Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ Μάρτιος 2023

Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ Μάρτιος 2023 ανακοινώθηκαν σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 34510/Ε4/27-3/-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ έχοντας ως θέμα:

Πρόσληψη 22 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2022-2023

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 111 του ν. 4842/2021 (Α΄ 190) και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και ιδίως του άρθρου 63, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 109 «Ανάθεση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων» του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), όπως τροποποιείται και ισχύει.
 4. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 5. Το Π.Δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
 6. Το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
 7. Την αριθ. πρωτ. 94763/Γ2/8-6-2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) υπουργική απόφαση με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 8. Την αριθ. πρωτ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344 – ΑΔΑ: 9ΕΒΕ46ΜΤΛΗ-7ΦΛ) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)».
 9. Τις προκηρύξεις 1ΕΑ/2022 (ΑΣΕΠ 23) και 2ΕΑ/2022 (ΑΣΕΠ 24) του ΑΣΕΠ.
 10. Τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Γ1΄ του κλάδου ΠΕ21 του ΕΕΠ, όπως αναρτήθηκε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.
 11. Τον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Γ2΄ του κλάδου του κλάδου ΔΕ01 ΕΒΠ, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 273/Γ΄/6-2-2023.
 12. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./117/14040/17-10-2022 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ. (Α΄ 280) για την έγκριση της κίνησης των διαδικασιών πρόσληψης χιλίων διακοσίων είκοσι εννιά (1.229) εκπαιδευτικών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (αναπληρωτές και ωρομίσθιοι), για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, για το σχολικό έτος 2022-
 13. Την αριθμ. 2/177892/4-11-2022 (Αριθμ. Απόφασης: 200 1019 000731) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Μεταβολές εκτελούμενου προϋπολογισμού».
 14. Την αριθμ. 142917/Ε1/17-11-2022 υπουργική απόφαση με θέμα: «Κατανομή πιστώσεων 229 εκπαιδευτικών (αναπληρωτών και ωρομισθίων) Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.) σχολικού έτους 2022-2023 του τακτικού προϋπολογισμού».
 15. Την αριθ. πρωτ. 30633/Ε4/17-3-2023 (ΑΔΑ: 99Λ646ΜΤΛΗ-ΔΞΘ) απόφαση με θέμα: «Ειδική πρόσκληση (2η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)».
 16. Τις αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης των υποψήφιων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το παράρτημα της ως άνω ειδικής πρόσκλησης.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Προσλαμβάνουμε 3 μέλη ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου και 19 μέλη ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ως προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους ωραρίου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), για το διδακτικό έτος 2022-2023, όπως αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες:

 

Για τις ΣΜΕΑΕ (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης):

 

 

 

Α/Α

 

Α/Α ΡΟΗΣ

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

 

ΟΝΟΜΑ

 

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

 

ΚΛΑ ΔΟΣ

ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑ

ΚΑ

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

 

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

 

 

1

 

 

 

5

 

 

 

ΣΑΜΑΡΙΝΑ

 

 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 

 

ΔΕ01

 

 

 

1683

 

Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 30

ώρες

 

 

Π.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

2

 

6

 

ΝΤΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ

 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΔΕ01

 

1778

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

(Δ.Ε.)

ΕΕΕΕΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – 30

ώρες

 

Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

 

 

 

3

 

 

 

 

8

 

 

 

 

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ

 

 

 

 

ΕΥΤΥΧΙΑ

 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

 

 

ΔΕ01

 

 

 

 

1995

 

 

 

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΥ – Ε.Ε.Ε.ΕΚ ΒΟΛΟΥ – 30

ώρες

 

 

 

 

Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

 

 

 

4

 

 

 

 

10

 

 

 

 

ΤΣΟΥΚΑΛΑ

 

 

 

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

 

ΔΕ01

 

 

 

 

2082

 

 

 

 

ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.)

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) ΧΑΝΙΩΝ

– 30 ώρες

 

 

 

 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

5

 

 

 

11

 

 

 

ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ

 

 

 

ΠΑΡΕΣΑ

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

 

ΔΕ01

 

 

 

2086

 

Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 30

ώρες

 

 

Π.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

6

 

 

12

 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

ΑΛΕΞΙΑ

 

 

ΗΛΙΑΣ

 

 

ΔΕ01

 

 

2175

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.)

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

– 30 ώρες

 

 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

 

7

 

 

13

 

 

ΜΑΤΖΟΥΝΗ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛΕΝΗ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

ΔΕ01

 

 

2226

 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Π.Ε.)

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – 30 ώρες

 

 

Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

8

 

14

 

ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΔΕ01

 

2238

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

(Δ.Ε.)

ΕΕΕΕΚ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – 30

ώρες

 

Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

Α/Α

 

Α/Α ΡΟΗΣ

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

 

ΟΝΟΜΑ

 

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

 

ΚΛΑ ΔΟΣ

ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑ

ΚΑ

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

 

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

 

 

 

9

 

 

 

 

16

 

 

 

 

ΜΠΑΤΣΑΡΑ

 

 

 

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

 

ΔΕ01

 

 

 

 

2255

 

 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.)

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΜΠΙΑ- ΜΟΙΡΩΝ – ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ –

30 ώρες

 

 

 

 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

10

 

 

 

17

 

 

 

ΛΩΛΗ

 

 

 

ΣΟΦΙΑ

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

ΔΕ01

 

 

 

2274

 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.)

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – 30 ώρες

 

 

 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

11

 

18

 

ΑΔΑΜΟΥ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΔΕ01

 

2293

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

(Δ.Ε.)

ΕΕΕΕΚ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – 30

ώρες

 

Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

 

12

 

 

19

 

 

ΛΑΜΠΡΟΥ

 

 

ΙΩΑΝΝΑ

 

 

ΜΙΧΑΗΛ

 

 

ΔΕ01

 

 

2319

 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Π.Ε.)

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – 30

ώρες

 

 

Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 

 

13

 

 

22

 

 

ΝΤΟΡΙΖΑ

 

 

ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

ΔΕ01

 

 

2462

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

9ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – 30

ώρες

 

 

Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

14

 

24

 

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

ΗΡΑΚΛΗΣ

 

ΔΕ01

 

2685

 

ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.)

ΕΕΕΕΚ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑ –

30 ώρες

 

Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

 

 

15

 

 

25

 

 

ΣΙΑΛΑΒΑΡΑ

 

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

ΔΕ01

 

 

2874

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

ΕΕΕΕΚ ΤΥΜΠΑΚΙ – ΕΕΕΕΚ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ – 30

ώρες

 

 

Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

16

 

 

 

27

 

 

 

ΜΑΛΤΕΖΟΥ

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

ΔΕ01

 

 

 

2996

 

 

Α΄ ΑΝΑΤ.

ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.)

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ – 30

ώρες

 

 

Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

17

 

 

28

 

 

ΜΑΚΡΗ

 

ΘΕΟΔΩΡΑ- ΜΑΡΙΑ

 

 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

 

 

ΔΕ01

 

 

3287

 

Α΄ ΑΝΑΤ.

ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.)

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ – 30

ώρες

 

Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

18

 

 

30

 

 

ΔΟΥΛΙΑΣ

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

ΔΕ01

 

 

3132

Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Π.Ε.)

 

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΚΩ – 30 ώρες

 

 

Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

 

 

19

 

 

 

32

 

 

 

ΒΟΥΛΩΝΗ

 

 

 

ΙΟΥΛΙΑ

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

ΔΕ01

 

 

 

3144

 

 

Β΄ ΑΝΑΤ.

ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.)

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΕΣ – ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ – 30 ώρες

 

 

Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

20

 

 

1

 

 

ΝΑΣΟΥΛΗ

 

 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

ΠΕ21

 

 

266

 

Α΄ ΑΝΑΤ.

ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.)

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-

ΡΑΦΗΝΑ – 25 ώρες

 

Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

21

 

2

 

ΦΟΥΡΦΟΥΡΗ

 

ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ

 

ΠΑΝΑΓΗΣ

 

ΠΕ21

 

361

Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ

(Π.Ε.)

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΧΑΛΚΙΔΑΣ – 25 ώρες

 

Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

 

 

 

 

ΔΟΜΝΙΚΗ

 

 

 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

 

 

 

 

ΠΕ21

 

 

 

 

 

369

 

 

 

 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.)

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΣΣΙΡΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΠΡΩΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ –

25 ώρες

 

 

 

 

 

Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

Οι προσληφθέντες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 28 έως και την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 απευθείας στη σχολική μονάδα της πρόσληψής τους. Η σύμβασή τους λύεται αυτοδικαίως με τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023 για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αντίστοιχα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).

Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ Μάρτιος 2023 ανακοινώθηκαν σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 34510/Ε4/27-3/-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ έχοντας ως θέμα:

Πρόσληψη 22 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2022-2023

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1ERJXwaDE9CFMKuBnp4U1aja99r5gLDve/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε