Προτεραιότητα ροής πρόσληψης αναπληρωτών Γενικής Παιδείας

Προτεραιότητα ροής πρόσληψης αναπληρωτών Γενικής Παιδείας όπως προσδιορίζει η υπ’αριθμ. 104627/ΓΔ5 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3344  τεύχος Β την 10η Αυγούστου 2020 με θέμα:

Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).

Αναφέρει το άρθρο 5 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης:

Άρθρο 5

Διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.

1. Οι αναπληρωτές προσλαμβάνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υ.ΠΑΙ.Θ.

6. Κατά τη διαδικασία ταυτόχρονης ροής προσλήψεων εκπαιδευτικών περισσοτέρων της μίας εκπαιδευτικών δομών Γενικής Εκπαίδευσης του

ιδίου κλάδου ή ειδικότητας

τηρείται μηχανογραφικά η κάτωθι σειρά προτεραιότητας πρόσληψης ανά περιοχή προτίμησης,

άνευ δυνατότητας ορισμού προτεραιότητας εκ του υποψηφίου:

α) Γενική Εκπαίδευση,

β) πρόγραμμα εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας της δράσης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. (Μ.Ν.Α.Ε.)»,

γ) Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.)/Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.),

δ) Σ.Μ.Ε.Α.Ε./ΤΕ, σε περίπτωση εξάντλησης των οικείων αξιολογικών πινάκων Ε.Α.Ε. (περ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 4589/2019),

ε) εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη, σε περίπτωση εξάντλησης των οικείων αξιολογικών πινάκων Ε.Α.Ε. (περ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 4589/2019) και

στ) Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.).

 

Η δε υπ’ αριθμ.100750/Ε1/12-08-2022 εγκύκλιος με θέμα:

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2022-2023.

αναφέρει και τα εξής:

8. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β ́ 3344) υ.α.,

στην περίπτωση που υπάρξει ανάγκη ταυτόχρονης διενέργειας προσλήψεων, κατά τα προαναφερθέντα, από τους πίνακες της Γενικής Εκπαίδευσης, τηρείται μηχανογραφικά η κάτωθι σειρά προτεραιότητας, ανά περιοχή προτίμησης, στην κάλυψη των λειτουργικών κενών,

άνευ δυνατότητας ορισμού προτεραιότητας εκ του υποψηφίου:

α) Γενική Εκπαίδευση,
β) πρόγραμμα «Εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση σχολικό έτος 2022-2023»
γ) πρόγραμμα εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας της δράσης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. (Μ.Ν.Α.Ε.)»,
δ) Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) / Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.),
ε) Σ.Μ.Ε.Α.Ε./ΤΕ, σε περίπτωση εξάντλησης των οικείων αξιολογικών πινάκων Ε.Α.Ε. (περ.δ ́ της παρ.4 του άρθρου 58 του ν.4589/19),
στ) εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη, σε περίπτωση εξάντλησης των οικείων αξιολογικών πινάκων Ε.Α.Ε. (περ.δ ́ της παρ.4 του άρθρου 58 του ν.4589/19),
ζ) Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.). και
η) Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας (ΕΠΑΛ)

Ειδικά για την περίπτωση διενέργειας προσλήψεων αναπληρωτών κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής στην Α/θμια Εκπ/ση στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο», η κάλυψη των εν λόγω λειτουργικών κενών γίνεται αμέσως μετά την κάλυψη των κενών Γενικής Εκπ/σης (ήτοι των κενών των δημοτικών σχολείων της οικείας περιοχής Α/θμιας Εκπ/σης).

Η εγκύκλιος διαφοροποιεί τη σειρά σε δύο των περιπτώσεων.

 

Προτεραιότητα ροής πρόσληψης αναπληρωτών Γενικής Παιδείας

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε