Προσλήψεις Αναπληρωτών ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ ΤΕ

Προσλήψεις Αναπληρωτών ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ ΤΕ ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 20053/Ε4/22-02-2023 έγγραφό του με θέμα:

Πρόσληψη 93 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΣΜΕΑΕ + ΤΕ), σχολικό έτος 2022-2023» (2022ΣΕ44520000) για το διδακτικό έτος 2022-2023

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και ιδίως του άρθρου 63, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 109 «Ανάθεση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων» του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), όπως τροποποιείται και ισχύει.
 3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 4. Το Π.Δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
 5. Το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
 6. Την αριθ. πρωτ. 94763/Γ2/8-6-2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) υπουργική απόφαση με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 7. Την αριθ. πρωτ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344 – ΑΔΑ: 9ΕΒΕ46ΜΤΛΗ-7ΦΛ) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)».
 8. Την προκήρυξη 2ΕΑ/2022 (ΑΣΕΠ 24) του ΑΣΕΠ.
 9. Τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ των κλάδων ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29 και ΠΕ30 του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού όπως αναρτήθηκαν στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.
 10. Την αριθ. πρωτ. 79183/5-8-2022 (ΑΔΑ: ΨΗΛΚ46ΜΤΛΡ-ΠΕ3) Υ.Α. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την έγκριση της ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022 του Έργου «Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΣΜΕΑΕ + ΤΕ), σχολικό έτος 2022- 2023», με κωδικό ΣΑΕ: 2022ΣΕ44520000, στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 11. Την αριθ. πρωτ. 19747/Ε4/21-02-2023 Εγκριτική Πράξη με θέμα: «Έγκριση του αριθμού των προς πλήρωση λειτουργικών κενών ανά κλάδο και εκπαιδευτική δομή για τη 5η φάση προσλήψεων αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ διδ. έτους 2022-2023».
 12. Τις αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης των υποψήφιων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 100735/Ε4/12-8-2022 (ΑΔΑ: Ψ90346ΜΤΛΗ-ΕΗΤ) πρόσκλησης.

Αποφασίζουμε

Προσλαμβάνουμε 25 μέλη ΠΕ23-Ψυχολόγων, 19 μέλη ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, 17 μέλη ΠΕ28- Φυσιοθεραπευτών, 14 μέλη ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών και 18 ΠΕ30- Κοινωνικών Λειτουργών ως προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με κωδικό ΣΑΕ: 2022ΣΕ44520000 και τίτλο «Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΣΜΕΑΕ + ΤΕ), σχολικό έτος 2022-2023», όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Α/Α Α/Α ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
 

1

 

1

 

ΣΤΑΥΡΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

ΠΕ23

 

1198

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

Δ.Ε. Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

2

 

2

 

ΤΡΑΓΟΥΔΑ

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ23

 

1259

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

Π.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

3

 

8

 

ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΟΥΚΙΑ  

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ23

 

1553

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

4

 

9

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΛΕΞΙΑ

ΕΙΡΗΝΗ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΠΕ23

 

1577

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

5

 

11

 

ΑΞΙΩΤΗ

 

ΙΟΡΔΑΝΑ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΠΕ23

 

1645

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

6

 

13

 

ΜΙΧΑΛΑΚΗ

 

ΜΑΡΙΑΝΑ

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ

 

ΠΕ23

 

1654

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 

7

 

15

 

ΑΛΕΞΙΟΥ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΠΕ23

 

1675

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

8

 

16

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

ΠΕ23

 

1742

 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

9

 

17

 

ΔΟΥΣΗ

 

ΣΟΦΙΑ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΠΕ23

 

1762

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

10

 

18

 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΓΥΡΩ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΠΕ23

 

1809

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

11

 

20

 

ΦΩΤΙΑΔΟΥ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ

 

ΠΕ23

 

1983

 

ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

 

12

 

21

 

ΜΠΛΑΝΤΕΜΗ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ23

 

1993

 

ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

 

13

 

22

 

ΜΑΡΟΥΚΗ

 

ΖΩΗ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΠΕ23

 

2072

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

Α/Α Α/Α ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
 

14

 

23

 

ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

ΠΕ23

 

2104

 

Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

15

 

25

 

ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ

 

ΑΡΓΥΡΩ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

ΠΕ23

 

2116

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

16

 

27

 

ΠΑΡΑΒΑΛΟΥ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

ΠΕ23

 

2200

 

ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

 

17

 

28

 

ΦΙΛΙΠΠΟΝΗ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

ΗΛΙΑΣ

 

ΠΕ23

 

2215

 

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

18

 

29

 

ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

ΗΛΙΑΣ

 

ΠΕ23

 

2227

 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

19

 

32

 

ΠΕΡΡΑΚΗ

ΕΛΕΝΗ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ23

 

2439

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

20

 

33

 

ΧΑΙΤΑΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΤΡΥΦΩΝ

 

ΠΕ23

 

2591

 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

21

 

34

 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΠΕ23

 

2799

 

Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

 

22

 

35

 

ΣΑΙΤ

 

ΣΕΛΕΝ

 

ΧΑΙΡΕΝΤΙΝ

 

ΠΕ23

 

2864

 

Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ

 

23

 

37

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ23

 

2972

 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

24

 

38

 

ΣΚΑΡΠΑ

 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

ΠΕ23

 

3059

 

ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

 

25

 

39

 

ΤΑΣΙΝΟΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ23

 

3064

 

ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

 

26

 

14

 

ΚΑΤΣΑΡΑ

 

ΙΟΥΛΙΑ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

ΠΕ25

 

2786

 

Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

27

 

18

 

ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΠΕ25

 

2811

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

28

 

19

 

ΣΠΙΤΑΛΙΩΡΑΚΗ

 

ΕΙΡΗΝΗ

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

ΠΕ25

 

2870

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

29

 

29

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΠΕ25

 

3122

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

Π.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

30

 

43

 

ΜΟΥΤΣΙΟΥ

 

ΛΑΜΠΡΙΝΗ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΠΕ25

 

3290

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

31

 

54

 

ΚΥΖΙΡΙΔΗ

 

ΕΙΡΗΝΗ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

ΠΕ25

 

3377

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

32

 

67

 

ΚΙΤΣΑΡΑ

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ25

 

3443

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

33

 

70

 

ΚΟΡΟΥΝΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΠΕ25

 

3475

 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

34

 

80

 

ΤΑΚΑΚΗ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

ΣΟΦΟΚΛΗΣ

 

ΠΕ25

 

3543

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

35

 

99

 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΧΡΥΣΑΝΘΗ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ25

 

3621

 

ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

 

36

 

101

 

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

ΠΕ25

 

3637

 

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

37

 

115

 

ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

ΠΕ25

 

3716

 

Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ

 

38

 

119

 

ΖΛΑΤΙΝΗ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΕ25

 

3735

 

ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

 

39

 

123

 

ΦΕΛΛΙΑ

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

ΜΑΛΑΜΑΣ

 

ΠΕ25

 

3766

 

Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

40

 

133

 

ΔΡΙΤΣΕΛΗ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΕ25

 

3861

 

ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

 

41

 

134

 

ΓΚΑΡΛΕΜΟΥ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ25

 

3870

 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

42

 

141

 

ΣΙΑΧΟΥΛΗ

 

ΕΥΑΝΘΙΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ25

 

3937

 

Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

43

 

145

 

ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ

 

ΙΩΑΝΝΑ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΠΕ25

 

3978

 

ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

 

44

 

154

 

ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ

 

ΕΛΠΙΝΙΚΗ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΠΕ25

 

4189

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

(Δ.Ε.)

Δ.Ε.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

45

 

1

 

ΜΗΤΡΟΥ

 

ΣΟΦΙΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ28

 

105

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Α/Α Α/Α ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
 

46

 

2

 

ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 

ΑΓΓΕΛΟΣ

 

ΠΕ28

 

161

 

ΣΕΡΡΩΝ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

 

47

 

3

 

ΜΠΑΖΑΚΟΥ

 

ΕΙΡΗΝΗ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ28

 

189

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

48

 

4

 

ΚΑΛΗ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΠΕ28

 

267

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

49

 

5

 

ΓΕΩΡΓΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ28

 

291

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

50

 

6

 

ΠΝΑΚΑ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

 

ΠΕ28

 

297

 

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.)

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 

51

 

7

 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΠΕ28

 

299

 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

52

 

8

 

ΤΑΤΛΑ

 

ΔΗΜΗΤΡΑ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΠΕ28

 

300

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 

53

 

9

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

 

ΠΕ28

 

348

 

Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

 

54

 

10

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

 

ΠΕ28

 

351

 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

55

 

11

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΒΑΛΕΡΙΟΣ

 

ΠΕ28

 

366

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Π.Ε.)

 

Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

56

 

12

 

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

ΠΕ28

 

388

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

57

 

13

 

ΣΚΟΥΦΑΣ

 

ΑΓΓΕΛΟΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΠΕ28

 

389

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

58

 

14

 

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ

ΕΒΕΛΙΝ

ΔΗΜΗΤΡΑ

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

 

ΠΕ28

 

391

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

59

 

15

 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΠΕ28

 

406

Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.)  

Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

60

 

16

 

ΖΗΣΗΣ

 

ΜΙΧΑΗΛ

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

 

ΠΕ28

 

413

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

61

 

17

 

ΚΟΥΤΣΙΔΟΥ

 

ΦΙΛΟΘΕΗ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΠΕ28

 

448

 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

62

 

1

 

ΑΡΦΑΝΗ

 

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΠΕ29

 

159

 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

63

 

2

 

ΜΑΥΡΙΚΟΥ

 

ΕΙΡΗΝΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ29

 

203

 

Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. ΧΙΟΥ

 

64

 

3

 

ΑΛΑΦΟΥΖΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΠΕ29

 

218

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

65

 

4

 

ΓΙΑΝΝΟΥ

 

ΔΗΜΗΤΡΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ29

 

220

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

66

 

5

 

ΚΟΣΜΙΔΗ

 

ΕΙΡΗΝΗ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ29

 

222

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

67

 

6

 

ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΠΕ29

 

225

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

68

 

7

 

ΖΑΦΕΙΡΟΓΛΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΠΕ29

 

226

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

69

 

8

 

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ΧΡΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ29

 

227

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

70

 

9

 

ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ

 

ΣΟΦΙΑ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

ΠΕ29

 

228

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

71

 

10

 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΠΕ29

 

229

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

72

 

11

 

ΜΠΑΛΤΗ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ29

 

234

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 

73

 

12

 

ΔΑΥΙΔ

 

ΙΩΑΝΝΑ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΠΕ29

 

290

 

Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

74

 

13

 

ΚΑΤΣΑΡΑ

 

ΑΡΕΤΗ

 

ΧΑΡΙΤΩΝ

 

ΠΕ29

 

320

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

75

 

14

 

ΣΑΡΓΚΛΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΡΑΦΑΗΛ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΠΕ29

 

450

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

76

 

1

 

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

 

ΑΛΕΒΥΖΟΣ

 

ΠΕ30

 

888

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

77

 

5

 

ΜΙΧΑΛΑΚΗ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

ΠΕ30

 

1052

 

Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Α/Α Α/Α ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
 

78

 

6

 

ΠΕΤΡΙΔΟΥ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

 

ΠΕ30

 

1109

 

Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

79

 

7

 

ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗ

 

ΑΡΕΤΗ

 

ΑΓΓΕΛΟΣ

 

ΠΕ30

 

1124

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

80

 

9

 

ΡΑΥΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΣΟΦΙΑ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ

 

ΠΕ30

 

1255

 

ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

 

81

 

12

 

ΚΑΡΔΑΡΑ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΠΕ30

 

1476

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

(Π.Ε.)

Π.Ε.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

82

 

13

 

ΚΟΥΜΛΕΛΗ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

ΗΛΙΑΣ

 

ΠΕ30

 

1504

 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

83

 

14

 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ30

 

1525

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) Δ.Ε.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

84

 

15

 

ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

ΠΕ30

 

1609

 

ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

 

85

 

16

 

ΒΙΤΣΟΥ

 

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ

 

ΠΕ30

 

1650

 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

86

 

18

 

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

ΠΕ30

 

1822

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

87

 

22

 

ΛΥΚΟΠΑΝΤΗ

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΠΕ30

 

1921

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Π.Ε.)

 

Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

88

 

24

 

ΚΑΤΡΙΤΣΗ

 

ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

 

ΠΕ30

 

1939

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

89

 

28

 

ΜΠΕΛΕΖΗΣ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ30

 

1960

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 

90

 

29

 

ΠΕΤΡΙΔΟΥ

 

ΕΙΡΗΝΗ

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

 

ΠΕ30

 

1961

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

91

 

30

 

ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

ΠΕ30

 

1962

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

92

 

32

 

ΚΑΝΤΟΥΝΗ

 

ΣΩΤΗΡΙΑ

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

 

ΠΕ30

 

1969

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.)

 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

93

 

34

 

ΤΣΙΡΕΚΑ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

ΠΕ30

 

1990

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Οι προσληφθέντες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 1 έως και την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 στη σχολική μονάδα (ΣΜΕΑΕ) στην οποία τοποθετούνται με απόφαση των οικείων Διευθυντών Εκπαίδευσης. Η σύμβασή τους λύεται αυτοδικαίως με τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023 για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αντίστοιχα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).

Προσλήψεις Αναπληρωτών ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ ΤΕ ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 20053/Ε4/22-02-2023 έγγραφό του με θέμα:

Πρόσληψη 93 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΣΜΕΑΕ + ΤΕ), σχολικό έτος 2022-2023» (2022ΣΕ44520000) για το διδακτικό έτος 2022-2023

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1LRO7NPmjTFuK8BvlyyR9VxsUkcaMhI_z/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε