού προσωπικού της εκπαίδευσης
Άρθρο 18
Τακτοποίηση εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε ειδικά σχολεία ιδρυμάτων
Άρθρο 19
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
Άρθρο 20
Προσωπικό μεταλυκειακών προπαρασκευαστικών κέντρων
Άρθρο 21
Πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων Ιδιωτικής στη δημόσια εκπαίδευση
Άρθρο 22
Βαθμολογική εξέλιξη παρέδρων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Άρθρο 23
Επανένταξη ειδικού διοικητικού – τεχνικού προσωπικού.
Άρθρο 24
Υποτροφίες Ε.Μ.Υ.
Άρθρο 25
Θέματα Τ.Ε.Ι.
Νόμος 1824/1988
Άρθρο 26
Παρακολούθηση σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ε.Ο.Κ.
Άρθρο 27
Προμήθεια διδακτικών βιβλίων από τα κοινωφελή ιδρύματα
Άρθρο 28
Θέματα Α.Ε.Ι.
Άρθρο 29
Αρμοδιότητες Ο.Σ.Κ.
Άρθρο 30
Θέματα Τ.Ε.Σ.Ε.Α. του Ε.Ι.Α.Α.
Άρθρο 31
Εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Άρθρο 32
Προσωπικό νοσηλευτικών σχολών.
Άρθρο 33
Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών σε σχολεία του Καναδά.
Άρθρο 34
Επιλογή διευθυντών και υποδιευθυντών σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας.
Άρθρο 35
Προμήθεια βιβλίων και αποζημίωση για πρόσθετη απασχόληση στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Άρθρο 36
Ανάθεση μελετών και ερευνών σε ιδρύματα.
Άρθρο 37
Υποτροφίες σε κύπριους φοιτητές, σπουδαστές και δασκάλους.
Άρθρο 38
Τελική διάταξη.

Περιεχόμενα νόμου1824/1988 όπως δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 296 τεύχος Α΄την 30η Δεκεμβρίου 1988 και έχει θέμα:

Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε