Προϋποθέσεις αναγνώρισης δεύτερης ειδικότητας εκπαιδευτικών

Προϋποθέσεις αναγνώρισης δεύτερης ειδικότητας εκπαιδευτικών θα παρουσιαστούν με βάση την κείμενη νομοθεσία (Νόμο, Υπουργικές Αποφάσεις, διευκρινιστικές εγκύκλιοι).

Η πρώτη έγγραφη αναφορά για τη δυνατότητα ο εκπαιδευτικός να συμπληρώνει το υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο και με μαθήματα που δε συνδέονται με τη συνάφεια του πτυχίου διορισμού του, αλλά συνδέονται με την κατοχή του δεύτερου πτυχίου που έχει στην κατοχή του ο εκπαιδευτικός, πραγματοποείται την 17η Σεπτεμβρίου 2008 με το υπ’ αριθμ.  119052/Γ2  έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και θέμα:.

“Οδηγίες σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς Δ.Ε.”

Μεταξύ άλλων ανέφερε στις παραγράφους 7 και 8:

“…

 1. Όταν στην αρμοδιότητα του ΠΥΣΔΕ υπηρετούν μόνιμοι εκπαιδευτικοί που έχουν επιπλέον του τυπικού προσόντος διορισμού και άλλο πτυχίο διορισμού ή μετάταξης και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, μπορούν να διδάξουν, εφόσον το επιθυμούν, για συμπλήρωση ωραρίου, μαθήματα της ειδικότητας του δεύτερου πτυχίου, σε Α΄ και Β΄ ανάθεση, με την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί η κατανομή των μαθημάτων Α΄ ανάθεσης στους άλλους συνυπηρετούντες εκπαιδευτικούς.
 2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν έχουν εξεταστεί όλες οι περιπτώσεις της Β΄ ανάθεσης μαθημάτων και αφού παραμένουν αδιάθετες μέχρι 6 ώρες μαθήματος, μπορούν να διατεθούν για συμπλήρωση ωραρίου σε εκπαιδευτικό που κατέχει δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, εφόσον υπάρχει η συνάφεια προς το διδακτικό αντικείμενο….”

Από την πρώτη αυτή έγγραφη αποτύπωση για το θέμα αυτό προχωρούμε στην διατύπωση του Νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄/19-05-2010) έχοντας ως θέμα:

«Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».

όπου οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ.6 του Ν.3848/2010  αναφέρουν τα εξής:

“…

Σε εκπαιδευτικό που

κατέχει πτυχίο σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο αποδίδεται δεύτερη ειδικότητα

με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από αίτηση του και πρόταση του ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

προσδιορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια και η διαδικασία απόδοσης της δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς….”

Προϋποθέσεις αναγνώρισης δεύτερης ειδικότητας εκπαιδευτικών

 

Με βάση τα ανωτέρω γραφόμενα βρισκόμαστε σε αναμονή έκδοσης υπουργικής απόφασης για τη ρύθμιση κάθε θέματος που άπτεται της απόδοσης δεύτερης ειδικότητας.

Και έτσι άρχεται ένα γαϊτανάκι υπουργικών αποφάσεων.

Οι Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν για την απόδοση της δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς είναι οι εξής:

 • Αρ.Πρωτ.81504/Δ2/19-07-2011/ΥΠΔΒΜΘ η πρώτη και θέμα:
  Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  Και δύο τροποποιητικές της πρώτης που είναι οι:
 • 21410/Δ2/29-02-2012/ΥΠΔΒΜΘ
 • 178562/Δ1/22-11-2013/ΥΠΑΙΘ

Η τελική μορφή που έχει πάρει η υπ’ αριθμ. 81504/Δ2/19-07-2011 Υπουργική απόφαση μετά τις τροποποιήσεις είναι η εξής:

Τα ειδικότερα κριτήρια και η διαδικασία απόδοσης της δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσδιορίζονται ως εξής:

«1. Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι κάτοχοι πτυχίου σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο του κλάδου, στον οποίο είναι διορισμένοι και υπηρετούν, μπορεί να αποδίδεται, ύστερα από αίτησή τους, δεύτερη ειδικότητα, σε κλάδο/ειδικότητα της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο αυτό αποτελεί προσόν διορισμού στη συγκεκριμένη ειδικότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του ν. 1566/85, όπως αυτά ισχύουν. Εκπαιδευτικός που κατέχει περισσότερα πτυχία, τα οποία, κατά τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο, αποτελούν προσόντα διορισμού σε κλάδους/ειδικότητες εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, μπορεί να αιτείται απόδοση δεύτερης ειδικότητας μόνο για ένα από αυτά».

 1. Η απόδοση της δεύτερης ειδικότητας γίνεται με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της και μέχρι την αποχώρηση του εκπαιδευτικού από την υπηρεσία.
 2. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Σε κάθε αίτηση επισυνάπτονται αντίγραφα του πτυχίου που επικαλείται ο εκπαιδευτικός, καθώς και του πτυχίου ή των άλλων στοιχείων με βάση τα οποία έγινε ο διορισμός ή η μετάταξη του. Προκειμένου δε περί τίτλων σπουδών πανεπιστημίων της αλλοδαπής, απαιτείται επίσημη μετάφραση και αναγνώριση τους από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισοτίμων και αντιστοίχων με τα χορηγούμενα από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.
 3. Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσω του σχολείου στο οποίο ανήκει ο εκπαιδευτικός. Μετά τον έλεγχο τους διαβιβάζονται στο οικείο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο διατυπώνει την πρόταση του,.
 4. Οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν κατά προτεραιότητα μαθήματα της βασικής ειδικότητας τους, σε πρώτη και σε δεύτερη ανάθεση. 
 5. Οι εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει αποδοθεί δεύτερη ειδικότητα μπορούν να διδάξουν στο σχολείο όπου υπηρετούν, καθώς και σε σχολικές μονάδες της οικείας ομάδας σχολείων της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης, μαθήματα της ειδικότητας αυτής, με πρώτη ή με δεύτερη ανάθεση, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
 6. Οι διορισμοί, οι μεταθέσεις, οι υπεραριθμίες και οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών πραγματοποιούνται με βάση την κύρια ειδικότητα τους.

Κατ’ εξαίρεση σε λειτουργικά κενά που δεν είναι δυνατό να καλυφθούν με απόσπαση εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή της ίδιας ειδικότητας μπορεί να αποσπώνται, με βάση τη δεύτερη ειδικότητα τους, εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά σε σχολείο της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης όπου υπάρχουν τα κενά. Οι αποσπάσεις της περίπτωσης αυτής γίνονται μόνο ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

 1. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται ανάλογα και για τους εκπαιδευτικούς της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, καθώς και για τους εκπαιδευτικούς της Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων. Στην περίπτωση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης η δεύτερη ειδικότητα χορηγείται με απόφαση του Υπουργού ΠΔΒΜΟ, ύστερα από πρόταση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και θρησκευτικής Αγωγής.  Στην περίπτωση της Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων η δεύτερη ειδικότητα χορηγείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ύστερα από πρόταση του υπηρεσιακού της συμβουλίου.

Προϋποθέσεις αναγνώρισης 2ης ειδικότητας εκπαιδευτικών

Οι δε διευκρινιστικές εγκύκλιοι που έχουν ανακοινωθεί επί της Υπουργικής απόφασης και των τροποποιητικών αυτών είναι οι εξής:

 

Αρ.Πρωτ.111528/Δ2/27-09-2011/ΥΠΔΒΜΘ

Με αφορμή ερωτήματα, που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, διευκρινίζονται τα εξής:

 1. Από το συνδυασμό των διατάξεων των παρ. 1 και 2 προκύπτει ότι για την απόδοση δεύτερης ειδικότητας απαιτείται άλλο πτυχίο, επιπλέον του πτυχίου διορισμού του εκπαιδευτικού.

Εξαιρούνται μόνο οι εκπαιδευτικοί που έχουν μεταταχθεί από άλλο κλάδο ή άλλη ειδικότητα, κάνοντας χρήση άλλου πτυχίου, επιπλέον του πτυχίου διορισμού τους. Το ίδιο ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20, που έχουν μεταταχθεί κατά την πρώτη εφαρμογή του ν.2009/1992 (Α 18) στις συνιστώμενες θέσεις των ανωτέρω κλάδων με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του ίδιου νόμου. Οι ως άνω εκπαιδευτικοί μπορούν, για την απόδοση δεύτερης ειδικότητας, να καταθέτουν το πτυχίο, με βάση το οποίο έγινε ο αρχικός διορισμός τους.

 1. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, που κατέχουν, επιπλέον του πτυχίου διορισμού τους, δύο ή και περισσότερα ακόμη πτυχία, τα οποία αποτελούν προσόντα διορισμού σε κλάδους/ειδικότητες εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, οφείλουν να επιλέξουν μόνο ένα από αυτά για την απόδοση δεύτερης ειδικότητας.
 2. Εκπαιδευτικός διορισμένος στην Α/θμια Εκπ/ση, κάτοχος πτυχίου που εντάσσεται σε κλάδο/ειδικότητα εκπαιδευτικών της Β/θμιας εκπ/σης ή και το αντίστροφο, μπορεί να αιτηθεί να του αποδοθεί δεύτερη ειδικότητα μόνο όταν αυτή αφορά κλάδο/ειδικότητα της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης, στην οποία είναι διορισμένος.
 3. Εκπαιδευτικός που είχε αξιοποιήσει, τα προηγούμενα έτη, το δεύτερο πτυχίο του, βάσει της οδηγίας επτά (7) της αριθμ. 119052/Γ2/17-9-2008 εγκυκλίου με θέμα «Οδηγίες σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς Δ. Ε.», οφείλει, εφόσον το επιθυμεί και επιτρέπεται από τις νέες διατάξεις, να αιτηθεί την απόδοση δεύτερης ειδικότητας, δεδομένου ότι παύει η ισχύς της εν λόγω οδηγίας μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης.

Προϋποθέσεις αναγνώρισης δεύτερης ειδικότητας εκπαιδευτικών

Αρ.Πρωτ.55083/Δ2/16-05-2012/ΥΠΔΒΜΘ

 1. Εκπαιδευτικός που κατέχει περισσότερα πτυχία, τα οποία αποτελούν προσόντα διορισμού σε κλάδους/ειδικότητες εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, μπορεί να αιτείται απόδοση δεύτερης ειδικότητας μόνο με ένα από αυτά.

Προϋποθέσεις αναγνώρισης δεύτερης ειδικότητας εκπαιδευτικών

Αρ.Πρωτ. 188442/20-11-2014/ΥΠΑΙΘ

Αναφορικά με το ως άνω σχετικό, και κατά το μέρος που αφορά στην ανάκληση αποφάσεων για απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδων/ειδικοτήτων, για το διορισμό των οποίων απαιτείται, πέραν του βασικού τίτλου σπουδών, και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ, με το αιτιολογικό ότι αυτό δεν προσκομίστηκε από τους υπόψη εκπαιδευτικούς, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

 1. Σύμφωνα με την αριθμ. 81504/Δ2/19-7-2011 υ.α. (ΦΕΚ 1811 τ.Β΄ /11-8-2011) «Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι κάτοχοι πτυχίου σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο του κλάδου, στον οποίο είναι διορισμένοι και υπηρετούν, μπορεί να αποδίδεται, ύστερα από αίτησή τους, δεύτερη ειδικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο αυτό αποτελεί προσόν διορισμού στη συγκεκριμένη ειδικότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του ν. 1566/85, όπως αυτά ισχύουν
 2. Με το άρθρο 1, παρ.6 του ν. 2834/2000 (ΦΕΚ 160 Α΄) ορίζονται τα εξής: «6. Δεν είναι απαραίτητη η κατοχή του παιδαγωγικού πτυχίου της ΠΑ.ΤΕ.Σ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ή για το διορισμό πτυχιούχων τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ και ΤΕΙ, κλάδων ΠΕ 19 και ΠΕ20 αντίστοιχα, σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών ή την πρόσληψη σε θέσεις αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών
  Κατά τους διορισμούς εκπαιδευτικών σε οργανικές θέσεις και κατά τις προσλήψεις εκπαιδευτικών ως προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομισθίων προηγούνται οι υποψήφιοι των ανωτέρω κλάδων που έχουν τα πλήρη προσόντα διορισμού».
 3. Με την παρ. 21 του άρθρου 6 του ν. 2909/01, ΦΕΚ-90 Α’ ορίζεται ότι : “Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 2834/2000 (ΦΕΚ 160 Α΄) εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17 και ΠΕ18 που θα μετάσχουν στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. έτους 2001”).
 4. Με την παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 3194/03, ΦΕΚ-267 Α’, ορίζεται ότι : «Οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ.6 του ν. 2834/2000 (ΦΕΚ 160 Α΄ ) για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. και για το διορισμό ή την πρόσληψη σε θέσεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, εφαρμόζονται για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων του άρθρου 14 του ν. 1566/1985, για τους οποίους προβλέπεται ως προσόν διορισμού το πτυχίο της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ ή ισοδύναμο πτυχίο».
 5. Με την παρ. 8β του άρθρου 8 του ν. 3194/03, ΦΕΚ-267 Α’, όπως ισχύει, ορίζεται ότι : «Οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 2834/2000 εξακολουθούν να ισχύουν για το διορισμό σε θέσεις των κλάδων της περίπτωσης α΄» (ΠΕ19-ΠΕ20 Πληροφορικής).
 6. Με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3391/05, ΦΕΚ-240 Α’ ορίζεται ότι : «Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 1 και της παρ.7 του άρθρου 8 του ν.3194/ 2003 (ΦΕΚ 267 Α ΄) και της παρ.6 του άρθρου 1 του ν.2834/ 2000 (ΦΕΚ 160 Α΄) εξακολουθούν να ισχύουν» – Ισχύς από 31-8-05).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι εκπαιδευτικοί των κλάδων/ειδικοτήτων, για το διορισμό των οποίων απαιτείται, επιπλέον, και πτυχίο παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, διορίζονται και χωρίς αυτό, ελλείψει υποψηφίων που έχουν τα πλήρη προσόντα διορισμού.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, και δεδομένου ότι:

 1. Οι περιλαμβανόμενοι στην επίμαχη σχετική απόφαση, διορίστηκαν στη Β/θμια εκπ/ση, χωρίς επιπλέον πτυχίο παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, ελλείψει υποψηφίων κατόχων αυτού, και υπηρετούν, κατά το χρόνο της αίτησής τους για απόδοση δεύτερης ειδικότητας, ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί του οικείου κλάδου διορισμού τους και
 2. Δεύτερη ειδικότητα αποδίδεται για τη βέλτιστη διαχείριση του υπηρετούντος προσωπικού με την αξιοποίηση των επιπλέον προσόντων του και, γενικότερα, για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, προκειμένου καταρχήν να καλύπτεται το υποχρεωτικό ωράριο των εκπ/κών,εκτιμάται ότι η μη κατοχή επιπλέον του πτυχίου παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από εκπαιδευτικούς κλάδων/ειδικοτήτων, για τους οποίους αυτό προβλέπεται ως πρόσθετο προσόν διορισμού, δεν αποτελεί κώλυμα για την απόδοση σε αυτούς δεύτερης ειδικότητας και την αξιοποίησή τους, εφόσον δεν προσφέρονται, κατά προτεραιότητα, εκπαιδευτικοί που διαθέτουν τα πλήρη προσόντα διορισμού (βασικός τίτλος σπουδών και παιδαγωγικό πτυχίο) στη δεύτερη ειδικότητα.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για της δικές σας ενέργειες, λόγω αρμοδιότητας.

Προϋποθέσεις αναγνώρισης δεύτερης ειδικότητας εκπαιδευτικών

Αρ. Πρωτ. 188095/Ε2/20-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

Με αφορμή ερωτήματα τα οποία τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με την δυνατότητα αναγνώρισης της συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων οι οποίοι σχετίζονται με την δεύτερη ειδικότητα των εκπαιδευτικών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Για την απόδοση της δεύτερης ειδικότητας εκδόθηκε η αριθμ. 81504/Δ2/19-7-2011 (ΦΕΚ 1811/Β/11-8-2011) Υπουργική Απόφαση.

Στη συνέχεια τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. 21410/Δ2/29-09-2012 (ΦΕΚ 549/Β/2-3-2012), 178562/Δ1/22-11-2013 (ΦΕΚ 3063/Β/2-12-2013) Υπουργικές Αποφάσεις, σύμφωνα με τις οποίες η απόδοση της δεύτερης ειδικότητας γίνεται με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του προϊσχύοντος Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/23-12-2003), το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγούνταν μόνο στην περίπτωση που το περιεχόμενο των σπουδών ήταν συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως αυτό προκύπτει από την προκήρυξη της θέσης κατά την πλήρωση και την περιγραφή της εργασίας από τον Οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι αυτής της προϋπόθεσης αποφαίνονταν το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) «οι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, συναφούς με τα αντικείμενα, στα οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν, κατατάσσονται, ως δόκιμοι στο βαθμό Ε». Επίσης στην παρ.5 του άρθρου 1 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012) ορίζεται ότι: «Για την συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης της συνάφειας αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο» .

Επισημαίνεται ότι, δεν υπάρχει σχετική διάταξη στο Ν. 4024/2011 και στις ερμηνευτικές εγκυκλίους για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων για την μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, τα οποία να αφορούν διαφορετική ειδικότητα πέραν της βασικής, ήτοι εκείνης στην οποία απασχολούνται, σύμφωνα με τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους.

Τέλος, σύμφωνα με την αριθμ.Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-1-2002 (ΦΕΚ 1340/Β/16-10-2002) Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύει, η έκδοση πράξεων αναγνώρισης προϋπηρεσίας, συνάφειας μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων εκπαιδευτικών έχει μεταβιβαστεί στους Διευθυντές Εκπαίδευσης, με τη σύμφωνη γνώμη του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αρ. Πρωτ. 95034/Ε3/08-06-2018

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας από διάφορες Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε., σχετικά με την απόδοση δεύτερης (2ης ) ειδικότητας στους εκπαιδευτικούς που είχε ήδη αποδοθεί δεύτερη ειδικότητα του κατηργημένου κλάδου ΠΕ12.10 (Ραδιο-ηλεκτρολόγων) βάσει της παραγράφου 4, του άρθρου 29, του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38Α/2-3-2018), σας γνωρίζουμε ότι οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενταχθούν στη δεύτερη (2η ) ειδικότητα του κλάδου ΠΕ84 (Ηλεκτρονικών), εφόσον απαραίτητο προσόν διορισμού τους απετέλεσε ο Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία ή στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις ο κλάδος ΠΕ12.10 (Ραδιο-ηλεκτρολόγων) καταργήθηκε και για αυτόν το λόγο δεν αναφέρεται στην αριθμ.56263/E1/5-4-2018 Υπουργική Απόφαση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της Δ/νσης Διορισμών-Προσλήψεων Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι η απόφαση ένταξης για τη δεύτερη ειδικότητα των Ραδιο-ηλεκτρολόγων θα πρέπει να κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία μας (e.mail:protocol@minedu.gov.gr).

 

Αρ. Πρωτ. 145816/Ε3/07-09-2018/ΥΠΑΙΘ

Παροχή πληροφοριών σχετικά με την απόδοση 2ης ειδικότητας στον κλάδο ΠΕ84 (Ηλεκτρονικών)»

Σε συνέχεια του αριθμ.95034/Ε3/08-06-2018 εγγράφου μας, σχετικά με την απόδοση δεύτερης (2ης ) ειδικότητας στους εκπαιδευτικούς διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων στους οποίους είχε ήδη αποδοθεί η δεύτερη ειδικότητα στον κλάδο ΠΕ12.10 (Φυσικών ΡάδιοΗλεκτρολόγων) πριν την κατάργησή του, βάσει της παραγράφου 4, του άρθρου 29, του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38Α/2-3-2018), σας γνωρίζουμε ότι μόνο σε αυτή την περίπτωση μπορεί να αποδοθεί και να αντικατασταθεί η δεύτερη ειδικότητα στον κλάδο ΠΕ84 (Ηλεκτρονικών).

 

Αρ.Πρωτ.145814/Ε3/26-10-2020/ΥΠΑΙΘ

Με αφορμή την έκδοση των σχετικών αποφάσεων απόδοσης 2ης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς, και ειδικότερα ως προς το ζήτημα τηςδυνατότητας ανάκλησης της απόφασης απόδοσης 2ης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς και την απόδοση νέας (2ης ειδικότητας), σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Στην παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε – το πρώτο εδάφιο – με την παρ. 16α του άρθρου 59 του ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄) και ισχύει, ορίζεται ότι

«Σε εκπαιδευτικό που κατέχει πτυχίο σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο αποδίδεται δεύτερη ειδικότητα με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή του και πρόταση του ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσδιορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια και η διαδικασία απόδοσης της δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς.».

Κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, με την αριθμ. 81504/Δ2/19-07-2011 (ΦΕΚ 1811 Β΄) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε [αριθμ. 21410/Δ2/29-02-2012 (ΦΕΚ 549 Β΄, ΑΔΑ: Β4ΩΗ9-ΣΕ2) και 178562/Δ1/22-11-2013 (ΦΕΚ 3063 Β΄, ΑΔΑ: ΒΛΓ79-ΙΘΩ) υπουργικές αποφάσεις] και ισχύει, ορίστηκαν τα κριτήρια και η διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, στην παρ. 1, της ως άνω απόφασης, ορίζεται ότι

«1. Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι κάτοχοι πτυχίου σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο του κλάδου, στον οποίο είναι διορισμένοι και υπηρετούν, μπορεί να αποδίδεται, ύστερα από αίτησή τους, δεύτερη ειδικότητα, σε κλάδο/ειδικότητα της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο αυτό αποτελεί προσόν διορισμού στη συγκεκριμένη ειδικότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του Ν. 1566/85, όπως αυτά ισχύουν.

Εκπαιδευτικός που κατέχει περισσότερα πτυχία, τα οποία, κατά τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο, αποτελούν προσόντα διορισμού σε κλάδους/ειδικότητες εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, μπορεί να αιτείται απόδοση δεύτερης ειδικότητας μόνο για ένα από αυτά.»,

και στην παρ. 2 ότι

«2. Η απόδοση της δεύτερης ειδικότητας γίνεται με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της και μέχρι την αποχώρηση του εκπαιδευτικού από την υπηρεσία.»

Από τα ανωτέρω συνάγεται ευθέως ότι, με βάση το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, δεν υφίσταται δυνατότητα ανάκλησης της απόφασης απόδοσης 2ης ειδικότητας που νομίμως αποδόθηκε, και της απόδοσης νέας (2ης ειδικότητας) για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. κατοχή νέου πτυχίου το οποίο δεν υπήρχε κατά την περίοδο απόδοσης της 2ης ειδικότητας), καθώς η απόφασή της απόδοσης της 2ης ειδικότητας ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της και μέχρι την αποχώρηση του/της εκπαιδευτικού από την υπηρεσία.

Φυσικά, στην περίπτωση που ο κλάδος/η ειδικότητα του/της εκπαιδευτικού και η 2η ειδικότητά του/της ενοποιήθηκαν, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄), στην ίδια ειδικότητα, οπότε και ταυτίζεται ο κλάδος/η ειδικότητα του/της εκπαιδευτικού και η 2η ειδικότητά του/της, θεωρείται ότι ο/η εκπαιδευτικός έχει απολέσει τη 2η ειδικότητά του και ως εκ τούτου δύναται να του/της αποδοθεί νέα.

Σημειώνεται, επίσης, ότι στην περίπτωση μετάταξης του/της εκπαιδευτικού σε άλλον εκπαιδευτικό κλάδο η απόφαση της 2ης ειδικότητάς του, όπως και άλλες διοικητικές πράξεις που συνδέονται με τον αρχικό κλάδο του εκπαιδευτικού, παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν, καθότι η μετάταξη θεωρείται (και είναι κατ΄ ουσίαν) αποχώρηση/λύση της υπαλληλικής σχέσης και – ταυτόχρονα – έναρξη νέας υπαλληλικής σχέσης σε νέο κλάδο, οπότε και δεν απαιτείται η ανάκληση της σχετικής απόφασης αφού αυτή αφορούσε την προηγούμενη υπηρεσιακή κατάσταση του/της εκπαιδευτικού.

Προϋποθέσεις αναγνώρισης δεύτερης ειδικότητας εκπαιδευτικών

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε