Προϋποθέσεις απόδοσης Integrated master

Προϋποθέσεις απόδοσης Integrated master (Ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου).

Αναλυτικά και τεκμηριωμένα τα  περί απόδοσης Integrated master

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 46 του Νόμου 4485/2017 (δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 114 τ Α/4 Αυγούστου 2017)

αναφέρονται στον Ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου(integrated master).

Η παράγραφος 1 αναφέρει:

«Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών),

οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος,

αν στο πρόγραμμα σπουδών:

α) περιλαμβάνονται μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται:

αα) η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες και τέχνες,

ββ) η ανάπτυξη των μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου,

γγ) η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας,

β) προβλέπεται η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου κατ’ ελάχιστον

Συνεπώς οι σχολές των ΑΕΙ πενταετούς φοίτησης και εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις οδηγούν στην απονομή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που θα χαρακτηρίζεται ως

Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

Προϋποθέσεις απόδοσης Integrated master

Μόλις το Δεκέμβριο του 2018 με το υπ’ αριθμ. 209892/Ε3/ 5 Δεκεμβρίου 2018 έγγραφο το υπουργείο παιδείας

με θέμα: «Βαθμολογική αναγνώριση αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) σε εκπ/κούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης»

δίνονται οδηγίες για τον τρόπο απόδοσης του integrated master.

Τα βήματα είναι τα εξής (όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 46 του Ν. 4485/2017 καθώς και στην εγκύκλιο):

Ενέργειες των ΑΕΙ:

H Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι.,

ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος,

απευθύνει αίτημα στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

ο οποίος, ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και της Α.Δ.Ι.Π., και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 1,

εκδίδει σχετική διαπιστωτική απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης,

ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)

λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος

και καταλαμβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου δεν επιφέρει μισθολογικές μεταβολές

 

Ενέργειες των εκπαιδευτικών:

Προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρωση των κριτηρίων του άρθρου 46, παρ. 1 του ν. 4485/2017 (114 Α΄)

για τους/τις αποφοιτήσαντες/σες πριν από τις εισηγήσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων των σχετικών διαπιστωτικών αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

χρόνο κατά τον οποίο ενδεχομένως να ίσχυαν διαφορετικά προγράμματα σπουδών,

θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με την αίτηση του/της εκπ/κού αναλυτική βαθμολογία από την οποία να προκύπτει η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Η αναγνώριση του αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) σε εκπ/κούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, κατά τα ανωτέρω,

εξετάζεται ύστερα από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης εκπ/κού στην υπηρεσία της οργανικής του/της θέσης,

και αφού προηγουμένως έχει εκδοθεί σε ΦΕΚ η σχετική διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την υπαγωγή του οικείου Τμήματος Α.Ε.Ι., από την αρμόδια Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η εκπ/κός αναγράφει στην αίτησή του/της τον αριθμό πρωτοκόλλου και το ΦΕΚ της σχετικής διαπιστωτικής απόφασης,

ενώ επισυνάπτει σχετικά φωτοαντίγραφα του πτυχίου και της αναλυτικής βαθμολογίας στην περίπτωση που αυτά δεν  υπάρχουν ήδη στον προσωπικό του/της φάκελο/μητρώο.

Προϋποθέσεις απόδοσης Integrated master

Ενέργειες του Υπηρεσιακού Συμβουλίου:

Η συνάφεια του ως άνω τίτλου σπουδών με τα αντικείμενα στα οποία απασχολούνται ή είναι δυνατό να απασχοληθούν οι εκπ/κοί

εξετάζεται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, αντίστοιχα με την εξέταση της συνάφειας και για τους λοιπούς μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, στη βάση, όμως, του αδιάσπαστου του εν λόγω τίτλου, δηλαδή του συνολικού του περιεχομένου (σχετική η ατομική γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. αρ. 174/2018).

Για την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, που αφορά στη βαθμολογική αναγνώριση του αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) των εκπ/κών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, εκδίδεται απόφαση με ισχύ από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 46, παρ. 2 του ν. 4485/2017 (114 Α΄),

ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου δεν επιφέρει μισθολογικές μεταβολές.

 

Η αίτηση που πρέπει να υποβάλλει ο εκπαιδευτικός για απονομή Ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

 

Η γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. αρ. 174/2018 επί του ερωτήματος:

α) Πώς θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του αρ. 46 του ν. 4485/2017, για όσους υποψηφίους εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές και ειδικότερα όσον αφορά στην κρίση περί του παραδεκτού της αίτησης υποψηφιότητας και της μοριοδότησης της συνάφειας του εν λόγω τίτλου με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και

β) Από ποιο χρονικό σημείο θεωρείται κάτοχος του εν λόγω αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, τον οποίο προβλέπουν οι ως άνω διατάξεις, ο υπάλληλος- υποψήφιος, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ως άνω διατάξεων του 4485/2017

 

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/18enwbz43mvXGor5GkgfytooMxbjGPgIp/view?usp=sharinghttps://1drv.ms/b/s!AsCQECWJIHFal1PKwsmIE2i7-I2L

το υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.65/2814/οικ.38982 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα:

«Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επί των αδιάσπαστων τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών (integrated masters)»

Προϋποθέσεις απόδοσης Integrated master

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε