Προσλήψεις Αναπληρωτών ΔΕ01 ΠΕ21 σε ΣΜΕΑΕ

Προσλήψεις Αναπληρωτών ΔΕ01 ΠΕ21 σε ΣΜΕΑΕ ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ με το υπ’αριθμ. 20042/Ε4/22-02-2023 έγγραφό του και θέμα:

Πρόσληψη 100 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2022-2023

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και ιδίως του άρθρου 63, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 109 «Ανάθεση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων» του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), όπως τροποποιείται και ισχύει.
 3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 4. Το Π.Δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
 5. Το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
 6. Την αριθ.  πρωτ.   94763/Γ2/8-6-2018   (ΑΔΑ:   61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ)   υπουργική   απόφαση   με   θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 7. Την αριθ. πρωτ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344 – ΑΔΑ: 9ΕΒΕ46ΜΤΛΗ-7ΦΛ) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)».
 8. Τις προκηρύξεις 1ΕΑ/2022 (ΑΣΕΠ 23) και 2ΕΑ/2022 (ΑΣΕΠ 24) του ΑΣΕΠ.
 9. Τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Γ1΄ του κλάδου ΠΕ21 όπως αναρτήθηκε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.
 10. Τον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Γ2΄ του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 273/Γ΄/6-2-2023.
 11. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./117/14040/17-10-2022 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ. (Α΄ 280) για την έγκριση της κίνησης των διαδικασιών πρόσληψης χιλίων διακοσίων είκοσι εννιά (1.229) εκπαιδευτικών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (αναπληρωτές και ωρομίσθιοι), για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, για το σχολικό έτος 2022-2023.
 12. Την αριθμ. 2/177892/4-11-2022 (Αριθμ. Απόφασης: 200 1019 000731) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Μεταβολές εκτελούμενου προϋπολογισμού».
 13. Την αριθμ. 142917/Ε1/17-11-2022 υπουργική απόφαση με θέμα: «Κατανομή πιστώσεων 229 εκπαιδευτικών (αναπληρωτών και ωρομισθίων) Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.) σχολικού έτους 2022-2023 του τακτικού προϋπολογισμού».
 14. Την αριθ. πρωτ. 19747/Ε4/21-02-2023 Εγκριτική Πράξη με θέμα: «Έγκριση του αριθμού των προς πλήρωση λειτουργικών κενών ανά κλάδο και εκπαιδευτική δομή για την 5η φάση προσλήψεων αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ διδ. έτους 2022-2023».
 15. Τις αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης των υποψήφιων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 100735/Ε4/12-8-2022 (ΑΔΑ: Ψ90346ΜΤΛΗ-ΕΗΤ) πρόσκλησης καθώς και της αριθ. πρωτ. 16681/Ε4/14-2-2023 (ΑΔΑ: 63ΞΔ46ΜΤΛΗ-ΠΤΟ) πρόσκλησης.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Προσλαμβάνουμε 78 μέλη κλάδου ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού και 22 μέλη κλάδου ΠΕ21- Θεραπευτών Λόγου και ως προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους ωραρίου, για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), για το διδακτικό έτος 2022-2023, όπως αναφέρεται κάτωθι:

 

Α/Α Α/Α ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑ

ΚΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
 

1

 

1

 

ΑΣΒΕΣΤΑ

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΔΕ01

 

282

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

Π.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2 2 ΚΟΥΣΤΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝ ΔΕ01 720 Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
 

3

 

3

 

ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ

 

ΣΟΦΟΚΛΗΣ

 

ΣΤΑΥΡΟΣ

 

ΔΕ01

 

869

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

Π.Ε. Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

4

 

6

 

ΓΟΥΡΝΑΡΗ

 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΔΕ01

 

990

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

5 7 ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ01 1101 ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
 

6

 

8

 

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΔΙΟΝΥΣΙΑ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΔΕ01

 

1119

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

7

 

9

 

ΡΟΥΣΣΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΔΕ01

 

1157

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

(Δ.Ε.)

Δ.Ε.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

8 10 ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ01 1289 ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ
9 12 ΓΙΟΥΡΤΟΥΜΑ ΝΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕ01 1506 ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
10 15 ΧΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ01 1561 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
11 17 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ01 1674 ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
12 18 ΣΠΥΡΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ01 1705 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.) Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
13 23 ΧΑΛΜΑΝΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ01 1848 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
14 25 ΑΛΠΟΧΩΡΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ01 1891 ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
15 26 ΛΙΟΤΣΙΟΥ ΠΑΓΩΝΑ ΒΑΙΟΣ ΔΕ01 1902 ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
16 29 ΣΥΜΕΩΝΑΚΗ ΘΕΟΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ01 1959 Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
17 30 ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΔΕ01 1976 ΗΜΑΘΙΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
18 31 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ01 2000 ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
19 33 ΜΟΥΡΟΥΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΔΕ01 2010 ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
20 35 ΠΟΛΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΪΑΣ ΔΕ01 2024 ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
21 43 ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ01 2104 ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
22 44 ΝΙΚΟΛΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ01 2113 ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
23 48 ΤΖΙΡΟΥ ΜΑΡΚΕΛΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ01 2187 ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
24 49 ΤΣΕΣΜΕΤΖΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΕ01 2195 Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ
25 55 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ01 2239 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
26 56 ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ01 2242 Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Α/Α Α/Α ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑ

ΚΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
27 58 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΜΕΩ ΔΕ01 2267 ΠΙΕΡΙΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
28 62 ΔΟΥΣΕΜΕΡΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΕ01 2297 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
29 64 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ01 2313 ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
30 68 ΔΡΑΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ01 2328 Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
31 76 ΚΑΛΤΕΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΩΜΑΣ ΔΕ01 2398 Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
32 77 ΤΖΙΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ01 2403 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 

33

 

81

 

ΚΟΥΤΣΜΑΝΗ

ΕΛΕΝΗ

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΔΕ01

 

2430

 

ΚΙΛΚΙΣ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

34 85 ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ01 2554 ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
35 87 ΓΚΟΡΤΣΙΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ01 2578 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
36 88 ΞΕΚΟΥΚΟΥΛΩΤΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΔΕ01 2604 ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
37 93 ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΦΙΛΙΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ01 2764 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
38 94 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ01 2770 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

39

 

95

 

ΧΑΤΖΑΚΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΠΑΔΙΑ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΔΕ01

 

2786

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

40 96 ΚΡΙΑΡΑ ΕΛΒΙΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ01 2791 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 

41

 

97

 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

ΧΡΥΣΟΒΑΛΛΑΝΤΟ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΔΕ01

 

2794

 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

42 98 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΠΑΝΤΕΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ01 2819 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
43 99 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕ01 2823 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
44 100 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ01 2826 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
45 101 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ01 2851 ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
46 103 ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΔΕ01 2863 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
47 104 ΚΑΜΑΡΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ01 2882 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
48 110 ΤΑΓΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΕ01 2930 ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
49 114 ΜΠΑΖΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ01 2995 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
50 115 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕ01 3009 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
51 117 ΠΑΠΑΛΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ01 3026 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
52 118 ΚΥΛΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ01 3028 Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
53 119 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ01 3036 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

54

 

120

 

ΜΑΥΡΟΥΔΗ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΔΕ01

 

3039

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.)  

Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

55 121 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ01 3048 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
56 123 ΑΛΕΞΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΕ01 3066 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

57

 

124

 

ΚΩΣΤΑ

 

ΕΥΘΥΜΙΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΔΕ01

 

3071

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

58 125 ΓΙΑΒΡΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ01 3072 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
59 126 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΔΕ01 3073 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
60 127 ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ01 3076 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
61 129 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ01 3079 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

62

 

130

 

ΜΟΣΧΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΙΝΑ  

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

ΔΕ01

 

3080

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

63 131 ΣΙΓΑΛΑ ΧΑΡΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ01 3083 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
64 132 ΣΙΟΥΡΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ01 3095 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

65

 

133

 

ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ

 

ΣΟΦΙΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΔΕ01

 

3098

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

66 134 ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕ01 3100 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
67 135 ΣΜΑΡΑΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΔΕ01 3104 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
68 136 ΑΜΠΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ01 3107 ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 

69

 

138

 

ΜΙΑΡΗ

 

ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΔΕ01

 

3111

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Π.Ε.)

 

Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

70 142 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΕ01 3138 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

71

 

143

 

ΣΑΡΧΑΝΗ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΔΕ01

 

3139

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

72 150 ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ01 3165 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

73

 

151

 

ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ  

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

ΔΕ01

 

3178

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.)  

Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

74

 

169

 

ΚΑΡΤΣΙΟΥΝΗ

 

ΖΩΗ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΔΕ01

 

3235

Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Π.Ε.)

 

Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

75

 

174

 

ΜΕΛΑΧΡΗ

 

ΛΑΜΠΡΙΝΗ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

ΔΕ01

 

3267

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Α/Α Α/Α ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑ

ΚΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
 

76

 

178

 

ΚΕΧΑΓΙΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΔΕ01

 

3283

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 

77

 

193

 

ΠΥΘΑΡΟΥΛΗ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

ΔΕ01

 

3368

Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Π.Ε.)

 

Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

78 194 ΣΕΙΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΛΙΑΣ ΔΕ01 3380 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
79 1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ21 237 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
80 2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΕ21 274 ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
 

81

 

3

 

ΑΥΤΖΑΛΑΝΙΔΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

ΠΕ21

 

275

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

Π.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

82

 

4

 

ΦΛΩΡΑ

 

ΛΗΔΑ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΠΕ21

 

280

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

Π.Ε. Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

83 5 ΣΒΟΛΙΑΝΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ21 291 Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
84 6 ΧΑΪΤΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ21 304 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
85 7 ΦΑΡΟΥΠΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ21 316 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

86

 

8

 

ΣΙΩΖΟΥ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

ΦΩΤΙΟΣ

 

ΠΕ21

 

322

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

87 9 ΕΥΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ21 325 Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
 

88

 

10

 

ΛΙΒΑΝΟΥ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ

 

ΠΕ21

 

333

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 

89

 

11

 

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΑ-

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

 

ΠΕ21

 

334

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

90 12 ΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ21 348 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
91 13 ΜΑΣΤΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ21 360 ΣΕΡΡΩΝ (Π.Ε.) Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
92 14 ΑΝΤΩΝΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ21 392 Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
93 15 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ21 402 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
94 16 ΤΣΙΝΤΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ21 420 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
95 17 ΓΛΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ21 429 ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
96 18 ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ21 445 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
97 19 ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ21 455 ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
98 20 ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΕ21 458 Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ
99 21 ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ21 465 Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΧΙΟΥ
100 22 ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ21 468 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Οι προσληφθέντες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 1 έως και την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 στη σχολική μονάδα στην οποία τοποθετούνται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η σύμβασή τους λύεται αυτοδικαίως με τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023 για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αντίστοιχα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).

Προσλήψεις Αναπληρωτών ΔΕ01 ΠΕ21 σε ΣΜΕΑΕ ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ με το υπ’αριθμ. 20042/Ε4/22-02-2023 έγγραφό του και θέμα:

Πρόσληψη 100 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2022-2023

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/182eqA8_J3Opvw3jXVefI7Ft6f0-uofYK/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε