Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ

Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ  δημοσιοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3950/Δ2 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 143 Τεύχος Β 18 Ιανουαρίου 2023) και θέμα:

Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων των Ξένων Γλωσσών του Γενικού Λυκείου

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Την περ. α της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193).
 1. Την υποπερ. ββ της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118).
 2. Το άρθρο 175 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του Σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136).
 3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
 4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
 5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
 6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
 7. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
 8. Την υπό στοιχεία 104671/ΓΔ4/27-09-2021 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πιλοτική Εφαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (Β’ 4003).
 9. Την υπ’ αρ. 65/08-12-2022 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
 1. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/18/2386/ B1/11-01-2023 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Το Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων των Ξένων Γλωσσών του Γενικού Λυκείου ορίζεται ως εξής:

Α. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το κοινό Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες στο Γενικό Λύκειο (ΠΣ-ΓΛ) αφορά τις γλώσσες που περιλαμβάνονται στα ισχύοντα ωρολόγια προγράμματα και συγκεκριμένα την αγγλική γλώσσα, η οποία είναι υποχρεωτική σε όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου, καθώς επίσης τη γαλλική και τη γερμανική γλώσσα, οι οποίες προσφέρονται κατ’ επιλογήν στην Α’ και Β’ Λυκείου. Μέσω του ΠΣ-ΓΛ είναι δυνατή η πλαισίωση και επιπλέον γλωσσών που μπορεί να συμπεριληφθούν στο μέλλον στα ωρολόγια προγράμματα του Γενικού Λυκείου.

Β. ΣΚΟΠΟΘΕΣΙΑ

Γενικοί Στόχοι

Σε συνέχεια του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο (ΕΠΣΞΓ), το Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες στο Γενικό Λύκειο (ΠΣ-ΓΛ) είναι κοινό για όλες τις ξένες γλώσσες του Γενικού Λυκείου και αποτελεί εργαλείο για τη διδασκαλία και μάθηση κοινωνικά προσδιορισμένης χρήσης της γλώσσας με σκοπό την ανάπτυξη ικανοτήτων κατανόησης και παραγωγής νοημάτων, όπως αυτά δηλώνονται στο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο παραγωγής τους μέσω διαφορετικών ειδών γραπτών και προφορικών κειμένων. Η ανάπτυξη επικοινωνιακής ικανότητας, γλωσσικής επίγνωσης, διαπολιτισμικής συνείδησης και διαμεσολαβητικής ικανότητας των μαθητών/τριών του Γενικού Λυκείου πραγματοποιείται μέσω της ανάπτυξης γενικότερων γνώσεων σχετικά με τη δομή και τη λειτουργία της εκάστοτε γλώσσας σε διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες και περιστάσεις επικοινωνίας. Στο ΠΣ-ΓΛ προδιαγράφονται οι προσδοκώμενοι επικοινωνιακοί στόχοι και οργανώνεται η γλωσσική ύλη ανά επίπεδο επικοινωνιακής γλωσσικής επάρκειας με βάση την εξάβαθμη κλίμακα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το ΠΣ-ΓΛ έχει ως αφετηρία τα μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζει, να κατανοεί και να μπορεί να εφαρμόσει ο/η μαθητής/-τρια με την ολοκλήρωση κάθε μαθησιακής διαδικασίας. Κατά συνέπεια, όλες οι παράμετροι της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας εξαρτώνται από τον καθορισμό των Προσδοκώμενων Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (ΠΜΑ).

Ειδικοί Στόχοι

Το ΠΣ-ΓΛ υιοθετεί τους δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2020) σε συνδυασμό με την ανάπτυξη δεξιοτήτων πολυγραμματισμού και ψηφιακού γραμματισμού. Οι παραπάνω αρχές εφαρμόζονται στην ανάπτυξη Θεματικών Πεδίων, επιμέρους Θεματικών Ενοτήτων, αναλυτικών περιγραφών των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων και οριζόντιας σύνδεσής τους με ενδεικτικές δραστηριότητες ανά επίπεδο γλωσσομάθειας. Πιο συγκεκριμένα, η περιγραφή των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων στο ΠΣ-ΓΛ συνίσταται σε αναλυτικές δηλώσεις σχετικά με τις επικοινωνιακές γλωσσικές ενέργειες ή δράσεις που αναμένεται να είναι σε θέση να πραγματοποιούν οι μαθητές/-τριες σε κάθε επίπεδο γλωσσομάθειας, προκειμένου να θεωρούνται επαρκείς χρήστες της γλώσσας στο συγκεκριμένο επίπεδο. Η κάθε δήλωση προσδοκώμενου μαθησιακού αποτελέσματος είναι στην πραγματικότητα ένας «περιγραφικός» δείκτης (περιγραφητής) της επικοινωνιακής επάρκειας των μαθητών/-τριών. Οι γενικοί και ειδικοί περιγραφητές του ΠΣ-ΓΛ προσδιορίζουν τις ενέργειες ή δράσεις τις οποίες πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιούν οι μαθητές/-τριες ανά επίπεδο γλωσσομάθειας, καθώς και τα γλωσσικά μέσα τα οποία θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν προκειμένου να επικοινωνούν αποτελεσματικά σε ποικίλα κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα.

Πιο συγκεκριμένα, οι ενέργειες ή δράσεις που διατυπώνονται στο ΠΣ-ΓΛ μέσω των περιγραφητών αφορούν επικοινωνιακές γλωσσικές ικανότητες, όπως αυτές περιγράφονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2020). Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικό ποσοστό της επικοινωνίας των εφήβων σήμερα πραγματοποιείται με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, το ΠΣ-ΓΛ επιχειρεί να συνδέσει την επικοινωνιακή επάρκεια στην ξένη γλώσσα με τον ψηφιακό γραμματισμό των μαθητών/-τριών του Γενικού Λυκείου. Ως εκ τούτου, στην περιγραφή των επιμέρους γλωσσικών επικοινωνιακών ενεργειών ή δράσεων επιχειρείται η συμπερίληψη περιγραφητών του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2020) και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Ψηφιακής Επάρκειας των Πολιτών (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2017) που έχουν σχέση με τη διαδικτυακή επικοινωνία και τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Το ΠΣ-ΓΛ εστιάζει στην ενίσχυση των παρακάτω επικοινωνιακών ικανοτήτων:

 • κατανόηση γραπτού λόγου
 • κατανόηση προφορικού λόγου
 • παραγωγή γραπτού λόγου
 • παραγωγή προφορικού λόγου
 • διάδραση (προφορική και γραπτή)
 • διαμεσολάβηση (προφορική και γραπτή)
 • διαδικτυακή επικοινωνία (προφορική και γραπτή) Προκειμένου να επιτελέσουν συγκεκριμένες γλωσσικές επικοινωνιακές ενέργειες ή δράσεις, οι μαθητές/τριες της ξένης γλώσσας βασίζονται σε διάφορες ικανότητες (γλωσσικές, παραγλωσσικές κ.ά.) που έχουν αναπτύξει στη διάρκεια των ετών. Πιο συγκεκριμένα, η επικοινωνιακή γλωσσική ικανότητα συνδέεται, μεταξύ άλλων, με γλωσσικές, κοινωνιογλωσσικές και πραγματολογικές ικανότητες, τις οποίες αξιοποιούν οι χρήστες μιας γλώσσας για την πραγμάτωση των επικοινωνιακών τους προθέσεων. Στο ΠΣΓΛ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη: α) της λεξιλογικής ικανότητας, δηλαδή της γνώσης και της ικανότητας χρήσης των λεξικών και γραμματικών στοιχείων μιας γλώσσας, β) της κοινωνιογλωσσικής ικανότητας που αφορά τη γνώση και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την κατάλληλη κοινωνικά χρήση μιας γλώσσας και γ) της πραγματολογικής ικανότητας που σχετίζεται με την παραγωγή προφορικού ή γραπτού λόγου για την επίτευξη συγκεκριμένων επικοινωνιακών λειτουργιών.

Με βάση τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι στο ΠΣ-ΓΛ προδιαγράφονται τα στοιχεία του γνωστικού αντικειμένου που πρέπει να διδαχθούν και όχι το πότε ακριβώς ή το πώς θα διδαχθούν, εφόσον ο επιμερισμός της ύλης, οι μέθοδοι, οι τεχνικές διδασκαλίας κ.λπ. καθορίζονται από παράγοντες που έχουν άμεση σχέση με το μαθητικό δυναμικό και τα διαφορετικά περιβάλλοντα μάθησης. Από τα επίπεδα γλωσσομάθειας της εξάβαθμης κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες, τα προβλεπόμενα για την εκπαίδευση στο Γενικό Λύκειο είναι τα εξής: Α2, Β1, Β2 και Γ1. Τα αναμενόμενα επίπεδα γλωσσομάθειας ανά γλώσσα, βάσει των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας, είναι τα ακόλουθα:

 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ*
Αγγλικά Β’ ξένη γλώσσα (Γαλλικά/Γερμανικά)
Α’ Λυκείου 3 ώρες Β2 Α’ Λυκείου 2 ώρες Α2
Β’ Λυκείου 2 ώρες Β2+ Β’ Λυκείου 1 ώρα Α2+
Γ’ Λυκείου 2 ώρες Γ1 Γ’ Λυκείου (Β1)
 • Ο προσδιορισμός των επιπέδων γλωσσομάθειας βασίζεται στο ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα ανά γλώσσα. Ωστόσο, κατά τον σχεδιασμό του ΠΣ-ΓΛ έχει ληφθεί υπόψη η διδασκαλία της Β’ ξένης γλώσσας σε όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου στο πλαίσιο μιας συνολικής θεώρησης διδασκαλίας του μαθήματος.

Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ

Γενικά Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ακολουθούν οι περιληπτικές περιγραφές των γενικών Προσδοκώμενων Μαθησιακών Αποτελεσμάτων, δηλαδή των επικοινωνιακών γλωσσικών ενεργειών ή δράσεων τις οποίες θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιούν οι μαθητές/-τριες ανά επίπεδο γλωσσομάθειας, ώστε να προσδιορίζεται η επάρκειά τους ως χρηστών της ξένης γλώσσας στο συγκεκριμένο επίπεδο σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2020).

 

Α2
Οι μαθητές/-τριες στο επίπεδο Α2 μπορούν:
Κατανόηση Γραπτού Λόγου
·   Να κατανοούν σύντομα, απλά κείμενα σε οικεία θέματα, τα οποία περιέχουν πολύ υψηλής συχνότητας λεξιλόγιο της καθημερινής ή επαγγελματικής ζωής, συμπεριλαμβανομένου ενός ποσοστού διεθνισμών.
Κατανόηση Προφορικού Λόγου
·   Να κατανοούν φράσεις και εκφράσεις σχετικές με θέματα άμεσης προτεραιότητας (π.χ. πολύ βασικές προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία), υπό την προϋπόθεση ότι η ομιλία αρθρώνεται αργά και καθαρά.
Παραγωγή Γραπτού Λόγου
·   Να παράγουν μια ακολουθία απλών φράσεων και προτάσεων που συνδέονται με απλούς συνδέσμους, όπως το

«και», το «αλλά» και το «επειδή».

Παραγωγή Προφορικού Λόγου
·   Να κάνουν μια απλή περιγραφή ή παρουσίαση ανθρώπων, συνθηκών διαβίωσης ή εργασίας, καθημερινών συνηθειών, προτιμήσεων κ.λπ. ως μια σύντομη ακολουθία απλών φράσεων και προτάσεων συνδεδεμένων σε μορφή λίστας.
Γραπτή Διάδραση
·   Να συνθέτουν σύντομα, απλά, τυποποιημένα σημειώματα που σχετίζονται με άμεσες ανάγκες.
Προφορική Διάδραση
·   Να επικοινωνούν για απλά και συνηθισμένα ζητήματα που απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την εργασία και τον ελεύθερο χρόνο.

·   Να ανταποκρίνονται σε πολύ σύντομες περιστάσεις ανταλλαγής πληροφοριών, ακόμη και όταν δεν είναι συνήθως σε θέση να κατανοήσουν αρκετές πληροφορίες για να συνεχίσουν τη συνομιλία με δική τους πρωτοβουλία.

Προφορική και Γραπτή Διαμεσολάβηση
·   Να χρησιμοποιούν απλές λέξεις ή να κάνουν νοήματα για να ζητήσουν από κάποιον να εξηγήσει κάτι, καταλαβαίνοντας πότε προκύπτουν δυσκολίες στην επικοινωνία και υποδεικνύοντας σε απλή γλώσσα τη φύση του προβλήματος.

·   Να αποδίδουν τα βασικά σημεία σύντομης, απλής συνομιλίας ή κειμένου που αναφέρεται σε καθημερινά

 

θέματα άμεσου ενδιαφέροντος, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά εκφράζονται καθαρά και σε απλή γλώσσα.
Διαδικτυακή Επικοινωνία
·   Να εμπλέκονται σε στοιχειώδη διαδικτυακή επικοινωνία για ειδικές κοινωνικές περιστάσεις (π.χ. αποστολή απλού μηνύματος σε μορφή ψηφιακής κάρτας για κοινωνικές εκδηλώσεις, κοινοποίηση των νέων τους, προγραμματισμός ή επιβεβαίωση συνάντησης κ.ά.).

·   Να διατυπώνουν σύντομα θετικά ή αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο σχετικά με υπερσυνδέσμους ή ψηφιακό υλικό (βίντεο, φωτογραφίες κ.ά.) που τους έχει αποσταλεί, χρησιμοποιώντας στοιχειώδες λεξιλόγιο, αν και γενικά θα χρειαστεί να κάνουν χρήση κάποιου διαδικτυακού μεταφραστικού εργαλείου ή άλλων πηγών.

Α2+
Οι μαθητές/-τριες στο επίπεδο Α2+ μπορούν:
Κατανόηση Γραπτού Λόγου
·   Να κατανοούν σύντομα, απλά κείμενα με συγκεκριμένες πληροφορίες σε οικεία θέματα, τα οποία περιέχουν υψηλής συχνότητας λεξιλόγιο, σχετικό με την καθημερινή ζωή, την εργασία κ.λπ.
Κατανόηση Προφορικού Λόγου
·   Να κατανοούν αρκετές φράσεις και εκφράσεις ώστε να είναι σε θέση να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες, υπό την προϋπόθεση ότι η ομιλία αρθρώνεται αργά και καθαρά.
Παραγωγή Γραπτού Λόγου
·   Να παράγουν μια σχετικά εκτεταμένη περιγραφή, παρουσίαση ή σύγκριση ανθρώπων (π.χ. εξωτερικά χαρακτηριστικά, περιγραφή χαρακτήρα κ.ά.), συναισθημάτων, συνθηκών διαβίωσης ή εργασίας, καθημερινών συνηθειών, συμπαθειών, αντιπαθειών κ.λπ. με τη χρήση απλών φράσεων και προτάσεων.
Παραγωγή Προφορικού Λόγου
·   Να κάνουν μια σχετικά εκτεταμένη περιγραφή, παρουσίαση ή σύγκριση ανθρώπων (π.χ. εξωτερικά χαρακτηριστικά, περιγραφή χαρακτήρα κ.ά.), συναισθημάτων, συνθηκών διαβίωσης ή εργασίας, καθημερινών συνηθειών, προτιμήσεων κ.λπ. με τη χρήση απλών φράσεων και προτάσεων.
Γραπτή Διάδραση
·   Να συνθέτουν σύντομα, απλά, τυποποιημένα σημειώματα που σχετίζονται με άμεσες ανάγκες.
Προφορική Διάδραση
·   Να αλληλεπιδρούν με σχετική άνεση σε δομημένες επικοινωνιακές περιστάσεις και σύντομες συνομιλίες, υπό την προϋπόθεση ότι οι υπόλοιποι/-ες συνομιλητές/-τριες θα διευκολύνουν την επικοινωνία, εάν χρειαστεί.

·   Να ανταποκρίνονται χωρίς υπερβολική προσπάθεια σε απλές, συνηθισμένες περιστάσεις ανταλλαγής πληροφοριών.

·   Να θέτουν και να απαντούν σε ερωτήσεις και να ανταλλάσσουν ιδέες και πληροφορίες σχετικά με οικεία θέματα σε προβλέψιμες καθημερινές περιστάσεις.

Προφορική και Γραπτή Διαμεσολάβηση
·   Να έχουν υποστηρικτικό ρόλο στην επικοινωνία, υπό την προϋπόθεση ότι οι υπόλοιποι/-ες συμμετέχοντες/ουσες μιλάνε αργά ή κάνουν νοήματα και ότι τους/τις ενθαρρύνουν να συμμετέχουν στη συζήτηση κάνοντας τις δικές τους προτάσεις.

·   Να μεταφέρουν σχετικές με το θέμα της επικοινωνίας πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε σύντομα, απλά, καλά δομημένα πληροφοριακά κείμενα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κείμενα αφορούν συγκεκριμένα, οικεία θέματα, διατυπωμένα σε απλή, καθημερινή γλώσσα.

Διαδικτυακή Επικοινωνία
·   Να συστήνονται και να ανταποκρίνονται επαρκώς σε απλές διαδικτυακές συνομιλίες, θέτοντας ερωτήσεις και δίνοντας απαντήσεις, ανταλλάσσοντας ιδέες για προβλέψιμα καθημερινά θέματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επαρκή χρόνο για να διατυπώσουν τις απαντήσεις τους και ότι συνομιλούν με ένα άτομο κάθε φορά.

·   Να κάνουν σύντομες περιγραφικές αναρτήσεις στο διαδίκτυο σχετικά με καθημερινά θέματα, κοινωνικές εκδηλώσεις και συναισθήματα, δίνοντας απλές βασικές λεπτομέρειες.

·   Να σχολιάζουν τις αναρτήσεις άλλων στο διαδίκτυο, εκφράζοντας έκπληξη, ενδιαφέρον ή αδιαφορία, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω αναρτήσεις είναι διατυπωμένες σε απλή γλώσσα.

Β1
Οι μαθητές/-τριες στο επίπεδο Β1 μπορούν:
 Κατανόηση Γραπτού Λόγου
·   Να διαβάζουν και να κατανοούν σε ικανοποιητικό βαθμό σαφή ενημερωτικά κείμενα σε θέματα σχετικά με τα ενδιαφέροντά τους.
Κατανόηση Προφορικού Λόγου
·   Να κατανοούν τα κύρια σημεία που διατυπώνονται σε απλή συνηθισμένη γλώσσα ή διάλεκτο σε οικεία θέματα που συναντώνται τακτικά στην εργασία, στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο κ.λπ., συμπεριλαμβανομένων και σύντομων αφηγήσεων.
Παραγωγή Γραπτού Λόγου
·   Να παράγουν απλά κείμενα με ξεκάθαρη σύνδεση νοημάτων σε ποικιλία οικείων θεμάτων στο πεδίο των ενδιαφερόντων τους, συνδέοντας με λογική ακολουθία σύντομα, διακριτά μεταξύ τους στοιχεία.
Παραγωγή Προφορικού Λόγου
·   Να κάνουν με σχετική σαφήνεια και ευχέρεια μια περιγραφή αναπτύσσοντας μια λογική ακολουθία νοημάτων για ένα θέμα που εντάσσεται στο πεδίο των ενδιαφερόντων τους.
Γραπτή Διάδραση
·   Να συνθέτουν προσωπικές επιστολές και σημειώματα για να ζητήσουν ή να μεταφέρουν απλές πληροφορίες, συναφείς με καθημερινά θέματα, επισημαίνοντας το σημείο που θεωρούν σημαντικό.
Προφορική Διάδραση
·   Να αξιοποιούν ένα ευρύ φάσμα απλής γλώσσας για να διαχειριστούν τις περισσότερες καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν όταν ταξιδεύουν.

·   Να συμμετέχουν χωρίς προετοιμασία σε συνομιλία για οικεία θέματα, εκφράζοντας προσωπικές απόψεις και ανταλλάσσοντας πληροφορίες για οικεία θέματα προσωπικού ενδιαφέροντος ή σχετικά με την καθημερινή ζωή (π.χ. οικογένεια, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, εργασία, ταξίδια και επίκαιρα γεγονότα).

Προφορική και Γραπτή Διαμεσολάβηση
·   Να παρουσιάζουν άτομα από διαφορετικά περιβάλλοντα προέλευσης, ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και εξειδικευμένων γνώσεων μεταξύ των συνομιλητών/-τριών.

·   Να μεταφέρουν πληροφορίες που περιέχονται σε σαφή, καλά δομημένα πληροφοριακά κείμενα σε οικεία ή προσωπικού ενδιαφέροντος θέματα, παρά τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν ως προς το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται για τη διατύπωση των νοημάτων.

Διαδικτυακή Επικοινωνία
·   Να κάνουν μια κατανοητή ανάρτηση σε διαδικτυακή συζήτηση σχετικά με θέμα οικείου ενδιαφέροντος, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τη δυνατότητα να προετοιμάσουν το κείμενο και να χρησιμοποιήσουν διαδικτυακά εργαλεία για να καλύψουν γλωσσικά κενά και να ελέγξουν την ακρίβεια και την ορθότητα του λόγου τους.

·   Να κάνουν αναρτήσεις στο διαδίκτυο σχετικά με προσωπικές εμπειρίες και να απαντούν με σχετική λεπτομέρεια σε σχόλια άλλων, ακόμη κι αν οδηγούνται μερικές φορές σε επαναλήψεις και ακατάλληλες γλωσσικές επιλογές λόγω του περιορισμένου λεξιλογίου που διαθέτουν.

Β1+
Οι μαθητές/-τριες στο επίπεδο Β1+ μπορούν:
Κατανόηση Γραπτού Λόγου
·   Να διαβάζουν και να κατανοούν σε ικανοποιητικό βαθμό σαφή ενημερωτικά κείμενα σε θέματα σχετικά με τα ενδιαφέροντά τους.
Κατανόηση Προφορικού Λόγου
·   Να κατανοούν απλές, αντικειμενικές πληροφορίες σχετικά με συνηθισμένα θέματα της καθημερινότητας ή σχετικά με την εργασία, αντιλαμβανόμενοι/-ες τόσο το γενικό νόημα όσο και συγκεκριμένες λεπτομέρειες, υπό την προϋπόθεση ότι ο λόγος αρθρώνεται αργά και καθαρά σε οικεία γλώσσα.
Παραγωγή Γραπτού Λόγου
·   Να παράγουν κείμενα με ξεκάθαρη σύνδεση νοημάτων σε ποικιλία οικείων θεμάτων στο πεδίο των ενδιαφερόντων τους, συνδέοντας με λογική ακολουθία μια σειρά από σύντομα, διακριτά μεταξύ τους στοιχεία, συνοψίζοντας τα βασικά σημεία και εκφράζοντας τη γνώμη τους με επαρκή επιχειρήματα.
Παραγωγή Προφορικού Λόγου

 

 

 ·   Να διατυπώνουν με σχετική ευχέρεια μια σαφή περιγραφή με λογική ακολουθία νοημάτων σε ένα θέμα που εντάσσεται στο πεδίο των ενδιαφερόντων τους.

·   Να δίνουν με σχετική ακρίβεια συγκεκριμένες πληροφορίες για οικεία θέματα, καθώς και λεπτομερείς οδηγίες για την πραγματοποίηση μιας εργασίας.

·   Να συνοψίζουν και να εκφράζουν τη γνώμη τους σχετικά με το θέμα μιας σύντομης ιστορίας, άρθρου, ομιλίας, συζήτησης ή συνέντευξης, απαντώντας σε διευκρινιστικές ερωτήσεις.

Γραπτή Διάδραση
·   Να μεταφέρουν πληροφορίες και ιδέες για συγκεκριμένα και αφηρημένα θέματα, να ελέγχουν πληροφορίες και να διατυπώνουν ερωτήσεις για προβλήματα ή να τα εξηγούν με σχετική ακρίβεια.
Προφορική Διάδραση
·   Να επικοινωνούν με σχετική αυτοπεποίθηση για οικεία, συνηθισμένα και μη θέματα σχετικά με τα ενδιαφέροντά τους και τον επαγγελματικό τους τομέα.

·   Να ανταλλάσσουν, να ελέγχουν και να επιβεβαιώνουν πληροφορίες αλλά και να διαχειρίζονται λιγότερο συνηθισμένες καταστάσεις, καθώς και να εξηγούν γιατί κάτι αποτελεί πρόβλημα.

·   Να εκφράζουν σκέψεις σε αφηρημένα πολιτισμικού περιεχόμενου θέματα, όπως οι κινηματογραφικές ταινίες, τα λογοτεχνικά ή θεατρικά έργα, η μουσική κ.λπ.

Προφορική και Γραπτή Διαμεσολάβηση
·   Να συνεργάζονται με ανθρώπους από διαφορετικά περιβάλλοντα προέλευσης, εκφράζοντας ενδιαφέρον για τις απόψεις των συνομιλητών/-τριών τους, διατυπώνοντας ερωτήσεις, απαντήσεις και προτείνοντας εναλλακτικές προσεγγίσεις στα θέματα της συζήτησης.

·   Να μεταφέρουν τα βασικά σημεία πληροφοριών που περιέχονται σε εκτενή κείμενα γραμμένα σε απλή γλώσσα σε θέματα προσωπικού ενδιαφέροντος, υπό την προϋπόθεση ότι τους δίνεται η δυνατότητα να ελέγξουν το νόημα ορισμένων εκφράσεων.

Διαδικτυακή Επικοινωνία
·   Να εμπλέκονται σε διαδικτυακές συνομιλίες, που διεξάγονται σε πραγματικό χρόνο, με περισσότερους/-ες από έναν/μία συμμετέχοντες/-ουσες, αναγνωρίζοντας τις επικοινωνιακές προθέσεις των συνομιλητών/-τριών τους, χωρίς ενδεχομένως να κατανοούν λεπτομέρειες ή υπονοούμενα για τα οποία δε δίδονται περαιτέρω εξηγήσεις.

·   Να αναρτούν στο διαδίκτυο αναφορές για κοινωνικές εκδηλώσεις, εμπειρίες και δραστηριότητες, εκφράζοντας τα προσωπικά τους συναισθήματα και κάνοντας αναφορά σε υπερσυνδέσμους και ψηφιακά μέσα.

Β2
Οι μαθητές/-τριες στο επίπεδο Β2 μπορούν:
Κατανόηση Γραπτού Λόγου
·   Να διαβάζουν με μεγάλο βαθμό ανεξαρτησίας ποικιλία κειμενικών ειδών, προσαρμόζοντας το ύφος και την ταχύτητα ανάγνωσης ανάλογα με το είδος του κειμένου και τον σκοπό της ανάγνωσης και χρησιμοποιώντας επιλεκτικά τις κατάλληλες πηγές αναφοράς. (Διαθέτουν ευρύ λεξιλόγιο ανάγνωσης, ωστόσο ενδέχεται να αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες κατανόησης σε ιδιωματισμούς που δε χρησιμοποιούνται συχνά.)
Κατανόηση Προφορικού Λόγου
·   Να κατανοούν τις κύριες ιδέες, σύνθετης από την άποψη του σημασιολογικού περιεχομένου και του γλωσσικού ύφους, ομιλίας σε συγκεκριμένα και αφηρημένα θέματα, τα οποία διατυπώνονται σε οικεία ή επίσημη γλώσσα, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων σε θέματα του τομέα ειδίκευσής τους.

·   Να κατανοούν εκτεταμένη ομιλία και λόγο με σύνθετη επιχειρηματολογία, υπό την προϋπόθεση ότι το θέμα είναι αρκετά οικείο και η πορεία της επιχειρηματολογίας σηματοδοτείται ρητά και ξεκάθαρα.

Παραγωγή Γραπτού Λόγου
·   Να παράγουν σαφή, λεπτομερή κείμενα σε ποικιλία θεμάτων σχετικών με τα ενδιαφέροντά τους, συνθέτοντας και αξιολογώντας πληροφορίες και επιχειρήματα από διάφορες πηγές.
Παραγωγή Προφορικού Λόγου
·   Να κάνουν σαφείς, λεπτομερείς περιγραφές και παρουσιάσεις σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά τους, αναπτύσσοντας και υποστηρίζοντας τις ιδέες τους με συμπληρωματικά στοιχεία και συναφή παραδείγματα.
 Γραπτή Διάδραση
·   Να μεταφέρουν ειδήσεις και να εκφράζουν απόψεις αποτελεσματικά σε γραπτό λόγο, συσχετίζοντάς τες με τις απόψεις των άλλων.
Προφορική Διάδραση
·   Να επικοινωνούν με κάποιον βαθμό ευχέρειας και αυθορμητισμού, έτσι ώστε να είναι εφικτή η συνομιλία με χρήστες/-τριες της γλώσσας στόχου χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

·   Να τονίζουν τη σημασία που αποδίδουν σε γεγονότα και εμπειρίες, να παρουσιάζουν και να διατηρούν τις απόψεις τους και να τις δικαιολογούν με σαφήνεια, παραθέτοντας συναφείς εξηγήσεις και επιχειρήματα.

Προφορική και Γραπτή Διαμεσολάβηση
·   Να συνεργάζονται με ανθρώπους από διαφορετικά περιβάλλοντα προέλευσης, δημιουργώντας θετικό κλίμα με το να παρέχουν υποστήριξη, να αναζητούν και να εντοπίζουν κοινούς στόχους, να συγκρίνουν επιλογές για την καλύτερη επίτευξη των στόχων και να προτείνουν μελλοντικές ενέργειες ή πιθανές λύσεις σε προβλήματα.

·   Να μεταφέρουν με εγκυρότητα και αξιοπιστία λεπτομερείς πληροφορίες και επιχειρήματα, π.χ. τα σημαντικά σημεία που περιέχονται σε σύνθετα, καλά οργανωμένα κείμενα επαγγελματικού, ακαδημαϊκού ή προσωπικού ενδιαφέροντος.

Διαδικτυακή Επικοινωνία
·   Να συμμετέχουν ενεργά σε μια διαδικτυακή συζήτηση, διατυπώνοντας με σχετική ευχέρεια την άποψή τους και απαντώντας στις απόψεις των άλλων, σε θέματα του ενδιαφέροντός τους, με την προϋπόθεση ότι οι συνομιλητές/τριες αποφεύγουν τη χρήση ασυνήθιστης ή πολύπλοκης γλώσσας και δίνουν χρόνο για απαντήσεις.

·   Να εμπλέκονται σε διαδικτυακές συνομιλίες με αρκετούς/-ές συμμετέχοντες/-ουσες, συνδέοντας αποτελεσματικά τα λεγόμενά τους με τα λεγόμενα των συνομιλητών/-τριών, υπό την προϋπόθεση ότι κάποιος/-α συντονίζει τη συζήτηση.

·   Να αναγνωρίζουν παρανοήσεις και διαφωνίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της συζήτησης

Β2+
Οι μαθητές/-τριες στο επίπεδο Β2+ μπορούν:
Κατανόηση Γραπτού Λόγου
·   Να διαβάζουν με μεγάλο βαθμό ανεξαρτησίας ποικιλία κειμενικών ειδών, προσαρμόζοντας το ύφος και την ταχύτητα ανάγνωσης ανάλογα με το είδος του κειμένου και τον σκοπό της ανάγνωσης και χρησιμοποιώντας επιλεκτικά τις κατάλληλες πηγές αναφοράς. (Αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες κατανόησης σε ιδιωματισμούς που δε χρησιμοποιούνται συχνά, ακόμη κι αν διαθέτουν ευρύ λεξιλόγιο ανάγνωσης.)
Κατανόηση Προφορικού Λόγου
·   Να κατανοούν ομιλία σε συνηθισμένη γλώσσα ή γλωσσική ποικιλία, που λαμβάνει χώρα σε πραγματικό χρόνο ή σε αναμετάδοση, σε οικεία ή άγνωστα θέματα που αφορούν την προσωπική, κοινωνική, ακαδημαϊκή ή επαγγελματική ζωή. Παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα κατανόησης είναι ο υπερβολικός περιρρέων θόρυβος, η απουσία δομημένου λόγου και/ή η χρήση ιδιωματισμών.
Παραγωγή Γραπτού Λόγου
·   Να παράγουν σαφή, λεπτομερή κείμενα σε ποικιλία θεμάτων σχετικών με τα ενδιαφέροντά τους, συνθέτοντας και αξιολογώντας πληροφορίες και επιχειρήματα από διάφορες πηγές.

·   Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά ποικιλία συνδετικών φράσεων για να δηλώσουν τις σχέσεις μεταξύ ιδεών και να διατυπώνουν με συστηματικό τρόπο επιχειρήματα τονίζοντας τα σημαντικά σημεία και παρέχοντας συναφείς λεπτομέρειες.

Παραγωγή Προφορικού Λόγου
·   Να κάνουν σαφείς περιγραφές και παρουσιάσεις, αναπτυγμένες με συστηματικό τρόπο, σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά τους, τονίζοντας με κατάλληλο τρόπο τα πιο σημαντικά σημεία και παρέχοντας συναφείς λεπτομέρειες.
Γραπτή Διάδραση
·   Να εκφράζουν αποτελεσματικά τις απόψεις τους γραπτώς παραθέτοντας πειστικά επιχειρήματα, καθώς και να μεταφέρουν ειδήσεις και να τις συσχετίζουν με τις απόψεις των άλλων.
Προφορική Διάδραση
·   Να χρησιμοποιούν τη γλώσσα με ευχέρεια, ακρίβεια και αποτελεσματικότητα  σε ένα ευρύ φάσμα γενικών,
 ακαδημαϊκών, επαγγελματικών θεμάτων ή θεμάτων που αφορούν τον ελεύθερο χρόνο, επισημαίνοντας με σαφήνεια τη σχέση μεταξύ των ιδεών τους.

·   Να επικοινωνούν αυθόρμητα έχοντας καλό έλεγχο της γραμματικής, χωρίς να φαίνεται ότι περιορίζουν τον λόγο τους λόγω λεξικογραμματικών δυσκολιών, υιοθετώντας το κατάλληλο γλωσσικό ύφος ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση.

·   Να χρησιμοποιούν στρατηγικές συνεργασίας δίνοντας ανατροφοδότηση σε απόψεις άλλων για την εξέλιξη της συζήτησης αλλά και να χρησιμοποιούν πειστική γλώσσα για την υποστήριξη των δικών τους επιχειρημάτων και την ικανοποίηση των δικών τους αιτημάτων.

Γραπτή και Προφορική Διαμεσολάβηση
·   Να δημιουργούν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για την ανταλλαγή ιδεών και να διευκολύνουν τη συζήτηση

«ευαίσθητων» θεμάτων, αναγνωρίζοντας τη σημασία των διαφορετικών απόψεων, ενθαρρύνοντας και άλλα άτομα να διερευνήσουν σχετικά θέματα και προσαρμόζοντας κατάλληλα τον τρόπο έκφρασης των απόψεών τους ανάλογα με την περίσταση.

·   Να συμπληρώνουν τις ιδέες άλλων ατόμων, προτείνοντας τρόπους περαιτέρω εξέλιξής τους.

·   Να μεταφέρουν το βασικό περιεχόμενο καλά δομημένων, αλλά εκτενών και περιεκτικών σε ιδέες, κειμένων σε θέματα επαγγελματικού, ακαδημαϊκού και προσωπικού ενδιαφέροντος, παρέχοντας επεξηγήσεις αναφορικά με τις απόψεις και τους σκοπούς των δημιουργών.

Διαδικτυακή Επικοινωνία
·   Να εμπλέκονται σε διαδικτυακές συνομιλίες, συνδέοντας τα λεγόμενά τους με τα λεγόμενα των συνομιλητών/τριών τους, κατανοώντας τα πολιτισμικά υπονοούμενα και αντιδρώντας κατάλληλα.
Γ1
Οι μαθητές/-τριες στο επίπεδο Γ1 μπορούν:
Κατανόηση Γραπτού Λόγου
·   Να κατανοούν λεπτομερώς μεγάλη ποικιλία εκτεταμένων, σύνθετων κειμένων, όπως λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών, καθώς και εξειδικευμένες ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές δημοσιεύσεις, υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να ξαναδιαβάσουν δυσνόητα τμήματα ενός κειμένου και έχουν πρόσβαση σε εργαλεία αναφοράς.
Κατανόηση Προφορικού Λόγου
·   Να κατανοούν εκτεταμένη ομιλία σε αφηρημένα και σύνθετα ζητήματα, ακόμη κι αν δεν είναι εξοικειωμένοι/-ες με αυτά ή χρειάζονται επιβεβαίωση ορισμένων λεπτομερειών, ειδικά εάν χρησιμοποιείται μη οικεία γλωσσική ποικιλία.

·   Να αναγνωρίζουν ένα ευρύ φάσμα ιδιωματικών εκφράσεων και στοιχείων της καθομιλουμένης, αντιλαμβανόμενοι/-ες τις αλλαγές γλωσσικού ύφους.

·   Να παρακολουθούν εκτεταμένη ομιλία, ακόμη κι αν δεν είναι ρητά δομημένη ή ακόμη κι αν οι σχέσεις ιδεών, εννοιών και νοημάτων υπονοούνται αντί να δηλώνονται ρητά.

Παραγωγή Γραπτού Λόγου
·   Να παράγουν σαφή, καλά δομημένα κείμενα διαφόρων ειδών σε σύνθετα θέματα, τονίζοντας τα κύρια ζητήματα, αναπτύσσοντας και υποστηρίζοντας απόψεις με τη χρήση συμπληρωματικών στοιχείων, αιτιολογήσεων και συναφών παραδειγμάτων και ολοκληρώνοντας με ένα κατάλληλο συμπέρασμα.

·   Να υιοθετούν το κατάλληλο ύφος γραφής ανάλογα με τον/την αποδέκτη/-κτρια, το είδος και το θέμα του κειμένου.

Παραγωγή Προφορικού Λόγου
·   Να κάνουν σαφείς, λεπτομερείς περιγραφές και παρουσιάσεις σύνθετων θεμάτων, ενσωματώνοντας υποθέματα, αναπτύσσοντας συγκεκριμένα σημεία ενός θέματος και ολοκληρώνοντας με ένα κατάλληλο συμπέρασμα.
Γραπτή Διάδραση
·   Να εκφράζονται με σαφήνεια και ακρίβεια, απευθυνόμενοι/-ες στον/στην αναγνώστη/-στρια με ευελιξία και αποτελεσματικότητα.
Προφορική Διάδραση
·   Να εκφράζονται με ευχέρεια και αυθορμητισμό, χωρίς να καταβάλλουν ιδιαίτερο κόπο.

·   Να διαθέτουν ευρύ λεξιλόγιο, ώστε να μπορούν να καλύπτουν εύκολα τυχόν λεξιλογικές ελλείψεις με τη χρήση περιφράσεων.

 

·   Να κάνουν ελάχιστη αναζήτηση εκφράσεων ή χρήση στρατηγικών αποφυγής ενός θέματος. (Μόνο ένα δύσκολο εννοιολογικά θέμα μπορεί να εμποδίσει την ομαλή ροή της ομιλίας.)
Προφορική και Γραπτή Διαμεσολάβηση
·   Να ενεργούν αποτελεσματικά ως διαμεσολαβητές/-τριες, συμβάλλοντας στη διατήρηση της θετικής αλληλεπίδρασης, ερμηνεύοντας τις διαφορετικές οπτικές ενός θέματος παράλληλα με τη διαχείριση ασαφειών, την πρόβλεψη παρανοήσεων και την παρέμβαση με διπλωματικό τρόπο για ανακατεύθυνση της συζήτησης.

·   Να αναπτύσσουν τις διαφορετικές απόψεις σε μια συζήτηση, ενθαρρύνοντας την κριτική προσέγγιση ενός ζητήματος μέσω της διατύπωσης σειράς ερωτήσεων.

·   Να μεταφέρουν με σαφήνεια και ευχέρεια σε καλά δομημένο λόγο τις σημαντικές ιδέες που περιέχονται σε εκτενή, σύνθετα κείμενα, τα οποία μπορεί να σχετίζονται με τα δικά τους πεδία ενδιαφέροντος, κάνοντας αξιολογικές κρίσεις και «λεπτές» διαφοροποιήσεις νοημάτων και ιδεών.

Διαδικτυακή Επικοινωνία
·   Να εμπλέκονται σε διαδικτυακές συνομιλίες, που διεξάγονται σε πραγματικό χρόνο με αρκετούς/-ές συμμετέχοντες/-ουσες, κατανοώντας τις επικοινωνιακές προθέσεις και τα πολιτισμικά υπονοούμενα των συνομιλητών/-τριών.

·   Να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε ζωντανή διαδικτυακή επαγγελματική ή ακαδημαϊκή συζήτηση, ζητώντας και δίνοντας περαιτέρω διευκρινίσεις, όπου είναι απαραίτητο, σε πολύπλοκα, θεωρητικά θέματα.

·   Να προσαρμόζουν το ύφος της γλώσσας τους σύμφωνα με το επικοινωνιακό περιβάλλον της διαδικτυακής αλληλεπίδρασης, αλλάζοντας γλωσσικό ύφος κατά τη διάρκεια της συνομιλίας εάν είναι απαραίτητο.

·   Να αξιολογούν, να επαναδιατυπώνουν και να αμφισβητούν επιχειρήματα σε ζωντανή επαγγελματική ή ακαδημαϊκή διαδικτυακή συζήτηση.

Ειδικά Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο Β΄ Μέρος γίνεται εξειδίκευση των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων με βάση τους αναλυτικούς δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2020) ανά επίπεδο γλωσσομάθειας και ανά ικανότητα επικοινωνίας και προτείνονται αντίστοιχες ενδεικτικές δραστηριότητες μάθησης ανά Θεματικό Πεδίο και επιμέρους Θεματική Ενότητα. Οι περιγραφές επιμέρους Θεματικών Ενοτήτων προκύπτουν από ποικίλες πηγές (πεδία χρήσης της γλώσσας στο ΚΕΠΑ, υπάρχοντα σχολικά εγχειρίδια, εγχειρίδια περιγραφής του γλωσσικού προφίλ του/της μαθητή/-τριας/ χρήστη/-στριας της εκάστοτε ξένης γλώσσας ανά επίπεδο γλωσσομάθειας κ.λπ.), λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την αποφυγή επανάληψης θεμάτων τα οποία έχουν επεξεργαστεί οι μαθητές/-τριες σε προηγούμενες βαθμίδες εκπαίδευσης και την προσαρμογή αυτών στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εφήβων μαθητών/-τριών. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα είτε να χρησιμοποιήσουν από τις ενδεικτικές δραστηριότητες εκείνες που εξυπηρετούν κάθε φορά το προσδοκώμενο μαθησιακό αποτέλεσμα είτε να τις εμπλουτίσουν, να τις διαφοροποιήσουν ή να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τις δικές τους, με βάση το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών/τριών, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις γνώσεις και τις επικοινωνιακές δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές/-τριες σε προηγούμενη βαθμίδα εκπαίδευσης ή τάξη, καθώς και τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους.

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Ακολουθούν τα προβλεπόμενα Θεματικά Πεδία και ενδεικτικές επιμέρους Θεματικές Ενότητες ανά επίπεδο γλωσσομάθειας για τις τρεις τάξεις του Γενικού Λυκείου.

 

Θεματικό Πεδίο: Προσωπική Ζωή
Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες Ανά Επίπεδο Γλωσσομάθειας
Καθημερινές συνήθειες και δραστηριότητες (Επίπεδο Α΄)
Προσωπικές εμπειρίες, γεγονότα και επιτεύγματα (Επίπεδο Α΄)
Μόδα: χθες και σήμερα (Επίπεδο Α΄)

 

Χαρακτήρας και ανθρώπινα συναισθήματα (Επίπεδο Α΄)
Ο τόπος που ζω (Επίπεδο Β΄)
Κατοικία και οικιακές δραστηριότητες (Επίπεδο Β΄)
Προσωπικά προβλήματα και συναισθήματα (Επίπεδο Β΄)
Καταναλωτικές συνήθειες και αγορές (Επίπεδο Β΄)
Κλίσεις, ταλέντα, φιλοδοξίες (Επίπεδο Β΄)
Προσωπικότητα και συμπεριφορά (Επίπεδο Β΄)
Προσωπικότητα και εξωτερική εμφάνιση (Επίπεδο Β΄)
Οικογενειακές σχέσεις (Επίπεδο Β΄)
Χάσμα γενεών (Επίπεδο Γ΄)
Ιεράρχηση αναγκών, διαμόρφωση και επίτευξη στόχων (Επίπεδο Γ΄)
Προσωπικές αρχές και αξίες, πεποιθήσεις και τρόπος σκέψης (Επίπεδο Γ΄)
Προστασία της ιδιωτικότητας (Επίπεδο Γ΄)
Θεματικό Πεδίο: Κοινωνική Ζωή
Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες Ανά Επίπεδο Γλωσσομάθειας
Κοινωνικές εκδηλώσεις (Επίπεδο Α΄)
Κοινωνικοποίηση: οικογένεια, σχολείο και ευρύτερο κοινωνικό σύνολο (Επίπεδο Α΄)
Προσωπικότητες: πρότυπα και κοινωνικοποίηση (Επίπεδο Α΄)
Κοινωνική ζωή στα αστικά κέντρα και στην επαρχία (Επίπεδο Α΄)
Συμμετοχή στα κοινά (Επίπεδο Β’)
Συνεργασία-σχέσεις-συμπεριφορά στην ομάδα (Επίπεδο Β΄)
Ανθρώπινες σχέσεις (οι «σημαντικοί άλλοι») (Επίπεδο Β΄)
Διαφήμιση και καταναλωτισμός (Επίπεδο Β΄)
Ψηφιακός κόσμος και (απο)κοινωνικοποίηση (Επίπεδο Β΄)
Εργασιακές σχέσεις (Επίπεδο Β΄)
Εφηβεία και πίεση των συνομηλίκων (Επίπεδο Β΄)
Νέοι και εξαρτήσεις (Επίπεδο Β΄)
Εθελοντισμός και κοινωνική προσφορά (Επίπεδο Γ΄)
Απονομή δικαιοσύνης (Επίπεδο Γ΄)
Πολίτες του «κόσμου» (Επίπεδο Γ΄)
Μαζοποίηση και κοινωνικός κομφορμισμός (Επίπεδο Γ΄)
Θεματικό Πεδίο: Εκπαίδευση
Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες Ανά Επίπεδο Γλωσσομάθειας
Το σχολείο στο σπίτι (Επίπεδο Α΄)
Σχολικές δραστηριότητες και χώροι σχολείου (Επίπεδο Α΄)
Σύγχρονο πολυγλωσσικό σχολείο (Επίπεδο Α΄)
Εκπαιδευτικά ιδρύματα, σπουδές, είδη σχολείων (Επίπεδο Α΄)
Επαγγελματικός προσανατολισμός (Επίπεδο Β΄)
 Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (Επίπεδο Β΄)
Το σχολείο: παρελθόν, παρόν, μέλλον (Επίπεδο Β΄)
Σχολείο και κοινωνικές δεξιότητες (Επίπεδο Β΄)
Εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης (Επίπεδο Β΄)
Μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης (Επίπεδο Β΄)
Σχολικός εκφοβισμός (Επίπεδο Β΄)
Σύνδεση σχολείου με κοινωνία (Επίπεδο Β΄)
Συμπερίληψη στην εκπαίδευση (Επίπεδο Γ΄)
Δημοκρατία και εκπαίδευση (Επίπεδο Γ΄)
Επιστημονική εξειδίκευση και σύγχρονη κοινωνία (Επίπεδο Γ΄)
Σπουδές στο εξωτερικό/εξ αποστάσεως: ευκαιρίες και προκλήσεις (Επίπεδο Γ΄)
Θεματικό Πεδίο: Εργασία και Οικονομία
Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες Ανά Επίπεδο Γλωσσομάθειας
Επαγγελματικές ικανότητες στον 21ο αιώνα (Επίπεδο Α΄)
Επαγγέλματα και χαρακτηριστικά προσωπικότητας (Επίπεδο Α΄)
Τα επαγγέλματα του μέλλοντος (Επίπεδο Α΄)
Επαγγέλματα: χώροι, εξοπλισμοί, συνθήκες εργασίας (Επίπεδο Α΄)
Αναζήτηση εργασίας (Επίπεδο Β΄)
Νέοι και ανεργία (Επίπεδο Β΄)
Κριτήρια επιλογής επαγγέλματος (Επίπεδο Β΄)
Εργασιακά δικαιώματα και υποχρεώσεις (Επίπεδο Β΄)
Επαγγέλματα: παρελθόν, παρόν, μέλλον (Επίπεδο Β΄)
Ασυνήθιστα επαγγέλματα (Επίπεδο Β΄)
Επάγγελμα και προσωπική ευτυχία (Επίπεδο Β΄)
Επαγγέλματα: προκαταλήψεις και στερεότυπα (Επίπεδο Β΄)
Τηλεργασία: ευκαιρίες και προκλήσεις (Επίπεδο Γ΄)
Παγκοσμιοποίηση και εργασιακή κινητικότητα (Επίπεδο Γ΄)
Η μηχανοποίηση της εργασίας (Επίπεδο Γ΄)
Ποιότητα στο εργασιακό περιβάλλον (Επίπεδο Γ΄)
Θεματικό Πεδίο: Ελεύθερος Χρόνος
Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες Ανά Επίπεδο Γλωσσομάθειας
Ενδιαφέροντα και δραστηριότητες (Επίπεδο Α΄)
Κοινωνικές εκδηλώσεις (Επίπεδο Α΄)
Τρόποι ψυχαγωγίας και διασκέδασης (Επίπεδο Α΄)
Διακοπές (δραστηριότητες, αξιοθέατα κ.λπ.) (Επίπεδο Α΄)
Ταξίδια και μετακινήσεις (Επίπεδο Β΄)
Ελεύθερος χρόνος και σύγχρονος τρόπος ζωής (Επίπεδο Β΄)
Ταξίδια: τοπικά ήθη, έθιμα, συμπεριφορές (Επίπεδο Β΄)

 

Τουρισμός υγείας (Επίπεδο Β΄)
Εναλλακτικοί τρόποι διακοπών (Επίπεδο Β΄)
Εναλλακτικοί τρόποι ψυχαγωγίας (Επίπεδο Β΄)
Ακραία και ριψοκίνδυνα αθλήματα (Επίπεδο Β΄)
Επισκέψεις και ανταλλαγές (Επίπεδο Β΄)
Ελεύθερος χρόνος και τεχνολογία (Επίπεδο Γ΄)
Ελεύθερος χρόνος και ψυχική υγεία (Επίπεδο Γ΄)
Ποιοτική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου (Επίπεδο Γ΄)
Εμπορευματοποιημένες μορφές ψυχαγωγίας (Επίπεδο Γ΄)
Θεματικό Πεδίο: Υγεία
Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες Ανά Επίπεδο Γλωσσομάθειας
Διατροφή και διατροφικές συνήθειες (Επίπεδο Α΄)
Ασθένειες και τραυματισμοί (Επίπεδο Α΄)
Αθλητισμός (Επίπεδο Α΄)
Υγεία και εργασία (Επίπεδο Α΄)
Πνευματική, ψυχική και σωματική υγεία (Επίπεδο Β΄)
Σωματική φροντίδα και υπηρεσίες υγείας (Επίπεδο Β΄)
Υγιεινή διατροφή: προϊόντα και μαγειρική (Επίπεδο Β΄)
Ιατρικές πράξεις, θεραπείες και φάρμακα (Επίπεδο Β΄)
Φιλοσοφία και άθληση (Επίπεδο Β΄)
Διατροφή και άθληση (Επίπεδο Β΄)
Παιδική παχυσαρκία (Επίπεδο Β΄)
Eναλλακτικές μορφές θεραπείας (Επίπεδο Β΄)
Γρήγορο φαγητό και έφηβοι (Επίπεδο Γ΄)
Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα (Επίπεδο Γ΄)
Εναλλακτικές διατροφικές τάσεις (Επίπεδο Γ΄)
Διατροφή και ψυχολογία (Επίπεδο Γ΄)
Θεματικό Πεδίο: Περιβάλλοντα Διαβίωσης
Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες Ανά Επίπεδο Γλωσσομάθειας
Ιδιωτικοί χώροι (Επίπεδο Α΄)
Είδη κατοικιών (Επίπεδο Α΄)
Μετακινήσεις-Μέσα Μεταφοράς (Επίπεδο Α΄)
Διαφορετικά φυσικά περιβάλλοντα (Επίπεδο Α΄)
Αρχιτεκτονική και αστικός ιστός (Επίπεδο Β΄)
Έντεχνες αποτυπώσεις του τόπου (Επίπεδο Β΄)
Γειτονιά: παρελθόν, παρόν και μέλλον (Επίπεδο Β΄)
Διαβίωση σε απομακρυσμένες περιοχές (Επίπεδο Β΄)
«Έξυπνα» σπίτια: τα σπίτια του μέλλοντος (Επίπεδο Β΄)

 

Πόλεις του παρελθόντος και του μέλλοντος (Επίπεδο Β΄)
Διαβίωση σε αναπτυσσόμενες χώρες (Επίπεδο Β΄)
Διαφορετικοί τρόποι διαβίωσης (Επίπεδο Β΄)
Εναλλακτικοί τρόποι διαβίωσης (Επίπεδο Γ΄)
Διαβίωση σε δύσκολες συνθήκες (Επίπεδο Γ΄)
«Κατοικώντας» στο διάστημα (Επίπεδο Γ΄)
Χώροι φιλοξενίας και υποστηριζόμενη διαβίωση (Επίπεδο Γ΄)
Θεματικό Πεδίο: Φυσικό Περιβάλλον, Αειφορία και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες Ανά Επίπεδο Γλωσσομάθειας
Καθημερινές οικολογικές πράξεις (Επίπεδο Α΄)
Ζώα στην άγρια φύση ≠ εξημερωμένα ζώα (Επίπεδο Α΄)
Προστασία φυσικού περιβάλλοντος (Επίπεδο Α΄)
Φυσιολατρικές δραστηριότητες (Επίπεδο Α΄)
Κλιματική αλλαγή (Επίπεδο Β΄)
Βιοποικιλότητα: προστασία σπάνιων ειδών (Επίπεδο Β΄)
Εθελοντισμός και προστασία του περιβάλλοντος (Επίπεδο Β΄)
Τουρισμός και φυσικό περιβάλλον (Επίπεδο Β΄)
Δικαιώματα των ζώων (Επίπεδο Β΄)
Παγκόσμια φυσική κληρονομιά (Επίπεδο Β΄)
Φυσικές καταστροφές (Επίπεδο Β΄)
Φυσικό περιβάλλον και ποιότητα ζωής (Επίπεδο Β΄)
Περιβαλλοντικός ακτιβισμός (Επίπεδο Γ΄)
Περιβαλλοντικοί μετανάστες (Επίπεδο Γ΄)
Οικολογικός τουρισμός (Επίπεδο Γ΄)
Εναλλακτικές πηγές ενέργειας και αειφόρος ανάπτυξη (Επίπεδο Γ΄)
Θεματικό Πεδίο: Πολιτισμός και Τέχνες
Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες Ανά Επίπεδο Γλωσσομάθειας
Μουσεία: πραγματικές και εικονικές περιηγήσεις (Επίπεδο Α΄)
Μουσική και μουσικοί (Επίπεδο Α΄)
Πολιτιστικές εκδηλώσεις (Επίπεδο Α΄)
Τέχνες και χειροτεχνήματα (Επίπεδο Α΄)
Η τέχνη στη ζωή μας (Επίπεδο Β΄)
Ήθη, έθιμα και παραδόσεις (Επίπεδο Β΄)
Κλασική και μοντέρνα τέχνη (Επίπεδο Β΄)
Η τέχνη ως επαγγελματική απασχόληση (Επίπεδο Β΄)
Φωτογραφία και κινηματογράφος (Επίπεδο Β΄)
Η τέχνη του δρόμου (Επίπεδο Β΄)
Τέχνη και έκφραση συναισθημάτων (Επίπεδο Β΄)

 

Εκθεσιακοί χώροι: παρελθόν, παρόν και μέλλον (Επίπεδο Β΄)
Εναλλακτικές μορφές τέχνης (Επίπεδο Γ΄)
Τέχνη και πολυπολιτισμικότητα (Επίπεδο Γ΄)
Τέχνη και ψυχική υγεία (Επίπεδο Γ΄)
Τέχνη και κοινωνικές αξίες (Επίπεδο Γ΄)
Θεματικό Πεδίο: Πολιτισμική Πολυμορφία και Διαφορετικότητα
Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες Ανά Επίπεδο Γλωσσομάθειας
Αναπηρία: «παράθυρο» στη ζωή (Επίπεδο Α΄)
Πολιτισμική ταυτότητα του ατόμου (Επίπεδο Α΄)
Εμείς και οι «άλλοι» (Επίπεδο Α΄)
Προσβασιμότητα και ψηφιακά μέσα (Επίπεδο Α΄)
Η ελευθερία της έκφρασης (Επίπεδο Β΄)
Οι «πολύχρωμες» κοινωνίες μας (Επίπεδο Β΄)
Κοινωνική ένταξη και αναπηρία (Επίπεδο Β΄)
Πολυγλωσσία και επικοινωνία (Επίπεδο Β΄)
Εφηβεία και φυλετική ταυτότητα (Επίπεδο Β΄)
Φυλετικά στερεότυπα και προκαταλήψεις (Επίπεδο Β΄)
Τέχνη και πολιτισμική πολυμορφία (Επίπεδο Β΄)
Πολυπολιτισμικές κοινωνίες: παρελθόν, παρόν και μέλλον (Επίπεδο Β΄)
Συμπερίληψη στην κοινωνία (Επίπεδο Γ΄)
Κοινωνικός διαχωρισμός: παρελθόν, παρόν και μέλλον (Επίπεδο Γ΄)
Διαπολιτισμική κατανόηση και διαπολιτισμικές δεξιότητες (Επίπεδο Γ΄)
Λογοτεχνικές αποτυπώσεις της πολυπολιτισμικότητας (Επίπεδο Γ΄)
Θεματικό Πεδίο: Πολιτειότητα και Ανθρώπινα Δικαιώματα
Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες Ανά Επίπεδο Γλωσσομάθειας
Πρόσφυγες και μετανάστες (Επίπεδο Α΄)
Ανθρώπινα δικαιώματα: διεθνείς οργανισμοί (Επίπεδο Α΄)
Σχολική βία (Επίπεδο Α΄)
Ανθρώπινα δικαιώματα: εκδηλώσεις και εκστρατείες (Επίπεδο Α΄)
Ισότητα των φύλων (Επίπεδο Β΄)
Διακρίσεις-Στερεότυπα-Προκαταλήψεις (Επίπεδο Β΄)
Κοινωνική ισότητα και ισονομία (Επίπεδο Β΄)
Επιστήμη και ανθρώπινα δικαιώματα (Επίπεδο Β΄)
Τα δικαιώματα των παιδιών (Επίπεδο Β΄)
Τα δικαιώματα των μειονοτήτων (Επίπεδο Β΄)
Συστήματα διακυβέρνησης και ανθρώπινα δικαιώματα (Επίπεδο Β΄)
Ανθρώπινα δικαιώματα και ψυχική υγεία (Επίπεδο Β΄)
Πολιτειότητα και e-πολιτειότητα (Επίπεδο Γ΄)

 

Τέχνη και ανθρώπινα δικαιώματα (Επίπεδο Γ΄)
Ανθρώπινες πεποιθήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα (Επίπεδο Γ΄)
Ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνικά ευάλωτες ομάδες (Επίπεδο Γ΄)
Θεματικό Πεδίο: Τεχνολογία και Ψηφιακός Κόσμος
Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες Ανά Επίπεδο Γλωσσομάθειας
Κώδικας δεοντολογικής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο (netiquette) (Επίπεδο Α΄)
Κινητές ηλεκτρονικές συσκευές και χρήσεις (Επίπεδο Α΄)
Κοινωνική δικτύωση των νέων (Επίπεδο Α΄)
Χώροι και τρόποι ψηφιακής προβολής (Επίπεδο Α΄)
Προσωπικά δεδομένα και ασφάλεια στο διαδίκτυο (Επίπεδο Β΄)
Υπηρεσίες στο διαδίκτυο (Επίπεδο Β΄)
Διαδίκτυο και εξοικείωση των νέων με τον ψηφιακό κόσμο (Επίπεδο Β΄)
Τεχνολογία και ψυχαγωγία (Επίπεδο Β΄)
Τεχνολογικά επιτεύγματα: παρελθόν, παρόν και μέλλον (Επίπεδο Β΄)
Μέσα επικοινωνίας: παρελθόν, παρόν και μέλλον (Επίπεδο Β΄)
Τεχνολογία και Ψηφιακή Ταυτότητα των νέων (Επίπεδο Β΄)
Τεχνητή νοημοσύνη: παρόν και μέλλον (Επίπεδο Β΄)
Ψηφιακή και ψυχική υγεία των νέων (Επίπεδο Γ΄)
Τεχνολογία και δημιουργικότητα (Επίπεδο Γ΄)
Τεχνολογία και νεανική επιχειρηματικότητα (Επίπεδο Γ΄)
Τεχνολογία και εξερεύνηση του διαστήματος (Επίπεδο Γ΄)

Επισημαίνεται ότι οι αναλυτικοί πίνακες που παρατίθενται στο Β’ Μέρος είναι ενδεικτικοί και αναδεικνύουν τη σύνδεση των επικοινωνιακών γλωσσικών ενεργειών/δράσεων με συγκεκριμένες δραστηριότητες (Στήλη 1-Στήλη 3). Οι εν λόγω πίνακες αποτελούν τμήμα ενός μεγαλύτερου αριθμού πινάκων, οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στον Οδηγό Εκπαιδευτικού κάθε γλώσσας συνοδευόμενοι από αντίστοιχα διδακτικά σενάρια.

Δ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Στο ΠΣ-ΓΛ υιοθετείται και προωθείται η διδασκαλία και μάθηση κοινωνικά προσδιορισμένης χρήσης της ξένης γλώσσας με σκοπό την ανάπτυξη ικανοτήτων κατανόησης και παραγωγής νοημάτων, όπως αυτά δηλώνονται στο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο παραγωγής τους μέσω διαφορετικών ειδών γραπτών και προφορικών κειμένων.

Ρόλος του/της εκπαιδευτικού: Ο/Η εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να υιοθετεί διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις και πρακτικές στον χώρο της ξενόγλωσσης

εκπαίδευσης με στόχο την ανάπτυξη της επικοινωνίας και της κριτικής σκέψης στους/στις μαθητές/-τριες. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, ο/η εκπαιδευτικός χρειάζεται να δημιουργήσει ένα περιβάλλον μαθητοκεντρικό, στο οποίο θα αναπτύσσεται η διάδραση και η συνεργατική μάθηση και θα προωθείται ο σεβασμός και η αυτοεκτίμηση. Ο/Η εκπαιδευτικός χρειάζεται, επίσης, να αφιερώνει χρόνο στη διερεύνηση των αναγκών, των εμπειριών, των δυνατοτήτων, των κλίσεων και των ενδιαφερόντων των μαθητών/-τριών συναρτήσει και του κοινωνικού τους περιβάλλοντος.

Διδακτική και Μαθησιακή Πράξη: Η διδακτική και μαθησιακή πράξη στο μάθημα της ξένης γλώσσας έχουν ως αφετηρία τις πολλαπλές ικανότητες που οι μαθητές/τριες χρειάζεται να αναπτύξουν σε αντιστοίχιση με τα γενικά και ειδικά προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΣ-ΓΛ. Γι’ αυτόν τον σκοπό, στο ΠΣ-ΓΛ προκρίνεται, μεταξύ άλλων, η διερευνητική μάθηση μέσω της παροχής κινήτρων και ερεθισμάτων για προσωπική και ομαδική εργασία στο πλαίσιο ποικίλων επικοινωνιακών περιστάσεων. Επιδιώκεται η ενεργή εμπλοκή των μαθητών/-τριών σε δραστηριότητες που οδηγούν σε εμπέδωση της γνώσης, ανάδειξη θεμάτων, επίλυση προβλημάτων, καθώς και ανάπτυξη μηχανισμών διατύπωσης ερωτημάτων και υποθέσεων. Στο ΠΣ-ΓΛ το διδακτικό περιεχόμενο οργανώνεται σε Θεματικά Πεδία με επιμέρους Θεματικές Ενότητες. Βασική μεθοδολογική αρχή για τη διδασκαλία των επιμέρους Θεματικών Ενοτήτων είναι η ενεργή συμμετοχή των μαθητών/-τριών σε διάφορες επικοινωνιακές ενέργειες και δράσεις, οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν με ποικίλα διδακτικά μέσα και εργαλεία, όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

Α. Η μελέτη αυθεντικών γραπτών και προφορικών κειμενικών ειδών, πέραν του ότι ενισχύει τον διερευνητικό χαρακτήρα της μάθησης, έχει πρωτεύουσα σημασία για την καλλιέργεια της διαπολιτισμικής σκέψης, καθώς οι μαθητές/-τριες εμπλέκονται σε συγκρίσεις μεταξύ των γλωσσικών επιλογών και του τρόπου χρήσης τους για την απόδοση διαφορετικών εννοιών. Κριτήρια επιλογής αυθεντικών κειμένων αποτελούν: α) η εγκυρότητα και η παιδαγωγική χρησιμότητα της παρεχόμενης πληροφορίας, β) η αντιστοίχιση των κειμένων με το περιεχόμενο και τους επικοινωνιακούς στόχους της εκάστοτε Θεματικής Ενότητας και γ) η επαρκής αντιπροσωπευτικότητα διαφορετικών ειδών προφορικού και γραπτού λόγου σε ποικίλες περιστάσεις επικοινωνίας.

Β. Για την εξοικείωση των μαθητών/-τριών με την εργασία σε ομάδες, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η εκπόνηση συνθετικών δημιουργικών εργασιών. Η έρευνα μπορεί να περιλαμβάνει τη μελέτη διαφορετικών ειδών προφορικών και γραπτών κειμένων (π.χ. άρθρα εφημερίδων/περιοδικών, επιστολές, αναφορές, ενημερωτικά και περιγραφικά φυλλάδια, αποσπάσματα από δημόσιες ομιλίες, παρουσιάσεις, αντιπαραθέσεις και συζητήσεις) με στόχο την επιλεκτική αναζήτηση και μετάδοση πληροφοριών, την ανακάλυψη στάσεων, τη διατύπωση προσωπικών απόψεων και επιλογών μέσα από την παράθεση πειστικών επιχειρημάτων κ.λπ.

Γ. Η αξιοποίηση διαφόρων ψηφιακών πόρων και οπτικοακουστικών μέσων με τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (π.χ. λογισμικά σχετικά με την εκμάθηση της ξένης γλώσσας, εφαρμογές ατομικής μελέτης, ιστοσελίδες κρατικών φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας ή από φορείς νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που χαίρουν δημόσιας αναγνώρισης για το εκπαιδευτικό και πολιτιστικό έργο που προσφέρουν). Επιπλέον, οι νέες τεχνολογίες αποτελούν βασικό εργαλείο του/της εκπαιδευτικού χάρη στις δυνατότητες και το πλήθος των πληροφοριών που παρέχουν, προκειμένου να εμπλουτίσει το περιεχόμενο της διδασκαλίας του/της με διδακτικό υλικό που θα δημιουργεί ο/η ίδιος/ίδια.

Δ. Η αφήγηση γεγονότων και καταστάσεων (με έμφαση στην οπτική επαφή, τη γλώσσα του σώματος, την κίνηση και τη μίμηση), τα παιχνίδια ρόλων, καθώς και οι προσομοιώσεις γλωσσικών περιστάσεων συμβάλλουν στην καλλιέργεια της γλωσσικής και διαπολιτισμικής επίγνωσης από την πλευρά των μαθητών/-τριών.

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση του βαθμού εκμάθησης της ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο συνδέεται άμεσα με τους διδακτικούς στόχους που θέτει το ΠΣ-ΓΛ, καθώς είναι προσανατολισμένη στην επίτευξη των γενικών και ειδικών Προσδοκώμενων Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (ΠΜΑ). Στο ΠΣ-ΓΛ δίνεται έμφαση στην αξιοποίηση της διαμορφωτικής αξιολόγησης, η οποία ενσωματώνεται δυναμικά στη διδακτική πράξη αποβλέποντας στον συνεχή έλεγχο της επίτευξης των ΠΜΑ. Ως εκ τούτου, ο ρόλος της αξιολόγησης είναι διαμορφωτικός, ανατροφοδοτικός και μεταγνωστικός, καθώς υπηρετεί την ανάγκη πληροφόρησης του/της εκπαιδευτικού και των μαθητών/-τριών για την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών μάθησης και την πιθανή αναγκαιότητα εφαρμογής παρεμβάσεων για τη βελτιστοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Οι δραστηριότητες τυπικής και εναλλακτικής αξιολόγησης προάγουν την παραγωγή γραπτού και/ή προφορικού λόγου, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, πολιτισμικής επίγνωσης και διαπολιτισμικής ενσυνείδησης παράλληλα με την ανάπτυξη των συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών/-τριών. Οι δραστηριότητες τυπικής αξιολόγησης μπορεί να περιλαμβάνουν δοκιμασίες κλειστού και ανοικτού τύπου. Ενδεικτικά, στην κατηγορία των δοκιμασιών κλειστού τύπου ανήκουν: α) οι δοκιμασίες επιλογής, όπως πολλαπλή επιλογή, επιλογή σωστού/λάθους, αντιστοίχιση, εύρεση σειράς και συμπλήρωση μέσω επιλογής και β) οι δοκιμασίες συμπλήρωσης, όπως συμπλήρωση με συγκεκριμένη σύντομη απάντηση, συμπλήρωση κενών, σταυρόλεξο κ.ά. Στις δοκιμασίες ανοικτού τύπου συγκαταλέγονται δοκιμασίες όπως η παραγωγή γραπτού ή προφορικού λόγου με αφορμή ερέθισμα στην ελληνική ή την ξένη γλώσσα, η περίληψη κειμένων ή τμημάτων κειμένου κ.ά. Η διατύπωση των ερωτημάτων πρέπει να είναι σαφής και κατανοητή και τα ζητούμενα συμβατά με την αντιληπτική ικανότητα και το επίπεδο ωριμότητας των μαθητών/τριών του Γενικού Λυκείου. Στις τεχνικές εναλλακτικής αξιολόγησης συγκαταλέγονται η παρατήρηση, η αυτοαξιολόγηση, η ετεροαξιολόγηση, ο φάκελος μαθητή/-τριας, η συνθετική δημιουργική εργασία, το ημερολόγιο μαθητή/-τριας κ.ά. Το ΠΣ-ΓΛ συγκλίνει με τις προδιαγραφές πανελλαδικής εξέτασης του ειδικού μαθήματος της ξένης γλώσσας για εισαγωγή υποψηφίων σε σχολές ή τμήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και με τις προδιαγραφές γραπτής εξέτασης της Αγγλικής γλώσσας στις προαγωγικές εξετάσεις Α’ και Β’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου με χρήση και της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ). Οι επικοινωνιακές ενέργειες ή δράσεις που περιγράφονται στο ΠΣ-ΓΛ είναι επίσης συμβατές με τις προδιαγραφές εξέτασης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ), καθιστώντας δυνατή τη σύνδεση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο Γενικό Λύκειο με την πιστοποίησή της.

 

ΣΤ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Επισημαίνεται ότι οι αναλυτικοί πίνακες που ακολουθούν είναι ενδεικτικοί και αναδεικνύουν τη σύνδεση των επικοινωνιακών γλωσσικών ενεργειών/δράσεων με συγκεκριμένες δραστηριότητες (Στήλη 1-Στήλη 3). Οι εν λόγω πίνακες αποτελούν τμήμα ενός μεγαλύτερου αριθμού πινάκων, οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στον Οδηγό Εκπαιδευτικού κάθε γλώσσας συνοδευόμενοι από αντίστοιχα διδακτικά σενάρια.

 

 ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: Α2
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ειδικά Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

 

 

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

 

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ενέργειες/Δράσεις

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ικανότητες και Ψηφιακές Δεξιότητες
 

Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση:

Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση να:
να εντοπίζουν τα βασικά σημεία πληροφοριών που μεταδίδονται από την        τηλεόραση        (τα       οπτικά ερεθίσματα       υποστηρίζουν        τον σχολιασμό) σχετικά με ενημέρωση για κοινωνικές εκδηλώσεις. (ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ – 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

να μεταφέρουν γραπτώς στην ξένη γλώσσα συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με κοινωνικές εκδηλώσεις που περιέχονται σε απλά κείμενα, επιγραφές και σημειώματα στην ελληνική γλώσσα.

(ΓΡΑΠΤΗ     ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ     –    2η

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

να κατανοούν σύντομες, απλές προσωπικές επιστολές σχετικά με κοινωνικές εκδηλώσεις. (ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ – 3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

να δίνουν πολύ σύντομες, βασικές περιγραφές κοινωνικών εκδηλώσεων και προσωπικών εμπειριών γύρω από αυτές.

(ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ  ΛΟΓΟΥ  –  4η

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

1.   Χρησιμοποιούν λεξιλόγιο σχετικό με:

Γιορτές, σύμβολα, αντικείμενα γιορτών

Κοινωνικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις

Περιγραφή κοινωνικών σχέσεων

Τρόπους συμπεριφοράς σε κοινωνικές εκδηλώσεις

Προετοιμασία και υλοποίηση γιορτής

Ευχές για διάφορες εκδηλώσεις

Εκφράσεις προτίμησης για γιορτές

2.   Χρησιμοποιούν τα παρακάτω γραμματικά στοιχεία:

Δευτερεύουσες προτάσεις: χρονικές, αιτιολογικές

Προθέσεις: χρόνου, τόπου, τρόπου

Αντωνυμίες: προσωπικές, αυτοπαθείς

Χρόνοι ρημάτων: παροντικοί, παρελθοντικοί

Επιφωνηματικές

1η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες επεξεργάζονται ένα βίντεο για να απαντήσουν σε ερωτήσεις περιεχομένου και να σχολιάσουν σχετικό στατιστικό πίνακα.

2η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες μεταφέρουν στην ξένη γλώσσα τις βασικές πληροφορίες που περιέχονται σε ελληνικό κείμενο, συνθέτοντας ένα σύντομο άρθρο για να το αναρτήσουν στον (ψηφιακό) πίνακα ανακοινώσεων του προγράμματος που αφορά τη «Γιορτή της Σαρδέλας» στη Λέσβο.

3η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες εντοπίζουν πληροφορίες σε προσκλήσεις για κοινωνικές εκδηλώσεις, καθώς και σε μηνύματα-απαντήσεις                    των προσκεκλημένων              για            να αντιστοιχίσουν κάθε πρόσκληση με το σχετικό μήνυμα-απάντηση.

4η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες επιλέγουν μία γιορτή του τόπου τους για να την παρουσιάσουν σε μορφή (ψηφιακής) αφίσας, παρέχοντας χρηστικές και πολιτισμικές πληροφορίες.

 

  εκφράσεις

3.   Αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσης ψηφιακών εργαλείων για:

Ανάρτηση σε ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων

Δημιουργία ψηφιακής αφίσας

 

 

 ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: A2
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ειδικά Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

 

 

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ενέργειες/Δράσεις Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ικανότητες και Ψηφιακές Δεξιότητες
Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση: Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση να:
-να παράγουν μια σειρά από απλές          φράσεις          και προτάσεις σχετικά με αγαπημένες                     τους δραστηριότητες και να ανταλλάσσουν          γραπτώς

πληροφορίες                        με συνομηλίκους/-ές τους. (ΓΡΑΠΤΗ     ΔΙΑΔΡΑΣΗ        1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να      κατανοούν       βασικές οδηγίες σχετικά με την ώρα, την ημερομηνία κ.λπ. για δραστηριότητα                  που πρόκειται να οργανωθεί (π.χ. έξοδος με φιλικά πρόσωπα). (ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να συνθέτουν σύντομα, απλά                 (ηλεκτρονικά) μηνύματα στέλνοντας ή απαντώντας          σε μια πρόσκληση για επίσκεψη σε κάποιο                           μέρος,

επιβεβαιώνοντας                   ή

διευθετώντας                     μια συνάντηση.

(ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να δηλώνουν προφορικά τι τους αρέσει και τι δεν τους αρέσει να κάνουν στον ελεύθερο χρόνο τους.

1.   Χρησιμοποιούν λεξιλόγιο σχετικό με:

Προτιμήσεις ψυχαγωγίας και διασκέδασης

Δραστηριότητες/ Αθλήματα/ Παιχνίδια

Ενδιαφέροντα (καλλιτεχνικά,

πολιτιστικά κ.λπ.)

Μέρες της εβδομάδαςΜήνες-Ώρα

2.   Χρησιμοποιούν τα παρακάτω γραμματικά στοιχεία:

Χρόνοι ρημάτων: παροντικοί

Βοηθητικά ρήματα: είμαι, έχω

Προθέσεις: χρόνου, τόπου, τρόπου

Σύνταξη ρημάτων με κατάλληλη πρόθεση

Διατύπωση ερωτήσεων

3.   Αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσης ψηφιακών εργαλείων για:

Δημιουργία ηχητικού αρχείου

Συμμετοχή σε διαδικτυακά περιβάλλοντα συνεργασίας

1η δραστηριότητα

Στο πλαίσιο συζήτησης σε νεανικό φόρουμ με θέμα «Τι μου αρέσει να κάνω το Σαββατοκύριακο» μιας διεθνούς κοινότητας νέων, οι μαθητές/-τριες παρουσιάζουν τις δραστηριότητές τους, ώστε να γίνουν μέλη της συγκεκριμένης κοινότητας και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους αφήνοντας               σχόλια               και ανταλλάσσοντας μηνύματα.

2η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες ακούν μήνυμα για έξοδο     με    φίλους/φίλες     από     το εξωτερικό και αποκωδικοποιούν τις βασικές πληροφορίες (π.χ. πότε, πού, με ποια άτομα, για ποια περίσταση). 3η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες απαντούν σε (ηλεκτρονικό) μήνυμα που αφορά πρόσκληση για να επισκεφθούν κάποιο μέρος, αποδέχονται την πρόταση και ζητούν πληροφορίες ή εξηγούν με πειστικό τρόπο γιατί δεν μπορούν να πάνε.

4η δραστηριότητα Οι μαθητές/-τριες συμμετέχουν                σε                μια δράση/εκστρατεία ενός επίσημου φορέα (π.χ. Ινστιτούτο ξένης γλώσσας) και δημιουργούν σύντομο ηχητικό αρχείο στο πλαίσιο διαφημιστικού ηχητικού μηνύματος όπου νέοι και νέες από διάφορες

 

(ΠΑΡΑΓΩΓΗ       ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ   χώρες      απαντούν      σε      ερωτήσεις
ΛΟΓΟΥ 4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ) συνέντευξης σχετικά με τον ελεύθερο
  χρόνο    και    τις    αγαπημένες     τους
  δραστηριότητες.

Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: A2
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΥΓΕΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΤΡΟΦΗ/ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ
Ειδικά Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

 

 

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

 

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ενέργειες/Δράσεις

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ικανότητες και Ψηφιακές Δεξιότητες
 

Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση:

Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση να:
-να κατανοούν και να εξάγουν τις βασικές πληροφορίες από σύντομα ηχητικά         αποσπάσματα        που πραγματεύονται            προβλέψιμα ζητήματα           διατροφής           και διατροφικών         συνηθειών        και μεταδίδονται αργά και καθαρά. (ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να ανταλλάσσουν πληροφορίες μέσω μηνυμάτων ή σύντομων επιστολών, ανταποκρινόμενοι/-ες σε            ερωτήματα            του/της συνομιλητή/-τριας σχετικά με ζητήματα           διατροφής           και διατροφικών συνηθειών.

(ΓΡΑΠΤΗ        ΔΙΑΔΡΑΣΗ               2η

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να εντοπίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε συνταγές και ανάλογες δημοσιεύσεις γύρω από ζητήματα           διατροφής           και διατροφικών συνηθειών, υπό την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες παρατίθενται σε απλή γλώσσα, και να παράγουν σύντομο περιγραφικό κείμενο.

(ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ και ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να ενημερώνουν προφορικά και να              δίνουν           συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με ζητήματα διατροφής και διατροφικών συνηθειών.

(ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

1.   Χρησιμοποιούν λεξιλόγιο σχετικό με:

Είδη φαγητών και καταστήματα

Περιγραφή της γεύσης

Κατηγορίες τροφίμων

Συσκευασίες τροφίμων

Βάρος

Γεύματα

Μαγειρικά σκεύη

Διαστήματα της ημέρας

Γεύμα στο εστιατόριο

Αγορά τροφίμων

Υγιεινή διατροφή

Εκφράσεις διατροφικών προτιμήσεων

Περιγραφή μαγειρικής συνταγής

2.   Χρησιμοποιούν τα παρακάτω γραμματικά στοιχεία:

Αντωνυμίες: προσωπικές, κτητικές

Βοηθητικά ρήματα: προτίμησης, προτροπής

Προθέσεις: τόπου, χρόνου, ποσού

Έγκλιση: προστακτική

Επιρρήματα: χρονικά, τροπικά, ποσοτικά

Απλές επιφωνηματικές φράσεις επιθυμίας

3.   Αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσης ψηφιακών εργαλείων για:

Δημιουργία ψηφιακής αφίσας

1η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες καταγράφουν, συνοψίζουν και κατηγοριοποιούν πληροφορίες για διατροφικές συνήθειες συνομηλίκων από σχετικό ηχητικό απόσπασμα για να ετοιμάσουν αντίστοιχο προφορικό κείμενο περιγραφής των δικών τους συνηθειών.

2η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες δημιουργούν (ηλεκτρονικό) ερωτηματολόγιο με θέμα «Πόσο υγιεινά τρώμε;» και αναλύουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους σε σχολιασμένο (ψηφιακό) γράφημα.

3η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες επεξεργάζονται συνταγή μαγειρικής στην ξένη γλώσσα για να συνθέσουν μια δική τους τοπική συνταγή, την οποία εμπλουτίζουν με πολυτροπικό υλικό για δημοσίευση σε (ψηφιακό) σχολικό περιοδικό.

4η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες απαντούν σε ερωτήσεις συμμαθητών/-τριών τους σχετικά με τις διατροφικές τους συνήθειες, καταγράφουν τις απαντήσεις                και                τις κατηγοριοποιούν με σκοπό να δημιουργήσουν αφίσα, την οποία θα δημοσιεύσουν στην (ψηφιακή) ξενόγλωσση ενότητα της σχολικής εφημερίδας.

 

   Δημιουργία ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου

Δημιουργία ψηφιακού γραφήματος

Ανάρτηση πολυτροπικού κειμένου στο διαδίκτυο

 

Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: Α2
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Ειδικά Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

 

 

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

 

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ενέργειες/Δράσεις

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ικανότητες και Ψηφιακές Δεξιότητες
Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση: Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση να:
-να κατανοούν και να εξάγουν τις βασικές πληροφορίες από σύντομα                        ηχητικά αποσπάσματα                     που

πραγματεύονται           θέματα σχετικά με τον ιδιωτικό χώρο διαβίωσης και μεταδίδονται αργά και καθαρά. (ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ     ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να          συμμετέχουν          σε διαδικτυακή               συζήτηση ανταλλαγής σύντομων, απλών μηνυμάτων σχετικά με τη διακόσμηση ιδιωτικού χώρου διαβίωσης.

(ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να                           εντοπίζουν

συγκεκριμένες, προβλέψιμες πληροφορίες σε απλό υλικό καθημερινής χρήσης, όπως ιστοσελίδες       καταστημάτων οικιακού εξοπλισμού. (ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να παράγουν μια σειρά από απλές φράσεις και προτάσεις με          πληροφορίες          και συμβουλές για την επίπλωση και τη διακόσμηση ιδιωτικού χώρου.

(ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

1.   Χρησιμοποιούν λεξιλόγιο σχετικό με:

Χώρους μιας κατοικίας

Επίπλωση και εξοπλισμό κατοικίας

Διακόσμηση και αντικείμενα κατοικίας

Χρώματα και υλικά

Παραγγελίες προϊόντων, αγορά, εξόφληση

Οικιακές δραστηριότητες

2.   Χρησιμοποιούν τα παρακάτω γραμματικά στοιχεία:

Χρόνοι ρημάτων: ενεστώτας, αόριστος, απλός μέλλοντας

Δευτερεύουσες προτάσεις: χρονικές, τελικές, αιτιολογικές

Προθέσεις: χρόνου, τόπου, τρόπου

Επίθετα: περιγραφικά, αριθμητικά, δεικτικά, κτητικά

Παραθετικά: συγκριτικός βαθμός

3.   Αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσης ψηφιακών εργαλείων για:

-Ερευνητική αξιοποίηση του διαδικτύου

Ανάρτηση σε θεματικό φόρουμ

1η δραστηριότητα

Οι             μαθητές/-τριες             ακούν ηχογραφημένο αρχείο με θέμα την επίπλωση, τον εξοπλισμό και τη διακόσμηση                            φοιτητικού διαμερίσματος σε ξένη χώρα, ώστε να ενημερωθούν σχετικά με τις πρακτικές που ισχύουν στον τόπο αυτό, και απαντούν σε κλειστού τύπου ερωτήσεις κατανόησης προφορικού λόγου.

2η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες συμμετέχουν σε φόρουμ με θέμα τη διακόσμηση δωματίων ή οικιών και συντάσσουν σύντομο κείμενο για ανάρτηση, στο οποίο περιγράφουν τον χώρο που επιθυμούν να διακοσμήσουν, ενώ παράλληλα ζητούν πληροφορίες και συμβουλές διακόσμησης. Μελετούν τις απαντήσεις που λαμβάνουν και ζητούν διευκρινίσεις, εάν χρειάζεται. 3η δραστηριότητα

Στο πλαίσιο αναζήτησης προϊόντων για τον εξοπλισμό και τη διακόσμηση του φοιτητικού τους διαμερίσματος, οι μαθητές/-τριες –με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού– αναζητούν διαδικτυακά καταστήματα οικιακού εξοπλισμού, συντάσσουν λίστα των προϊόντων που επιθυμούν να αγοράσουν και πραγματοποιούν εικονική αγορά χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό καλάθι αγορών.

 

 

  Συμπλήρωση δελτίου παραγγελίας στο διαδίκτυο 4η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες συντάσσουν κείμενο και το αναρτούν σε σχετικό φόρουμ) με την περιγραφή του τελικού αποτελέσματος της επίπλωσης και διακόσμησης του χώρου τους, ώστε να ενημερώσουν                    όποιον/όποια ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: Α2
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ειδικά Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

 

 

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

 

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ενέργειες/Δράσεις

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ικανότητες και Ψηφιακές Δεξιότητες
 

Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση:

Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση να:
-να εντοπίζουν σημαντικές πληροφορίες σε σύντομες εκπομπές                       οικολογικού περιεχομένου,            υπό            την προϋπόθεση ότι οι ομιλητές/-τριες μιλούν καθαρά.

(ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να κατανοούν μια σύντομη περιγραφή ή αναφορά στο πεδίο της οικολογίας, π.χ. σχετικά με τη μείωση της σπατάλης νερού ή ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται απλή γλώσσα και δεν περιέχονται απρόβλεπτες πληροφορίες.

(ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 2η

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να παράγουν απλά κείμενα σχετικά με θέματα οικολογικού περιεχομένου,                συνδέοντας προτάσεις με απλούς συνδέσμους ή επιρρήματα όπως «και», «διότι»,

«τότε», «μετά» κ.ά.

(ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ  ΛΟΓΟΥ   3η

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να απαντούν σε απλές ερωτήσεις και να ανταποκρίνονται σε απλές δηλώσεις δίνοντας πληροφορίες σχετικά με απλές καθημερινές οικολογικές πράξεις.

1.   Χρησιμοποιούν λεξιλόγιο σχετικό με:

Περιβαλλοντικά προβλήματα

Παράγοντες και είδη περιβαλλοντικών μολύνσεων

Καθημερινές οικολογικές συνήθειες

Ανακύκλωση και ανακυκλώσιμα είδη

Χρήση οικολογικών συσκευασιών

Οικονομία ενέργειας

Οικονομία νερού

Πηγές ενέργειας

Σπατάλη πόρων

2.   Χρησιμοποιούν τα παρακάτω γραμματικά στοιχεία:

Εγκλίσεις: οριστική, προστακτική

Δευτερεύουσες προτάσεις: χρονικές, τελικές, αιτιολογικές

Ρήματα και εκφράσεις συμβουλών ή/και προτροπής

Επιρρήματα: χρονικά, τοπικά, ποσοτικά

Αντωνυμίες:

1η δραστηριότητα

Με σκοπό την ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας και την παρακίνησή της για υιοθέτηση καθημερινών οικολογικών στάσεων και πρακτικών, τo σχολείο αποφασίζει          να          οργανώσει εκστρατεία προβολής απλών καθημερινών οικολογικών πράξεων. Oι μαθητές/-τριες παρακολουθούν σύντομο βίντεο με σχετικό περιεχόμενο και απαντούν σε κλειστού          τύπου         ερωτήσεις κατανόησης προφορικού λόγου.

2η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες εντοπίζουν σε έντυπα ή ηλεκτρονικά άρθρα απλές καθημερινές οικολογικές πράξεις και τη σημασία τους για την προστασία του             περιβάλλοντος             και ενημερώνονται για το θέμα.

3η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες σε ομάδες συντάσσουν ένα έντυπο ή ψηφιακό) ενημερωτικό            φυλλάδιο           ή δημιουργούν έντυπες ή ψηφιακές αφίσες σχετικά με απλές καθημερινές οικολογικές πράξεις, για να ενημερώσουν τη σχολική κοινότητα.

4η δραστηριότητα

 

(ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ      ΔΙΑΔΡΑΣΗ          4η

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

προσωπικές, κτητικές, αναφορικές

3.  Αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσης ψηφιακών εργαλείων για:

Ερευνητική αξιοποίηση του διαδικτύου

Δημιουργία ψηφιακής αφίσας

Δημιουργία ψηφιακού ενημερωτικού φυλλαδίου

Διεξάγεται                          προφορική δημοσκόπηση στην τάξη μεταξύ των μαθητών/-τριών για τις απλές καθημερινές οικολογικές τους πράξεις, ώστε να ενημερωθούν για τις οικολογικές συνήθειες των συμμαθητών/-τριών τους.

 

Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: Α2
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΟΥΣΕΙΑ-ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ
Ειδικά Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

 

 

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

 

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ενέργειες/Δράσεις

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ικανότητες και Ψηφιακές Δεξιότητες
 

Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση:

Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση να:
-να      κατανοούν       τις       βασικές πληροφορίες     σε    σύντομες     και απλές    επιγραφές    στο     πλαίσιο επίσκεψης         (πραγματικής         ή εικονικής) σε μουσείο. (ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να γράφουν την εισαγωγή μιας ιστορίας ή να συνεχίζουν την αφήγηση μιας ιστορίας σχετικά με επίσκεψη σε μουσείο, υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να συμβουλευτούν λεξικό ή άλλα εργαλεία αναφοράς.

(ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ  ΛΟΓΟΥ   2η

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να εντοπίζουν τα βασικά σημεία που περιέχονται σε απλά, σαφή και σύντομα ηχητικά μηνύματα και ανακοινώσεις στο πλαίσιο περιήγησης            (εικονικής            ή πραγματικής) σε διάφορους τύπους μουσείων.

(ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να εντοπίζουν τα βασικά σημεία σε απλά, σύντομα κείμενα

1.   Χρησιμοποιούν λεξιλόγιο σχετικό με:

Είδη μουσείων

Εκθέματα

Πραγματικές και εικονικές περιηγήσεις

Κόστος και προμήθεια εισιτηρίων

Ωράριο λειτουργίας

Κανονισμό λειτουργίας

Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Πολιτιστικές εκδηλώσεις

2.   Χρησιμοποιούν τα παρακάτω γραμματικά στοιχεία:

Χρόνοι ρημάτων: παροντικοί, μελλοντικοί

Εγκλίσεις: οριστική, προστακτική

Επιρρήματα: χρονικά, τοπικά, ποσοτικά

Απλές και έναρθρες προθέσεις που δηλώνουν κτήση,

1η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες επισκέπτονται (εικονικά) ένα μουσείο και περιηγούνται           στα          εκθέματα διαβάζοντας τις επιγραφές, ώστε να ενημερωθούν σχετικά και να αναπτύξουν αισθητική αντίληψη.

2η δραστηριότητα

Στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικής συνθετικής εργασίας οι μαθητές/τριες               δημιουργούν               μια εικονογραφημένη                        ιστορία παρουσιάζοντας τη ζωή και τα έργα διάσημων καλλιτεχνών, ώστε να ενημερώσουν σχετικά τη σχολική κοινότητα.

3η δραστηριότητα

Στην είσοδο του μουσείου οι μαθητές/-τριες ακούν σύντομα ενημερωτικά ηχητικά μηνύματα σχετικά με τα εκθέματα και συμπληρώνουν φυλλάδιο με ερωτήσεις κατανόησης προφορικού λόγου.

4η δραστηριότητα

Στο πλαίσιο συμμετοχής σε εθνικό διαγωνισμό           του          Υπουργείου

 

 

 

 

 

γραμμένα στην ελληνική γλώσσα και να μεταφέρουν στην ξένη γλώσσα πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες περιήγησης (εικονικής ή πραγματικής) σε μουσεία της χώρας.

(ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 4η

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

κίνηση ή στάση σε τόπο

3.   Αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσης ψηφιακών εργαλείων για:

Δημιουργία εικονογραφημένης ιστορίας

Δημιουργία ηχητικού μηνύματος

Ανάρτηση κειμένου στο διαδίκτυο

Τουρισμού, οι μαθητές/-τριες, μετά από περιήγηση σε ιστοσελίδες ελληνικών μουσείων, δημιουργούν σύντομο διαφημιστικό ηχητικό μήνυμα μεταφέροντας πληροφορίες στην ξένη γλώσσα με σκοπό την προσέλκυση τουριστών από άλλες χώρες.

 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: Α2
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΟΔΑ-ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ειδικά Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

 

 

 

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

 

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ενέργειες/Δράσεις

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ικανότητες και Ψηφιακές Δεξιότητες
 

Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση:

Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση να:
-να κατανοούν και να επιλέγουν τις βασικές πληροφορίες από σύντομα ηχογραφημένα αποσπάσματα που πραγματεύονται           προβλέψιμα καθημερινά θέματα γύρω από τη μόδα στο παρελθόν και το παρόν, υπό       την       προϋπόθεση        ότι μεταδίδονται αργά και καθαρά. (ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να                           παρακολουθούν οπτικοακουστικό υλικό με θέμα τις ενδυματολογικές συνήθειες, υπό την προϋπόθεση ότι οι εικόνες συμβάλλουν στην κατανόηση και η εκφορά του λόγου είναι σαφής και σχετικά αργή, και να διατυπώνουν τις απόψεις τους σχετικά με το θέμα.

(ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ και ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να συζητούν σε απλή γλώσσα με συνομηλίκους/-ές τους ή τα μέλη μιας οικογένειας φιλοξενίας, θέτοντας           ερωτήσεις           και σχολιάζοντας απαντήσεις που σχετίζονται με τη μόδα στο

1.   Χρησιμοποιούν λεξιλόγιο σχετικό με:

Ενδύματα

Αξεσουάρ/Κοσμήματα

Υφάσματα/Υλικά

Περιγραφή ρουχισμού και υφασμάτων

Αγορά ενδυμάτων

Χρώματα/Σχέδια

Ενδυματολογικές συνήθειες και προτιμήσεις σε διάφορες εποχές

2.   Χρησιμοποιούν τα παρακάτω γραμματικά στοιχεία:

Αντωνυμίες: προσωπικές, κτητικές, ερωτηματικές

Επίθετα: απόλυτα αριθμητικά, δεικτικά, ποσοτικά, κτητικά

Χρόνοι ρημάτων: παροντικοί, παρελθοντικοί

Ερωτηματικές προτάσεις

3.   Αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσης ψηφιακών

1η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες κατανοούν τα βασικά σημεία ηχογραφημένου αποσπάσματος σχετικά με την εξέλιξη της μόδας στον χρόνο με στόχο να συνοψίσουν           τις          παραπάνω πληροφορίες και να δώσουν παραδείγματα για την εξέλιξη της μόδας με τη μορφή (ψηφιακού) χρονοδιαγράμματος.

2η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες παρακολουθούν ενημερωτικό βίντεο με περιγραφές των προτιμήσεων ένδυσης και μόδας των συνομηλίκων τους σε διάφορες χώρες και δημιουργούν δικό τους ενημερωτικό βίντεο στο οποίο περιγράφουν τις ενδυματολογικές τους προτιμήσεις.

3η δραστηριότητα

Στο πλαίσιο συζήτησης στην ολομέλεια    της    τάξης    με    θέμα

«Ενδυματολογικές συνήθειες: χθες και σήμερα» οι μαθητές/-τριες ανταλλάσσουν ιδέες και σχολιάζουν απόψεις          σχετικά          με         τις ενδυματολογικές παραδόσεις του τόπου   τους   και   τις   δικές   τους

 

 

 

 

 

παρελθόν και το παρόν. (ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ      ΔΙΑΔΡΑΣΗ         3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να μεταφέρουν στην ξένη γλώσσα συγκεκριμένες πληροφορίες που περιέχονται     σε    απλά     κείμενα, επιγραφές και σημειώματα στην ελληνική γλώσσα με θέμα τη μόδα στο παρελθόν και το παρόν. (ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

εργαλείων για:

Δημιουργία χρονογραμμής

Δημιουργία πολυτροπικού κειμένου

Δημιουργία βίντεο

ενδυματολογικές προτιμήσεις. 4η δραστηριότητα

Στο πλαίσιο προγράμματος etwinning, οι μαθητές/-τριες σε ομάδες μεταφέρουν στην ξένη γλώσσα πληροφορίες από εφηβικό περιοδικό στην ελληνική γλώσσα προκειμένου να ενημερώσουν προφορικά τους/τις συνομηλίκους/ές τους για τις ενδυματολογικές συνήθειες των νέων της χώρας τους.

 

Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: Α2+
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
Ειδικά Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

 

 

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

 

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ενέργειες/Δράσεις

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ικανότητες και Ψηφιακές Δεξιότητες
 

Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση:

Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση να:
-να εντοπίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε απλά γραπτά κείμενα,          όπως           επιστολές, διαφημιστικά φυλλάδια και σύντομα κείμενα εφημερίδας στα οποία περιγράφονται επαγγέλματα του μέλλοντος.

(ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1η

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να ανταλλάσσουν γνώμες και να συγκρίνουν με απλή γλώσσα, αντικείμενα και δραστηριότητες σχετικά με τα επαγγέλματα του μέλλοντος.

(ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ      ΔΙΑΔΡΑΣΗ           2η

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να εκφράζουν τις εντυπώσεις και τις απόψεις τους για θέματα που σχετίζονται με τα επαγγέλματα του μέλλοντος,             χρησιμοποιώντας βασικό καθημερινό λεξιλόγιο και εκφράσεις.

(ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να παράγουν σύντομα κείμενα με πληροφορίες σχετικά με τα επαγγέλματα του μέλλοντος, δίνοντας βασικές λεπτομέρειες. (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 4η

1.   Χρησιμοποιούν λεξιλόγιο σχετικό με:

Ονομασία επαγγελμάτων

Ονομασία επαγγελματικών θέσεων

Περιγραφή επαγγέλματος

Περιγραφή επαγγελματικού χώρου

Εξοπλισμό επαγγέλματος

2.   Xρησιμοποιούν τα παρακάτω γραμματικά στοιχεία:

Άρθρο: γένος, αριθμός, χρήση/παράλειψη

Ουσιαστικά: γένος, αριθμός, καταλήξεις

Επίθετα: σχηματισμός, παραθετικά

Ρήματα προτίμησης ή/και δυσαρέσκειας

Δευτερεύουσες προτάσεις: αναφορικές, αιτιολογικές

3.   Αναπτύσσουν δεξιότητες

1η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες επεξεργάζονται σε ομάδες απλά κείμενα για να δημιουργήσουν ένα σύντομο (ηλεκτρονικό)               ερωτηματολόγιο σχετικά με διαφορετικά επαγγέλματα του μέλλοντος και συμπληρώνουν τα ερωτηματολόγια των άλλων ομάδων δίνοντας συγκεκριμένες πληροφορίες για κάθε επάγγελμα.

2η δραστηριότητα

Στο πλαίσιο του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, οι μαθητές/-τριες περιγράφουν και συγκρίνουν τις απόψεις τους σχετικά με τα επαγγέλματα και τους/τις επαγγελματίες του μέλλοντος.

3η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες, αξιοποιώντας στοιχεία από λίστα με επαγγέλματα που θα είναι σημαντικά στο μέλλον, κάνουν μια προφορική (ψηφιακή) παρουσίαση στην τάξη σχετικά με τα χαρακτηριστικά των επιλεγμένων επαγγελμάτων και εκφράζουν τις προτιμήσεις τους.

4η δραστηριότητα

Στο πλαίσιο συνθετικής εργασίας, οι μαθητές/-τριες                  δημιουργούν

 

 

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ) χρήσης ψηφιακών εργαλείων για:

Δημιουργία ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου

Δημιουργία ψηφιακού φυλλαδίου

Δημιουργία ψηφιακής παρουσίασης

ενημερωτικό (ψηφιακό) φυλλάδιο με τα          θετικά          και          αρνητικά χαρακτηριστικά επαγγελμάτων του μέλλοντος.

Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: A2+
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΥΓΕΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Ειδικά Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

 

 

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

 

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ενέργειες/Δράσεις

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ικανότητες και Ψηφιακές Δεξιότητες
 

Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση:

Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση να:
-να κατανοούν τις βασικές πληροφορίες σε σύντομες και απλές περιγραφές που περιέχονται σε διαφημιστικά φυλλάδια και ιστοσελίδες με θέμα τις αθλητικές δραστηριότητες και τον εξοπλισμό που απαιτείται για την πραγματοποίησή                         τους. (ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να παρακολουθούν τα βασικά σημεία συνέντευξης σχετικά με τις συνήθειες     και     τις     προτιμήσεις αθλητών/-τριών,           υπό          την προϋπόθεση        ότι        ο        λόγος αρθρώνεται αργά και καθαρά. (ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να συμμετέχουν ενεργά σε μία απλή και καλά δομημένη συζήτηση με θέμα τον αθλητισμό, ανταλλάσσοντας πληροφορίες και απόψεις, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνομιλητές/-τριές τους μιλούν αργά και με σαφή τρόπο κάνοντας συχνές επαναλήψεις.

(ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ      ΔΙΑΔΡΑΣΗ           3η

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να παρουσιάζουν και να εξηγούν προφορικά τις προτιμήσεις τους σχετικά με συγκεκριμένες αθλητικές

1.   Χρησιμοποιούν λεξιλόγιο σχετικό με:

Περιγραφή αθλημάτων

Αθλητικά είδη/εξοπλισμό

Μέλη του σώματος

Δραστηριότητες σχετικά με τον αθλητισμό

Χώρους άθλησης

Διαστήματα της ημέρας

Αθλητικούς αγώνες

Περιγραφή ατόμων

2.   Χρησιμοποιούν τα παρακάτω γραμματικά στοιχεία:

Δευτερεύουσες προτάσεις: αιτιολογικές, ειδικές

Επίθετα: σχηματισμός, παραθετικά

Χρόνοι ρημάτων: παροντικοί, παρελθοντικοί

Βοηθητικά ρήματα

Προθέσεις: τόπου, τρόπου, χρόνου

3.   Αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσης ψηφιακών εργαλείων για:

Ερευνητική αξιοποίηση

1η δραστηριότητα

Οι     μαθητές/-τριες     εντοπίζουν     και ανακεφαλαιώνουν πληροφορίες που περιέχονται σε (έντυπο/ηλεκτρονικό) κείμενο,       για       να       περιγράψουν σύγχρονες και λιγότερο συνηθισμένες αθλητικές δραστηριότητες των νέων. 2η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες ακούν ραδιοφωνική συνέντευξη            διάσημου/διάσημης αθλητή/-τριας και αναγνωρίζουν τις βασικές πληροφορίες για να συμπληρώσουν                      (ψηφιακή) χρονογραμμή με τα επιτεύγματά του/της.

3η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες σε ομάδες συζητούν,             εντοπίζουν             και κατηγοριοποιούν πληροφορίες που περιέχονται σε διαφημιστικό έντυπο λειτουργίας ενός νέου τοπικού αθλητικού συλλόγου για να συνθέσουν περιγραφικό κείμενο με τις προσφερόμενες δραστηριότητες.

4η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες περιγράφουν προφορικά και εξηγούν τις αθλητικές προτιμήσεις των νέων αξιοποιώντας τα στοιχεία από έρευνα που έγινε στο σχολείο τους.

 

 

 

 

 

δραστηριότητες, κάνοντας απλές ξεκάθαρες συγκρίσεις.

(ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

του διαδικτύου

Δημιουργία ψηφιακής χρονογραμμής

 

 

Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: A2+
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Ειδικά Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

 

 

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

 

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ενέργειες/Δράσεις

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ικανότητες και Ψηφιακές Δεξιότητες
 

Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση:

Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση να:
-να εντοπίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε κείμενα για πρακτικά καθημερινά ζητήματα (π.χ. ταξιδιωτικούς οδηγούς), υπό την προϋπόθεση ότι οι παραπάνω πληροφορίες εκφέρονται σε απλή γλώσσα.

(ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1η

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να κατανοούν απλές ανακοινώσεις (π.χ. για την καθυστερημένη άφιξη ενός τρένου), υπό την προϋπόθεση ότι η εκφορά του λόγου είναι αργή και σαφής.

(ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να γράφουν σύντομο κείμενο με οδηγίες με αφορμή τον προγραμματισμό επίσκεψης σε ένα αξιοθέατο,              χρησιμοποιώντας βασικό, συγκεκριμένο λεξιλόγιο και απλούς συνδέσμους, όπως «και»,

«αλλά», «επειδή» κ.ά.

(ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ  ΛΟΓΟΥ   3η

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να παράγουν γραπτό κείμενο στην ξένη γλώσσα αξιοποιώντας πληροφορίες από αντίστοιχο κείμενο στην ελληνική γλώσσα, υπό την προϋπόθεση ότι το αρχικό κείμενο είναι σε απλή καθημερινή γλώσσα.

(ΓΡΑΠΤΗ     ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ      4η

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

1.  Χρησιμοποιούν λεξιλόγιο σχετικό με:

Μέσα μεταφοράς

(μαζικά και ατομικά)

Δρομολόγια, ωράρια, εισιτήρια κ.ά.

Έκφραση της συχνότητας, της αναχώρησης, της διάρκειας και της άφιξης δρομολογίων ΜΜΜ

2.   Χρησιμοποιούν τα παρακάτω γραμματικά στοιχεία:

Χρόνοι ρημάτων: ενεστώτας, απλός μέλλοντας

Σύνδεσμοι: χρονικοί, τοπικοί, τροπικοί

Χρήση και σημασία προστακτικής

Χρήση και σημασία απαρεμφάτου

Επίθετα: συγκριτικός και υπερθετικός βαθμός

3.   Αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσης ψηφιακών εργαλείων για:

Ερευνητική αξιοποίηση του διαδικτύου

Δημιουργία πολυτροπικού κειμένου

Ανάρτηση κειμένου σε ιστοσελίδα

1η δραστηριότητα

Ομάδα μαθητών/-τριών που βρίσκεται σε πόλη του εξωτερικού, στο πλαίσιο συμμετοχής σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα νέων, αναλαμβάνει να ενημερώσει τις υπόλοιπες ομάδες σχετικά με θέματα που αφορούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ). Με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού η ομάδα διατρέχει τις ιστοσελίδες των ΜΜΜ της πόλης και επιλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες (π.χ. δρομολόγια, είδη εισιτηρίων, κόστος) με σκοπό τη σύνταξη σχετικού ενημερωτικού σημειώματος.

2η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες ακούν ηχητικό κείμενο σχετικά με τη χρήση των ΜΜΜ και αντλούν χρήσιμες για τη μετακίνησή τους πληροφορίες (έκδοση, ακύρωση εισιτηρίου, επιλογή αποβάθρας κ.λπ.).

3η δραστηριότητα

Στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής στο εξωτερικό, οι μαθητές/-τριες συντάσσουν κείμενο με οδηγίες για τον προγραμματισμό επίσκεψης σε αξιοθέατο ή μνημείο της πόλης (επιλογή διαδρομής ΜΜΜ, τύπο εισιτηρίου, πληροφορίες για το κόστος και τον τρόπο αγοράς κ.λπ.).

4η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες, χρησιμοποιώντας πληροφορίες από έντυπο οδηγιών στην ελληνική γλώσσα, συντάσσουν σύντομο ενημερωτικό κείμενο στην

Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ

 

 

 

 

    ξένη γλώσσα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ΜΜΜ της περιοχής τους προκειμένου να αναρτηθεί στην ξενόγλωσση ιστοσελίδα του Δήμου τους.

 

Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: Α2+
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ειδικά Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

 

 

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

 

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ενέργειες/Δράσεις

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ικανότητες και Ψηφιακές Δεξιότητες
 

Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση:

Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση να:
-να        επιλέγουν        τις        κύριες πληροφορίες         από        σύντομες ειδήσεις ή απλά άρθρα, π.χ. για ζητήματα          προστασίας          του περιβάλλοντος,      στα     οποία      οι αριθμοί,         τα       ονόματα,         οι εικονογραφήσεις      και     οι     τίτλοι υποστηρίζουν σε σημαντικό βαθμό το συνολικό νόημα του κειμένου. (ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να κάνουν πολύ σύντομες, βασικές περιγραφές                       γεγονότων, δραστηριοτήτων του παρελθόντος και προσωπικών εμπειριών που σχετίζονται με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να κατανοούν βίντεο με θέμα την προστασία            του           φυσικού περιβάλλοντος,            υπό           την προϋπόθεση ότι οι εικόνες συμβάλλουν στην κατανόηση και η εκφορά του λόγου είναι σαφής και σχετικά αργή.

(ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να μεταφέρουν γραπτώς στην ξένη γλώσσα                        συγκεκριμένες πληροφορίες για περιβαλλοντικά θέματα που περιέχονται  σε σύντομα απλά ενημερωτικά κείμενα στην ελληνική γλώσσα και να αλληλεπιδρούν διαδικτυακά με

1.  Χρησιμοποιούν λεξιλόγιο σχετικό με:

Φυσικό περιβάλλον, π.χ. δασικό περιβάλλον, βιοποικιλότητα, υδροβιότοποι

Περιγραφή με γεωγραφικούς όρους

Περιγραφή κλιματολογικών συνθηκών

Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από καταστροφές, π.χ. δασικές πυρκαγιές, αποψίλωση δασών

Ρύπανση φυσικού περιβάλλοντος

Περιγραφή χλωρίδας, πανίδας

2.   Χρησιμοποιούν τα παρακάτω γραμματικά στοιχεία:

Χρόνοι ρημάτων: παροντικοί, μελλοντικοί

Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις

Αντωνυμίες: προσωπικές, δεικτικές, ερωτηματικές

Προθέσεις: τόπου, τρόπου, χρόνου, ποσού

1η δραστηριότητα

Στο πλαίσιο έρευνας με θέμα την προστασία              του             φυσικού περιβάλλοντος, που διενεργείται από ευρωπαϊκό περιοδικό για νέους/-ες, οι μαθητές/-τριες                      διαβάζουν έντυπα/ηλεκτρονικά άρθρα σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη και συμπληρώνουν σχετικό ερωτηματολόγιο.

2η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες δημιουργούν ψηφιακό ενημερωτικό φυλλάδιο με σύντομες                              περιγραφές περιβαλλοντικών ζητημάτων της περιοχής τους προκειμένου να ενημερώσουν σχετικά τη σχολική κοινότητα.

3η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες παρακολουθούν σύντομα βίντεο με θέμα την προστασία              του             φυσικού περιβάλλοντος και συνθέτουν λίστα με οδηγίες καθημερινών δράσεων στο σχολείο τους για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

4η δραστηριότητα

Στο πλαίσιο συζήτησης σε νεανικό φόρουμ με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος, οι μαθητές/-τριες επεξεργάζονται πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα στη χώρα ή την περιοχή τους και αναρτούν σύντομα κείμενα στην ξένη γλώσσα,

 

Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ

 

 

 

συνομηλίκους/-ές τους.

(ΓΡΑΠΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ και ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

3.   Αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσης ψηφιακών εργαλείων για:

Ερευνητική αξιοποίηση του διαδικτύου

Δημιουργία ψηφιακού φυλλαδίου

Ανάρτηση κειμένου στο διαδίκτυο

όπου παρουσιάζουν ένα πρόβλημα και καλούν τους/τις συνομιλητές/τριες να προτείνουν δράσεις για την επίλυσή του.

 

Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: Α2+
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Ειδικά Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

 

 

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

 

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ενέργειες/Δράσεις

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ικανότητες και Ψηφιακές Δεξιότητες
 

Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση:

Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση να:
-να ανταλλάσσουν γνώμες και να συγκρίνουν           ενέργειες          και συμπεριφορές,     καθώς      και     να συμφωνούν ή να διαφωνούν με τους άλλους γύρω από θέματα κοινωνικής δικτύωσης των νέων, χρησιμοποιώντας απλή γλώσσα. (ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ      ΔΙΑΔΡΑΣΗ          1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να εντοπίζουν και να κατανοούν συγκεκριμένες πληροφορίες σε κείμενα που αναφέρονται σε πρακτικά και προβλέψιμα θέματα, όπως οι τρόποι κοινωνικής δικτύωσης των νέων, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται απλή καθημερινή γλώσσα και να παράγουν           σύντομα          απλά πληροφοριακά κείμενα σχετικά με το θέμα.

(ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ          ΛΟΓΟΥ                   2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να συμμετέχουν σε διαδικτυακή συζήτηση ανταλλαγής ιδεών γύρω από θέματα κοινωνικής δικτύωσης των           νέων.           (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να κατανοούν βασικές οδηγίες ορθής χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που περιέχονται           σε           σύντομο ενημερωτικό βίντεο εκπαιδευτικού

1.   Χρησιμοποιούν λεξιλόγιο σχετικό με:

Κατηγορίες κοινωνικών δικτύων και εικονικών κοινοτήτων

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Δραστηριότητες στα κοινωνικά δίκτυα

Συμπεριφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ορθή/εσφαλμένη χρήση των κοινωνικών δικτύων

2.   Χρησιμοποιούν τα παρακάτω γραμματικά στοιχεία:

Βοηθητικά ρήματα: ικανότητας, συμβουλής, απαγόρευσης

Έγκλιση: οριστική, προστακτική

Επιρρήματα: χρονικά, τροπικά, ποσοτικά

Δευτερεύουσες προτάσεις: ειδικές, υποθετικές, αιτιολογικές

3.   Αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσης ψηφιακών εργαλείων για:

Δημιουργία ψηφιακής

1η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες πραγματοποιούν έρευνα παίρνοντας συνέντευξη από συνομηλίκους/-ές τους για να καταγράψουν και να συνοψίσουν τις συνήθειες χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους/τις συμμαθητές/-τριές τους.

2η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες αναλύουν γράφημα το οποίο περιέχει τα ευρήματα δημοσκόπησης σχετικά με την κοινωνική δικτύωση των νέων σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και συνθέτουν σύντομη παρουσίαση με τα βασικά ευρήματα της έρευνας προκειμένου να τη δημοσιεύσουν στη σχολική εφημερίδα.

3η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες θέτουν ερωτήσεις, δίνουν απαντήσεις και ανταλλάσσουν προσωπικές απόψεις σε διαδικτυακή συζήτηση με συνομηλίκους/-ές τους σχετικά με τα πλεονεκτήματα αλλά και τους κινδύνους χρήσης διαφόρων μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

4η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες επεξεργάζονται και κατηγοριοποιούν τις πληροφορίες που περιέχονται σε σύντομο βίντεο σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης των κοινωνικών δικτύων από τους/τις

 

 

 

 

 

οργανισμού.

(ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

αφίσας

Ανάρτηση σε εκπαιδευτική πλατφόρμα

νέους/-ες          με          σκοπό           να δημιουργήσουν σχετική (ψηφιακή) αφίσα για ενημέρωση της σχολικής κοινότητας.

 

Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: Β1
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΑΞΙΔΙΑ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Ειδικά Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

 

 

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

 

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ενέργειες/Δράσεις

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ικανότητες και Ψηφιακές Δεξιότητες
Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση: Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση να:
-να ξεκινούν, να διατηρούν και 1.   Χρησιμοποιούν λεξιλόγιο σχετικό με:

Ταξίδια και μετακινήσεις

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (πλωτά, εναέρια, χερσαία)

Ιδιωτικά μέσα μεταφοράς

Διαμονή και εστίαση

Καιρικές συνθήκες

Μετεωρολογικό δελτίο

Έγγραφα μετακίνησης

Αντικείμενα μετακίνησης

Συνθήκες κυκλοφορίας

Είδη ταξιδίων

Τουριστικούς προορισμούς

2.   Χρησιμοποιούν τα παρακάτω γραμματικά στοιχεία:

Χρόνοι ρημάτων: παρελθοντικοί, μελλοντικοί

Εγκλίσεις: οριστική, προστακτική

Επιρρήματα: χρονικά, τροπικά, τοπικά

Προθέσεις: χρονικές, τοπικές, μέσου ή συνοδείας

Δευτερεύουσες προτάσεις: χρονικές, αιτιολογικές, υποθετικές, τελικές, αναφορικές

3.   Αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσης ψηφιακών εργαλείων για: Δημιουργία

1η δραστηριότητα
να       ολοκληρώνουν         απλές Στο πλαίσιο διαδικτυακής επικοινωνίας,
διαδικτυακές     συνομιλίες     με οι     μαθητές/-τριες     μοιράζονται      με
θέμα τα ταξίδια, αν και μπορεί μαθητές/-τριες        άλλων        σχολείων
να     χρειαστούν     περισσότερο προσωπικές          τους         ταξιδιωτικές
χρόνο ή  να  κάνουν  μεγάλες εμπειρίες          και          αλληλεπιδρούν
παύσεις κατά τη διάρκεια της σχολιάζοντας      τις     αναρτήσεις      των
ζωντανής επικοινωνίας. άλλων.
(ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  – 2η δραστηριότητα
1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ) Στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής σε
-να  συνοψίζουν   γραπτώς   τα σχολείο του εξωτερικού, οι μαθητές/-
κύρια σημεία  προφορικών  ή τριες δημιουργούν  (ψηφιακή)  αφίσα
γραπτών               ενημερωτικών για την παρουσίαση της περιοχής τους
κειμένων           σε           θέματα ή μιας  άλλης  περιοχής  της  πατρίδας
προσωπικού       ενδιαφέροντος, τους      στους/στις      συνομηλίκους/-ές
π.χ.                         ταξιδιωτικούς τους.
προορισμούς, 3η δραστηριότητα
χρησιμοποιώντας                απλές Στο πλαίσιο  συνθετικής  εργασίας,  οι
διατυπώσεις και  τη  βοήθεια μαθητές/-τριες                επεξεργάζονται
ενός λεξικού. ενημερωτικό  κείμενο   με   θέμα   τον
(ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ – αγαπημένο           τους          ταξιδιωτικό
2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ) προορισμό            προκειμένου            να
  δημιουργήσουν σχετικό διαφημιστικό
-να κατανοούν απλά κείμενα με φυλλάδιο.
βασικές πληροφορίες  σχετικά 4η δραστηριότητα
με        κάποιον         ταξιδιωτικό Οι  μαθητές/-τριες   αφηγούνται   πώς
προορισμό. πέρασαν     σε     ένα     πραγματικό     ή
(ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ – φανταστικό ταξίδι ή παρουσιάζουν τον
3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ) σχεδιασμό ενός μελλοντικού ταξιδιού.
-να  αφηγούνται   προσωπικές  
εμπειρίες          σχετικά           με  
επισκέψεις        και         ταξίδια,  
τοποθετώντας τα γεγονότα σε  
χρονολογική σειρά. (ΠΑΡΑΓΩΓΗ  
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ     ΛΟΓΟΥ         4η  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)  

 

 

  ψηφιακής αφίσας/φυλλαδίου  

Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: Β1
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Ειδικά Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

 

 

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

 

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ενέργειες/Δράσεις

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ικανότητες και Ψηφιακές Δεξιότητες
Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση: Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση να:
-να κατανοούν τα κύρια σημεία και τις σημαντικές λεπτομέρειες σε ηχογραφημένα αρχεία σχετικά με την κλιματική αλλαγή, υπό την προϋπόθεση ότι ο εκφερόμενος λόγος είναι απλός και χωρίς ιδιαιτερότητες προφοράς.

(ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να κατανοούν συγκεκριμένες πληροφορίες                            και συμπεράσματα        σε        απλά ενημερωτικά κείμενα σε θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν στη διάθεσή τους χρόνο για να ξαναδιαβάσουν τυχόν δυσνόητα σημεία. (ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να                        ανταλλάσσουν πληροφορίες,        να        θέτουν ερωτήσεις      και      να     δίνουν απαντήσεις, σχολιάζοντας τις απόψεις      των      άλλων      και προτείνοντας         λύσεις        σε περιβαλλοντικά ζητήματα. (ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΑΣΗ 3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να          παράγουν          σαφείς, λεπτομερείς              περιγραφές σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

(ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

1.   Χρησιμοποιούν λεξιλόγιο σχετικό με:

Κλιματική αλλαγή

Αίτια και συνέπειες κλιματικής αλλαγής

Καθημερινή ζωή και κλιματική αλλαγή

Περιβαλλοντικά προβλήματα

Μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων

2.   Χρησιμοποιούν τα παρακάτω γραμματικά στοιχεία:

Χρόνοι ρημάτων: ενεστώτας, απλός μέλλοντας, αόριστος

Ρήματα έκφρασης γνώμης

Ρηματικοί τύποι: απλές χρήσης απαρεμφάτου, μετοχής, γερουνδίου

Υποθετικοί λόγοι πρώτου και δεύτερου είδους

Ερωτηματικές λέξεις και προτάσεις

Εκφράσεις αιτίαςαποτελέσματος

3.   Αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσης ψηφιακών εργαλείων για:

Ερευνητική αξιοποίηση του διαδικτύου

Δημιουργία ψηφιακού φυλλαδίου

1η δραστηριότητα

Στο          πλαίσιο          περιβαλλοντικού προγράμματος, οι μαθητές/-τριες ακούν ηχητικό αρχείο με θέμα την κλιματική αλλαγή και εντοπίζουν τις αιτίες που την προκαλούν, συμπληρώνοντας σχετικό φύλλο εργασίας.

2η δραστηριότητα

Μελετώντας        απλά        ενημερωτικά κείμενα που τους έχουν προταθεί από τον/την εκπαιδευτικό, οι μαθητές/-τριες επιλέγουν πληροφορίες σχετικά με τα αίτια και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής     καθώς     και     προτεινόμενες λύσεις προκειμένου να δημιουργήσουν ένα ενημερωτικό (ψηφιακό) φυλλάδιο. 3η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες κάνουν μια δημοσκόπηση στο σχολείο τους για να διερευνήσουν τις επικρατέστερες απόψεις των συνομηλίκων τους σχετικά με την κλιματική αλλαγή και πιθανούς τρόπους           αντιμετώπισης            του φαινομένου.

4η δραστηριότητα

Στο πλαίσιο εκστρατείας για την ευαισθητοποίηση σε θέματα κλιματικής αλλαγής, οι μαθητές/-τριες συντάσσουν σύντομα ενημερωτικά κείμενα, με σκοπό τη δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου όπου περιγράφουν τις συνέπειες που θα υποστεί ο πλανήτης εάν δε ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ενάντια στην κλιματική αλλαγή.

 

 

 

 

Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: Β1
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
Ειδικά Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

 

 

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

 

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ενέργειες/Δράσεις

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ικανότητες και Ψηφιακές Δεξιότητες
 

Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση:

Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση να:
-να συνθέτουν πληροφορίες από 1.   Χρησιμοποιούν λεξιλόγιο σχετικό με:

Καλλιτεχνικούς κλάδους και γνωρίσματα

Μορφές τέχνης

Έργα τέχνης

Λογοτεχνία

Κινηματογράφο

Μουσική

Θέατρο

Φωτογραφία

Χορό

Ζωγραφική

Γλυπτική

2.   Χρησιμοποιούν τα παρακάτω γραμματικά στοιχεία:

Χρόνοι ρημάτων: παρελθοντικοί

Αντωνυμίες: προσωπικές, αναφορικές, δεικτικές

Επίθετα: κτητικά, δεικτικά, ερωτηματικά

Φωνή: ενεργητική, παθητική

3.   Αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσης ψηφιακών εργαλείων για:

Εξοικείωση με ψηφιακά περιβάλλοντα συνεργασίας

Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη

Δημιουργία ενημερωτικού βίντεο

1η δραστηριότητα
διαφορετικές πηγές και να Μετά         από         περιήγηση          σε
περιγράφουν με συντομία και προτεινόμενες        ιστοσελίδες         με
συνοχή ένα έργο τέχνης, π.χ. περιλήψεις   γνωστών    λογοτεχνικών
υπόθεση λογοτεχνικού έργου. έργων, οι μαθητές/-τριες επιλέγουν το
(ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ και ΠΑΡΑΓΩΓΗ έργο που προτιμούν και γράφουν μια
ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1η περιγραφή  (υπόθεση,   συγγραφέας,
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ) πρωταγωνιστές/-στριες,
  συναισθήματα που τους προκαλεί) με
-να συμμετέχουν σε διαδικτυακή σκοπό να  την  παρουσιάσουν  στην
συζήτηση σχετικά με θέματα τέχνης, τάξη.
να περιγράφουν προσωπικές 2η δραστηριότητα
εμπειρίες και συναισθήματα και να Στο  πλαίσιο   συμμετοχής   τους   σε
απαντούν με σχετική λεπτομέρεια διεθνή          μαθητικό          διαγωνισμό
σε σχόλια άλλων, αν και μπορεί φωτογραφίας,       οι      μαθητές/-τριες
κάποιες φορές να αντιμετωπίζουν συμμετέχουν         σε         διαδικτυακή
γλωσσικές δυσκολίες λόγω του συζήτηση      με      τους     υπόλοιπους
περιορισμένου λεξιλογίου που διαγωνιζόμενους,            ανταλλάσσουν
διαθέτουν. απόψεις     και    εξηγούν     τις    πηγές
(ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2η έμπνευσης των έργων τους.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ) 3η δραστηριότητα
-να μεταφέρουν στην ξένη γλώσσα Στο      πλαίσιο      ενός      ευρωπαϊκού
ειδικές πληροφορίες σχετικά με μια προγράμματος με θέμα τη μουσική, οι
μορφή τέχνης που περιέχονται σε μαθητές/-τριες              επεξεργάζονται
απλά ενημερωτικά κείμενα (π.χ. βιογραφίες        διάσημων        Ελλήνων
φυλλάδια, σημειώματα, γράμματα, συνθετών και δημιουργούν ένα βίντεο
ηλεκτρονικά μηνύματα) στην στην          ξένη         γλώσσα          όπου
ελληνική γλώσσα. παρουσιάζουν με διαδραστικό τρόπο
(ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3η τα βασικά σημεία της καλλιτεχνικής
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ) πορείας  των   συνθετών,   ώστε   να
-να παρουσιάζουν πληροφορίες και ενημερώσουν τους/τις μαθητές/-τριες
να διατυπώνουν την άποψή τους άλλων χωρών.
σχετικά με θέματα τέχνης, 4η δραστηριότητα  Στο  πλαίσιο  της
τονίζοντας τα σημεία που θεωρούν διαθεματικής  διδασκαλίας   και   σε
σημαντικά. συνεργασία με εκπαιδευτικούς άλλων
(ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ – γνωστικών αντικειμένων (λογοτεχνίας,
4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ) μουσικής,          καλλιτεχνικών),          οι
  μαθητές/-τριες            σε            ομάδες
  παρουσιάζουν,       με      τη      βοήθεια
  εννοιολογικού  χάρτη,   πληροφορίες
  σχετικά με θεατρικές παραστάσεις.

 

Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ

 

 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: Β2
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΛΙΣΕΙΣ, ΤΑΛΕΝΤΑ, ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ
Ειδικά Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

 

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ενέργειες/Δράσεις Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ικανότητες και

Ψηφιακές Δεξιότητες

Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση: Οι μαθητές/-τριες είναι σε

θέση να:

-να            παρουσιάζουν             με λεπτομέρεια τις απόψεις τους σε μια συζήτηση σχετικά με τις κλίσεις,     τα    ταλέντα    και     τις φιλοδοξίες των νέων, παρέχοντας συναφείς                         εξηγήσεις, επιχειρήματα και σχόλια. (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να παράγουν σαφείς λεπτομερείς γραπτές περιγραφές σχετικά με τις κλίσεις, τα ταλέντα και τις φιλοδοξίες των νέων.

(ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 2η

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να διατρέχουν εκτενή κείμενα σχετικά με τη ζωή ενός νεαρού ταλαντούχου ατόμου και να εντοπίζουν λεπτομέρειες ως προς την ανάπτυξη του συγκεκριμένου ταλέντου και τις φιλοδοξίες του ατόμου.

(ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 3η

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να κατανοούν βιντεοσκοπημένη ομιλία ενός ταλαντούχου ατόμου στην          οποία          εκφράζονται προσωπικές απόψεις σχετικά με τις κλίσεις και τις φιλοδοξίες του. (ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ            ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

1.   Χρησιμοποιούν λεξιλόγιο σχετικό με:

Κλίσεις και ταλέντα (ορισμός, χαρακτηριστικά)

Ανακάλυψη κλίσεων και ταλέντων

Καλλιέργεια κλίσεων και ταλέντων

Ενέργειες και δράσεις χαρισματικών παιδιών

Παράγοντες καλλιέργειας κλίσεων

Δυσκολίες στην καλλιέργεια κλίσεων και ταλέντων

Μελλοντικές φιλοδοξίες

Κλίσεις και επιλογή επαγγέλματος

2.   Χρησιμοποιούν τα παρακάτω γραμματικά στοιχεία:

Ουσιαστικά: κύρια, κοινά, καταλήξεις

Επίθετα: καταλήξεις, σύνθετα επίθετα

Χρόνοι ρημάτων: παροντικοί, μελλοντικοί

Βοηθητικά ρήματα που εκφράζουν ικανότητα

Ρήματα που εκφράζουν προτίμηση/επιθυμία

Σύνδεσμοι: χρονικοί, αιτιολογικοί, σκοπού

Ρήματα και τυποποιημένες φράσεις διατύπωσης προσωπικής άποψης (θεωρώ, νομίζω, κατά την άποψή μου κ.λπ..)

Εκφράσεις επιθυμίας, ισχυρής θέλησης και ευχών

1η δραστηριότητα

Στο πλαίσιο συμμετοχής σε όμιλο κινηματογράφου, οι μαθητές/-τριες σε ρόλο τηλεκριτικών, σχολιάζουν σε ομάδες                          αποσπάσματα κινηματογραφικών ταινιών σχετικά με τις κλίσεις των νέων και τα κοινωνικά           στερεότυπα          και παρουσιάζουν τα συμπεράσματά τους στο σύνολο της τάξης.

2η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες σε ομάδες αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο με σκοπό να δημιουργήσουν μία (ψηφιακή) παρουσίαση για ένα ταλαντούχο παιδί και να την παρουσιάσουν στο σύνολο της τάξης. Αναρτούν την παρουσίαση στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του μαθήματος και αξιολογούν, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, τις παρουσιάσεις των άλλων ομάδων.

3η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες επεξεργάζονται (έντυπο/ηλεκτρονικό) άρθρο σχετικά με τη ζωή ενός ταλαντούχου ατόμου για να δομήσουν μία (ψηφιακή) χρονογραμμή και συμμετέχουν σε ψηφοφορία ανάδειξης του ατόμου που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη εντύπωση με τα επιτεύγματά του. Οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία αναλυτικού άρθρου σε μορφή βιογραφίας για την ξενόγλωσση ενότητα της σχολικής (ψηφιακής) εφημερίδας.

4η δραστηριότητα

Στο πλαίσιο προετοιμασίας για τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό δημόσιας  αντιπαράθεσης  με  θέμα

«Δυνατότητες και δυσκολίες στην καλλιέργεια προσωπικών κλίσεων», οι      μαθητές/-τριες      ερμηνεύουν

 

 

 

 

 

  3.   Αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσης ψηφιακών εργαλείων για:

Επιλεκτική αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο

Δημιουργία ψηφιακής παρουσίασης

Δημιουργία ψηφιακής χρονογραμμής

Ανάρτηση σε εκπαιδευτική πλατφόρμα

οπτικοακουστικό αρχείο με θέμα τις διαφορετικές δυνατότητες και πολλαπλές κλίσεις των παιδιών και εντοπίζουν                     συγκεκριμένα επιχειρήματα σχετικά με την καλλιέργεια κλίσεων και επίτευξη στόχων για να απαντήσουν σε ανοικτού          τύπου         ερωτήσεις κατανόησης προφορικού λόγου.

 

Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: Β2
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ειδικά Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

 

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ενέργειες/Δράσεις Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ικανότητες και

Ψηφιακές Δεξιότητες

Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση: Οι μαθητές/-τριες είναι σε

θέση να:

-να κάνουν μια σαφή, συστηματικά             αναπτυγμένη παρουσίαση ενός «εναλλακτικού σχολείου», εξηγώντας τα πλεονεκτήματα           και           τα μειονεκτήματα των διαφορετικών τύπων σχολείων και ενισχύοντας τα σημαντικά σημεία με σχετικές λεπτομέρειες.

(ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

-1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να κατανοούν τις πληροφορίες ηχογραφημένης        παρουσίασης σχετικά με έναν συγκεκριμένο τύπο εναλλακτικού σχολείου και να προσδιορίζουν τις απόψεις και τις στάσεις των ομιλητών/-τριών για      τη      σύνθεση       σχετικού πληροφοριακού κειμένου. (ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ           ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ και ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να επεξεργάζονται πληροφορίες, ιδέες, απόψεις και λεπτομέρειες που περιέχονται σε ένα εξειδικευμένο κείμενο σχετικά με τον ρόλο της αυτονομίας και της δημιουργικότητας                    στην

1.   Χρησιμοποιούν λεξιλόγιο σχετικό με:

Εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης

Τρόπους διδασκαλίας, σχολές, μαθήματα

Διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα

Διαφορετικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης

Υπηρεσίες εκπαίδευσης

Συναισθηματικές καταστάσεις και εκπαίδευση

Εμπειρίες διδασκαλίας και μάθησης

Σχολείο, μαθήματα, εξετάσεις, σπουδές, τίτλοι

2.   Χρησιμοποιούν τα παρακάτω γραμματικά στοιχεία:

Χρόνοι ρημάτων: παροντικοί, μελλοντικοί

Δευτερεύουσες προτάσεις: χρονικές,

1η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες, με τη βοήθεια (ψηφιακής) αφίσας, παρουσιάζουν προφορικά στην τάξη την πρότασή τους σχετικά με τη δημιουργία ενός εναλλακτικού σχολείου στην περιοχή τους, συγκρίνουν τις διαφορετικές προτάσεις και επιλέγουν, με δημοκρατικές διαδικασίες, την ιδανικότερη πρόταση.

2η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες επεξεργάζονται τις σκέψεις και τις ιδέες που περιέχονται σε ηχογραφημένη παρουσίαση σχετικά με το μοντέλο εκπαίδευσης   Ρέτζιο   Εμίλια,   ένα

«δημοκρατικό» μοντέλο σχολείου το οποίο υποστηρίζει την ελευθερία και αυτονομία του παιδιού θέτοντας τον/την εκπαιδευτικό σε ρόλο συνεργάτη/-ιδας. Στη συνέχεια συντάσσουν γραπτή αναφορά, στην οποία διατυπώνουν τις απόψεις τους αναπτύσσοντας επιχειρήματα σχετικά με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του      συγκεκριμένου      μοντέλου

 

 

 

 

 

εκπαίδευση.

(ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να παράγουν σαφές λεπτομερές κείμενο         με         θέμα         τα πλεονεκτήματα           και           τα μειονεκτήματα     της  ψηφιακής εκπαίδευσης, συνθέτοντας και αξιολογώντας πληροφορίες και επιχειρήματα με βάση και τις προσωπικές τους εμπειρίες. (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

υποθετικές

Αντωνυμίες: αναφορικές, αόριστες, δεικτικές

Επίθετα: περιγραφικά, δεικτικά, αριθμητικά

Παραθετικά επίθετα: συγκριτικός και υπερθετικός βαθμός

Βοηθητικά ρήματα: πιθανότητας, ικανότητας, υποχρέωσης, απαγόρευσης

Επιρρήματα: χρονικά, τροπικά, συχνότητας

3.   Αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσης ψηφιακών εργαλείων για:

Δημιουργία ψηφιακής αφίσας

Δημιουργία πολυτροπικού κειμένου

εκπαίδευσης.

3η δραστηριότητα

Στο πλαίσιο συμμετοχής σε διαγωνισμό ρητορικής και επιχειρηματολογίας, οι μαθητές/τριες επεξεργάζονται αυθεντικό γραπτό κείμενο με θέμα την αυτονομία στην εκπαίδευση προκειμένου να δημιουργήσουν έναν δικό τους γραφικό οργανωτή των                απόψεων                που περιλαμβάνονται στο κείμενο, συνδυάζοντας κριτική σκέψη και δημιουργική έκφραση.

4η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες συντάσσουν (πολυτροπικό) κείμενο για τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής διδασκαλίας,             αναπτύσσοντας επιχειρήματα προκειμένου να πείσουν τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου τους για τη χρησιμότητα των ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων.

 

Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: Β2
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Ειδικά Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

 

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ενέργειες/Δράσεις Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ικανότητες και

Ψηφιακές Δεξιότητες

Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση: Οι μαθητές/-τριες είναι σε

θέση να:

-να         κατανοούν         και         να επεξεργάζονται          πληροφορίες, ιδέες        και        απόψεις        από εξειδικευμένες πηγές σχετικά με ασυνήθιστα επαγγέλματα. (ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να συμμετέχουν σε μια συζήτηση μεταξύ συνομηλίκων, εξηγώντας γιατί επέλεξαν κάποιο ασυνήθιστο επάγγελμα,             διατυπώνοντας υποθέσεις και αξιολογώντας τις προτάσεις των άλλων. (ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ     ΔΙΑΔΡΑΣΗ         2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να κατανοούν αυθεντικό προφορικό λόγο σχετικά με ασυνήθιστα επαγγέλματα και να προσδιορίζουν     τις     επιμέρους

πληροφορίες     καθώς     και     τις

1.   Χρησιμοποιούν λεξιλόγιο σχετικό με:

Ασυνήθιστα επαγγέλματα

Χώρους και συνθήκες εργασίας

Χαρακτηριστικά προσωπικότητας και εργασία

Συναισθήματα και εργασία

Δυσκολίες και προκλήσεις στον χώρο εργασίας

Επαγγελματική εξέλιξη

2.   Χρησιμοποιούν              τα παρακάτω γραμματικά στοιχεία:

Ουσιαστικά: κύρια, κοινά, αριθμός,

1η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες επιλέγουν ένα ασυνήθιστο                       επάγγελμα, συγκεντρώνουν πληροφορίες γι’ αυτό από (έντυπες/ηλεκτρονικές) πηγές και κρατούν σημειώσεις προκειμένου να πείσουν τους γονείς τους για την επιλογή τους να ακολουθήσουν μελλοντικά το συγκεκριμένο επάγγελμα.

2η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες παρουσιάζουν στην ολομέλεια της τάξης την πρότασή τους για το πιο ασυνήθιστο επάγγελμα, συζητούν μεταξύ τους και αξιολογούν τις διαφορετικές προτάσεις και στο τέλος ψηφίζουν (ηλεκτρονικά) την πιο ενδιαφέρουσα πρόταση.

3η δραστηριότητα

 

 

 

 

 

απόψεις       και       στάσεις       των ομιλητών/-τριών.

(ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να παράγουν γραπτό κείμενο σχετικά με τα θετικά και τα αρνητικά                  χαρακτηριστικά ασυνήθιστων           επαγγελμάτων, αναπτύσσοντας επιχειρηματολογία                                                       με συστηματικό τρόπο, μέσω της κατάλληλης                 επισήμανσης σημαντικών σημείων και σχετικών βοηθητικών λεπτομερειών. (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

καταλήξεις

Χρόνοι ρημάτων: παροντικοί, μελλοντικοί

Αντωνυμίες: προσωπικές, αναφορικές, αόριστες

Δευτερεύουσες προτάσεις: χρονικές, αναφορικές, αιτιολογικές, υποθετικές

Επίθετα: ποσοτικά, δεικτικά, κτητικά, ερωτηματικά

Παραθετικά επίθετα: συγκριτικός και υπερθετικός βαθμός

Συγκριτικές φράσεις (τόσο…όσο, εκτός από…και)

Βοηθητικά ρήματα: πιθανότητας, ικανότητας, έγκρισης, συμβουλής, προτροπής, απαγόρευσης

Ρήματα που εκφράζουν προτίμηση ή επιθυμία

3.   Αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσης ψηφιακών εργαλείων για:

Ερευνητική αξιοποίηση του διαδικτύου

Συμμετοχή σε ηλεκτρονική ψηφοφορία

Ανάρτηση σε εκπαιδευτική

πλατφόρμα

Στο πλαίσιο προετοιμασίας για συμμετοχή σε διαγωνισμό δημόσιας αντιπαράθεσης με θέμα

«Επιλογή                     επαγγέλματος: προοπτικές και προκλήσεις», οι μαθητές/-τριες παρακολουθούν βίντεο με πληροφορίες για ασυνήθιστα επαγγέλματα και απαντούν σε κλειστού και ανοικτού τύπου ερωτήσεις κατανόησης προφορικού λόγου σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των επαγγελμάτων.

4η δραστηριότητα

Σε συνέχεια ενημερωτικών συναντήσεων με διάφορους επαγγελματίες στο πλαίσιο του σχολικού                   επαγγελματικού προσανατολισμού, οι μαθητές/τριες σε ρόλο δημοσιογράφου συντάσσουν γραπτή αναφορά με τα θετικά    και    αρνητικά    στοιχεία

«συνηθισμένων»                            και

«ασυνήθιστων» επαγγελμάτων για δημοσίευση στην ξενόγλωσση ενότητα της (ηλεκτρονικής) σχολικής           εφημερίδας           και ενημέρωση           της           σχολικής κοινότητας.

Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: Β2
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Ειδικά Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

 

 

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ενέργειες/Δράσεις Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ικανότητες και

Ψηφιακές Δεξιότητες

Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση: Οι μαθητές/-τριες είναι σε

θέση να:

-να           κάνουν            ξεκάθαρες συστηματικά             αναπτυγμένες γραπτές          περιγραφές,          να εκφράζουν απόψεις και να αναπτύσσουν            επιχειρήματα σχετικά με τα δικαιώματα των 1.   Χρησιμοποιούν λεξιλόγιο σχετικό με:

Δικαιώματα των ζώων

Ζώα και ζωολογικούς κήπους

Εμπόριο ζώων

1η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες σε ρόλο μελών φιλοζωικής οργάνωσης, κατόπιν επιλογής, συγκέντρωσης και επεξεργασίας πληροφοριών από διαφορετικές

 

 

 

 

 

ζώων.

(ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1η

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να           δίνουν            αναλυτικές πληροφορίες     σχετικά      με     τα δικαιώματα           των           ζώων, συνθέτοντας και αξιολογώντας λεπτομέρειες και επιχειρήματα από διαφορετικές πηγές. (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να κατανοούν, προσαρμόζοντας τον τρόπο και την ταχύτητα της ανάγνωσης,      διαφορετικά     είδη κειμένων        σχετικά        με       τα δικαιώματα των ζώων. (ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να κατανοούν και να αξιολογούν τα         κύρια         σημεία         των επιχειρημάτων                           που αναπτύσσονται σε προφορικές συζητήσεις        με       θέμα        τα δικαιώματα των ζώων. (ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ            ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

 Κατοικίδια

Πειραματόζωα

Ευημερία των ζώων

Μεταχείριση των ζώων

Είδη ζώων υπό εξαφάνιση

Προστασία των ζώων

2.   Χρησιμοποιούν τα παρακάτω γραμματικά στοιχεία:

Χρόνοι ρημάτων: παροντικοί, παρελθοντικοί

Δευτερεύουσες προτάσεις: αιτιολογικές, τελικές, συμπερασματικές

Αντωνυμίες: δεικτικές, ερωτηματικές, επιμεριστικές

Επίθετα: απόλυτα και τακτικά αριθμητικά, περιγραφικά, ποσοτικά, δεικτικά, ερωτηματικά

Βοηθητικά ρήματα: βεβαιότητας, οδηγίας, εντολής, απαγόρευσης, υποχρέωσης

Επιρρήματα: τοπικά, τροπικά, ποσοτικά, ερωτηματικά

Προθέσεις: τόπου, τρόπου, αιτίας, υπόθεσης

3.   Αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσης ψηφιακών εργαλείων για:

Ερευνητική αξιοποίηση του διαδικτύου

Δημιουργία ψηφιακού

φυλλαδίου

(έντυπες/ηλεκτρονικές)           πηγές, δημιουργούν ένα (ψηφιακό) ενημερωτικό φυλλάδιο για την προστασία των ζώων.

2η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες σε ρόλο μελών φιλοζωικής οργάνωσης εργάζονται σε            ομάδες            για            να πραγματοποιήσουν μια προφορική παρουσίαση με θέμα τα δικαιώματα και τις δράσεις προστασίας των ζώων, προκειμένου να πείσουν τους/τις συμμαθητές/τριές τους να συμμετέχουν ως εθελοντές/-ντριες                         στη συγκεκριμένη οργάνωση.

3η δραστηριότητα

Στο πλαίσιο προετοιμασίας τους για εκπόνηση συνθετικής εργασίας σχετικά με τις αναγκαίες ενέργειες και δράσεις για την προστασία των ζώων,            οι           μαθητές/-τριες επεξεργάζονται          πληροφοριακό άρθρο για τα δικαιώματα των ζώων και απαντούν σε κλειστού και ανοικτού τύπου ερωτήσεις κατανόησης γραπτού λόγου.

4η δραστηριότητα

Στο πλαίσιο προετοιμασίας τους για συμμετοχή σε διαγωνισμό δημόσιας αντιπαράθεσης με θέμα

«Προστασία             των            ζώων: διαπιστώσεις και πρωτοβουλίες», οι μαθητές/-τριες επεξεργάζονται οπτικοακουστικό υλικό σχετικά με την ευημερία των ζώων και αντιστοιχίζουν                        φράσεις προκειμένου να δημιουργήσουν ολοκληρωμένες προτάσεις σχετικών επιχειρημάτων με βάση τα κύρια σημεία του προφορικού κειμένου.

 

Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: Β2
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ειδικά Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

 

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ενέργειες/Δράσεις Ενδεικτικές Επικοινωνιακές

Γλωσσικές Ικανότητες και Ψηφιακές Δεξιότητες

Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση: Οι μαθητές/-τριες είναι σε

θέση να:

 

 

 

 

 

-να εκφράζουν συναισθήματα και αντιδράσεις δίνοντας με σαφή, ολοκληρωμένο         τρόπο        την προσωπική τους ερμηνεία σε εικόνες κειμένου με θέμα τα δικαιώματα των παιδιών και να αιτιολογούν τις απόψεις τους χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες πληροφορίες από το κείμενο. (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ και ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να κάνουν σαφείς, λεπτομερείς περιγραφές πραγματικών ή φανταστικών γεγονότων και εμπειριών ακολουθώντας τις συμβάσεις του συγκεκριμένου κειμενικού είδους.

(ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 2η

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να παρακολουθούν σαφώς δομημένη διάλεξη με πολύπλοκα επιχειρήματα σχετικά με τις δράσεις εθνικών και διεθνών οργανισμών για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. (ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ           ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να     συμμετέχουν    ενεργά     σε προσομοίωση       συζήτησης       με άτομα         από         διαφορετικά περιβάλλοντα            προέλευσης, εκφράζοντας τις προσωπικές τους απόψεις,      συναισθήματα       και αντιδράσεις     σχετικά     με     την καθημερινότητα των παιδιών σε διαφορετικά μέρη του πλανήτη. (ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ     ΔΙΑΔΡΑΣΗ        4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

1.   Χρησιμοποιούν λεξιλόγιο σχετικό με:

Ανθρώπινα δικαιώματα

Κατηγορίες ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Δικαιώματα των παιδιών

Διεθνή Σύμβαση Δικαιωμάτων των Παιδιών

Παραβίαση δικαιωμάτων των παιδιών

Προστασία δικαιωμάτων των παιδιών

Δίκτυα και οργανώσεις προστασίας παιδιών

2.   Χρησιμοποιούν τα παρακάτω γραμματικά στοιχεία:

Χρόνοι ρημάτων: παροντικοί, παρελθοντικοί, μελλοντικοί

Δευτερεύουσες προτάσεις: αναφορικές, υποθετικές, αιτιολογικές, συμπερασματικές

Αντωνυμίες: προσωπικές, αυτοπαθείς, αόριστες

Επίθετα: αριθμητικά, περιγραφικά, ποσοτικά, δεικτικά

Επιρρήματα: χρονικά, τροπικά, τοπικά, ποσοτικά

Ευθύς και πλάγιος λόγος: παρόν και παρελθόν

3.   Αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσης ψηφιακών εργαλείων για:

Ερευνητική αξιοποίηση του διαδικτύου

Δημιουργία ψηφιακής ιστορίας

Ανάρτηση υλικού στο διαδίκτυο

1η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες αναγνωρίζουν, περιγράφουν και αναλύουν τα μηνύματα που εκφράζονται μέσω των εικόνων ενός κειμένου, κάνουν υποθέσεις για το νοηματικό περιεχόμενο του κειμένου σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών και παρουσιάζουν τις υποθέσεις τους στο σύνολο της τάξης, αιτιολογώντας με κατάλληλα επιχειρήματα τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις τους.

2η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες οργανώνουν και αναπτύσσουν σε γραπτό λόγο την πραγματική ή φανταστική ιστορία της ζωής ενός παιδιού με έμφαση στις δυσκολίες που αντιμετώπισε, υποστηρίζοντας τα κύρια σημεία με παραδείγματα και συναφείς λεπτομέρειες. Στη συνέχεια μετατρέπουν την ιστορία σε ψηφιακή μορφή και την αναρτούν σε σχετική ιστοσελίδα για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών.

3η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες επεξεργάζονται πληροφορίες ως μέλη ακροατηρίου σε διάλεξη για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και εντοπίζουν λεπτές νοηματικές διαφορές και συγκεκριμένες λεπτομέρειες              για               να συμπληρώσουν σε φύλλο εργασίας τα κενά προτάσεων με κατάλληλες λέξεις/φράσεις, σύμφωνα με το περιεχόμενο της διάλεξης.

4η δραστηριότητα

Οι                               μαθητές/-τριες,

χρησιμοποιώντας την τεχνική των Έξι Καπέλων Σκέψης (Six Thinking Hats), αλληλεπιδρούν προφορικά με δημιουργικό τρόπο για να καταγράψουν γεγονότα και συναισθήματα που περιέχονται σε βίντεο μικρού μήκους με θέμα τη σκληρή καθημερινότητα παιδιών σε διάφορα μέρη του πλανήτη και να ερμηνεύσουν              συγκεκριμένες πληροφορίες από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

 

Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: Β2
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ
Ειδικά Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

 

 

 

 

 

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ενέργειες/Δράσεις Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ικανότητες και

Ψηφιακές Δεξιότητες

 

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση: Οι μαθητές/-τριες είναι σε

θέση να:

-να ανταλλάσσουν, να ελέγχουν και να επιβεβαιώνουν πληροφορίες που περιέχονται σε κείμενο με θέμα την εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας και να δίνουν ανατροφοδότηση σε δηλώσεις και συμπεράσματα των άλλων                συνομιλητών/-τριών, συμβάλλοντας στην εξέλιξη της συζήτησης.

(ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ      ΔΙΑΔΡΑΣΗ           1η

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να κατανοούν ένα ηχογραφημένο απόσπασμα με θέμα την επικοινωνία μέσω διαδικτύου και να αναγνωρίζουν τις πιο σημαντικές απόψεις και στάσεις των ομιλητών/τριών.

(ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να διατρέχουν παράλληλα γραπτά κείμενα και να προσδιορίζουν τη συνάφεια μεταξύ συγκεκριμένων ενοτήτων.

(ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 3η

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να συνθέτουν επιχειρηματολογικό κείμενο αναφορικά με τις σύγχρονες μορφές επικοινωνίας, στο οποίο εκφράζουν συναισθήματα και απόψεις με βάση προσωπικά γεγονότα,            εμπειρίες            και προβληματισμούς.

(ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ  ΛΟΓΟΥ   4η

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

1.   Χρησιμοποιούν λεξιλόγιο σχετικό με:

Είδη και κατηγορίες μέσων επικοινωνίας

Ιστορική εξέλιξη μέσων επικοινωνίας

Μορφές τεχνολογίας της επικοινωνίας

Επικοινωνία μέσω διαδικτύου

Μέσα επικοινωνίας και τεχνολογικά επιτεύγματα

Παγκοσμιοποίηση και μέσα επικοινωνίας

Μέσα επικοινωνίας και καθημερινή ζωή

Μέσα επικοινωνίας και ιδιωτική ζωή

Μέσα επικοινωνίας και συστήματα εξουσίας

Συμπεριφορές στο διαδίκτυο/στα κοινωνικά δίκτυα

2.   Χρησιμοποιούν τα παρακάτω γραμματικά στοιχεία:

Δευτερεύουσες προτάσεις: υποθετικές, αιτιολογικές, εναντιωματικές

Αντωνυμίες: προσωπικές, αυτοπαθείς, ερωτηματικές

Βοηθητικά ρήματα: συμβουλής, οδηγίας, πιθανότητας, βεβαιότητας, συμβουλής, απαγόρευσης, υποχρέωσης

Επιρρήματα: τοπικά, τροπικά, ποσοτικά

Επιφωνηματικές προτάσεις: καταφατικές, αρνητικές, ερωτηματικές

Εγκλίσεις: Προστακτική

3.      Αναπτύσσουν δεξιότητες

1η δραστηριότητα

Στο πλαίσιο ελεύθερης συζήτησης στην τάξη, οι μαθητές/-τριες εκφράζουν τις απόψεις τους σχετικά με τις διαφορετικές μορφές επικοινωνίας που χρησιμοποιούν, σχολιάζουν τις επιλογές των συνομιλητών/-τριών τους και επιλέγουν τον πιο λειτουργικό τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας για τις ομαδικές σχολικές εργασίες.

2η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες επεξεργάζονται σκέψεις και ιδέες από ηχητικό απόσπασμα που αναφέρεται στο θέμα της επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για να απαντήσουν σε κλειστού τύπου ερωτήσεις κατανόησης προφορικού λόγου σχετικά με τις συνέπειες διαρροής προσωπικών δεδομένων.

3η δραστηριότητα

Στο πλαίσιο συνθετικής εργασίας με θέμα τις διαφορετικές μορφές επικοινωνίας οι μαθητές/-τριες επεξεργάζονται                      αυθεντικά (ηλεκτρονικά/έντυπα) κείμενα που αναφέρονται στην εξέλιξη των τρόπων επικοινωνίας με τη βοήθεια της τεχνολογίας           και           εντοπίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες και λεπτομέρειες για να δημιουργήσουν μία (ψηφιακή) χρονογραμμή πάνω στο θέμα.

4η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες συντάσσουν γράμμα σε φιλικό τους πρόσωπο που δε χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προσπαθούν με επιχειρήματα και παραδείγματα να πείσουν τον/την αποδέκτη/-κτρια να χρησιμοποιήσει σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας.

 

 

 

 

 

  χρήσης ψηφιακών εργαλείων για:

Ερευνητική αξιοποίηση του διαδικτύου

Δημιουργία ψηφιακής

χρονογραμμής

 

 

Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: B2+
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ
Ειδικά Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

 

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ενέργειες/Δράσεις Ενδεικτικές Επικοινωνιακές

Γλωσσικές Ικανότητες και Ψηφιακές Δεξιότητες

Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση: Οι μαθητές/-τριες είναι σε

θέση να:

-να διατρέχουν εκτενή κείμενα σχετικά με τις επισκέψεις και τις ανταλλαγές      με      σκοπό       να εντοπίσουν               και               να συγκεντρώσουν          λεπτομερείς πληροφορίες από διαφορετικά σημεία κάθε κειμένου. (ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να κάνουν σαφείς αναλυτικές περιγραφές      πραγματικών       ή φανταστικών       γεγονότων       και εμπειριών     που     αφορούν     τις επισκέψεις και τις ανταλλαγές, διατυπώνοντας με σαφήνεια τη σχέση μεταξύ των ιδεών. (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να εντοπίζουν τα βασικά σημεία συζητήσεων σε ειδήσεις και προγράμματα σε θέματα επικαιρότητας                         όπου προβάλλονται           επιχειρήματα σχετικά με τις επισκέψεις και τις ανταλλαγές.

(ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ           ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να             δίνουν             σύνθετες πληροφορίες και συμβουλές σε θέματα     που     άπτονται      των προσωπικών ή επαγγελματικών ενδιαφερόντων τους, όπως οι επισκέψεις ή/και οι ανταλλαγές. (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

1.   Χρησιμοποιούν λεξιλόγιο σχετικό με:

Προγράμματα ανταλλαγών και κινητικότητας μαθητών/-τριών/ φοιητών/-τριών/ νέων

Πολιτιστικές ανταλλαγές και αδελφοποιήσεις

Κινητικότητα: οφέλη και δυσκολίες

Κινητικότητα και κοινωνική ένταξη

Κινητικότητα και μελλοντικές ευκαιρίες

Ανταλλαγή κατοικιών: θετικά και αρνητικά

2.   Χρησιμοποιούν τα παρακάτω γραμματικά στοιχεία:

Χρόνοι ρημάτων: παροντικοί, παρελθοντικοί, μελλοντικοί

Δευτερεύουσες προτάσεις: υποθετικές, αιτιολογικές, τελικές

Αντωνυμίες: προσωπικές, αναφορικές, ερωτηματικές

Επίθετα: περιγραφικά, δεικτικά, κτητικά, ερωτηματικά

Βοηθητικά ρήματα:

πιθανότητας,

1η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες επεξεργάζονται άρθρα σχετικά με τις εμπειρίες συμμετεχόντων στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών/τριών ή φοιτητών/-τριών Erasmus+, ταξινομούν τις γνώσεις τους σε πίνακα της μορφής «Τι γνωρίζω-Τι θέλω να μάθω-Τι έμαθα» και παρουσιάζουν τις απόψεις τους στο σύνολο της τάξης.

2η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες σε ομάδες συνθέτουν την περίληψη και τους διαλόγους μίας φανταστικής ιστορίας ανταλλαγής κατοικιών, δημιουργούν το δικό τους ηλεκτρονικό              κόμικ             και διαμοιράζουν τον σύνδεσμό τους στον ψηφιακό τοίχο της ηλεκτρονικής τους τάξης.

3η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες παρακολουθούν μία βιντεοσκοπημένη συνέντευξη με θέμα τη συμμετοχή νέων στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ και επιλέγουν από λίστα που τους δίδεται σε φύλλο εργασίας τα βασικά                σημεία               που παρουσιάζονται στο βίντεο.

4η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες παρουσιάζουν προφορικά στο σύνολο της τάξης την άποψή τους με τη μορφή συμβουλών σχετικά με τις θετικές και αρνητικές εμπειρίες από εκπαιδευτική επίσκεψη/ανταλλαγή

 

Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ

 

 

 

    βεβαιότητας, ικανότητας, συμβουλής, απαγόρευσης

Επιρρήματα: χρονικά, τροπικά, ποσοτικά

Χρήση και χρόνοι απαρεμφάτου

Χρήση και χρόνοι γερουνδίου

3.   Αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσης ψηφιακών εργαλείων για:

Ερευνητική αξιοποίηση του διαδικτύου

Δημιουργία ψηφιακού κόμικ

Ανάρτηση στον ψηφιακό τοίχο της τάξης

Ανάρτηση σε εκπαιδευτική

πλατφόρμα

στο     εξωτερικό      και      παρέχουν σχετικές λεπτομέρειες.  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: Β2+
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΥΓΕΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Ειδικά Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

 

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ενέργειες/Δράσεις Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ικανότητες και

Ψηφιακές Δεξιότητες

Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση: Οι μαθητές/-τριες είναι σε

θέση να:

-να συμμετέχουν ενεργά σε συζήτηση με οικεία πρόσωπα σχετικά με εναλλακτικές μορφές θεραπείας, παρουσιάζοντας με σαφήνεια τις απόψεις τους, διατυπώνοντας υποθέσεις και αξιολογώντας τις προτάσεις των συνομιλητών/-τριών.

(ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ       ΔΙΑΔΡΑΣΗ           1η

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να κρατούν λεπτομερείς σημειώσεις κατά     την    παρακολούθηση     ενός βίντεο     που     εξηγεί     τα     στάδια παρασκευής και τα οφέλη μιας σπιτικής θεραπευτικής συνταγής. (ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να        κατανοούν        μακροσκελείς σύνθετες γραπτές οδηγίες σχετικά με τα βότανα και τα «σπιτικά γιατροσόφια», συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών   αναφορικά   με   τις

συνθήκες      παρασκευής      και      τις

1.  Χρησιμοποιούν λεξιλόγιο σχετικό με:

Μορφές παραδοσιακής ιατρικής (φάρμακα, ιατρικές πράξεις)

Εναλλακτικές μορφές θεραπείας: ιστορική αναδρομή

Είδη εναλλακτικών μορφών θεραπείας

Εναλλακτικές θεραπείες: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Βότανα και «σπιτικά γιατροσόφια»

Θεραπευτικές ιδιότητες βοτάνων

Ψυχική υγεία και εναλλακτικές θεραπείες

Εναλλακτικές θεραπείες: μύθοι και πραγματικότητα

2.   Χρησιμοποιούν τα

1η δραστηριότητα

Οι       μαθητές/-τριες      σε      ομάδες ανταλλάσσουν προσωπικές εμπειρίες σχετικά με τα «σπιτικά γιατροσόφια», καταγράφουν με τη μορφή σύντομων σημειώσεων τις ιδέες τους και τις παρουσιάζουν στο σύνολο της τάξης. 2η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες παρακολουθούν βίντεο όπου παρουσιάζεται η συνταγή για ένα «σπιτικό γιατροσόφι» και κρατούν σημειώσεις συμπληρώνοντας             (ηλεκτρονικό) διάγραμμα ροής με τα βήματα παρασκευής καθώς και με τα πιθανά οφέλη για την υγεία.

3η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες αντιστοιχίζουν πληροφορίες σχετικές με βότανα και γιατροσόφια με τις θεραπευτικές τους ιδιότητες ή με τους κινδύνους άλογης χρήσης, όπως αυτές παρουσιάζονται σε εκτενή αυθεντικά αποσπάσματα γραπτών κειμένων με στόχο τη

 

 

Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ

 

 

προειδοποιήσεις χρήσης τους, υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να ξαναδιαβάσουν τυχόν δυσνόητες υποενότητες.

(ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 3η

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να συνοψίζουν γραπτώς στην ξένη γλώσσα            πληροφορίες           και επιχειρήματα που περιέχονται σε ένα κείμενο στην ελληνική γλώσσα σχετικά με τα οφέλη και τις θεραπευτικές ιδιότητες ενός τοπικού προϊόντος.

(ΓΡΑΠΤΗ     ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ        4η

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

παρακάτω γραμματικά στοιχεία:

Χρόνοι ρημάτων: παροντικοί, παρελθοντικοί

Δευτερεύουσες προτάσεις: χρονικές, υποθετικές, αιτιολογικές, τελικές

Αντωνυμίες: προσωπικές, αυτοπαθείς, κτητικές, αναφορικές, ερωτηματικές

Επίθετα: περιγραφικά, ποσοτικά, δεικτικά, αόριστα αριθμητικά, ερωτηματικά

Βοηθητικά ρήματα: συμβουλής, οδηγίας, εντολής, απαγόρευσης, υποχρέωσης

Επιρρήματα: χρονικά, τροπικά, ποσοτικά

Παθητική φωνή: παρόν, παρελθόν, μέλλον

3.   Αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσης ψηφιακών εργαλείων για:

Ερευνητική αξιοποίηση του διαδικτύου

Δημιουργία ψηφιακής αφίσας/φυλλαδίου

Δημιουργία ηλεκτρονικού διαγράμματος

Ανάρτηση σε εκπαιδευτική

πλατφόρμα

δημιουργία σχετικού ενημερωτικού (ψηφιακού) φυλλαδίου, το οποίο αναρτούν στην (ψηφιακή) τάξη τους. 4η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες συνεργάζονται για να δημιουργήσουν μια (ψηφιακή) αφίσα στην ξένη γλώσσα σχετικά με τις ιδιότητες και τα οφέλη της μαστίχας Χίου, μεταφέροντας πληροφορίες από ένα πολυτροπικό κείμενο στην ελληνική γλώσσα.

 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: Β2+
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
Ειδικά Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

 

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ενέργειες/Δράσεις Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ικανότητες και

Ψηφιακές Δεξιότητες

Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση: Οι μαθητές/-τριες είναι σε

θέση να:

-να διατρέχουν εκτενές, σύνθετο κείμενο και να εντοπίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες και λεπτομέρειες για τα αίτια και τα αποτελέσματα                          της ελαχιστοποίησης της νομαδικής ζωής στη σημερινή εποχή. 1.   Χρησιμοποιούν λεξιλόγιο σχετικό με:

Κατηγορίες και τύπους νομαδικής ζωής

Χαρακτηριστικά της καθημερινότητας

διαφόρων νομάδων

1η δραστηριότητα

Στο πλαίσιο προετοιμασίας τους για ένα φανταστικό ταξίδι σε ένα διαφορετικό                    περιβάλλον διαβίωσης, οι μαθητές/-τριες σε ομάδες εντοπίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε αυθεντικό κείμενο

 

 

Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ

 

 

(ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να           παράγουν           σαφείς, περιεκτικές,                     σύντομες

περιγραφές              για              να δημιουργήσουν ενημερωτικό φυλλάδιο με εικόνες και πληροφορίες για τη νομαδική ζωή.

(ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 2η

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να παρακολουθούν τα σύνθετα επιχειρήματα σαφώς δομημένης ομιλίας σχετικά με τη νομαδική ζωή     ως     διαφορετικό      τρόπο διαβίωσης και τη φιλοσοφία ζωής    των    νομάδων     και    να εντοπίζουν τα πιο σημαντικά σημεία της ομιλίας. (ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ           ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να συμμετέχουν σε συζήτηση όπου διατυπώνουν με σαφή ολοκληρωμένο τρόπο την προσωπική τους ερμηνεία σε εικόνες με θέμα διαφορετικούς τρόπους                        διαβίωσης, επεκτείνοντας με σχετικά επιχειρήματα τις απόψεις τους και αιτιολογώντας τον λόγο έκφρασης              συγκεκριμένων συναισθημάτων.

(ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ     ΔΙΑΔΡΑΣΗ       4η

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

 Εργασιακή ενασχόληση και οικονομική ζωή των νομάδων

Σχέση νομαδικής ζωής με τις σύγχρονες κοινωνίες

Εξέλιξη της νομαδικής ζωής μέσα στον χρόνο

Πολιτιστική κληρονομιά της νομαδικής ζωής για την ανθρωπότητα

Γλώσσες, συνήθειες, έθιμα νομάδων

2.   Χρησιμοποιούν τα παρακάτω γραμματικά στοιχεία:

Χρόνοι ρημάτων: παροντικοί, μελλοντικοί

Δευτερεύουσες προτάσεις: υποθετικές, αιτιολογικές, τελικές, συμπερασματικές

Αντωνυμίες: αναφορικές, κτητικές, αόριστες, ερωτηματικές, δεικτικές

Επίθετα: περιγραφικά, ποσοτικά, δεικτικά, κτητικά

Βοηθητικά ρήματα: πιθανότητας, βεβαιότητας, ικανότητας, συμβουλής, προτροπής

Επιρρήματα: χρονικά, τροπικά, ποσοτικά

Προθέσεις: χρόνου, τόπου, τρόπου, αιτίας

Φράσεις για μελλοντικά σχέδια

Ρηματικοί τύποι: γερούνδιο

3.   Αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσης ψηφιακών εργαλείων για:

Ερευνητική αξιοποίηση του διαδικτύου

Δημιουργία ψηφιακού ενημερωτικού φυλλαδίου

Ανάρτηση σε

εκπαιδευτική πλατφόρμα

από (διαδικτυακή) εγκυκλοπαίδεια με θέμα τη νομαδική ζωή, κατηγοριοποιούν και αναλύουν τα αίτια και τα αποτελέσματα της ελαχιστοποίησης της νομαδικής ζωής στη σημερινή εποχή και παρουσιάζουν τα συμπεράσματά τους στο σύνολο της τάξης.

2η δραστηριότητα

Στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας σχετικά με τα διαφορετικά                περιβάλλοντα διαβίωσης, οι μαθητές/-τριες σε ρόλο δημοσιογράφων δημιουργούν ένα (ψηφιακό) ενημερωτικό φυλλάδιο με εικόνες και πληροφορίες για τη νομαδική ζωή ως διαφορετικό τρόπο διαβίωσης και το αναρτούν στην ιστοσελίδα του σχολείου τους.

3η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες συμμετέχουν ως μέλη ακροατηρίου σε ομιλία για την επιλογή της νομαδικής ζωής ως διαφορετικού τρόπου διαβίωσης και κάνουν υποθέσεις για τις δικές τους αντιδράσεις εάν ζούσαν σε αντίστοιχο περιβάλλον.

4η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες συνεργάζονται σε δυάδες για να αντιστοιχίσουν εικόνες διαφορετικών τρόπων διαβίωσης με το νοηματικό περιεχόμενο                        συναφών επεξηγήσεων (λεζάντες) και παρουσιάζουν τις επιλογές τους στο σύνολο της τάξης, αιτιολογώντας αυτές με πειστικά επιχειρήματα.

 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: Β2+
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
Ειδικά Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Ενδεικτικές Δραστηριότητες

 

 

Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ

 

 

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ενέργειες/Δράσεις Ενδεικτικές Επικοινωνιακές

Γλωσσικές Ικανότητες και Ψηφιακές Δεξιότητες

 
Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση: Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση να:
-να κάνουν σαφείς, λεπτομερείς περιγραφές, να εκφράζουν απόψεις και να αναπτύσσουν επιχειρήματα, υποστηρίζοντάς τα με σχετικά παραδείγματα, πάνω στο θέμα της προστασίας από τις φυσικές καταστροφές.

(ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 1η

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να παράγουν ενημερωτικά κείμενα με θέμα τις φυσικές καταστροφές, συνθέτοντας και αξιολογώντας πληροφορίες και επιχειρήματα από διάφορες πηγές.

(ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ  ΛΟΓΟΥ   2η

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να διαβάζουν με μεγάλο βαθμό ανεξαρτησίας διαφορετικά είδη κειμένων, προσαρμόζοντας τον τρόπο και την ταχύτητα της ανάγνωσης, και να εντοπίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την προστασία από τις φυσικές καταστροφές.                 (ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ           ΛΟΓΟΥ                   3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να επιλέγουν τα κύρια σημεία από σύνθετες            συζητήσεις             με επιχειρήματα σε οπτικοακουστικό κείμενο με θέμα την προστασία από τις φυσικές καταστροφές. (ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

1.   Χρησιμοποιούν λεξιλόγιο σχετικό με:

Φυσικά φαινόμενα

Φυσικές καταστροφές

Αίτια φυσικών καταστροφών

Επιπτώσεις φυσικών καταστροφών

Μέτρα πρόληψης και προστασίας

Εξοπλισμό προστασίας

Οδηγίες αυτοπροστασίας

Παροχή βοήθειας και εθελοντικές δράσεις

Κλιματική αλλαγή και φυσικές καταστροφές

Τρόπους διαχείρισης φυσικών καταστροφών

2.   Χρησιμοποιούν τα παρακάτω γραμματικά στοιχεία:

Δευτερεύουσες προτάσεις: χρονικές, αιτιολογικές, εναντιωματικές

Αντωνυμίες: προσωπικές, κτητικές, αυτοπαθείς, ερωτηματικές, αναφορικές,

Επίθετα: περιγραφικά, ποσοτικά, δεικτικά

Παραθετικά επίθετα: συγκριτικός και υπερθετικός βαθμός

Βοηθητικά ρήματα: πιθανότητας, υποχρέωσης, απαγόρευσης, συμβουλής

Επιρρήματα: τοπικά, τροπικά, χρονικά, αιτίας

Σύνθετες επιρρηματικές φράσεις με χρονικά, τροπικά, τοπικά και αιτιολογικά επιρρήματα

Ευθύς και πλάγιος λόγος: παρόν, παρελθόν

3.   Αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσης ψηφιακών

εργαλείων για:

1η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες εργάζονται σε δυάδες για να δημιουργήσουν έναν φανταστικό διάλογο ανάμεσα σε έναν πολιτικό μηχανικό και έναν ιδιοκτήτη σπιτιού σχετικά με τα μέτρα προστασίας από τον σεισμό που πρέπει να ληφθούν για το σπίτι. Στη συνέχεια παρουσιάζουν τον διάλογο στο σύνολο της τάξης.

2η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες συνθέτουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απευθύνουν σε έναν/μια φίλο/φίλη τους στο εξωτερικό για να του/της αφηγηθούν τι συνέβη κατά τη διάρκεια και μετά από έναν σεισμό που βίωσαν και να του/της περιγράψουν                                  πόσο

προετοιμασμένοι/-ες ήταν για αυτό το συμβάν.

3η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες ως μέλη μιας εθελοντικής ομάδας επεξεργάζονται (έντυπο/ηλεκτρονικό) πληροφοριακό άρθρο σχετικά με τρόπους βοήθειας στους πληγέντες από φυσικές καταστροφές και αντιστοιχίζουν τους τίτλους που δίνονται με τις παραγράφους του κειμένου για να ετοιμάσουν (ψηφιακή) αφίσα ενημέρωσης της σχολικής κοινότητας σχετικά με τις δράσεις της ομάδας τους.

4η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες επεξεργάζονται οπτικοακουστικό υλικό με οδηγίες συμπεριφοράς σε περίπτωση σεισμού και συμπληρώνουν σε φύλλο εργασίας τα κενά με τις λέξεις που λείπουν σε προτάσεις για να ετοιμάσουν σχετικό φυλλάδιο οδηγιών για τους/τις ξενόγλωσσους/ες μαθητές/-τριες και επισκέπτες/τριες του σχολείου, το οποίο αναρτούν στην ιστοσελίδα του σχολείου τους.

 

 

 

 

 

   Ερευνητική αξιοποίηση του διαδικτύου

Δημιουργία ψηφιακής αφίσας

Σύνθεση ηλεκτρονικού μηνύματος

Ανάρτηση σε εκπαιδευτική πλατφόρμα

 

 

Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: Β2+
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Ειδικά Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

 

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ενέργειες/Δράσεις Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ικανότητες και

Ψηφιακές Δεξιότητες

Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση: Οι μαθητές/-τριες είναι σε

θέση να:

-να κατανοούν κείμενα στα οποία αναλύονται σύγχρονα ζητήματα και εκφράζονται συγκεκριμένες στάσεις ή πεποιθήσεις σχετικά με διαφορετικούς             εκθεσιακούς χώρους και να συντάσσουν γραπτή αναφορά παρουσιάζοντας με σαφήνεια τα κύρια και δευτερεύοντα σημεία του θέματος.

(ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ και ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να μεταφέρουν συνοπτικά στην ξένη γλώσσα τα σημαντικά σημεία σύνθετων κειμένων στην ελληνική γλώσσα σχετικά με τρέχοντα θέματα που αφορούν τους διαφορετικούς                       τύπους εκθεσιακών χώρων.

(ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να κατανοούν τα σημαντικότερα σημεία και να εντοπίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε βιντεοσκοπημένες ομιλίες σχετικά με διαφορετικούς εκθεσιακούς χώρους, όπως μουσεία εικονικής περιήγησης, ψηφιακές συλλογές κ.ά.

(ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ             ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να χρησιμοποιούν κατάλληλο γλωσσικό ύφος για τη σύνθεση ηλεκτρονικού      μηνύματος      με

σκοπό              τη             διαφήμιση

1.   Χρησιμοποιούν λεξιλόγιο σχετικό με:

Τύπους εκθεσιακών χώρων

Κατηγορίες εκθεσιακών χώρων (θεματικοί, υβριδικοί, υπαίθριοι κ.ά.)

Είδη μουσειακών εκθεμάτων

Εκπαιδευτική, κοινωνική και πολιτισμική σημασία των μουσείων

Οικονομικά θέματα μουσείων (χορηγία, δωρεά, εισιτήριο, έξοδα συντήρησης)

Ψηφιακές συλλογές μουσείων

Εκθεσιακούς χώρους και επαγγέλματα

Εκθεσιακούς χώρους του μέλλοντος

2.   Χρησιμοποιούν τα παρακάτω γραμματικά στοιχεία:

Δευτερεύουσες προτάσεις: τελικές, αιτιολογικές, υποθετικές

Αντωνυμίες: αναφορικές, αόριστες, ερωτηματικές

Επίθετα: περιγραφικά, ποσοτικά, δεικτικά,

1η δραστηριότητα

Στο πλαίσιο προτάσεων στο διοικητικό           συμβούλιο          της πόλης/περιοχής τους για τη δημιουργία ενός νέου μουσείου, οι μαθητές/-τριες          σε          δυάδες επεξεργάζονται              διαφορετικά πληροφοριακά άρθρα με θέμα τα μουσεία και τις συλλογές τους και συντάσσουν (έντυπη/ψηφιακή) αναφορά με στόχο να πείσουν τα μέλη του συμβουλίου για την πρότασή τους.

2η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες συμμετέχουν σε προσομοίωση συζήτησης με άτομα από          διαφορετικές           χώρες, μεταφέρουν συνοπτικά στην ξένη γλώσσα τις πιο σημαντικές πληροφορίες από άρθρο στην ελληνική γλώσσα σχετικά με τις συλλογές μουσείων του τόπου τους και συγκρίνουν τις διαφορετικές επιλογές στο πλαίσιο σχεδιασμού μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης.

3η δραστηριότητα

Στο πλαίσιο προετοιμασίας μιας εικονικής συνέντευξης με τον/τη διευθυντή/-ντρια ενός μουσείου, οι μαθητές/-τριες            σε            ρόλο δημοσιογράφων παρακολουθούν βιντεοσκοπημένη              προφορική ομιλία με θέμα τα μουσεία και τις ψηφιακές συλλογές τους και συντάσσουν ανοικτού τύπου ερωτήσεις κατανόησης προφορικού

 

 

 

 

 

συγκεκριμένων              εκθεσιακών χώρων αναφέροντας τα θετικά χαρακτηριστικά του χώρου, τις δυνατότητες πραγματοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τις διάφορες παροχές για τους/τις επισκέπτες/-τριες κ.ά.

(ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 4η

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

κτητικά, ερωτηματικά

Παραθετικά επίθετα: συγκριτικός και υπερθετικός βαθμός

Συγκριτικές φράσεις (τόσο…όσο, εκτός από…και)

Επιρρήματα: τοπικά, τροπικά, ποσοτικά, αιτίας

Προθετικές φράσεις: τόπου, τρόπου, χρόνου

3.   Αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσης ψηφιακών εργαλείων για:

Ερευνητική αξιοποίηση του διαδικτύου

Δημιουργία διαφημιστικού μηνύματος

Δημιουργία ηλεκτρονικού κειμένου

λόγου, τις οποίες θα απαντήσουν οι συμμαθητές/-τριές τους κατά την προσομοίωση της συνέντευξης.

4η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες σε ρόλο διαφημιστών                      συνθέτουν

(ηλεκτρονικό)                διαφημιστικό μήνυμα, στο οποίο παρουσιάζουν σαφή και πειστικά επιχειρήματα για την προσέλκυση επισκεπτών/-τριών σε συγκεκριμένα μουσεία, δίνοντας διευκρινιστικές              λεπτομέρειες σχετικά με τις συλλογές τους.

Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: Β2+
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Ειδικά Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

 

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ενέργειες/Δράσεις Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ικανότητες και

Ψηφιακές Δεξιότητες

Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση: Οι μαθητές/-τριες είναι σε

θέση να:

-να κάνουν γρήγορη ανίχνευση στο νοηματικό περιεχόμενο μεγάλων και σύνθετων κειμένων για              να              εντοπίσουν εξειδικευμένες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τα ανθρώπινα                  δικαιώματα

(ορισμός,              χαρακτηριστικά, ενέργειες προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.λπ.). (ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να συνθέτουν καλά δομημένο κείμενο διατύπωσης προτάσεων σε επίσημο ύφος, στο οποίο χρησιμοποιούν αποτελεσματικά ποικιλία συνδετικών λέξεων προκειμένου να διατυπώνουν με σαφήνεια τις σχέσεις ανάμεσα στις ιδέες.

(ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 2η

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να εντοπίζουν λεπτομέρειες σε σύνθετο αυθεντικό ηχητικό απόσπασμα σχετικά με την

1.   Χρησιμοποιούν λεξιλόγιο σχετικό με:

Ορισμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Κατηγορίες ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Χαρακτηριστικά ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Πολιτική ζωή και πολίτη

Δικαιώματα και υποχρεώσεις

Πολιτικούς θεσμούς και συστήματα διακυβέρνησης

Συστήματα απονομής δικαιοσύνης

Ανθρώπινα δικαιώματα και συστήματα διακυβέρνησης

2.   Χρησιμοποιούν τα παρακάτω γραμματικά στοιχεία:

Δευτερεύουσες

1η δραστηριότητα

Στο πλαίσιο προετοιμασίας τους για μία (εικονική) ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων, οι μαθητές/-τριες επεξεργάζονται γραπτό κείμενο σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα (ορισμός, χαρακτηριστικά κ.ά.)   και συμπληρώνουν τα κενά του κειμένου           με           κατάλληλο εξειδικευμένο λεξιλόγιο που δίνεται σε πίνακα.

2η δραστηριότητα

Σε συνέχεια της προετοιμασίας τους για την (εικονική) ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων, οι μαθητές/-τριες παράγουν δοκίμιο σχετικά με το πρόβλημα της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενισχύοντας τις απόψεις τους με συναφή παραδείγματα και προτείνοντας λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων

 

Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ

 

 

 

παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε απολυταρχικά καθεστώτα,             συσχετίζοντας πληροφορίες και λεπτομέρειες και                     αποσαφηνίζοντας παρανοήσεις και λεπτές διαφορές νοημάτων με βάση τα συμφραζόμενα.

(ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ            ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να κάνουν σαφείς, συστηματικά αναπτυγμένες περιγραφές και παρουσιάσεις μπροστά σε ακροατήριο, επεκτείνοντας και υποστηρίζοντας τις ιδέες τους με βοηθητικά           στοιχεία          και παραδείγματα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

(ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

προτάσεις: χρονικές, αιτιολογικές, συμπερασματικές

Δευτερεύουσες αναφορικές: είδη αναφορικών σε σχέση με τη λέξη αναφοράς

Αντωνυμίες: προσωπικές, αυτοπαθείς, αναφορικές, αόριστες, ερωτηματικές

Επίθετα: περιγραφικά, ποσοτικά, δεικτικά, απόλυτα, τακτικά και αόριστα αριθμητικά

Επιρρήματα: χρονικά, τροπικά, συχνότητας

Επιφωνηματικές προτάσεις (καταφατικές, αρνητικές, ερωτηματικές)

Παθητική φωνή: παρόν, παρελθόν, μέλλον

3.   Αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσης ψηφιακών εργαλείων για:

Ερευνητική αξιοποίηση του διαδικτύου

Δημιουργία ηχητικού μηνύματος

Ανάρτηση σε

εκπαιδευτική πλατφόρμα

Δικαιωμάτων. Στη συνέχεια δημοσιεύουν το κείμενό τους στην ξενόγλωσση           ενότητα          της (ηλεκτρονικής)                     σχολικής εφημερίδας.

3η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες επεξεργάζονται τις             πληροφορίες              μιας ραδιοφωνικής ανακοίνωσης για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε απολυταρχικά καθεστώτα, προκειμένου να ετοιμάσουν σύντομο μήνυμα (σποτ) ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, αφού πρώτα απαντήσουν σε βοηθητικές, κλειστού τύπου ερωτήσεις κατανόησης προφορικού λόγου.

4η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες πραγματοποιούν με σχετική ευχέρεια και αποτελεσματικότητα           δημόσια ομιλία για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε προσομοίωση του Μοντέλου των Ηνωμένων Εθνών (Μ.U.N) με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: Γ1
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ
Ειδικά Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

 

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ενέργειες/Δράσεις Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ικανότητες και

Ψηφιακές Δεξιότητες

Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση: Οι   μαθητές/-τριες   είναι  σ

θέση να:

-να παράγουν σαφείς, καλά δομημένες,                  λεπτομερείς περιγραφές και ευφάνταστα κείμενα σχετικά με την ιεράρχηση αναγκών και τη διαμόρφωση και επίτευξη                              στόχων,

χρησιμοποιώντας                         με αυτοπεποίθηση το γλωσσικό ύφος που είναι κατάλληλο για τον αναγνώστη του συγκεκριμένου κειμενικού είδους.

(ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1η

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

1.   Χρησιμοποιούν λεξιλόγιο σχετικό με:

Ανθρώπινες ανάγκες: είδη και χαρακτηριστικά

Βιολογικές και κοινωνικές ανάγκες

Πνευματικές και ψυχολογικές ανάγκες

Κριτήρια ιεράρχησης ανθρώπινων αναγκών

Τρόπους ικανοποίησης ανθρώπινων αναγκών

1η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες εργάζονται σε ομάδες για να δομήσουν μία ιστορία με θέμα την ιεράρχηση των αναγκών με βάση την πυραμίδα του Μάσλοου. Αναρτούν την ιστορία τους στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ή στον τοίχο της τάξης, αξιολογούν τις ιστορίες των άλλων ομάδων βάσει σχετικών κριτηρίων και επιλέγουν την πιο δημοφιλή ιστορία για δημοσίευση στην ξενόγλωσση            ενότητα           της

 

Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ

 

 

 

-να      συντάσσουν      λεπτομερείς αναφορές σε σύνθετα θέματα, όπως η ιεράρχηση αναγκών και η διαμόρφωση         και        επίτευξη στόχων,                ενσωματώνοντας υποθέματα,           αναπτύσσοντας συγκεκριμένα         σημεία         και ανακεφαλαιώνοντας        με       το κατάλληλο συμπέρασμα. (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να κατανοούν με λεπτομέρεια ποικιλία εκτενών, πολύπλοκων κειμένων       σχετικά       με      την ιεράρχηση      αναγκών      και     τη διαμόρφωση         και        επίτευξη στόχων,       αναγνωρίζοντας        τις στάσεις       και       απόψεις      των συγγραφέων που είτε δηλώνονται ρητά είτε υπονοούνται. (ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να παρακολουθούν εκτενή προφορικό λόγο και να κατανοούν αρκετές πληροφορίες σχετικά με αφηρημένα και σύνθετα θέματα που αφορούν την ιεράρχηση αναγκών καθώς και τη διαμόρφωση και επίτευξη στόχων, αν και μπορεί να χρειαστούν διευκρινίσεις σε κάποια σημεία.

(ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ            ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

 Επιπτώσεις μη ικανοποίησης βασικών αναγκών

Ικανοποίηση αναγκών και εκπαίδευση

Ικανοποίηση αναγκών και υγεία

Ιεράρχηση αναγκών και ανθρώπινη συμπεριφορά

Διαμόρφωση και επίτευξη στόχων

Κίνητρα και προσωπικότητα

2.   Χρησιμοποιούν τα παρακάτω γραμματικά στοιχεία:

Άρθρο: οριστικό/αόριστο, χρήση, σημασία

Ουσιαστικά: αφηρημένες έννοιες, ρηματικά ουσιαστικά, λόγιες λέξεις και φράσεις

Αντωνυμίες: προσωπικές, αυτοπαθείς, κτητικές

Ασθενείς τύποι προσωπικών αντωνυμιών

Κτητικές αντωνυμίες: χρήση, σημασία, έμφαση, ειρωνεία, παγιωμένες εκφράσεις

Βοηθητικά ρήματα: ικανότητας, πιθανότητας, βεβαιότητας, υποχρέωσης, απαγόρευσης

Επιρρήματα: χρονικά, τροπικά, ποσοτικά, αιτίας

Δευτερεύουσες προτάσεις: υποθετικές, αιτιολογικές, συμπερασματικές

3.   Αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσης ψηφιακών εργαλείων για:

Δημιουργία ψηφιακής ιστορίας

Ανάρτηση σε εκπαιδευτική πλατφόρμα

Δημιουργία ψηφιακού γραφικού οργανωτή

(ηλεκτρονικής)                      σχολικής εφημερίδας.

2η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες σε ρόλο δημοσιογράφων εργάζονται σε ομάδες για να συγκρίνουν τις πληροφορίες                                ενός

οπτικοακουστικού αρχείου με μία δημοσκόπηση που έγινε στην τάξη τους με θέμα την ιεράρχηση των αναγκών με βάση την πυραμίδα του Μάσλοου.            Στη            συνέχεια διατυπώνουν τις απόψεις τους και παρουσιάζουν τα συμπεράσματά τους στην ολομέλεια της τάξης.

3η δραστηριότητα

Στο πλαίσιο προετοιμασίας για τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό δημόσιας αντιπαράθεσης, οι μαθητές/-τριες          επεξεργάζονται κριτικά ένα (έντυπο/ηλεκτρονικό) κείμενο σχετικά με την ιεράρχηση των αναγκών και ερμηνεύουν, αναλύουν και συνθέτουν τις πληροφορίες με στόχο να δημιουργήσουν έναν (ψηφιακό) γραφικό οργανωτή με τους τρόπους ικανοποίησης βασικών ανθρώπινων αναγκών.

4η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες επεξεργάζονται οπτικοακουστικό αρχείο με θέμα την ιεράρχηση των αναγκών με βάση την πυραμίδα του Μάσλοου και συμπληρώνουν σε φύλλο εργασίας τα κενά σχετικών προτάσεων. Οι συγκεκριμένες προτάσεις χρησιμεύουν ως ερέθισμα ιδεών για την προσομοίωση συζήτησης που ακολουθεί                                μεταξύ

γονέων/κηδεμόνων και παιδιών σχετικά   με   τη   διαφορά   μεταξύ

«θέλω κάτι» και «πραγματικά χρειάζομαι κάτι».

 

 

 

 

Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: Γ1
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ειδικά Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

 

 

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ενέργειες/Δράσεις Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ικανότητες και

Ψηφιακές Δεξιότητες

Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση: Οι μαθητές/-τριες είναι σε

θέση να:

-να κατανοούν ποικιλία εκτενών, πολύπλοκων κειμένων σχετικά με τον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά                    εντοπίζοντας λεπτομέρειες και νοηματικές συνδέσεις ανάμεσα στις στάσεις και απόψεις των συγγραφέων που είτε δηλώνονται ρητά είτε υπονοούνται.

(ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1η

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

 

-να     συμμετέχουν     ενεργά     σε διαδικτυακή    συζήτηση     κριτικής πολιτιστικών δράσεων και έργων σχετικά με τον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά (π.χ. θεατρικών      έργων,     ταινιών      ή λογοτεχνικών                         έργων), διατυπώνοντας επιχειρήματα και αξιολογώντας τις απόψεις των συνομιλητών/-τριών τους. (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

 

-να κατανοούν λεπτομερώς τα επιχειρήματα που παρουσιάζονται σε απαιτητικές, ως προς τη γλώσσα και τις ιδέες, τηλεοπτικές εκπομπές σχετικά με τον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά.

(ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ             ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

 

-να συμμετέχουν με ευκολία και να     συμβάλλουν     σε     σύνθετες περιστάσεις αλληλεπίδρασης κατά τη διάρκεια ομαδικών συζητήσεων σχετικά με τον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά. (ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ     ΔΙΑΔΡΑΣΗ         4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

1.   Χρησιμοποιούν λεξιλόγιο σχετικό με:

Εθελοντική εργασία και προσφορά

Τομείς και δράσεις εθελοντισμού

Αξία και οφέλη εθελοντισμού

Φορείς εθελοντισμού/ομάδες υποστήριξης

Τρόπους προώθησης του εθελοντισμού

Τρόπους και μορφές κοινωνικής προσφοράς

Σχολείο και καλλιέργεια εθελοντικής συνείδησης

Κοινωνικές δράσεις

Περιβαλλοντικές και πολιτιστικές δράσεις

 

2.   Χρησιμοποιούν τα παρακάτω γραμματικά στοιχεία:

Ουσιαστικά: κύρια, κοινά, προσφωνήσεις

Αντωνυμίες: αόριστες, αναφορικές, επιμεριστικές

Δευτερεύουσες προτάσεις: χρονικές, αιτιολογικές, τελικές, συμπερασματικές

Βοηθητικά ρήματα: ικανότητας, σύστασης, συμβουλής, απαγόρευσης, υποχρέωσης

Επιρρήματα: χρονικά, τροπικά, ποσοτικά

Επιρρηματικές φράσεις που εκφράζουν αξιολογική κρίση,

άποψη, βεβαιότητα

1η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες επεξεργάζονται αυθεντικό πληροφοριακό άρθρο σχετικά με τον εθελοντισμό και το συμπληρώνουν με αποσπάσματα του κειμένου τα οποία έχουν αφαιρεθεί, προκειμένου να ενημερώσουν τη σχολική κοινότητα για το θέμα του άρθρου

 

2η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες συμμετέχουν σε νεανικό φόρουμ με θέμα τον εθελοντισμό και εκφράζουν την άποψή τους για μία ταινία μικρού μήκους με θέμα δράσεις κοινωνικής προσφοράς, εφαρμόζοντας τις απαραίτητες              επικοινωνιακές συμβάσεις για να παίρνουν και να δίνουν τον λόγο σε ζωντανή διαδικτυακή συζήτηση.

 

3η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες επεξεργάζονται βίντεο με θέμα τα διάφορα είδη εθελοντισμού και αντιστοιχίζουν δράσεις που αναφέρονται στο βίντεο με κατάλληλους τίτλους, προκειμένου έπειτα να το αναρτήσουν στην ιστοσελίδα του σχολείου τους για την ενημέρωση της σχολικής κοινότητας.

 

4η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η κάθε ομάδα υποστηρίζει μία εθελοντική δράση που θα ήθελε να αναλάβει η τάξη και προσπαθεί να πείσει την άλλη ομάδα για την αξία της πρότασής της. Κάθε ομάδα αιτιολογεί την πρότασή της με πειστικά επιχειρήματα, χρησιμοποιώντας την ξένη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά            για             τη

 

 

Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ

 

 

  Προθέσεις και προθετικές φράσεις: τόπου, τρόπου, αιτίας, εναντίωσης

 

3.   Αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσης ψηφιακών εργαλείων για:

Ανάρτηση κειμένου στο διαδίκτυο

Επεξεργασία βίντεο για προσθήκη λεζάντων

Ανάρτηση σε εκπαιδευτική

πλατφόρμα

συγκεκριμένη κοινωνική περίσταση και εφαρμόζοντας τις απαραίτητες συμβάσεις ανταλλαγής απόψεων σε μία συζήτηση.

 

Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: Γ1
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ειδικά Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

 

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ενέργειες/Δράσεις Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ικανότητες και

Ψηφιακές Δεξιότητες

Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση: Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση

να:

-να κατανοούν ποικιλία εκτενών, πολύπλοκων κειμένων σχετικά με τον ελεύθερο χρόνο και            την            τεχνολογία, εντοπίζοντας λεπτομέρειες στις στάσεις και απόψεις των συγγραφέων          που         είτε δηλώνονται           ρητά          είτε υπονοούνται, και να παράγουν συνεκτικό κείμενο οδηγιών. (ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ και ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να παρουσιάζουν με πειστικά επιχειρήματα, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο γλωσσικό ύφος ανάλογα με τον/την     αποδέκτη/-τρια     του μηνύματος, την άποψή τους σχετικά     με    τη    θετική     και αρνητική         επίδραση         της τεχνολογίας     στον     ελεύθερο χρόνο των νέων. (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ                         2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να             κατανοούν              σε

ικανοποιητικό βαθμό εκτενή προφορικό  λόγο  με  σύνθετα

1.   Χρησιμοποιούν λεξιλόγιο σχετικό με:

Ελεύθερο χρόνο και τεχνολογία

Ελεύθερο χρόνο των νέων

Χρήση διαδικτύου/κοινωνικών δικτύων

Χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών

Ρομποτική, μοντελισμό

Εναλλακτικές ψηφιακές δραστηριότητες

Δημιουργικότητα και τεχνολογία

2.   Χρησιμοποιούν τα παρακάτω γραμματικά στοιχεία:

Χρόνοι ρημάτων: παροντικοί, παρελθοντικοί, μελλοντικοί

Δευτερεύουσες προτάσεις: υποθετικές, αιτιολογικές, τελικές, συμπερασματικές

Αντωνυμίες: προσωπικές,

κτητικές, αυτοπαθείς,

1η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες σε δυάδες αναλύουν πληροφοριακό άρθρο σχετικά με τη δημιουργία ιστολογίων, συμπληρώνουν πίνακα της μορφής SWOT (δυνατά σημεία, αδυναμίες, ευκαιρίες, απειλές), παρουσιάζουν τα ευρήματά τους στο σύνολο της τάξης και συνθέτουν (ψηφιακό) ενημερωτικό φυλλάδιο με συμβουλές δημιουργίας και ασφαλούς διατήρησης προσωπικού ιστολογίου.

2η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες αναρτούν τις απόψεις     τους     σε     συνεργατική ιστοσελίδα (wiki) με θέμα τα θετικά και       αρνητικά        στοιχεία       των δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου με     χρήση     της     τεχνολογίας     σε σύγκριση     με     πιο     παραδοσιακές δραστηριότητες, και σχολιάζουν τις απόψεις των συνομιλητών/-τριών. 3η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες επεξεργάζονται ομιλία με θέμα τη δημιουργία βίντεo για ανάρτηση στο διαδίκτυο,

τοποθετούν   σε   σωστή   σειρά   τα

Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: Γ1
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΥΓΕΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
Ειδικά Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

 

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ενέργειες/Δράσεις Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ικανότητες και

Ψηφιακές Δεξιότητες

Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση: Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση

να:

-να        εντοπίζουν        και        να μεταφέρουν στην ξένη γλώσσα συγκεκριμένες πληροφορίες που περιέχονται σε εκτενές, σύνθετο κείμενο στην ελληνική γλώσσα σχετικά        με       τα       γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. (ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να κατανοούν λεπτομερή επιχειρήματα                            που παρουσιάζονται           σε          ένα ενημερωτικό βίντεο σχετικά με τα γενετικά                 τροποποιημένα τρόφιμα.

(ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ            ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να κατανοούν επιστημονικό άρθρο σε εφημερίδα σχετικά με

1.   Χρησιμοποιούν λεξιλόγιο σχετικό με:

Γενετική και οικολογία

Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα: κατηγορίες

Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και οικονομία

Τρόπους καλλιέργειας

Βιολογικές καλλιέργειες

Ερευνητικές καινοτομίες

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα γενετικά τροποποιημένων τροφίμων

Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και ανθρώπινη υγεία

Γενετική μηχανική: προβληματισμοί χρήσης

1η δραστηριότητα

Στο πλαίσιο διαδικτυακής συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκό συνέδριο νέων με θέμα τον αντίκτυπο που έχει η παραγωγή γενετικά τροποποιημένων τροφίμων στο περιβάλλον, οι μαθητές/-τριες σε ζευγάρια επιλέγουν συγκεκριμένες πληροφορίες από ένα πληροφοριακό άρθρο στα ελληνικά και πραγματοποιούν μια σύντομη ομιλία στην αγγλική γλώσσα.

2η δραστηριότητα

Στο πλαίσιο ενεργοποίησης της προϋπάρχουσας γνώσης στο θέμα των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων, οι μαθητές/-τριες προσπαθούν να απαντήσουν σε φύλλο εργασίας με ανοικτού τύπου ερωτήσεις σχετικές με το θέμα. Στη συνέχεια, παρακολουθούν

 

Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ

τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να ξαναδιαβάσουν τμήματα του κειμένου και να έχουν πρόσβαση σε εργαλεία αναφοράς.

(ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να συνοψίζουν γραπτώς στην ξένη γλώσσα πληροφορίες που περιέχονται          σε          σύνθετα επιστημονικά        κείμενα       στην ελληνική γλώσσα σχετικά με τα γενετικά                 τροποποιημένα τρόφιμα, υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν περιστασιακά να συμβουλεύονται              εργαλεία αναφοράς για να ελέγξουν το ακριβές νόημα τεχνικών όρων. (ΓΡΑΠΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

Βιοτεχνολογία και βιοηθική

2.   Χρησιμοποιούν τα παρακάτω γραμματικά στοιχεία:

Χρόνοι ρημάτων: παροντικοί, μελλοντικοί

Δευτερεύουσες προτάσεις: χρονικές, υποθετικές, εναντιωματικές, παραχωρητικές

Αντωνυμίες: αναφορικές, αόριστες, δεικτικές, ερωτηματικές

Επίθετα: ποιοτικά, ποσοτικά, δεικτικά

Επιφωνηματικές φράσεις με επίθετα και επιρρήματα

Βοηθητικά ρήματα: πιθανότητας, βεβαιότητας, συμβουλής, απαγόρευσης, υποχρέωσης

Επιρρήματα: τροπικά, τοπικά, αιτιολογικά

3.   Αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσης ψηφιακών εργαλείων για:

Ερευνητική αξιοποίηση του διαδικτύου

Δημιουργία ψηφιακού ενημερωτικού φυλλαδίου

Ανάρτηση σε εκπαιδευτική πλατφόρμα

σύντομο βίντεο και ελέγχουν την ορθότητα των απαντήσεών τους.

3η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες σε ζευγάρια επεξεργάζονται τις ενότητες εκτενούς κειμένου (που τους έχουν δοθεί σε τυχαία σειρά) σχετικά με τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, με σκοπό να οργανώσουν τις παραγράφους στη σωστή σειρά και να τις αντιστοιχίσουν με τους κατάλληλους τίτλους, ώστε να ενημερώσουν τη σχολική κοινότητα για το θέμα αυτό

4η δραστηριότητα

Στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε διεθνή σχολική εκστρατεία ευαισθητοποίησης των νέων σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων, οι μαθητές/-τριες                    δημιουργούν (ηλεκτρονικό) ενημερωτικό φυλλάδιο, αντλώντας          πληροφορίες           από επιστημονικό άρθρο στην ελληνική γλώσσα και διατυπώνοντας πειστικά επιχειρήματα ως προς τους κινδύνους συστηματικής κατανάλωσης γενετικά τροποποιημένων τροφίμων. Έπειτα αναρτούν το (ψηφιακό) ενημερωτικό φυλλάδιο στην (ηλεκτρονική) τάξη τους.

 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: Γ1
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ειδικά Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

 

 

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ενέργειες/Δράσεις Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ικανότητες και

Ψηφιακές Δεξιότητες

Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση: Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέσ

να:

-να διατρέχουν εκτενή και σύνθετα κείμενα για τις συνέπειες του αποκλεισμού ατόμων ή/και ομάδων από τη συμμετοχή σε συλλογικές ενέργειες, δράσεις κ.λπ. με σκοπό           να          εντοπίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με το 1.   Χρησιμοποιούν λεξιλόγιο σχετικό με:

Κοινωνική συμπερίληψη ατόμων/ομάδων

Κοινωνικό αποκλεισμό ατόμων/ομάδων

Επαγγελματική κινητικότητα

ατόμων/ομάδων

1η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες επεξεργάζονται εξειδικευμένο κείμενο με θέμα τον κοινωνικό αποκλεισμό ατόμων ή/και ομάδων,             συνοψίζουν             σε εννοιολογικό χάρτη πληροφορίες από το σύνολο του κειμένου για τις μεσοπρόθεσμες                               και μακροπρόθεσμες συνέπειες του

 

Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ

 

 

θέμα.

(ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να           συμμετέχουν          σε διαδικτυακή       συζήτηση       με άτομα       από        διαφορετικά περιβάλλοντα προέλευσης, να εκφράζουν     λεπτομερώς     τις απόψεις       τους       και       να συνεργάζονται αποτελεσματικά για τη δημιουργία ομαδικού πολυτροπικού μηνύματος κατά του κοινωνικού αποκλεισμού. (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να κατανοούν λεπτές διαφορές και υποδηλούμενα νοήματα σε αυθεντικό οπτικοακουστικό                                       αρχείο, προκειμένου να αναλύσουν, να ερμηνεύσουν           και           να αξιολογήσουν             επιμέρους πληροφορίες για την οργάνωση και λειτουργία του μηχανισμού κοινωνικού              αποκλεισμού συγκεκριμένων ατόμων ή/και ομάδων.

(ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ και ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να παρουσιάζουν προφορικά με συστηματικό τρόπο τα επιχειρήματά τους σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες της περιθωριοποίησης                   σε αντιδιαστολή με τις θετικές συνέπειες της κοινωνικής ενσωμάτωσης, διατυπώνοντας με σαφήνεια τις απόψεις τους, τονίζοντας σημαντικά σημεία με συναφή παραδείγματα και λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των συνομιλητών/τριών.

(ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΑΣΗ     4η

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

 Παράγοντες ενίσχυσης του κοινωνικού αποκλεισμού

Συνέπειες κοινωνικού αποκλεισμού

Υπηρεσίες προστασίας και ασφάλειας

Διπλωματικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες απονομής δικαιοσύνης

2.   Χρησιμοποιούν τα παρακάτω γραμματικά στοιχεία:

Χρόνοι ρημάτων: παροντικοί, παρελθοντικοί, μελλοντικοί

Δευτερεύουσες προτάσεις: αιτιολογικές, συμπερασματικές, εναντιωματικές

Αντωνυμίες: προσωπικές, αυτοπαθείς, αναφορικές, αόριστες, ερωτηματικές

Επίθετα: ποιοτικά, ποσοτικά, δεικτικά, αριθμητικά

Βαθμοί του επιθέτου/θέση/χρήση/ε πιθετικοί προσδιορισμοί

Βαθμοί του επιρρήματος/επιρρηματι κοί προσδιορισμοί/σύνθετες επιρρηματικές φράσεις

Ευθύς και πλάγιος λόγος (διαφορετικά εισαγωγικά ρήματα)

3.   Αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσης ψηφιακών εργαλείων για:

Δημιουργία ψηφιακού εννοιολογικού χάρτη

Ανάρτηση σε

εκπαιδευτική πλατφόρμα

κοινωνικού αποκλεισμού σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο και παρουσιάζουν τις απόψεις τους στο σύνολο της τάξης.

2η δραστηριότητα

Στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε διεθνές ευρωπαϊκό πρόγραμμα, οι μαθητές/-τριες συμμετέχουν σε ζωντανή διαδικτυακή συζήτηση με μαθητές/-τριες από σχολεία άλλων χωρών και σε ομάδες δημιουργούν οπτικό μήνυμα που συνοδεύεται από φράση/λεζάντα στην ξένη γλώσσα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού. Στη συνέχεια περιγράφουν τα μηνύματά τους στους υπόλοιπους συμμετέχοντες, εξηγώντας τον τρόπο σκέψης για τη δημιουργία του κάθε μηνύματος, και τα αναρτούν σε κοινόχρηστη                     εκπαιδευτική πλατφόρμα.

3η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες ερμηνεύουν σκέψεις, στάσεις και απόψεις ως μέλη ακροατηρίου σε διάλεξη με θέμα τους μηχανισμούς πρόκλησης κοινωνικού αποκλεισμού, κρατούν σημειώσεις με τα πιο σημαντικά σημεία της διάλεξης και παρουσιάζουν τις απόψεις τους στο σύνολο της τάξης αιτιολογώντας τη σπουδαιότητα αυτών με πειστικά επιχειρήματα.

4η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες συμμετέχουν σε προσομοίωση                         δημόσιας αντιπαράθεσης (debate) με θέμα τις επιπτώσεις          της          κοινωνικής περιθωριοποίησης, διατυπώνουν τα δικά τους επιχειρήματα, αξιολογούν τα επιχειρήματα των υπόλοιπων ομιλητών/-τριών                               και αναπροσαρμόζουν τις θέσεις τους ακολουθώντας τους όρους και τις συμβάσεις που ισχύουν κατά τη διάρκεια μιας διαπραγμάτευσης.

 

Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: Γ1
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Ειδικά Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

 

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Ενδεικτικές Επικοινωνιακές Γλωσσικές Ενέργειες/Δράσεις Ενδεικτικές Επικοινωνιακές

Γλωσσικές Ικανότητες και Ψηφιακές Δεξιότητες

Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση: Οι μαθητές/-τριες είναι

σε θέση να:

 

Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ

-να κατανοούν λεπτομέρειες καθώς και στάσεις και απόψεις που υπονοούνται σε εκτενή σύνθετα κείμενα, και να εντοπίζουν λεπτές νοηματικές διαφορές σχετικά με τις ανθρώπινες πεποιθήσεις για τα πολιτικά και θρησκευτικά δικαιώματα.           (ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να συνθέτουν γραπτό λόγο σε μορφή εκτενούς αναφοράς με κατάλληλη       εισαγωγή        και επίλογο για να εκφράσουν με λεπτομερή,                     πειστικά επιχειρήματα τις απόψεις τους σχετικά με την αξία παροχής ποιοτικής      εκπαίδευσης     στις διαρκώς                 εξελισσόμενες σύγχρονες κοινωνίες. (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να αλληλεπιδρούν με στόχο τον εντοπισμό ομοιοτήτων και διαφορών         σε        αυθεντικά οπτικοακουστικά      αρχεία     με θέμα το κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων σε διαφορετικές περιοχές               και               με διαφορετικούς/-ές πρωταγωνιστές/-στριες. (ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ        ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ        και         ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΑΣΗ 3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

-να ερμηνεύουν συγκεκριμένες πληροφορίες που περιέχονται σε εκτενές, σύνθετο κείμενο στην ελληνική γλώσσα καθώς και να συνοψίζουν και να αξιολογούν τις διαφορετικές απόψεις,                 εντοπίζοντας παράλληλα τα σημαντικά σημεία, προκειμένου να μεταφέρουν                συνοπτικά πληροφορίες στην ξένη γλώσσα σχετικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση.

(ΓΡΑΠΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 4η

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

1.   Χρησιμοποιούν λεξιλόγιο σχετικό με:

Ανθρώπινα δικαιώματα: ορισμός, κατηγορίες

Κινήματα υπεράσπισης πολιτικών δικαιωμάτων

Στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων

Δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία

Δικαίωμα στην εκπαίδευση

Κοινωνική δικαιοσύνη

Προσωπικότητες υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων

2.   Χρησιμοποιούν τα παρακάτω γραμματικά στοιχεία:

Δευτερεύουσες προτάσεις: χρονικές, τελικές, συμπερασματικές

Εκφράσεις επιθυμίας, ισχυρής θέλησης, ευχών

Απρόσωπα ρήματα/απρόσωπες εκφράσεις

Επίθετα: ποιοτικά, ποσοτικά, δεικτικά, κτητικά

Βοηθητικά ρήματα: απαγόρευσης, υποχρέωσης

Επιρρήματα: χρονικά, τροπικά, τοπικά, αιτιολογικά

Ενεργητική και παθητική φωνή

Χρήση και σημασία απαρεμφάτου, γερουνδίου, μετοχής

Προθέσεις και προθετικές φράσεις: χρόνου, τόπου, τρόπου, αιτίας, υπόθεσης, εναντίωσης

3.   Αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσης ψηφιακών εργαλείων για:

Ερευνητική αξιοποίηση του διαδικτύου

Δημιουργία ψηφιακής αφίσας

Ανάρτηση σε εκπαιδευτική πλατφόρμα

1η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες επεξεργάζονται αυθεντικά (έντυπα/ηλεκτρονικά) κείμενα, αποκωδικοποιούν τα μηνύματα και αξιολογούν τη στάση των συγγραφέων ώστε να τοποθετήσουν –σε φύλλο εργασίας που τους δίδεται– προτάσεις που λείπουν στη σωστή θέση με σκοπό να αποκατασταθεί το νοηματικό περιεχόμενο των κειμένων σχετικά με τις ανθρώπινες πεποιθήσεις για τα πολιτικά και θρησκευτικά δικαιώματα.

2η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες διατυπώνουν σε μορφή αναφοράς τις απόψεις τους σχετικά με τους παράγοντες που εξασφαλίζουν την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης με στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στη σημερινή εποχή. Για τον σκοπό αυτό ενσωματώνουν               υποενότητες,

αναπτύσσουν                        συναφείς λεπτομέρειες και ολοκληρώνουν την αναφορά τους με κατάλληλο επίλογο.

3η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες επεξεργάζονται οπτικοακουστικό           υλικό          και συνεργάζονται προφορικά για τη δημιουργία (ψηφιακής) αφίσας, σχετικά με τις ομοιότητες και διαφορές κινημάτων προάσπισης των πολιτικών δικαιωμάτων των ανθρώπων σε διαφορετικές περιοχές και           με           διαφορετικούς/-ές πρωταγωνιστές/-στριες, η οποία θα δημοσιευθεί στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του σχολείου.

4η δραστηριότητα

Οι μαθητές/-τριες σε ρόλο δημοσιογράφων επεξεργάζονται κείμενο στην ελληνική γλώσσα για να μεταφέρουν συγκεκριμένες πληροφορίες και σημαντικές λεπτομέρειες στην ξένη γλώσσα σχετικά με την αναγκαιότητα προάσπισης του δικαιώματος στην εκπαίδευση και τη συμβολή διάσημων προσωπικοτήτων προς αυτή την κατεύθυνση.

 

Το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε συνδυασμό με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών σε όλα τα Πρότυπα και Πειραματικά Γενικά Λύκεια της χώρας κατά το σχολικό έτος 2022-2023.

Η περαιτέρω εφαρμογή του θα ορισθεί με νέα υπουργική απόφαση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ

https://drive.google.com/file/d/1SfWLDk-GrunnXYaFI6iVKvx9kngi718e/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε