Προκήρυξη επιλογής Δντων Εκκλησιαστικών Σχολείων

Προκήρυξη επιλογής Δντων Εκκλησιαστικών Σχολείων δημοσιοποίησε το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 817/Θ2/13-1-2023 έγγραφό του με θέμα:

«Προκήρυξη για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)»

 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

λαμβάνοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

α. Των παρ. 1, 4, 5 και 6 του άρθρου 117 του N. 4823/2021 (Α΄ 136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»,

β. της αρ. 128677/Θ2/19-10-2022(Β΄ 5464) ΥΑ «Καθορισμός διαδικασίας κατάταξης και επιλογής διευθυντών των Εκκλησιαστικών Σχολείων του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)»

 Β.

 1. το Π.Δ. 81/2019 (Α΄119) με θέμα, «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
 2. το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
 3. τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 1, 3 περ. α του Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
 4. το άρθρο 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98),
 5. τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ, 2
 6. το Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).

 

Γ. Την ανάγκη κάλυψης των θέσεων Διευθυντών/ντριών των οκτώ (8) Εκκλησιαστικών Σχολείων

Καλεί

 τους/τις μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου 4823/2021 (Α΄136) και τους όρους της υπό στοιχεία 128677/Θ2/19-10- 2022 (Β΄5464) υπουργικής απόφασης.

να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση με θητεία τεσσάρων (4) ετών, μέχρι 31 Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους, οκτώ (8) θέσεων Διευθυντών/ντριών Εκκλησιαστικών Σχολείων, όπως αυτά αναγράφονται στον πίνακα του παραρτήματος Α της παρούσης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα που υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π.: https://www.iep.edu.gr/services/ekklisiastika_directors/

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την 16/1/2023 και ώρα 08:00 έως την 3/2/2023 έως τις 16:00.

 Η αίτηση κάθε υποψήφιου/ας συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή. Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τους κωδικούς που διαθέτουν οι υποψήφιοι/ες στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Οι υποψήφιοι/ες για πλήρωση θέσης Διευθυντή/ντριας σε Εκκλησιαστικά Σχολεία υποβάλλουν την αίτησή τους, με σειρά προτίμησης, σε μέχρι τρία (03) συνολικά Εκκλησιαστικά Σχολεία.

 

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Υποψήφιοι/ες για τις θέσεις Διευθυντών/τριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι σωρευτικά έχουν:

α) τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας, οκτώ (8) έτη διδακτικής υπηρεσίας στη δημόσια, γενική ή Εκκλησιαστική Εκπαίδευση,

β) πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α’ επιπέδου,

γ) απέχουν τουλάχιστον τρία (3) έτη από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και του χρόνου υπηρεσίας για την αυτοδίκαιη απόλυσή τους από την υπηρεσία και επιθυμούν να τοποθετηθούν με θητεία σε θέσεις Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων.

 

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 Τα κωλύματα επιλογής που ισχύουν για τους/τις υποψήφιους/ες για τις θέσεις Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της δημόσιας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 11, του άρθρου 31 του Ν. 4823/2021, ισχύουν και για τους/τις υποψήφιους/ες για τις θέσεις Διευθυντών/ντριών Εκκλησιαστικών Σχολείων

Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά τον χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

Αιτήσεις που τυχόν υποβάλουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης των παραπάνω περιπτώσεων δε θα γίνονται δεκτές.

Επιπλέον, αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικοί των οποίων τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων ( παρ. 5 άρθ. 117 ν.4823/21), που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι μη νόμιμα ή υποβάλλουν στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις.

Η υποβαλλόμενη αίτηση από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης ως προς τα ανωτέρω.

 Β. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Εκκλησιαστικού Σχολείου ανήκει στα όργανα Διοίκησης του Εκκλησιαστικού Σχολείου, τα οποία είναι: ο/η Διευθυντής/ντρια, ο/η Υποδιευθυντής/ντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων.

Για τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων ισχύουν οι διατάξεις για τα σχολεία της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.) υποβάλλει ανά εξάμηνο στο Πολυμελές Συμβούλιο του Ιδρύματος έκθεση πεπραγμένων για τη λειτουργία του σχολείου, την οποία κοινοποιεί στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων.

Οι Διευθυντές/ντριες, που τοποθετούνται σε Εκκλησιαστικό Σχολείο, διατηρούν την οργανική τους θέση. Στη διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας τους υποβάλλονται σε αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4823/2021. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης και κατόπιν αίτησής τους, η θητεία τους ανανεώνεται με απόφαση του/της Προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν δε συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, οι Διευθυντές/ντριες επιστρέφουν στην οργανική τους θέση.

Αν σε Εκκλησιαστικό Σχολείο δεν υποβληθούν υποψηφιότητες ή οι υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν δεν πληρούν τα κριτήρια των περ. α) έως και στ) της παρ. 5, του άρθρου 117 του Ν. 4823/2021, ως Διευθυντής/ντρια ορίζεται ένας/μία από τους εκπαιδευτικούς του Εκκλησιαστικού Σχολείου με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε. και γνώμη του/της Προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Το Πολυμελές Συμβούλιο της Ρ.Ε.Σ. μπορεί να διατυπώσει ειδική και πλήρως αιτιολογημένη αντίρρηση κατά της εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της γνωστοποίησή της στο Συμβούλιο του Ιδρύματος. Στην περίπτωση αυτή αποφασίζει ο/η Προϊστάμενος/η της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων και στη συνέχεια διατυπώνει τη γνώμη του σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του/της Προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων.

Οι Διευθυντές/ντριες των Εκκλησιαστικών Σχολείων, μετά τη λήξη της θητείας τους, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι να αναλάβουν υπηρεσία οι νέοι/ες Διευθυντές/ντριες.

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση Διευθυντή/ντριας, ορίζεται νέος/α, σύμφωνα με τις παρ. 14 και 15 του άρθρου 117 του ν. 4823/2021.

Με απόφαση του/της Προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), οι Διευθυντές/ντριες των Εκκλησιαστικών Σχολείων, μπορεί να απαλλάσσονται από την άσκηση των καθηκόντων τους για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους. Για οποιονδήποτε άλλον λόγο απαλλαγής εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τη δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι Διευθυντές/ντριες δεν επιτρέπεται να λάβουν εκπαιδευτική άδεια για μεταπτυχιακές σπουδές ή για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, αν προηγουμένως δεν απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους.

Οι Διευθυντές/ντριες των Εκκλησιαστικών Σχολείων μπορούν, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση μετάθεσης αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση μετά τη λήξη της θητείας τους ως Διευθυντών/ντριών κατά περίπτωση. Μετά τη λήξη της θητείας τους, οι Διευθυντές/ ντριες των Εκκλησιαστικών Σχολείων επανέρχονται στις θέσεις που ανήκουν οργανικά ή που μετατέθηκαν, κατά περίπτωση. Διευθυντής/ ντρια Εκκλησιαστικού Σχολείου, του οποίου η λειτουργία αναστέλλεται ή καταργείται, τοποθετείται με αίτησή του/της για το υπόλοιπο της θητείας του/της σε κενή θέση Διευθυντή/ντριας άλλου Εκκλησιαστικού Σχολείου, με απόφαση του/της Προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.). Αν δεν υπάρχει κενή θέση Διευθυντή/ντριας, επιστρέφει στην οργανική του/της θέση.

 

Γ. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 1. Τα κριτήρια μοριοδότησης και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4823/2021 (Α’ 136) και την υπό στοιχεία 128677/Θ2/19-10-2022 (Β΄ 5464) Υπουργική Απόφαση. Οι υποψήφιοι/ες κατατάσσονται σε αξιολογικούς πίνακες επιλογής με βάση το άθροισμα των μονάδων, τις οποίες συγκεντρώνουν με αποτίμηση των κριτηρίων της παρ. 5 του άρθ. 117 του Ν. 4823/2021 (Α’ 136), τα οποία είναι:

α) η επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, β) το επιστημονικό-συγγραφικό έργο,

γ) το καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο και η συμβολή στην ανάπτυξη του σχολείου,

δ) η υπηρεσιακή κατάσταση, η διδακτική εμπειρία και το καθοδηγητικό έργο, όπως προκύπτει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. δ της παρ. 5 του άρθρου 117 του Ν. 4823/2021,

ε) η διοικητική εμπειρία,

στ) η γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου, και, πρωτίστως, η αποδοχή των γενικών και ειδικών σκοπών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης από τους υποψηφίους: οι οποίες αξιολογούνται με προφορική δομημένη συνέντευξη από το Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.).

2. Τα κριτήρια αξιολογούνται από το Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.).

3.Δε μοριοδοτείται προσόν, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας.

4.Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων για τις κατηγορίες των κριτηρίων της παρ. 5 του άρθρου 117 του Ν. 4823/2021, ανέρχεται στις εκατό (100) κατ’ ανώτατο όριο,

5.Για τη μοριοδότηση των υπό αξιολόγηση κριτηρίων και την απόδειξη των τυπικών τους προσόντων οι υποψήφιοι/ες υποβάλουν με την ηλεκτρονική τους αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις υποδεικνυόμενες από το ηλεκτρονικό σύστημα θέσεις. Για τη μοριοδότηση κριτηρίων που βεβαιώνονται από το Π.Υ.Μ. οι υποψήφιοι/ες υποβάλουν το Π.Υ.Μ. στις υποδεικνυόμενες θέσεις όσες φορές χρειαστεί.


ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αναρτώνται (με την σειρά που εμφανίζονται) τα αποδεικτικά πλήρωσης των κριτηρίων.

Αν δεν υποβληθεί στη σωστή θέση το απαραίτητο δικαιολογητικό ΔΕΝ τίθεται υπόψη της Επιτροπής Αξιολόγησης και ΔΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ.


Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

Η συνέντευξη των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών διενεργείται από το Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

 1. Με την προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων εκτιμάται, πρωτίστως, η αποδοχή από τους/τις υποψηφίους/ες των γενικών και ειδικών σκοπών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρ. 110 του Ν. 4823/2021. Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου, η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας, η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες των υποψηφίων σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του/της Διευθυντή/ντριας Εκκλησιαστικού Σχολείου, ενώ συνεκτιμώνται τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας κάθε υποψηφίου/ας.

Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης συνεκτιμώνται αναγνωρισμένο έργο ή καινοτόμες δράσεις ή ιδιότητες, όπως αυτή του κληρικού, που συνδέονται με τους γενικούς και ειδικούς σκοπούς της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

 1. Για την αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιούνται έντυπα υποδείγματα, που περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αξιολογούνται και τη στάθμισή τους και υποχρεώνουν κάθε μέλος του συμβουλίου να δώσει ξεχωριστή και συνοπτικά αιτιολογημένη βαθμολογία.
 2. Οι αιτήσεις των υποψηφίων κατανέμονται στα μέλη του Ε.Σ.Ε.Ε., με εξαίρεση τον πρόεδρο, για μελέτη προκειμένου να προετοιμάσουν σχετική τεκμηριωμένη εισήγηση για κάθε υποψήφιο/α, ως εξής: οι αιτήσεις ταξινομούνται αλφαβητικά και χωρίζονται σε τόσα ίσα μέρη όσα και τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Ε. που θα εισηγηθούν σχετικά. Το κάθε μέλος του Ε.Σ.Ε.Ε. παραλαμβάνει το μέρος που του αναλογεί μετά από κλήρωση, η οποία διεξάγεται ενώπιον όλων των μελών και του/της γραμματέα του Ε.Σ.Ε.Ε. Η διαδικασία μελέτης των αιτήσεων υποψηφιότητας για την προετοιμασία σχετικής τεκμηριωμένης εισήγησης για κάθε υποψήφιο/α ξεκινάει αμέσως μετά την αναμόρφωση του προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης, μετά την εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλονται, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 117 του Ν. 4823/2021.
 3. Η διαδικασία της συνέντευξης περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

α) εισήγηση μέλους του Ε.Σ.Ε.Ε. που είχε αναλάβει τη μελέτη του φακέλου του/της υποψηφίου/ας,

β) αυτοπαρουσίαση του/της υποψηφίου/ας, και παρουσίαση από τον/την ίδιο/α μιας περίπτωσης για την αυτοαξιολόγηση του έργου του/της και μίας περίπτωσης για το σχεδιασμό του έργου του/της σε Εκκλησιαστικό Σχολείο σε περίπτωση επιλογής του,

γ) ερωτήσεις των μελών του Ε.Σ.Ε.Ε. προς τον/την υποψήφιο/α, με σκοπό να μορφώσουν γνώμη για τα κριτήρια της παρ. 4 του άρθρου 3 της αρ. 128677/Θ2/19-10-2022 (Β΄ 5454) ΥΑ. Το Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να ρωτήσει τον/την υποψήφιο/α οτιδήποτε σχετίζεται με τα θέματα αυτοαξιολόγησης και σχεδιασμού.

Τα στοιχεία που συνεκτιμώνται κατά τη συνέντευξη αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες ως εξής:

α) η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου,

β) η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας και

γ) η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του/της υποψηφίου/ας σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της διεκδικούμενης θέσης και συνδέονται με τους γενικούς και ειδικούς σκοπούς της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψήφιου/ας για τη διαδικασία της συνέντευξης είναι ο μέσος όρος των μονάδων με τις οποίες τον/την έχουν βαθμολογήσει τα παρόντα μέλη του συμβουλίου. Η επίδοση του/της υποψηφίου/ας στο κριτήριο της περ. στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 117 του Ν. 4823/2021 συνιστά την εξατομικευμένη κρίση του συμβουλίου για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης του/της υποψηφίου/ας.

 1. Στην αίθουσα συνεδριάσεων, με ευθύνη του Προέδρου του Ε.Σ.Ε.Ε., λειτουργεί σύστημα μαγνητοφώνησης, το οποίο εγκαθίσταται με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων. Μετά την προσέλευση του/της υποψήφιου/ας στην αίθουσα συνεδριάσεων ή στην ψηφιακή αίθουσα, η οποία έχει οριστεί για τη διαδικασία των εξ αποστάσεως συνεντεύξεων, τίθεται σε λειτουργία το σύστημα μαγνητοφώνησης. Η μαγνητοφώνηση εκκινεί από την προσφώνηση του ονόματος του/της υποψηφίου/ας, διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα εκείνος/η βρίσκεται στην αίθουσα και διακόπτεται με το πέρας της συνέντευξης και πριν την αποχώρησή του/της. Το προϊόν της μαγνητοφώνησης τηρείται σε ηχητικό αρχείο, φυλάσσεται μαζί με τα πρακτικά του Ε.Σ.Ε.Ε. και υπόκειται σε διατάξεις του ΓΚΠΔ. Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης του/της υποψήφιου/ας αναρτάται από το Ε.Σ.Ε.Ε. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων.
 1. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο/η γραμματέας του Ε.Σ.Ε.Ε. έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών της διαδικασίας, στα οποία αναφέρεται συνοπτικά το περιεχόμενο της συνέντευξης, με μνεία της αυτοπαρουσίασης του/της υποψήφιου/ας, καθώς και των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Ε. και των απαντήσεων που δόθηκαν από τον/την υποψήφιο/α. Περαιτέρω, στο πρακτικό της συνεδρίασης που έπεται της διαδικασίας της ολοκλήρωσης των συνεντεύξεων καταγράφονται η βαθμολογία κάθε μέλους του συμβουλίου και η συνοπτική αιτιολόγησή της, καθώς και η εξατομικευμένη κρίση του συμβουλίου για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης κάθε υποψήφιου/ας. Τέλος στα πρακτικά μνημονεύεται η πρόσκληση των υποψηφίων στη συνέντευξη και η ημερομηνία ανάρτησής της στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η προσέλευση των υποψηφίων με τη σειρά και την ώρα που έχουν κληθεί, και τέλος, η λήξη των εργασιών.

 

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Αίτηση και Προθεσμία Υποβολής

 Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, την αίτηση υποψηφιότητας καθώς και τα επισυναπτόμενα σε αυτή δικαιολογητικά στον ιστότοπο:

https://www.iep.edu.gr/services/ekklisiastika_directors/

εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται

από 16/1/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει 3/2/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00.

Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τους κωδικούς που διαθέτουν οι υποψήφιοι/ες στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνονται έως και τρία (3) Εκκλησιαστικά Σχολεία, για τα οποία ο/η υποψήφιος/α εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής.

Όλα τα δικαιολογητικά θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά (upload) σε υποδεικνυόμενη θέση στην πλατφόρμα των αιτήσεων.

Πριν τη λήξη της προθεσμίας οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει μέσω του πληροφοριακού συστήματος να συμπληρώσουν και να κάνουν ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ της αίτησής τους.

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης αποδίδεται ένας μοναδικός κωδικός υποψήφιου/ας, ο οποίος αποτελεί και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης. Η εκτύπωση της αίτησης θα είναι δυνατή αμέσως μετά την οριστική υποβολή της και θα φέρει την ημερομηνία της οριστικής υποβολής και κωδικό/αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης.


ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης καμία τροποποίηση δεν γίνεται δεκτή, ακόμα και πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.


2.  Συνοδευτικά δικαιολογητικά Αίτησης

 Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων συνοδεύονται από ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αναρτώνται:

 

Α) Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο αναλύονται τα τυπικά προσόντα του/της υποψήφιου/ας στις κάτωθι ενότητες:

Α.1) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Α.2) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

Α.3 Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.

Α.4) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου, εισηγήσεων σε πρακτικά συνεδρίων, δημιουργίας εκπαιδευτικού λογισμικού και αρθρογραφίας με αναφορά στον αριθμό ISBN και ISSN, κατά περίπτωση.

Α.5) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στη διδακτική, τη διοικητική εμπειρία και το συμβουλευτικό-καθοδηγητικό έργο, από τα οποία πρέπει να προκύπτει ο χρόνος έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

Α.6) Συμβάσεις ή βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, παροχής επιμορφωτικού έργου και καινοτόμου εκπαιδευτικού έργου και διακρίσεις.

Α.7) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του/της υποψήφιου/ας μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της κρίσης του Ε.Σ.Ε.Ε. περί της επιστημονικής συγκρότησης, της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του.

Β) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών

Αρμόδιες για την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών είναι οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οργανικής θέσης των υποψηφίων. Πρότυπο πιστοποιητικό Υπηρεσιακών μεταβολών βρίσκεται στο παράρτημα Β της παρούσας Πρόσκλησης.


ΠΡΟΣΟΧΗ:

 1. Οι υποψήφιοι, για κάθε κατηγορία κριτηρίων, μπορούν να μεταφορτώνουν ένα ή και περισσότερα αρχεία, τα οποία θα είναι αποκλειστικά τύπου PDF. Ο μέγιστος αποδεκτός όγκος του εκάστοτε αρχείου PDF είναι 2MB.
 2. Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ανά κατηγορία σε υποδεικνυόμενες θέσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αν σε ένα κριτήριο δεν έχει αναρτηθεί δικαιολογητικό αυτό δεν μπορεί να μοριοδοτηθεί.
 3. Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π./Α.Τ.Ε.Ε.Ν).
 4. Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.
 5. Τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, που αποδεικνύουν την άριστη (Γ2/C2), την πολύ καλή (Γ1/C1) και την καλή (Β2/Β2) γνώση της ξένης γλώσσας, καθώς και τα πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού Η/Υ, ορίζονται σύμφωνα με τον ΑΣΕΠ.
 6. Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση και στην άσκηση διοικητικών καθηκόντων θα πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης άσκησης των αντίστοιχων καθηκόντων και μπορούν να αναρτηθούν περισσότερες από μια φορές.
 7. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.
 8. Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά διατηρούνται στον ψηφιακό χώρο στον οποίο φιλοξενείται και η πλατφόρμα των αιτήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας των Διευθυντών Εκκλησιαστικών Σχολείων.

Ελλείψει ανάρτησης δικαιολογητικών που αφορούν στην προϋπόθεση της παρ. 1 του άρθρου 117 του ν. 4823/2021, ο ηλεκτρονικός φάκελος θεωρείται ελλιπής και ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δε γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Προσόντα που δεν αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά δε μοριοδοτούνται.


 

Στ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Έλεγχος Δικαιολογητικών – Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων

 Το Ε.Σ.Ε.Ε., σε συνεδρίασή του, που πραγματοποιείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, επιλέγει τους/τις υποψηφίους/ες που πληρούν την προϋπόθεση της παρ. 1 του άρθρου 117 του Ν. 4823/2021 και καταρτίζει πίνακα δεκτών υποψηφίων, κατ’ αλφαβητική σειρά και πίνακα μη δεκτών υποψηφίων, στον οποίο αναγράφονται μόνον ο αριθμός πρωτοκόλλου των αιτήσεων, οι οποίες απορρίφθηκαν και η αιτιολογία της απόρριψής τους.

Οι πίνακες αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2.  Ενστάσεις

 Οι υποψήφιοι/ες που δεν περιλήφθηκαν, μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων.

3.  Αναπροσαρμογή Πινάκων Δεκτών –Μη δεκτών Υποψηφίων

 Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, το Ε.Σ.Ε.Ε. αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων και ενημερώνει σχετικά τους/τις ενδιαφερομένους/ες, μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων.

4. Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες

 Tο Ε.Σ.Ε.Ε. καταρτίζει προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Εκκλησιαστικών Σχολείων, στον οποίο κατατάσσονται οι δεκτοί/ές υποψήφιοι/ες σύμφωνα με τα κριτήρια των περ. α) έως ε) της παρ. 5, του άρθρου 117 Ν. 4823/2021.

Ο πίνακας αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

5. Ενστάσεις

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά του ανωτέρω πίνακα, σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής του στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής της υποβολής αιτήσεων.

6. Αναπροσαρμογή Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα

 Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, το Ε.Σ.Ε.Ε. αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, ενημερώνει σχετικά τους/τις ενδιαφερομένους/ες μέσω της ειδικής εφαρμογής της υποβολής αιτήσεων και αναπροσαρμόζει τον πίνακα. Ο πίνακας αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

7. Κλήση σε συνέντευξη

 Μετά την κατάρτιση του προσωρινού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων της παρ. 8 του άρθρου 117, την εξέταση των ενστάσεων και την αναπροσαρμογή του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων της παρ. 9 του άρθρου 117 του ν. 4823/2021, το Ε.Σ.Ε.Ε. ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των δεκτών υποψηφίων σε συνέντευξη, η οποία μαγνητοφωνείται. Η πρόσκληση με τις ημερομηνίες, κατά τις οποίες καλούνται οι υποψήφιοι/ες σε συνέντευξη, αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

Εάν συντρέχει σοβαρός λόγος, η συνέντευξη μπορεί να διενεργείται ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, μέσω εφαρμογής τηλεδιάσκεψης, με ευθύνη του Ε.Σ.Ε.Ε. και η οποία διεξάγεται με την ίδια διαδικασία. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να αιτηθεί εγγράφως και τεκμηριωμένα προς το Ε.Σ.Ε.Ε., εντός τριών ημερών από την ανακοίνωση του ανωτέρω πίνακα, τη διεξαγωγή της συνέντευξης εξ αποστάσεως.

Υποψήφιοι/ε, οι οποίοι/ες δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση του Διευθυντή/ντριας στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο της Ρ.Ε.Σ. πραγματοποιούν συνέντευξη με το Πολυμελές Συμβούλιό της, η οποία διεξάγεται πριν τη συνέντευξη ενώπιον του Ε.Σ.Ε.Ε. και μπορεί να διενεργείται και ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, σύμφωνα με τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Το Πολυμελές Συμβούλιο αποστέλλει αμελλητί στο Ε.Σ.Ε.Ε. τη γνώμη του για κάθε υποψήφιο/α χωρίς αξιολογική κατάταξη.

Ενστάσεις κατά της βαθμολογίας της συνέντευξης που διενεργείται από το Ε.Σ.Ε.Ε. δε γίνονται δεκτές και δεν εξετάζονται.

 

 1. Τελικός αξιολογικός Πίνακας

 Μετά το πέρας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, το Ε.Σ.Ε.Ε. καταρτίζει με αξιολογική σειρά πίνακα κατάταξης των υποψήφιων διευθυντών/ντριών για τοποθέτηση με θητεία σε Εκκλησιαστικό Σχολείο. με βάση τις συνολικές μονάδες και τις δηλωθείσες προτιμήσεις κάθε υποψηφίου/ας, που έχει συμμετάσχει στη διαδικασία. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου/ας προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων που έχει συγκεντρώσει στα επιμέρους κριτήρια.

Σε περίπτωση συγκέντρωσης, συνολικά, ίσου αριθμού μονάδων, στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατατάσσεται υψηλότερα ο/η υποψήφιος/α που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στο υποκριτήριο της περ. ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 της αρ. 128677 /Θ2/19-10-2022 ΥΑ και στο υποκριτήριο της περ. γ΄ της παρ. 3 του ίδιου άρθρου. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία, κατατάσσεται υψηλότερα ο/η υποψήφιος/α που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες κατά σειρά στα κριτήρια του άρθρου 2 της ως άνω Υ.Α..

Μετά το τέλος της διαδικασίας, ο πρόεδρος του Ε.Σ.Ε.Ε. επικυρώνει τα αναλυτικά πρακτικά που τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών από τον/τη γραμματέα του Ε.Σ.Ε.Ε.

9.    Κύρωση τελικού αξιολογικού Πίνακα

 Ο τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης, που έχει συνταχθεί από το Ε.Σ.Ε.Ε. υποβάλλεται αμελλητί από τον πρόεδρο του Ε.Σ.Ε.Ε. στον/στην Προϊστάμενο/η της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων προς κύρωση, κατόπιν άσκησης ελέγχου νομιμότητας. Ο ανωτέρω πίνακας, ύστερα από την κύρωσή του αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Π.Δ.Ε. για ενημέρωση των υποψηφίων.

Ειδικά για τη θέση Διευθυντή/ντριας στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο της Ρ.Ε.Σ., το Πολυμελές Συμβούλιο μπορεί να διατυπώσει ειδική και πλήρως αιτιολογημένη αντίρρηση, κατά της επιλογής του Ε.Σ.Ε.Ε., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της υποβολής του τελικού αξιολογικού πίνακα. Στην περίπτωση αυτή αποφασίζει ο/η Προϊστάμενος/η της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων.

Ο αξιολογικός πίνακας κατάταξης των υποψήφιων Διευθυντών/ντριών, ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 117 του Ν. 4823/2021, ισχύει από την κύρωσή του έως την 31η Ιουλίου του τετάρτου έτους που ακολουθεί την κύρωσή του.

10. Τοποθέτηση

 Ο/Η επιλεγείς/α τοποθετείται στο Εκκλησιαστικό Σχολείο σύμφωνα με το σύνολο των αξιολογικών μονάδων που έχει συγκεντρώσει και τη σειρά προτίμησής του/της.

Η τοποθέτηση των Διευθυντών/ντριών σε Εκκλησιαστικά Σχολεία γίνεται με απόφαση του/της Προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης και τις προτιμήσεις τους που έχουν δηλωθεί. Προϋπόθεση τοποθέτησης σε θέση Διευθυντή/ντριας είναι ο/η υποψήφιος/α να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του/της Διευθυντή/ντριας στα Εκκλησιαστικά Σχολεία που δηλώνει.

Ειδικά στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία για την τοποθέτηση του Διευθυντή απαιτείται επιπροσθέτως η προηγούμενη έγκριση της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.7626/6/ΑΣ1785/9.12.1987 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (Β’ 765), χωρίς να απαιτείται αιτιολογημένη γνώμη για την άρνηση παροχής έγκρισης για τους υποψηφίους που προηγούνται.


ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σημειώνεται ότι στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, λόγω του ειδικού καθεστώτος του Αγίου Όρους [το από 10-9-1926 ν.δ. (Α΄ 309)], η τοποθέτηση σε θέση Διευθυντή είναι δυνατή μόνο σε άρρενεςΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ


Z. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 1. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) επιτελεί ρόλο Υπεύθυνου Επεξεργασίας κατά την έννοια των άρθρων 4 περ. 7 και 26 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.»). To Ε.Σ.Ε.Ε. είναι αρμόδιο για οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την περιγραφόμενη στην παρούσα διαδικασία επιλογής την οποία πραγματοποιεί και στα οποία αποκτά πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.iep.edu.gr/ σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τον Γ.Κ.Π.Δ., τον ν. 4624/2019 (Α’ 134) και τα προβλεπόμενα στην παρούσα.
 2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται και αφορούν στα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.
 3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλουν οι υποψήφιοι/ες και τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης (πρακτικά και ηχητικό αρχείο συνέντευξης).
 4. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η υλοποίηση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων της παρούσας, καθώς και κάθε σταδίου που προηγείται και έπεται αυτής.
 5. Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις των υποψηφίων και στα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και / ή συλλέγονται κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων διατηρούνται για χρονικό διάστημα οχτώ (8) ετών μετά το τέλος του έτους εντός του οποίου τοποθετήθηκε οριστικά ο/η αντίστοιχος/η Διευθυντής/ντρια Σχολικής Μονάδας.
 6. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. συνδυαστικά με την περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. Όσον αφορά προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών νομική βάση της επεξεργασίας είναι η περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γ.Κ.Π.Δ..
 7. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να λάβουν επιβεβαίωση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για το αν και κατά πόσον προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν υφίστανται επεξεργασία (δικαίωμα πρόσβασης). Επιπλέον μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων που τα αφορούν, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωσης στην επεξεργασία. Τα υποκείμενα των δεδομένων δύνανται να ασκούν τα δικαιώματά τους αυτά απευθυνόμενα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υ.ΠΑΙ.Θ. στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@minedu.gov.gr.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & ΔΕ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 Δ.Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΛΥΚΕΙΟ –

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

«ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΙ

ΕΚ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & ΔΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 Δ.Δ.Ε. Β΄ΑΘΗΝΑΣ ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & ΔΕ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & ΔΕ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 Δ.Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΛΥΚΕΙΟ -ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ –ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & ΔΕ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 Δ.Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟ -ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΝΕΑΠΟΛΙΤΗΣ»

2 Δ.Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟ -ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΑΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

 

  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & ΔΕ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 Δ.Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΥΚΕΙΟ -ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗΣ

 

  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & ΔΕ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 Δ.Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΥΚΕΙΟ -ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

«ΟΣΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ Ο ΑΓΑΘΩΝΙΤΗΣ»

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

—–

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ……………………………………..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ……/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

……………………………………..

Βαθμός Ασφαλείας:

Να διατηρηθεί μέχρι:

 

 

……………, …… ……………2022

Αρ. Πρωτ. : Βαθμός Προτερ :

 

………… / …… / ………… / …………

 

 

Διεύθυνση: ……………………………………..

Ιστοσελίδα: ……………………………………..

E-mail: ……………………………………..

Πληροφορίες: ……………………………………..

Τηλ: ……………………………………..

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

 Από τα στοιχεία που τηρεί η υπηρεσία μας και βρίσκονται στο προσωπικό μητρώο τ……

 

…………………… ……………………, Α.Μ. …………, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ…… της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με οργανική θέση στο…………………………………………………………… ο/η οποίος/α υπηρετεί στο

……………………………………………………. βεβαιώνονται τα εξής:

 

Α) Έχει διορισθεί στη Δημόσια Εκπαίδευση με το αριθμ. ΦΕΚ ……/τ. Γ’/………………………. και

 

ανέλαβε υπηρεσία στις ……-……-…………

 

Β) Δε διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν.

4997/2022 (Α΄ 219)

 

Κατέχει το βαθμό …… από ……-……-…………

 

Γ) Κατέχει πιστοποίηση στη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α’ Επιπέδου

 

Δ) Δεν έχει απαλλαγεί εντός της τελευταίας τετραετίας από τα καθήκοντα στελέχους της εκπαίδευσης για λόγο που ανάγεται σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων

Ε) Δεν αποχωρεί υποχρεωτικά από την υπηρεσία εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων για την επιλογή Διευθυντών Β/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

 

Στ) Δεν τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία και δεν έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26)

Ζ) Κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα αναγνωρισμένο ως προς τη συνάφεια. (Απόφαση ………/………/……-…………………………… της Δ/νσης

………………………………..)

Η) Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα αναγνωρισμένο ως προς τη συνάφεια. (Απόφαση ………/………/……-…………………………… της Δ/νσης

Θ) Διαθέτει γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (Γλώσσα……………………………… )

 

Ι) Η συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία του/της εκπαιδευτικού μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων έχει ως εξής:

 

 

ΑΠΟ

 

ΕΩΣ

 

ΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 

1-9-2022

20-12-2022 ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ…….. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
1-9-2020 1-9-2022 1 ΓΕΛ ………………………. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ
1/9/2010 31/8/2020 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ
 

κ.ο.κ.

     

Από τα ανωτέρω φαίνεται ότι

 • Έχει αναγνωρισμένη εκπαιδευτική προϋπηρεσία (προ διορισμού): Έτη: ……… Μήνες: ……… Μέρες:: ………
 • Έχει συνολική αναγνωρισμένη εκπαιδευτική υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένης της προϋπηρεσίας):

 

Έτη: ……… Μήνες: ……… Μέρες:: ………

 • Έχει διδακτική εμπειρία (σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α, της παραγράφου 3, του άρθρου 3 της αρ. 128677/Θ2/19-10-2022(Β΄ 5464) ΥΑ:

 

Έτη: ……… Μήνες: ……… Μέρες:: ………

 • Έχει διδακτική εμπειρία σε ΠΕΙΣ ή ΠΕΙΣ ή Εκκλησιαστικό Σχολείο: Έτη: ……… Μήνες: ……… Μέρες:: ………
 • Έχει ασκήσει συμβουλευτικό – καθοδηγητικό έργο (σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ, της παραγράφου 3, του άρθρου 33 του ν. 4823/2021 – ΦΕΚ Α’ 136) :

 

Έτη: ……… Μήνες: ……… Μέρες:: ………

 • Έχει διοικητική – υποστηρικτική εμπειρία (σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ε, της παραγράφου 3, του άρθρου 33 του ν. 4823/2021 – ΦΕΚ Α’ 136):

 

Έτη: ……… Μήνες: ……… Μέρες:: ………

 

Βεβαιώνεται η ακρίβεια των ανωτέρω στοιχείων.

  

…… ΔΙΕΥΘΥΝΤ           της

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

…………………………………….

  

 

…………………………………………

Προκήρυξη επιλογής Δντων Εκκλησιαστικών Σχολείων δημοσιοποίησε το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 817/Θ2/13-1-2023 έγγραφό του που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1dT1gW_DY26n6AS1IDzbA5X0sfll_4slz/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε