Πρακτική νοσηλευτών σε Σχολικές μονάδες 2022-2023

Πρακτική νοσηλευτών σε Σχολικές μονάδες 2022-2023 ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ με το υπ’ αριθμ. 142512/Ε4/16/11/2022  έγγραφό του και έχοντας ως θέμα:

Καθορισμός των σχολικών μονάδων για την άσκηση στην ειδικότητα της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής για το διδακτικό έτος 2022-2023

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν.4915/2022 (Α΄63)
  2. Το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
  3. Το υπό στοιχεία Γ6α ΓΠ.74993/21/30-3-2022 (αριθ. πρωτ. ΚΥ ΥΠΑΙΘ: 37617) έγγραφο και το από 8/9/2022 (αριθ. πρωτ. ΚΥ ΥΠΑΙΘ: 109063) ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής του Υπουργείου Υγείας
  4. Την υπό στοιχεία 7058/Ε4/16-11-2022 κοινή εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Καθορίζουμε τις σχολικές μονάδες στις οποίες δύναται να πραγματοποιηθεί άσκηση στην ειδικότητα της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής για το διδακτικό έτος 2022-23 και εγκρίνουμε την είσοδο των ειδικευόμενων νοσηλευτών σε αυτές:

Α/Α Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Περιοχή Μετάθεσης Σχολείου Τύπος Σχολείου Κωδικός Σχολείου Ονομασία Σχολείου
 

 

1

 

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

 

Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

 

 

ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο

 

 

0940045

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ –

ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

 

2

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  

Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

 

ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

0941001

 

ΕΕΕΕΚ ΔΡΑΜΑ – ΕΕΕΕΚ ΔΡΑΜΑΣ

 

3

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ

 

Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

1141001

 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Πρακτική νοσηλευτών σε Σχολικές μονάδες 2022-2023

Α/Α Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Περιοχή Μετάθεσης Σχολείου Τύπος Σχολείου Κωδικός Σχολείου Ονομασία Σχολείου
 

 

4

 

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

 

Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ

 

 

Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.)

 

 

ΕΕΕΕΚ

 

 

1141002

 

 

Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

 

 

5

 

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

 

Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ

 

 

Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο

 

 

1150085

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο

Αλεξανδρούπολης

 

6

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  

Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο

 

2111001

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο- Λύκειο ΚΑΒΑΛΑΣ
 

7

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

 

ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

3741001

 

ΕΕΕΕΚ ΓΕΝΙΣΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

 

8

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

 

ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

4241001

 

ΕΕΕΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

9

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  

Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

 

ΔΡΑΜΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9090202

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
 

10

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  

Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

 

Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9110282

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
 

11

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  

Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

 

Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9110349

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
 

12

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  

Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9210198

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
 

13

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  

Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Ειδικής Αγωγής

 

9210238

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
 

14

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  

Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

 

ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9370252

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
 

15

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  

Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

 

ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9520899

2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΞΑΝΘΗΣ-ΤΥΜΠΑΝΟ
 

16

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  

Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

 

ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Ειδικής Αγωγής

 

9521079

 

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΖΥΓΟΥ

 

17

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  

Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

 

ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9521558

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΧΙΝΟΥ
 

 

18

 

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

 

Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

 

 

ΡΟΔΟΠΗΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής  

 

9420269

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – ΕΙΔΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

19

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

Γυμνάσιο Ειδικής

Αγωγής

 

0501555

 

ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

20

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο

 

0511002

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Αθήνας
 

21

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

Λύκειο Ειδικής

Αγωγής

 

0551555

 

ΕΙΔΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

22

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο

 

 

0511201

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ –

ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΩΠΟΥ

 

23

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

0541008

Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Ν. ΜΑΚΡΗΣ – Ε.Ε.Ε.ΕΚ.

ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ Ν. ΜΑΚΡΗΣ

 

24

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

0541009

ΕΕΕΕΚ ΡΑΦΗΝΑ – ΕΕΕΕΚ ΝΤΑΟΥ

ΠΙΚΠΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

25

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

0541003

ΕΕΕΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ –

ΕΕΕΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

26

 

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

 

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο

 

 

 

 

0550825

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΩΦΟΥΣ-ΒΑΡΗΚΟΟΥΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ

 

27

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

Γυμνάσιο Ειδικής Αγωγής  

0501109

ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ –

ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

 

 

28

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο

 

 

0511001

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

 

29

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

0541004

ΕΕΕΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ – ΕΕΕΕΚ

ΑΙΓΑΛΕΩ

Πρακτική νοσηλευτών σε Σχολικές μονάδες 2022-2023

Α/Α Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Περιοχή Μετάθεσης Σχολείου Τύπος Σχολείου Κωδικός Σχολείου Ονομασία Σχολείου
 

 

 

 

30

 

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

 

 

 

ΕΕΕΕΚ

 

 

 

 

0541005

Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

(πρώην ΤΥΦΛΩΝ

ΠΟΛΥΑΝΑΠΗΡΩΝ)

 

31

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο

 

0550560

 

ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. ΙΛΙΟΥ

 

32

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

Λύκειο Ειδικής

Αγωγής

 

0551946

 

ΕΙΔΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΝ

 

 

33

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο

 

 

0558001

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

 

 

34

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο

 

 

0540842

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ –

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

35 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΕΕΕΕΚ 0541006 Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
36 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΕΕΕΕΚ 0559002 ΕΕΕΕΚ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
 

 

37

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο

 

 

0503035

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ –

ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

 

38

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

Γυμνάσιο Ειδικής Αγωγής  

0505000

 

Ειδικό Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων

 

39

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

0541010

 

Ε.Ε.Ε.ΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

 

40

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

0541020

ΕΕΕΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΕΕΕΕΚ

ΠΕΙΡΑΙΑ

 

 

41

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο

 

 

0558002

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

42 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) ΕΕΕΕΚ 0559001 2ο ΕΕΕΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΝΟΙΞΗ
 

 

43

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο

 

 

2990094

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-

ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

44

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9050823

4ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 

45

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9050906

6ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 

46

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9050924

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑ – ΕΛΕΠΑΠ
 

 

47

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

 

9051005

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟ Μ.Δ.Δ.Ε. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ –

ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ

 

48

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9051345

10ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 

49

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Ειδικής Αγωγής

 

9051379

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΑ – ΕΛΕΠΑΠ
 

50

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9051904

9ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 

51

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Ειδικής Αγωγής

 

9051930

6ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 

52

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9520887

2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΠΑΠ
 

53

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9050591

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ
 

54

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9051525

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΝΑ
 

55

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9051890

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
56 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Ολοήμερο 9051934 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Πρακτική νοσηλευτών σε Σχολικές μονάδες 2022-2023

Α/Α Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Περιοχή Μετάθεσης Σχολείου Τύπος Σχολείου Κωδικός Σχολείου Ονομασία Σχολείου
ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) Νηπιαγωγείο

Ειδικής Αγωγής

ΑΧΑΡΝΩΝ
 

57

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9520437

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ
 

58

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Ειδικής Αγωγής

 

9520502

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΛΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΠΙΚΠΑ
 

59

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9521038

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
 

60

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9521488

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΩΠΟΥ
 

61

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9051364

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
 

62

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9051524

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
 

63

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9051537

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
 

64

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9051645

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
 

65

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Ειδικής Αγωγής

 

9051935

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
 

66

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9521568

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
 

67

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9050911

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
 

68

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9050912

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
 

69

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9051533

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
 

70

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Ειδικής Αγωγής

 

9520805

 

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

 

 

 

71

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

 

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

 

 

9521164

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ

ΑΥΤΙΣΜΟΥ

 

 

72

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

 

9521166

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ – ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ

ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 

73

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Ειδικής Αγωγής

 

9521695

2/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
 

74

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9520346

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
 

75

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9520383

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 

76

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9520438

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
 

 

 

 

77

 

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

 

 

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

 

 

 

9520480

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΣΤΙΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΣ ΣΤΗΝ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

 

78

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Ειδικής Αγωγής

 

9521167

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
 

79

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής  

9051469

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Πρακτική νοσηλευτών σε Σχολικές μονάδες 2022-2023

Α/Α Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Περιοχή Μετάθεσης Σχολείου Τύπος Σχολείου Κωδικός Σχολείου Ονομασία Σχολείου
Αγωγής
 

80

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Ειδικής Αγωγής

 

9521062

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
 

81

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Ειδικής Αγωγής

 

9521495

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
 

82

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9050910

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
 

83

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9520007

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
 

84

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9520246

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
 

85

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9520247

2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
 

 

86

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής  

 

9520266

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

 

87

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9520543

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
 

88

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Ειδικής Αγωγής

 

9520544

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
 

 

 

89

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

 

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.)

 

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής

 

 

 

9520546

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

 

90

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Ειδικής Αγωγής

 

9520551

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
 

91

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9520552

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ
 

92

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Ειδικής Αγωγής

 

9520553

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
93 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) ΕΕΕΕΚ 3341001 Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΛΕΣΒΟΥ
94 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ Α΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) ΕΕΕΕΚ 4341001 ΕΕΕΕΚ ΣΑΜΟΣ – ΕΕΕΕΚ ΣΑΜΟΥ
95 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ Β΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) ΕΕΕΕΚ 4359001 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΙΚΑΡΙΑΣ
 

 

96

 

 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

Δ.Ε. ΧΙΟΥ

 

 

Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο

 

 

5111201

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-

ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΟΥ

 

97

 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

 

Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9330134

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
 

98

 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

 

Β΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9520726

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
 

99

 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

 

Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9521168

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
 

100

 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Π.Ε. ΣΑΜΟΥ

 

Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9430116

 

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΑΜΟΥ

 

101

 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Π.Ε. ΧΙΟΥ

 

Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9510110

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΣ
 

 

102

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Δ.Ε.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο

 

 

0111001

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ –

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 

 

103

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Δ.Ε.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

 

ΕΕΕΕΚ

 

 

0141001

ΕΕΕΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

104

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ.Ε.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

(Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

0141002

 

ΕΕΕΕΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΕΕΕΕΚ

 

105

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

 

ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό  

0604000

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-

Πρακτική νοσηλευτών σε Σχολικές μονάδες 2022-2023

Α/Α Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Περιοχή Μετάθεσης Σχολείου Τύπος Σχολείου Κωδικός Σχολείου Ονομασία Σχολείου
Γυμνάσιο – Λύκειο Λ.) Αιγίου
 

106

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

 

ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

0641001

 

Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑΧΑΪΑΣ

 

107

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

 

ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο

 

0650098

 

ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.- Λ. ΠΑΤΡΩΝ

 

108

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

 

ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

0659001

 

Ε.Ε.Ε.ΕΚ ΑΙΓΙΟΥ

 

 

109

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

 

 

ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο

 

 

1511001

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-

ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

 

110

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

 

ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

1541001

 

ΕΕΕΕΚ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑ

 

111

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9010471

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
 

112

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Ειδικής Αγωγής

 

9010662

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ “ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑΔΗ”
 

113

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9520722

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
 

114

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9520811

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ “ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑΔΗ”
 

115

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

 

ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9060403

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
 

116

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

 

ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9060420

2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
 

117

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

 

ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9060530

3ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΠΙΚΠΑ
 

118

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

 

ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9060587

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ
 

 

119

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

 

 

ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

 

9060598

4ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΑΥΤΙΣΜΟΥ

 

120

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

 

ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9521034

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ
 

121

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

 

ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9150461

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
 

122

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

 

ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Ειδικής Αγωγής

 

9151001

 

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΗΝΕΙΟΥ

 

123

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

 

ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9520809

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
 

124

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

 

ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9520898

ΦΟΥΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
 

125

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

0841001

ΕΕΕΕΚ ΓΡΕΒΕΝΑ – ΕΕΕΕΚ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

 

126

 

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Δ.Ε.)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο

 

 

2311001

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ –

ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

 

127

 

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο

 

 

2711201

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-

ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

 

 

 

 

128

 

 

 

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 

 

Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

 

 

ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.)

 

 

 

 

ΕΕΕΕΚ

 

 

 

 

2741001

1ο ΕΕΕΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

 

129

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

2741002

ΕΕΕΕΚ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ – ΕΕΕΕΚ

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

130 ΔΥΤΙΚΗΣ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.) ΕΕΕΕΚ 4741001 ΕΕΕΕΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Α/Α Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Περιοχή Μετάθεσης Σχολείου Τύπος Σχολείου Κωδικός Σχολείου Ονομασία Σχολείου
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 

131

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9080157

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
 

132

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9270357

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
 

133

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Ειδικής Αγωγής

 

9270383

 

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

134

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9270386

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
 

135

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9470182

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 

136

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9470217

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
137 ΗΠΕΙΡΟΥ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.) ΕΕΕΕΚ 0441001 ΕΕΕΕΚ ΑΡΤΑ – ΕΕΕΕΚ ΑΡΤΑΣ
 

 

138

 

 

ΗΠΕΙΡΟΥ

 

 

Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 

 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο

 

 

1811201

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-

ΛΥΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

139

 

ΗΠΕΙΡΟΥ

 

Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

2041001

Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ – Ε.Ε.Ε.ΕΚ.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

140

 

 

ΗΠΕΙΡΟΥ

 

 

Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο

 

 

2050960

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

141

 

ΗΠΕΙΡΟΥ

 

Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

4041001

ΕΕΕΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Ν.

ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ)

 

142

 

ΗΠΕΙΡΟΥ

 

Π.Ε. ΑΡΤΑΣ

 

ΑΡΤΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9040257

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
 

143

 

ΗΠΕΙΡΟΥ

 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9200436

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 

 

144

 

 

ΗΠΕΙΡΟΥ

 

 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

 

9200542

2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΕΙΔΙΚΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

 

 

145

 

 

ΗΠΕΙΡΟΥ

 

 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

 

9200567

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ

ΠΑΙΔΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

146

 

ΗΠΕΙΡΟΥ

 

Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9400232

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
 

 

147

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

 

Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο

 

 

2240055

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ –

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ

148 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.) ΕΕΕΕΚ 2241001 Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΣΟΦΑΔΩΝ
 

 

149

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

 

Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο

 

 

3111001

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-

ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

 

 

150

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

 

Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο

 

 

3140115

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ –

ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

151 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) ΕΕΕΕΚ 3141001 Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ
 

 

152

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

 

Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

 

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο

 

 

3540065

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ –

ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

 

 

153

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

 

 

Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

 

 

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

 

 

ΕΕΕΕΚ

 

 

 

3541001

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΥ – Ε.Ε.Ε.ΕΚ

ΒΟΛΟΥ

 

 

154

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

 

Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο

 

 

4511201

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-

ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

155 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.) ΕΕΕΕΚ 4541001 ΕΕΕΕΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 

156

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9220360

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Πρακτική νοσηλευτών σε Σχολικές μονάδες 2022-2023

Α/Α Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Περιοχή Μετάθεσης Σχολείου Τύπος Σχολείου Κωδικός Σχολείου Ονομασία Σχολείου
 

157

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Ειδικής Αγωγής

 

9220378

 

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

 

158

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9310340

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
 

159

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9310368

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
 

160

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9521156

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗΣ
 

161

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Ειδικής Αγωγής

 

9521279

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
 

 

 

162

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

 

 

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

 

ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.)

 

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

 

 

9521387

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ

ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

 

163

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9350165

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ – ΟΙ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ
 

164

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9350181

2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
 

165

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9520728

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ
 

 

 

166

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

 

 

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

 

 

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.)

 

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής

 

 

 

9521289

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ

ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

 

167

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9450343

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 

168

 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9140105

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΠΟΧΑΛΗΣ
 

169

 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9241004

2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας
 

170

 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9520901

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΤΑΤΩΝ
 

171

 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9520727

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 

172

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) Γυμνάσιο Ειδικής Αγωγής  

1901005

ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

 

 

173

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

 

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο

 

 

 

1901015

1ο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο- Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.)

Αν.Θεσσαλονίκης

 

 

 

174

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

 

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο

 

 

 

1901017

2ο ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

175

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

 

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

 

 

ΕΕΕΕΚ

 

 

 

1941001

1ο ΕΕΕΕΚ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ- ΧΟΡΤΙΑΤΗ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

176

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ.Ε. ΑΝΑΤ.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

1941002

1ο ΕΕΕΕΚ ΘΕΡΜΗΣ – ΠΡΩΤΟ

ΕΕΕΕΚ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

 

177

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ.Ε. ΑΝΑΤ.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

1941003

 

1ο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

178

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ.Ε. ΑΝΑΤ.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

1941007

2ο ΕΕΕΕΚ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ –

ΧΟΡΤΙΑΤΗ

 

 

 

179

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

 

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

Γυμνάσιο Ειδικής Αγωγής με Λυκειακές Τάξεις

 

 

 

1901003

ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΦΩΝ- ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΛΥΚΕΙΟ ΕΑΕ ΚΩΦΩΝ-

ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρακτική νοσηλευτών σε Σχολικές μονάδες 2022-2023

Α/Α Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Περιοχή Μετάθεσης Σχολείου Τύπος Σχολείου Κωδικός Σχολείου Ονομασία Σχολείου
 

180

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

1925000

 

Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

181

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

1941005

 

Ε.Ε.Ε.ΕΚ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

 

182

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

1941006

 

ΕΕΕΕΚ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

 

 

183

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο

 

 

1951006

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ –

ΛΥΚΕΙΟ Ιν.Α.Α.

 

184

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

 

ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

1641001

 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣ

 

185

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

 

ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

1641002

ΕΕΕΕΚ ΝΑΟΥΣΑ – ΕΕΕΕΚ ΝΑΟΥΣΑΣ
 

 

 

186

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 

Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

 

 

 

ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

 

 

ΕΕΕΕΚ

 

 

 

1641003

ΕΕΕΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

 

187

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

 

 

ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο

 

 

1658001

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ –

ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

 

188

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

 

ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

2641001

 

Ε.Ε.Ε.ΕΚ ΚΙΛΚΙΣ

 

 

 

189

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 

Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

 

 

 

ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.)

 

 

 

ΕΕΕΕΚ

 

 

 

3841001

Ε.Ε.Ε.ΕΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

190

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

 

ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

3859001

 

Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ

 

 

 

191

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 

Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

 

 

 

ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο

 

 

 

3940056

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

(ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ)

 

192

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

 

ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

3941001

 

ΕΕΕΕΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ

 

 

193

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

 

 

ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο

 

 

4440095

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-

ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

 

194

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

 

ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

4441001

 

Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΣΕΡΡΩΝ

 

195

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

4941001

 

ΕΕΕΕΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

 

 

196

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο

 

 

4944000

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-

Λ.) Νέας Προποντίδας

 

197

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9190035

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΦΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

198

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9190504

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

199

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9190505

2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

200

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9190531

4ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

201

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9190821

6ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

 

202

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

 

9190877

10ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΗΚΟΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

203

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής  

 

9520882

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

 

 

204

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής  

 

9521172

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΦΩΝ-ΒΑΡΗΚΟΩΝ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

Πρακτική νοσηλευτών σε Σχολικές μονάδες 2022-2023

Α/Α Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Περιοχή Μετάθεσης Σχολείου Τύπος Σχολείου Κωδικός Σχολείου Ονομασία Σχολείου
 

205

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9521698

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
 

206

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9190532

5ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

207

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9190895

13ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

 

208

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

 

9190903

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

209

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Ειδικής Αγωγής

 

9190945

3ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

210

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Ειδικής Αγωγής

 

9521024

5ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

211

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9521384

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 

212

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9521699

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ
 

213

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

 

ΗΜΑΘΙΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9160215

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
 

214

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

 

ΗΜΑΘΙΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9160227

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 

215

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

 

ΗΜΑΘΙΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9160228

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
 

216

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

 

ΚΙΛΚΙΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9260246

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
 

217

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

 

ΠΕΛΛΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9380312

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
 

218

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

 

ΠΕΛΛΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9380316

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ
 

219

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

 

ΣΕΡΡΩΝ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9440370

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
 

220

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9521274

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
 

221

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

Γυμνάσιο Ειδικής

Αγωγής

 

1701002

 

ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

222

 

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

 

Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο

 

 

1740060

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

223

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

1741001

ΕΕΕΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΕΕΕΕΚ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

224

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

1759011

ΕΕΕΕΚ ΤΥΜΠΑΚΙ – ΕΕΕΕΚ

ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

 

225

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

3241001

ΕΕΕΕΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ – Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
226 ΚΡΗΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.) ΕΕΕΕΚ 3241002 ΕΕΕΕΚ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 

227

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο

 

4111001

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο -Λύκειο ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 

228

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

4141010

ΕΕΕΕΚ ΡΕΘΥΜΝΟ – ΕΕΕΕΚ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

 

229

 

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

 

 

ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο

 

 

5011201

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-

ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

230 ΚΡΗΤΗΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) ΕΕΕΕΚ 5041001 Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Χανίων
231 ΚΡΗΤΗΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) ΕΕΕΕΚ 5059001 Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Κισάμου
 

232

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής  

9170358

3ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πρακτική νοσηλευτών σε Σχολικές μονάδες 2022-2023

Α/Α Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Περιοχή Μετάθεσης Σχολείου Τύπος Σχολείου Κωδικός Σχολείου Ονομασία Σχολείου
Αγωγής
 

233

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9170372

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 

234

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9170511

2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 

235

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Ειδικής Αγωγής

 

9170527

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 

 

 

236

 

 

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

 

 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.)

 

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

 

 

9170566

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗΣ – ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΦΩΝ

ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

237

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9170581

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ
 

238

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Ειδικής Αγωγής

 

9170605

2ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 

239

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9521043

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
 

240

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9320209

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 

 

 

241

 

 

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

 

 

Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

 

 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.)

 

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

 

 

9410243

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΣΣΙΡΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΠΡΩΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

 

242

 

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

 

Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ειδικής Αγωγής  

 

9410270

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ – ΕΙΔΙΚΟ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

243

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

 

ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9500328

2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
 

244

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

 

ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9500361

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΑ
 

245

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

 

ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9500424

3ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
 

246

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

 

ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9521567

4ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
 

 

247

 

 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο

 

 

1040064

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-

ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

 

248

 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

1041002

 

Ε.Ε.Ε.ΕΚ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

 

249

 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

1041003

 

Ε.Ε.Ε.ΕΚ ΚΩ

250 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) ΕΕΕΕΚ 2941001 ΕΕΕΕΚ ΣΥΡΟΥ
 

 

251

 

 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 

Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο

 

 

2950065

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ –

ΛΥΚΕΙΟ (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) ΣΥΡΟΥ

252 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) ΕΕΕΕΚ 2959001 Ε.Ε.Ε.ΕΚ ΘΗΡΑΣ
 

253

 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9100223

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΣ
 

254

 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9100239

1ο 4/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
 

255

 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9521041

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ
 

256

 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9521565

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΝΔΟΥ
 

257

 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9290230

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ

Πρακτική νοσηλευτών σε Σχολικές μονάδες 2022-2023

Α/Α Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Περιοχή Μετάθεσης Σχολείου Τύπος Σχολείου Κωδικός Σχολείου Ονομασία Σχολείου
 

258

 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9290281

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΣ
 

 

259

 

 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 

Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής  

 

9521273

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ – ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ.

ΣΧ. ΘΗΡΑΣ

 

 

260

 

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 

Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 

 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο

 

 

0211001

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ –

ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 

 

261

 

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 

Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 

 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.)

 

 

ΕΕΕΕΚ

 

 

0225000

Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

(Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) Ερμιονίδας

 

262

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

0341001

ΕΕΕΕΚ ΑΡΚΑΔΙΑ – ΕΕΕΕΚ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ
 

 

 

263

 

 

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 

 

Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

 

 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο

 

 

 

2811001

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-

ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

 

264

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

2841001

ΕΕΕΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΕΕΕΕΚ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

265 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) ΕΕΕΕΚ 3041001 ΕΕΕΕΚ ΜΥΣΤΡΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
266 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) ΕΕΕΕΚ 3059001 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ
267 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) ΕΕΕΕΚ 3641001 ΕΕΕΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
268 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) ΕΕΕΕΚ 3641002 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
 

269

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9020165

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ
 

270

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9521702

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
 

271

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9030306

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 

272

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9280220

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 

273

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9521281

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 

274

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9300230

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΑΡΑΚΙ ΣΠΑΡΤΗΣ
 

275

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9521483

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΛΑΩΝ
 

276

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9360427

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 

277

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9521040

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
 

278

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

0741001

 

ΕΕΕΕΚ ΘΗΒΑ – ΕΕΕΕΚ ΘΗΒΑΣ

 

279

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

0741002

 

Ε.Ε.Ε.ΕΚ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

 

280

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

 

Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

1241001

ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑ – ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
 

 

281

 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

 

 

Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο

 

 

1250035

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ –

ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

 

282

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

1341001

 

1ο ΕΕΕΕΚ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

 

 

283

 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο – Λύκειο

 

 

4611001

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-

ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

 

284

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ

 

4641001

 

ΕΕΕΕΚ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

285

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9070285

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Πρακτική νοσηλευτών σε Σχολικές μονάδες 2022-2023

Α/Α Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Περιοχή Μετάθεσης Σχολείου Τύπος Σχολείου Κωδικός Σχολείου Ονομασία Σχολείου
 

286

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9070298

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ
 

287

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Ειδικής Αγωγής

 

9521037

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
 

288

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

 

Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9120305

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
 

 

289

 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

 

 

Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.)

 

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Ειδικής Αγωγής

 

 

9521283

 

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

 

290

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9521392

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
 

291

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής

Αγωγής

 

9460312

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
 

292

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Π.Ε.)

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Ειδικής Αγωγής

 

9521075

 

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Πρακτική νοσηλευτών σε Σχολικές μονάδες 2022-2023 ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ με το υπ’ αριθμ. 142512/Ε4/16/11/2022  έγγραφό του και έχοντας ως θέμα:

Καθορισμός των σχολικών μονάδων για την άσκηση στην ειδικότητα της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής για το διδακτικό έτος 2022-2023

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1krymH33_hwmz4GhRqDKNfizMa-Ywbq2J/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε