Προσλήψεις: Μαθητεία ΕΠΑΛ ΙΕΚ 2022-2023

Προσλήψεις: Μαθητεία ΕΠΑΛ ΙΕΚ 2022-2023 ανακοινώθηκαν σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 137843/Ε1/7-11-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και θέμα:

Πρόσληψη 20 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης, ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ και ΙΕΚ 2022-2023» με Κωδικό ΟΠΣ 5190277 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», για το σχολ. έτος 2022-2023.

Αναφέρει το έγγραφο:

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 209 «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού του Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας – Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4763/2020» του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), και

β. του κεφαλαίου Ε’ (άρθρα 53-67) του ν.4589/2019 (Α΄ 13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως του άρθρου 63.

 1. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 2. Τo π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
 3. Το π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 4. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
 5. Την αριθμ. 104627/ΓΔ5/7.8.2020 (Β΄ 3344) υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)».
 6. Την αριθμ. 109153/Κ5/12.9.2022 (Β’ 4771) υ.α. «Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας».
 7. Τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης της Προκήρυξης 2ΓΕ/2019, κατηγορίας ΠΕ, (ΦΕΚ Γ΄ 1694/28-7-2021), όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν.
 8. Την Πράξη «Μαθητεία ΕΠΑΛ και ΙΕΚ 2022-2023» με Κωδικό ΟΠΣ 5190277, της αριθμ. 92125/18- 08-2021 πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων με τίτλο «Μαθητεία ΕΠΑΛ και ΙΕΚ (έτη 2021-2022, 2022-2023)», κωδικός ΕΔΒΜ176 (ΑΔΑ: Ρ61646ΜΤΛΡ- ΟΡΒ).
 9. Τις αριθμ. 129051/ΓΔ5/20-10-2022 «Καταγραφή λειτουργικών κενών για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών» και 131182/Κ5/22-10-2022 «Καταγραφή λειτουργικών κενών για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» εγκυκλίους.
 10. Τις αιτήσεις-δηλώσεις περιοχών προτίμησης των υποψήφιων εκπαιδευτικών που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της αριθμ. 100750/Ε1/12-8-2022 (ΑΔΑ: ΨΝΡΣ46ΜΤΛΗ-ΕΛΥ) πρόσκλησης..

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Προσλαμβάνουμε 20 εκπαιδευτικούς κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ και ΙΕΚ 2022-2023» με Κωδικό ΟΠΣ 5190277 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», για το σχολ. έτος 2022-2023, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α Α/Α ΡΟΗΣ ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥ ΜΟ ΚΛΑ ΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗ ΤΑ ΠΙΝΑ ΚΑΣ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΡΑ ΡΙΟ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
 

 

1

 

 

1

 

 

ΜΑΘΗΤΕΙΑ

 

 

ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ

 

 

ΠΕ80

 

 

ΠΕ80

 

 

Α

 

 

460

 

 

70,43

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.) – Μειωμένου

Ωραρίου

 

 

ΑΜΩ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

2

 

11

 

ΜΑΘΗΤΕΙΑ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΕ80

 

ΠΕ80

 

Α

 

1040

 

53,33

ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

 

ΑΜΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
 

3

 

63

 

ΜΑΘΗΤΕΙΑ

 

ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ

 

ΠΕ80

 

ΠΕ80

 

Α

 

1412

 

47,6

ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

 

ΑΜΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 

4

 

58

 

ΜΑΘΗΤΕΙΑ

 

MENTIZIS

 

MARIO

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ82

 

ΠΕ82

 

Α

 

1098

 

42,58

ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

 

ΑΜΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
 

5

 

71

 

ΜΑΘΗΤΕΙΑ

 

ΛΟΥΠΑΣΗΣ

 

ΜΙΧΑΗΛ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ82

 

ΠΕ82

 

Α

 

1229

 

26,63

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

 

ΑΜΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 

6

 

73

 

ΜΑΘΗΤΕΙΑ

 

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΠΕ82

 

ΠΕ82

 

Α

 

1234

 

26,45

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

 

ΑΜΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β΄
 

7

 

74

 

ΜΑΘΗΤΕΙΑ

 

ΜΟΥΔΑΤΣΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ82

 

ΠΕ82

 

Α

 

1237

 

26,4

ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

 

ΑΜΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
 

8

 

58

 

ΜΑΘΗΤΕΙΑ

 

ΓΙΑΧΟΥΝΤΗΣ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ Σ  

ΠΕ83

 

ΠΕ83

 

Α

 

1108

 

19,78

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

 

ΑΜΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 

9

 

14

 

ΜΑΘΗΤΕΙΑ

 

ΤΖΟΥΜΑΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

 

ΠΕ84

 

ΠΕ84

 

Α

 

273

 

22,83

ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

 

ΑΜΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
 

 

10

 

 

2

 

 

ΜΑΘΗΤΕΙΑ

 

 

ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ87

.01

 

 

ΠΕ87.01

 

 

Α

 

 

142

 

 

50,2

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.) – Μειωμένου

Ωραρίου

 

 

ΑΜΩ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

11

 

1

 

ΜΑΘΗΤΕΙΑ

 

ΚΑΡΑΝΙΚΑ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ87

.09

 

ΠΕ87.09

 

Α

 

159

 

49,45

 

ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
 

12

 

3

 

ΜΑΘΗΤΕΙΑ

 

ΦΩΤΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ87

.09

 

ΠΕ87.09

 

Α

 

169

 

48,3

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

 

ΑΜΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
13  

14

 

ΜΑΘΗΤΕΙΑ

 

ΧΑΤΖΗ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ87

.09

 

ΠΕ87.09

 

Α

 

260

 

33,88

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

 

ΑΜΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α΄
 

14

 

15

 

ΜΑΘΗΤΕΙΑ

 

ΒΟΓΛΗ

 

ΛΑΤΙΝΑ

 

ΡΟΥΣΙ

ΠΕ87

.09

 

ΠΕ87.09

 

Α

 

268

 

33,13

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

 

ΑΜΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α΄
 

15

 

17

 

ΜΑΘΗΤΕΙΑ

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑ ΜΠΟΥΣ  

ΒΑΣΙΛΕΙΑ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ87

.09

 

ΠΕ87.09

 

Α

 

285

 

30,28

ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

 

ΑΜΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
 

16

 

20

 

ΜΑΘΗΤΕΙΑ

 

ΔΑΛΑΚΛΙΔΟΥ

 

ΜΑΡΙΑΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Σ ΠΕ87

.09

 

ΠΕ87.09

 

Α

 

314

 

71,58

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

 

ΑΜΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α΄
 

17

 

21

 

ΜΑΘΗΤΕΙΑ

 

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΕ87

.09

 

ΠΕ87.09

 

Α

 

325

 

55,25

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

 

ΑΜΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 

18

 

22

 

ΜΑΘΗΤΕΙΑ

 

ΟΚΟΥΜΟΥΣΗ

 

ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ Σ ΠΕ87

.09

 

ΠΕ87.09

 

Α

 

395

 

36,63

ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

 

ΑΜΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
 

 

19

 

 

3

 

 

ΜΑΘΗΤΕΙΑ

 

 

ΜΕΛΙΣΤΑ

 

 

ΕΛΕΝΗ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΠΕ88

.04

 

 

ΠΕ88.04

 

 

Α

 

 

188

 

 

29,6

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

(Δ.Ε.) – Μειωμένου

Ωραρίου

 

 

ΑΜΩ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

 

20

 

3

 

ΜΑΘΗΤΕΙΑ

 

ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΕ01. 19  

ΤΕ01.19

 

Α

 

112

 

113

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

 

ΑΜΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α΄

 

Οι προσληφθέντες οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 8 έως και την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022, όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση των Διευθυντών Εκπαίδευσης, προκειμένου να απασχοληθούν στο

«Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας», περιόδου 2022 – 2023.

Η σύμβασή τους λύεται αυτοδικαίως στις 30/6/2023.

https://drive.google.com/file/d/13QMulZRY92NXf52I-TYY2sX2d0aZ30H3/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε