Προσωρινός Πίνακας Συμβούλων Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Προσωρινός Πίνακας Συμβούλων Εκπαίδευσης Πελοποννήσου όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Κοινοποίηση προσωρινών αξιολογικών πινάκων μοριοδότησης υποψηφίων συμβούλων Εκπαίδευσης»

Κοινοποιούνται οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης, όπως αυτοί έχουν καταρτιστεί με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 32, του ν.4823/2021 (Α΄136), καθώς και οι πίνακες των υποψηφίων που έχουν υποχρέωση εξέτασης ξένης γλώσσας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 6 του άρθρου 33, και την παρ. 4 του άρθρου 40 του ίδιου νόμου.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των ανωτέρω πινάκων αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής υποβολής των αιτήσεων (https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, ήτοι από

την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 έως την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 23:59.

Στη συνέχεια αναφέρεται ο προσωρινός πίνακας μοριοδότησης των υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

 

Σειρά Αρ. Πρωτοκ. Αριθμός Μητρώου Υποψήφιος Ειδικότητα Περιφερειακή Διεύθυνση Κλάδος ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: (2)+(3) 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 2α) ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 2αα) 1οΔιδακτορικό 2αβ) 2οΔιδακτορικό 2αγ) 1οΜεταπτυχιακό 2αδ) 2οΜεταπτυχιακό 2αε) Διδασκαλείο 2αστ) 2οΠτυχίο(4ετές) 2αζ) 2οΠτυχίο(<4ετές) 2αη) ΠτυχίοΕΣΔΔΑ 2αθ) 3οΠτυχίο 2β) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 2βα) ΣΕΛΜΕ/ΣΕΛΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ 2ββ) ΑΕΙ(9μήνες ή 300ώρες) 2βγ) ΠΕΚΕΣ/ΠΕΚ/ΙΕΠ/ΠΙ/ΟΕΠΕΚ 2βδ) ΕΚΔΔΑ/ΔΟΕ/ΟΛΜΕ 2βε) Μείζον Πρόγρ.Επιμόρφωσης 2βστ) Θεματ. Ενοτ. ΕΑΠ 2βζ) ΤΠΕ Β-Επιπέδου 2βη) ΤΠΕ Β1-Επιπέδου 2γ) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 2γα) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γβ) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γγ) 1η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2γδ) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γε) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γστ) 2η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2δ) ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 2δα) ΒΙΒΛΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ 2δα.i) Βιβλία Διεθνή 2δα.ii) Βιβλία Ελληνικά 2δα.iii) Κεφάλαια Διεθνή 2δα.iv) Κεφάλαια Ελληνικά 2δα.v) Πρακτικά Διεθνή Συνεδ. 2δα.vi) Πρακτικά Ελληνικά Συνεδ. 2δα.vii) Σχολ.Εγχ. 2δα.viii) Ομάδα Σύνταξης ΑΠΣ 2δα.ix) Εκπ. Λογισμικό 2δα.x) Επιμ. Υλικό 2δβ) ΑΡΘΡΑ 2δβ.i) Άρθρα Διεθνή 2δβ.ii) Άρθρα Ελληνικά 2ε) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Ανώτατο Όριο: 3α+3β+3γ 3α) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3αα) Διδακτική Εμπ. σε Σχολ.Μονάδες 3αβ) Διδακτική Εμπ. σε ΠΣ/ΠΕΙ.Σ(θετική Aξ.) 3β) ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 3γ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3γα) ΙΕΠ,ΠΙ,ΑΕΙ 3γβ) Ε.Ε. και Διεθνείς Οργαν. 3δ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 3ε) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3εα) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-1 3εβ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-2 3εγ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-3 3εδ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-4 3εε) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-5 3εστ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-6
1 3496 175206 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 46,125 20 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 1 0 0,125 0 0,75 0,75 1 0 0,2 0,5 0 0,5 0 26,125 14 7 7 0 4,1 4 2 3 4 8,125 0 0 6 0 2,125 0
1 3543 183590 ΣΟΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 39,375 20 9 6 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 1 0,5 0 0 0 0 2 0 2 0 19,375 14 8,75 8,75 0 5 3 0 3 1,5 3,875 0 0 1,5 0 2,375 0
2 2754 164296 ΧΑΣΟΥΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 38,2 18,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,7 13,7 9 22,25 0 1,7 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3 3082 173450 ΠΑΝΤΑΖΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 38,025 18,9 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,9 0 2 1 0,9 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1,5 1,5 0 0 0 0 0,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 19,125 12 9 19,5 0 0 3 0 3 0 7,125 0 0 6 0 1,125 0
4 2338 179860 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΑΣΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 34,2 21,2 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 4 0,25 1,25 1 1,75 0 1 0 0 2 0 2 2 13 11,5 9 10,75 0 0,5 2 2 0 0 1,5 0 0 0 0 1,5 0
5 2819 196781 ΚΟΥΤΣΙΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 33,25 20,125 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,625 2,125 0 0 0,25 0,125 1 0,75 0 0 0 0 1,5 0,5 1 0 13,125 13 9 10,5 0 0 4 2 3 0 0,125 0 0 0 0 0,125 0
6 2839 152247 ΚΕΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 31,9 16,9 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 1 0,9 0 0 1 0,5 2,5 0 2 0 0 0 0,5 5 3 0 4 0 0 0 0 0 1 0,75 0 2 0 2 0 15 13 9 19,25 0 0 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
7 3150 195066 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 31,25 16,875 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,375 0,375 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0 0 0 0 0 14,375 14 8,5 8,5 0 5 1 0 1 0 0,375 0 0 0 0 0,375 0
8 3461 189478 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 30,7625 21 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 0 0,75 0 0 0 0 2 0 2 1 9,7625 6,2 4 4 0 0,2 2 2 0 0 3,5625 0 0 0 0 3 0,5625
9 3476 197200 ΚΥΛΙΝΤΗΡΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 29,125 15,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 0,75 0,75 0 0 0 0 0,25 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 13,375 10 9 10,5 0 0 1 0 1 0 3,375 0 0 0 3,375 0 0
10 3818 183025 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 28,25 10,25 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1,25 1,25 0 0 0 0,25 0,75 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12 9 14,5 0 0 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
11 2840 189463 ΝΤΡΕΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 25,625 12,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,125 13 9 11,75 1,25 0 4 2 3 0 0,125 0 0 0 0 0 0,125
12 3430 212056 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 25,575 11,825 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,2 0 2 0,4 0,8 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1,625 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 1,5 1 0,5 0 13,75 13 9 10,5 0 0 4 1 3 0 0,75 0 0 0 0,75 0 0
13 3113 150305 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 24,75 10 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,75 14 9 27 0 5 3 0 3 0 0,75 0 0 0 0,75 0 0
14 2626 217662 ΣΟΥΓΛΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 21,5 12 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 2,5 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,5 9 9 11,25 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,25 0,25 0
15 2465 217437 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 20,5 11,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 4000 217497 ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 20 11 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 4 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 9 9 9 10,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 3133 179226 ΖΑΝΤΡΙΜΑ ΠΑΓΩΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 19 8 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 9 20,75 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3386 159970 ΠΛΑΤΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 42 19 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0,9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 3,375 0 1 0,25 2,5 2 0 2,5 0 23 14 9 20,5 0 5 3 0 3 0 9 0 5,25 6 0 0 0
2 3534 401189 ΞΑΡΧΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 32,225 11 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,225 12,1 9 10 0 0,1 3 0 3 1,5 7,625 0 0 6 0 1,625 0
3 3586 212756 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 29,5 13,125 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,125 1,125 0 0 0 0 0,25 0,875 0 0 0 0 1 0 1 0 16,375 14 9 11 0 5 0 0 0 0 2,375 0 0 1,125 1,25 0 0
4 3944 168068 ΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 29 13,25 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,25 1,25 0 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0 0 0 0 0 15,75 9 9 16,5 0 0 0 0 0 0 6,75 0 0 6 0 0 0,75
5 3203 182664 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 27 11 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 12 9 15,5 0 0 3 0 3 0 4 0 0 0 4 0 0
6 3014 212775 ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 25,5 10,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,25 1,25 0 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0 1 0 1 0 15,25 14 9 11,5 0 5 2 0 2 0 1,25 0 0 0 0,75 0,25 0,25
2 2382 202606 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 24,35 11,1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,1 0 2 0,1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,25 12 9 9,25 0 0 3 0 3 0 1,25 0 0 0 0,5 0,75 0
4 3221 195604 ΜΑΚΡΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 24,1125 10,3 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,8 0 2 0,8 0 0 0 1 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,8125 11 9 12 0 0 2 0 2 0 2,8125 0 0 2,625 0,125 0 0,0625
6 2193 170532 ΡΟΥΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 22,7 8,7 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0,7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 14 14 9 18,75 1,125 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3751 198231 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 37,625 19,625 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,625 1,625 0 0 0 0 1,25 0,375 0 0 0 0 1 1 0 1 18 14 9 10,75 0 5 2 2 0 0 4 0 0 0 4 0 0
3 3701 198238 ΛΑΝΤΖΟΥΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 24,25 11,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 2,75 1,5 0 0 0 0 0,5 1 0 0 0 0 1,25 1 0,25 0 13 13 9 10,5 0 0 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 3341 192403 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 23,6 8,1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 15,5 9,5 9 16,25 0 0,5 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
7 2675 190229 ΣΑΚΛΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 21,125 10,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,625 9 9 9,25 0 0 0 0 0 0 1,625 0 0 0 0 1,625 0
1 3987 168309 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 34,7 17 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 2 0 0,25 1 0,5 1,5 0 0 0 1 0 1 0 17,7 13,2 9 9,75 3,875 2,2 2 0 2 3 1,5 0 0 0 0 1,25 0,25
2 3688 203124 ΠΛΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 26,125 17,75 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3,25 1,5 0 0 0 0 0,25 1,25 0 0 0 0 1,75 1 0,75 0 8,375 6 2 2 0 0 4 1 3 0 2,375 0 0 0 0 1,375 1
1 2887 574667 ΣΑΡΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 35,675 18,8 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3,3 1,8 0 0 0 0 0,75 0 0 1 0 0,05 1,5 0 1,5 2 16,875 14 9 16,25 0 1,4 4 2 3 1,5 1,375 0 0 0 0 1,375 0
2 2572 198438 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 31,775 11,775 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 1 0,9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,875 1,375 0 0 0 0 1,25 0,125 0 0 0 0 1,5 1,5 0 2 20 14 9 10 0 2,1 4 2 3 3 3 0 0 3 0 0 0
3 2322 576357 ΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 26,825 13,625 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1,625 0,625 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0,5 0 1 1 0 0 13,2 13,2 9 21,75 0 0,2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2437 609888 ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 20 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0,8 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 9 9 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4179 196680 ΠΕΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 38,8 17,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,5 1,25 0 21,3 12,3 9 13,75 0 0,3 3 0 3 0 9 0 2,625 6 0 0 1,125
2 2781 597578 ΣΚΑΦΙΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 37,075 17,825 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0,825 0,325 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0 0 19,25 14 8,5 8,5 0 5 4 2 3 0 5,25 0 0 0 1,75 3 0,5
3 3790 186204 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 36,75 21 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 2,25 1,5 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 15,75 8 7,5 7,5 0 0,5 0 0 0 0 7,75 0 0 6 0 1,75 0
4 4306 184882 ΤΖΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 34,925 11,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3 0 2 0 0 1,25 0,5 0 0 0 0,1 0,5 0 0,5 0 23,425 13,3 9 12,5 0 0,3 4 1 3 1,5 8,625 0 0 6 0 2,375 0,25
5 3697 199133 ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 29,625 12,75 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,75 1,25 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 16,875 12 9 12,75 0 0 3 0 3 0 4,875 0 0 4,875 0 0 0
6 2320 199037 ΓΟΓΟΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 28,875 14,625 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3,625 1,625 0 0 0 0,375 1 0,25 0 0 0 0 2 2,5 2,25 0 14,25 11,5 8,5 8,5 0 0 3 2 1 0 2,75 0 0 0 2,25 0 0,5
7 2224 225054 ΜΠΟΥΛΜΠΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 27,5 12,5 9 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 10,75 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
8 3827 225143 ΠΡΙΣΤΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 27,4 12,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3,5 0 1 0 1 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14,9 12,4 9 9,25 0 1,4 2 0 2 0 2,5 0 0 2,25 0 0 0,25
9 3163 199075 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 26,5625 10,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,0625 10 9 13,75 0 0 1 0 1 0 6,0625 0 0 6 0 0 0,0625
10 3837 173035 ΚΟΡΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 25,125 7,125 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,125 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12 9 23,5 0 0 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
11 4386 214515 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 21,625 14,125 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 4,125 2,125 0 0 0 0 1,5 0,625 0 0 0 0 2 1 1,5 0 7,5 7,5 7,5 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 3739 186904 ΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 20,75 8,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,25 12 9 21,75 0 0 3 0 3 0 0,25 0 0 0 0 0,25 0
13 3214 616602 ΠΡΟΚΟΠΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 17,875 11,75 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,75 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 6,125 5,25 4,25 4,25 0 0 1 0 1 0 0,875 0 0 0 0 0,375 0,5
1 2620 196478 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 42,75 26 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4,5 3 0 0 0 0 0,25 0,625 0 1 3 0,4 1,5 0,5 1 1 16,75 13,75 4,75 4,75 0 5 4 2 3 1,5 1,5 0 0 0 0 1,25 0,25
2 2544 596348 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 28,8 13,8 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,8 0 1 0,3 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 15 14 9 9,25 0 1 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1
3 2911 196418 ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 25,3 15,7 10 6 0 0 0 0 3 0 0 1 2,7 0 2 0,7 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6 9,6 9 12,75 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3118 210319 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 26,5 15 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,5 11,5 8,5 8,5 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2546 210310 ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 21 10,75 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0,75 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 10,25 8,75 8,75 8,75 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 1,5 0 0
1 2990 191608 ΦΡΑΓΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ83 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 38,4375 18,25 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1,25 1,25 0 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0 0 0 0 0 20,1875 14 9 10 0 5 2 0 2 0 6,1875 0 0 6 0 0 0,1875
2 2598 187294 ΔΟΥΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΠΕ83 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 35,25 13,25 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 22 13 9 15,25 0 0 4 1 3 0 9 0 0 6 4 0 0
3 3287 191604 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ83 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 23,5 14,75 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0,5 0,25 0 8,75 8,75 8,75 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2643 169022 ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 44 21 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 5 3 0 0 0 0 0,25 3,875 0 0 0 0 2 0 2,75 2 23 14 9 15 0 5 4 2 3 0 9 0 0 6 0 3 0
2 4373 168950 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 43,625 19,5 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0,25 1,5 1,625 0 1 0 0,3 0,5 0 0,5 0 24,125 14 9 11,75 0 5 4 1 3 1,5 8,625 0 0 6 0 2,625 0
3 3844 182181 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 36,175 13,175 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3,3 1 1 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,875 0,875 0 0 0 0 0,5 0,375 0 0 0 0 0 0 0 2 23 14 7,75 7,75 0 5 4 2 3 0 9 6 0 0 0 2,5 0,625
4 3892 205342 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 26,9 13,3 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1,8 1,8 0 0,5 0 0 0,25 0 0 1 0 0,05 0 0 0 0 13,6 13,6 7,5 7,5 0 2,1 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2324 190932 ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 26 12 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 12,5 9 11,75 0 0,5 3 0 3 0 1,5 0 0 0,75 0,75 0 0
6 3316 190990 ΣΚΛΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 16,5 12 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 1,25 1,25 1,25 0 0 0 0 0 0 3,25 0 0 0 3,25 0 0
1 3533 200935 ΣΤΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ88.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ88) 33,925 22 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0,8 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1,5 0 0 0 1,5 0,75 0 0 0,05 2 1 1,75 0 11,925 9,3 7 7 0 0,3 2 1 1 0 2,625 0 0 2,625 0 0 0

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε