Πρόσκληση απόσπασης ΕΕΠ ΕΒΠ σε υπηρεσίες φορείς ΥΠΑΙΘ

Πρόσκληση απόσπασης ΕΕΠ ΕΒΠ σε υπηρεσίες φορείς ΥΠΑΙΘ ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 39830/Ε4/05-04-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα:

Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2023-2024.

Το Υπουργείo Παιδείας και Θρησκευμάτων

Καλεί

α) τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (οργανικές μονάδες Κεντρικής Υπηρεσίας, οργανικές μονάδες Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες και σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και

β) τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (οργανικές μονάδες Κεντρικής Υπηρεσίας, οργανικές μονάδες Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024 να υποβάλουν αίτηση από 06/04/2023 μέχρι και 18/04/2023.

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 • άρθρο 19, παρ. 1, περ. κβ’ του ν. 4440/2016 (Α΄224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3, παρ. 1 του ν. 4473/2017 (Α΄78)
 • ν. 3149/2003 (Α΄141) – αποσπάσεις στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας
 • ν. 3432/2006 (Α΄14), άρθρο 25 του ν. 3467/2006 (Α΄128), άρθρο 241 του ν. 4823/2021 (Α΄136) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν. 5029/2023 (Α΄55) – αποσπάσεις στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες
 • άρθρο 31, παρ. 1 & 2 του ν. 3848/2010 (Α΄71)
 • άρθρο 9, παρ. 2 και άρθρο 27, παρ. 3 του ν. 4115/2013 (Α΄24 ) «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας, Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης προσόντων και επαγγελματικού προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»
 • άρθρα 60 και 63 του ν. 4547/2018 (Α΄102) – αποσπάσεις στο ΙΕΠ
 • άρθρο 71 του Ν. 4610/2019 (Α΄70), όπως προστέθηκε στο άρθρο 10 και στο άρθρο 17 του ν. 3328/2005 (Α΄80) – αποσπάσεις στον ΔΟΑΤΑΠ
 • άρθρο 32 παρ. 1 του ν. 4763/2020 (Α΄254) – αποσπάσεις σε Δ.Ι.Ε.Κ.
 • Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄)

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν όλα τα μόνιμα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ με εξαίρεση αυτούς οι οποίοι:

Α) υπηρετούν με την υποχρέωση 10ετούς παραμονής στην οργανική τους θέση και μέχρι τη συμπλήρωση αυτής από το ΦΕΚ μετάταξής τους, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3528/2007.

Β) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά την 31-08-2023.

Γ) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά την 31-08-2023.

Δ) είναι νεοδιόριστα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπάγονται στις προβλέψεις του άρθρου 62, παρ. 5α του 4589/2019 (Α΄13) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου προβλέπεται η παραμονή στην περιοχή διορισμού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών και επιπλέον η υποχρέωση υπηρέτησης στην Ε.Α.Ε για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

 

Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλλουν υποψήφιοι των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΦΟΡΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

 • Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας, οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας), Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι προς απόσπαση στις παραπάνω υπηρεσίες θα κληθούν να τοποθετηθούν σε θέσεις που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη διοίκηση της εκπαίδευσης και αφορούν διοικητικής, οικονομικής ή μηχανογραφικής φύσεως θέματα, καθώς και θέματα προγραμματισμού και εφαρμογής εκπαιδευτικής πολιτικής σε όλες τις βαθμίδες και τους τύπους εκπαίδευσης, καθώς και θέματα συνεργασίας με άλλους φορείς, προκειμένου να καλύψουν ανάγκες των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου και των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Για τις αποσπάσεις αυτές, τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια λαμβάνουν υπόψη, ανάλογα με τη θέση που πρόκειται να καλυφθεί, τα εξής κριτήρια:

α. τις μεταπτυχιακές σπουδές στη δημόσια διοίκηση, στη νομική ή οικονομική επιστήμη και στη διοίκηση της εκπαίδευσης,

β. το δεύτερο πτυχίο που είναι σχετικό με τη διοικητική, τη νομική ή οικονομική επιστήμη,

γ. την τεκμηριωμένη γνώση του αντικειμένου της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί,

δ. τη γνώση των νέων τεχνολογιών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποίηση επιπέδου Α΄, Β1’, Β2΄ ή Β΄, ή άλλη αντίστοιχη.

ε. την αξιόλογη διοικητική εμπειρία, κατά προτίμηση στις υπηρεσίες ή σε νομικά πρόσωπα του ΥΠΑΙΘ, στ. την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποιητικό επιπέδου Β2 και άνω.

Στην αίτησή τους για τις υπηρεσίες αυτές τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ θα επισυνάψουν τα δικαιολογητικά που αφορούν στα ως άνω αναφερόμενα κριτήρια μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα (όχι παραπάνω από 500 λέξεις) στο οποίο θα περιγράψουν τυχόν πρόσθετα προσόντα που διαθέτουν. Προκειμένου για το κριτήριο (ε), απαιτείται έκθεση αξιολόγησης του προϊσταμένου της υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου στο οποίο υπηρέτησαν.

 

Α. Αφορά στα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ

 • Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας, οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας), Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι προς απόσπαση στις παραπάνω υπηρεσίες θα κληθούν να τοποθετηθούν σε θέσεις που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη διοίκηση της εκπαίδευσης και αφορούν διοικητικής, οικονομικής ή μηχανογραφικής φύσεως θέματα, καθώς και θέματα προγραμματισμού και εφαρμογής εκπαιδευτικής πολιτικής σε όλες τις βαθμίδες και τους τύπους εκπαίδευσης, καθώς και θέματα συνεργασίας με άλλους φορείς, προκειμένου να καλύψουν ανάγκες των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου και των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Για τις αποσπάσεις αυτές, τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια λαμβάνουν υπόψη, ανάλογα με τη θέση που πρόκειται να καλυφθεί, τα εξής κριτήρια:

α. τις μεταπτυχιακές σπουδές στη δημόσια διοίκηση, στη νομική ή οικονομική επιστήμη και στη διοίκηση της εκπαίδευσης,

β. το δεύτερο πτυχίο που είναι σχετικό με τη διοικητική, τη νομική ή οικονομική επιστήμη,

γ. την τεκμηριωμένη γνώση του αντικειμένου της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί,

δ. τη γνώση των νέων τεχνολογιών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποίηση επιπέδου Α΄, Β1’, Β2΄ ή Β΄, ή άλλη αντίστοιχη.

ε. την αξιόλογη διοικητική εμπειρία, κατά προτίμηση στις υπηρεσίες ή σε νομικά πρόσωπα του ΥΠΑΙΘ, στ. την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποιητικό επιπέδου Β2 και άνω.

Στην αίτησή τους για τις υπηρεσίες αυτές τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ θα επισυνάψουν τα δικαιολογητικά που αφορούν στα ως άνω αναφερόμενα κριτήρια μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα (όχι παραπάνω από 500 λέξεις) στο οποίο θα περιγράψουν τυχόν πρόσθετα προσόντα που διαθέτουν. Προκειμένου για το κριτήριο (ε), απαιτείται έκθεση αξιολόγησης του προϊσταμένου της υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου στο οποίο υπηρέτησαν.

 

Β. Αφορά στα μέλη ΕΕΠ

◊ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Τα μέλη Ε.Ε.Π. τα οποία θα αποσπαστούν σε Πανεπιστήμια/ΑΣΠΑΙΤΕ με ευθύνη των Προέδρων των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, θα ασκούν έργο σχετικό μόνο με υποβοήθηση των Τμημάτων σε πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών. Για την επιλογή των υποψηφίων προς απόσπαση απαιτείται αιτιολογημένη πρόταση των Πανεπιστημίων με αναφορά στο έργο που θα αναλάβουν.

Για τις αποσπάσεις των παραπάνω περιπτώσεων τα αρμόδια καθ’ ύλη όργανα των Πανεπιστημίων λαμβάνουν υπόψη, ανάλογα με τη θέση που πρόκειται να καλυφθεί, τα εξής κριτήρια:

α. τις μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδικότητα του μέλους ΕΕΠ,

β. την αξιόλογη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί,

γ. τη γνώση των νέων τεχνολογιών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποίηση επιπέδου Α΄ Β1’, Β2΄ ή Β΄, ή άλλη αντίστοιχη,

δ. την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποιητικό επιπέδου Β2 και άνω.

Στην αίτησή τους για τις υπηρεσίες αυτές, τα μέλη ΕΕΠ θα επισυνάψουν τα δικαιολογητικά που αφορούν στα ως άνω αναφερόμενα κριτήρια μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα (όχι παραπάνω από 500 λέξεις) στο οποίο θα περιγράψουν τυχόν πρόσθετα προσόντα που διαθέτουν.

 

◊ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.

(όπως: Ακαδημία Αθηνών, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες, Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Γ.Α.Κ., Δημόσια Ι.Ε.Κ., Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Ι.Ε.Π., Ι.Κ.Υ., Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Ι.Τ.Υ.Ε.–ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, Κ.Ε.Γ., Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ιερές Αρχιεπισκοπές, Ιερές Μητροπόλεις κα.)

Τα υποψήφια προς απόσπαση στους ανωτέρω φορείς μέλη ΕΕΠ θα πρέπει να ενημερωθούν για το έργο που επιτελούν οι φορείς αυτοί, προκειμένου να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους. Για την επιλογή των υποψηφίων προς απόσπαση θα υπάρχει αιτιολογημένη πρόταση των φορέων με αναφορά στο έργο που θα αναλάβουν.

Για τις αποσπάσεις των παραπάνω περιπτώσεων τα αρμόδια καθ’ ύλη όργανα των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου λαμβάνουν υπόψη, ανάλογα με τη θέση που πρόκειται να καλυφθεί, τα εξής κριτήρια:

α. τις μεταπτυχιακές σπουδές στη δημόσια διοίκηση, στη νομική ή οικονομική επιστήμη και στη διοίκηση της εκπαίδευσης,

β. το δεύτερο πτυχίο που είναι σχετικό με τη διοικητική, τη νομική ή οικονομική επιστήμη,

γ. την τεκμηριωμένη γνώση του αντικειμένου της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί,

δ. τη γνώση των νέων τεχνολογιών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποίηση επιπέδου Α΄ Β1’, Β2΄ ή Β΄, ή άλλη αντίστοιχη,

ε. την αξιόλογη διοικητική εμπειρία, κατά προτίμηση στις υπηρεσίες ή σε νομικά πρόσωπα του ΥΠΑΙΘ, στ. την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποιητικό επιπέδου Β2 και άνω.

Στην αίτησή τους για τις υπηρεσίες αυτές, τα μέλη ΕΕΠ θα επισυνάψουν τα δικαιολογητικά που αφορούν τα ως άνω αναφερόμενα κριτήρια μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα (όχι παραπάνω από 500 λέξεις) στο οποίο θα περιγράψουν τυχόν πρόσθετα προσόντα που διαθέτουν.

Επισημαίνεται ότι η διάρκεια της απόσπασης στον ΔΟΑΤΑΠ είναι πέντε (5) σχολικά έτη.

◊ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Οι αποσπάσεις αυτές αφορούν στις παρακάτω Α.Ε.Α.:

 • Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας
 • Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης

Προϋπόθεση για την απόσπαση είναι η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου και η διδακτική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται κατά περίπτωση στην οικεία Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία ή Ανώτερη Εκκλησιαστική Σχολή (παρ. §3 του άρθρου 25 του Ν. 3467/2006 (Α΄ 128)

Για τις αποσπάσεις εκδίδεται απόφαση, ύστερα από γνώμη του Ανώτατου Επιστημονικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται μετά από εισήγηση του Προέδρου της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τα ενδιαφερόμενα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ

α. αν η οργανική τους θέση βρίσκεται σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης

β. αν η οργανική τους θέση βρίσκεται σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΔΕ)

 • Ηλεκτρονικά με αποστολή των σχετικών αρχείων (αίτησης και δικαιολογητικών) στα e-mail των υπηρεσιών (βλ. παράρτημα 3) που ανήκουν οργανικά.

Το ηλεκτρονικό μήνυμα που θα στείλει ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει την εξής μορφή: Θέμα: Κλάδος_αίτηση απόσπασης για (θέση)_Επώνυμο

Κείμενο email: Επώνυμο, όνομα, ΑΜ, κλάδος, αίτηση για (θέση)

Με συνημμένη σε ένα αρχείο pdf τη σχετική αίτηση και σε άλλο αρχείο pdf τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

εναλλακτικά

 • Ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) αυστηρά εντός της οριζόμενης προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται και φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας.

Η αίτηση απόσπασης υποβάλλεται για έναν και μόνο φορέα ή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αιτήσεις που θα αποσταλούν απευθείας στην υπηρεσία/φορέα απόσπασης δεν θα ληφθούν υπόψη. Εκπρόθεσμες αιτήσεις απόσπασης δεν θα γίνουν δεκτές.

Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. Ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ιδίου νόμου.

Για τη διαδικασία των αιτήσεων των ενδιαφερομένων για αποσπάσεις για διοικητικό έργο στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιλέγουν έως και τρία (3) Δ.Ι.Ε.Κ. μιας Περιφέρειας.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Επισήμανση: Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄74) καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων τους, τα οποία έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Επομένως, όπου αναφέρεται στις εγκυκλίους ότι απαιτείται υποβολή εγγράφων, πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται δεκτά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών.

Οι υπηρεσίες στις οποίες κατατίθενται φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, έχουν την υποχρέωση διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των φωτοαντιγράφων που θα κατατεθούν.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι οικείες υπηρεσίες (Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης) θα πρέπει να προβούν σε έλεγχο των αιτήσεων/δικαιολογητικών για την πληρότητα και ορθότητα των δηλουμένων στοιχείων. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, οφείλουν:

 

Α. Για τις κατηγορίες απόσπασης που αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα, να αποστείλουν ανά υποψήφιο την αίτηση και τα δικαιολογητικά αυτής (ένα αρχείο pdf εκτός και αν ο αριθμός των σελίδων ξεπερνάει τις 15) ηλεκτρονικά στο protocol@minedu.gov.gr με τίτλο «ΕΕΠ-ΕΒΠ αποσπάσεις σε φορείς» (να σημειώνονται και οι αντίστοιχοι κωδικοί των υπηρεσιών όπως αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα), με κοινοποίηση στο e-mail eepevp@minedu.gov.gr καθώς και στα e-mail που αναφέρονται στον πίνακα ανάλογα με την προτίμηση του υποψηφίου το αργότερο έως 24/04/2023.

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ & ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘ  

EMAIL

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Οργανικές μονάδες Κ.Υ. ΥΠΑΙΘ, Οργανικές μονάδες Γενικής

Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,

Κατάρτισης και Δια Βίου

Μάθησης και Νεολαίας

 

 

 

Γ2 – Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης –

Τμήμα Γ΄

 

 

 

didyc@minedu.gov.gr

 

 

 

210 3443374

210 3443845

 

 

 

Κανελλή Χ. Γεωργούλα Μ.

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος,

Δημόσιες Βιβλιοθήκες και ΓΑΚ

Γ4 – Διεύθυνση Εποπτείας και Ανθρώπινου

Δυναμικού ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών – Τμήμα Α’

 

 

t04emd@minedu.gov.gr

210 3442728

210 3442671

210 3442536

Μωραΐτου Ελ. Αραβογλιάδης Π. Ανδρεαδάκη Ελ.
 

 

Δημόσια ΙΕΚ

Κ5 – Γ.Γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια βίου Μάθησης και Νεολαίας  

prosopikodeek@minedu. gov.gr

 

210 3442176

210 3442274

 

Ζαφειρόπουλος Κ. Βλάχου Χ..

 

Β. Για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες απόσπασης που αναφέρονται παρακάτω, οφείλουν να αποστείλουν μόνο την αίτηση του υποψηφίου (χωρίς τα δικαιολογητικά) σε ένα αρχείο pdf ηλεκτρονικά στο protocol@minedu.gov.gr με τίτλο «Ε4-ΕΕΠ-ΕΒΠ αποσπάσεις σε φορείς» με κοινοποίηση στο e-mail eepevp@minedu.gov.gr το αργότερο έως 24/04/2023.

Παράλληλα (για τις ίδιες αιτήσεις) και ανάλογα με την κατηγορία αποσπάσεων θα πρέπει:

 

Β1. Για τις αποσπάσεις σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης , σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να διαβιβάσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά αυτής ηλεκτρονικά στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα προκειμένου να υπάρξει η εισήγηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου (ΠΥΣΕΕΠ).

 

ΠΔΕ E-MAIL ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΛEΦΩΝΑ
Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης  

pdeamthr@sch.gr

 

Ιωάννου Αντώνιος

25310 83530

(εσωτ. 110)

Αττικής mail@attik.pde.sch.gr Καλλιγιαννάκη Ειρήνη 210 6465604
Βόρειου Αιγαίου mail@vaigaiou.pde.sch.gr Χατζηχαλκιά Μαρία 22510 48160
Δυτικής Ελλάδας pdede@sch.gr Τόλια Κυριακή 2610 362417
Δυτικής Μακεδονίας mail@dmaked.pde.sch.gr Παπακωνσταντίνου Αχιλλέας 24610 21163

 

ΠΔΕ E-MAIL ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΛEΦΩΝΑ
Ηπείρου mail@ipeir.pde.sch.gr Κοντοδήμου Αγγελική 26510 83983
 

Θεσσαλίας

 

mail@thess.pde.sch.gr

 

Δημολά Αικατερίνη

2410 539210

(εσωτ. 133)

Ιονίων Νήσων mail@ionion.pde.sch.gr Πετράκη Άννα 26610 82194
Κεντρικής Μακεδονίας mail@kmaked.pde.sch.gr Μήτρα Μάγδα 2310 474851
 

Κρήτης

 

mail@kritis.pde.sch.gr

 

Φουντουλάκη Μαρία

 

2810 347294

Νότιου Αιγαίου mail@naigaiou.pde.sch.gr Δαλέζιος Πέτρος 22810 79615
Πελοποννήσου mail@pdepelop.gr Γεωργαρά Κωνσταντίνα 2710 230111
 

Στερεάς Ελλάδας

 

mail@stellad.pde.sch.gr

 

Ευσταθίου Μαρίνα

 

22310 66152

 

Β2. Για τις αποσπάσεις σε Πανεπιστήμια και σε λοιπούς εποπτευόμενους φορείς/υπηρεσίες να αποστείλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά αυτής ηλεκτρονικά στους φορείς στα email που αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ EMAIL ΤΗΛΕΦΩΝA
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ rector@asfa.gr 210 3897102

210 3897115

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ tmimadioikisis@auth.gr 2310 996857

2310 997497

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ m.arfani@aua.gr s.michail@aua.gr 210 5294882

210 5294987

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ pterzaki@admin.duth.gr

vgioras@admin.duth.gr

25310 39027

25510 30974

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 

gbsec@ihu.edu.gr

2310 807551

2310 013115

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 

 

dy@eap.gr

2610 367624

2610 367629

2610 367637

2610 367359

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ mbarka@uoa.gr 210 3689156
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ dimdard@mail.ntua.gr cantonak@mail.ntua.gr 210 7726271

210 7721883

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

alibalie@hmu.gr

elproto-dmp@hmu.gr

 

2810 379391

 

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 

 

vassilis@ionio.gr

26610 87667

26610 87622

26610 87629

26610 87625

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ didaktiko@aueb.gr 210 8203244

210 8203286

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ administration2@aegean.gr

tyia@aegean.gr

22510 36134

22510 36131

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

eprot@uniwa.gr

210 5381435, 1166

210 5381465

210 5381102

210 5381106

210 5385122

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ protocol@uowm.gr 24610 56303

24610 56304

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ dprosop@uth.gr

e-protocol@uth.gr

24210 74624
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

prytsym@uoi.gr

26510 07112

26510 07308

26510 07923

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ prosopiko-b@admin.uoc.gr 28310 77925

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ EMAIL ΤΗΛΕΦΩΝA
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

grproso@uom.edu.gr

2310 891238

2310 891202

2310 891294

2310 891340

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

dioikmerimna@upatras.gr

2610 996945

2610 969077

2610 996633

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  

prosopik@unipi.gr

210 4142223
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

sourla@uop.gr

2710 230009

2710 230000

2710 372113

2710 230012

 

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

didi@panteion.gr protokolo@panteion.gr 210 9201017

210 9201346 347

210 9201344

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ hohlaki@mred.tuc.gr 28210 37022

28210 37025

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ tprosopikou@hua.gr 210 9549121

210 9549349

 

ΑΣΠΑΙΤΕ

 

kyriakopoulou@aspete.gr

210 2896790 -791

210 2896720

210 2896734

 

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

 

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ EMAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ
 

ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ

 

info@aeaa.gr

 

210 8070686

 

ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ

androulidaki@aeahk.gr και info@aeahk.gr  

2810 239123

 

ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ EMAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΓΛΩΣΣΑΣ (Κ.Ε.Γ.)

 

Βλάχος Γεώργιος

vlahos@komvos.edu.gr και centre@komvos.edu.gr  

2313331553

 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Ζέζας Διονύσιος Μιχαλακάκος Γεώργιος  

dzezas@eoppep.gr

210 2709101

210 2709103

 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Γιαμάς Παύλος

Μπελετσιώτη Δήμητρα

 

giamas@academyofathens.gr

 

210 3664788

 

Ι.Ε.Π.

Ξενάκη Μ.

Σπανάκη Άννα

 

gp@iep.edu.gr

2131335218

2131335201

 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

 

Δρακόπουλος Γ.

drakopoulos.g@inedivim.gr tm-daad@inedivim.gr 2131314615/

613/608

ΔΟΑΤΑΠ Ελευθερίου Μαρία eletheriou@doatap.gr 210 5281016

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ

Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ δύνανται να υποβάλουν εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών:

ένσταση κατά των αποτελεσμάτων αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους, στην ηλ. δ/νση protocol@minedu.gov.gr, κοινοποιούμενη ταυτόχρονα και στο eepevp@minedu.gov.gr με θέμα: «Ε4- Ένσταση απόσπασης ΕΕΠ-ΕΒΠ ΦΟΡΕΙΣ».

αίτηση ανάκλησης αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της, προκειμένου να εξεταστεί αρμοδίως στην ηλ. δ/νση protocol@minedu.gov.gr, κοινοποιούμενη ταυτόχρονα και στο eep- evp@minedu.gov.gr με θέμα: «Ε4-Ανάκληση απόσπασης ΕΕΠ-ΕΒΠ ΦΟΡΕΙΣ».

 

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1,2,3 ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΕΚ

 

Α/Α ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ     ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 Ι.Ε.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 46 Ι.Ε.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
2 Ι.Ε.Κ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 47 Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΙΟΥ
3 Ι.Ε.Κ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ/ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 48 Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΛΙΑΔAΣ
4 Ι.Ε.Κ. ΔΡΑΜΑΣ 49 Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
5 Ι.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ 50 Ι.Ε.Κ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
6 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Ι.Ε.Κ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 51 Ι.Ε.Κ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
7 Ι.Ε.Κ. ΞΑΝΘΗΣ 52 Ι.Ε.Κ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
8 Ι.Ε.Κ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 53 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ
  ΑΤΤΙΚΗΣ 54 Ι.Ε.Κ. ΠΥΡΓΟΥ
9 Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
10 Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 55 Ι.Ε.Κ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
11 Ι.Ε.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 56 Ι.Ε.Κ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
12 Ι.Ε.Κ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 57 Ι.Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
13 ΘΕΜΑΤΙΚΟ Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩ 58 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Ι.Ε.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ
14 Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΙΝΑΣ 59 Ι.Ε.Κ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
15 Ι.Ε.Κ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 60 Ι.Ε.Κ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
16 Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   ΗΠΕΙΡΟΥ
17 Ι.Ε.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 61 Ι.Ε.Κ. ΑΡΤΑΣ
18 Ι.Ε.Κ. ΑΥΛΩΝΑ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ) 62 Ι.Ε.Κ. ΖΙΤΣΑΣ
19 ΘΕΜΑΤΙΚΟ Ι.Ε.Κ. ΑΧΑΡΝΩΝ 63 Ι.Ε.Κ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
20 Ι.Ε.Κ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 64 Ι.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΕΛΛΑ
21 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Ι.Ε.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 65 Ι.Ε.Κ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ
22 Ι.Ε.Κ. ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 66 Ι.Ε.Κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
23 Ι.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 67 Ι.Ε.Κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΓΑΣ
24 Ι.Ε.Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
25 Ι.Ε.Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 68 Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
26 Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ   ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
27 Ι.Ε.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 69 Ι.Ε.Κ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
28 Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 70 Ι.Ε.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
29 2o Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ) 71 Ι.Ε.Κ. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
30 Ι.Ε.Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 72 Ι.Ε.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
31 Ι.Ε.Κ. ΜΕΓΑΡΩΝ   ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
32 Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 73 Ι.Ε.Κ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ
33 Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ 74 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Ι.Ε.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣ
34 Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 75 Ι.Ε.Κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
35 Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 76 Ι.Ε.Κ. ΕΔΕΣΣΑΣ
36 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Ι.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣ 77 Ι.Ε.Κ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ
37 Ι.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ 78 Ι.Ε.Κ. ΕΥΟΣΜΟΥ
38 Ι.Ε.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 79 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Ι.Ε.Κ. ΘΕΡΜΗΣ
39 Ι.Ε.Κ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 80 ΘΕΜΑΤΙΚΟ Ι.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
40 Ι.Ε.Κ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 81 Ι.Ε.Κ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ)
41 Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 82 Ι.Ε.Κ. ΚΙΛΚΙΣ
  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 83 Ι.Ε.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
42 Ι.Ε.Κ. ΛΗΜΝΟΥ 84 Ι.Ε.Κ. ΛΑΓΚΑΔΑ
43 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Ι.Ε.Κ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 85 Ι.Ε.Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
44 Ι.Ε.Κ. ΣΑΜΟΥ 86 Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
45 Ι.Ε.Κ. ΧΙΟΥ 87 Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

 

88 Ι.Ε.Κ. ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ     ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
89 Ι.Ε.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 109 Ι.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ
90 Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 110 Ι.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
91 Ι.Ε.Κ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 111 Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
92 Ι.Ε.Κ. ΣΙΝΔΟΥ 112 Ι.Ε.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
93 Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 113 Ι.Ε.Κ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ
94 Ι.Ε.Κ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 114 Ι.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ
  ΚΡΗΤΗΣ 115 Ι.Ε.Κ. ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ
95 Ι.Ε.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 116 Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
96 Ι.Ε.Κ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 117 Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ/ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΡΟΥΣ
97 1ο Ι.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 118 Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
98 2ο Ι.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
99 Ι.Ε.Κ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 119 Ι.Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
100 Ι.Ε.Κ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 120 Ι.Ε.Κ. ΘΗΒΑΣ
101 Ι.Ε.Κ. ΣΗΤΕΙΑΣ 121 Ι.Ε.Κ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ
102 Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ 122 Ι.Ε.Κ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 123 Ι.Ε.Κ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ
103 Ι.Ε.Κ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ 124 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Ι.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣ
104 Ι.Ε.Κ. ΚΩ 125 Ι.Ε.Κ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
105 Ι.Ε.Κ. ΝΑΞΟΥ 126 Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
106 Ι.Ε.Κ. ΡΟΔΟΥ  
107 Ι.Ε.Κ. ΣΥΡΟΥ
108 Ι.Ε.Κ. ΣΥΡΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΤΗΝΟΥ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Α. ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

 

1. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Λ. Συγγρού 364, ΤΚ 17674 Καλλιθέα
2. Δημόσια Βιβλιοθήκη Αίγινας, Κυβερνείου 6, ΤΚ 180 10, Αίγινα
3. Δημόσια Βιβλιοθήκη Αμφίκλειας, ΤΚ 35002, Αμφίκλεια
4. Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας, ΤΚ 270 61, Ανδρίτσαινα
5. Δημόσια Βιβλιοθήκη Αρεόπολης, ΤΚ 230 62, Αρεόπολη
6. «Αιάντειος» Δημόσια Βιβλιοθήκη Αταλάντης, Πλατεία Δημαρχείου, ΤΚ 352 00, Αταλάντη
7. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, Έλλης 8, ΤΚ 591 32, Βέροια
8. Δημόσια Βιβλιοθήκη Βυτίνας, ΤΚ 220 10, Βυτίνα
9. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών, 13ης Οκτωβρίου 27, ΤΚ 511 00, Γρεβενά
10. Δημόσια Βιβλιοθήκη Δελφών, Βασ. Παύλου & Φρειδερίκης 40, ΤΚ 330 55, Δελφοί
11. Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Δημητσάνας, ΤΚ 220 07, Δημητσάνα
12. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας, Αγ. Βαρβάρας 5, ΤΚ 661 00, Δράμα
13. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Έδεσσας, Φιλίππου 32-34, ΤΚ 582 00, Έδεσσα
14. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης, Πλατεία Αγίου Νικολάου 6, ΤΚ 641 00, Ελευθερούπολη
15. Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς, Πλατεία Αγ. Γεωργίου, ΤΚ 370 01, Ζαγορά
16. Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου, Πλατεία Διονυσίου Σολωμού, ΤΚ 291 00, Ζάκυνθος
17. «Ζωσιμαία» Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπότσαρη, ΤΚ 454

44, Ιωάννινα

18. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, Αριστομένους 33, ΤΚ 241 33, Καλαμάτα
19. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καρπενησίου, Εθνική Οδός Καρπενησίου-Αγρινίου, ΤΚ 361 00, Καρπενήσι
20. Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας, Αγγλικοί Στρατώνες, Παλαιό Φρούριο, ΤΚ 491 00, Κέρκυρα
21. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς, Ελ.Βενιζέλου-Δημοτικός Κήπος, ΤΚ 611 00, Κιλκίς
22. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας, Νέα Δημοτική Αγορά, ΤΚ 441 00, Κόνιτσα
23. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας, Αινιάνων 6, ΤΚ 351 00, Λαμία
24. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κων/νος Κούμας», 28ης Οκτωβρίου 9, ΤΚ 412 23, Λάρισα
25. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας, Δαιδάλου & Κάδμου 7, ΤΚ 321 31, Λειβαδιά
26. Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας, Ροντογιάννη 11, ΤΚ 311 00, Λευκάδα
27. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ληξουρίου, Αικατερίνης Τουλ 1, ΤΚ 282 00, Ληξούρι
28. Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Μήθυμνας «Αργύρης Εφταλιώτης», Χατζηαποστόλη 18, ΤΚ 811 08, Μήθυμνα
29. Δημόσια Βιβλιοθήκη Μηλεών, ΤΚ 370 10, Μηλιές Βόλου
30. Δημόσια Ρουμάνειος Βιβλιοθήκη Μολάων, Αγ. Παρασκευής 6,ΤΚ 230 52, Μολάοι Λακωνίας

 

31. Δημόσια Βιβλιοθήκη Μουζακίου, ΤΚ 430 60, Μουζάκι Καρδίτσας
32. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης, Σμύρνης 11, ΤΚ 811 00, Μυτιλήνη
33. «Παπαχαραλάμπειος» Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου, Κοζώνη 7, ΤΚ 303 00, Ναύπακτος
34. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπλίου «Ο Παλαμήδης», Κωλέττη 3, ΤΚ 211 00, Ναύπλιο
35. Δημόσια Βιβλιοθήκη Πεταλιδίου, Στρατηγού Στραβόλαιμου 14,ΤΚ 240 05, Πεταλίδι
36. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου, Γερμανού & Μυρτίλου, ΤΚ 271 31, Πύργος
37. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου, Σταυριανού Μπίρη 6, ΤΚ 741 32, Ρέθυμνο
38. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρόδου, Αριστοτέλους 1, ΤΚ 851 31 Ρόδος
39. Δημόσια Κεντρική Iστορική Βιβλιοθήκη Σάμου, Θεμιστοκλή Σοφούλη 47, ΤΚ 831 00, Σάμος
40. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών, Ν. Νικολάου 20, ΤΚ 621 24, Σέρρες
41. Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας «Μανούσεια», Πλατεία Τσιστοπούλου 3, ΤΚ 503 00, Σιάτιστα
42. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης, Λυκούργου 135, ΤΚ 231 00, Σπάρτη
43. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης, Δολιανών 1, ΤΚ 221 00, Τρίπολη
44. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλική Πιτόσκα», Αργυροκάστρου 9, ΤΚ 531 00, Φλώρινα
45. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας, Μ. Κακαρά 2, ΤΚ 341 32, Χαλκίδα
46. Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής», Κοραή 2, ΤΚ 821 00, Χίος

 

 

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ.Α.Κ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΑΦΝΗΣ 61, 15452,ΦΙΛΟΘΕΗ-ΨΥΧΙΚΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ.Α.Κ.-ΑΡΧΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ, 49131 ΚΕΡΚΥΡΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ.Α.Κ.-ΑΡΧΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΠΑΞΩΝ  

ΜΑΓΑΖΙΑ, 49082 ΠΑΞΟΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ.Α.Κ.-ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ Δ.ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ & ΓΛΥΚΗΔΩΝ, 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ.Α.Κ.-ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 21, 54639 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 20, 73134 ΧΑΝΙΑ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Ζ.ΠΗΓΗΣ 129 (Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ -ΠΑΤΡΩΝ), 25100 ΑΙΓΙΟ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΑΨΑΛΗ, 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Β. ΧΑΛΗ 12, 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟ, 18010 ΑΙΓΙΝΑ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΠΟΡΟΥ  

ΚΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΟΥ, 18020 ΠΟΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟ

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

 

ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 29, 18900 ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ  

Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 18050 ΣΠΕΤΣΕΣ

ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Σ. ΚΑΡΥΔΗ & ΟΜΗΡΩΝ, 22132 ΤΡΙΠΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ  

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 22007 ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ

ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟ

ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

 

ΛΕΩΝΙΔΙΟ, 22300

ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΑΡΤΑΣ Β΄ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ, 47132 ΑΡΤΑ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΑΧΑΪΑΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 174 ΚΑΙ ΚΟΡΑΗ, 26222 ΠΑΤΡΑ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΤΕΡΜΑ Κ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ, 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΔΡΑΜΑΣ 1ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 1, Τ.Θ. 121, 66133 ΔΡΑΜΑ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΕΒΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 7 & ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, 68132 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΖΑΒΕΛΑ 5, 34132 ΧΑΛΚΙΔΑ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ ΓΩΒΙΟΥ 7, 34005 ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΨΑΡΩΝ 1, 36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ, 29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΗΛΕΙΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ & ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥ ΔΟΥΚΑ 30, 27100 ΠΥΡΓΟΣ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΗΜΑΘΙΑΣ ΟΛΓΑΝΟΥ 23, 59132 ΒΕΡΟΙΑ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΣΤΡ. ΒΑΣΟΥ 2, 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

 

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 1, 46200 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΙΘΑΚΗΣ ΒΑΘΥ ΙΘΑΚΗΣ, 28300
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ, 83300 ΙΚΑΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΗΤΡ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 1 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, 65403 ΚΑΒΑΛΑ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΕΡΜΑ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ, 43132 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, 52100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΓΕΡΜΕΝΗ ΚΑΙ ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΥ 1, 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΚΙΛΚΙΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 16, 61100 ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΕΣΣΑ 18, 50131 ΚΟΖΑΝΗ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 17Α, 20131 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΣΤΡΟ ΧΩΡΑΣ, 80100 ΚΥΘΗΡΑ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΒΡΑΣΙΔΟΥ 174, 23100 ΣΠΑΡΤΗ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ 3ο ΧΛΜ. Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 41336 ΛΑΡΙΣΑ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ ΑΓΙΑΣ, 40003 ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ 3, 72400 ΝΕΑΠΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΛΕΡΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΛΕΡΟΥ, ΚΤΙΡΙΟ ΤΣΙΓΑΔΑ ΠΑΣΑ 85400 ΛΕΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΛΕΣΒΟΥ 8ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 21-23 ,81131 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ Θ.ΣΤΡΑΤΟΥ 1, 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΑΓΝΗΤΩΝ 141 ΚΑΙ ΣΠ. ΣΠΥΡΙΔΗ, 38221 ΒΟΛΟΣ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 22, 24133 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΝΑΞΟΥ ΚΤΗΡΙΟ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ, 84300 ΝΑΞΟΣ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΞΑΝΘΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 30 , 67133 ΞΑΝΘΗ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΠΕΛΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 38, 58200 ΠΕΛΛΑ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΡΟΥΣΣΗΣ 10, 60133 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗ 1, 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Κ. ΣΑΘΑ 18, Τ.Θ. 154, 74132 ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΠΛΕΤΣΑ 19, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΡΟΔΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ 13, ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ, 85131 ΡΟΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΣΑΜΟΥ ΚΤΗΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΦΥΛΑΚΩΝ, 83100 ΣΑΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΣΕΡΡΩΝ Δ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1, 62123 ΣΕΡΡΕΣ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΣΥΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΑΟΥΛΗ, ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ, 84100 ΣΥΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 13,42132 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΥΔΡΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΔΡΑΣ, 18040 ΥΔΡΑ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΙΝΙΑΝΩΝ 6, 35132 ΛΑΜΙΑ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΒΕΡΩΦ 36, 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 25 ΚΑΙ ΚΟΡΔΩΝΗ, 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ 1, Τ.Θ. 60, 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ Γ.Α.Κ. ΧΙΟΥ ΚΟΡΑΗ 2, 82100 ΧΙΟΣ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ)

 

ΠΔΕ E-MAIL
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &

ΘΡΑΚΗΣ

pdeamthr@sch.gr
ΑΤΤΙΚΗΣ mail@attik.pde.sch.gr
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ mail@vaigaiou.pde.sch.gr
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ pdede@sch.gr

 

ΠΔΕ E-MAIL
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ mail@dmaked.pde.sch.gr
ΗΠΕΙΡΟΥ mail@ipeir.pde.sch.gr
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ mail@thess.pde.sch.gr
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ mail@ionion.pde.sch.gr
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ mail@kmaked.pde.sch.gr
ΚΡΗΤΗΣ mail@kritis.pde.sch.gr
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ mail@naigaiou.pde.sch.gr
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ mail@pdepelop.gr
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ mail@stellad.pde.sch.gr

 

ΔΠΕ EMAIL   ΔΔΕ EMAIL
Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ mail@dipe-a-athin.att.sch.gr Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ mail@dide-a-ath.att.sch.gr
Π.Ε. Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ mail@dipe-a.thess.sch.gr Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ mail@dide-a.thess.sch.gr
Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ mail@dipe.ait.sch.gr Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ mail@dide.ait.sch.gr
Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ mail@dipe-anatol.att.sch.gr Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ mail@dide-anatol.att.sch.gr
Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ mail@dipe.arg.sch.gr Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ mail@dide.arg.sch.gr
Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ mail@dipe.ark.sch.gr Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ mail@dide.ark.sch.gr
Π.Ε. ΑΡΤΑΣ mail@dipe.art.sch.gr Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ mail@dide.art.sch.gr
Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ mail@dipe.ach.sch.gr Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ mail@dide.ach.sch.gr
Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ mail@dipe-v-ath.att.sch.gr Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ mail@dide-v-ath.att.sch.gr
Π.Ε. Β΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ mail@dipe-v-thess.thess.sch.gr Δ.Ε. Β΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ mail@dide-v.thess.sch.gr
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ mail@dipe.voi.sch.gr Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ mail@dide.voi.sch.gr
Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ mail@dipe-g-athin.att.sch.gr Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ protokollo@cdseda.att.sch.gr
Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ mail@dipe.gre.sch.gr Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ mail@dide.gre.sch.gr
Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ mail@dipe-d-athin.att.sch.gr Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ mail@dide-d-ath.att.sch.gr
Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ mail@dipe.dra.sch.gr Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ mail@dide.dra.sch.gr
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ mail@dipe-dytik.att.sch.gr Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ mail@dide-dytik.att.sch.gr
Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ mail@dipe.dod.sch.gr Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ mail@dide.dod.sch.gr
Π.Ε. ΕΒΡΟΥ mail@dipe.evr.sch.gr Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ mail@dide.evr.sch.gr
Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ mail@dipe.eyv.sch.gr Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ mail@dide.eyv.sch.gr
Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ mail@dipe.eyr.sch.gr Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ mail@dide.eyr.sch.gr
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ mail@dipe.zak.sch.gr Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ mail@dide.zak.sch.gr
Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ mail@dipe.ilei.sch.gr Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ dideilei@sch.gr
Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ mail@dipe.ima.sch.gr Δ.Ε. ΗΜΑΘΕΙΑΣ mail@dide.ima.sch.gr
Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ mail@dipe.ira.sch.gr Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ mail@dide.ira.sch.gr
Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ mail@dipe.thesp.sch.gr Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ mail@dide.thesp.sch.gr
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ mail@dipe.ioa.sch.gr Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ mail@dide.ioa.sch.gr
Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ mail@dipe.kav.sch.gr Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ mail@dide.kav.sch.gr
Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ mail@dipe.kar.sch.gr Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ mail@dide.kar.sch.gr
Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ mail@dipe.kas.sch.gr Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ mail@dide.kas.sch.gr
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ mail@dipe.ker.sch.gr Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ mail@dide.ker.sch.gr
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ mail@dipe.kef.sch.gr Δ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ mail@dide.kef.sch.gr
Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ mail@dipe.kil.sch.gr Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ mail@dide.kil.sch.gr
Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ mail@dipe.koz.sch.gr Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ mail@dide.koz.sch.gr
Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ mail@dipe.kor.sch.gr Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ mail@dide.kor.sch.gr
Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ mail@dipe.kyk.sch.gr Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ mail@dide.kyk.sch.gr
Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ mail@dipe.lak.sch.gr Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ mail@dide.lak.sch.gr

 

ΔΠΕ EMAIL   ΔΔΕ EMAIL
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ mail@dipe.lar.sch.gr Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ mail@dide.lar.sch.gr
Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ mail@dipe.las.sch.gr Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ mail@dide.las.sch.gr
Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ mail@dipe.les.sch.gr Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ mail@dide.les.sch.gr
Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ mail@dipe.lef.sch.gr Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ mail@dide.lef.sch.gr
Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ mail@dipe.mag.sch.gr Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ mail@dide.mag.sch.gr
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ mail@dipe.mes.sch.gr Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ mail@dide.mes.sch.gr
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ mail@dipe.xan.sch.gr Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ mail@dide.xan.sch.gr
Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ mail@dipe-peiraia.att.sch.gr Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ mail@dide-peiraia.att.sch.gr
Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ mail@dipe.pel.sch.gr Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ mail@dide.pel.sch.gr
Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ mail@dipe.pie.sch.gr Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ mail@dide.pie.sch.gr
Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ mail@dipe.pre.sch.gr Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ mail@dide.pre.sch.gr
Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ mail@dipe.reth.sch.gr Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ mail@dide.reth.sch.gr
Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ mail@dipe.rod.sch.gr Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ mail@dide.rod.sch.gr
Π.Ε. ΣΑΜΟΥ mail@dipe.sam.sch.gr Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ mail@dide.sam.sch.gr
Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ mail@dipe.ser.sch.gr Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ mail@dide.ser.sch.gr
Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ mail@dipe.tri.sch.gr Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ mail@dide.tri.sch.gr
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ mail@dipe.fth.sch.gr Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ mail@dide.fth.sch.gr
Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ mail@dipe.flo.sch.gr Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ mail@dide.flo.sch.gr
Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ mail@dipe.fok.sch.gr Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ mail@dide.fok.sch.gr
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ mail@dipe.chal.sch.gr Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ mail@dide.chal.sch.gr
Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ mail@dipe.chan.sch.gr Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ mail@dide.chan.sch.gr
Π.Ε. ΧΙΟΥ mail@dipe.chi.sch.gr Δ.Ε. ΧΙΟΥ mail@dide.chi.sch.gr

 

 

 

ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ – ΕΒΠ 2023 – 2024 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΑΙΘ

Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.

ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

Α. Υπηρεσιακά Στοιχεία

 1. Αριθμός Μητρώου
             
2. ΑΦΜ
                   

 

         
(α) ΕΠΩΝΥΜΟ (β) ΟΝΟΜΑ (γ) ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ (δ) ΚΛΑΔΟΣ (ε) ΟΝΟΜΑΣΙΑ

 

       
(α) ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΣΜΕΑΕ Ή ΚΕΔΑΣΥ) (β) Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ή ΠΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (δ) ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2023-2024 ΣΕ Δ/ΝΣΗ Ή ΠΔΕ

(σε περίπτωση μετάθεσης)

(ε) ΦΕΚ & ΕΤΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

 

         
(α) ΠΟΛΗ (β) ΟΔΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ (γ) ΤΚ (δ) ΤΗΛ ΚΙΝΗΤΟ (ε) EMAIL

Β. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΑΙΘ

 1. Παρακαλώ να με αποσπάσετε για το σχολικό έτος 2023-2024 σε έναν από τους παρακάτω φορείς :

(Αν σημειώσετε κάποια από τις επιλογές 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 γράψτε το ακριβές όνομα του Φορέα /Υπηρεσίας)

Κεντρική Υπηρεσία ΥΠΑΙΘ ¨
Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν ¨
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ¨
Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΠΕ/ΔΕ ¨
ΑΕΙ ¨
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ¨
Γ.Α.Κ. ¨
ΔΙ.Ε.Κ. (έως 3 επιλογές της ίδιας ΠΔΕ) ¨
ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚ. ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ¨
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ¨
Ι.Ε.Π. ¨
Κ.Ε.Γ. ¨
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ¨
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ¨
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ¨
Άλλος φορέας ¨

 

                                                                                                        

                                                                                                        

 1. Υποβάλλω συνημμένα:

(α) βιογραφικό σημείωμα και

(β) δικαιολογητικά ή άλλα έγγραφα (αρ. σελ. συνολικά:……….) ως ακολούθως:

 

   1.                                                                              7.                                                                                    
   2.                                                                              8.                                                                                    
   3.                                                                              9.                                                                                    
   4.                                                                             10.                                                                                    
   5.                                                                             11.                                                                                    
6.   12.
ΗΜΕΡ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ:  
 

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΑΙΤΟΥΣΑ:

 

Πρόσκληση απόσπασης ΕΕΠ ΕΒΠ σε υπηρεσίες φορείς ΥΠΑΙΘ ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 39830/Ε4/05-04-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα:

Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2023-2024.

όπως αυτό υπάρχει στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1zar-d7PRusGTl-afiWMdJkwzEXEPOeyo/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε