Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ΕΕΠ ΕΒΠ

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ΕΕΠ ΕΒΠ ανακοινώθηκε από το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 143616/Ε3 (ΦΕΚ 5939 τεύχος Β 21Νοεμβρίου 2022) υπουργικη απόφαση με θέμα:

Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Την υποπερ. γγ) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 86 του ν. 4986/2022 (Α’ 204).
 2. Την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).
 3. Την παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 3528/2007 «Κώδικας δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΙΔ» (Α’ 26).
 4. Την παρ. 6 του άρθρου 84 του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’102).
 5. Την υπ’ αρ. 138/2014 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων στις 25-08-2014.
 6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
 1. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).
 2. Τον ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων

Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118).

 1. Την υπό στοιχεία 180661/Γ4/19.11.2019 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 981).
 2. Την υπό στοιχεία 208017/Γ4/10-12-2018 υπουργική απόφαση «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)» (Β’ 5527), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ν. 3966/2011 (Β’ 5527).
 3. Την παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α’ 206).
 4. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).
 5. Την υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ1016/2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης “Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 2020 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”» (Β’ 5968).
 1. Την υπ’αρ. 5097/20-11-2020 (ΑΔΑ: Ω9Ρ446ΜΤΛΡ-Ζ18) απόφαση ένταξης της πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ 5070654 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό στοιχεία 48880/11/05/2022 (ΑΔΑ: ΨΠ9246ΜΤΛΡ-8Υ7) πρώτη (1η) τροποποίηση απόφασης ένταξης της πράξης.
 1. Την υπ’ αρ. 3257/06-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΔΘΜΟΞΛΔ-ΑΛΜ) απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 της πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070654, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 6081/17-05-2022 (ΑΔΑ: 92ΣΡΟΞΛΔ-ΕΦΜ) πρώτη (1η) τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Επιστημονικός Σχεδιασμός, Παρακολούθηση και Διοίκηση της Πράξης Παραγωγή Επιμορφωτικού Υλικού Δημοσιότητα» της πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070654.
 1. Την υπ’ αρ. 1787/09-06-2022 (πράξη 33/09-06-2022) απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ περί έγκρισης Σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα των Υποέργων 3-7 [Υποέργο 3: Υλοποίηση της Επιμόρφωσης στις Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες του Άξονα Προτεραιότητας 6, Υποέργο 4: Υλοποίηση της Επιμόρφωσης στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες του Άξονα Προτεραιότητας 6, Υποέργο 5: Υλοποίηση της Επιμόρφωσης στις Περιφέρειες σε Μετάβαση του Άξονα Προτεραιότητας 6, Υποέργο 6: Υλοποίηση της Επιμόρφωσης στις Περιφέρειες σε μετάβαση του Άξονα Προτεραιότητας 8 (Περ. Στερεάς Ελλάδας), Υποέργο 7: Υλοποίηση της Επιμόρφωσης στις περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες του Άξονα Προτεραιότητας 9 (Περ. Ν. Αιγαίου)] της πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070654.
 1. Την υπ’ αρ. 7613/21-06-2022 (ΑΔΑ: ΡΤΓΦΟΞΛΔ-ΨΩΓ, πράξη 34/16-06-2022) απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ σχετικά με την ανασυγκρότηση της Επιστημονικής Ομάδας Έργου της Πράξης και τον ορισμό του Ι. Παρκοσίδη ως Υπεύθυνου της πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5070654.
 2. Την υπ’ αρ. 8165/01-07-2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΕΡΟΞΛΔ-7ΚΑ, πράξη 36/30-06-2022) απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ σχετικά με τη διεύρυνση της Επιστημονικής Ομάδας Έργου της πράξης.
 1. Το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης (ΤΔΠ).
 2. Το Έντυπο Ανάλυσης Κόστους της Πράξης.
 3. Την υπ’ αρ. 3451/23-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΝΕΔΟΞΛΔ-ΔΡ9) απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ περί έγκρισης προγραμματισμού και καθορισμού τμημάτων για την υλοποίηση της Α’ και Β’ φάσης επιμόρφωσης στο πλαίσιο της πράξης

«ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070654.

 1. Την υπ’ αρ. 38/07-07-2022 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο του σχεδίου Πρόσκλησης που είχε υποβληθεί στο ΥΠΑΙΘ από το ΙΕΠ.
 2. Την υπ’ αρ. 59/03-11-2022 πράξη Γνώμη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής που διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 14319/04-11-2022 έγγραφο του ΙΕΠ.
 1. Το γεγονός ότι η δαπάνη υλοποίησης της δράσης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ 5070654 και με κωδικό ΣΑΕ 2020ΣΕ34510423 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
 2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/560/127589/Β1/ 18-10-2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘ, ενώ επισημαίνεται ότι η όποια δαπάνη προκληθεί από την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης, θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε βάρος των πιστώσεων του έργου με κωδικό 2020ΣΕ34510423 (MIS 5070654), με τίτλο «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» της ΣΑΕ 3451, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Υπόχρεοι εισαγωγικής επιμόρφωσης

 1. Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης

Πραγματοποιείται Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 2022-2023, που υλοποιείται ως εξ αποστάσεως επιμόρφωση, σύγχρονη και ασύγχρονη, από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στο πλαίσιο της πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070654 για τους υπόχρεους/ωφελούμενους μόνιμους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

 1. Υποχρέωση συμμετοχής:

Το Πρόγραμμα Εισαγωγικής επιμόρφωσης υποχρεούνται να παρακολουθήσουν:

Α) Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής, καθώς και τα μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που διορίστηκαν κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2020-2021 και 2021-2022 (μέχρι τον Ιούνιο 2022).

Β) Όσοι διορίστηκαν με Υπουργική ή δικαστική απόφαση μετά την έναρξη της ισχύος του ν. 4547/2018 (Α’ 102) ήτοι μετά τις 12 Ιουνίου 2018 και

Γ) Όσοι διορίστηκαν μετά το 1999 και πριν τον Σεπτέμβριο του 2012 και εξακολουθούν να κατέχουν τον εισαγωγικό βαθμό επειδή για οποιοδήποτε λόγο δεν παρακολούθησαν πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης. Επισημαίνεται ότι δεν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης:

 1. σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 84 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν από τον Σεπτέμβριο του 2012 έως και την έναρξη ισχύος του ν. 4547/2018 και δεν έχουν παρακολουθήσει εισαγωγική εκπαίδευση λόγω της μη πραγματοποίησης σχετικών προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα και οι οποίοι προάγονται στον επόμενο του εισαγωγικού βαθμού αναδρομικά από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας τους κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) και
 2. όσοι/ες εκπαιδευτικοί διορίστηκαν κατά το χρονικό διάστημα 1986-1999, καθώς σύμφωνα με την υπ’ αρ. 138/2014 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Παιδείας στις 25/8/2014 «δεν υφίσταται υποχρέωση συμμετοχής σε πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσής των, κατά περίπτωση, εκπαιδευτικών, που διορίστηκαν εντός του, από το έτος 1986 έως το έτος 1999, γενικώς, και σε χρόνο μεταγενέστερο της διετούς δόκιμης υπηρεσίας, ειδικότερα».

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ΕΕΠ ΕΒΠ 

Άρθρο 2

Περιγραφή Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης

 1. Περιεχόμενο επιμόρφωσης Θεματικές ενότητες Η εξ αποστάσεως εισαγωγική επιμόρφωση αφορά στα ακόλουθα Θεματικά Πεδία και Διδακτικά Αντικείμενα:

 

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Ώρες
Σύγχρονη επιμόρφωση Ασύγχρονη επιμόρφωση Σύνολο
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Α 15 45 60
Α.1 Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση 3 9 12
Α.2 Διαχείριση Πολυμορφίας 2 6 8
Α.3 Διδακτικές Μέθοδοι και Τεχνικές 3 9 12
Α.4 Κοινότητες Μάθησης και Πρακτικής 2 6 8
Α.5 Το Σχολείο των Δεξιοτήτων 3 9 12
Α.6 Οργάνωση και διοίκηση στην εκπαίδευση 2 6 8
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Β 6 18 24
Β.1 Προγραμματισμός

και Οργάνωση διδακτέας ύλης

3 9 12
Β.2 Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ 3 9 12
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Γ 3 9 12
Γ.1 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και Ποιότητα στην Εκπαίδευση 3 9 12
Γενικά Σύνολα 24 72 96
 1. Κατανομή επιμορφούμενων

Οι επιμορφούμενοι κατανέμονται σε τμήματα (α) Γενικής Εκπαίδευσης και (β) Ειδικής Εκπαίδευσης ανάλογα με τη βαθμίδα και τον κλάδο τους ως εξής:

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Προσχολική
Π/θμια
Δ/θμια Ανθρωπιστ./Κοινωνικών Επ.
Δ/θμια STEM (Φυσικές Επ. /Τεχνολογία/Μαθηματικά)
Δ/θμια Τεχνική Εκπ/ση
 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Προσχολική
Π/θμια
Δ/θμια Ανθρωπιστ./Κοινωνικών Επ.
Δ/θμια STEM (Φυσικές Επ. /Τεχνολογία/Μαθηματικά)
Δ/θμια Τεχνική Εκπ/ση
ΕΕΠ-ΕΒΠ

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ΕΕΠ ΕΒΠ 

 1. Διάρκεια επιμόρφωσης

Η διάρκεια της επιμόρφωσης είναι 8 έως 12 εβδομάδες ανάλογα με τη διαμόρφωση του προγράμματος ανά τμήμα και διεξάγεται κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου 2022 Φεβρουαρίου 2023.

Το πρόγραμμα της εισαγωγικής επιμόρφωσης υλοποιείται με εφαρμογή τεχνικών μεικτής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (24 ώρες σύγχρονης και 72 ώρες ασύγχρονης), και -εκτός από τη θεωρητική πλαισίωση στα επιμέρους αντικείμενα αξιοποιείται η μελέτη σεναρίων, διερευνητικής μάθησης, συνεργατικής επίλυσης προβλήματος, μάθησης μέσω (ερευνητικού) σχεδιασμού.

Η επιμόρφωση πραγματοποιείται από επιμορφωτές/τριες οι οποίοι/-ες επιλέχθηκαν από το Μητρώο Επιμορφωτών που δημιουργήθηκε με βάση την υπ’ αρ. 3093/ 02-04-2021 (Πράξη 16/01-04-2021, ΑΔΑ: ΩΑΓΧΟΞΛΔ-

Ν2Υ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ένταξης στο Μητρώο Επιμορφωτών για τις ανάγκες της Πράξης, όπως ενεργοποιήθηκε εκ νέου με την υπ’ αρ. 3574/ 28-03-2022 (Πράξη 14/17-032022, ΑΔΑ: ΨΗ9ΓΟΞΛΔ-7ΘΔ) πρόσκληση, οι οποίοι/-ες επιμορφώθηκαν σχετικά με τις κατευθύνσεις της επιμόρφωσης και το επιμορφωτικό υλικό (Α’ Φάση Επιμόρφωσης). Από αυτούς ως επιμορφωτές/τριες Β’ συμμετέχουν όσοι/όσες πιστοποιήθηκαν κατά την Α’ φάση επιμόρφωσης.

 1. Μεθοδολογία υλοποίησης της επιμόρφωσης

Η επιμόρφωση πραγματοποιείται από απόσταση με τη χρήση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) που διαθέτει το ΙΕΠ. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιμόρφωσης, επιμορφωτές και επιμορφούμενοι υποστηρίζονται από εξειδικευμένα στελέχη, ενώ λειτουργεί και γραφείο τεχνικής υποστήριξης (helpdesk).

Μετά την υποβολή της αίτησής τους οι προς επιμόρφωση εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ειδοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα σχετικά με το τμήμα στο οποίο εντάσσονται, το όνομα του επιμορφωτή, τα ονόματα των συμμετεχόντων στο τμήμα τους, καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα της επιμόρφωσης.

Κατά την υλοποίηση του επιμορφωτικού έργου λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εμπλεκομένων σε όλες τις διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών είτε ψηφιακά, είτε μέσω έντυπου υλικού.

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ΕΕΠ ΕΒΠ

Άρθρο 3

Παρακολούθηση επιμορφώσεων

Οι ώρες της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του προγράμματος της εισαγωγικής επιμόρφωσης πραγματοποιούνται σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες σύμφωνα με το πρόγραμμα επιμόρφωσης, σε απογευματινές ώρες εκτός σχολικού ωραρίου.

Οι Διευθυντές των σχολείων απογευματινής/βραδινής λειτουργίας, προσαρμόζουν, στο μέτρο του δυνατού, τα προγράμματα, ώστε οι υπόχρεοι για εισαγωγική επιμόρφωση διδάσκοντες να απαλλάσσονται της υποχρέωσης παρουσίας στο σχολείο όπου υπηρετούν για να διευκολυνθούν ως προς την παρακολούθηση των 24 ωρών της σύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης.

Το υλικό της επιμόρφωσης διατίθεται μέσω της υφιστάμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης (moodle) του Ι.Ε.Π., η οποία χρησιμοποιείται για την ανάρτηση των δραστηριοτήτων από τους επιμορφούμενους, καθώς και για την επικοινωνία μεταξύ τους και/ή με τον επιμορφωτή σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης.

Σε περίπτωση που προκύψουν τυχόν αλλαγές στο αναρτημένο επιμορφωτικό υλικό ή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα, οι επιμορφούμενοι θα ενημερώνονται με ηλεκτρονικά μέσα.

Η επιτυχής παρακολούθηση της σύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης βασίζεται στη συμμετοχή του επιμορφούμενου στις συνεδρίες (ηλεκτρονικά και έντυπα παρουσιολόγια). Συγκεκριμένα θα πρέπει να είναι παρών στο 80% κατ’ ελάχιστον, των διδακτικών ωρών του προγράμματος (19 από το σύνολο των 24 επιμορφωτικών ωρών). Αυτό πιστοποιείται από τα ηλεκτρονικά ή/και έντυπα παρουσιολόγια με ευθύνη των επιμορφωτών/τριών, βάσει του ωρολογίου προγράμματος, που τηρούνται στο πλαίσιο της διεξαγωγής του προγράμματος.

Η επιτυχής παρακολούθηση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης βασίζεται στην ολοκλήρωση ασκήσεων αυτοαξιολόγησης, δραστηριοτήτων και δύο

 • εκτενών εργασιών στα αντικείμενα Α1 (παιδαγωγική αλληλεπίδραση) και Β1 (προγραμματισμός και οργάνωση διδακτέας ύλης).

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ΕΕΠ ΕΒΠ 

Άρθρο 4

Διαδικασία Υποβολής Δήλωσης Συμμετοχής Προθεσμία υποβολής

 1. Διαδικασία υποβολής δήλωσης συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία.

Η δήλωση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσης πρόσκλησης.

Δεν γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχής που υποβάλλονται με άλλο τρόπο στο Ι.Ε.Π.

 1. Προθεσμία υποβολής δήλωσης συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής κατά τον μήνα Νοέμβριο του 2022, εντός προθεσμίας που τίθεται σε σχετική πρόσκληση του Ι.Ε.Π. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απενεργοποιείται η δυνατότητα εισόδου/επεξεργασίας των στοιχείων των δηλούντων.

Για κάθε φάση υλοποίησης της επιμόρφωσης δημοσιεύεται από το Ι.Ε.Π. σχετική πρόσκληση.

Οι προσκλήσεις αποστέλλονται στο Υ.ΠΑΙ.Θ. για προώθηση στις σχολικές μονάδες και δημοσιεύονται:

 • στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια»
 • στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π.: http://www.iep.edu.gr/el/erga/prokyrikseis/proskliseis/proskliseis-giaepimorfoseis στη διαδρομή ΑΡΧΙΚΗ>ΕΡΓΑ>ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ>ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ>ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ.

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ΕΕΠ ΕΒΠ 

Άρθρο 5

Απογραφικά δελτία εισόδου και εξόδου

Στο πλαίσιο συλλογής στοιχείων για όλους τους ωφελούμενους, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 1303/2013 και (ΕΕ) 1304/2013, οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠΕΒΠ που συμμετέχουν στην εισαγωγική επιμόρφωση, υποχρεωτικά πριν την έναρξη της επιμόρφωσης συμπληρώνουν το «απογραφικό δελτίο εισόδου» στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.iep.edu.gr/services/mitroo/. Αντίστοιχα, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και εντός τριμήνου από τη λήξη της επιμόρφωσης οι επιμορφούμενοι συμπληρώνουν υποχρεωτικά το «απογραφικό δελτίο εξόδου». Πλέον των απογραφικών δελτίων εισόδου κι εξόδου οι επιμορφούμενοι/-ες εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ υποβάλλουν συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της επιμόρφωσης. Η συμπλήρωση και υποβολή των ανωτέρω (απογραφικά δελτία εισόδου-εξόδου και ερωτηματολόγιο αξιολόγησης) είναι προαπαιτούμενα προκειμένου να λάβουν τη βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.

Άρθρο 6 Διοικητική στήριξη

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης της Πράξης, στην οποία έχουν πρόσβαση με την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο πρόγραμμα, της λήψης του συνδέσμου και του κωδικού πρόσβασης. Επισημαίνεται ότι όλα τα σχετικά με την επιμόρφωση (διευκρινίσεις, ανακοινώσεις σχετικά με το πρόγραμμα της επιμόρφωσης, απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη των επιμορφώσεων όπως εγγραφές επιμορφούμενων κ.λπ., αποφάσεις) αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π.

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ΕΕΠ ΕΒΠ 

Άρθρο 7

Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 1. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) επιτελεί ρόλο Υπεύθυνου Επεξεργασίας κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 και του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ»). Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) είναι αρμόδιο για οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την περιγραφόμενη στην παρούσα διαδικασία επιλογής την οποία πραγματοποιεί και στην οποία αποκτά πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.iep.edu.gr/services/ mitroo/, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τον Γ.Κ.Π.Δ., τον ν. 4624/2019 (Α’137) και τα προβλεπόμενα στην παρούσα.
 2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται και αφορούν στα πρόσωπα που υπάγονται, σύμφωνα με το άρθρο 1, στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.
 1. Στο πλαίσιο της επαλήθευσης το ΙΕΠ, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, προβαίνει στην αποστολή στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καταλόγου (αρχείου excel) με τους αιτούντες εκπαιδευτικούς και η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προβαίνει στη διασταύρωση και επιβεβαίωση ότι οι αιτούντες είναι (ή δεν είναι) υπόχρεοι/δικαιούχοι εισαγωγικής επιμόρφωσης και ενημερώνει αντίστοιχα το ΙΕΠ. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται από το ΙΕΠ κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησής τους ότι τα στοιχεία τους θα αποσταλούν από το ΙΕΠ στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι είναι δικαιούχοι/υπόχρεοι.
 2. Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις των δικαιούχων/υπόχρεων εισαγωγικής επιμόρφωσης, καθώς και στοιχεία που αφορούν στην επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και την επίδοση της σχετικής βεβαίωσης διατηρούνται για χρονικό διάστημα σαράντα (40) ετών μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης του προγράμματος.

Τα στοιχεία των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου διατηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση της υλοποίησης του προγράμματος. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 18 Νοεμβρίου 2022

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ΕΕΠ ΕΒΠ ανακοινώθηκε από το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 143616/Ε3 ΥΑ (ΦΕΚ 5939 τ Β 21Νοεμβρίου 2022) που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1vS6LIooSZgAwSpBf0DhcLrvSXPAmQGUy/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε