Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ ΕΒΠ

Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ ΕΒΠ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 20055/Ε4/22-02-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα:

Πρόσληψη 258 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2022-2023» (με κωδικό ΟΠΣ: 5184989) για το διδακτικό έτος 2022-2023

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και ιδίως του άρθρου 63, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 109 «Ανάθεση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων» του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), όπως τροποποιείται και ισχύει.
 3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 4. Το Π.Δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
 5. Το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
 6. Την αριθ. πρωτ. 94763/Γ2/8-6-2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) υπουργική απόφαση με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 7. Την αριθ. πρωτ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344, ΑΔΑ: 9ΕΒΕ46ΜΤΛΗ-7ΦΛ) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)».
 8. Τις προκηρύξεις 1ΕΑ/2022 (ΑΣΕΠ 23) και 2ΕΑ/2022 (ΑΣΕΠ 24) του ΑΣΕΠ.
 9. Τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Γ1΄ του κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών του ΕΕΠ όπως αναρτήθηκε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.
 10. Τον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Γ2΄ του κλάδου του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 273/Γ΄/6-2-2023.
 11. Την αριθ. πρωτ. 83972/1-9-2022 (ΑΔΑ: 679Β46ΜΤΛΡ-ΛΩ6) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2022-2023» (με κωδικό ΟΠΣ: 5184989) στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», όπως τροποποιείται και ισχύει.
 12. Την αριθ. πρωτ. 19747/Ε4/21-02-2023 Εγκριτική Πράξη με θέμα: «Έγκριση του αριθμού των προς πλήρωση λειτουργικών κενών ανά κλάδο και εκπαιδευτική δομή για την 5η φάση προσλήψεων αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ διδ. έτους 2022-2023».
 13. Τις αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης των υποψήφιων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 100735/Ε4/12-8-2022 (ΑΔΑ: Ψ90346ΜΤΛΗ-ΕΗΤ) πρόσκλησης καθώς και της αριθ. πρωτ. 16681/Ε4/14-2-2023 (ΑΔΑ: 63ΞΔ46ΜΤΛΗ-ΠΤΟ) πρόσκλησης.

 

Αποφασίζουμε

 

Α/Α Α/Α ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
1 4 ΧΗΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕ01 872 ΑΡΤΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΑΡΤΑΣ
 

2

 

5

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

ΣΑΒΒΑΣ

 

ΔΕ01

 

975

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3 11 ΒΛΑΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ01 1402 ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
4 13 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΕ01 1518 ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
5 14 ΤΕΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ01 1540 ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
6 16 ΓΩΓΟΥΒΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ01 1564 ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
7 19 ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΕ01 1717 ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
8 20 ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ01 1733 ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
9 21 ΣΤΑΘΗ ΠΑΝΑΓΙΩ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ01 1807 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
10 22 ΤΣΙΡΛΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ01 1844 ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 

11

 

24

 

ΟΡΦΑΝΟΥ

 

ΕΥΑΝΘΙΑ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΔΕ01

 

1882

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

12 27 ΠΕΝΤΕΖΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΥΛΟΣ ΔΕ01 1933 ΔΡΑΜΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ
13 28 ΚΑΡΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕ01 1952 ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
14 32 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ01 2008 Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
15 34 ΤΑΡΑΜΠΟΥΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕ01 2011 ΠΕΛΛΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
16 36 ΣΙΟΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤ ΔΕ01 2033 ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
17 37 ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ01 2046 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
18 38 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕ01 2051 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
19 39 ΛΥΚΟΚΩΣΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ01 2069 ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Π.Ε.) Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
20 40 ΖΗΝΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ01 2074 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

Προσλαμβάνουμε 118 μέλη κλάδου ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού και 140 μέλη κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών και ως προσωρινούς αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2022-2023» με κωδικό ΟΠΣ 5184989 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Α/Α Α/Α ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
21 41 ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ01 2084 Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
22 42 ΒΡΥΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΕ01 2088 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 

23

 

45

 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΦΩΤΕΙΝΗ

 

ΜΙΧΑΗΛ

 

ΔΕ01

 

2138

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

24

 

46

 

ΣΟΥΡΒΙΝΟΥ

 

ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΔΕ01

 

2156

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

25 47 ΔΑΡΔΟΥΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ01 2172 ΗΜΑΘΙΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
 

26

 

50

 

ΕΥΘΥΜΟΓΛΟΥ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

 

ΔΕ01

 

2202

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

27

 

51

 

ΒΡΑΚΑ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

ΔΕ01

 

2208

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

28 52 ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ01 2217 ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
29 53 ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΕ01 2221 Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
30 54 ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ01 2229 Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ
31 57 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ01 2248 ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
 

32

 

59

 

ΠΟΤΣΗ

 

ΑΘΗΝΑ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΔΕ01

 

2271

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

33

 

60

 

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤ

 

ΔΕ01

 

2275

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

34

 

61

 

ΓΕΛΑΔΑΡΗ

 

ΟΛΥΜΠΙΑ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΔΕ01

 

2277

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

35 63 ΠΡΑΤΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΕ01 2304 ΠΙΕΡΙΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
36 65 ΣΙΜΗΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ01 2314 Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
 

37

 

66

 

ΠΑΠΑΝΩΤΑ

 

ΓΙΟΛΑΝΤΑ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΔΕ01

 

2315

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

38 67 ΚΑΤΩΤΟΙΚΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ01 2316 ΠΙΕΡΙΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
 

39

 

69

 

ΤΑΚΚΟΥ

 

ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΔΕ01

 

2337

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

40

 

70

 

ΣΟΦΙΕΛΗ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

ΔΕ01

 

2345

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

41

 

71

 

ΛΑΜΠΑΔΑΡΗ

 

ΜΑΡΘΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΔΕ01

 

2349

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

42 72 ΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΕ01 2365 Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
43 73 ΚΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ01 2368 Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
 

44

 

74

 

ΚΕΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΔΗΜΗΤΡΑ

 

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ

 

ΔΕ01

 

2375

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

45

 

75

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΜΑΡΘΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΔΕ01

 

2385

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

46

 

78

 

ΠΕΡΩΝΗ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

ΔΕ01

 

2404

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

47 79 ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ01 2407 ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
48 80 ΑΛΕΞΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ01 2421 ΡΟΔΟΠΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
49 82 ΠΛΕΣΣΑ ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ01 2463 ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
50 83 ΡΟΥΜΠΟΥ ΠΑΤΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ01 2497 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
51 84 ΒΑΙΤΣΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΔΕ01 2543 Β΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
52 86 ΜΑΡΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΕ01 2557 ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
53 89 ΚΑΛΠΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΔΕ01 2640 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
54 90 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΔΕ01 2649 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
55 91 ΘΩΜΑΙΔΟΥ ΠΑΝΟΥΛΑ ΛΕΩΝ ΔΕ01 2660 Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Α/Α Α/Α ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
56 92 ΜΑΡΚΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΙΩΣΗΦ ΔΕ01 2670 ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
57 102 ΣΚΟΥΒΑΚΗ ΖΑΜΠΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ01 2856 ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
58 105 ΠΑΛΑΙΟΚΩΣΤΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ01 2885 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
59 106 ΣΕΡΓΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ01 2891 ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
60 107 ΚΑΡΑΦΕΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΕ01 2894 ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
61 108 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΕ01 2902 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
62 109 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ01 2919 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
63 111 ΜΠΟΛΙΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕ01 2932 Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
64 112 ΚΕΦΑΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΔΕ01 2957 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
65 113 ΚΟΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗ ΔΕ01 2990 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
66 116 ΚΩΤΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ01 3021 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
67 122 ΤΣΙΑΡΤΣΙΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ01 3051 ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
68 128 ΚΟΝΤΟΥ ΔΑΦΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ01 3077 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
69 137 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ01 3108 ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
70 139 ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ01 3117 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
71 140 ΠΑΤΣΙΑΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ01 3124 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
72 141 ΤΣΑΓΓΑΡΙΩΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ01 3135 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
73 144 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ01 3140 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
74 145 ΚΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ01 3141 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
75 146 ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ01 3144 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
76 147 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΕ01 3145 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
77 148 ΛΙΑΠΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ01 3150 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 

78

 

149

 

ΡΟΥΛΙΑ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΔΕ01

 

3162

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.)  

Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

79 152 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΕ01 3180 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
80 153 ΛΑΖΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ01 3182 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
81 154 ΝΤΕΛΓΚΑΝΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΤΟΜΙΓΚΟΣ ΔΕ01 3183 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
 

82

 

155

 

ΚΑΠΕΝΗ

 

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΔΕ01

 

3184

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

83

 

156

 

ΑΓΓΕΛΗ

 

ΜΙΡΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ

 

ΑΝΕΥ

 

ΔΕ01

 

3189

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

84 157 ΣΙΔΕΡΗ ΙΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ01 3195 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

85

 

158

 

ΠΑΝΟΥ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΔΕ01

 

3198

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.)  

Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

86 159 ΒΙΝΙΕΡΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΕ01 3201 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

87

 

160

 

ΠΑΝΤΑΖΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ

 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

 

ΔΕ01

 

3203

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

88 161 ΜΠΙΝΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ01 3210 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
89 162 ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ01 3211 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
90 163 ΣΙΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ01 3216 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
91 164 ΛΙΒΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ01 3218 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

92

 

165

 

ΧΑΣΙΩΤΗ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΔΕ01

 

3222

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.)  

Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

93 166 ΚΟΝΤΟΥ ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ01 3223 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
94 167 ΣΤΕΡΓΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΕ01 3230 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

Α/Α Α/Α ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
 

95

 

168

 

ΟΥΛΗ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΔΕ01

 

3231

 

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.)

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
96 170 ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ ΠΑΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕ01 3237 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
97 171 ΠΑΓΩΝΑ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ01 3249 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
98 172 ΛΙΟΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ01 3251 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
99 173 ΜΙΧΑΣΟΥΡΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΕΣΤΗΣ ΔΕ01 3253 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
100 175 ΤΣΙΛΙΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ01 3271 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
101 176 ΜΠΟΥΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ01 3273 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
102 177 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ01 3274 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
 

103

 

179

 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΔΕ01

 

3284

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
104 180 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΔΕ01 3285 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
 

105

 

181

 

ΜΑΥΡΗ

 

ΜΑΡΙΑ

ΗΛΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΔΕ01

 

3286

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 

106

 

182

 

ΣΤΟΙΛΟΥΔΗ

 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΔΕ01

 

3289

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
107 183 ΧΕΙΛΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ01 3297 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
 

108

 

184

 

ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥΔΗ

 

ΖΩΗ

 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

ΔΕ01

 

3305

Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.)  

Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

109 185 ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ ΠΑΓΩΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ01 3328 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
110 186 ΓΚΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ01 3333 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
111 187 ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΔΕ01 3338 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
 

112

 

188

 

ΜΑΜΜΩΝΑ

ΜΑΡΙΑ- ΑΘΑΝΑΣΙΑ  

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

 

ΔΕ01

 

3339

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

113 189 ΛΑΖΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ01 3342 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
 

114

 

190

 

ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΟΥ

 

ΝΙΚΗ

 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

 

ΔΕ01

 

3357

 

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.)

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
115 191 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ01 3363 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
 

116

 

192

 

ΓΙΑΛΑΜΟΥΔΗ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΔΕ01

 

3366

 

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.)

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
117 195 ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ ΞΑΝΘΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΕ01 3381 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
 

118

 

196

 

ΓΙΟΥΣΙΑ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

 

ΔΕ01

 

3387

 

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
119 1 ΧΑΛΙΑΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ25 1856 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.) Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
120 2 ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ25 2120 Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
 

121

 

3

 

ΚΑΡΑΡΡΗΓΑ

ΜΑΡΙΝΑ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΠΕ25

 

2145

 

ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

122 4 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ25 2168 ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
 

123

 

5

 

ΚΟΛΙΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ25

 

2190

 

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

124

 

6

 

ΚΑΤΣΙΛΟΥΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΠΕ25

 

2202

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

125 7 ΝΟΥΣΗ ΜΑΡΙΝΑ ILIA ΠΕ25 2210 ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Π.Ε.) Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
126 8 ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ25 2219 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.) Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
127 9 ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ25 2272 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
128 10 ΝΤΟΚΟΜΕ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ25 2288 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
129 11 ΚΑΡΑΔΕΝΙΣΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ25 2337 ΠΙΕΡΙΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
130 12 ΤΣΙΤΣΙΚΩΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ25 2506 ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Α/Α Α/Α ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
131 13 ΖΙΑΜΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ25 2696 ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
132 15 ΜΠΟΥΤΣΗ ΑΓΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ25 2796 ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Π.Ε.) Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
133 16 ΣΙΟΥΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ25 2805 ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
134 17 ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ25 2810 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
135 20 ΜΠΙΤΖΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ25 2899 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
136 21 ΚΑΚΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ25 2911 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
137 22 ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ25 2990 ΣΕΡΡΩΝ (Π.Ε.) Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
138 23 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ25 3012 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 

139

 

24

 

ΤΑΟΥΚΙΔΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

 

ΠΕ25

 

3049

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

140

 

25

 

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ

 

ΑΝΤΩΝΙΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ25

 

3063

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

141

 

26

 

ΜΥΛΩΝΑ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΕ25

 

3091

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

142 27 ΜΑΚΡΗ ΒΙΟΛΕΤΑ ΛΟΥΚΑΣ ΠΕ25 3107 ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
143 28 ΔΑΛΑΒΕΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ25 3115 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 

144

 

30

 

ΓΕΡΟΥΛΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΛΕΝΗ  

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ25

 

3152

 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

145 31 ΑΤΣΑΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ25 3158 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 

146

 

32

 

ΤΟΥΣΗ

ΜΕΛΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

ΠΕ25

 

3167

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

147 33 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ25 3171 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

148

 

34

 

ΑΝΔΡΙΚΟΥ

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

 

ΠΕ25

 

3180

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

149 35 ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ25 3193 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
 

150

 

36

 

ΔΑΔΗ

 

ΙΩΑΝΝΑ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΠΕ25

 

3198

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

151

 

37

ΡΟΜΠΕΡΤΣ

ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΘΩΝ  

ΠΕ25

 

3208

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

152 38 ΚΑΡΑΝΤΟΥΛΑΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ25 3223 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

153

 

39

 

ΜΑΝΤΖΑΝΑΡΗ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ25

 

3226

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

154 40 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕ25 3231 Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
155 41 ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ25 3238 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

156

 

42

 

ΣΑΚΟΓΛΟΥ

 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ25

 

3281

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

157 44 ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ25 3300 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

158

 

45

 

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ

 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΑ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΠΕ25

 

3322

 

Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

159

 

46

 

ΚΑΙΜΑΚΤΣΙΑΔΟΥ

 

ΑΡΧΟΝΤΙΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ25

 

3323

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

160 47 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ25 3333 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
161 48 ΚΟΙΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ25 3344 Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) Π.Ε. ΣΑΜΟΥ
162 49 ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ25 3347 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

163

 

50

 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ

 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

ΠΕ25

 

3360

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

164 51 ΧΡΥΣΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ25 3362 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

165

 

52

 

ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΛΗ

 

ΣΟΦΙΑ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

ΠΕ25

 

3369

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Α/Α Α/Α ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
166 53 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ25 3376 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
167 55 ΜΑΙΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ25 3392 ΠΕΛΛΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
168 56 ΠΡΙΦΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΙΟΣΗΦ ΠΕ25 3393 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

169

 

57

 

ΚΑΙΣΕΡΛΙΔΟΥ

 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

 

ΠΕ25

 

3394

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

170

 

58

 

ΠΑΛΕΖΙΝΑ

 

ΑΛΙΚΗ

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

 

ΠΕ25

 

3397

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

171 59 ΡΟΥΜΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕ25 3400 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
172 60 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ25 3403 ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
173 61 ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΛΙΑΣ ΠΕ25 3421 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
174 62 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ25 3422 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
175 63 ΣΩΠΙΚΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ25 3424 ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
 

176

 

64

 

ΒΥΘΟΥΛΚΑ

 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΠΕ25

 

3425

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

177

 

65

 

ΓΚΟΓΚΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΑΓΓΕΛΟΣ

 

ΠΕ25

 

3437

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

178 66 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ25 3439 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

179

 

68

 

ΤΟΠΑΛΗ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΠΕ25

 

3449

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

180

 

69

 

ΒΑΛΑΣΟΓΛΟΥ

 

ΘΕΟΔΩΡΑ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ25

 

3459

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

181 71 ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ25 3477 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

 

182

 

 

72

 

 

ΧΑΤΖΗ

 

 

ΑΜΑΛΙΑ

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

ΠΕ25

 

 

3491

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)

 

Π.Ε.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

183 73 ΚΑΡΔΑΜΑΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ25 3507 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

184

 

74

 

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΠΕ25

 

3514

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

185

 

75

 

ΠΟΛΥΖΟΥ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

ΠΕ25

 

3519

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

186

 

76

 

ΠΕΤΡΑΚΗ

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ25

 

3525

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

187 77 ΜΑΓΡΙΠΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ25 3527 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
188 78 ΖΟΥΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΔΑΥΙΔ ΠΕ25 3534 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
189 79 ΧΗΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ25 3537 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
190 81 ΚΑΠΟΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ25 3550 ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
191 82 ΖΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ25 3555 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
192 83 ΣΕΡΕΠΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕ25 3558 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
193 84 ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ25 3559 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
194 85 ΜΠΥΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΡΙΣΑΡΝΤ ΓΙΕΖΥ ΠΕ25 3561 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
195 86 ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ25 3565 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
196 87 ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ25 3571 ΔΡΑΜΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ
 

197

 

88

 

ΓΑΒΑΛΑ

 

ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

ΠΕ25

 

3575

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

198

 

89

 

ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΠΕ25

 

3579

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

199 90 ΤΣΑΓΚΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ25 3582 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
200 91 ΨΥΧΟΥΝΤΑΚΗ ΜΕΛΑΧΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ25 3586 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
201 92 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ25 3590 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Α/Α Α/Α ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
202 93 ΦΑΡΜΟΥΖΗ ΣΟΦΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ25 3591 ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
203 94 ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΟΛΓΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ25 3594 ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
204 95 ΚΑΡΑΓΙΩΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ25 3597 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 

205

 

96

 

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

 

ΑΘΗΝΑ

 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

 

ΠΕ25

 

3603

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

206 97 ΚΟΥΤΣΕΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ25 3616 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

207

 

98

 

ΠΑΝΤΑΖΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

ΠΕ25

 

3619

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

208 100 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ25 3624 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
209 102 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ25 3641 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
 

210

 

103

 

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ

 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΠΕ25

 

3650

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
211 104 ΜΗΤΡΑΚΑ ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΕ25 3663 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
212 105 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ25 3667 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
213 106 ΚΑΡΑΓΚΙΟΧΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ25 3670 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
214 107 ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ25 3674 ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
 

215

 

108

 

ΝΑΤΣΙΟΥ

 

ΜΙΡΕΛΑ

 

ΖΗΣΟΣ

 

ΠΕ25

 

3675

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
216 109 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ25 3677 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
217 110 ΠΑΓΩΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ25 3678 ΗΜΑΘΙΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
218 111 ΡΟΥΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΠΕ25 3684 ΗΜΑΘΙΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
219 112 ΜΠΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ25 3695 ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
 

220

 

113

 

ΚΟΚΚΟΒΟΥ

 

ΗΛΙΑΝΑ

 

ΣΠΥΡΟΣ

 

ΠΕ25

 

3702

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 

221

 

114

 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΟΥΡΑΝΙΑ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΠΕ25

 

3710

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 

222

 

116

 

ΚΑΡΑΝΤΖΑ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ25

 

3717

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 

223

 

117

 

ΣΑΡΛΑΝΗ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΠΕ25

 

3723

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 

224

 

118

 

ΚΟΝΤΟΥΛΑ

 

ΑΝΝΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ25

 

3734

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
225 120 ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ25 3741 ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
226 121 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ25 3759 Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ
227 122 ΚΟΥΔΑ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΕ25 3762 ΗΜΑΘΙΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
228 124 ΜΑΛΑΜΑ ΜΑΡΙΑΝΤΖΕΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ25 3772 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 

229

 

125

 

ΠΑΠΠΑ

 

ΜΑΡΙΕΛΑ

 

ΠΥΡΟ

 

ΠΕ25

 

3781

 

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 

230

 

126

 

ΜΩΥΣΙΔΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ25

 

3787

 

ΡΟΔΟΠΗΣ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

231 127 ΛΕΟΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ25 3788 Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
232 128 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ25 3802 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
233 129 ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ25 3811 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
234 130 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ25 3818 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
235 131 ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ25 3826 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
236 132 ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΕ25 3859 Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ
237 135 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ25 3877 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
238 136 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΛΗΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ25 3890 ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

 

Α/Α Α/Α ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
239 137 ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ25 3907 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
240 138 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ25 3920 ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
 

241

 

139

 

ΣΕΙΤΑΡΙΔΟΥ

ΠΑΡΘΕΝΑ ΙΩΑΝΝΑ  

ΣΤΑΥΡΟΣ

 

ΠΕ25

 

3929

 

ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

242 140 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ25 3936 ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
 

 

243

 

 

142

 

 

ΣΦΥΡΗ

 

 

ΕΛΕΝΗ

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

ΠΕ25

 

 

3946

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)

 

Π.Ε.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

244 143 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ25 3971 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
245 144 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ25 3972 ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
246 146 ΜΑΝΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΠΕ25 3981 ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ
247 147 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ25 3996 ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
248 148 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ25 4005 ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
249 149 ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ25 4031 ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ
250 150 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕ25 4033 Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ
251 151 ΡΟΥΦΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ25 4047 Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ
252 152 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ25 4092 ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
253 153 ΓΚΟΥΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕ25 4160 Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
254 155 ΚΟΝΟΜΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΓΙΩΡΓΟ ΠΕ25 4221 ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
255 156 ΦΛΙΟΥΚΑ ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ25 4229 Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
256 157 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ25 4230 Β΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
 

257

 

158

 

ΜΟΥΡΤΖΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝ  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΠΕ25

 

4232

 

ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

258 159 ΜΠΟΤΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ25 4248 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

 

Οι προσληφθέντες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 1 έως και την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 απευθείας στη σχολική μονάδα στην οποία τοποθετούνται με απόφαση των οικείων Διευθυντών Εκπαίδευσης. Η σύμβασή τους λύεται αυτοδικαίως με τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023 για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αντίστοιχα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).

 

Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ ΕΒΠ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 20055/Ε4/22-02-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα:

Πρόσληψη 258 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2022-2023» (με κωδικό ΟΠΣ: 5184989) για το διδακτικό έτος 2022-2023

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1xU0CadvqAEt4zS20fjJiljmK1e07qmLe/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε