Προϋποθέσεις Διαδικασίες έγκρισης Παράλληλης Στήριξης

Προϋποθέσεις Διαδικασίες έγκρισης Παράλληλης Στήριξης προσδιορίζει η υπ’ αριθμ.73383/Δ3/15-06-2022 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ.

α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης
συνεκπαίδευσης,

β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και

γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2022-2023.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι τα παρακάτω:
1. αίτηση του/της γονέα/κηδεμόνα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1), που υποβάλλεται στη σχολική μονάδα στην οποία πρόκειται να φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια κατά το διδακτικό έτος 2022-2023, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής του/της σε αυτήν. Τα αιτήματα υποβάλλονται στις σχολικές μονάδες φοίτησης
των μαθητών/τριών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, τις μέρες λειτουργίας τους έως:
 την Τρίτη 21/6/2022* για την Α/θμια Εκπ/ση
 την Πέμπτη 30/6/2022* για την Β/θμια Εκπ/ση
 και εκ νέου από την Πέμπτη 01/09/2022* έως και Πέμπτη 20/10/2022* και για τις δύο βαθμίδες

* Κατά τις ημερομηνίες αυτές οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να έχουν καταθέσει το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών. Μετά το πέρας των ημερομηνιών αυτών δεν κατατίθεται κανένα δικαιολογητικό ακόμα και αν αυτό έχει εκδοθεί εμπρόθεσμα. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριων, που πρόκειται να εγγραφούν και να φοιτήσουν στην Α’ Λυκείου κατά το διδακτικό έτος 2022-2023, και για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία
εγγραφής και οριστικοποίησης της κατανομής τους στην αντίστοιχη σχολική μονάδα (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ), καλούνται να καταθέσουν τα σχετικά αιτήματα ως εξής:
▪ για την Α ́ Λυκείου των ΕΠΑΛ: στη σχολική μονάδα της πρώτης τους επιλογής, όπως αυτή έχει δηλωθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών e-eggrafes, ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις ημερομηνίες που έχουν οριστεί στην παρούσα εγκύκλιο
▪ για την Α ́ Λυκείου των ΓΕΛ: στο ΓΕΛ υπαγωγής τους, με βάση την ταχυδρομική διεύθυνση φοίτησής τους στο Γυμνάσιο (καθ’ υπόδειξη της Διεύθυνσης του Γυμνασίου).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ανωτέρω οδηγία, αφορά αποκλειστικά στην κατάθεση του αιτήματος για τις στηρίξεις της εν λόγω εγκυκλίου και σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζει ότι η σχολική μονάδα υποδοχής του αιτήματος θα αποτελέσει και τη σχολική μονάδα φοίτησης του/της μαθητή/τριας. Η σχολική μονάδα στην οποία θα φοιτήσει τελικά ο/η μαθητής/τρια, θα κριθεί από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις εγγραφές των μαθητών/τριων της Α ́ Λυκείου των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

2. γνωμάτευση-εισήγηση του οικείου ΚΕΣΥ/ΚΕΔΑΣΥ ή της ΔΕΔΑ/ΕΔΕΑ της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σε ισχύ που να καλύπτει το διδακτικό έτος 2022-2023, η οποία προσκομίζεται με την ανωτέρω αίτηση και η οποία εισηγείται-προτείνει παράλληλη στήριξη- συνεκπαίδευση του/της μαθητή/τριας και καθορίζει τις αναγκαίες ώρες αυτής

3. βεβαίωση φοίτησης του/της μαθητή/τριας, στην οποία αναγράφεται η τάξη που θα φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια τον Σεπτέμβριο του 2022, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο διαβιβαστικό του/της Διευθυντή/ντριας ή Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας προς την οικεία Δ/νση Εκπ/σηςπαιδαγωγική έκθεση αξιολόγησης για τον/την μαθητή/τρια, είτε υλοποιήθηκε η παράλληλη στήριξη κατά το προηγούμενο σχολικό έτος είτε όχι, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ανωτέρω
5. ο συνημμένος «ΠΙΝΑΚΑΣ 1», συμπληρωμένος με όλα τα ζητούμενα στοιχεία στα σχετικά πεδία για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (από Δ/νσεις Εκπ/σης, ΚΕΔΑΣΥ/ΔΕΔΑ/ΕΔΕΑ κατά περίπτωση).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αιτήματα έγκρισης για παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα εντός της παρούσης, είτε εξαιτίας εκπρόθεσμης υποβολής τους, είτε και εξαιτίας ελλιπούς /λανθασμένου/ή εκπρόθεσμου δικαιολογητικού, τότε αυτό δεν
εξετάζεται και θα πρέπει να κατατεθούν εκ νέου κατά την επόμενη φάση υποδοχής αιτημάτων και σε κάθε περίπτωση μέχρι και την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022.

Προϋποθέσεις Διαδικασίες έγκρισης Παράλληλης Στήριξης υπάρχουν στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1UlplfBqi3Zz76LGIYZZVNJTgbEREizFb/view?usp=sharing

όπου βρίσκεται αναλυτικά όλη η εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε