Πιλοτική εφαρμογή Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

Πιλοτική εφαρμογή Νέων Προγραμμάτων Σπουδών αναφέρει με το υπ΄αριθμ.119362/Δ2/29-09-2022 έγγραφό του το ΥΠΑΙΘ και θέμα:

Επισημάνσεις σχετικά με την πιλοτική εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών κατά το σχολικό έτος 2022-23

Αναλυτικά το έγγραφο:

Σχετ.: 1) Τo με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 116126/Δ2/23-09-2022 έγγραφo

2) Η υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8)

Σχετικά με την πιλοτική εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών κατά το σχολικό έτος 2022-23, σας γνωρίζουμε τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 46/31-08-2022 του Δ.Σ, 2η Ανακοινοποίηση στο ορθό 28-09-2022) η οποία έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με τη με αριθμ. 104671/ΓΔ4 (ΦΕΚ Β΄ 4003/30-08-2021) Υ.Α. κατά το σχολικό έτος 2022-23 υλοποιείται η δράση “Πιλοτική Εφαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση” σε όλα τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία της χώρας, τα οποία λειτουργούν ως πιλοτικές σχολικές μονάδες. Η εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών στα πιλοτικά σχολεία υλοποιείται σε συνέχεια της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των σχολείων, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 και 4 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.

Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί των πιλοτικών σχολείων να διευκολυνθούν στην υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής κατά το σχολικό έτος 2022-23, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

  • Η πιλοτική εφαρμογή υλοποιείται σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες του ΙΕΠ προς τους/τις επόπτες/τριες των γνωστικών αντικειμένων της πιλοτικής εφαρμογής. Οι γενικές οδηγίες του ΙΕΠ εξειδικεύονται ανά γνωστικό αντικείμενο από τους/τις επόπτες/τριες και υποστηρικτές/τριες του αντικειμένου και καταρτίζεται ο ετήσιος προγραμματισμός της πιλοτικής εφαρμογής για κάθε γνωστικό αντικείμενο. Οι γενικές και οι εξειδικευμένες οδηγίες γνωστοποιούνται στις σχολικές μονάδες (Διευθυντές/τριες, ΕΠΕΣ), στους/στις Ενδοσχολικούς/ές Συντονιστές/τριες και στους/στις εκπαιδευτικούς κάθε πιλοτικής σχολικής μονάδας με την έναρξη του διδακτικού έτους, σε συνεργασία με τη ΔΕΠΠΣ.
  • Οι Ενδοσχολικοί/ές Συντονιστές/τριες γνωστικών πεδίων ή τάξεων παρακολουθούν και εποπτεύουν την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής σε συνεργασία με τους/τις διδάσκοντες/ουσες, σύμφωνα με τις γενικές και τις εξειδικευμένες οδηγίες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που δεν ορίζεται Ενδοσχολικός/ή Συντονιστής/τρια, την παρακολούθηση και εποπτεία αναλαμβάνει ο/η Διευθυντής/τρια/Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας.
  • Oι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι/ες θα εφαρμόσουν πιλοτικά τα νέα Προγράμματα Σπουδών κατά το σχολικό έτος 2022-23 συμμετέχουν στις υποστηρικτικές συναντήσεις που θα διοργανώνονται από τους/τις επόπτες/τριες και υποστηρικτές/τριες της πιλοτικής εφαρμογής.
  • Οι Διευθυντές/τριες των πιλοτικών σχολείων, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων/σκουσών, κατά το σχολικό έτος 2022-23, αναθέτουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στους/στις εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή του σχολικού έτους 2021-22, τα μαθήματα τα οποία εφάρμοσαν πιλοτικά και, σε συνεργασία με τους/τις Ενδοσχολικούς/ές Συντονιστές/τριες, τους παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση.

Η διαδικασία της πιλοτικής εφαρμογής εξασφαλίζει στις πιλοτικές σχολικές μονάδες τα σχέδια δράσης τους ως προς τον άξονα 1 της παιδαγωγικής και μαθησιακής τους λειτουργίας και ως προς τους άξονες 8 και 9 της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τη με αριθμ. 108906/ΓΔ4 (ΦΕΚ Β΄ 4189/10-09-2021) Υπουργική Απόφαση με θέμα: “Συλλογικός προγραμματισμός και αξιολόγηση σχολικών μονάδων”».

 

Πιλοτική εφαρμογή Νέων Προγραμμάτων Σπουδών όπως προσδιορίζεται στο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1HBH3PUWr6BLDrUWLmb7jE1N9NviR1XuW/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε