Προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ23 ΠΕ30 Μάρτιος 2023

Προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ23 ΠΕ30 Μάρτιος 2023 ανακοινώθηκαν σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 34521/Ε4/27-03-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ έχοντας ως θέμα:

 

Πρόσληψη 8 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» με κωδικό ΟΠΣ 5070727 για το διδακτικό έτος 2022-2023

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 111 του ν. 4842/2021 (Α΄ 190) και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και ιδίως του άρθρου 63, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 109 «Ανάθεση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων» του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), όπως τροποποιείται και ισχύει.
 4. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 5. Το Π.Δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
 6. Το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
 7. Την αριθ. πρωτ. 94763/Γ2/8-6-2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) υπουργική απόφαση με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 8. Την αριθ. πρωτ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344 – ΑΔΑ: 9ΕΒΕ46ΜΤΛΗ-7ΦΛ) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)».
 9. Την προκήρυξη 2ΕΑ/2022 (ΑΣΕΠ 24) του ΑΣΕΠ.
 10. Τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ των κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30- Κοινωνικών Λειτουργών του ΕΕΠ όπως αναρτήθηκαν στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.
 11. Την αριθ. πρωτ. 66740/30-6-2022 (ΑΔΑ: ΡΖΒ846ΜΤΛΡ-ΙΘ9) Απόφαση 1ης Τροποποίησης της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» με κωδικό ΟΠΣ 5070727 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
 12. Την αριθ. πρωτ. 135190/ΓΔ4/1-11-2022 (Β΄ 5653) απόφαση με θέμα: «Καθορισμός ομάδων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2022-2023».
 13. Την αριθ. πρωτ. 30633/Ε4/17-3-2023 (ΑΔΑ: 99Λ646ΜΤΛΗ-ΔΞΘ) απόφαση με θέμα: «Ειδική πρόσκληση (2η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)».
 14. Τις αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης των υποψήφιων μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30 που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το παράρτημα της ως άνω ειδικής πρόσκλησης.

 

Αποφασίζουμε

 

Προσλαμβάνουμε 6 μέλη ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων και 2 κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών ως προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» με κωδικό ΟΠΣ 5070727 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

 

 

Α/Α

Α/Α ΡΟΗΣ  

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑ ΔΟΣ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ23

 

 

 

 

 

 

 

 

1157

 

 

 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.)

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑ – ΜΑΡΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑ – 5 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΓΕ.Λ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ – 5 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – 5 ώρες

, ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – 5 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΓΓΑΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – 5

ώρες

 

 

 

 

 

 

 

Δ.Ε.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

ΜΑΡΙΝΗ

 

 

 

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

 

 

 

ΠΕ23

 

 

 

 

 

1395

 

 

 

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ – 5

ώρες , 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ – 5 ώρες , 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΠΑΓΟΥ – 5 ώρες , 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ – 5 ώρες , 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ – 5 ώρες

 

 

 

 

Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΑ

 

 

 

 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 

 

 

 

 

ΠΕ23

 

 

 

 

 

1594

 

 

 

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

105ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – 5 ώρες ,

117ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – 5 ώρες , 118ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – 5 ώρες , 131ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – 5 ώρες , 64ο

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – 5 ώρες

 

 

 

 

Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

Α/Α

Α/Α ΡΟΗΣ  

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑ ΔΟΣ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥΡΙΚΛΑΚΗ

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΔΡΙΑΝΗ

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ23

 

 

 

 

 

 

 

1889

 

 

 

 

 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

– 5 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 5 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 5 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 5 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ

ΗΛΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 5 ώρες

 

 

 

 

 

 

Δ.Ε.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

ΠΑΠΠΑ

 

 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΠΕ23

 

 

 

 

 

 

2124

 

 

 

 

 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Π.Ε.)

10ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – 5 ώρες , 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – 5 ώρες ,

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ – 5 ώρες

, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ – 5 ώρες

, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ –

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ – 5 ώρες

 

 

 

 

 

Π.Ε.

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

ΚΑΛΛΗ

 

 

 

 

 

ΣΩΤΗΡΙΑ

 

 

 

 

 

ΛΑΖΑΡΟΣ

 

 

 

 

 

ΠΕ23

 

 

 

 

 

2548

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.)

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ – 5

ώρες , 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

– 5 ώρες , 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΟΝΙΤΣΑΣ – 5 ώρες , ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ – 5 ώρες , ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ – 5 ώρες

 

 

 

 

Π.Ε.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

ΠΙΕΤΡΗ

 

 

 

 

 

 

ΣΟΦΙΑ

 

 

 

 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΣ

 

 

 

 

 

 

ΠΕ30

 

 

 

 

 

 

1067

 

 

 

 

 

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.)

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ –

5 ώρες , 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – 5 ώρες , 6ο

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – 5 ώρες ,

7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – 5 ώρες

, 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – 5

ώρες

 

 

 

 

 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗ

 

 

 

 

ΑΝΘΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

 

 

 

 

ΗΡΑΚΛΗΣ

 

 

 

 

 

ΠΕ30

 

 

 

 

 

1725

 

 

 

 

Β΄ ΑΝΑΤ.

ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.)

15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ – 5 ώρες ,

24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ – 5 ώρες ,

29ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

– 5 ώρες , 31ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΕΣ – 5 ώρες , 33ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ – 5 ώρες

 

 

 

Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Οι προσληφθέντες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 28 έως και την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 απευθείας σε μία από τις σχολικές μονάδες της ομάδας σχολείων της πρόσληψής τους. Η σύμβασή τους λύεται αυτοδικαίως με τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023 για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αντίστοιχα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).

Προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ23 ΠΕ30 Μάρτιος 2023 ανακοινώθηκαν σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 34521/Ε4/27-03-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ έχοντας ως θέμα:

 

Πρόσληψη 8 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» με κωδικό ΟΠΣ 5070727 για το διδακτικό έτος 2022-2023

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1UTUC0OpfDaM7mze5Dm-KcBKZKpIQIwtB/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε