Προσωρινός Πίνακας Συμβούλων Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου

Προσωρινός Πίνακας Συμβούλων Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου  ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Κοινοποίηση προσωρινών αξιολογικών πινάκων μοριοδότησης υποψηφίων συμβούλων Εκπαίδευσης»

Κοινοποιούνται οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης, όπως αυτοί έχουν καταρτιστεί με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 32, του ν.4823/2021 (Α΄136), καθώς και οι πίνακες των υποψηφίων που έχουν υποχρέωση εξέτασης ξένης γλώσσας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 6 του άρθρου 33, και την παρ. 4 του άρθρου 40 του ίδιου νόμου.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των ανωτέρω πινάκων αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής υποβολής των αιτήσεων (https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, ήτοι από

την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 έως την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 23:59.

Στη συνέχεια αναφέρεται ο προσωρινός πίνακας μοριοδότησης των υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

 

Σειρά Αρ. Πρωτοκ. Αριθμός Μητρώου Υποψήφιος Ειδικότητα Περιφερειακή Διεύθυνση Κλάδος ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: (2)+(3) 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 2α) ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 2αα) 1οΔιδακτορικό 2αβ) 2οΔιδακτορικό 2αγ) 1οΜεταπτυχιακό 2αδ) 2οΜεταπτυχιακό 2αε) Διδασκαλείο 2αστ) 2οΠτυχίο(4ετές) 2αζ) 2οΠτυχίο(<4ετές) 2αη) ΠτυχίοΕΣΔΔΑ 2αθ) 3οΠτυχίο 2β) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 2βα) ΣΕΛΜΕ/ΣΕΛΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ 2ββ) ΑΕΙ(9μήνες ή 300ώρες) 2βγ) ΠΕΚΕΣ/ΠΕΚ/ΙΕΠ/ΠΙ/ΟΕΠΕΚ 2βδ) ΕΚΔΔΑ/ΔΟΕ/ΟΛΜΕ 2βε) Μείζον Πρόγρ.Επιμόρφωσης 2βστ) Θεματ. Ενοτ. ΕΑΠ 2βζ) ΤΠΕ Β-Επιπέδου 2βη) ΤΠΕ Β1-Επιπέδου 2γ) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 2γα) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γβ) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γγ) 1η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2γδ) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γε) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γστ) 2η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2δ) ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 2δα) ΒΙΒΛΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ 2δα.i) Βιβλία Διεθνή 2δα.ii) Βιβλία Ελληνικά 2δα.iii) Κεφάλαια Διεθνή 2δα.iv) Κεφάλαια Ελληνικά 2δα.v) Πρακτικά Διεθνή Συνεδ. 2δα.vi) Πρακτικά Ελληνικά Συνεδ. 2δα.vii) Σχολ.Εγχ. 2δα.viii) Ομάδα Σύνταξης ΑΠΣ 2δα.ix) Εκπ. Λογισμικό 2δα.x) Επιμ. Υλικό 2δβ) ΑΡΘΡΑ 2δβ.i) Άρθρα Διεθνή 2δβ.ii) Άρθρα Ελληνικά 2ε) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Ανώτατο Όριο: 3α+3β+3γ 3α) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3αα) Διδακτική Εμπ. σε Σχολ.Μονάδες 3αβ) Διδακτική Εμπ. σε ΠΣ/ΠΕΙ.Σ(θετική Aξ.) 3β) ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 3γ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3γα) ΙΕΠ,ΠΙ,ΑΕΙ 3γβ) Ε.Ε. και Διεθνείς Οργαν. 3δ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 3ε) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3εα) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-1 3εβ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-2 3εγ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-3 3εδ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-4 3εε) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-5 3εστ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-6
1 2156 179444 ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 45,625 24 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0,75 1 2 0 0 0 0,2 2 0 2 2 21,625 14 9 13,25 0 3,6 4 2 3 0 7,625 0 0 6 0 1,625 0
2 3126 149677 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 44,8375 17,9 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,9 0 0 1 0,9 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 3 0 3 0 0,75 1 0,875 0 0 0 0 0 0 0 0 26,9375 14 9 9 0 2,8 4 2 2 4 8,9375 0 0 6 0 2,75 0,1875
3 3368 169715 ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 33,55 15 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0,7 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0,25 0 0 0 0 0 18,55 13,3 9 13,75 0,625 0,3 4 1 3 1,5 3,75 0 0 3 0,375 0,25 0,125
4 3343 175808 ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 32,825 17,5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3,5 0,5 0,5 0 0,625 0 0 0 0 2 1 1,5 1 15,325 11,2 9 9,75 0 0,2 2 0 2 4 0,125 0 0 0 0 0,125 0
5 3323 217467 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 31 16,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 3 0 3 0 0 0 0,5 0 0 0 0 1,5 1,5 0 1 14,5 14 9 8,5 4,25 2,3 4 2 3 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0
6 2287 193236 ΣΙΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 24,075 11,375 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,375 0,375 0 0 0 0,125 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,7 12,2 9 12,25 0 0,2 3 0 3 0 0,5 0 0 0 0 0,25 0,25
1 2505 223196 ΤΑΜΒΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 32,7625 23,325 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 2,2 0 0 1 0,2 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,125 1,125 0 0 0 0 0,75 0,375 0 0 0 0 2 2 0,25 2 9,4375 9,25 7,25 7,25 0 0 2 2 0 0 0,1875 0 0 0 0 0 0,1875
2 3721 217980 ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 28,875 11 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,875 12 9 9,5 0 0 3 0 3 0 5,875 0 0 3,75 0 2,125 0
3 2836 180106 ΛΕΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 27,625 8,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0,5 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 19,125 13 9 19,5 0 0 4 1 3 0 6,125 0 0 6 0 0,125 0
4 3331 221654 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 23,45 7,7 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0,7 0 0 0,2 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,75 12 9 22,5 0 0 3 0 3 0 3,75 0 0 0 3,75 0 0
1 2820 166179 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 37,8125 18,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 2,5 0 0,25 0 1,875 0 1 0,625 0,5 2 1 1,25 2 19,3125 14 9 9,5 2,625 3,4 4 2 3 1,5 3,8125 0 0 0 0 2,25 1,5625
2 4348 160128 ΚΑΠΙΩΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 35,5 13 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0,5 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 22,5 13,5 9 11,5 0 0,5 4 2 3 0 9 0 6 6 2,625 3 0
3 2686 214792 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 35 21,3 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0,8 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0 0,75 0,25 0 0 0 0 2 2 1 2 13,7 12,95 8,75 8,75 0 0,2 4 2 3 0 0,75 0 0 0 0 0 0,75
4 3183 168083 ΔΙΟΛΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 26,325 15,95 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 1 0,7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,25 1,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 1 0 2 2 0 0 10,375 10 9 19,25 0 0 1 0 1 0 0,375 0 0 0 0 0 0,375
1 4307 576336 ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 36,625 16,625 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 3,4 0 0 1 0,9 1 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 1,225 1,225 0 0 0,5 0 0,5 0,125 0 0 0 0,1 0 0 0 0 20 14 9 18,25 0 5 4 2 3 0 6 0 0 6 0 0 0
2 3112 574511 ΑΡΜΑΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 35,85 14,75 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 1 1 0,5 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0,5 21,1 13,1 9 12,25 0 2,1 2 0 2 0 8 0 0 6 0 0 2
3 3724 176667 ΜΗΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 31,125 10,625 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,625 0,625 0 0 0 0 0 0,625 0 0 0 0 0 0 0 2 20,5 14 9 12,25 5 1,2 4 2 3 3,5 3 0 0 0 0 3 0
1 2370 172496 ΘΕΟΦΑΝΕΛΛΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 53,625 27 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0,5 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 1 0 3 2,5 0,75 1 0 0 2 3 3 2 26,625 14 6,25 6,25 0 5 4 2 3 4 8,625 0 2,625 6 0 0 0
2 3620 188065 ΝΕΙΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 45,125 27 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 1 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0,5 0,75 0 1,5 0,875 0,75 1 0 0,2 2 2 0 2 18,125 14 9 11,25 4,375 5 4 2 3 0 4,125 0 0 0,75 0,375 3 0
3 2472 167125 ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 37 14 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,9 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 14 9 16 0 5 3 0 3 0 9 0 2,625 6 0 0,875 0,1875

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε