Προσωρινοί πίνακες Συμβούλων Εκπαίδευσης Κεντρ. Μακεδονίας

Προσωρινοί πίνακες Συμβούλων Εκπαίδευσης Κεντρ. Μακεδονίας ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Κοινοποίηση προσωρινών αξιολογικών πινάκων μοριοδότησης υποψηφίων συμβούλων Εκπαίδευσης»

Κοινοποιούνται οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης, όπως αυτοί έχουν καταρτιστεί με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 32, του ν.4823/2021 (Α΄136), καθώς και οι πίνακες των υποψηφίων που έχουν υποχρέωση εξέτασης ξένης γλώσσας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 6 του άρθρου 33, και την παρ. 4 του άρθρου 40 του ίδιου νόμου.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των ανωτέρω πινάκων αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής υποβολής των αιτήσεων (https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, ήτοι από

την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 έως την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 23:59.

Στη συνέχεια αναφέρεται ο προσωρινός πίνακας μοριοδότησης των υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας

 

Σειρά Αρ. Πρωτοκ. Αριθμός Μητρώου Υποψήφιος Ειδικότητα Περιφερειακή Διεύθυνση Κλάδος ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: (2)+(3) 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 2α) ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 2αα) 1οΔιδακτορικό 2αβ) 2οΔιδακτορικό 2αγ) 1οΜεταπτυχιακό 2αδ) 2οΜεταπτυχιακό 2αε) Διδασκαλείο 2αστ) 2οΠτυχίο(4ετές) 2αζ) 2οΠτυχίο(<4ετές) 2αη) ΠτυχίοΕΣΔΔΑ 2αθ) 3οΠτυχίο 2β) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 2βα) ΣΕΛΜΕ/ΣΕΛΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ 2ββ) ΑΕΙ(9μήνες ή 300ώρες) 2βγ) ΠΕΚΕΣ/ΠΕΚ/ΙΕΠ/ΠΙ/ΟΕΠΕΚ 2βδ) ΕΚΔΔΑ/ΔΟΕ/ΟΛΜΕ 2βε) Μείζον Πρόγρ.Επιμόρφωσης 2βστ) Θεματ. Ενοτ. ΕΑΠ 2βζ) ΤΠΕ Β-Επιπέδου 2βη) ΤΠΕ Β1-Επιπέδου 2γ) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 2γα) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γβ) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γγ) 1η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2γδ) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γε) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γστ) 2η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2δ) ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 2δα) ΒΙΒΛΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ 2δα.i) Βιβλία Διεθνή 2δα.ii) Βιβλία Ελληνικά 2δα.iii) Κεφάλαια Διεθνή 2δα.iv) Κεφάλαια Ελληνικά 2δα.v) Πρακτικά Διεθνή Συνεδ. 2δα.vi) Πρακτικά Ελληνικά Συνεδ. 2δα.vii) Σχολ.Εγχ. 2δα.viii) Ομάδα Σύνταξης ΑΠΣ 2δα.ix) Εκπ. Λογισμικό 2δα.x) Επιμ. Υλικό 2δβ) ΑΡΘΡΑ 2δβ.i) Άρθρα Διεθνή 2δβ.ii) Άρθρα Ελληνικά 2ε) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Ανώτατο Όριο: 3α+3β+3γ 3α) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3αα) Διδακτική Εμπ. σε Σχολ.Μονάδες 3αβ) Διδακτική Εμπ. σε ΠΣ/ΠΕΙ.Σ(θετική Aξ.) 3β) ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 3γ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3γα) ΙΕΠ,ΠΙ,ΑΕΙ 3γβ) Ε.Ε. και Διεθνείς Οργαν. 3δ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 3ε) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3εα) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-1 3εβ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-2 3εγ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-3 3εδ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-4 3εε) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-5 3εστ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-6
1 2998 163814 ΣΥΡΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 46,625 21,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4,5 3 0 0 0 1 0,75 0,5 0,75 1 0 0,1 1,5 0 1,5 0 25,125 14 9 9,75 0 2,8 4 2 3 3 8,125 0 0 5,25 0 2,75 0,125
2 3873 182393 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 39,25 20 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 19,25 13 9 14,25 0 0 4 2 2 0 6,25 0 0 6 0 0 0,25
3 3124 185604 ΑΛΜΠΑΝΑΚΗ ΞΑΝΘΗ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 37,725 25 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0,5 2,75 2,375 0,75 1 0 0,3 2 1 2,5 0 12,725 10,35 3,25 3,25 0 3,1 4 1 3 1,5 0,875 0 0 0 0 0,625 0,25
4 4281 175144 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 33,8 18,8 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0,3 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1,5 1,5 0 0 0 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 14,5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
5 3779 195039 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 33,5 14,25 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2,25 2,25 0 2 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 19,25 10,25 8,25 8,25 0 0 2 0 2 0 9 0 2,625 3 0,75 2,625 0,75
6 4010 165472 ΤΕΡΛΙΜΠΑΚΟΥ ΖΩΗ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 33 17 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0 0 0,5 1,5 1,5 0 0 0 2 2 1 0 16 10 9 20,5 0 0 1 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0
7 4168 194975 ΑΚΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 29,85 18,6 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,6 0 1 0,6 0 0 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 3 3 0 2 0,5 0 0 0,125 0,75 1 0 0 0 0 0 0 11,25 10,5 9 15,5 0 0,5 1 0 1 0 0,75 0 0 0 0 0 0,75
8 3527 162105 ΦΑΡΣΙΑΡΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 29,25 12,25 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 17 11 9 22,5 0 0 2 0 2 0 6 0 0 6 0 0 0
9 3687 398058 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 26,7 17,7 12 6 0 0 3 0 3 0 0 0 2,7 0 2 0,7 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 3659 209350 ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 26,625 19 13 6 5 4 0 0 0 2 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 2 1 2 0 7,625 7,5 7,5 7,5 0 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0,125
1 3340 152788 ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 52,7 25,7 13 6 5 4 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 1 0,7 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 1 1,25 1,75 3,625 1,5 0 0 0,5 2 2,5 2 2 27 14 5,5 5,5 0 5 4 2 3 4 9 0 6 4,875 0 0,125 0,5
2 2574 149799 ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 51,4 25,5 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 3 3 0 4,5 0 0 2,25 1,25 0 0 0 0,3 0 0 0 1,5 25,9 12,9 9 9 0 2,9 1 1 0 4 9 0 0 6 0 3 0
3 3210 155876 ΖΑΓΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 50,625 27 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0 1,5 0,5 0 1 0 0,05 2 1,5 1,75 2 23,625 14 6,75 6,75 0 5 4 2 3 4 5,625 0 0 3 0 2,625 0
4 3594 140261 ΒΟΡΒΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 50 23 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 1 1 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 4 0 0,75 3 3 0 0 0 0,2 2 2 2 0 27 14 9 12,75 0 3,4 4 2 3 4 9 0 0 6 0,875 3 0
5 4364 156453 ΦΡΟΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 49,1875 27 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1,5 0 0,5 2 0,625 0 0 0 0,05 2 2 1,5 2 22,1875 14 9 11,75 0 5 4 2 2 0 8,1875 0 0 6 0 0,25 1,9375
6 3235 905928 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 46,375 22,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0,9 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 3,5 0 0,25 3 1,5 0 1 0,5 0,1 2 2 1 0 23,875 14 9 15 0 5 4 2 3 4 5,875 0 0 5,625 0 0,25 0
7 4412 906632 ΓΚΑΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 46,275 19,275 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,4 0 1 0,9 1 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 1,875 1,125 0 0 0 0,25 0,25 0,625 0 0 0 0 0,75 0 0,75 2 27 14 8,5 8,5 0 4,6 4 2 2 4 9 0 0 6 0 2 1
8 3136 175659 ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 44,175 20,3 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 1 0,3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5 3 0 1 0 0,5 0,5 1,5 0 0 0 0,1 2 0 2 2 23,875 14 9 12,75 0 1 4 1 3 1,5 8,375 0 0 6 0 2,375 0
9 3099 163839 ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 43,725 23,9 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,9 0 1 1 0,9 0 0 1 0 3 0 2 0 0 1 0 5 3 0 1 0 0 1 3 0 1 0 0 2 2 1,5 2 19,825 12,7 9 12,5 0 0,7 3 0 3 4 3,125 0 0 0 0,375 2,75 0
10 4393 189309 ΚΟΛΙΤΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 43,2 23,2 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,7 0 1 0,7 0 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4 2,5 0 1 0,5 0 0 1 0 0 0 0 1,5 1 0,5 2 20 14 9 14,5 0 3,9 2 1 1 0 6 0 0 6 0 0 0
11 3437 212450 ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 42,45 27 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,7 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0 1 0 0,25 0 0 0,25 0,8 2 2 1,25 2 15,45 13,45 7,25 7,25 0 2,2 4 2 2 0 2 0 0 0 1,625 0,375 0
12 2811 398017 ΓΑΛΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 42,25 22 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 20,25 13 9 10,5 0 0 4 2 3 0 7,25 0 0 6 0 0,875 0,375
13 3559 182584 ΧΛΑΠΟΥΤΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 41,75 22,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0,25 0,5 0,25 0 1 0 0 2 2 0 1,5 19,25 13 9 15,5 0 0 4 1 3 0 6,25 0 0 6 0 0,25 0
14 2421 183257 ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 39,85 21,85 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1,35 1,35 0 1 0 0,25 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 18 12 9 14,75 0 0 3 1 2 0 6 0 0 6 0 0 0
15 4118 197460 ΣΑΧΑΝΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 39,775 24 13 6 0 4 3 0 3 0 0 1 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 3,5 3 0 0 0 0,375 3 0,75 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 15,775 9,4 9 10,5 0 0,4 0 0 0 0 6,375 0 0 6 0 0,375 0
16 3623 179797 ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 39,5 22,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0,75 0,5 1 0,25 0 1 0 0,15 2 1,5 2,25 0,5 17 14 9 18 0 5 4 2 3 0 3 0 0 0 0 3 0
17 3737 162515 ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 38,55 19,575 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,575 2,575 0 1 0 0,5 0 0,875 0 0 0 0,2 0 0 0 0 18,975 13,6 9 15,75 0 0,6 4 2 3 0 5,375 0 0 0 1,375 3 1
18 2787 195337 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 38,375 25 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 0 0,5 1 3,25 1 0 0 0 0 2 2,5 1,5 0 13,375 13 9 9,5 0 0 4 2 2 0 0,375 0 0 0 0 0,125 0,25
19 2330 205875 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 36,75 17,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 19,25 12 8 8 0 0 4 2 2 0 7,25 0 0 6 0 1,25 0
20 2168 905932 ΝΑΟΥΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 35,9 17,9 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0,9 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 18 9 9 24 0 0 0 0 0 0 9 0 3,5 6 0 0 0
21 2076 195448 ΧΑΜΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 34,625 24,25 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0,7 0 0 1 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3,25 3 0 1,5 0 0,25 2 0,625 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0,5 10,375 8,5 5,5 5,5 0 0 3 0 3 0 1,875 0 0 0 0,375 0,75 0,75
22 3412 175695 ΣΑΡΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 34,3 17,2 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 2,2 0 1 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0,2 2 0 2 0 17,1 11,1 9 19,25 0 0,1 2 0 2 0 6 0 0 6 0 0 0
23 2587 195378 ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 33,5 19,7 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0,7 0 1 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 1,5 0 0 3 0,75 0 1 0 0,1 0,5 0,5 0 0,5 13,8 13,3 9 10,5 0 0,3 4 2 3 0 0,5 0 0 0 0 0,25 0,25
24 2790 169555 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 33,0125 14,2 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 3,7 0 2 0,1 0,6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 18,8125 10 9 16,5 0 0 1 0 1 0 8,8125 0 0 6 0 2,375 0,4375
25 4037 183561 ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 32,65 18,875 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 4,375 2,375 0 1 0 0,25 0 1,125 0 0 0 0 2 0,5 2,25 1 13,775 13,4 9 15 0 0,4 4 1 3 0 0,375 0 0 0 0 0,375 0
26 4147 175704 ΣΚΕΜΠΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 32,575 15,575 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3,7 0 1 1 0,7 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 0,875 0,375 0 0 0 0,375 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 17 11 9 16,75 0 0 2 0 2 0 6 0 0 6 0 0 0
27 2576 150643 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 31,175 14,2 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 1 0,2 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0,625 0,5 0,125 0 0 0 0 2 0 2 0 16,975 10,1 9 21,5 0 0,1 1 0 1 0 6,875 0 0 6 0 0,875 0
28 4365 182456 ΖΕΤΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 30,625 13 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0,125 0 1,5 0,75 1 0,25 0,35 2 0 2 0 17,625 14 9 10,5 0 5 4 1 3 0 3,625 0 0 2,25 0 1,375 0
29 3293 196909 ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 30,5 12 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,5 12 9 13,5 0 0 3 0 3 0 6,5 0 0 6 0 0 0,5
30 2937 209604 ΜΙΤΙΝΤΖΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 29,2 19,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,25 2,25 0 2 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 9,95 9,95 8,75 8,75 0 0,2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31 3246 201672 ΜΑΚΡΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 29 20 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 2,25 1,375 0 0 0 0 2 2 0 1 9 9 9 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 3839 183651 ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 29 11,75 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,75 1,75 0 0 0 0 1,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 17,25 14 9 14,5 0 5 3 0 3 0 3,25 0 0 0 3,25 0 0
33 3147 401187 ΚΑΡΑΜΑΝΕ ΕΥΦΗΜΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 28,85 18,225 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,6 0 1 0,6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,625 2,625 0 1 0 0,125 1 0,5 0 0 0 0 2 1 1,25 1 10,625 10 9 10,5 0 0 1 1 0 0 0,625 0 0 0 0 0 0,625
34 3900 212346 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 27,25 17,1 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0,1 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 1 0 3 2 0 0 0,25 0 1 0,75 0 0 0 0 1 0 1 0 10,15 10,15 6,75 6,75 0 0,4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2386 189673 ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 25,75 16,75 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,75 2,75 0 2 0 0 0,5 0,25 0 0 0 0 1 0 1 0 9 9 9 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2522 201513 ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 24,5 12 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2,5 0 1 0 0,25 0 0,25 0 1 0 0 1,5 0 1,5 0 12,5 12 9 9,75 0 0 3 1 2 0 0,5 0 0 0 0,25 0 0,25
37 2252 201717 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 24 15,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 8,5 7,75 7,75 7,75 0 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0,75
38 3871 197504 ΣΤΕΦΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 19,9 9,9 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 1 0,4 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 9 17,5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2994 220464 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 14,625 7,375 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0,875 0,375 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 7,25 7,25 7,25 7,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4162 223044 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 41 25,5 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 0 0 0 2,5 1,375 0 0 0 0 2 1,5 1,25 0 15,5 12,5 7,5 7,5 0 2 3 0 3 0 3 0 0 0 0 3 0
2 3816 182615 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 40,25 21 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0,75 1 0 1 0 0,7 2 2 0,5 2 19,25 14 8,5 8,5 0 5 4 2 3 1,5 3,75 0 0 3 0 0,75 0
3 2590 170244 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 37,4 18 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 19,4 12,9 9 11 0 0,9 3 0 3 4 2,5 0 0 0 1,375 1,125 0
4 3998 156630 ΛΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 37,075 19 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 4 3 2 0 0 0 3 0,5 0 0 0 0 1 1 0 0 18,075 9,7 9 9,75 0 0,7 0 0 0 4 4,375 0 1,75 2,625 0 0 0
5 2460 183730 ΒΕΝΑΡΔΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 36,6 20,75 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2,75 2 0 0 0,25 0 0 1 0,75 0 0 0 0,75 0 0,75 0 15,85 11,1 9 9 2,625 2,1 0 0 0 1,5 3,25 0 0 0 0 3 0,25
6 3914 191020 ΤΣΑΜΠΟΥΚΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 35,95 23,95 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3,2 0 2 0,2 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 3,75 1,75 0 0 0 0 1,5 0,25 0 0 0 0 2 1,5 1 0 12 10 9 9,75 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1,5 0,5 0 0
7 2349 905430 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 35,775 17,675 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0,9 0,9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,875 1,875 0 1 0 0 0 0,875 0 0 0 0 2 0 2 1 18,1 12,1 9 30,25 0 0,1 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
8 3741 183814 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 34,825 13,95 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,7 0 1 1 0,7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,25 3 0 3 0 1,25 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 20,875 14 9 11,25 0 5 0 0 0 0 6,875 0 0 5,25 0 1,625 0
9 2750 156695 ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 34,75 15 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0 0 0 1,75 0 1 0 0 2 0 2 0 19,75 10,5 9 13,25 0 0,5 1 0 1 4 5,25 0 0 4,125 0 1,125 0
10 2770 180306 ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 32 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 2,5 1 0 0 0 0 2 0 2,25 0 20 14 9 19 0 5 4 2 3 0 6 0 0 6 0 0 0
11 3162 209850 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 30,325 14,45 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,7 0 1 1 0,7 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 1,75 1,75 0 1 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 15,875 11,25 3,25 3,25 0 5 3 0 3 1,5 3,125 0 0 0 1 1,75 0,375
12 3954 209901 ΜΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 30,1 21,6 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0,6 0 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 4,5 2,5 0 1 0 0 0 1,5 0 0 0 0 2 0,5 2 2 8,5 8,5 8,5 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2262 209853 ΓΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 29,65 15,4 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 2,4 0 1 0,4 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,25 9 9 9,5 0 0 0 0 0 0 5,25 0 0 5,25 0 0 0
14 2288 217893 ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 29,55 17,375 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0,375 0,375 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0 0 0 0 0 12,175 11,55 8,25 8,25 0 0,3 3 0 3 0 0,625 0 0 0 0 0,625 0
15 4209 217831 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 29,15 17,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1,25 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 1 1 0 0 11,4 11,4 7 7 0 0,4 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2140 212878 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 22,925 11,675 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 1,3 0 0 0,3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,375 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 11,25 7,5 7,5 7,5 0 0 0 0 0 0 3,75 0 0 3,75 0 0 0
17 2309 227048 ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 18,85 9,25 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6 9,1 9 9,75 0 0,1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0
18 3823 217898 ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 16,625 7 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,625 9 6 6 0 0 3 0 3 0,5 0,125 0 0 0 0 0,125 0
1 2561 160137 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 55 28 13 6 5 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 0,5 0 0 0,75 1,625 0 1 0,125 0,2 2 2 0,25 2 27 14 9 10,75 0 5 4 2 3 4 9 0 0 6 0 3 0
2 4440 161173 ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 50,6125 25,9 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3,4 0 1 1 0,9 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 3,5 3 0 3,5 0 0,25 0,5 1 0 0 0 0,3 0,5 0,5 0 2 24,7125 11,9 7,5 7,5 0 3,4 1 0 1 4 8,8125 0 0,4375 6 0 2,375 0
4 2364 195624 ΤΑΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 45,5 25,5 13 6 5 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 0 0,5 0 0,75 1,875 0 1 0,125 0,1 2 2 0 2 20 14 9 11,75 0 1 4 2 3 0 6 0 0 6 0 0 0
5 2869 171810 ΤΣΕΡΜΠΑΚ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 42,075 19 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 0,5 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 2 23,075 13,2 9 15 0 0,2 4 2 3 1,5 8,375 0 0 6 0 2,375 0
6 3049 187048 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 41,5 22 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,5 3 2 0,5 0,25 0 0,75 0 0 0 0 0,1 0,5 0,5 0 0 19,5 13,5 9 11,5 0 0,5 4 2 2 0 6 0 0 6 0 0 0
7 2540 171799 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 40,175 22,5 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0 1,75 1,125 0 1 0 0,1 2 2 0 0,5 17,675 12,55 6,75 6,75 0 3,8 2 2 0 3,5 1,625 0 0 0 1,25 0,375 0
8 2362 198032 ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 39,75 19 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 2,5 0 0 1,75 2,625 0 0 4,75 0,3 2 1,5 0,5 0 20,75 14 9 9,75 0 5 4 2 3 0 6,75 0 0 5,25 0,75 0,75 0
10 2476 189971 ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 39,5 21,5 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 3,5 3 0 3 0 0 0,25 0,125 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 18 12 9 10,25 0 0 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
11 3057 210033 ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 38,925 22 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0 0 0,75 2,25 0 0 0 0 2 3 1,5 0 16,925 12,925 8,625 8,25 0,375 0,3 4 2 3 0 4 0 0 3 0 1 0
16 3453 195577 ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 24,075 8,45 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0,2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 15,625 10 9 12 0 0 1 0 1 0 5,625 0 0 5,625 0 0 0
17 4256 218334 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 23,875 11,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0,7 1 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,375 5,75 5,75 5,75 0 0 0 0 0 0 6,625 0 0 5,625 1 0 0
19 2436 905367 ΜΑΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 23 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 30,5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
3 3367 143275 ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 49,5 24,5 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 5 3 0 3,5 0 0 0 2,625 0,75 1 0 0,3 2 2 0,5 0 25 12 3,5 3,5 0 4,5 4 2 3 4 9 0 0 6 0 3 0,9375
9 2702 190066 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 39,65 19,025 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,9 0 1 0,9 0 1 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 1,125 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 1 1 0 0 20,625 12 9 15 0 0 3 2 1 0 8,625 0 2,625 6 0 0 0
12 2971 170636 ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 32,25 12,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,25 3 0 0 0 0 0 0,375 0 0 3 0,2 1,25 0 1,25 0 20 14 9 16 0 5 2 1 1 0 6 0 0 6 0 0 0
13 2260 182707 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 30,7 12,7 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2,7 0 0 0,7 0 1 0 1 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 18 12 9 15,5 0 0 3 2 1 0 6 0 0 6 0 0 0
15 2248 190090 ΛΕΓΟΝΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 28,25 21,25 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 1,25 0,75 0 0 0 0 0,5 0,25 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 7 6,5 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5
18 3449 213290 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 23,8125 16,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 7,3125 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 1,8125 0 0 0 1,375 0 0,4375
14 2307 182720 ΞΩΜΑΛΗ ΡΑΛΛΙΩ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 30,125 20,125 9 6 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 2,125 0,125 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 10 10 9 14,5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 3371 207429 ΤΣΙΑΧΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 18,825 7,7 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,7 0 1 1 0,7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,125 7 5 5 0 0 2 1 1 1 3,125 0 0 2,625 0 0,5 0
1 2340 167291 ΣΥΒΑΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 43,5 20,5 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 0 0,5 1,5 0 0 1 0 0 0,5 5 3 0 0 0 0 1 2,125 0 0 0 0 2 0 2,5 0 23 14 9 12,75 0 2 4 1 3 0 9 0 0 6 0 2,625 1,9375
2 3863 184119 ΕΝΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΝΤΙΑΝΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 41,875 21 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 1 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 3,5 3 0 1 0,5 0,25 2 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 20,875 12 9 13,5 0 0 3 0 3 0 8,875 0 0 6 0 2,875 0
3 2475 160423 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 30,4 17,4 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 1 0,9 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 2,5 1,5 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0,5 13 10 9 11,25 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
4 2619 182745 ΙΑΣΟΝΙΔΟΥ ΦΩΣΤΗΡΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 28,8 15,8 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1,8 0 0 1 0,3 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 3 1,5 0 0 0 0 2 2 2 0 13 13 9 17,25 0 0 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2236 180945 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 26,875 14,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12,375 12 9 15,5 0 0 3 0 3 0 0,375 0 0 0 0 0,375 0
6 2086 178550 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 25,25 10,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 0 1 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0,125 0 0,375 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 14,75 12,5 9 12,25 0 0,5 3 2 1 2 0,25 0 0 0 0 0 0,25
7 2985 195754 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 25 10,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0,5 2 1,25 0 0,5 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0,75 0 0,75 0 14,5 13 9 10,5 0 0 4 1 3 0 1,5 0 0 0 0 0 1,5
8 3854 207482 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 20 8,75 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 1 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 11,25 11 9 10,75 3,75 0 2 0 2 0 0,25 0 0 0 0 0 0,25
1 3195 225931 ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 45 27 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 3 0 0 2,25 0,5 0 0 0 0 2 3 1,25 1 18 14 9 11 0 4,9 1 1 0 0 4 0 0 2,625 0 0 1,375
2 2539 569681 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 43,875 24 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 3 0,5 0 2 0,5 0 0 0 0 2 4 1,25 2 19,875 14 9 9 0 3,8 4 2 3 4 1,875 0 0 1,125 0 0,75 0
3 2178 185482 ΚΑΠΑΧΤΣΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 43,8375 23 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 0 1 0 0 0,5 2,5 0 2 0 0 0 0,5 5 3 0 3 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 2 2 2,25 2 20,8375 13,4 9 11,75 0 0,4 4 2 3 0 7,4375 0 0 6 0 0,75 0,6875
4 3932 572003 ΔΕΛΗΜΠΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 41,375 17,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 0,9 1 0 0 0,5 2,5 0 2 0 0 0 0,5 4 3 0 0,5 0 0,25 1,75 1,125 0 0 0 0 1 0 1 0 23,875 14 9 14,5 0 4 4 1 3 1,5 8,375 0 0 6 0 2,375 0
5 2660 203352 ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΣΩΦΡΟΝΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 41 25 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 1 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4,5 3 0 0 0,5 0 3,25 0,75 0 0 0 0,1 1,5 1 0,5 0 16 14 8 8 0 5 2 0 2 0 2 0 0 0 1,375 0,125 0,5
6 3855 181169 ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 40,25 17,75 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,75 1,75 0 1,5 0 0 0 0,25 0 0 0 0 2 2 0 0 22,5 14 9 16,25 0 2,1 3 0 3 0 8,5 0 0 6 0,75 1,75 0
7 3032 609209 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΔΑΜΟΣ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 40,05 24,8 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 3,8 0 2 1 0,3 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 5 3 0 0 0,75 0 1,25 2,875 0 0 0 0 2 4 1,75 2 15,25 14 5 5 0 5 4 2 3 0 1,25 0 0 0 0 0,5 0,75
8 4112 184368 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 38,75 23,375 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 3,875 1,875 0 1,5 0,25 0,125 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 15,375 9 9 13 0 0 0 0 0 0 6,375 0 0 6 0 0,375 0
9 2907 570095 ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 37,7 23 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0 1 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 5 3 2 0 0,25 0,5 1,25 0 0 0 0 0,1 2 2,5 0 0 14,7 13,2 9 15,75 0 0,2 4 2 3 1,5 0 0 0 0 0 0 0
10 2094 579888 ΒΡΟΧΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 36,75 20,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3,5 0 1 1 1 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 3 2,25 0 1 0 0,125 0,25 0,625 0 0 0 0,25 0,75 0,5 0,25 0 16,25 12 9 10,5 0 0 3 0 3 0,5 3,75 0 0 0 0,75 3 0
11 4132 164706 ΜΑΝΙΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 36,075 16,45 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0,2 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 1 1 0 0 19,625 8,25 8,25 8,25 0 0 0 0 0 4 7,375 0 0 6 0 1,125 0,25
12 2698 609771 ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 35,3 17,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0,5 0,25 0,5 0,125 0,75 0 3 0 1 0 1 0 17,8 13,8 9 7,25 3,625 0,8 4 1 3 0 4 0 0 0 2,125 1,125 0,75
13 3180 172925 ΠΟΘΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 34,5 11,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 23 14 9 13,75 0 3,1 3 0 3 0 9 0 2,1875 6 0,375 2,75 0
14 2494 186081 ΚΩΦΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 33,5 21,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 1 1 1 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 5 3 0 2,5 0,75 0,25 6 1,5 0 0 0 0,25 2 4 1,5 2 12 10,5 6 6 0 0,5 4 2 3 0 1,5 0 0 0 0 0,25 1,25
15 2922 224262 ΤΟΥΠΛΙΚΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 30,6 20,1 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,6 0 1 0,6 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4,5 2,5 0 1 0 0 0 1,5 0 0 0 0 2 0 2 0,5 10,5 10,5 7,5 7,5 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
16 3797 190348 ΓΚΕΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 29,325 15,075 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 2,575 2,575 0 0 0 0 0 2,375 0 0 0 0,2 0 0 0 0 14,25 14 9 11,5 0 1,6 4 2 3 0 0,25 0 0 0 0 0 0,25
17 4465 207704 ΧΑΝΔΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 27 9 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,7 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12 9 15,25 0 0 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
18 4073 186072 ΚΟΤΑΜΠΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 26,875 16,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3,5 0 1 1 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,375 9 9 10,5 0 0 0 0 0 0 1,375 0 0 0 1,375 0 0
19 2138 229021 ΒΕΝΤΙΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 24,75 14 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 1 0 0,5 2,5 0 2 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,75 10,75 7,75 7,75 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2687 203450 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 23,25 11 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 2,5 0 2 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,25 12 9 9 0 0 3 0 3 0 0,25 0 0 0 0 0 0,25
21 2666 198431 ΑΔΑΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 21,125 13,625 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 3,125 2,125 0 0,5 0 0,375 1,25 0 0 0 0 0 1 0,5 0,5 0 7,5 5,5 1,5 1 0,5 0 4 2 3 0 2 0 0 0 0 0 2
22 2705 572284 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 19,85 5,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 14,35 10,1 9 16,5 0 0,1 1 0 1 0 4,25 0 0 2,25 1,25 0 0,75
23 3729 210469 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 18,75 9,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,25 8,5 5,5 5,5 0 0 3 0 3 0 0,75 0 0 0 0 0 0,75
24 4267 609138 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 15,75 6,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,25 9 9 11,25 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0,25
1 2963 220808 ΤΖΙΩΡΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΕ07 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 34,175 17,55 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0,5 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,55 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05 0,5 0,5 0 0 16,625 14 7,5 7,5 0 3,8 3 0 3 0 2,625 0 0 0 2,625 0 0
2 3864 171245 ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ07 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 31,2 13,7 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3,7 0 2 0,9 0,8 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,5 10 9 12,25 0 0 1 0 1 0 7,5 0 6 0 0 1,5 0
3 3509 198821 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ07 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 29,65 14,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,7 0 0,5 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 15,15 13,65 7,75 7,75 0 1,9 4 2 3 1,5 0 0 0 0 0 0 0
4 3861 174162 ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ07 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 26,05 14,05 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 1 0 0 1 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0,05 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05 0 0 0 0,5 12 12 9 18 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 3803 184587 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ ΠΕ07 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 22,05 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,05 13,8 9 14,5 0 0,8 4 1 3 0 0,25 0 0 0 0,25 0 0
6 3457 186811 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ07 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 17 6 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10,25 8,75 8,75 0 1,5 0 0 0 0 0,75 0 0 0,75 0 0 0
7 4374 206026 ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕ07 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 14,5 5,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3473 154589 ΚΑΡΤΣΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 35,875 16,5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 0 1 1,25 0,75 1 0,125 0,75 1 0,5 0,5 0,5 19,375 14 9 10,5 0 1,5 4 2 3 4 1,375 0 0 0 1,25 0,125 0
2 4050 174197 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 28,7 12,7 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,7 0 1 1 0,7 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16 10 9 17,5 0 0 1 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0
3 4617 198903 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ ΙΣΜΗΝΗ ΠΕ08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 21,95 11,5 7 0 0 0 3 0 3 0 0 1 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,45 9,2 9 11,25 4,25 0,2 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0 1,25 0
4 2863 171352 ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 21,475 12,725 9 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,325 1,325 0 0 0 0,125 0 0 0 1 0 0,2 0 0 0 2 8,75 4,75 4,25 4,25 0 0,5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
5 2960 203610 ΠΟΡΤΙΚΑ ΑΝΝΑ ΠΕ08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 18,85 11,1 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2,1 0 1 0,1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,75 7,75 7,75 7,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2318 572429 ΝΤΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 47,575 23,9 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 2,4 0 0 1 0,9 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 2,5 0 0 3,75 0,625 0 1 0 0 2 1,5 2,25 0 23,675 13,05 8,25 8,25 0 0,8 4 2 3 4 6,625 0 0 6 0 0 0,625
2 2573 151855 ΟΞΥΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 45 27,3 13 6 5 4 0 0 0 0 0 0 3,8 0 2 0,4 0,9 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 1 0 0 1,25 1,75 0 0 0 0 2 2 1,75 2 17,7 13,7 9 10,5 0 2,7 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0
3 4081 195882 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 42,625 23,625 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1,625 0,375 0 0 0 0,375 0 0 0 0 0 0 1,25 1 0,25 2 19 13 9 12,75 0 1 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
4 4262 571721 ΡΑΠΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 42,6 18,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 4,5 3 0 1,5 0 0,25 2 1,125 0 0 0 0 1,5 0 1,5 0 24,1 13,6 9 13,75 0 0,6 4 2 3 1,5 9 0 0 6 0 3 0,25
5 2459 166619 ΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 42,1 19,85 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,85 0,85 0 0 0 0 0,5 0,25 0 0 0 0,1 2 2 0 0 22,25 14 9 19,5 0 1,1 4 2 2 0 8,25 0 0 6 0,375 1,875 0
6 4069 576529 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 41,9 19 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,9 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0,5 0 0 0 1,375 0,75 1 0 0,05 2 2 1,25 0 22,9 12,4 9 11 0 0,4 3 2 1 1,5 9 0 0 6 0 2,5 0,9375
7 3175 225027 ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 40,5 23 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 2 1 0 0,125 2 1,125 0 1 0,75 0,15 2 2 2,5 0 17,5 14 9 6,75 3,375 5 4 1 3 0,5 3 0 0 0 0 3 0
8 3495 151870 ΣΑΡΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 40,225 16,425 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 1 0,3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,125 2,125 0 1,5 0 0,375 0,25 0 0 0 0 0 2 1,5 0,5 0 23,8 13,3 9 17,5 0 1,3 3 1 2 1,5 9 0 0 6 0 1,625 1,4375
9 4366 612423 ΚΟΥΠΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 39,325 23 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,7 1 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 2,5 0 0 2 0,375 0 0 0 0 2 2 0,5 0 16,325 11,2 9 10,75 0 0,2 2 1 1 0 5,125 0 0 4,875 0 0 0,25
10 3216 619816 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 38,875 26 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 2 1 0 1 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 3 0 0 1,75 0 0 0 0 0 2 1,5 0,5 0 12,875 8,5 8,5 8,5 0 0 0 0 0 0 4,375 0 0 3,75 0 0 0,625
11 3105 572495 ΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 38,875 18,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 3,75 1,75 0 0 0 0 1,75 0 0 0 0 0 2 2 0,25 2 20,125 10 9 9,5 0 0 1 1 0 3 7,125 0 0 5,625 0,375 0,375 0,75
12 4341 577588 ΥΦΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 38,0375 19,725 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0,5 4 3 0 0 0 1 0 1,725 0,475 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0,125 0,1 1,25 0,5 0,75 0 18,3125 12 9 13,75 0 0 3 0 3 0 6,3125 0 0 6 0 0 0,3125
13 3464 587807 ΚΥΡΓΥΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 37,475 18,475 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 4,975 2,975 0 0 0 0 1,75 0,125 0 1 0 0,1 2 2 0,75 0 19 13 9 12,5 0 0 4 1 3 0 6 0 0 6 0 0 0
14 3725 194366 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 35,5 19,625 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 2,625 0,625 0 0 0 0 0,5 0,125 0 0 0 0 2 2 0 0 15,875 9 9 10,25 0 0 0 0 0 0 6,875 0 0 6 0 0,875 0
15 3516 571731 ΑΛΗΠΑΣΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 34,6375 20,7 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0,2 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 3 0,375 0 0 0 0 2 2 1 2 13,9375 13 9 17 0 0 4 2 2 0 0,9375 0 0 0 0,25 0 0,6875
16 2375 182955 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 32 15 8 0 0 4 0 0 3 0 0 1 4 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 17 11 9 15,5 0 0 2 0 2 0 6 0 0 6 0 0 0
17 3028 619965 ΚΑΒΑΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 31 21 12 6 0 4 0 0 0 2 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4,5 3 0 1,5 0 0 0,25 0,375 0 1 0,125 0,05 1,5 1 0,5 0 10 5,625 1,625 1,5 0,125 0 4 2 3 0 4,375 0 0 1,875 0 2,5 0
18 3963 597318 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 26,875 17,375 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2,875 1,625 0 0 0 0 1,5 0,125 0 0 0 0 1,25 1 0,25 0 9,5 9,5 8,5 8,5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 3482 616074 ΚΑΖΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 23,25 8,25 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0,5 15 9 9 12,5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
20 4299 590251 ΜΑΥΡΑΚΗ ΒΑΙΑΝΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 22,25 13,25 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1,75 0,75 0 0 0 0 0,5 0,25 0 0 0 0 1 1 0 0 9 7,75 7,75 7,75 0 0 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0 0 1,25
21 3015 214544 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 19,8 10,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0,5 0 0 1 0,5 0 0 0 0 1 0,5 0,5 0 9,3 9,3 7,5 7,5 0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3188 161258 ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 44,5 22,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0,75 0,25 2 0 0 0 0 2 0 2 2 22 14 9 15,75 0 2,3 4 2 2 1,5 6,5 0 0 6 0 0,25 0,25
2 2169 199274 ΤΖΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 28,75 21,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 7,25 7,25 7,25 7,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2850 155298 ΤΣΕΡΠΕ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 40,5 22,5 13 6 0 4 3 0 3 0 0 1 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 2,5 0 2 0 0 0 0,5 4,5 3 0 0 0 0 0 2,125 0 1 0,25 0,3 1,5 0,5 1 0 18 14 8,5 8,5 0 3,4 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0
2 3107 196500 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 39,95 27 13 6 0 4 0 0 3 0 0 1 4 0 2 1 1 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0 0 0,5 0 1 0 0,1 2 0 2 2 12,95 10,7 4,5 4,5 0 3,2 3 2 1 0 2,25 0 0 0 0 2,25 0
3 2767 167422 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 34,3 18,5 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 2 0 0 0 0 1 0,5 2 0 2 0 0 0 0 2,5 1,5 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 1 0 1 0 15,8 9,8 9 20,5 0 0,8 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
4 2197 174553 ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 31 19 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0,5 0 1 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 9 15,75 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 3410 600489 ΓΚΟΥΡΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 25,75 14,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 1,25 1,25 0 1 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 9 11,5 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 3088 587692 ΜΕΝΟΥΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 13,25 4,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 15,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2905 157375 ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 51,75 27,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 0 0 0,25 3,75 2,25 0,75 1 0,5 0,45 2 4 3 2 24,25 14 7,5 7,5 0 5 4 2 3 4 6,25 0 0 3 0 3 0,25
2 3091 160721 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 35,65 17,025 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0,7 0,2 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 1,625 1,625 0 0 0 0 1,5 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0,5 18,625 9,5 9 13 0 0,5 0 0 0 1,5 7,625 0 0 6 0 0,125 1,5
1 4334 192309 ΚΕΧΑΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΕ81 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81) 34,75 14 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,7 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,75 14 9 14,75 0 5 4 2 3 0 6,75 0 0 6 0,75 0 0
2 4280 204255 ΜΑΪΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΕ81 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81) 34,2 22,5 12 0 5 4 3 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 0 0 0,375 3 1,5 0 0 0 0 2 2 0,25 0 11,7 11,7 8 8 0 0,7 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3096 186968 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ81 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81) 31,75 16 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 0 0 0 0,75 0,875 0,75 1 0 0 2 0 2 2 15,75 13 9 9,25 0 0 4 2 3 0 2,75 0 0 0 0 2,75 0
4 3018 177104 ΓΙΓΑΝΤΙΔΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΠΕ81 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81) 29,5 10 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,5 12 9 17,25 0 0 3 0 3 0 7,5 0 0 6 0 1,5 0
1 2143 172115 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 35 17 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12 9 19 0 0 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
2 4070 186995 ΜΟΛΑΣΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 29,5 12,85 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2,1 0 0 1 0,6 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,75 0,75 0 0 0 0,125 0,5 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 16,65 13,4 9 13,75 0 1,4 3 0 3 0 3,25 0 0 0 3,25 0 0
3 2192 158233 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 27,625 10 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 17,625 9 9 22 0 0 0 0 0 0 8,625 0 2,625 6 0 0 0
4 4414 168705 ΧΡΙΣΤΑΦΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 26,8375 16,65 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 1 0,9 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 2,25 0,75 0 0 0 0 0,5 0,25 0 0 0 0 1,5 1 0,5 0 10,1875 10 9 15,25 0 0 1 0 1 0 0,1875 0 0 0 0 0 0,1875
5 4454 214763 ΑΜΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 24,875 12,375 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 1 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,375 0,375 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 8,75 7,75 7,75 0 0 1 1 0 0 3,75 0 0 0 3,75 0 0
6 2406 215910 ΛΙΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 24,25 13,25 9 0 0 4 3 0 0 2 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 2 11 11 9 9 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2829 191562 ΜΠΑΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 21,15 8,375 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,375 0,375 0 0 0 0 0,25 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 12,775 9,4 9 14 0 0,4 0 0 0 0 3,375 0 0 0 3,375 0 0
1 2822 154892 ΚΑΛΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ83 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 42,55 24 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 1,75 0,75 0 1 0 0 2 1,5 0,5 0 18,55 13,3 9 9,5 0 1,3 3 0 3 4 1,25 0 0 0 0 1 0,25
2 2987 174391 ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ83 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 38,9625 18,275 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 1 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 2,775 1,775 0 0 0 0 0,25 0,5 0,75 0 0,125 0,15 1 0,5 0,5 2 20,6875 14 6 6 0 5 4 2 3 0 6,6875 0 0 2,625 1 3 0,0625
3 2586 174689 ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ83 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 36,25 13,25 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,75 1,25 0 1 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 23 14 9 17 0 2,7 3 0 3 0 9 0 0 6 0 3 0
4 3782 191911 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ83 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 36,25 15,375 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 1 1 0 4 3 0 0 2 0 0 0,375 0,375 0 0 0 0 0,25 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 20,875 12,5 7,5 7,5 0 5 0 0 0 0 8,375 0 0 6 0 2,375 0
5 2621 199506 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ83 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 25,3125 11,125 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,125 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 14,1875 11,75 8,75 8,75 0 0 3 0 3 0 2,4375 0 0 0 2,25 0 0,1875
6 2495 158280 ΒΕΛΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ83 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 24,85 10,9 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,4 0 1 1 0,9 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 13,95 9,2 9 18,5 0 0,2 0 0 0 3 1,75 0 0 0 1,125 0,625 0
7 3728 195920 ΒΡΟΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ83 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 22,7 10,7 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0,7 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 9 11,5 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4495 191934 ΣΠΑΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ83 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 22 5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 13 9 10,25 0 0 4 1 3 0 4 0 0 0 4 0 0
1 2117 171798 ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ84 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) 34,5 12,375 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,875 1,875 0 1,5 0 0 0 0,375 0 0 0 0 2 2 0 1,5 22,125 14 9 18,5 0 2,6 4 2 3 0 8,125 0 0 6 2,125 0 0
2 2640 701798 ΔΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ84 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) 34,25 19 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1,25 0,625 0 1 0 0,45 0 0 0 2 15,25 14 6,5 6,5 0 5 4 2 3 0 1,25 0 0 0 0 1,25 0
1 2697 185113 ΑΛΕΞΟΥΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 47,875 28 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 2 0,25 0 1 3 0,75 1 0 0,3 2 4 2,5 2 19,875 13,5 4,5 4,5 0 5 4 2 3 1,5 4,875 0 0 1,5 1 2,375 0
2 3480 165328 ΤΖΕΛΕΠΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 46,4 28 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 1 0,5 0 1 1,625 0,75 1 0 0,05 2 1,5 0,5 2 18,4 11,15 5,25 5,25 0 1,9 4 2 3 4 3,25 0 0 0 0,25 2,75 0,25
3 2563 172682 ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 44,5 28 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 0,5 1,5 0 1,75 1 0,75 1 1,25 0,05 2 2 0 2 16,5 10,5 1,5 1,5 0 5 4 2 3 3 3 0 0 0 0 3 0
4 3736 168973 ΜΠΑΜΠΑΛΩΝΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 42 21 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0,9 0 0 1 0,5 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 3 0 0 2,75 1,5 0 0 0 0 2 0 2 1 21 14 8,75 8,75 0 5 4 2 3 4 3 0 0 0,375 0 1,625 1
5 2380 187725 ΜΥΡΩΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 42 25 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 1,25 0 0 1 1 0 1 0,5 0,5 2 17 14 9 10,75 4,875 2,5 4 2 3 0 3 0 0 0 0 3 0
6 3255 205174 ΔΟΜΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 40,3 20,3 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 3,8 0 1 1 0,8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3 0 2,5 0 0 0 0,25 0 1 0 0 0,5 0,5 0 0 20 14 9 12,75 0 5 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
7 3714 178267 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 38,275 15,9 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3,9 0 2 1 0,9 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0,5 0 22,375 14 9 14,5 0 5 4 2 3 0 8,375 0 0 6 0 2,375 0
8 4370 190800 ΔΟΜΟΥΧΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 38,225 16,5 8 0 0 4 0 0 3 0 0 1 3,5 0 0 1 1 1 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 1,75 1 0,75 0 21,725 13,1 8 8 0 2,1 3 0 3 0 8,625 0 0 6 0 2,625 0
9 2414 191157 ΣΩΤΗΡΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 37,7 15,2 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,7 0 1 1 0,7 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 3,5 3 0 1,5 0 0 1,75 0,75 0 0 0 0,1 0,5 0 0,5 0 22,5 13,5 7,5 7,5 0 5 1 0 1 0 9 6 0 6 0 0 0
10 2065 215344 ΓΕΡΟΝΑΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 32,875 17,25 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,625 10,25 6,25 6,25 0 0 4 2 2 0 5,375 0 0 5,25 0 0,125 0
11 2628 191032 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 31,35 21,25 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2,25 1,75 0 0 0,25 0 0,75 0,75 0 0 0 0 0,5 0,5 0 1 10,1 9,85 8,75 8,75 0 1,1 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0,25
12 2946 199745 ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 31,225 21,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 1 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4,25 2,25 0 0 0,5 0 1,5 0,25 0 0 0 0 2 2 0 2 9,975 8,6 6,5 6,5 0 0,1 2 2 0 0 1,375 0 0 0 0 1,375 0
13 3152 188003 ΚΩΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 28,125 17,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,75 1,75 0 0 0 0 1,75 0 0 0 0 0 2 2 0 0 10,375 10 9 14,25 0 0 1 0 1 0 0,375 0 0 0 0,375 0 0
14 2605 205654 ΧΕΡΤΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 28,05 15 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0,7 0,3 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1,75 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 13,05 10,3 9 9,75 0 0,3 1 0 1 0 2,75 0 0 0 2,75 0 0
15 4316 209013 ΓΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 25,825 13,525 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0,4 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1,625 0,625 0 0 0 0 0 0,625 0 0 0 0 1 0 1 0 12,3 12,3 9 9,5 0 0,3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
16 3602 178182 ΠΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 24 7 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 11 9 18,5 0 0 2 0 2 0 6 0 0 6 0 0 0
17 4291 216129 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 19,75 7,95 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,2 1 0 0,7 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 11,8 9,55 4,75 4,75 0 4,8 0 0 0 0 2,25 0 0 0 1,5 0 0,75
18 2059 211539 ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 19,5 10,7 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,7 0 2 0,7 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2,75 0 8,8 6,8 5,5 5,5 0 1,3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0,625 0,375
2 4439 171853 ΤΣΑΚΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΙΟΠΗ ΠΕ87.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 32,1 14,475 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3 0 2 0 0 1 0 0,475 0,475 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0,1 0 0 0 0 17,625 12 9 10 0 1 2 0 2 1,5 4,125 0 0 2,25 0 1,875 0
1 2958 208832 ΜΠΟΛΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ87.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 33,45 20,5 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 12,95 12,2 9 11 0 0,2 3 0 3 0 0,75 0 0 0 0 0,75 0
4 4096 195975 ΚΑΡΑΜΑΤΣΟΥΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ87.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 28,575 14,875 9 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 1,375 1,375 0 0 0,5 0 0,75 0,125 0 0 0 0 0 0 0 2 13,7 13,7 9 10,75 0 0,7 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2242 208823 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ87.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 20,875 10,5 6 0 0 4 0 0 0 2 0 0 2,5 1 0 1 0 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 10,375 9 9 13,25 0 0 0 0 0 0 1,375 0 0 0 1,375 0 0
7 2100 215140 ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ87.03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 19,75 8,25 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 11,5 8,5 7,5 7,5 0 0 1 0 1 0 3 0 0 3 0 0 0
5 4265 229772 ΠΕΤΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΠΕ87.09 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 27,25 16 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 3 0,125 0 1 0 0 2 0 2 0 11,25 8,25 4,25 4,25 0 0 4 1 3 0 3 0 0 0 3 0 0
3 2519 177933 ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ87.10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 31,5 10,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 21 12 9 11,25 0 0 3 0 3 0 9 0 0 6 0 3 0
1 2872 171861 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ88.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ88) 41,725 21,25 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 3,25 3 0 1 0 0,375 1 1,375 0 0 0 0,1 0,25 0 0,25 2 20,475 13,1 8 8 0 2,1 3 1 2 4 3,375 0 0 0 1,25 1,875 0,25
2 2874 192298 ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ88.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ88) 35,8 22,5 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0 0 1 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 2 1,5 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 13,3 13,3 9 12,25 0 0,3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2662 192388 ΚΑΤΣΙΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ88.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ88) 25,975 14,625 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3,625 2,375 0 0 0 0 0,5 1,875 0 0 0 0 1,25 0,5 0,75 0 11,35 8,35 4,25 4,25 0 0,1 4 1 3 0 3 0 0 0 0 3 0
1 3362 229844 ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ89.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΕ89) 30,175 14,15 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3,9 0 1 1 0,9 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 16,025 12,65 6,75 6,75 0 1,9 4 1 3 0 3,375 0 0 0 3,375 0 0
2 4404 211631 ΚΩΝΣΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ89.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΕ89) 29,95 17,7 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0,7 0 0 1 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2,5 1,5 0 0 0,25 0,25 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 12,25 11,5 7,5 7,5 0 0 4 1 3 0 0,75 0 0 0 0,75 0 0
1 4618 229586 ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ91.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ91) 20,55 11,55 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,55 0,55 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,05 0 0 0 0 9 8 4 4 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε