Προσωρινός πίνακας Συμβούλων Εκπαίδευσης Αττικής

Προσωρινός πίνακας Συμβούλων Εκπαίδευσης Αττικής ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Κοινοποίηση προσωρινών αξιολογικών πινάκων μοριοδότησης υποψηφίων συμβούλων Εκπαίδευσης»

Κοινοποιούνται οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης, όπως αυτοί έχουν καταρτιστεί με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 32, του ν.4823/2021 (Α΄136), καθώς και οι πίνακες των υποψηφίων που έχουν υποχρέωση εξέτασης ξένης γλώσσας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 6 του άρθρου 33, και την παρ. 4 του άρθρου 40 του ίδιου νόμου.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των ανωτέρω πινάκων αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής υποβολής των αιτήσεων (https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, ήτοι από

την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 έως την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 23:59.

Στη συνέχεια αναφέρεται ο προσωρινός πίνακας μοριοδότησης των υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης Αττικής

 

 

 

Σειρά Αρ. Πρωτοκ. Αριθμός Μητρώου Υποψήφιος Ειδικότητα Περιφερειακή Διεύθυνση Κλάδος ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: (2)+(3) 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 2α) ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 2αα) 1οΔιδακτορικό 2αβ) 2οΔιδακτορικό 2αγ) 1οΜεταπτυχιακό 2αδ) 2οΜεταπτυχιακό 2αε) Διδασκαλείο 2αστ) 2οΠτυχίο(4ετές) 2αζ) 2οΠτυχίο(<4ετές) 2αη) ΠτυχίοΕΣΔΔΑ 2αθ) 3οΠτυχίο 2β) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 2βα) ΣΕΛΜΕ/ΣΕΛΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ 2ββ) ΑΕΙ(9μήνες ή 300ώρες) 2βγ) ΠΕΚΕΣ/ΠΕΚ/ΙΕΠ/ΠΙ/ΟΕΠΕΚ 2βδ) ΕΚΔΔΑ/ΔΟΕ/ΟΛΜΕ 2βε) Μείζον Πρόγρ.Επιμόρφωσης 2βστ) Θεματ. Ενοτ. ΕΑΠ 2βζ) ΤΠΕ Β-Επιπέδου 2βη) ΤΠΕ Β1-Επιπέδου 2γ) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 2γα) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γβ) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γγ) 1η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2γδ) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γε) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γστ) 2η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2δ) ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 2δα) ΒΙΒΛΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ 2δα.i) Βιβλία Διεθνή 2δα.ii) Βιβλία Ελληνικά 2δα.iii) Κεφάλαια Διεθνή 2δα.iv) Κεφάλαια Ελληνικά 2δα.v) Πρακτικά Διεθνή Συνεδ. 2δα.vi) Πρακτικά Ελληνικά Συνεδ. 2δα.vii) Σχολ.Εγχ. 2δα.viii) Ομάδα Σύνταξης ΑΠΣ 2δα.ix) Εκπ. Λογισμικό 2δα.x) Επιμ. Υλικό 2δβ) ΑΡΘΡΑ 2δβ.i) Άρθρα Διεθνή 2δβ.ii) Άρθρα Ελληνικά 2ε) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Ανώτατο Όριο: 3α+3β+3γ 3α) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3αα) Διδακτική Εμπ. σε Σχολ.Μονάδες 3αβ) Διδακτική Εμπ. σε ΠΣ/ΠΕΙ.Σ(θετική Aξ.) 3β) ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 3γ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3γα) ΙΕΠ,ΠΙ,ΑΕΙ 3γβ) Ε.Ε. και Διεθνείς Οργαν. 3δ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 3ε) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3εα) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-1 3εβ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-2 3εγ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-3 3εδ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-4 3εε) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-5 3εστ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-6
1 3674 155575 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 48,9375 22,5 12 6 0 0 3 0 3 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 0 0,25 0 1 0 0 2 1 2 0 26,4375 14 9 11,5 0 3,3 4 2 3 4 8,4375 0 0 6 0 2,25 0,1875
2 2764 401029 ΤΣΕΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 45,375 24,9 13 6 5 4 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 1 0,9 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0 0 1,5 2,875 0 0 0 0 2 0 2 1 20,475 12,1 9 16,75 0 0,1 3 1 2 0 8,375 0 0 6 0 2,375 0
3 3532 169428 ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 41,7 21,025 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,8 0 2 1 0,3 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2,225 1,225 0 0 0 0,75 0 0,375 0 0 0 0,1 1 1 0 2 20,675 13,3 9 18,5 2,5 0,3 4 2 3 0 7,375 0 0 6 0 1,375 0
4 2942 165452 ΠΕΠΠΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 33,925 15,625 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0,8 0,9 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 1,625 1,625 0 0 0,5 0,25 0,5 0,375 0 0 0 0 0 0 0 0 18,3 12,3 9 19,75 1,25 0,3 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
5 3752 148100 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 33,65 20,4 13 6 0 4 0 0 3 0 0 1 1,9 0 0 1 0,9 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 2 0 2 0 13,25 9,5 9 17,5 0 0,5 0 0 0 3 0,75 0 0 0,75 0 0 0
6 2625 169478 ΠΟΝΗΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 33,5 20,4 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,9 0 1 0,4 0 0 0,5 0 0 4 3 0 0 0 1 0 4,5 3 0 3 0 0 0,5 0,25 0 0 0 0 1,5 0 1,5 0 13,1 9,1 9 11,25 0 0,1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
7 3294 158954 ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 33,25 15,75 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 1 0 1 0 17,5 10 9 18 0 0 1 0 1 1,5 6 0 0 6 0 0 0
8 2351 189090 ΨΑΛΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 32,85 19,2 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 1 0,5 0,25 0,5 0 0,75 0 0 0 2 1 1,5 2 13,65 9,15 6,75 6,75 0 0,4 2 1 1 0 4,5 0 0 4,5 0 0 0
9 3829 162019 ΔΑΣΑΚΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 32,625 14 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,625 11 9 22,5 0 0 2 0 2 0 7,625 0 0 6 0 1,625 0
10 3370 158929 ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 31,05 17,9 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 1 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 13,15 8,4 8 8 0 0,4 0 0 0 3 1,75 0 0 0 0 1,75 0
11 2623 169514 ΤΣΟΜΠΑΝΕΛΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 30,25 11 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,25 13 9 20,75 0 0 4 1 3 0 6,25 0 0 5,625 0 0,625 0
12 4469 211672 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 29,5 15,25 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 4,25 2,25 0 0 0 0 1,25 1 0 0 0 0 2 0 2 0 14,25 12 9 8,25 4,125 0 3 0 3 0 2,25 0 0 0 2,25 0 0
13 3428 163834 ΧΟΠΤΗΡΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 25,375 10,75 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 14,625 9 9 19,25 0 0 0 0 0 0 5,625 0 0 5,625 0 0 0
14 2593 178909 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 23,5 8,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 20,25 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
15 3485 195016 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 23,5 15,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7,75 7,75 7,75 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0,25 0 0
1 2610 152872 ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 51 24 9 6 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 1 0 0,25 0,5 1,25 0 1 0 0,05 2 0 2 2 27 14 7 7 0 5 4 2 3 4 9 0 3,5 6 0 3 1
2 4352 136266 ΚΕΚΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 47,875 22 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0,75 0 0,5 0 0 0 0 2 0 2 0 25,875 14 9 15,5 0 3 4 2 3 4 7,875 0 0 6 0 1,875 0
3 2632 170000 ΠΑΤΣΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 47,75 25,75 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 4,75 2,75 0 2 0 0,125 0 0,625 0 0 0 0 2 2 2 0 22 14 9 12,75 0 5 4 2 3 0 8 0 0 6 0 0 2
4 2109 183404 ΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 47,5 27,5 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 2 1 1 1 0,5 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 3 0 0 1,25 2,25 0 1 0 0,2 2 1,5 2 2 20 14 9 14,5 0 5 4 2 3 0 6 0 0 6 0 0 0
5 3166 189364 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 47,2 24 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 0 0 0,625 2 0,875 0 1 0 0,1 2 1 2,25 2 23,2 13,2 9 11 4,5 1,2 3 0 3 1,5 8,5 0 0 6 0 1,75 0,75
6 2766 167567 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 46,625 22,725 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 2,225 1,975 0 0 0,25 0,25 0,5 0,875 0 0 0 0,1 0,25 0 0,25 0 23,9 13,4 9 16,75 0 0,4 4 2 3 1,5 9 0 0 6 0 2,125 0,9375
7 3960 400866 ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ ΚΟΛΥΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 46,5 24,5 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 3,5 3 0 2 0 0 0 1,375 0 0 0 0,15 0,5 0 0,5 0 22 14 7,75 7,75 0 3,2 4 1 3 4 4 0 0 0 0 3 1
8 3127 217407 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 46,2 28 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0,5 4 3 0 0 0 1 0 5 3 4 3 0 0 2 0,5 0 0 0 0 2 2,5 0 2 18,2 12,2 8 8 0 0,2 4 2 3 0 6 0 0 6 0 0 0
9 3548 189331 ΚΟΥΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 46 26 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 4 3 0 1 0,5 0 1,25 0 0,75 1 0 0,05 1 1 0 2 20 14 8,5 8,5 0 2,9 4 1 3 0 6 0 0 6 0 0 0
10 3590 167597 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 44,775 25 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 0 0 1,125 0,5 3,125 0 1 0 0 2 1 2 0 19,775 13,4 9 9,75 2,5 0,4 4 2 3 1,5 4,875 0 0 0 2 2,875 0
11 2993 175584 ΝΕΖΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 44,75 23 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 0,5 0 0,75 1,25 1 0,75 1 0 0,1 2 1 1,75 0 21,75 14 9 10 0 5 4 2 2 3,5 4,25 0 0 2,625 0 1,5 0,125
12 2507 153940 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 44 19,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 2,5 0,5 0 0 0 0,75 0 0 0 0,5 0 0,5 0 24,5 14 9 15,25 0 5 4 2 3 4 6,5 0 0 6 0 0 0,5
13 2378 170027 ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 43,1 25,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 2 0 0,25 0 0,375 0 1 0 0 2 0 3 0 17,6 11,1 7 6,5 0,5 1,1 3 0 3 3,5 3 0 0 0 0 2,5 0,5
14 2497 196775 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 43 27 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0 1 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1 1 1,25 0,25 1,25 0 1 0,25 0,1 2 3 1 2 16 14 9 10,5 4,25 5 4 2 3 0 2 0 0 1,125 0 0,625 0,25
15 3442 186480 ΜΕΛΙΣΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 42,875 23 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 1 1 0 4 3 0 0 0 1 0 3 3 0 3 0,25 0 0 0,75 0 0 0 0,05 0 0 0 2 19,875 14 9 12,75 0 5 4 1 3 0 5,875 0 0 5,625 0 0 0,25
16 3927 169592 ΓΑΤΣΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 42,6875 22 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 1 0,25 1,5 0,25 0,375 0,75 1 0 0,1 2 2 2 2 20,6875 12 9 13,75 0 0 3 1 2 1,5 7,1875 0 0 5,625 0 1,125 0,4375
17 2268 155840 ΔΕΛΗΚΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 42,5 22,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,5 3 0 1 0 0,5 2,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0,5 2 20 14 8 8 0 5 4 2 3 2,5 3,5 0 0,875 2,625 0 0 0
18 4077 206576 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 41,875 21 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,7 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 1,5 0 1,5 2 20,875 14 9 11 0 3,5 2 0 2 0 6,875 0 0 4,875 1,75 0,25 0
19 2542 193050 ΛΑΖΟΥ ΜΠΑΛΤΑ ΚΑΛΥΨΩ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 41,6 26 13 6 0 4 3 0 3 0 0 1 4 1 1 1 1 0 0 1 0,5 4 3 0 0 2 0 0 4,5 3 0 0 0 0 1,25 3,25 0 1 0 0 1,5 0 1,5 0,5 15,6 12,6 9 8,75 2 0,6 3 0 3 0 3 0 0 2,25 0 0 0,75
20 4085 146150 ΠΟΛΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 41,375 21 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0,5 0 0,25 0,5 1,75 0,75 0 0 0,05 2 0,5 2 2 20,375 14 9 11,25 2,625 4,4 4 2 3 1,5 4,875 0 0 0 0 2,875 2
21 4258 179649 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 40,9 27,5 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 3 0 0,25 1,5 1,25 0 1 0 0 2 2 2 2 13,4 10,525 4,125 2,75 1,375 2,4 4 2 3 0 2,875 0 0 0 0 1,125 1,75
22 3034 197118 ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 40,725 21,85 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 2,6 0 0 0,9 0,7 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 2,25 2,25 0 0 0,5 0 0,5 0,25 0,75 0 0,25 0 0 0 0 0 18,875 12 9 10 2 0 3 0 3 0 6,875 0 0 6 0 0,875 0
23 3783 146057 ΤΟΥΡΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 40 22 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0,9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0,75 0 2,25 0,75 1 0,25 0,1 2 0 2 0 18 14 9 16,75 0,125 1,1 4 2 3 2,5 1,5 0 0 0 0 1,5 0
24 3170 156144 ΜΠΟΖΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 39,825 19,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 3,5 3 0 1 0 0,75 0 0,625 0 1 0 0 0,5 0 0,5 0 20,325 11,2 9 18,75 0 0,2 2 0 2 1,5 7,625 0 0 6 0 1,625 0
25 2553 173523 ΤΖΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 39,5 24 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 1 0 0 4 3 0 0 2 0 0 4 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0,1 1 1 0 2 15,5 14 9 14,75 7 5 4 2 3 0 1,5 0 0 0 0,625 0 0,875
26 2376 186538 ΣΑΒΟΡΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 39,1625 22,3 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,8 0 1 0,8 1 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4 3 0 4 0 0,125 0,75 0,5 0 1 0,25 0 1 0 1 2 16,8625 13,3 9 7,25 2 3,3 1 1 0 0 3,5625 0 0 1,5 0 0,875 1,1875
27 4020 189210 ΓΝΗΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 39,075 19 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 4 3 0 1 0 0 0,5 1 0 1 0 0 1 0 1 0 20,075 13,7 9 10 0 0,7 4 1 3 0 6,375 0 0 6 0 0,125 0,25
28 2718 156022 ΚΟΥΤΣΙΒΙΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 38,875 20,55 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,3 0 1 0,3 0 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 1,25 0,75 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0,5 0 0,5 2 18,325 12,2 9 15 0 0,2 3 0 3 0 6,125 0 0 5,25 0,5 0,375 0
29 3603 162499 ΦΟΥΣΕΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 38,75 18,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0,5 4 3 0 0 2 0 0 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 2 0 2 1 20,25 14 9 21,25 5,375 4,4 4 1 3 0 6,25 0 0 3,75 1,875 0,375 0,25
30 2503 209597 ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 38,3 21 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 2 2 1 1 1,5 2,75 0,75 1 0,25 0,6 2 2 1 0 17,3 13,3 9 7,5 3,75 0,3 4 2 3 0 4 0 0 2,25 0 1,5 0,25
31 2823 182505 ΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 37,675 24,85 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0,5 2 0 2 0 0 0 0 4,85 2,85 0 0 0 0 0 2,25 0 0 0,5 0,1 2 0 2 1 12,825 12,7 9 15,5 0 0,7 3 0 3 0 0,125 0 0 0 0 0,125 0
32 2415 189163 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 37,625 23,25 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 2,75 0,75 0 0 0 0,25 0 0,5 0 0 0 0 2 1 2 0 14,375 9 5,5 5,5 0 0,5 3 0 3 0 5,375 0 0 2,25 1,875 0 1,25
33 4351 179215 ΔΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 37,25 16,5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0,375 2,25 0,75 0 1 0 0 0 0 0 0 20,75 14 9 16,25 0 1,1 4 2 3 0 6,75 0 0 6 0 0,5 0,25
34 4075 214884 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 36,925 22 10 6 0 0 0 0 3 0 0 1 4 0 1 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 0,5 0 0 0 0 0 2 1 1 0 14,925 13,05 8,25 8,25 0 0,8 4 1 3 0 1,875 0 0 0 1,75 0,125 0
35 3907 905597 ΚΑΡΑΜΑΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 36,75 18,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,75 1,75 0 1 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12 9 20,5 0 0 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
36 3202 148290 ΜΑΪΣΤΡΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 36,625 15,625 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 3,625 1,625 0 0 0 0 0 0,875 0,75 0 0 0 2 0 2 0 21 14 9 12,5 0 1,3 4 1 3 4 3 0 0 0 0 3 0
37 2155 170063 ΣΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 36,525 20,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 3,25 1,25 0 0 0 0 0 0,5 0,75 0 0 0 2 0 2 2 16,275 11,4 9 14,25 5 2,4 0 0 0 2 2,875 0 0 2,25 0 0 0,625
38 2509 163891 ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΘΗΡΕΣΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 36,4375 15,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,25 3 0 1,5 0 0,5 1 3,25 0 0 0 0 1,25 0 1,25 0 21,1875 14 9 9 0 5 4 2 3 0 7,1875 0 3,5 0 0 3 0,6875
39 3693 156464 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 36,2 16,8 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0 1 0,3 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,5 3 0 2 0 0,25 2 1,25 0 1 0,25 0,1 1,5 0 1,5 0 19,4 12,9 9 23,25 0 0,9 3 1 2 0 6,5 0 0 6 0 0,5 0
40 3671 195223 ΚΟΥΣΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 35,9125 24,4 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 1,4 0 0 0,6 0,3 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0,5 0 0 1,25 0,75 1 0 0 2 3 1,75 2 11,5125 10,95 6,75 6,75 0 0,2 4 1 3 0 0,5625 0 0 0 0 0 0,5625
41 4174 164046 ΛΕΚΚΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 35,825 19,05 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0,5 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 2,55 2,55 0 1 0 0,5 1 0 0 0 0 0,05 0 0 0 1,5 16,775 12,4 9 17,5 0 0,4 3 2 1 0 4,375 0 0 4,125 0 0 0,25
42 4436 212496 ΤΣΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 35,55 22 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 1,25 1,75 0 0 0 0 2 0,5 2 0 13,55 12,8 8,5 8,5 0 2,3 2 0 2 0 0,75 0 0 0 0,75 0 0
43 3652 217702 ΦΟΥΛΙΔΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 35,225 23,125 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,125 2,125 0 0,5 0 0,25 1 0,375 0 0 0 0 2 2 2 2 12,1 9,1 2 2 0 3,1 4 2 2 0 3 0 0 0 0 3 0
44 4082 159062 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 35,125 16,375 9 6 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 1 0,9 1 0 1 0,5 1 0 0 1 0 0 0 2,375 2,125 0 1 0 0 0 1,125 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 18,75 12,5 9 11,75 0 0,5 3 0 3 3 3,25 0 0 0 2,125 1,125 0
45 2147 211908 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 35,05 22,825 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3,7 0 2 0,7 1 0 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 1,625 1,125 0 0 0,75 0,375 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 12,225 11,85 7,75 7,75 0 0,1 4 2 3 0 0,375 0 0 0 0 0,375 0
46 4293 179425 ΛΟΥΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 34,8125 13,875 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0,3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0,875 0,375 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0 0,5 0 0,5 2 20,9375 13 9 16,25 0 0 4 1 3 0 7,9375 0 0 6 0 0,75 1,1875
47 3748 189405 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 34,2 21,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0,7 1 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4 3 0 1 0 0,25 2 0,25 0 0 0 0 1 0 1 0 12,7 9,7 8,5 8,5 0 0,2 1 0 1 0 3 0 0 2,625 0,375 0 0
48 2521 182482 ΚΟΝΙΑ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 33,575 20,875 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 1 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 0,375 0,375 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0 0 0 0 0 12,7 12,7 9 15,5 0 0,7 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
49 3413 179241 ΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 33,5 14,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0,7 1 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,25 1,75 0 1,5 0 0 0 0,25 0 0 0 0 1,5 0 1,5 0 19,25 12 9 16 0 0 3 0 3 0 7,25 0 0 6 0 0,375 0,875
50 3141 155464 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 33,3875 18,9 9 6 0 0 0 0 3 0 0 0 1,9 0 0 1 0,9 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0,5 0 0,25 0 0 0 0,1 2 0 2 0 14,4875 9,3 9 11,5 0 0,3 0 0 0 4 1,1875 0 0 0 0 0,5 0,6875
51 2714 185840 ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 32,95 19,125 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 3,125 1,125 0 0 0 0 0 1,125 0 0 0 0 2 0 2,25 0,5 13,825 12,2 9 14,25 0 0,2 3 0 3 0 1,625 0 0 0 1,375 0 0,25
52 2653 175276 ΒΟΡΡΙΣΗ ΑΘΗΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 32,75 15 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,75 13 9 9,75 0 0 4 2 3 0 4,75 0 0 2,25 2,5 0 0
53 2124 163876 ΒΑΣΜΑΝΟΛΗ ΕΡΑΣΜΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 32,575 16 9 6 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16,575 9,7 9 17,75 0 0,7 0 0 0 1 5,875 0 0 5,625 0 0 0,25
54 3695 212166 ΛΟΥΜΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 32,175 20,375 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4,375 2,375 0 0 0 0 1,25 0 0 1 0,125 0 2 2 0 1 11,8 11,8 8 8 0 2,8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 2383 197275 ΜΗΤΣΗ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 32,15 22 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 4 3 0 1 0 0,25 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 10,15 8,65 5,25 5,25 0 0,4 3 2 1 0 1,5 0 0 0,75 0 0 0,75
56 2296 189446 ΝΑΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 31,75 14 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 17,75 11,75 8,75 8,75 0 0 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
57 4392 217193 ΚΑΦΡΙΤΣΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 31,65 13,8 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 2,8 0 0 0 0 0,75 0,25 0,75 1 0 0,05 2 0 2 2 17,85 12,1 9 14,25 0 0,1 3 2 1 0 5,75 0 0 5,25 0,5 0 0
58 3319 201373 ΔΑΛΚΟΥ ΑΓΑΠΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 31,175 18,3 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 0 0 0 1 0,5 4 3 0 0 2 0 0 1,8 1,3 0 0 0 0 0 0,25 0 1 0 0,05 0,5 0,5 0 0 12,875 11 9 6,5 3,25 0 2 0 2 0 1,875 0 0 0 0 1,875 0
59 3071 159181 ΖΟΡΜΠΑ ΒΗΣΣΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 30,75 15,75 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 1,5 0 1 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,25 1,25 0 1 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 25,75 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
60 3215 173318 ΚΑΛΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 30,725 17,425 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 2,425 2,425 0 0 0 0,625 0,75 0 0 1 0 0,05 0 0 0 0 13,3 13,3 9 16,5 0 0,3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
61 2796 209561 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 30,625 24 13 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 3 0 0,25 1 0 0 0 0 0 2 2 1 2 6,625 0,75 0,75 0,75 0 0 0 0 0 0 5,875 0 0 4,5 0 0 1,375
62 4444 220366 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 30,125 14,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2,5 0 2 0 0 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15,625 13 9 15 0 0 4 2 3 0 2,625 0 2,625 0 0 0 0
63 3918 162385 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 29,9625 14,9 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 0 0 1 0,9 1 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15,0625 13 9 10 0,75 0 4 2 3 2 0,0625 0 0 0 0 0 0,0625
64 4149 201345 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 29,875 16,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 2,75 1,5 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0 0 1,25 1 0,25 0 13,625 12 9 8,5 4,25 0 3 0 3 0 1,625 0 0 0 0 1,625 0
65 2776 217185 ΞΑΝΘΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 29,4 12,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1,25 1,25 0 0 0 0 0 0,25 0 1 0 0 0 0 0 0 17,15 13,4 9 16 0 0,4 4 2 3 0 3,75 0 0 3,75 0 0 0
66 3747 175608 ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 29,1 10,1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1,5 1,5 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 13 9 19,5 0 0 4 2 3 0 6 0 0 6 0 0 0
67 3920 189493 ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΧΡΥΣΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 29 15,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 1,5 1,5 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13,5 12 9 18,25 0 0 3 0 3 0 1,5 0 0 0 1,25 0 0,25
68 4026 150565 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 29 12 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 11 9 26,5 0 0 2 0 2 0 6 0 0 6 0 0 0
69 4434 195142 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 28,65 17,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 1,75 1,75 0 1,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,4 10,9 7,5 7,5 0 0,4 3 2 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5
70 4304 185699 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 28,55 13,425 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0,9 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1,925 1,675 0 0 0 0,25 0,5 0,875 0 0 0 0,05 0,25 0 0,25 0 15,125 14 7,25 7,25 0 5 4 2 3 0 1,125 0 0 0 0 0 1,125
71 3758 183282 ΓΕΩΡΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 28,5 12,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 16 11 9 9,5 4,25 0 2 1 1 0 5 0 0 0 0 3 2
72 3798 196906 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 27,5 16,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 8 8 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
73 4229 169977 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 26,8 9,3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0 1 0,3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,5 8,5 8,5 8,5 0 0 0 0 0 0 9 0 6 6 0 0 0
74 2650 197293 ΜΠΑΚΑΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 26,1875 17 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 9,1875 9 9 9,75 0 0 0 0 0 0 0,1875 0 0 0 0 0 0,1875
75 3265 175547 ΜΠΑΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 25,4375 14,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 11,1875 11 9 20,25 0 0 2 0 2 0 0,1875 0 0 0 0 0 0,1875
76 3225 189519 ΠΑΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 24,5 14,5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3 2,5 2 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 2 10 10 9 16,75 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 2295 212177 ΜΑΛΑΜΟΥ ΜΥΡΤΩ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 24,375 18,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 1,25 1,25 0 1 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6,125 5,75 5,75 5,75 0 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0 0 0,375
78 4324 206519 ΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΗΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 24,35 7,1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,1 1 2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,25 12 9 12 0 0 3 0 3 0 5,25 0 0 3,375 1,875 0 0
79 3153 185722 ΔΕΚΑΤΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 22,45 13,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 1 0 4 3 0 0 0 1 0 2,5 1,75 0 0,5 0 0,625 0,5 0,125 0 0 0 0 0,75 0 0,75 0 8,95 4,95 0,75 0,75 0 0,2 4 2 3 0 4 0 0 0 0 3 1
80 3709 212343 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 22,125 11,125 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0,3 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 1,125 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 1 1 0 0 11 11 8 8 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
81 2061 155900 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 22 7 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 25 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
82 3999 197610 ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 19,5 12 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 7,5 4,5 2,5 2,5 0 0 2 0 2 0 3 0 0 0 1 0 2
83 4228 220332 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 17,475 10,375 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1,875 1,375 0 0,5 0 0 0,5 0,375 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 7,1 7,1 7 7 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 3551 211986 ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 16,5 7,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 3953 202105 ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 14,5 5,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 13,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3421 172956 ΚΟΣΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 52,5 28 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 2 1 1 1 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 1 0 0,25 2,25 4,875 0,75 1 0 0,1 2 4 3,25 2 24,5 14 9 12,75 0 5 4 2 3 1,5 9 6 0 1,5 0 2,25 0,0625
2 3775 179904 ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 42,15 22,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,5 3 0 2 0 0,25 0,5 0,5 0 0 0 0 1,5 0 1,5 1 19,65 10,9 7 7 0 0,9 3 0 3 1,5 7,25 0 0 6 0 1 0,25
3 3361 180021 ΚΑΛΟΓΕΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 37,125 21,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 4,75 3 0 0 0 0 2,25 2,375 0 0 0 0,2 1,75 1,5 0,25 0 15,375 14 9 10,75 0 1,2 4 2 3 0 1,375 0 0 0 0 0 1,375
4 4397 193434 ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 36,75 14,625 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,7 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,625 0,625 0 0 0 0 0 0,625 0 0 0 0 0 0 0 0 22,125 13 9 12,25 0 0 4 1 3 1,5 7,625 0 0 6 0 1,625 0
5 4097 175910 ΛΥΓΑΤΣΙΚΑΣ ΖΗΣΗΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 36,525 19,725 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 4,125 2,125 0 1 0 0,25 0,25 0,625 0 0 0 0 2 1 1 2 16,8 13,8 9 20 4,375 0,8 4 1 3 0 3 0 0 0 0 3 0
6 4128 217821 ΓΙΑΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 35,625 20,375 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 1 0 1 0,5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3,875 2,375 0 0 0 0 2 0,375 0 0 0 0 1,5 1,5 0 2 15,25 12 9 8,75 4,25 0 3 0 3 0 3,25 0 0 0 0 3 0,25
7 2467 189802 ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 34,25 20,5 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 0,9 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,5 0 0 0,25 0 0 0,25 0 0 0 0 1 0,5 0,5 2 13,75 10,5 4,5 4,5 0 5 1 1 0 3 0,25 0 0 0 0 0,25 0
8 2760 180226 ΠΑΤΣΙΟΜΙΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 34,1875 21 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0,5 0 2,5 3 0 0 0 0 2 2 2 2 13,1875 11,75 8,75 7,25 1,5 0 3 0 3 0 1,4375 0 0 0 0 0 1,4375
9 4206 217953 ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 34,05 22,3 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,8 0 1 0,3 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 1 0 0 0,75 2,625 0 1 0,25 0,05 2 4 2 2 11,75 11,25 4,25 4,25 0 5 2 2 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5
10 2898 164456 ΤΣΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 31,9375 17 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0,75 1,25 0,75 0 3 0,1 0 0 0 0 14,9375 14 9 15,25 0 5 4 2 3 0 0,9375 0 0 0 0 0 0,9375
11 4144 212936 ΣΤΑΜΠΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 31,65 22,5 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 2,5 0 2 0 0 0 0,5 4,5 2,5 0 1 0,25 0 0,25 0 0 1 0 0 2 2 0 2 9,15 8,15 4,75 4,75 0 0,4 3 2 1 0 1 0 0 0 0,25 0 0,75
12 4297 207120 ΤΖΟΥΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 31,325 14,825 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,7 0 2 0,7 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,125 2,125 0 0 0,75 0 0,75 0,625 0 0 0 0 0 0 0 2 16,5 10 9 10 0 0 1 1 0 0 6,5 0 0 6 0 0 0,5
13 2727 170230 ΓΛΗΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 30,125 8,55 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,55 0,55 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,05 0 0 0 0 21,575 13,7 9 16,5 0 0,7 4 2 3 1,5 6,375 0 0 6 0 0,375 0
14 4427 189737 ΚΑΜΠΟΥΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 29,875 18,625 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,625 1,625 0 0,5 0 0,125 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0 11,25 10 9 7,5 3,625 0 1 1 0 0,5 0,75 0 0 0 0 0,75 0
15 4321 209903 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 28,25 11,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0,3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,25 1,25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,25 2 0 2 0 17 14 8,25 8,25 0 5 4 2 2 0 3 0 0 0 0 2,5 0,5
16 3354 183796 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 27,25 16 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 0,5 1,25 0 0 0 0 2 1,5 2 0 11,25 10,5 7,5 7,5 0 0 3 0 3 0 0,75 0 0 0 0 0 0,75
17 3419 202440 ΣΑΛΕΒΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 25,9 7,9 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,9 0 2 0,9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12 9 13,25 0 0 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
18 4375 183904 ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 25,25 10 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,25 9 9 22,5 0 0 0 0 0 0 6,25 0 0 6 0 0 0,25
19 4187 173736 ΣΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 23,5 7,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 10 9 14,25 0 0 1 0 1 0 6 0 0 2,25 1,75 2 0
20 2231 212677 ΖΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 22,9375 17,5 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5,4375 4,75 4,75 4,75 0 0 0 0 0 0 0,6875 0 0 0 0 0 0,6875
21 2233 227133 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 20,825 8,7 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 1 0,7 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,125 8,75 8,75 8,75 0 0 0 0 0 0 3,375 0 0 0 3,375 0 0
22 4450 195481 ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 19,3 10,3 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0,3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 9 9 9 12,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2720 160195 ΠΕΦΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 45,4 23,4 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 1 0,4 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0 0,25 0 1,75 0 1 0 0 2 2 2 2 22 13,5 9 13 0 0,5 4 2 3 1,5 7 0 0 6 0 1 0
6 3247 189908 ΔΟΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 42,75 20,375 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,375 1,875 0 0 0 0,125 0,5 0,25 0 1 0 0 1,5 1,5 0 0 22,375 14 7,75 7,75 0 5 4 2 3 1,5 6,875 0 0 4,5 0 2,375 0
8 2591 154369 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 41,475 18,475 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0,2 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2,275 2,275 0 0 0 0,25 0 0,125 0,75 1 0 0,15 0 0 0 2 23 14 8,75 8,75 0 5 4 2 3 0 9 0 6 6 0 0 0
12 2722 175996 ΓΚΟΥΛΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 38,2 23,2 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3,7 0 1 0,2 0 1 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0,5 1,5 15 13 9 11,25 0 0 4 2 3 0 2 0 0 0 0 0 2
14 2756 401035 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 37,75 24,75 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4,25 2,5 0 0,5 0 0 1 1 0 0 0 0 1,75 1 0,75 0 13 10 1 1 0 5 4 2 3 0 3 0 0 0 0 3 0
16 4072 213150 ΚΑΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 37,425 20,725 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0,5 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4,725 2,725 0 0 0 0 0,25 0,875 0 1 0 0,6 2 2 0 0 16,7 13,7 9 13,5 4,25 0,7 4 2 3 0 3 0 0 0 0 3 0
17 2670 180515 ΦΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 37,275 16,8 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 1 0,8 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 1,25 0,125 0 1 1 0 2 2 0,5 0 20,475 13,1 9 19,75 9,875 0,1 4 2 3 0 7,375 0 0 6 0 1,375 0
19 3651 208390 ΔΡΟΛΑΠΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 35,6 25,875 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,875 2,875 0 0 0 0 0,75 0,375 0,75 1 0 0 1 1 0 2 9,725 8,85 3,75 3,75 0 1,1 4 2 3 0 0,875 0 0 0 0 0,5 0,375
20 4453 162744 ΠΟΥΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 35,45 24,325 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3,7 0 1 0,7 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,625 0,625 0 0 0 0 0 0,625 0 0 0 0 2 1 1 2 11,125 4,75 0,75 0,75 0 0 4 2 3 0 6,375 0 0 6 0 0,375 0
23 3592 193650 ΜΠΟΥΛΟΥΞΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 34,35 19,05 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1,55 1,55 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0,05 0 0 0 0 15,3 12,3 9 15,25 3,875 0,3 3 0 3 0 3 0 0 0 0 3 0
28 3404 213250 ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 32,5 15 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 3 3 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,5 13 9 12,25 0 0 4 2 2 0 4,5 0 0 4,5 0 0 0
30 3579 213336 ΠΑΣΧΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 31,75 22,35 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0,1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,25 1,25 0 0 0 0 0 0,25 0 1 0 0 2 2 0 1 9,4 9,4 9 13,5 4,25 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2933 204300 ΤΟΜΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 31,275 19,625 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 1,625 0,375 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0 1,25 1 0,25 0 11,65 11,65 8,25 8,25 0 0,4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
35 3357 210187 ΧΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 28,0875 21,375 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,375 0,375 0 0 0 0 0,25 0,125 0 0 0 0 2 2 0 0 6,7125 5,4 2 2 0 0,4 3 1 2 0 1,3125 0 0 0 0 0 1,3125
37 4098 156885 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 25,25 10 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,25 13 9 24,5 4,375 0 4 1 3 0 2,25 0 0 0 0 2,25 0
40 2884 213144 ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 19,375 12,5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 1,5 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 2 2 0 0 6,875 6,25 6,25 6,25 0 0 0 0 0 0 0,625 0 0 0 0 0,625 0
41 3596 208402 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 15,5 7,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 1 0 0 1 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3274 170583 ΓΡΑΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 48,35 25,35 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 4,35 2,35 0 0 0,5 0 0 0 0,75 1 0 0,1 2 2 0 0 23 14 9 8,5 1,5 5 4 2 3 0 9 0 2,625 6 0 3 0,0625
2 2468 901530 ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 48,25 22 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 0,5 0 0,25 0 1,25 0,75 1 0,375 0,05 2 0,5 3 1 26,25 13,25 4,25 4,25 0 5 4 2 3 4 9 0 6 3 0 1,875 1,0625
3 3416 180540 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 48,125 27,5 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 0 1 0,9 1 1 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 2,5 0,25 0 0,25 1,875 0 1 0 0 2 2 1 2 20,625 14 7,875 5,25 2,625 3,1 4 2 3 4 2,625 0 0 0 0 2,375 0,25
10 2131 202817 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 39,875 23,625 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,625 1,625 0 0 0 0 0,5 1,125 0 0 0 0 2 2 0,5 0 16,25 14 9 9,5 0 5 3 0 3 0 2,25 0 0 0 2,25 0 0
13 3978 193569 ΒΛΑΣΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 37,875 22,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,75 3 0 0 0 0 1,25 1,5 0 1 0 0,05 0,75 0,5 0,25 2 15,125 14 9 12 3,875 3,7 4 2 3 0 1,125 0 0 0 0 1,125 0
21 2749 190146 ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 35,0875 18 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0,25 0,75 0 1 0 0 2 2 0 0 17,0875 13,4 9 7,75 3,875 0,4 4 1 3 0 3,6875 0 0 0 0 3 0,6875
22 3568 160308 ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 35 14,125 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,125 1,375 0 1 0 0 0,25 0,125 0 0 0 0 0,75 0,5 0,25 0 20,875 13 9 10,75 0 0 4 1 3 3,5 4,375 0 0 0 3,25 0,625 0,5
27 2359 180590 ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΙΚΗ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 33 16 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 1 1 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 17 11 9 12,75 0 0 2 2 0 0 6 0 0 6 0 0 0
32 4045 198130 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 31 14 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 17 11 9 17,25 0 0 2 2 0 0 6 0 0 6 0 0 0
33 3786 218673 ΓΙΑΛΛΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 30,125 15,5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0,9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0,25 0,25 0 1,375 0 0 0 0 2 1,5 0,75 0,5 14,625 13 9 10 0 0 4 2 3 0 1,625 0 0 0 0 1,625 0
34 4142 190132 ΣΤΕΦΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 30,1 18,4 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,9 0 1 0,4 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,5 2,75 0 0 0 0 0,75 0,875 0 1 0,125 0 0,75 0,5 0,25 0 11,7 8,45 8,25 8,25 0 0,2 0 0 0 1,5 1,75 0 0 0 0 0,625 1,125
38 2161 168150 ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 23 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0,9 0,9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 20,5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
42 4282 218716 ΚΟΡΩΝΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 13,75 7,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,25 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0,25
4 3703 182718 ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 47 27 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0 0,5 1 0 0 0 0 2 0,5 1,5 2 20 14 9 13,25 0 1,4 4 2 3 0 6 0 0 6 0 0 0
11 4287 180640 ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 38,75 20 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5 3 0 0 0,25 0,25 0,5 3,125 0 1 0,375 0,5 2 2 0 0 18,75 14 9 9,75 4,375 4,8 4 2 3 0 4,75 0 0 0 0 3 1,75
18 3424 213076 ΓΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 36,275 21,225 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 2,725 0,725 0 0 0 0 0 0,625 0 0 0 0,1 2 2 0 2 15,05 13,3 8,5 6,5 2 0,8 4 2 3 0 1,75 0 0 0 0 1,5 0,25
25 3377 218896 ΣΑΡΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 33,5875 20,65 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,9 0 0 1 0,9 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,75 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 1,25 1 0,25 2 12,9375 10,5 6,5 6,5 0 0 4 2 3 0 2,4375 0 0 2,25 0 0 0,1875
26 3625 202933 ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 33,375 20 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0,75 0,125 0,25 3,75 0 1 0 0 2 3 2 2 13,375 11,25 5,25 5,25 0 5 1 0 1 0 2,125 0 0 0 0 2,125 0
29 2738 198251 ΜΠΑΛΙΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 31,975 20 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0 0,25 1,625 0 0 0 0 2 2 0 0 11,975 7,85 2,75 2,75 0 1,1 4 2 2 0 4,125 0 0 2,25 0 1,875 0
7 4329 148798 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 41,5 20 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0 0 0 0,625 0,75 1 0 0,15 2 1,5 1,25 2 21,5 14 9 17 0 5 3 0 3 1,5 6 0 0 6 0 0 0
9 3896 162844 ΦΕΡΜΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ04.05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 41,125 20,75 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0,5 4 3 0 0 2 0 0 4,75 2,75 0 1 0 0 0 0 0,75 1 0 0 2 2 0,25 2 20,375 11,5 2,5 2,5 0 5 4 2 3 0 8,875 0 6 0 0 0,875 2
15 2975 190276 ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 37,65 26 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 0 0,75 0 2,25 0,625 0 0 0 0 2 1 1 0,5 11,65 11,15 5,75 5,75 0 1,4 4 2 2 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5
24 2657 213242 ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 33,825 18,925 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 2,425 0,425 0 0 0 0 0,25 0,125 0 0 0 0,05 2 1 1 0 14,9 12,65 6,75 6,75 0 4,9 1 0 1 0 2,25 0 0 0 2,25 0 0
36 3842 193703 ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ04.05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 26,5 11,875 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0,875 0,625 0 0 0 0 0,25 0,375 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 14,625 11 8 8 0 0 3 0 3 0 3,625 0 0 2,25 0 1,375 0
39 2537 207439 ΦΑΡΜΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ04.05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 19,95 9,7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 1,5 1,5 0 0 10,25 10 9 9,25 0 0 1 1 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0,25
1 3908 184151 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΛΙΑΝΟΣ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 45,4375 24 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0,9 1 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0,25 1,75 0,5 0 1 2,5 1,2 2 0,5 2,25 2 21,4375 14 7,125 6,5 0,625 5 4 2 3 4 3,4375 0 0 0 0 3 0,4375
2 2255 180823 ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 43,25 26,5 13 6 5 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0,9 1 1 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 3 1 0 2,5 1 0 0 0 0 2 2 0,5 0,5 16,75 7,75 5,75 5,75 0 0 2 0 2 0 9 5,5 6 0 0,25 0 1,25
3 3883 168262 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 42,2 20 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 1 2 1 0,7 1 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4 2 0 1 0 0,25 0 0,75 0 0 0 0 2 0 2 2 22,2 11,7 5,5 5,5 0 2,2 4 2 2 1,5 9 0 6 6 0 0 1,1875
4 3713 203063 ΛΑΧΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 38,175 24,8 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 1,8 0 1 0,8 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 1 1,25 3 1 0 0 0 0,2 2 2 2 2 13,375 12,75 8,25 8,25 0 0,5 4 1 3 0 0,625 0 0 0 0 0 0,625
5 4032 213517 ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 37,675 24 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0 0 1 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1,5 2,5 0 1,5 1,875 0 1 0 0,3 2 2 2,25 2 13,675 11,55 8,25 5,5 2,75 0,3 3 0 3 0 2,125 0 0 0 0 1,875 0,25
6 3149 176374 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΛΗΔΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 33,8125 21,725 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2,225 1,725 0 0 0 0 1,25 0,375 0 0 0 0,1 0,5 0 0,5 1,5 12,0875 10,9 9 14,75 0 0,9 1 1 0 0 1,1875 0 0 0 0 0 1,1875
7 4466 213486 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΡΙΣΤΗ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 29,625 18 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11,625 9 9 9 0 0 0 0 0 0 2,625 0 0 2,625 0 0 0
8 3013 176248 ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 28,925 12,075 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 1 0,7 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 1,875 1,375 0 0 0 0 1 0,375 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 16,85 13,6 9 13,5 0 0,6 4 1 3 1,5 1,75 0 0 0 1,25 0 0,5
9 2843 160411 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 28,625 14,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 14,125 7,75 4,75 4,75 0 0 3 0 3 0 6,375 0 6 0 0 0,375 0
10 3967 210709 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 28,05 19 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 0 1 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 2 1,25 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 9,05 8,8 3,5 3,5 0 3,3 2 0 2 0 0,25 0 0 0 0 0 0,25
11 4191 182769 ΜΥΤΑΛΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 26,2 16,1 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0,1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2,5 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 10,1 9,35 6,75 6,75 0 0,6 2 0 2 0 0,75 0 0 0 0 0 0,75
12 4153 203028 ΔΙΑΜΕΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 24,1875 14 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,1875 10 9 10 0 0 1 0 1 0 0,1875 0 0 0 0 0 0,1875
13 4416 184110 ΓΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 22,1875 16 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6,1875 5,25 3,25 3,25 0 1 1 1 0 0 0,9375 0 0 0 0 0 0,9375
1 3272 905808 ΜΠΑΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 51 25,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4,5 3 0 3 0 0 0 0,125 0,75 0 0 0,1 1,5 0,5 1 2 25,5 14 5,5 5,5 0 5 4 2 3 4 7,5 0 0 4,125 0 2 1,375
2 3275 570030 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 48,4375 24,375 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0,5 1 0 0 1 0 0 0 4,375 2,375 0 0 0 0 1 1,125 0 0 0 0,25 2 1 1,5 2 24,0625 14 6,75 6,75 0 5 4 2 3 1,5 8,5625 5,5 0 1,875 0 0 1,1875
3 2091 157201 ΚΟΤΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 47,75 22 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0,25 0 2,75 0 0 0 0 1 1 0 2 25,75 14 9 11,75 0 5 4 2 3 4 7,75 0 3,5 0 1,25 3 0
4 4478 168447 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 45,925 21,8 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,3 0 1 0,9 0,9 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 4,5 3 0 1 0 0 0 0,625 0,75 1 0 0 1,5 1,5 0 2 24,125 12,5 8 8 0 0,5 4 2 3 3 8,625 0 2,625 6 0 0 0
5 2712 572164 ΤΣΩΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 40,1375 21,575 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0,8 0,9 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 4,375 2,375 0 1,5 0 0 0,25 0,625 0 0 0 0 2 2 0 2 18,5625 14 9 9,75 0 5 2 1 1 2 2,5625 0 0 0 0 1,125 1,4375
6 4190 576374 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 40 22 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0,5 1 0 0 1 0 0 0 5 3 0 0,5 0,75 0 0,75 0,875 0,75 1 0 0,3 2 3,5 0 2 18 14 9 12 0 1,5 4 2 3 1,5 2,5 0 0 0 1,75 0,75 0
7 2315 186050 ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 39,2 19,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 2,5 0 1 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 4 2,5 2 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 1,5 0 1,5 0 19,7 13,2 9 10,5 0 0,2 4 1 3 0 6,5 0 0 6 0 0 0,5
8 4496 190354 ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 39 21,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 3,75 2,75 0 1 1,5 0,25 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 17,25 14 9 6,5 3 2,4 4 1 3 0 3,25 0 0 0 0 3 0,25
9 3390 576479 ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 38 20 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 18 12 9 18,5 0 0 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
10 3372 166497 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 37,475 16,85 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1,85 1,85 0 0 0 0 0 0 0,75 1 0 0,1 0 0 0 2 20,625 14 9 9,75 0 2,5 3 2 1 4 2,625 0 0 0 2,375 0,25 0
11 4016 166551 ΣΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 37,4375 16 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 1 1 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0,5 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 2 0,5 1,5 0 21,4375 14 9 16 0 2,1 4 2 3 0 7,4375 0 0 6 0 0 1,4375
12 3348 185378 ΓΚΟΥΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 37,2625 16,875 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0,8 0,3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,875 2,375 0 1 0 0 0,5 0,875 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 20,3875 13,2 9 10,5 0 0,2 4 2 2 0 7,1875 0 0 6 0 0 1,1875
13 2658 572083 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤH ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 37 17 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0,5 1 0 0 1 0 0 0 5 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 20 14 9 17,25 0 1,6 4 1 3 1,5 4,5 0 0 1,5 1,5 1,5 0
14 3872 171210 ΧΟΥΣΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 36,625 19 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0,05 2 2 1,5 0 17,625 14 9 12,25 0 5 4 1 3 3 0,625 0 0 0 0 0,625 0
15 3350 171155 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 36,25 19,875 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0,5 2 0 2 0 0 0 0 1,875 1,375 0 0 0,25 0 0,75 0,375 0 0 0 0 0,5 0 0,5 2 16,375 14 9 10,5 0 1,3 4 1 3 2 0,375 0 0 0 0,375 0 0
16 2806 213727 ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 34,425 20,625 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 4,625 2,625 0 0 0 0 2 0,625 0 0 0 0 2 1,5 1,25 1 13,8 11,55 5,25 5,25 0 3,3 3 0 3 0 2,25 0 0 1,125 0 0,375 0,75
17 2831 592491 ΡΕΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 33,375 16 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 0,5 0 0 1 1,5 0 0 0 0 2 1,5 1 1 17,375 14 9 11,5 2 5 4 2 3 0 3,375 0 0 1,5 0,75 1 0,125
18 3095 587369 ΓΥΦΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 31,9 13,15 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,15 1,65 0 0 0 0 0,75 0,25 0 0 0 0,65 0,5 0 0,5 1 18,75 14 9 16 0 5 4 2 3 0 4,75 0 0 0,75 4 0 0
19 3332 168522 ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 31,575 10,6 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0,1 0 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 3 3 0 1,5 0 0 0,5 0,5 0 1 0 0,25 0 0 0 2 20,975 13,1 9 15 0 0,1 4 1 3 0 7,875 0 0 6 0 0 1,875
20 3675 571915 ΚΟΥΒΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 31,55 13,55 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,75 1,25 0 0 0,75 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 1 18 12 9 20,5 0 0 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
21 3151 587770 ΒΟΡΥΛΛΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 28,5125 12,2 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 3,2 2,95 0 1 0 0 0 1,75 0 0 0 0,2 0,25 0 0,25 0 16,3125 14 9 9,25 0 2,1 3 0 3 0 2,3125 0 0 0 0 1,625 0,6875
22 3011 590529 ΠΗΓΙΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 28,15 18,2 13 6 0 4 0 0 3 0 0 1 1,7 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 1,5 2 9,95 9,7 9 9,5 0 0,7 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0,25 0 0
23 2550 171170 ΡΕΝΤΖΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 27,7 17,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 10,2 10,2 9 16,5 0 0,2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 3383 198544 ΚΙΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 26,925 13,375 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0,5 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 1,375 1,375 0 0 0 0,5 0,75 0,125 0 0 0 0 0 0 0 2 13,55 12,8 5,5 5,5 0 4,3 3 0 3 0 0,75 0 0 0 0 0 0,75
25 3929 615659 ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 26,3 18,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 2,75 0,75 0 0 0,5 0 0 0,25 0 0 0 0 2 2 2,25 2 8,05 7,55 7,25 7,25 0 0,3 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5
26 2498 587347 ΛΟΓΓΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 24,65 11,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,15 12,9 9 16 0 0,9 3 0 3 0 0,25 0 0 0 0 0 0,25
27 3425 181229 ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 24,375 11 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 13,375 12 9 15,5 4,375 0 3 0 3 0 1,375 0 0 0 0 0,875 0,5
28 3891 185499 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 24 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 10 9 21,5 0 0 1 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0
29 3373 171031 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 23,7 11,7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0,5 0,7 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3,5 2,5 0 1 0 0 1 0,5 0 0 0 0 1 1 0 0 12 12 9 15,5 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
30 4613 612864 ΒΟΖΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 23,25 11,75 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 0 0 0 1 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 11,5 11,5 5,5 5,5 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2523 184468 ΦΛΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 23,2 9,625 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 0 0 1 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 2,125 0,625 0 0 0 0 0 0,625 0 0 0 0 1,5 1,5 0 0 13,575 13,2 9 12,25 0 0,2 4 2 3 0 0,375 0 0 0 0 0 0,375
32 3743 207657 ΠΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 23 14 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 12,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2087 198790 ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 22,5 10,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 1 0 1 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 9 10,5 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
34 3040 609870 ΚΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 22,2 16 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 1 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 6,2 4,95 2,75 2,75 0 0,2 2 1 1 0 1,25 0 0 0 0 0 1,25
35 4400 166339 ΓΚΟΝΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 21,5 9,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 9 21 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
36 4186 587366 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 20,725 8,725 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,6 0 1 0,4 0,7 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,125 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 1 1 0 0 12 12 9 17,75 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
37 4263 181162 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 19,35 6,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,85 12,1 9 16,5 0 0,1 3 0 3 0 0,75 0 0 0 0 0 0,75
38 2484 184319 ΚΟΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 19,125 7,625 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 1 0 0 1 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0,125 0,125 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,5 11,5 9 14,5 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
39 4442 612838 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 18,75 8,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,25 10,25 8,25 8,25 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
40 4470 198661 ΠΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 7,9375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,9375 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0,9375 0 0 0 0 0 0,9375
1 2577 184537 ΛΟΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ07 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 38 24,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4,5 3 0 2 0 0,125 0 0,75 0,75 1 0,125 0,35 1,5 1 0,5 2 13,5 9,25 0,25 0,25 0 5 4 2 3 0 4,25 0 0 0 0 3 1,25
2 4104 198810 ΛΑΪΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ07 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 31,4 18 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,9 1 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 3 3 0 0 0 0 0,5 1,125 0,75 1 0,25 0,05 0 0 0 0 13,4 13,4 9 10,5 0 0,4 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2794 184512 ΖΩΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ07 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 28,825 14,7 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 3,5 0 0 1 1 1 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 14,125 14 9 12 0 5 4 1 3 0 0,125 0 0 0 0 0 0,125
4 4467 171293 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΕΛΙΣΣΑ ΠΕ07 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 26,35 9,75 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,9 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,75 1,75 0 0,5 0,25 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16,6 12,6 9 9 0 0,6 3 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
5 4413 186179 ΤΣΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ07 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 18,5 7 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,5 11 9 13,5 0 0 2 0 2 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0
1 3572 171397 ΧΑΙΤΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 41,8 18,55 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 1,8 0 0 1 0,3 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3,25 3 0 0 0 0,75 0 0,375 1,5 1 0 0,2 0,25 0 0,25 0 23,25 14 9 14,5 0 5 3 0 3 1,5 7,75 0 0 6 0 1,75 0
2 2725 198928 ΧΑΣΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΠΕ08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 30,9875 15 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,9875 9,8 9 10,75 0 0,8 0 0 0 0 6,1875 0 0 6 0 0 0,1875
3 4421 176929 ΣΟΦΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 28,975 12,475 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 1,8 0 0 1 0,3 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,675 0,675 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0,3 0 0 0 0 16,5 9 9 13,75 0 0 0 0 0 1,5 6 0 0 6 0 0 0
4 3973 174219 ΣΑΜΑΚΟΥΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 23,5 13,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 9 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,5 0,25 0,25
5 4384 181392 ΜΑΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 21,45 11,25 8 0 0 4 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 10,2 8,2 8 8 0 0,2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
6 2696 198855 ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 20,45 11,7 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0,7 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,75 7,75 7,75 7,75 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1 4271 135718 ΒΟΥΞΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 51 28 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 3,5 0 0,25 0 0,125 0 0 0 0 2 2 0,25 2 23 14 9 17,75 0 2 4 2 3 3 6 0 6 0 0 0 0
2 2786 580236 ΤΣΟΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 50,85 27 13 6 5 0 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0,2 2 1,5 0,5 2 23,85 13,35 8,25 8,25 0 1,1 4 2 3 1,5 9 0 6 6 0 1 0,3125
3 3059 177074 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 49,2 24,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0,9 0 0 1 0,5 4 3 0 0 2 0 0 5 3 3 0 0,75 0 1 0,125 0 0 0 0 2 3 0,5 1,5 24,7 13,2 5,5 5,5 0 3,7 4 2 3 4 7,5 0 0 5,25 0 2 0,25
4 2230 577490 ΤΑΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 44,8 24,3 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 0 1 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 3,8 1,8 0 0 0,25 0 1,5 0 0 0 0 0,05 2 2 1,5 2 20,5 13 9 11,25 0 2 2 2 0 1,5 6 0 0 6 0 0 0
5 3026 577055 ΛΙΟΥΜΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 38,825 17,75 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4,25 3 1 2,5 0 0 2,75 0 0 0 0 0 1,25 1 0,25 2 21,075 12,2 9 14,5 0 0,2 3 0 3 1,5 7,375 0 0 6 0 1,375 0
6 3507 592654 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 37,825 19,45 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0,5 4 3 0 0 2 0 0 4,45 2,7 0 0,5 0 1 0,25 0,5 0 0 0,25 0,2 1,75 0,5 1,25 0 18,375 14 7,25 7,25 0 5 4 2 3 0 4,375 0 0 0 1,375 3 0
7 4111 583634 ΝΑΣΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 37,075 19,7 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 1 0,7 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 4 2 0 1 0,75 0 0 0,25 0 0 0 0 2 2 0,5 1 17,375 9 9 15 0 0 0 0 0 0 8,375 0 0 6 0 1,875 0,5
8 3617 596302 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 36,5 21,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 0 0,25 0,125 4 0 0,75 1 0 0 2 2 1,25 0,5 15 13,5 9 9,5 0 0,5 4 2 3 0 1,5 0 0 0 0 1,25 0,25
9 2871 606595 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 34,5 23,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 4,5 2,5 0 0 0 0,375 2 0,125 0 0 0 0 2 4 0,25 2 11 11 9 9,5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2661 199052 ΔΡΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡIΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 33,925 21,375 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0,5 1 0,5 2 0 2 0 0 0 0 3,375 1,375 0 0,5 0 0 0,75 0,125 0 0 0 0 2 4 1 2 12,55 10,05 5,75 5,75 0 2,3 2 1 1 0 2,5 0 0 0 0 1,5 1
11 3936 227950 ΚΟΡΑΚΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 32,775 18,75 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2,75 1,75 0 0 0 0 1 0,75 0 0 0 0 1 1 0 2 14,025 11,4 7,5 7,5 0 0,9 3 0 3 0 2,625 0 0 0 0 2,625 0
12 3870 228073 ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 32,4 21 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0,7 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 11,4 11,4 6 6 0 1,4 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
13 3525 224866 ΓΚΑΝΕΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΧΑΡΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 31,25 18,625 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1,625 1,625 0 0 0 0 1,5 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 12,625 12 9 11 0,75 0 3 0 3 0 0,625 0 0 0 0 0,625 0
14 4483 199085 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 30 15 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 12,5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
15 2956 587414 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΡΑΤΩ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 29,5 12,125 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 0,125 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 2 17,375 14 9 15,25 4,25 1,1 4 2 2 0 3,375 0 0 0 1,5 1,875 0
16 4004 166640 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 28,7875 10,75 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 1,75 0,5 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0,25 1,25 0,5 0,75 0,5 18,0375 8,35 5,25 5,25 0 1,1 2 0 2 2,5 7,1875 6 0 0 0 0 1,1875
17 2332 181649 ΠΑΪΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 27,75 11,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 1 0 1 1 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,25 9 9 19,75 0 0 0 0 0 0 7,25 0 0 6 0 1,25 0
18 3598 161026 ΠΑΠΑΔΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 27,125 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,125 12 9 24,75 0 0 3 0 3 0 7,125 0 0 6 0 0,75 0,375
19 2151 178666 ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 25,75 9,75 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2,5 0 2 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 16 10 9 21 0 0 1 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0
20 3565 577250 ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 23,5 14,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 9 9 9 13,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 4232 174350 ΠΑΠΑΚΩΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 22,7 7,2 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,5 9 9 21,75 0 0 0 0 0 0 6,5 0 0 6 0 0,5 0
22 2237 163096 ΔΕΡΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 21,3 6,3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 19,5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
23 2173 612691 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 18,6 12,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1,5 1,5 0 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 4,6 4,5 4,5 0 0,1 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 1,5 0
24 3702 225184 ΣΦΑΚΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 18,5375 10 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 8,5375 7,85 7,75 7,75 0 0,1 0 0 0 0 0,6875 0 0 0 0 0 0,6875
25 2837 590201 ΜΑΡΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 17,75 6,5 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3,5 0 1 1 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,25 11 9 13,5 0 0 2 0 2 0 0,25 0 0 0 0,25 0 0
26 2906 587452 ΜΠΕΛΕΧΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 17,5 8,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 9 9 9 21,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 4215 612491 ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 17,25 6,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 9 11,75 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2133 609686 ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 16,625 5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 11,625 9 9 9 0 0 0 0 0 0 2,625 0 0 2,625 0 0 0
1 3111 191661 ΜΠΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 44,5 24 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 1,5 0 0,25 0,75 1 0 0,05 2 2 0 2 20,5 14 9 11,75 0 5 4 2 3 0 6,5 0 0 6 0 0 0,5
2 3016 174282 ΘΕΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 43,3 25,25 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 2,5 0 1 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4,75 3 0 4 0 1,5 0,5 1 0,75 1 0 0,15 1,75 0 1,75 2 18,05 11,05 6,25 6,25 0 3,8 1 1 0 1,5 5,5 0 0 4,5 0 1 0
3 3190 157407 ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 37,425 17,8 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3,8 1 1 1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 19,625 13,5 9 11,5 0 1,5 3 2 1 0,5 5,625 0 0 2,625 0 3 0
4 2508 187395 ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 37,25 21,25 13 6 0 4 3 0 3 0 0 1 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2,75 2,75 0 1 0 0,5 1 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 16 10 9 21 0 0 1 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0
5 4067 157455 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 36,75 20 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3,5 0 0 1 0 1 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3 0 3 0 0,125 0 0 0 0 0 0,05 0,5 0 0,5 0 16,75 11,75 2,75 2,75 0 5 4 1 3 0 5 0 0 0 0 3 2
6 3070 191525 ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 36,65 24 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0 0 1 0 0,5 2,5 0 2 0 0 0 0,5 4,5 3 0 1 0 0,625 1,5 1,125 0 1 0 0,05 1,5 0 1,5 0 12,65 10,4 6 6 0 0,4 4 2 3 0 2,25 0 0 0 0 1,25 1
7 2353 161178 ΑΣΤΡΕΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 36,425 20,3 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 1,3 0 0 1 0,3 0 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16,125 13 9 16,5 0 0 4 2 3 0 3,125 0 0 0 2,125 0,5 0,5
8 3629 161187 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΑΚΡΙΒΗ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 36,25 15,25 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 2,75 2,5 0 0 0 0 0 0,75 0,75 1 0 0 0,25 0 0,25 2 21 14 9 11,25 0 2,9 4 2 3 4 3 0 0 0 0 3 0
9 3997 191653 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΙΣΜΗΝΗ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 35,5625 14,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3,5 1 0 1 1 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,0625 14 8,25 8,25 0 4,1 3 0 3 0 7,0625 0 0 6 0 0 1,0625
10 3575 151978 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 34,6 18,5 9 0 0 4 3 0 0 2 0 0 4 0 2 1 0,9 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2,5 2,5 0 0 0 0 0 0,75 0,75 1 0 0 0 0 0 0 16,1 13,1 9 16,5 0 0,1 4 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
11 3138 163245 ΓΙΟΒΑΝΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 34,4375 20 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1 1 0,25 1 0,5 0 0 0 0 2 0 2 2 14,4375 8,75 4,75 4,75 0 0 4 2 3 0 5,6875 0 5,6875 0 0 0 0
12 3925 195966 ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 32,25 14 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 1 1 0,7 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,25 9,25 5,25 5,25 0 0 4 2 3 0 9 0 0 6 0,5 3 0
13 4435 601591 ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 30,825 14,45 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3,45 2,95 0 2 0 0 0 0 0,75 0 0 0,2 0,5 0 0,5 0 16,375 14 9 9,75 0 3,4 4 2 3 0 2,375 0 0 0 0 1,875 0,5
14 4211 181513 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 30,05 17,55 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0,8 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1,25 1,25 0 0 0,5 0,25 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12,5 10,5 7,5 7,5 0 0 3 0 3 0 2 0 0 0 0,25 0 1,75
15 3117 191526 ΧΑΡΟΚΟΠΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 28,85 22,2 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,7 0 1 0,2 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 0 0 1,25 2,25 1,25 0 0 0 0,45 2 4 3,5 2 6,65 2,9 1 1 0 0,9 1 0 1 0 3,75 0 0 0,75 0 3 0
16 4033 153265 ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 28,5625 16,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1,5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 12,0625 9 9 17,5 0 0 0 0 0 0 3,0625 0 0 0 2,25 0 0,8125
17 4157 186030 ΚΟΥΚΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 27,6 16,7 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 2,2 0 1 0,9 0,3 0 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 10,9 8,9 2 2 0 3,9 3 0 3 0 2 0 0 0 0 0 2
18 2724 199009 ΠΕΡΠΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 27 15 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 1 0 0 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 9 21,75 0,75 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
19 3979 214394 ΚΑΡΑΚΙΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 24,45 15,95 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,5 1 0 1 1 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 3,45 1,45 0 0 0 0,125 0 0,875 0 0 0,25 0,2 2 2 1 0 8,5 5,5 2 2 0 0,5 3 0 3 0 3 0 0 0 0 3 0
20 4430 210373 ΣΑΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 19,2 14,95 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,7 1 1 0 0,7 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,25 3,5 3,5 3,5 0 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0,75 0 0
1 3746 580422 ΜΠΑΡΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 46,225 28 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 1,5 0 0 1 0,375 0 1 0 0,15 2 2,5 1,5 2 18,225 11,6 9 13,5 0 0,6 2 2 0 0 6,625 0 0 6 0 0,625 0
2 2989 155334 ΜΑΡΚΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 44,5 24 10 6 0 0 0 0 3 0 0 1 4 0 2 1 1 1 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 4 1 0,75 0 1 1,25 0,75 1 0 0 2 1,5 1 2 20,5 14 9 10,25 0 3,4 4 2 3 4 2,5 0 0 0 0 2,5 0
3 4001 600719 ΚΑΛΟΠΑΝΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 42,7 24,7 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 2,7 0 0 1 0,2 0 0 1 0,5 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 2 0,5 0,5 0,5 0,75 0 1 0,75 1,2 2 1 2 0 18 14 9 11,25 0 5 4 2 3 0 4 4 0 0 0 0 0
4 4139 590460 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 40,25 24 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,25 8,75 8,75 8,75 0 0 0 0 0 1,5 6 0 0 6 0 0 0
5 2317 169283 ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 39,3125 21,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,5 1 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 17,8125 10 9 11,5 0 0 1 0 1 0 7,8125 0 0 6 0 0,75 1,0625
6 3554 572636 ΔΕΪΜΕΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 38,925 24,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 1 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2,5 1,5 0 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 1 0 1 2 14,425 13,3 9 18 0 0,3 4 2 2 0 1,125 0 0 0 0 0 1,125
7 3109 580432 ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 36,1625 17,75 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 1 1 0,9 1 0 1 0,5 2 0 2 0 0 0 0 1,75 1,25 0 0 0 0 0 0,25 0 1 0 0 0,5 0 0,5 0 18,4125 13,6 9 9 0,125 0,6 4 1 3 4 0,8125 0 0 0 0 0,625 0,1875
8 2920 181863 ΣΤΙΓΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 35,825 25,2 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 1,7 1 0 0 0,2 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 0 0 0 1,5 0,875 0 1 0 0 2 2,5 0 1,5 10,625 8,25 6,25 6,25 0 0 2 1 1 0 2,375 0 0 1,125 0 0 1,25
9 3174 580578 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 35 23 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1,5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 2 12 12 9 12,75 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2762 580469 ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 34,8 23,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 0,5 0 0,25 2,5 0,25 0,75 1 0,25 0,25 2 0 2,5 0,5 11,3 8,05 3,25 3,25 0 1,8 3 0 3 0 3,25 0 0 0 0 3 0,25
11 3601 155356 ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 33,9 21,275 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3,4 1 0 1 0,9 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2,875 2,875 0 0,5 0 0 0 0,625 0,75 1 0 0 0 0 0 2 12,625 8,5 5,5 5,5 0 0 3 2 1 3 1,125 0 0 0 0,25 0 0,875
12 3787 580466 ΚΥΡΜΠΑΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 33,7 18,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 15,2 9,2 9 12 0 0,2 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0
13 2394 587622 ΠΥΛΙΑΡΟΥ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 31,9 16,9 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,4 0 2 0,9 0 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 2,5 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 15 9 9 22,5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
14 4296 590454 ΓΙΑΜΑΛΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 30,85 12,8 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 0,8 0 0 0,3 0 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,05 11,3 9 13 0 0,3 2 2 0 0 6,75 0 0 6 0 0,75 0
15 2491 580423 ΖΕΠΑΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 27,95 15,75 8 0 0 4 0 0 3 0 0 1 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,25 3 0 0 0 0 0,75 1,125 0,75 1 0 0 0,25 0 0,25 0 12,2 12,2 9 17,5 0 1,2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2588 178739 ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 27,0375 14,25 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,5 1 1 1 0 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 1,75 1,25 0 0 0 0 0 0,5 0,75 0 0 0 0,5 0 0,5 0 12,7875 12,1 9 13,5 0 0,1 3 0 3 0 0,6875 0 0 0 0 0 0,6875
17 4158 577720 ΣΑΛΑΠΠΑ ΑΘΗΝΑ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 26,025 10,9 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0,9 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 2 2 0,5 0 15,125 11 9 18 0 0 2 0 2 0 4,125 0 0 4,125 0 0 0
18 2816 401006 ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 22,25 11 6 0 0 0 3 0 3 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,25 9 9 23,5 0 0 0 0 0 0 2,25 0 0 0 2,25 0 0
1 3587 400974 ΜΑΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 54,5 27,5 13 6 5 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 1 1 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 2 0,5 0 0,875 1 3,625 0,75 1 0 0,1 2 2 2 2 27 14 9 12,25 0 5 4 2 3 4 9 0 0 6 0 3 0
2 3010 905852 ΞΑΝΘΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 39,5 17,1 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 1 0,9 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2,2 2,2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0,2 0 0 0 0 22,4 13,4 9 9,25 0 0,4 4 2 3 4 5 0 2,625 0 0 2,375 0
3 4074 161427 ΜΟΡΦΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 30,875 12,125 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,125 1,125 0 0 0 0 0,5 0,625 0 0 0 0 0 0 0 0 18,75 11 9 13,75 0 0 2 0 2 1,5 6,25 0 0 1,5 1,75 3 0
4 2214 157391 ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 29,675 13,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0,9 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2,25 1,75 0 0 0 0 0 0,75 0 1 0 0 0,5 0 0,5 0 16,425 11,3 9 14,5 0 0,3 2 0 2 4 1,125 0 0 0 0 1,125 0
5 4125 149106 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 27,75 10,75 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0,75 0,75 0 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 17 9 9 23,5 0 0 0 0 0 2 6 0 0 6 0 0 0
6 2654 208519 ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 27 13,6 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 2,6 0,6 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,1 2 2 0 0 13,4 13,4 9 9,5 0 0,4 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 4234 191498 ΛΙΑΠΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 26,75 10 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,3 0,7 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,75 10 9 12 0 0 1 1 0 0 6,75 0 0 6 0 0,75 0
8 4011 171457 ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 25,625 10 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,625 9 9 17,25 0 0 0 0 0 0 6,625 0 0 6 0 0,625 0
9 2636 219676 ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 25 18,5 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 3,5 1 1 0 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6,5 4,75 4,75 4,75 0 0 0 0 0 0 1,75 0 0 0,75 0 0,5 0,5
10 3299 214358 ΤΑΚΑΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 24,05 9,3 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 1 0,8 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14,75 13 9 11 4 0 4 1 3 0 1,75 0 0 0 0,25 1,25 0,25
11 3975 210328 ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 21,15 8,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,65 12,65 8,25 8,25 0 2,4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
12 3744 210286 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 19,2875 13,6 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0,6 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 2 5,6875 4 2 2 0 0 2 1 1 0 1,6875 0 0 0,75 0 0 0,9375
13 3887 207935 ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 18,375 6,625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0,3 0,7 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 0,625 0,625 0 0 0 0 0 0,625 0 0 0 0 0 0 0 0 11,75 6,5 4,5 4,5 0 0 2 2 0 0 5,25 0 0 2,25 0 3 0
1 2673 171695 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ81 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81) 42,25 21,25 9 0 0 4 3 0 0 2 0 0 4 1 2 1 1 0 0 1 0,5 3 0 2 0 0 1 0 3,25 3 0 2,5 0 0,375 3,25 0,5 0,75 1 3 0,5 0,25 0 0,25 2 21 14 9 9 0 5 4 2 3 4 3 0 0 0 0 3 0
2 3478 172199 ΜΠΟΥΛΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΩ ΠΕ81 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81) 38,125 16,875 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0,875 0,375 0 0 0 0 0,25 0,125 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 21,25 12,5 8 8 0 0,5 4 1 3 1,5 7,25 0 0 4,125 0,125 3 0
3 4338 199196 ΚΑΤΣΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ81 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81) 35,3125 14,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 0,3 1 0 1 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 20,8125 14 9 13,5 0 5 4 1 3 0 6,8125 0 0 6 0,125 0,375 0,3125
4 3869 192302 ΒΡΥΣΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛ ΠΕ81 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81) 27,6 12 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15,6 13,1 9 14 0 0,1 4 1 3 0 2,5 0 0 0 2,5 0 0
5 3239 192206 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΕ81 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81) 26,325 13,375 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,375 0,375 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0 0 0 0 0 12,95 11,2 9 13 0 0,2 2 0 2 0 1,75 0 0 0 0 1,75 0
6 3915 204768 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ81 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81) 25,75 11,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3,5 2,5 0 0 0 0 0,5 0,25 0,75 1 0 0 1 1 0 0 14,25 14 9 11,75 0 3,2 4 2 3 0 0,25 0 0 0 0 0,25 0
7 3802 199211 ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ81 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81) 14 11 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1,75 0,75 0,75 0 0 1 1 0 0 1,25 0 0 0 0 0 1,25
1 2448 177150 ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 46,9 23,9 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0,5 0,9 1 0 0 0,5 2,5 0 2 0 0 0 0,5 5 3 0 1 0 0 2,5 0,5 1,5 1 0 0,1 2 2 0 0,5 23 14 9 9,75 0 2,2 3 2 1 0 9 0 5,6875 6 1,25 0 0
2 2294 177135 ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 45,375 25,5 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 5,5 0 0 1,5 1,125 0 0 0 0 2 2 2,5 0 19,875 14 5 5 0 5 4 2 3 4 1,875 0 0 0 1 0,625 0,25
3 3441 155091 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 37 21 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0,1 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 2 0 2 16 12 8 8 0 0 4 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0
4 2772 168701 ΜΕΚΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 36 22 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0,4 0 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4,5 3 0 0 0,25 0 3,25 0 0 0 0 0 1,5 1,5 0 0,5 14 14 9 15,5 0 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 4273 191769 ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 35,2 22,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 4,5 3 0 0 0,25 0 3 0,75 0 0 0,125 0 1,5 1,5 0 1 12,7 12,7 8,5 8,5 0 0,2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2395 216842 ΚΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 30,775 14,525 9 0 0 4 3 0 0 2 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,525 1,525 0 0 0 0 0 0,375 0 1 0 0,15 0 0 0 0 16,25 14 7,5 7,5 0 3,8 4 2 3 0 2,25 0 0 0 2,25 0 0
7 4002 161591 ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 30,1 14 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16,1 10,1 9 18,75 0 0,1 1 1 0 0 6 0 0 6 0 0 0
8 2452 188617 ΠΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 27,6 12,1 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1,1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,1 0 0 0 0 15,5 14 9 9,75 0 1,6 4 2 2 0,5 1 0 0 0 0,5 0 0,5
9 3952 211361 ΣΧΟΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 18,25 9 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 9,25 9,25 8,25 8,25 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 3050 214783 ΤΖΟΥΒΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 17,125 12 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,125 4,75 4,75 4,75 0 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0 0,375 0
11 2469 199440 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 15,5 6,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 1 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 15,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2228 155131 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ83 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 43,75 22,75 13 6 5 0 3 0 3 0 0 0 3 0 2 0,1 0,9 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1,75 1,25 0 1 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0,5 0 0,5 2 21 14 6 6 0 5 3 2 1 4 3 0 0 0 0 3 0
2 3467 187300 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ83 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 37,4125 16,625 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0,5 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 2,625 2,125 0 1 0 0 0,25 0,875 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 20,7875 13,6 9 15,25 0 0,6 4 1 3 0 7,1875 0 0 6 0 1 0,1875
3 2443 191850 ΒΙΝΙΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ83 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 36,05 20,05 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1,05 1,05 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,05 0 0 0 2 16 12 9 14,5 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0
4 2069 215039 ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ83 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 23,875 10 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 1 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13,875 10,5 7,5 7,5 0 0 3 1 2 0 3,375 0 0 0 3,375 0 0
1 3300 200751 ΚΑΛΟΒΡΕΚΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ84 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) 46,625 27 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 1 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 6 0 0 2,75 3 0 1 0,5 0,1 2 2 2 2 19,625 14 9 12,25 0 5 4 2 3 0 5,625 0 0 5,625 0 0 0
2 2917 192007 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ84 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) 43,7 22,5 9 0 0 4 3 0 0 2 0 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4 3 0 5,5 0 0 0,25 0,125 1,5 0 0 0 1 1 0 2 21,2 10,95 7,25 7,25 0 0,7 3 0 3 1,5 8,75 0 0 6 0 2,75 0
3 2412 172179 ΜΑΡΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΠΕ84 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) 36,75 14,75 6 0 0 4 0 0 0 2 0 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1,75 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0,5 0,25 0 22 13 9 15 0 0 4 1 3 0 9 0 2,625 6 0 3 1
4 3814 208678 ΚΟΤΣΙΦΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ84 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) 34,5 21 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 0 3 2,75 2,75 3 0 0 0 0 2 2 2 0 13,5 12,75 8,75 8,75 0 0 4 2 2 0 0,75 0 0 0 0,75 0 0
5 3778 163230 ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ84 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) 30,25 14,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3,25 1,25 0 0 0 0 1 0,25 0 0 0 0 2 2 0 0 15,5 14 9 11 0 1,1 4 2 3 1,5 0 0 0 0 0 0 0
6 2149 191980 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ84 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) 19,8 8,8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,2 0 2 0,2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 1,6 0 0 0 0 0,5 0 0 1 0 0,1 0 0 0 0 11 11 9 13,5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2952 187360 ΠΕΛΑΓΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ84 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) 14 5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 9 9 9 15,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2676 208409 ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ85 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΕ85) 42,875 24 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 2 1 1 1 0,5 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0 0 3,25 1,75 0 0 0 0 2 2 3 2 18,875 14 9 10 0 4 4 2 3 0 4,875 0 0 4,875 0 0 0
1 3064 161143 ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 48,25 26 13 6 0 4 0 0 3 0 0 1 4 1 2 1 1 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 1 0 0,125 0,25 0,375 0,75 1 0 0,1 0,5 0,5 0 2 22,25 13,75 4,75 4,75 0 5 4 1 3 4 4,5 0 0 3 0 1,5 0
2 3523 178123 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 46,25 25,5 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,5 3 0 1,5 0 0,125 1 1,125 0 1 0 0,15 0,5 0,5 0 2 20,75 14 9 10,75 0 5 4 2 3 0,5 6,25 0 0 4,5 1,5 0 0,25
3 3805 196099 ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 43,0625 26,5 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 0 1 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 3,25 0,625 0 0 0,25 0 2 1,5 2,75 1,5 16,5625 11,75 4,75 4,75 0 4 3 0 3 0 4,8125 0 0 3,75 0 0 1,0625
4 3843 174816 ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΝΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 42,6875 26 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 1 1 1 0,5 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 0 0,75 0 2,75 0,5 0 0 0 0 2 2 0 2 16,6875 13 9 13,25 3,75 0 4 1 3 0 3,6875 0 0 0 0 3 0,6875
5 2526 167122 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 42,25 22,25 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1,75 0,75 0 0 0,5 0 0,25 0 0 0 0 0 1 1 0 0 20 14 9 16,5 0 5 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
6 3564 172514 ΚΟΚΚΟΡΗ ΑΘΗΝΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 41,4 21,625 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,9 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3,125 2,125 0 0 0 0 0,75 1,375 0 0 0 0 1 0 1 1 19,775 13,4 9 18,5 0 1,4 3 0 3 0 6,375 0 0 6 0 0,375 0
7 2306 188319 ΚΟΛΕΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 40,4 21,4 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 2,8 1 1 0,1 0,7 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1,6 0,6 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,1 1 1 0 1 19 13 9 14 0 0 4 2 3 0 6 0 0 6 0 0 0
8 3165 205119 ΒΡΑΧΝΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 38,875 24,5 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0,25 2,75 0,75 1 0 0,05 2 0,5 2,25 2 14,375 14 9 10,25 0 5 4 2 3 0 0,375 0 0 0 0 0,375 0
9 3933 187909 ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 38,725 24,725 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2,725 0,725 0 0 0 0 0 0,625 0 0 0 0,1 2 1,5 0,75 2 14 14 9 12 6 5 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10 4204 174882 ΜΠΕΓΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 38,625 15,625 9 0 0 4 3 0 0 2 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,625 0,625 0 0 0 0 0,5 0,125 0 0 0 0 0 0 0 2 23 14 9 23,75 0 3,1 3 2 1 0 9 0 0 6 2,375 0,875 0
11 3577 200055 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 37,125 24 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,5 1,75 0 0 0 0 1,25 0,5 0 0 0 0 1,75 1,5 0,25 0,5 13,125 10,75 6,75 6,75 0 0 4 2 2 0 2,375 0 0,875 0 1 0 0,5
12 4330 206366 ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 36,9 24,9 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 1,9 0 1 0,9 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0,75 0 3 1,875 0,75 0 0,125 0,05 2 2 0,5 2 12 12 9 9,5 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2932 187890 ΓΟΥΣΙΟΥ ΑΝΘΗ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 36,6875 22 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0,25 0 2,5 0,125 0,75 1 0 0 2 2 0 0 14,6875 10,25 6,25 6,25 0 0 4 1 3 0 4,4375 0 0 3 0 1,25 0,1875
14 3436 205202 ΘΕΟΔΟΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 36,5 20,375 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,375 2,875 0 0 0 0 2,5 0,375 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 16,125 14 9 11 2,25 3,1 4 2 3 0 2,125 0 0 0 0 2,125 0
15 4425 178100 ΛΑΚΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 35,8125 19,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3,75 1,75 0 0 0,5 0 1,25 0 0 0 0 0 2 2 0 2 16,0625 14 7,5 7,5 0 5 4 2 3 0 2,0625 0 0 0 0,625 0 1,4375
16 3241 200407 ΜΑΚΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 33,925 14,275 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2,4 0 0 0,9 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,375 0,375 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0 0 0 0 1,5 19,65 13,4 9 12,5 0 0,4 4 1 3 0 6,25 0 0 4,5 1,375 0 0,375
17 3580 167062 ΜΠΕΛΕΧΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 33,775 16,775 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 3,775 2,775 0 0,5 0 0 0 1,125 0,75 0 0 0,4 1 0 1 1 17 14 8,5 8,5 0 5 2 0 2 0 3 0 0 0 0 3 0
18 3851 188027 ΜΑΛΑΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 33,125 18,75 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 1 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 3,25 3 0 1 0,25 0 0 1,25 0,75 0 0 0,05 0,25 0 0,25 2 14,375 10 4 4 0 5 1 0 1 1,5 2,875 0 0 0 0 2,875 0
19 2290 210802 ΓΡΟΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 31,525 20,775 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0,9 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3,875 2,875 0 0,5 0 0,125 0,75 0,5 0 1 0 0 1 1 0 0 10,75 10,5 7,5 7,5 0 0 3 0 3 0 0,25 0 0 0 0 0 0,25
20 3528 174926 ΣΤΟΥΜΠΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 31,375 17 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 14,375 14 9 15,25 0 2,2 4 2 3 0 0,375 0 0 0 0 0,375 0
21 2489 168944 ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 30,375 8,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 21,875 13,5 9 15,75 0 4,5 0 0 0 0 8,375 0 0 6 0 2,375 0
22 4005 205767 ΣΕΡΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 29,125 20,375 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0,5 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,875 0,875 0 0 0 0 0,75 0,125 0 0 0 0 2 2 0 2 8,75 8 7 7 0 0 1 0 1 0 0,75 0 0 0 0 0 0,75
23 4013 904970 ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 28,5 16,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1,5 1 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0,5 1 12 10 9 21,5 0 0 1 0 1 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5
24 3928 210742 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 28,3 18,8 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 1 0,3 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2,5 0,75 0,5 9,5 9,5 8,5 8,5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 3634 168986 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 27,35 11,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,25 1,25 0 0 0 0 0,5 0,75 0 0 0 0 1 1 0 2 16,1 10,1 9 17,25 0 0,1 1 1 0 0 6 0 0 6 0 0 0
26 3763 185308 ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 27,05 15,65 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,4 1 0 0,4 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,75 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 11,4 11,4 9 16 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2077 162704 ΔΕΪΜΕΖΗΣ ΜΩΥΣΗΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 27 9,6 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,6 0 0 0,6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17,4 11,4 9 19,75 0 0,4 2 2 0 0 6 0 0 6 0 0 0
28 4407 168997 ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 26,625 15,75 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 1 0,7 0,7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0,75 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 1 10,875 10 9 17,5 0 0 1 0 1 0 0,875 0 0 0 0,875 0 0
29 4237 216035 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 26,25 18,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1,25 0,75 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 2 8 8 7 7 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 4182 177991 ΓΙΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 24,25 9,5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2 1,75 0 0 0 0 0 0 0,75 1 0 0 0,25 0 0,25 0 14,75 14 9 11,5 0 2,1 4 2 3 0 0,75 0 0 0 0,75 0 0
31 3707 172639 ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 22,95 7,45 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 1 0,7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0,75 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 15,5 14 9 19,5 0 4,3 4 1 3 0 1,5 0 0 0 1,5 0 0
32 4473 185150 ΚΑΚΝΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 21,925 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 1 0,6 0,7 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,125 14 9 15 0 5 3 0 3 0 1,125 0 0 0 0,75 0,375 0
33 3132 199801 ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 21,475 9 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,475 9,1 9 10,5 0 0,1 0 0 0 0 3,375 0 0 0 3,375 0 0
34 2902 185245 ΤΥΡΟΒΟΛΑ ΣΑΡΑΝΤΙΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 14,25 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,25 6,25 5,25 5,25 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
35 4003 200446 ΠΑΛΟΥΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 13,6875 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6875 7 7 7 0 0 0 0 0 0 2,6875 0 0 1,5 0,75 0 0,4375
1 3159 199289 ΤΣΕΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΕ87.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 44,625 27 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 1 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 4 3 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0,05 1 0 1 2 17,625 13,25 4,25 4,25 0 5 4 2 3 1,5 2,875 0 0 0 0 2,875 0
2 2580 154976 ΘΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΕ87.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 34 14,25 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3,5 0 2 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3,75 1,75 0 0 0 0 0 0 0,75 1 0 0 2 0 2,25 0 19,75 13 9 21,75 0 0 4 2 3 0 6,75 0 0 6 0,75 0 0
3 3355 192244 ΜΠΕΛΤΕ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ87.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 33,75 18,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 4,25 3 0 1 0 0 0,25 0,5 1,5 1 0 0 1,25 1 0,25 0 15,5 14 9 9,75 0 5 4 1 3 1,5 0 0 0 0 0 0 0
6 4456 192261 ΣΟΥΡΜΑΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ87.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 19,875 8 6 0 0 4 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0,3 0,2 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,875 10 9 9,5 0 0 1 0 1 0 1,875 0 0 0 0,875 0,75 0,25
7 2799 192139 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ87.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 16 10,5 8 0 0 4 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 3722 174519 ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ87.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 29,6875 16,25 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,25 0,75 0 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0,5 0,5 0 1 13,4375 11,25 4,25 4,25 0 5 2 2 0 1,5 0,6875 0 0 0 0 0 0,6875
4 2244 155250 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ87.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 31,75 11,75 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0,5 0,7 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,75 1,75 0 0 0 0 0 0 0,75 1 0 0 0 0 0 2 20 11 9 23,75 0 0 2 0 2 0 9 0 0 6 3,25 0 0,25
1 3466 155001 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΤΕΡΠΗ ΠΕ88.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ88) 45,4 20,9 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3,9 0 1 1 0,9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 1,5 0 0,5 0 0,875 0,75 1 0 0,1 1 1 0 0 24,5 14 9 18,5 0 5 4 2 3 1,5 9 0 0 6 0 3 0
2 3981 192281 ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ88.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ88) 41,075 23,375 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,375 2,375 0 0 0 0 1 0,125 0 1 0 0,25 1 1 0 0 17,7 11,7 6,5 6,5 0 1,2 4 2 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3 2706 177316 ΜΠΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ88.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ88) 36,125 18,125 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1,625 1,125 0 0 0 0 0,75 0,375 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 18 12 9 13,75 0,75 0 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
1 4481 192030 ΤΣΙΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ89.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΕ89) 40,875 17,875 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1,875 1,625 0 0 0 0 0 0,625 0 1 0 0 0,25 0 0,25 2 23 14 7,5 7,5 0 4,2 4 2 3 0 9 0 0 6 0 3 0,25
2 4169 211637 ΦΑΤΣΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ89.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΕ89) 31,45 20,875 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 2,5 1 0 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2,375 0,625 0 0 0 0 0,25 0,375 0 0 0 0 1,75 1,5 0,25 0 10,575 7,95 4,75 4,75 0 0,2 3 2 1 1,5 1,125 0 0 1,125 0 0 0
3 3655 196015 ΧΑΣΑΛΕΥΡΗ ΕΛΕΝΑ ΠΕ89.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΕ89) 29,6 16,6 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 3,1 1 1 1 0,1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 9 10 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 3356 187544 ΝΤΑΛΟΥΚΑ ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΕ89.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΕ89) 27,5 12 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,5 0 0 0 0 0,75 0 0,75 1 0 0 0,5 0 0,5 2 15,5 13 9 11,5 0 0 4 2 3 0 2,5 0 0 0 0 2,5 0
5 2512 192013 ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕ89.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΕ89) 20,875 6,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14,375 11 9 10,5 0 0 2 0 2 0 3,375 0 0 0 3,375 0 0
1 4121 192133 ΦΥΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ90 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (ΠΕ90) 27,325 16,7 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0,7 0 1 0 0 4 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 10,625 6,75 3,75 3,75 0 0 3 2 1 0 3,875 0 2,625 0 0 0 1,25
2 4394 225569 ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ90 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (ΠΕ90) 14,5 6 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,5 8,5 8,5 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4422 228344 ΜΠΟΕΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ91.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ91) 23,8 13,55 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,55 0,55 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,05 0 0 0 2 10,25 8,75 5,25 5,25 0 0,5 3 0 3 1,5 0 0 0 0 0 0 0
2 3893 229593 ΛΙΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ91.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ91) 22,9125 15,3 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1,8 0,8 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,3 1 1 0 2 7,6125 7,55 6,25 6,25 0 1,3 0 0 0 0 0,0625 0 0 0 0 0 0,0625

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε