Προϋποθέσεις λειτουργίας Τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού

Προϋποθέσεις λειτουργίας Τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού προσδιορίζει η Υπουργική Απόφαση με αριθμό 96754/Δ2/2019 που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 2462 τεύχος Β στις 2162019 και θέμα:

Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο.

Αναφέρει η υπουργική απόφαση μετά τα σχετικά.

Ι. Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού στο Γενικό Λύκειο:

1.Όπου η τάξη Γενικού Λυκείου λειτουργεί με ένα τμήμα απαιτούνται για τη δημιουργία τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού:

Α. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Α’ Γ’ τουλάχιστον έντεκα (11) μαθητές/τριες.

Β. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Δ’ Ζ’ και με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύναται να εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων με τουλάχιστον οκτώ (08) μαθητές/τριες.

Γ. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Η’ ΙΒ‘ και με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύναται να εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων με τουλάχιστον έξι (06) μαθητές/τριες.

2.Όπου η τάξη Γενικού Λυκείου λειτουργεί με δύο τμήματα απαιτούνται για τη λειτουργία τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού:

Α. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Α’ Γ’ τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μαθητές/τριες.

Β. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Δ’ Ζ’ και με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύναται να εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων με τουλάχιστον δεκατρείς (13) μαθητές/τριες.

Γ. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Η’ ΙΒ‘ και με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύναται να εγκρίνεταιη λειτουργία τμημάτων με τουλάχιστον δέκα (10) μαθητές/τριες.

3.Όπου η τάξη Γενικού Λυκείου λειτουργεί με τρία ή περισσότερα τμήματα απαιτούνται για τη λειτουργία τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού:

Α. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Α’ Γ’ τουλάχιστον είκοσι (20) μαθητές/τριες.

Β. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Δ’ Ζ’ και με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύναται να εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων με τουλάχιστον δεκαοκτώ(18) μαθητές/τριες.

Γ. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Η’ ΙΒ’ και με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύναται να εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων με τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μαθητές/τριες

 

Με την μορφή πινάκων:

 

Μόρια Δυσμενών συνθηκών σχολικών μονάδων Πλήθος Τμημάτων Γενικής Παιδείας Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Ομάδος Προσανατολισμού Εισήγηση για λειτουργία τμήματος Ομάδος Προσανατολισμού Απόφαση για λειτουργία τμήματος Ομάδος Προσανατολισμού
Α΄-Γ΄ Ένα Έντεκα (11)
Δ΄-Ζ΄ Οκτώ (8) Διευθυντής Εκπαίδευσης Περιφερειακός Διευθυντής
Η΄-ΙΒ΄ Έξι (6)

 

 

Μόρια Δυσμενών συνθηκών σχολικών μονάδων Πλήθος Τμημάτων Γενικής Παιδείας Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Ομάδος Προσανατολισμού Εισήγηση για λειτουργία τμήματος Ομάδος Προσανατολισμού Απόφαση για λειτουργία τμήματος Ομάδος Προσανατολισμού
Α΄-Γ΄ Δύο Δεκαπέντε (15)
Δ΄-Ζ΄ Δεκατρείς (13) Διευθυντής Εκπαίδευσης Περιφερειακός Διευθυντής
Η΄-ΙΒ΄ Δέκα (10)

 

 

Μόρια Δυσμενών συνθηκών σχολικών μονάδων Πλήθος Τμημάτων Γενικής Παιδείας Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Ομάδος Προσανατολισμού Εισήγηση για λειτουργία τμήματος Ομάδος Προσανατολισμού Απόφαση για λειτουργία τμήματος Ομάδος Προσανατολισμού
Α΄-Γ΄ Τρία ή περισσότερα Είκοσι (15)
Δ΄-Ζ΄ Δεκαοκτώ (18) Διευθυντής Εκπαίδευσης Περιφερειακός Διευθυντής
Η΄-ΙΒ΄ Δεκαπέντε (15)

4.

Σε απομονωμένα Γενικά Λύκεια της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας όπου οι σχολικές μονάδες ανήκουν στις

κατηγορίες Η’ ΙΒ’ και στα οποία η μετακίνηση των μαθητών είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού ανεξάρτητα από τον αριθμό των φοιτώντων μαθητών μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης υπό την προϋπόθεση ότι υπηρετούν στα σχολεία αυτά ειδικότητες εκπαιδευτικών που μπορούν να καλύψουν τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων.

5.

Στις περιπτώσεις που ο αριθμός των μαθητών, οι οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν στην ίδια Ομάδα Προσανατολισμού υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 116 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και στην 129818/Γ2/16-09-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2451) εγκρίνεται η λειτουργία και νέου τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού.

II.Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο Δεν υφίσταται εφόσον δεν υπάρχουν πλέον μαθήματα επιλογής

III. Αλλαγή Ομάδας μαθημάτων Προσανατολισμού ή μαθήματος επιλογής σε περιπτώσεις μετεγγραφής

1)

Σε περιπτώσεις μετεγγραφής μαθητών Γενικού Λυκείου σε σχολείο στο οποίο δεν λειτουργεί η ίδια Ομάδα Προσανατολισμού οι μαθητές παρακολουθούν Ομάδα Προσανατολισμού που λειτουργεί στο σχολείο υποδοχής.

 

Προϋποθέσεις λειτουργίας Τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού όπως αυτές αποτυπώνονται στην Υπουργική Απόφαση με αριθμό 96754/Δ2/2019 που βρίσκεται στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1S7ORZqHYMu8MQe_eeM-WrWKXhu-j8xnY/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε