Προγραμματισμός υπερωριών εργαζομένων ΠΔΕ ΔΔΕ Β Εξαμήνου 2022

Προγραμματισμός υπερωριών εργαζομένων ΠΔΕ ΔΔΕ Β Εξαμήνου 2022 σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 63327/Ν4/27-5-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ.

Οι υπερωρίες αυτές προγραμματίζονται για το  Β’ εξάμηνο του  2022

Και αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

Προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση υπουργικής απόφασης έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης για το Β’ εξάμηνο 2022 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’176) όπως ισχύει, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς σας, υφίστανται εποχικές έκτακτες ή επείγουσες ανάγκες και ποιες.
Οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο για απογευματινή εργασία έως την 22η ώρα, έως εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση υπερωριών είναι η τήρηση ωραρίου και παρουσιολογίου, καθώς αποτελεί απόδειξη της εργασίας του υπαλλήλου για 120 ώρες συνολικά πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας.

Η υπερωριακή απασχόληση αφορά διοικητικούς υπαλλήλους κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, μόνιμους, ΙΔΑΧ και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς που προσφέρουν διοικητικό έργο στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ δηλ. όσους υπηρετούν

α) στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,

β) στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και

γ) στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και καλύπτουν εποχιακές, επείγουσες και έκτακτες ανάγκες, με απασχόληση πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας.

Στους ανωτέρω υπαλλήλους δεν συμμετέχουν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Κάθε ΠΔΕ θα συγκεντρώσει τα αιτήματα των ΔΠΕ και ΔΔΕ αρμοδιότητάς της και θα υποβάλλει συμπληρωμένο αρχείο ως την Τετάρτη 1 Ιουνίου.

Το αρχείο, θα συνοδεύεται από την αιτιολόγηση των αιτημάτων .

Στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1JqxSBB1Gji6QuaEOyX-rcWSvqY-nF3Qg/view?usp=sharing

Προγραμματισμός υπερωριών εργαζομένων ΠΔΕ ΔΔΕ Β Εξαμήνου 2022 σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 63327/Ν4/27-5-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα:

«Υπερωρίες υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, Β’ εξαμήνου 2022»

 

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε