Προσλήψεις Αναπληρωτών ΚΕΔΑΣΥ ΣΔΕΥ Μάρτιος 2023

Προσλήψεις Αναπληρωτών ΚΕΔΑΣΥ ΣΔΕΥ Μάρτιος 2023 ανακοινώθηκαν σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 34516/Ε4/27-03-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα:

Πρόσληψη 10 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2022-2023» (με κωδικό ΟΠΣ: 5184992) για το διδακτικό έτος 2022-2023

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 111 του ν. 4842/2021 (Α΄ 190) και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και ιδίως του άρθρου 63, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 109 «Ανάθεση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων» του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), όπως τροποποιείται και ισχύει.
 4. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 5. Το Π.Δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
 6. Το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
 7. Την αριθ. πρωτ. 94763/Γ2/8-6-2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) υπουργική απόφαση με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 1. Την αριθ. πρωτ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344, ΑΔΑ: 9ΕΒΕ46ΜΤΛΗ-7ΦΛ) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)».
 1. Την προκήρυξη 2ΕΑ/2022 (ΑΣΕΠ 24) του ΑΣΕΠ.
 2. Τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ των κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30 του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού όπως αναρτήθηκαν στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.
 3. Την αριθ. πρωτ. 80473/11-8-2022 (ΑΔΑ: ΡΦΦΟ46ΜΤΛΡ-Θ7Φ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2022-2023», με κωδικό ΟΠΣ 5184992, στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», όπως τροποποιείται και ισχύει.
 4. Την αριθ. πρωτ. 30633/Ε4/17-3-2023 (ΑΔΑ: 99Λ646ΜΤΛΗ-ΔΞΘ) απόφαση με θέμα: «Ειδική πρόσκληση (2η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)».
 5. Τις αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης των υποψήφιων μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30 που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το παράρτημα της ως άνω ειδικής πρόσκλησης.

Αποφασίζουμε

 Προσλαμβάνουμε ως προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών/τριων με αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2022-2023» με κωδικό ΟΠΣ: 5184992 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, ΕΣΠΑ 2014-2020:

Α. για τη στελέχωση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) 1 μέλος ΠΕ23-Ψυχολόγων και 7 μέλη ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών, όπως αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα Α.

Οι προσληφθέντες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 28 έως και την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 απευθείας στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. πρόσληψής τους.

Β. για τη στελέχωση των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. 2

μέλη ΠΕ23-Ψυχολόγων όπως αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα Β.

Οι προσληφθείσες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 28 έως και την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 απευθείας στη σχολική μονάδα-έδρα του Σ.Δ.Ε.Υ. πρόσληψής τους. Για εξαιρετικούς λόγους μπορούν να προσέλθουν για ανάληψη υπηρεσίας αντί της έδρας του Σ.Δ.Ε.Υ. και στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

 

Α/Α Α/Α

ΡΟΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΣΕΙΡΑ

ΠΙΝΑΚΑ

ΚΕΔΑΣΥ

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΠΔΕ
 

1

 

16

 

ΚΑΨΟΚΟΛΗ

 

ΗΛΙΑΝΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ23

 

1987

ΚΕΔΑΣΥ ΚΩ  

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

2

 

5

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

ΠΕ30

 

1075

ΚΕΔΑΣΥ 2o Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

3

 

11

 

ΕΛΠΑΣΙΔΟΥ

 

ΣΩΦΡΟΝΙΑ

 

ΣΟΛΟΜΩΝ

 

ΠΕ30

 

1455

ΚΕΔΑΣΥ 2o Α΄ ΑΘΗΝΑΣ  

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Α/Α Α/Α ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΔΑΣΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΔΕ
 

4

 

13

 

ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ30

 

1629

ΚΕΔΑΣΥ 1o Α΄

ΑΘΗΝΑΣ

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

5

 

14

 

ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ

ΑΝΝΑ

ΜΑΡΙΑ

 

ΜΙΧΑΗΛ

 

ΠΕ30

 

1705

ΚΕΔΑΣΥ 1o Α΄

ΑΘΗΝΑΣ

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

6

 

16

 

ΚΑΡΑΛΗ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΠΕ30

 

1749

ΚΕΔΑΣΥ 2o Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ  

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

7

 

17

 

ΦΑΡ

 

ΣΕΧΑΜ

 

ΑΖΜΙ

 

ΠΕ30

 

1764

ΚΕΔΑΣΥ 2o Γ΄

ΑΘΗΝΑΣ

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

8

 

18

 

ΝΕΛΑΪ

 

ΚΛΑΟΥΡΑ

 

ΛΟΥΑΝ

 

ΠΕ30

 

1787

ΚΕΔΑΣΥ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Β – Σ.Δ.Ε.Υ.

 

Α/Α Α/Α

ΡΟΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ

ΠΙΝΑΚΑ

ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΣΔΕΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΔΕ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΦΑΝΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1367

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ 2o Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

– 5 ώρες , 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 5 ώρες , 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 5 ώρες , 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – 5 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ – 5 ώρες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΡΠΟΥΖΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΤΡΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1960

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΚΟΖΑΝΗΣ – ΜΑΝΩΛΗ ΔΗΜΟΥΔΙΑ – 5 ώρες , 13ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ – 5 ώρες , 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΟΖΑΝΗ – 5 ώρες , 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗ – 5 ώρες , 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΚΟΖΑΝΗΣ – 5 ώρες

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Η σύμβαση των προσληφθέντων λύεται αυτοδικαίως στις 30 Ιουνίου 2023, με την επιφύλαξη των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).

Προσλήψεις Αναπληρωτών ΚΕΔΑΣΥ ΣΔΕΥ Μάρτιος 2023 ανακοινώθηκαν σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 34516/Ε4/27-03-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα:

Πρόσληψη 10 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2022-2023» (με κωδικό ΟΠΣ: 5184992) για το διδακτικό έτος 2022-2023

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/12NqiPfpvv1awSdcqK502okT0h_X1Uw4K/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε