Πλαίσιο απόκτησης ΚΠΠ, Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής

Πλαίσιο απόκτησης ΚΠΠ, Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής προσδιορίζει η υπ’αριθμ. 48456/Α5/24-04-2020 υπουργική απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με θέμα:
Εξετάσεις – όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής

Μεταξύ άλλων αναφέρει:

Άρθρο 1

Εξετάσεις και Πιστοποίηση
1. Το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (ΚΠΠ) θεσμοθετήθηκε με το ν. 4653/2020 (Α’ 12). Το ΚΠΠ χορηγείται ύστερα από εξετάσεις, οι οποίες διενεργούνται τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος. Η διαδικασία των εξετάσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με κατάλληλο λογισμικό.
2. Το ΚΠΠ πιστοποιεί τη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
α) επεξεργασίας κειμένου,
β) υπολογιστικών φύλλων και
γ) υπηρεσιών διαδικτύου,
όπως αυτά ορίζονται ως πρόσθετα προσόντα στο άρθρο 27 του πδ 50/2001 (Α’ 39), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου μόνου του πδ 44/2005 (Α’ 63).
3. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ψηφιακά αντικείμενα πέραν αυτών που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 28 του ν. 4653/2020 (Α’ 12), στα οποία η γνώση χειρισμού Η/Υ μπορεί να πιστοποιείται με το ΚΠΠ.

Άρθρο 2

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση του ΚΠΠ έχουν Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί που έχουν νομίμως τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα. Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις καταβάλλονται εξέταστρα, το ύψος των οποίων καθορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

Αναλυτικά το Πλαίσιο απόκτησης ΚΠΠ μπορεί να μελετηθεί στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1AmOIy6c7EMzyd7wnP-qnnVHrCLY9oBsc/view?usp=sharing

που περιέχει την υπ’αριθμ. 48456/Α5/24-04-2020 τροποποιημένη υπουργική απόφαση.

Ευχαριστούμε πολύ τη ΔΔΕ Φλώρινας που μας παραχώρησε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το αρχείο αυτό στην ιστοσελίδα μας. 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε