Προσωρινός Πίνακας Συμβούλων Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας

Προσωρινός Πίνακας Συμβούλων Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Κοινοποίηση προσωρινών αξιολογικών πινάκων μοριοδότησης υποψηφίων συμβούλων Εκπαίδευσης»

Κοινοποιούνται οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης, όπως αυτοί έχουν καταρτιστεί με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 32, του ν.4823/2021 (Α΄136), καθώς και οι πίνακες των υποψηφίων που έχουν υποχρέωση εξέτασης ξένης γλώσσας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 6 του άρθρου 33, και την παρ. 4 του άρθρου 40 του ίδιου νόμου.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των ανωτέρω πινάκων αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής υποβολής των αιτήσεων (https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, ήτοι από

την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 έως την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 23:59.

Στη συνέχεια αναφέρεται ο προσωρινός πίνακας μοριοδότησης των υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

 

Σειρά Αρ. Πρωτοκ. Αριθμός Μητρώου Υποψήφιος Ειδικότητα Περιφερειακή Διεύθυνση Κλάδος ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: (2)+(3) 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 2α) ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 2αα) 1οΔιδακτορικό 2αβ) 2οΔιδακτορικό 2αγ) 1οΜεταπτυχιακό 2αδ) 2οΜεταπτυχιακό 2αε) Διδασκαλείο 2αστ) 2οΠτυχίο(4ετές) 2αζ) 2οΠτυχίο(<4ετές) 2αη) ΠτυχίοΕΣΔΔΑ 2αθ) 3οΠτυχίο 2β) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 2βα) ΣΕΛΜΕ/ΣΕΛΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ 2ββ) ΑΕΙ(9μήνες ή 300ώρες) 2βγ) ΠΕΚΕΣ/ΠΕΚ/ΙΕΠ/ΠΙ/ΟΕΠΕΚ 2βδ) ΕΚΔΔΑ/ΔΟΕ/ΟΛΜΕ 2βε) Μείζον Πρόγρ.Επιμόρφωσης 2βστ) Θεματ. Ενοτ. ΕΑΠ 2βζ) ΤΠΕ Β-Επιπέδου 2βη) ΤΠΕ Β1-Επιπέδου 2γ) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 2γα) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γβ) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γγ) 1η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2γδ) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γε) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γστ) 2η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2δ) ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 2δα) ΒΙΒΛΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ 2δα.i) Βιβλία Διεθνή 2δα.ii) Βιβλία Ελληνικά 2δα.iii) Κεφάλαια Διεθνή 2δα.iv) Κεφάλαια Ελληνικά 2δα.v) Πρακτικά Διεθνή Συνεδ. 2δα.vi) Πρακτικά Ελληνικά Συνεδ. 2δα.vii) Σχολ.Εγχ. 2δα.viii) Ομάδα Σύνταξης ΑΠΣ 2δα.ix) Εκπ. Λογισμικό 2δα.x) Επιμ. Υλικό 2δβ) ΑΡΘΡΑ 2δβ.i) Άρθρα Διεθνή 2δβ.ii) Άρθρα Ελληνικά 2ε) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Ανώτατο Όριο: 3α+3β+3γ 3α) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3αα) Διδακτική Εμπ. σε Σχολ.Μονάδες 3αβ) Διδακτική Εμπ. σε ΠΣ/ΠΕΙ.Σ(θετική Aξ.) 3β) ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 3γ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3γα) ΙΕΠ,ΠΙ,ΑΕΙ 3γβ) Ε.Ε. και Διεθνείς Οργαν. 3δ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 3ε) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3εα) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-1 3εβ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-2 3εγ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-3 3εδ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-4 3εε) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-5 3εστ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-6
1 2206 165445 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 45,325 22,925 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3,8 0 2 1 0,3 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 1,125 1,125 0 1 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22,4 13,4 9 14,75 0 1,4 3 0 3 0 9 0 0 6 0 3 0
2 2710 158851 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 36,325 10,625 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2,625 0,625 0 0 0 0 0,5 0,125 0 0 0 0 2 0 2,25 0 25,7 13,7 9 13,75 0 4,7 0 0 0 3 9 0 0 6 0 3 0
3 3020 189067 ΠΡΙΓΚΙΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 22,175 9,175 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 1 0,3 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,375 0,375 0 0 0 0,25 0 0,125 0 0 0 0 1 0 1 0 13 13 9 9 0 0 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3407 159083 ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 48,875 26 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4 3 0 3,5 0 0,25 0,25 1,25 0 1 0 0 1 1 0 2 22,875 14 8 8 0 4 4 1 3 4 4,875 0 0 0 2,375 2,5 0
2 2276 189505 ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 48,3 27,25 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 4,25 3 0 1,5 0 0 1,5 0,375 0 1 0 0,1 1,25 0 1,25 2 21,05 12,05 7,25 6,5 0,75 0,8 4 2 3 0 9 6 0 6 0 0 0
3 2778 150166 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 46 28 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 3 0 0 0 2,875 0 1 0 0,1 2 2 2 2 18 14 7 7 0 5 4 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0
4 2639 179079 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 42,275 22 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0,4 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0,5 0 0 0 3,625 0 0 0 0 2 0,5 3 0 20,275 12,4 9 12,5 0 0,4 3 0 3 0 7,875 0 0 6 0 1,625 0,25
5 2191 212502 ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 41,75 24 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 2,5 0 0,25 1,25 1,5 0 0 0 0 2 0,5 1,5 0 17,75 14 8 8 0 5 4 2 2 0 3,75 0 0 3,75 0 0 0
6 4249 182492 ΚΩΣΤΑΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 40,45 24,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 1 0,5 0,125 2,5 1,125 0 0 0 0,15 2 0,5 2,5 2 15,95 9,45 2,25 2,25 0 3,2 4 2 3 0,5 6 0 0 3 0 3 0
7 2453 189455 ΝΙΚΟΛΕΤΣΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 39 21 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 1 1 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 18 12 9 11,5 0 0 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
8 3494 702269 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 36 21,375 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0,5 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,875 1,875 0 1,5 0 0 0 0,375 0 0 0 0 2 2 0 0,5 14,625 14 9 14,75 2 5 3 0 3 0 0,625 0 0 0 0 0,625 0
9 3966 159290 ΚΩΤΣΕΛΕΝΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 35,65 16,05 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,55 0,55 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,05 0 0 0 2 19,6 13,6 9 22,25 5,75 1,6 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
10 2842 201270 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 33,875 13,875 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,875 0,875 0 0 0 0 0,25 0,625 0 0 0 0 1 1 0 0 20 14 9 9,5 0 1,1 4 1 3 0 6 0 0 6 0 0 0
11 2634 175694 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 31 12 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 19 10 9 11,5 0 0 1 1 0 0 9 0 2,625 6 0 0,75 0
12 2645 189456 ΝΙΚΟΛΕΤΣΕΑ ΜΑΡΘΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 30,95 18,2 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0,2 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 12,75 11 9 10,75 0 0 2 0 2 0 1,75 0 0 1,125 0 0,375 0,25
13 2910 197515 ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 28,25 17 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 1 0 1 1 11,25 11 9 9,25 0 0 2 1 1 0 0,25 0 0 0 0,25 0 0
14 3439 179452 ΜΑΝΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 27 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 12 9 18 0 0 3 0 3 1 6 0 0 6 0 0 0
15 2357 165884 ΧΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 24,75 15 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 4,5 3 0 3 0 0 1,5 1,25 0 0 0 0 1,5 1 0,5 0 9,75 9 9 23,75 0 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0,5 0,25 0
16 2785 167552 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 23 14 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 9 9 6 6 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4406 183829 ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 52,0625 28 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 3 0 0 1,75 2,875 0 1 0 0,25 2 2 0,5 2 24,0625 14 9 9,5 4,5 5 4 2 3 1,5 8,5625 0 0 6 0 2,25 0,3125
2 3196 905582 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 43,75 19,75 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 1 0,7 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,75 0,75 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 2 24 14 9 11 0 1 4 1 3 4 6 0 0 6 0 0 0
3 2170 173655 ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 32,4 21,4 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0,9 0 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 5 3 4 0 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1,5 11 8 8 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
4 2329 182653 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 29,4 20,45 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 1,7 0 0 0,7 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 1 1 0 1,5 8,95 8,95 8,75 8,75 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 3581 186644 ΤΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 28,0625 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,0625 14 9 13 0 5 0 0 0 0 6,0625 0 0 6 0 0 0,0625
4 3616 207154 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 37,5 18 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 4 0 0 1 0,625 0 0 0 0 2 2 1,5 2 19,5 13 8 8 0 2 3 0 3 0 6,5 0 0 6 0 0 0,5
5 3879 198058 ΜΠΙΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 37,25 18,25 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3,25 1,25 0 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0 2 1,5 0,75 2 19 13 9 10,5 0 0 4 1 3 0 6 0 0 6 0 0 0
6 3271 701532 ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 37,075 17,125 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,125 1,125 0 0 0 0 0,25 0,875 0 0 0 0 2 0 2 0 19,95 13,2 9 13,25 0 0,2 4 1 3 0 6,75 0 0 6 0 0,75 0
7 2652 193617 ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 34,75 15,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,75 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 1,5 1,5 0 2 19 13 9 17,75 0 0 4 2 2 0 6 0 0 6 0 0 0
8 2388 189921 ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 34,5 20 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 1 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 14,5 12 9 9 0 0 3 0 3 0 2,5 0 0 0 1,125 0,5 0,875
10 3549 160217 ΣΦΑΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 33,625 14,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,25 1,25 0 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0 1 1 0 0 19,375 12 9 26 1,25 0 3 0 3 0 7,375 0 0 6 0 1,375 0
11 4192 193585 ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 32,775 21,75 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,25 0,5 0,75 0,5 11,025 6,65 4,25 4,25 0 1,4 1 1 0 1,5 2,875 0 0 1,875 0 1 0
12 3648 170505 ΜΠΕΛΤΡΑΝ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 24,9375 9 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15,9375 9 9 16,75 0 0 0 0 0 0 6,9375 0 0 6 0 0 0,9375
13 3676 166182 ΤΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 24,375 13,625 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,625 0,625 0 0 0 0 0 0,625 0 0 0 0 1 0 1 0 10,75 10 9 23,25 0 0 1 0 1 0 0,75 0 0 0,75 0 0 0
1 4243 147205 ΠΙΕΡΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 50,225 23,225 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4,225 2,225 0 0 0 0 1 1,125 0 0 0 0,1 2 2 0 2 27 14 7 7 0 5 4 2 3 4 9 0 6 6 0 0 0
3 3400 223710 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 37,6875 18,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3,5 1,5 0 0 0 0 0,25 1,25 0 0 0 0 2 2 0 2 19,1875 13 9 11,5 0 0 4 2 3 0 6,1875 0 0 6 0 0 0,1875
9 2832 190104 ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 33,875 15,875 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1,375 0,875 0 0 0 0 0,75 0,125 0 0 0 0 0,5 0,5 0 2 18 12 9 12,5 0 0 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
2 3169 195707 ΓΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 49,425 26,925 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,925 2,925 0 0,5 0 0 1 0,375 0 1 0 0,05 2 2 0,25 2 22,5 14 8,75 8,75 0 5 4 2 3 1,5 7 0 0 6 0 1 0
1 3024 190297 ΔΙΠΛΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 46,125 28 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0,5 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 0 0 0 2 2,125 0 0 0 0 2 2,5 0,75 2 18,125 14 9 7,75 3,875 5 4 2 3 0 4,125 0 0 0 1,75 2,125 0,25
2 4327 219019 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 36,625 22 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14,625 8,75 6,75 6,75 0 1 1 0 1 0 5,875 0 0 4,125 1,75 0 0
3 3360 182789 ΧΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 36,6 21,75 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 0,5 1 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 3,75 1,75 0 0 0 0 1 0,75 0 0 0 0 2 0 2 0 14,85 10,85 7,75 7,75 0 1,1 2 0 2 3 1 0 0 0 0 0 1
4 2648 180864 ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 36,55 18,05 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 1 1 0,7 1 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,55 0,55 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,05 0 0 0 0 18,5 11 9 11 0 0 2 1 1 1,5 6 0 6 0 0 0 0
5 2948 184116 ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 32,175 12,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,675 13,3 9 11,75 0 0,3 4 2 3 1,5 4,875 0 0 4,125 0,75 0 0
6 3696 223990 ΠΟΛΙΤΗ ΡΩΜΑΛΕΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 27,6 21,25 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1,25 1,25 0 0 0 0 1 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 6,35 4,35 3,25 3,25 0 0,1 1 0 1 0 2 0 0 0 1,125 0 0,875
7 3894 195756 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 27,4 11 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0,5 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16,4 10,4 9 11,5 0 0,4 1 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0
8 2471 186029 ΚΟΝΤΟΥ ΝΙΚΗ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 27,3 15 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,3 12,3 9 14,5 0 0,3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2525 609190 ΤΖΩΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 37,1875 22 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 1 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 0 0 0 1,75 1,625 0 0 0 0 2 3 2 2 15,1875 14 9 11,5 0 5 3 0 3 0 1,1875 0 0 0 0 1 0,1875
2 3048 172913 ΣΚΙΑΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 35,5 15 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3,5 1 0 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3,5 1,5 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 2 0 2 1 20,5 14 9 9 0 4,8 4 2 3 4 2,5 0 0 0 0 2,5 0
3 4328 225996 ΚΟΥΖΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 32,0625 17,625 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4,625 2,625 0 0 0 0 1,5 1,125 0 0 0 0 2 2 1 2 14,4375 14 9 12 0 5 4 1 3 0 0,4375 0 0 0 0 0,25 0,1875
4 3734 174142 ΣΧΟΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 28,875 8,75 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 0 0 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 1 20,125 14 9 15,75 6,875 5 3 0 3 0 6,125 0 0 5,25 0 0,875 0
5 2057 168430 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 23,5 10 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,5 9 9 16,75 0 0 0 0 0 0 4,5 0 0 4,5 0 0 0
6 3897 213893 ΠΕΛΕΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 23,5 12,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2,5 0 1 1 0 0 0 0 0,5 2,5 0 2 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 11 11 9 9,5 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2187 612002 ΚΟΚΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 16,15 6,4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0,9 0 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,75 9 9 10,75 0 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0,75 0 0 0
1 4194 214034 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ07 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 27,275 9,525 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,9 0 2 1 0,4 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0,625 0,625 0 0 0 0 0,5 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 17,75 14 8,5 8,5 0 2,6 3 0 3 1,5 2,25 0 0 0 0,5 1,75 0
1 4395 229249 ΓΕΡΟΥΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 20,75 12,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2,5 0 1 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,25 8,25 7,25 7,25 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 3773 224642 ΛΙΛΛΗ ΜΟΝΙΚΑ ΠΕ08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 20,35 12,1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,7 0 1 1 0,7 0 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 1,4 1,4 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0 0,15 0 0 0 0 8,25 6,25 2,25 2,25 0 0 4 2 3 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5
1 3408 199038 ΓΟΡΟΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 36,675 23,7 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,2 0 1 1 0,7 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 0 0,25 0 0,5 0,375 0,75 1 0 0,15 2 2 1 2 12,975 11,85 5,75 5,75 0 2,1 4 2 3 0 1,125 0 0 0 0 0,875 0,25
2 2188 589974 ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΕΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 36 16 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,25 0 20 14 9 16 0 1,3 4 1 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3 4061 603356 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 35,825 16 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0 1,25 0,25 0 0 0 0 2 0 2 0 19,825 12,2 9 11,25 0 0,2 3 0 3 0 7,625 0 0 6 0 1,625 0
4 3176 227928 ΚΑΤΣΙΚΑΔΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 35,5 20,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 0 0 1 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 5 3 2 1 0,25 0 1 1,625 0 0 0 0,1 2 2 0,5 0 15 13 9 10 4,25 0 4 2 3 0 2 0 0 0 0 2 0
5 3268 577323 ΡΗΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 35,4375 17 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 18,4375 11 9 18,75 0 0 2 0 2 0 7,4375 0 0 6 0 0,5 0,9375
6 2356 589914 ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 33,6 22 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,3 0 0,5 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 1,5 0,5 0 1 0 0,05 2 1 3,25 1 11,6 7,6 3 3 0 0,6 4 2 3 1,5 2,5 0 0 2,25 0 0 0,25
7 3930 195865 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 28,3625 8,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 19,8625 13,8 9 11,75 0 0,8 4 2 3 0 6,0625 0 0 6 0 0 0,0625
8 3456 609678 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 28,1875 17,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3,25 1,25 0 0 0 0 0,75 0,5 0 0 0 0 2 1 1,5 0 10,4375 9,75 5,75 5,75 0 0 4 1 3 0 0,6875 0 0 0 0 0 0,6875
9 2106 226021 ΔΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 26,5 8,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0,7 1 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 18 12 9 14,5 0 0 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
10 3148 203900 ΓΡΑΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 25,8125 17,375 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,875 0,375 0 0 0 0 0,25 0,125 0 0 0 0 0,5 0,5 0 2 8,4375 8,25 8,25 8,25 0 0 0 0 0 0 0,1875 0 0 0 0 0 0,1875
11 2271 221546 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 25,3125 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,3125 10 9 14,75 0 0 1 0 1 0 7,3125 0 0 6 0 0,75 0,5625
12 3061 171590 ΛΙΟΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 25,2 7 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,2 12,2 9 22,75 0 0,2 3 0 3 0 6 0 0 4,875 1,125 0 0
13 4084 214439 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 23,875 14,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,25 1 0,25 0 9,125 9 8 8 0 0 1 1 0 0 0,125 0 0 0 0 0,125 0
14 3970 184840 ΜΕΡΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 22,0625 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0,5 0 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,0625 12 9 11 0 0 3 0 3 0 2,0625 0 0 0 0 2 0,0625
15 4294 612639 ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 19,6875 9 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,6875 9,75 7,75 7,75 0 0 2 2 0 0 0,9375 0 0 0 0 0 0,9375
1 3692 196596 ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 37,075 25,075 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3,2 1 0 1 0,7 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,875 2,125 0 0 0 0 0,5 1,625 0 0 0 0 1,75 0 1,75 2 12 10 9 12,75 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0
2 3060 572896 ΜΠΟΚΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 31,975 12 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0,5 0 0 0 0,5 2,5 0 2 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 19,975 10,1 9 9,75 0 0,1 1 0 1 1,5 8,375 0 0 6 0 2,375 0
3 2056 196385 ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 29,925 20,3 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 1,8 0 0 1 0,3 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 4,5 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1,5 0 1,5 0 9,625 9 9 11,75 0 0 0 0 0 0 0,625 0 0 0 0 0,625 0
4 2285 178745 ΚΑΡΑΒΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 28,5 15 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0,5 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,5 9 9 16,5 0 0 0 0 0 0 4,5 0 0 4,5 0 0 0
5 2972 590304 ΠΙΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 23,2375 13,3 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2,8 0 2 0,3 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 9,9375 9 9 10,75 0 0 0 0 0 0 0,9375 0 0 0 0 0 0,9375
6 3727 572850 ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 22,6875 10,5 8 0 0 4 0 0 3 0 0 1 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,1875 12 9 19,75 0 0 3 0 3 0 0,1875 0 0 0 0 0 0,1875
7 2462 587667 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 20,2 8 4 0 0 0 0 0 3 0 0 1 4 1 1 0,8 0 0 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,2 11,2 9 13 0 1,2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
1 3647 905205 ΠΟΜΩΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 41,6 24,625 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3,5 1 0 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,125 1,125 0 0 0 0,125 0 0 0 1 0 0 2 2 0,25 2 16,975 11,6 9 13 0 0,6 2 1 1 4 1,375 0 0 1,125 0,25 0 0
2 2569 203652 ΒΑΡΔΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 35,5 21,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,3 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2,25 1,25 0 0 0 0 0,25 1 0 0 0 0 1 1 0 2 14,25 14 9 9,75 0 2 3 0 3 0 0,25 0 0 0 0 0,25 0
3 2692 220053 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 33,4 19,3 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,3 1 0 0,8 0 0 0 1 0,5 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 14,1 12,1 8 7,25 0,75 0,1 4 2 3 0 2 0 0 0 0 1,5 0,5
4 3369 203677 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 30 21 13 6 0 4 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 9 9 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2915 186984 ΓΚΕΡΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 46,75 25,25 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 1 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 4,25 2,25 0 0 0 0 0,5 0,75 0 1 0 0 2 2 0 2 21,5 11 7 7 0 0 4 1 3 1,5 9 0 0 6 1,75 1,25 0
2 3906 191565 ΜΠΟΥΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 28,625 12,5 9 0 0 4 3 0 0 2 0 0 3,5 1 0 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,125 10 9 15,5 0 0 1 0 1 0 6,125 0 0 6 0 0 0,125
3 2075 188614 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 27,875 16,125 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 2 0,7 0 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 0,125 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 11,75 9 9 16 0 0 0 0 0 0 2,75 0 0 2,25 0,5 0 0
1 4223 188009 ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 48 28 13 6 5 4 0 0 3 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 5 3 7 6 1,75 0 4 1,75 0 0 0 0,2 2 4 1,5 2 20 14 9 13,5 0 5 4 2 3 0 6 0 0 6 0 0 0
2 2274 149302 ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 44,375 20,5 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 4,5 3 0 0 0 0 0,5 2,5 0 1 0 0 1,5 1 0,5 2 23,875 14 9 16,75 0 5 2 0 2 3,5 6,375 0 0 6 0,375 0 0
3 3033 167066 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 44,375 22 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 2,5 0,25 0,5 2 1,125 0,75 1 0 0,05 2 2 1,25 0 22,375 14 6,25 6,25 0 5 4 2 3 4 4,375 0 0 3 0 0,625 0,75
4 3019 167108 ΧΡΙΣΤΑΚΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 41,125 19,25 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0,8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,25 1,75 0 0 0 0 0,25 1,5 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 21,875 14 9 11,5 0 5 4 2 3 0 7,875 0 0 6 0 1,875 0
5 2135 199885 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 29,5 15,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 0 1 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 14 9 10,5 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 3939 178304 ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 28,65 9,75 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 2,25 2,25 0 1,5 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 18,9 12,9 9 18 0 1,9 2 0 2 0 6 0 0 6 0 0 0
7 4123 199972 ΜΑΡΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 26,575 13,325 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2,7 1 0 1 0,2 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 1,625 1,625 0 0 0 0 0,75 0,125 0,75 0 0 0 0 0 0 0 13,25 10,25 3,25 3,25 0 5 2 0 2 0 3 0 0 0 0 3 0
8 2986 210770 ΒΟΒΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 19,4 8,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,9 10,9 8,5 8,5 0 0,4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 3472 216194 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 10,375 8,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1,5 0 1 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,875 1,25 1,25 1,25 0 0 0 0 0 0 0,625 0 0 0 0 0 0,625
1 3062 192262 ΤΑΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ87.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 28,75 12,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16,25 14 9 11 0 2,5 3 0 3 0 2,25 0 0 2,25 0 0 0
2 2234 188504 ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑ ΚΑΙΚΙΛΙΑ ΠΕ87.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 26,25 14,75 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 11,5 9 9 12,75 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 1,25 1,25 0
3 2644 194852 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ87.03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 22,125 11 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,125 9 9 12,75 0 0 0 0 0 0 2,125 0 0 0 2,125 0 0

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε