Προσωρινός Πίνακας Συμβούλων Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Προσωρινός Πίνακας Συμβούλων Εκπαίδευσης Θεσσαλίας ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Κοινοποίηση προσωρινών αξιολογικών πινάκων μοριοδότησης υποψηφίων συμβούλων Εκπαίδευσης»

Κοινοποιούνται οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης, όπως αυτοί έχουν καταρτιστεί με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 32, του ν.4823/2021 (Α΄136), καθώς και οι πίνακες των υποψηφίων που έχουν υποχρέωση εξέτασης ξένης γλώσσας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 6 του άρθρου 33, και την παρ. 4 του άρθρου 40 του ίδιου νόμου.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των ανωτέρω πινάκων αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής υποβολής των αιτήσεων (https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, ήτοι από

την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 έως την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 23:59.

Στη συνέχεια αναφέρεται ο προσωρινός πίνακας μοριοδότησης των υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

 

 

Σειρά Αρ. Πρωτοκ. Αριθμός Μητρώου Υποψήφιος Ειδικότητα Περιφερειακή Διεύθυνση Κλάδος ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: (2)+(3) 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 2α) ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 2αα) 1οΔιδακτορικό 2αβ) 2οΔιδακτορικό 2αγ) 1οΜεταπτυχιακό 2αδ) 2οΜεταπτυχιακό 2αε) Διδασκαλείο 2αστ) 2οΠτυχίο(4ετές) 2αζ) 2οΠτυχίο(<4ετές) 2αη) ΠτυχίοΕΣΔΔΑ 2αθ) 3οΠτυχίο 2β) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 2βα) ΣΕΛΜΕ/ΣΕΛΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ 2ββ) ΑΕΙ(9μήνες ή 300ώρες) 2βγ) ΠΕΚΕΣ/ΠΕΚ/ΙΕΠ/ΠΙ/ΟΕΠΕΚ 2βδ) ΕΚΔΔΑ/ΔΟΕ/ΟΛΜΕ 2βε) Μείζον Πρόγρ.Επιμόρφωσης 2βστ) Θεματ. Ενοτ. ΕΑΠ 2βζ) ΤΠΕ Β-Επιπέδου 2βη) ΤΠΕ Β1-Επιπέδου 2γ) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 2γα) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γβ) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γγ) 1η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2γδ) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γε) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γστ) 2η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2δ) ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 2δα) ΒΙΒΛΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ 2δα.i) Βιβλία Διεθνή 2δα.ii) Βιβλία Ελληνικά 2δα.iii) Κεφάλαια Διεθνή 2δα.iv) Κεφάλαια Ελληνικά 2δα.v) Πρακτικά Διεθνή Συνεδ. 2δα.vi) Πρακτικά Ελληνικά Συνεδ. 2δα.vii) Σχολ.Εγχ. 2δα.viii) Ομάδα Σύνταξης ΑΠΣ 2δα.ix) Εκπ. Λογισμικό 2δα.x) Επιμ. Υλικό 2δβ) ΑΡΘΡΑ 2δβ.i) Άρθρα Διεθνή 2δβ.ii) Άρθρα Ελληνικά 2ε) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Ανώτατο Όριο: 3α+3β+3γ 3α) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3αα) Διδακτική Εμπ. σε Σχολ.Μονάδες 3αβ) Διδακτική Εμπ. σε ΠΣ/ΠΕΙ.Σ(θετική Aξ.) 3β) ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 3γ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3γα) ΙΕΠ,ΠΙ,ΑΕΙ 3γβ) Ε.Ε. και Διεθνείς Οργαν. 3δ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 3ε) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3εα) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-1 3εβ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-2 3εγ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-3 3εδ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-4 3εε) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-5 3εστ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-6
1 2549 152757 ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 42,375 20,9 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 2,9 0 0 1 0,9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0,25 1,5 0,75 0 1 0 0 2 0 2 0 21,475 13,1 9 23 0 1,1 3 0 3 1,5 6,875 0 0 6 0 0,875 0
2 4251 162091 ΤΕΛΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 27,625 11 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,625 9 9 20,75 0 0 0 0 0 0 7,625 0 0 6 0 1,625 0
3 3569 206443 ΚΟΥΚΟΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 25,7625 15 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,7625 10,2 9 11,75 0,75 0,2 1 0 1 0 0,5625 0 0 0 0 0,375 0,1875
4 2982 206502 ΤΣΙΓΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 21,55 12,3 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0,3 0 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,25 9 9 11,25 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0,25
5 2808 209353 ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 20,75 13 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,75 7,75 7,75 7,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3055 183627 ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 43,75 24 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 0 0 1 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 2,5 2,5 0 2 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19,75 13 9 10 0 0 4 1 3 0 6,75 0 0 6 0 0,75 0
2 3573 195183 ΚΑΠΡΑΒΕΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 43,25 26,5 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 3,5 0 1 1 0 1 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0,25 2 3,875 0 0 0 0 2 0 2 2 16,75 10 9 13,25 0 0 1 1 0 0 6,75 0 0 6 0 0 0,75
3 3553 170156 ΦΟΥΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 42,5625 18,5 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 24,0625 14 8 8 0 5 4 1 3 4 6,0625 0 0 2,625 0 3 0,4375
4 3182 159349 ΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 42,4375 23,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0,5 0,25 0,875 0,25 2,125 0,75 0 0 0,05 2 1,5 1 1,5 18,9375 14 9 14,25 0 5 4 2 3 1,5 3,4375 0 0 0 2 1,125 0,3125
5 2301 179065 ΑΖΕΛΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 41,55 19,75 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4,25 3 0 1,5 0,5 0,375 0,5 0,5 0,75 0 0 0 1,25 0,5 0,75 2 21,8 13,3 9 12,25 0 0,3 4 1 3 0 8,5 0 0 6 1 1,5 0
6 4022 197358 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 41,375 23 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 2 0 0,25 0,25 1,875 0 0 0 0 2 3 1,5 0 18,375 14 9 9,5 0 1 4 2 3 0 4,375 0 0 0 2,625 1,5 0,25
7 3917 197273 ΜΗΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 39,1 19,85 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3,1 0 1 1 0,6 0 0 0 0,5 1,5 0 0 1 0 0 0,5 2,25 1,25 0 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0 1 0 1 0 19,25 13,5 9 10,5 0 0,5 4 2 3 0 5,75 0 0 5,625 0 0,125 0
8 3038 195109 ΓΕΩΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 36,4375 23 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 3 3 0 1 0 0,25 1,5 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 13,4375 13 9 10,5 0 0 4 2 3 0 0,4375 0 0 0 0 0,25 0,1875
9 2923 170137 ΤΣΙΑΜΑΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 35,5 17,65 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2,9 0 0 1 0,9 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 1,75 1,75 0 0 0 0 1,75 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17,85 13,1 9 11,5 0 0,1 4 2 3 3 1,75 0 0 0 0 1,75 0
10 2977 196138 ΡΑΠΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 34,875 25 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0,5 0,25 0,125 1,75 0,75 0 0 0 0 2 3,5 1 0 9,875 8,25 7,75 7,75 0 0,5 0 0 0 0 1,625 0 0 1,125 0 0 0,5
11 2112 183391 ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 34,75 20 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,4 0 0,5 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0,1 2 0 2 0 14,75 14 9 15 0 4,5 4 2 3 0 0,75 0 0 0 0 0,75 0
12 3530 200946 ΓΚΟΥΤΣΙΟΥΚΩΣΤΑ ΖΗΣΟΥΛΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 34,5 19,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 1,75 1,75 0 0 0 0,25 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 14,75 14 9 10,75 0 5 4 2 3 0 0,75 0 0 0 0 0,75 0
13 2289 189327 ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 34,1875 21,5 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1,5 0 1,5 1 12,6875 11 8 8 0 0 3 0 3 0 1,6875 0 0 0 0 1 0,6875
14 2218 201926 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 34,05 19,8 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,8 0 2 0,8 0 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 14,25 12 9 14 0 0 3 0 3 0 2,25 0 0 2,25 0 0 0
15 2805 183301 ΓΟΥΡΓΙΩΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 32,25 19 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0,25 1 2 0 0 0 0 2 0 2 0 13,25 13 9 14,5 0 0 4 1 3 0 0,25 0 0 0 0 0,25 0
16 2311 226574 ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 30,8125 16 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0,3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 0 2,5 0 0 0,25 0 2 0 2 0 14,8125 12 9 11,5 0 0 3 0 3 0 2,8125 0 0 0,75 1,875 0,125 0,0625
17 2464 216312 ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 30,375 21,5 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 3,5 0 1 1 0 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0,25 1,5 1,75 0 0 0 0 2 0 2 0 8,875 7 4 4 0 0 3 0 3 0 1,875 0 0 0 0 1,875 0
18 3962 185718 ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 19,1 10,1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,1 0 2 0,6 0 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2511 189730 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 41,25 25 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1,5 0 0 2 1,5 0 0 0 0 2 2 1 0 16,25 14 9 11,5 0 1,3 4 2 3 0 2,25 0 0 0 0,875 1,375 0
2 2847 162631 ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 39,9375 16 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 1,5 0 0 1,75 1,375 0 0 0,625 0 2 2 0 0 23,9375 14 9 9,5 0 5 3 0 3 3 6,9375 0 0 3,75 0 3 0,1875
3 2753 170327 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 37,325 16 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 2 0 0 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21,325 12,2 9 11,5 0 0,2 3 0 3 1,5 7,625 0 6 0 0 1,625 0
4 3792 202208 ΖΑΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 34,875 20,875 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0,5 2 0 2 0 0 0 0 4,375 2,375 0 0 0 0 1,75 0,625 0 0 0 0 2 0,5 1,5 0,5 14 14 5 5 0 5 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2532 222900 ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 31,675 15,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,5 3 0 2,5 0 0 0,5 0,125 0 0 0 0 1,5 1 0,5 0 16,175 11,8 9 10,75 0 0,8 2 1 1 0 4,375 0 0,4375 3,75 0 0 0,1875
6 2757 217914 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 28,7 8,125 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0,7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,125 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 20,575 12,45 7,75 7,75 0 0,7 4 2 3 0 8,125 0 0 6 0 2,125 0
7 3781 183856 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 28,075 15,875 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,375 0,375 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0 0 0 0 0 12,2 12,2 9 14,5 0 0,2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4184 197908 ΣΚΟΤΙΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 24 9,625 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,625 0,625 0 0 0 0 0 0,625 0 0 0 0 0 0 0 0 14,375 13 9 11 0,375 0 4 1 3 0 1,375 0 0 0 1,375 0 0
9 3230 197814 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 18,875 8,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,375 9 9 13,5 0 0 0 0 0 0 1,375 0 0 0 1,375 0 0
10 4301 185952 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 17,6 7,6 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 0 0 0 1 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 10 10 9 9 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3164 187059 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 44,7 24,95 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3,7 0 2 0,7 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,25 2,75 0 0 0,25 0 2,5 0 0 0 0 0 1,5 1,5 0 1 19,75 13 9 9,5 0 0 4 2 3 0 6,75 0 0 6 0,75 0 0
2 2435 186684 ΣΠΑΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 43,575 23,7 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,7 0 2 0,7 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0,25 0,625 1 1 0 0 0 0 2 2 0 2 19,875 10,5 6 6 0 0,5 4 2 3 1,5 7,875 0 0 6 0 1,875 0
3 2246 176001 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 39,3 19,1 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,1 1,1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,1 1 1 0 0 20,2 9,7 9 13,75 0 0,7 0 0 0 1,5 9 2 0 6 0 2,5 0
4 3706 191621 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 37,9 20,9 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,9 0 2 0,4 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 4 0,5 0 0 0 0 2 0 2 2 17 14 7,25 7,25 0 5 4 1 3 0 3 0 0 0 0 3 0
5 3640 208407 ΤΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 37,125 20,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,5 2,5 0 0 0 0 2 0,5 0 0 0 0 2 1 1 2 16,625 14 8,75 8,75 0 5 3 0 3 0 2,625 0 0 2,625 0 0 0
6 4071 189970 ΝΑΟΥΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 32,125 11,875 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0,7 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,875 0,625 0 0 0 0,125 0 0,5 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 20,25 14 9 10 0 1 4 2 3 0 6,25 0 0 6 0 0 0,25
8 3868 178508 ΜΠΕΡΔΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 30,15 14,15 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0,4 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2,25 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 2 3,5 0 2 16 10 9 17,5 0 0 1 1 0 0 6 0 0 6 0 0 0
9 3320 210068 ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 26,75 21 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2 1,5 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 5,75 5,75 5,75 5,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 4429 227381 ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 23,55 13,3 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 1,3 0 0 0,8 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10,25 10,25 8,25 8,25 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 3347 218344 ΒΑΓΕΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 18,8 7,6 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,5 1,5 1,5 11,2 11,2 7 6,75 0,25 0,2 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 4076 168170 ΠΑΝΑΓΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 31 14 8 0 0 4 0 0 3 0 0 1 3 0 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 11 9 23,25 0 0 2 0 2 0 6 0 0 6 0 0 0
10 3606 198217 ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 24,75 14 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,75 8,5 4,5 4,5 0 0 4 2 3 0 2,25 0 0 0 2,25 0 0
1 4367 167268 ΝΑΤΣΗ ΧΑΙΔΩ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 42,575 15,7 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,9 1 0,5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2,7 2,2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0,2 0,5 0 0,5 1 26,875 14 6,75 6,75 0 5 4 2 2 4 8,875 0 0 6 0,875 2 0
2 2651 135564 ΚΟΦΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 41,0125 21,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 1 0 1 0,9 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 4,5 3 0 1 0,5 0,25 1 2,5 0 0 0 0,1 1,5 1 0,5 0 19,5125 11,95 8,75 8,75 0 1,2 2 2 0 4 3,5625 0 0 1,125 0 1,5 0,9375
3 3694 182751 ΚΑΤΣΙΜΕΝΤΕ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 34,325 13,7 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 0,7 0,7 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,2 0 0 0 0 20,625 14 9 11,5 0 5 4 1 3 0 6,625 0 0 6 0 0,625 0
1 2595 153232 ΚΟΛΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 46,3 23,8 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 3,8 0 1 1 0,3 0 0 1 0,5 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0,05 2 1 1,25 0 22,5 14 9 18,5 0 1,8 4 1 3 2 6,5 0 0 6 0 0,5 0
2 2978 184327 ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 32 15,75 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0,5 1 0 0 1 0 0 0 3,75 1,75 0 0 0 0 1,5 0,25 0 0 0 0 2 2 0,5 0 16,25 14 9 14,5 0 1,6 4 1 3 0 2,25 0 0 2,25 0 0 0
3 2771 198523 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 31,375 15,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 1 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 4,5 3 0 3 0 0 3,25 0,25 0 0 0 0 1,5 1,5 0 0 15,875 10,25 6,25 6,25 0 0 4 2 3 0 5,625 0 0 5,25 0 0,375 0
4 3828 210505 ΚΑΤΣΙΚΑ ΙΟΥΛΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 27,85 14 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13,85 13,1 9 9,75 0 0,1 4 1 3 0 0,75 0 0 0 0 0,75 0
5 4290 570346 ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 25,25 13,5 9 6 0 0 3 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 1 0 0,25 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 11,75 11 9 16 0 0 2 1 1 0 0,75 0 0 0,75 0 0 0
6 2175 201131 ΝΤΑΜΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 21,5 12,5 11 0 0 4 3 0 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 9 5,25 5,25 5,25 0 0 0 0 0 0 3,75 0 0 3,75 0 0 0
7 4124 609760 ΒΑΡΝΑ ΑΝΝΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 20,35 10,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 9,85 9,85 5,25 5,25 0 1,6 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4342 609889 ΛΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 17,35 5,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,85 11,85 8,75 8,75 0 0,1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
9 3921 190407 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 15,625 5,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,125 10 9 17,25 0 0 1 0 1 0 0,125 0 0 0 0 0,125 0
1 3333 214023 ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ07 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 23,025 8,8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,8 0 1 1 0,3 1 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,225 13,1 9 11 0 0,1 4 1 3 0 1,125 0 0 1,125 0 0 0
1 2210 151488 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 27,6 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,6 13,6 9 13 0 0,6 4 1 3 0 6 0 0 6 0 0 0
1 3570 576634 ΓΚΟΛΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 49,375 27,5 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 3,5 0 1 1 1 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 3,5 0 0 0,5 0,25 0 0 0 0 2 1,5 1,5 2 21,875 14 9 21 0 5 4 2 3 0 7,875 0 0 6 0 1,625 0,25
2 2423 583688 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 45,825 25,825 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3,9 0 2 1 0,4 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 4,925 2,925 0 1 0 0 0,5 0,375 0 1 0 0,05 2 1,5 1,25 0 20 14 9 16,5 0 1,2 4 2 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3 4051 166689 ΛΑΠΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 42,875 25 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 5 3 0 0 0,5 1,625 0 0 0 0 2 4 2 0 17,875 10 4,5 4,5 0 1,5 4 1 3 4 3,875 0 0 3 0 0,875 0
4 3943 592646 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 34,625 17 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,625 11 9 14 0 0 2 0 2 0 6,625 0 0 6 0 0,625 0
5 3263 576894 ΜΙΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 31,35 14,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 1 0,4 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,85 1,35 0 0 0 0 0,75 0,5 0 0 0 0,1 0,5 0 0,5 0 16,6 10,6 9 15,25 0 0,6 1 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0
6 3506 224896 ΔΡΑΓΑΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 31,15 19,05 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3,8 0 2 1 0,3 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4,25 3 0 2 0 0 2,5 0,25 0 0 0 0 1,25 0 1,25 1 12,1 12,1 9 10,5 0 0,1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 4493 185443 ΜΠΑΖΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 26,5625 7,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,0625 12 9 14,75 0 0 3 0 3 0 7,0625 0 0 6 0 0 1,0625
8 2409 580324 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 26,5 12,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 1 0,5 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1,5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 14 14 9 18,5 0 5 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
9 3624 589901 ΚΑΛΤΣΟΝΟΥΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 26,5 13,125 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0,7 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2,125 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 2 1,5 0,75 0 13,375 12 9 15 0 0 3 1 2 0 1,375 0 0 0 1,375 0 0
10 2403 609261 ΡΟΥΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 26,175 16,425 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0,3 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2,625 0,625 0 0 0 0 0 0,625 0 0 0 0 2 2 0 0 9,75 9 9 10,75 0 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0,75
11 2969 228097 ΠΕΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 25,75 15,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,7 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 1 10,25 10,25 8,25 8,25 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2259 182999 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 25,05 10,3 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,8 0 2 0,3 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 2 0 2,25 0 14,75 10 9 15,5 0 1 0 0 0 0 4,75 0 0 4,125 0,625 0 0
13 2245 576668 ΤΣΙΑΜΑΛΟΣ ΧΡHΣΤΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 24,5 9,2 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0,4 0,3 0 1 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,3 9,3 9 20,75 0 0,3 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
14 2326 589922 ΒΛΑΧΟΣ ΟΜΗΡΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 24,25 13,75 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0,75 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 10,5 9 9 10,5 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 1,5 0
15 2930 612573 ΜΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 23,5625 11,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 1 0 0 2,25 0,25 0 0 0 0,15 1 1 0 0 12,0625 11 7 7 0 0 4 1 3 0 1,0625 0 0 0 0 0,25 0,8125
16 3515 168676 ΤΣΙΟΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 21,525 9,025 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,4 0 1 1 0,9 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,625 1,625 0 0 0 0,25 0,5 0,875 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 10 9 17 0 0 1 0 1 2,5 0 0 0 0 0 0 0
17 3429 194504 ΠΑΥΛΙΔΗ ΟΛΓΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 19,4375 7,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 1 1 0 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,9375 8,5 5,5 5,5 0 0 3 0 3 0 3,4375 0 0 0 0 3 0,4375
18 2129 208041 ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 17,5 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9,5 9,5 8,5 8,5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 3304 619811 ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 15,5 6,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 10,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4046 157457 ΜΙΜΙΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 38,625 16,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0,9 0 0 1 0,5 2 0 2 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0 1 0,75 1 0,25 0,2 0,5 0 0,5 0 22,125 14 9 9 0 2,1 4 2 3 4 4,125 0 0 0 0 2,875 1,25
2 3376 186187 ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 36,75 19,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 4,25 2,5 0 0,5 0 0,25 1,5 0,25 0 0 0 0 1,75 1 0,75 0,5 17 11 9 12 0 0 2 0 2 0 6 0 0 6 0 0 0
3 3547 211153 ΚΑΚΑΡΟΝΤΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 21,375 10,875 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3,5 1 1 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,375 0,375 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5 7 5 5 0 0 2 0 2 0 3,5 0 0 0 1 2,5 0
4 3328 199006 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 19,7 9 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10,7 10,7 9 14,5 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2562 158678 ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 47,375 23,75 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 0,6 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,25 1,25 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0 0 2 2 0,75 0,5 23,625 14 9 9,75 0 1,8 4 1 3 4 5,625 0 2,625 0 0 3 0
2 2190 587686 ΖΙΑΚΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 32,175 14,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 17,675 9,3 9 9,25 0 0,3 0 0 0 0 8,375 0 0 6 0 2,375 0
3 2959 587626 ΜΑΖΕΡΑ-ΜΑΜΑΛΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 29,25 20,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 4,25 2,25 0 0 0 0,75 1 0,5 0 0 0 0 2 3,5 0,25 2 9 9 9 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3539 160741 ΛΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 36,275 15,675 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0,9 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1,675 1,675 0 0 0 0 1,25 0,375 0 0 0 0,05 0 0 0 0 20,6 13,1 9 19,75 0 0,1 4 1 3 1,5 6 0 0 6 0 0 0
2 2176 183009 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 32,55 15,675 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0,8 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1,175 1,175 0 0 0 0 0 0,125 0 1 0 0,05 0 0 0 0 16,875 14 9 10 0 1,7 4 2 3 0 2,875 0 0 0 0 2,875 0
1 2350 169072 ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 50 27 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0,7 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0,5 1,25 0 0,5 1,375 0,75 1 0 0 2 2 0,75 2 23 14 9 9,5 0 5 4 2 3 0 9 0 0 6 0 3 0
2 2432 182146 ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 45,5 27 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 4,5 1,5 1,375 2,75 3,5 0 1 0,25 0,6 2 2 1,25 2 18,5 14 6,5 6,5 0 5 4 2 2 1,5 3 0 0 0 0 3 0
3 4119 151935 ΜΠΑΣΔΑΒΑΝΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 42,375 19,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,5 1,5 0 0 0 0 0,75 0,75 0 0 0 0 2 1 2 2 22,875 14 9 20,5 0 5 3 0 3 0 8,875 0 0 6 0,75 0,875 1,25
4 2120 187677 ΚΟΠΑΔΗ ΘΑΛΕΙΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 38,1 19 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 19,1 13,1 9 18,5 0 1,1 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
5 3488 211521 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 37,45 25,075 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3,2 0 1 1 0,7 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3,375 1,375 0 0 0 0 1,25 0,125 0 0 0 0 2 2 0 2 12,375 11,75 7,75 7,75 0 0 4 2 3 0 0,625 0 0 0,375 0 0 0,25
6 4207 205056 ΑΔΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 33,875 19,875 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 0 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0,875 0,875 0 0 0 0 0,25 0,625 0 0 0 0 0 0 0 2 14 14 9 10,25 0 5 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε