Πρόσκληση απόσπασης εξωτερικού 2023-2024

Πρόσκληση απόσπασης εξωτερικού 2023-2024 δημοσίευσε το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 27766 /Η2/10-03-2023 έγγραφό του έχοντας ως θέμα:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 KAI ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2024 ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ

 Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καλύψει κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού σε σχολικές μονάδες εξωτερικού, και λαμβάνοντας υπόψη :

 1. τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4415/2016 (Α’ 159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. την αριθμ. 83046/Η2/30-6-2020 (Β’ 2687) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής τους για τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό» και
 3. την αριθμ. 48230/Η2/28-4-2021 (B’ 1762) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός ύψους, όρων και διαδικασίας χορήγησης του ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων συντονιστών και αναπληρωτών συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού, εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο εξωτερικό».

κ α λ ε ί

τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν από το σχολικό έτος 2023-2024 και από το ημερολογιακό έτος 2024 για το Νότιο Ημισφαίριο να υποβάλουν αίτηση απόσπασης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 10-03-2023 μέχρι 20-03-2023 και ώρα 23:59.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης στο εξωτερικό έχουν δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι ανήκουν στους κλάδους/ειδικότητες του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας, εφόσον:

α) έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτική υπηρεσία, από τα οποία τρία (3) έτη διδακτική υπηρεσία σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως και τις 31-8-2023, μετά το ΦΕΚ διορισμού και

β) έχουν πιστοποιημένη καλή γνώση (Β2/Β2) της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή εναλλακτικά μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

 Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση:

α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι, κατά το παρελθόν, είχαν αποσπαστεί στο εξωτερικό και η απόσπασή τους διακόπηκε λόγω πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων τους ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα ειδικά καθήκοντά τους, καθώς και λόγω επανειλημμένης και αδικαιολόγητης ή μακράς απουσίας από τα καθήκοντά τους, όπως προβλέπεται στις περιπτ. α’ και β’ της παρ. 11 του άρθρου 16 του ν.4415/2016.

β) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ή έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, για την οποία δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής της ή εκκρεμεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε) σε βάρος τους.

γ) Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει τον χρόνο απόσπασής τους στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

δ)Εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023 και το ημερολογιακό έτος 2023 για το Νότιο Ημισφαίριο ή έχουν συμπληρώσει κατά το παρελθόν έξι (6) και άνω συνολικά έτη απόσπασης στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού.

ε) Εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση είχε διακοπεί «οικεία βουλήσει», πριν την παρέλευση διετίας από τη διακοπή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση ανάκλησης μετά την κύρωση των τελικών αξιολογικών πινάκων, καθώς και όσοι δεν ανέλαβαν υπηρεσία στη χώρα απόσπασης μετά την έκδοση της απόφασης απόσπασής τους και δεν παρήλθε διετία μετά το έτος υποβολής της αίτησης ανάκλησης της αίτησης απόσπασης ή της απόφασης απόσπασής τους.

ζ) Εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023 και το ημερολογιακό έτος 2023 για το Νότιο Ημισφαίριο ή έχουν συμπληρώσει κατά το παρελθόν (03) τρία έτη απόσπασης στο εξωτερικό με επιμίσθιο.

η) Κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 48230/Η2/28-4-2021 (B’ 1762) κοινής υπουργικής απόφασης, σε ό,τι αφορά τους υποψήφιους προς απόσπαση εκπαιδευτικούς στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης Μονάχου-Νυρεμβέργης (Δημοτικά και Γυμνάσια), πλην του Γραφείου Στουτγάρδης ορίζεται ότι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποσπάστηκαν αρχικά χωρίς το ειδικό επιμίσθιο και έχουν συμπληρώσει τριετή υπηρεσία τοποθέτησης σε επιχορηγούμενα από τη βαυαρική τοπική κυβέρνηση σχολεία, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης με το καθεστώς λήψης του ειδικού επιμισθίου. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι όσοι έχουν υπηρετήσει για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός τριετίας χωρίς επιμίσθιο, αλλά με ταυτόχρονη λήψη βαυαρικής επιχορήγησης, δεν δικαιούνται να υποβάλουν νέα αίτηση απόσπασης, αλλά αίτηση παράτασης αυτής.

θ) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2022-2023 και το ημερολογιακό έτος 2023 για το Νότιο Ημισφαίριο υπηρετούν με απόσπαση στο εξωτερικό (ανεξαρτήτως έτους απόσπασης).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 1. Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης αποκλειστικώς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία των κριτηρίων προς απόσπαση. Οι εκπαιδευτικοί, πριν την «Οριστική Καταχώριση» της αίτησης, πρέπει να μεταφορτώνουν/«ανεβάζουν» (upload) τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτησή τους στο περιβάλλον της διαδικτυακής πύλης. Οδηγίες τόσο για την ανάρτηση των δικαιολογητικών όσο και για λοιπά θέματα της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης απόσπασης περιγράφονται στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση (https://dipode-aitisi.sch.gr ).

Με την οριστικοποίησή της, η αίτηση λαμβάνει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου και μπορεί και να εκτυπωθεί.

 

2.       Απορρίπτονται οι μη οριστικοποιημένες ηλεκτρονικά αιτήσεις ή οι αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλον τρόπο πλην του ως άνω αναφερόμενου. Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δε γίνονται δεκτά.

 

 1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

 1. Οι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν τα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης και έχουν τη δυνατότητα δήλωσης μέχρι και τριών (3) προτιμήσεων χωρών απόσπασης, κατά σειρά προτίμησης, με βάση την οποία πραγματοποιούνται οι αποσπάσεις. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα δήλωσης γενικής επιλογής Ηπείρου, ώστε, σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων της ειδικότητάς τους, μετά την εξάντληση των πινάκων, σε χώρες της Ηπείρου που επέλεξαν, εφόσον δεν έχουν αποσπαστεί σε κάποια από τις τρεις (3) δηλωθείσες προτιμήσεις τους, και αφού τους κοινοποιηθούν οι χώρες στις οποίες υφίστανται κενές θέσεις, μπορούν να ζητήσουν να αποσπαστούν σε αυτές.
 2. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν στις σχολικές μονάδες της Ο.Δ. Γερμανίας, θα πρέπει να συμπληρώσουν την περιοχή ανά Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα βασικών γλωσσών χωρών απόσπασης. Διευκρινίζεται ότι η επιλογή κάθε Συντονιστικού Γραφείου της χώρας αυτής λαμβάνεται ως ξεχωριστή προτίμηση.
 3. Οι εκπαιδευτικοί που είναι στελέχη εκπαίδευσης ή υπηρετούν με θητεία, υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα σχετικά πεδία στην αίτηση και ταυτόχρονα να συνυποβάλουν και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι, σε περίπτωση απόσπασής τους, θα παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν.
 4. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αποσπώνται στις ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού, διατηρούν τη θέση αυτή κατά το διάστημα της απόσπασής τους και επιστρέφουν σε αυτή μετά τη λήξη της απόσπασής τους, εφόσον κατέχουν οργανική θέση σε σχολείο στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέραν των έξι (6) ετών, με την έναρξη του έβδομου συνεχόμενου σχολικού έτους απόσπασης η οργανική θέση που κατέχουν θεωρείται κενή, με τις συνέπειες που ορίζονται στην παρ. 9 της περ. Γ΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α΄167), και τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης από τις οποίες αποσπάστηκαν (άρθρο 29 παρ. 6 του ν. 4692/2020).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αίτηση ανάκλησης της αίτησης απόσπασης αποκλειστικά στο e-mail: anakliseis- dipode@minedu.gov.gr με την ανάρτηση των Προσωρινών Πινάκων και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων επί των Προσωρινών Πινάκων. Αν δεν αποστείλουν αίτηση ανάκλησης, η υπηρεσία προχωρεί στη διαδικασία απόσπασής τους, χωρίς άλλη ειδοποίηση, σύμφωνα με τα μόριά τους και τη σειρά προτίμησης των χωρών που έχουν δηλώσει στην αρχική αίτησή τους.

Εκπαιδευτικοί που υποβάλλουν αίτηση ανάκλησης μετά την κύρωση των τελικών αξιολογικών πινάκων, καθώς και όσοι δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία στη χώρα απόσπασης μετά την έκδοση της απόφασης απόσπασής τους, διαγράφονται από τους πίνακες για όλες τις επιλογές τους και αποκλείονται από κάθε διαδικασία απόσπασης στο εξωτερικό εντός του ίδιου έτους, καθώς και από το δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση στο εξωτερικό για τα δύο (2) επόμενα σχολικά έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1.       ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΗΛΟΥΜΕΝΩΝ

 Για την τεκμηρίωση των δηλούμενων στην αίτηση απόσπασης στοιχείων απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Οι τίτλοι σπουδών από ΑΕΙ της ημεδαπής (πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά), όταν αυτοί αποτελούν μοριοδοτούμενα προσόντα.
 • Για τίτλους σπουδών που προέρχονται από ΑΕΙ της αλλοδαπής:
  • τίτλο σπουδών συνοδευόμενο από πράξη αναγνώρισής του από ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ. Σε περίπτωση που από τον τίτλο σπουδών που προέρχεται από ΑΕΙ της αλλοδαπής πιστοποιείται η γλωσσομάθεια, ο τίτλος θα πρέπει να συνοδεύεται συμπληρωματικά και επίσημη μετάφρασή του, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του π.δ. 85/2022, όπως ισχύει, και σύμφωνα με το Παράρτημα Γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

(3)    Για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας:

 • Τίτλο σπουδών, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του π.δ. 85/2022, όπως ισχύει, και σύμφωνα με το Παράρτημα Γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.
 • Φύλλο Μητρώου, το οποίο συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει ο υποψήφιος οργανικά και υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Κεφάλαιο Γ’ της παρούσας (υπόδειγμα του Φύλλου Μητρώου επισυνάπτεται στο Παράρτημα VI της παρούσας). Δεκτά γίνονται αποκλειστικά τα έντυπα του Φύλλου Μητρώου της παρούσας.

(5)    Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το οποίο εκδόθηκε κατά το τελευταίο εξάμηνο.

 

 • Στην περίπτωση τέκνων που σπουδάζουν πρόσφατη βεβαίωση της σχολής φοίτησης για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με αναφορά στο έτος φοίτησης.
 • Στην περίπτωση διάζευξης με επιμέλεια τέκνου, αντίγραφο της δικαστικής απόφασης βάσει της οποίας χορηγείται η επιμέλεια.

 

2.  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 

 1. Για τις περιπτώσεις που απαιτείται διδασκαλία σε δύο γλώσσες οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) της γλώσσας της χώρας υποδοχής.
 2. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας [π.δ. 347/2003 (Α΄315)]. Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας προκειμένου να αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας, πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, πιστοποιητικά ξένης γλώσσας.
 3. Δεν απαιτείται από τους υποψηφίους να μεταφορτώσουν/«ανεβάζουν» (upload) το πτυχίο διορισμού, εκτός εάν αυτό αποτελεί απόδειξη γλωσσομάθειας. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 του κεφαλαίου Ε’ της παρούσας.
 4. Δικαιολογητικά που δεν μοριοδοτούνται ή που δεν απαιτούνται και δεν αφορούν στη συγκεκριμένη διαδικασία (π.χ. σεμινάρια, συμμετοχή σε συλλόγους, μετεκπαίδευση κλπ.) δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική αίτηση.
 5. Σχετικά με τις αποσπάσεις στα σχολεία της Βαυαρίας σημειώνεται ότι για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στα επιχορηγούμενα σχολεία της Βαυαρίας (δημοτικά και Γυμνάσια Μονάχου και Νυρεμβέργης) απαιτείται προηγούμενη χορήγηση άδειας διδασκαλίας από την αρμόδια Γερμανική υπηρεσία.

Οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν την άδεια διδασκαλίας εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι εξής προϋποθέσεις:

α) να κατέχουν επίπεδο γερμανομάθειας Α2 για τη διδασκαλία των ελληνικών μαθημάτων, επίπεδο Γ1 για τη διδασκαλία των γερμανόφωνων μαθημάτων και επίπεδο Γ2 για όσους αιτηθούν για τη θέση Διευθυντή σχολικής μονάδας και

β) να υπάρχει αντιστοιχία του περιεχομένου των σπουδών τους με το γνωστικό αντικείμενο διδασκαλίας τους.

Προς διευκρίνιση των ανωτέρω σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ82 με δεδομένο ότι πρέπει να διδάξουν τα μαθήματά τους στη γερμανική γλώσσα, θα πρέπει να έχουν αυξημένη γλωσσομάθεια (Γ1). Επίσης, τα μαθήματα Μελέτη Περιβάλλοντος, Καλλιτεχνικών, Μουσικής και Χειροτεχνίας, πραγματοποιούνται στη γερμανική γλώσσα, ενώ τα Μαθηματικά διδάσκονται και στη γερμανική γλώσσα και συνεπώς απαιτείται αυξημένη γλωσσομάθεια (Γ1) για τους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν τα μαθήματα αυτά.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη Βαυαρική νομοθεσία το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στα Γυμνάσια Μονάχου και Νυρεμβέργης, διδάσκεται αποκλειστικά από άντρες στα αγόρια και γυναίκες στα κορίτσια και ως εκ τούτου αποσπώνται ανάλογα με τις υφιστάμενες κάθε φορά κενές θέσεις άντρες ή γυναίκες (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ, Πίνακας χωρών- Ειδικοτήτων).

 1. Για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες περιοχής ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου Μονάχου κλάδων ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστήμων και ΠΕ80 Οικονομίας, η απόσπαση αφορά σε Κοινωνιολόγους και σε Οικονομολόγους, αντίστοιχα.
 2. Για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στην Ελβετία οφείλουν να έχουν γνώση της ομιλούμενης γλώσσας στον τόπο εργασίας τους και συγκεκριμένα για τον προφορικό λόγο να έχουν επίπεδο Β1 ενώ για το γραπτό Α1. Όσοι δεν έχουν το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης της ομιλούμενης γλώσσας δεν γίνονται δεκτοί στην Ελβετία. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δηλώνουν ενυπογράφως ότι έχουν γνώση του Ελβετικού συστήματος κοινωνικών και νομικών αξιών, σύμφωνα με την από 1η Ιανουαρίου 2019 εγκύκλιο του Υφυπουργείου Μετανάστευσης της Ελβετίας.
 3. Υπενθυμίζεται ότι οι αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων διέπονται από τις ισχύουσες στην Ελλάδα διατάξεις.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

 

 1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου καταρτίζονται πίνακες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της αριθμ. 83046/Η2/30-6-2020 Υπουργικής Απόφασης, κατά φθίνουσα σειρά μορίων του άρθρου 3 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.
 2. Επί των προσωρινών πινάκων μοριοδότησης, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ., υποβάλλονται τυχόν ενστάσεις στο email enstaseis-dipode@minedu.gov.gr, σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ., οι οποίες τίθενται ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής.
 3. Για την επιλογή των προς απόσπαση στο εξωτερικό εκπαιδευτικών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

 1. Για τη διαδικασία, διάρκεια των αποσπάσεων και τοποθέτηση των αποσπωμένων ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 7, 8 και 9 της προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης.
 2. Με την ανάρτηση της απόφασης απόσπασης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», οι αποσπώμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στη νέα τους θέση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την έναρξη του σχολικού έτους στη χώρα απόσπασής τους.
 3. Για τις περιοχές που απαιτείται η έκδοση άδειας διαμονής/εργασίας, οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται παραμένουν στην Υπηρεσία στην ημεδαπή, όπου ανήκουν, μέχρι την έκδοση άδειας εργασίας (visa) για τις περιοχές αυτές. Σε περίπτωση διακοπής της άδειας εργασίας τους (visa) από τις ξένες αρχές, διακόπτεται άμεσα και η απόσπαση των εκπαιδευτικών, ενώ σε περίπτωση λήξης της και μη ανανέωσής της εντός εύλογου χρονικού διαστήματος παραμένουν στην Υπηρεσία τους στην ημεδαπή μέχρι την επανέκδοση της visa, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 7 της 83046/Η2/30-6-2020 (Β’ 2687) Υπουργικής Απόφασης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 Σημειώνεται ότι, οι προς απόσπαση εκπαιδευτικοί ενημερώνονται από την Υπηρεσία για τη χώρα απόσπασής τους προκειμένου να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δήλωση από την οποία να προκύπτει το εκτιμώμενο κόστος των εισιτηρίων πρώτης μετάβασης στη χώρα απόσπασης των ιδίων και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς τους, καθώς και η ημερομηνία της μετάβασής τους στη χώρα απόσπασης, προκειμένου να εκδοθεί από τις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής όπου ανήκουν οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί σχετική απόφαση δέσμευσης πίστωσης πριν την πραγματοποίηση της μετάβασής τους στο εξωτερικό. Σε αντίθετη περίπτωση δεν καταβάλλεται το αντίτιμο των εισιτηρίων.

 

 

Πρόσκληση απόσπασης εξωτερικού 2023-2024

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΒΑΣΙΚΗ/ΕΣ ΓΛΩΣΣΑ/ΕΣ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

 

ΧΩΡΑ –

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΒΑΣΙΚΗ/ΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ/ΕΣ

ΚΩΔ.   ΧΩΡΑ –

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΒΑΣΙΚΗ/ΕΣ ΓΛΩΣΣΑ/ΕΣ ΚΩΔ.
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ ΑΖΕΡΙΚΑ 2 ΛΙΒΑΝΟΣ ΑΡΑΒΙΚΑ 42
ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΑΡΑΒΙΚΑ 3 ΛΙΒΥΗ ΑΡΑΒΙΚΑ 43
ΑΙΘΙΟΠΙΑ ΑΙΘΙΟΠΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ 4 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΚΑ 44
ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ 5 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 45
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΙΣΠΑΝΙΚΑ 6 ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ ΓΑΛΛΙΚA, ΜΑΛΑΓΑΣΙΚΑ 46
ΑΡΜΕΝΙΑ ΑΡΜΕΝΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΑ 7 ΜΑΛΑΟΥΙ ΑΓΓΛΙΚΑ 47
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 8 ΜΑΡΟΚΟ ΑΡΑΒΙΚΑ 48
ΑΥΣΤΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 9 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ ΣΕΡΒΙΚΑ 49
 

ΒΕΛΓΙΟ

ΓΑΛΛΙΚΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ,

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

 

10

 

ΜΕΞΙΚΟ

 

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

 

50

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ 11 ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ 51
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ 12 ΜΟΛΔΑΒΙΑ ΜΟΛΔΑΒΙΚΑ,

ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ

52
ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ 13 ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 53
ΓΑΛΛΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ 14 ΝΙΓΗΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 54
      ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ 55
 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

15.1 ΣΥΝΤ. ΓΡΑΦΕΙΟ

ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ

 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

 

15.1

 

ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ

 

ΑΓΓΛΙΚΑ, ΑΦΡΙΚΑΑΝΣ

 

56

15.2 ΣΥΝΤ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΝΑΧΟΥ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ 57
15.2 ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΟΥΓΓΡΙΚΑ 58
 

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΑΝΑ, ΡΩΣΙΚΑ

 

16

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΟΥΖΜΠΕΚΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΑ 59
ΔΑΝΙΑ ΔΑΝΕΖΙΚΑ 17 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ ΙΣΠΑΝΙΚΑ 61
 

ΕΛΒΕΤΙΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ,

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ,

ΙΤΑΛΙΚΑ

 

18

 

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

 

ΑΡΑΒΙΚΑ

 

62

ΕΣΘΟΝΙΑ ΕΣΘΟΝΙΚΑ 19 ΠΑΝΑΜΑΣ ΙΣΠΑΝΙΚΑ 63
ΖΑΜΠΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 20 ΠΕΡΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΑ 64
ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ ΑΓΓΛΙΚΑ 21 ΠΟΛΩΝΙΑ ΠΟΛΩΝΙΚΑ 65
 

Η.Π.Α.

 

ΑΓΓΛΙΚΑ

22 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ 66
ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ 67
ΣΑΟΥΔ. ΑΡΑΒΙΑ ΑΡΑΒΙΚΑ 69
Η.Α.Ε ΑΡΑΒΙΚΑ 23 ΣΕΡΒΙΑ ΣΕΡΒΙΚΑ 70
 

ΙΟΡΔΑΝΙΑ

 

ΑΡΑΒΙΚΑ

 

24

ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΣΛΟΒΑΚΙΚΑ 71
ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 25 ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΚΑ 72
ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΙΣΠΑΝΙΚΑ 26 ΣΟΥΔΑΝ ΑΡΑΒΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ 73
ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ 27 ΣΟΥΗΔΙΑ ΣΟΥΗΔΙΚΑ 74
ΙΣΡΑΗΛ ΕΒΡΑΪΚΑ, ΑΡΑΒΙΚΑ 28 ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ 75
ΙΤΑΛΙΑ ΙΤΑΛΙΚΑ 29 ΤΣΕΧΙΑ ΤΣΕΧΙΚΑ 76
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΖΑΚΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΑ 30 ΤΥΝΗΣΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ, ΑΡΑΒΙΚΑ 77
ΚΑΜΕΡΟΥΝ ΓΑΛΛΙΚΑ 31 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΑ 78
ΚΑΝΑΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ 32 ΧΙΛΗ ΙΣΠΑΝΙΚΑ 79
ΚΑΤΑΡ ΑΡΑΒΙΚΑ 33 ΜΑΛΤΑ ΜΑΛΤΕΖΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ,

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

80
ΚΙΡΓΙΖΙΑ ΚΙΡΓΙΖΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΑ 34      
ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ 35      
ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ 36  
ΚΟΥΒΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ 37
ΚΡΟΑΤΙΑ ΚΡΟΑΤΙΚΑ 38
Λ.Δ.ΚΟΓΚΟ ΓΑΛΛΙΚΑ 39
ΛΕΤΤΟΝΙΑ ΛΕΤΤΟΝΙΚΑ 40
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΚΑ,

ΡΩΣΙΚΑ

41

 

Πρόσκληση απόσπασης εξωτερικού 2023-2024

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

 

ΑΣΙΑ

ΧΩΡΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΚΛΑΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΑΡΜΕΝΙΑ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
Η.Α.Ε. ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΙΣΡΑΗΛ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ,     ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ,     ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ,     ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ, ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ, ΠΕ04.03 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ, ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ
ΚΑΤΑΡ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
 

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ, ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ ή ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ ή

ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ,

ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Πρόσκληση απόσπασης εξωτερικού 2023-2024

ΑΦΡΙΚΗ

Πρόσκληση απόσπασης εξωτερικού 2023-2024

ΧΩΡΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΚΛΑΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΙΘΙΟΠΙΑ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ, ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ, ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ,ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΖΑΜΠΙΑ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
 

Λ. Δ. ΚΟΝΓΚΟ

ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ, ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ, ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ, ΠΕ04.03 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ, ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ, ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΕ80

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΕ06

ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΜΑΛΑΟΥΙ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ, ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ, ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ, ΠΕ04.03 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ, ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟI, ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΥΝΗΣΙΑ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

Πρόσκληση απόσπασης εξωτερικού 2023-2024

ΩΚΕΑΝΙΑ

Πρόσκληση απόσπασης εξωτερικού 2023-2024

ΧΩΡΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΚΛΑΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΠΕ02   ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ,            ΠΕ06   ΑΓΓΛΙΚΗΣ,   ΠΕ60   ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ,         ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ

 

ΕΥΡΩΠΗ

 

ΧΩΡΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΚΛΑΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ, ΠΕ 79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΑΥΣΤΡΙΑ Σ.Γ.Ε. ΜΟΝΑΧΟΥ: ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
 

ΒΕΛΓΙΟ

ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ, ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ, ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ, ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΕ 79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

ΓΑΛΛΙΑ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
 

 

 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Σ.Γ.E. ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ: ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ, ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ, ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ, ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ, ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ, ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩN, ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Σ.Γ.Ε. ΜΟΝΑΧΟΥ: ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ,       ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ, ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ, ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ, ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,   ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ,       ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ),       ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ), ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΑΝΙΑ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΕΛΒΕΤΙΑ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΙΤΑΛΙΑ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΜΑΛΤΑ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΜΟΛΔΑΒΙΑ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΟΛΩΝΙΑ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

 

ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ, ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ, ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ, ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΕΡΒΙΑ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΣΟΥΗΔΙΑ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

 

ΑΜΕΡΙΚΗ

 

ΧΩΡΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΚΛΑΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
Η.Π.Α. ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ, ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΕ60

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ 79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ

ΚΑΝΑΔΑΣ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΜΕΞΙΚΟ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΠΑΝΑΜΑΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΠΕΡΟΥ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΧΙΛΗ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

A/A ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 

1

 

ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ

Γερμανία (Berlin, Brandenburg, Mecklenburg, Vorpommern, Sachsen- Anhalt, Thüringen, Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Schleswig-

Holstein Saarland, Rheinland−Pfalz, Nordrhein-Westfalen) και Πολωνία

2 ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία,

Πορτογαλία, Ελβετία

 

3

 

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ

Μολδαβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Σερβία,

Μαυροβούνιο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Σλοβενία και Βόρεια Μακεδονία

 

4

 

ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ

Νότια Αφρική, Ζιμπάμπουε, Ζάμπια, Μαλάουι, Λ.Δ. Κονγκό,

Μπουρούντι, Καμερούν, Νιγηρία, Σουδάν, Αιθιοπία, Μαδαγασκάρη, Μοζαμβίκη.

5 ΚΑΪΡΟΥ Αίγυπτος, Λιβύη, Λίβανος, Ισραήλ, Ιορδανία, Η.Α.Ε., Κατάρ, Μαρόκο,

Σαουδική Αραβία, Συρία, Τυνησία

6 ΛΟΝΔΙΝΟΥ Αγγλία, Ιρλανδία, Σουηδία, Δανία, Νορβηγία, Φινλανδία, Λιθουανία,

Λετονία, Εσθονία

 

 

7

ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗΣ

(εποπτεία από το

Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης

Βουκουρεστίου)

 

 

Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Γεωργία, Ουκρανία, Καζακστάν, Κιργιζία

8 ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία
9 ΜΟΝΑΧΟΥ Γερμανία (Bayern, Hessen , Baden – Württemberg), Αυστρία, Τσεχία
 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: Maine, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Massachusetts, Ohio, West Virginia, Kentucky, Tennessee, Delaware, District Of Columbia, Maryland, Virginia, South Carolina, North Carolina, Florida, Georgia, Alabama, Mississippi, Louisiana, Arkansas, Alaska, Arizona, Utah, Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, Washington State, Oregon, California, Nevada, Idaho, Hawaii, Michigan, Indiana, Wisconsin, Illinois, Missouri, Minnesota, Iowa, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Texas

 

Λατινική Αμερική: Αργεντινή, Βενεζουέλα, Βραζιλία, Μεξικό, Ουρουγουάη, Περού, Χιλή, Παναμάς

 

 

11

ΤΟΡΟΝΤΟ

(εποπτεία από το

Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Νέας Υόρκης)

 

Επαρχίες: British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Ontario, Manitoba, Youkon Northwest Territories, Ottawa, Quebec, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, New Foundland, Labrador

12 ΚΟΡΥΤΣΑΣ Αλβανία
13 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ Τουρκία
 

 

14

ΝΟΒΟΡΟΣΙΣΚ

(εποπτεία από το

Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης

Βουκουρεστίου)

 

Ρωσία, Λευκορωσία, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν

Πρόσκληση απόσπασης εξωτερικού 2023-2024

Πρόσκληση απόσπασης εξωτερικού 2023-2024

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
  Α. ΕΥΡΩΠΗ    
Α/Α ΧΩΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΚΠ/ΚΟΙ
1 ΑΓΓΛΙΑ ΕΥΡΩ 1.480,00
2 ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΥΡΩ 784,00
3 ΑΥΣΤΡΙΑ ΕΥΡΩ 1.438,00
4 ΒΕΛΓΙΟ ΕΥΡΩ 1.224,00
5 ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ ΕΥΡΩ 1.017,00
6 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΥΡΩ 822,00
7 ΓΑΛΛΙΑ ΕΥΡΩ 1.431,00
8 ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΥΡΩ 1.334,00
9 ΔΑΝΙΑ ΕΥΡΩ 1.230,00
10 ΕΛΒΕΤΙΑ ΕΥΡΩ 2.350,00
11 ΕΣΘΟΝΙΑ ΕΥΡΩ 1.166,00
12 ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΕΥΡΩ 1.334,00
13 ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΥΡΩ 822,00
14 ΙΤΑΛΙΑ ΕΥΡΩ 939,00
15 ΚΡΟΑΤΙΑ ΕΥΡΩ 1.062,00
16 ΛΕΤΟΝΙΑ ΕΥΡΩ 790,00
17 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΕΥΡΩ 790,00
18 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΕΥΡΩ 1.205,00
19 ΜΑΛΤΑ ΕΥΡΩ 939,00
20 ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΕΥΡΩ 960,00
21 ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΕΥΡΩ 1.224,00
22 ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΕΥΡΩ 1.192,00
23 ΠΟΛΩΝΙΑ ΕΥΡΩ 1.192,00
24 ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ ΕΥΡΩ 822,00
25 ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΥΡΩ 1.192,00
26 ΡΩΣΙΑ ΕΥΡΩ 1.425,00
27 ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ ΕΥΡΩ 1.062,00
28 ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΕΥΡΩ 1.166,00
29 ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΕΥΡΩ 1.017,00
30 ΣΟΥΗΔΙΑ ΕΥΡΩ 950,00
31 ΤΟΥΡΚΙΑ (αποσπ.) ΕΥΡΩ 1.328,00
32 ΤΣΕΧΙΑ ΕΥΡΩ 1.192,00
33 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΕΥΡΩ 1.010,00
34 ΧΩΡΕΣ Κ.Α.Κ.* ΕΥΡΩ 1.425,00
  * Ουκρανία-Μολδαβία-Λευκορωσία-Καζακστάν-Γεωργία-Αρμενία-

Αζερμπαϊτζάν- Κιργιζία-Ουζμπεκιστάν-Τατζικιστάν-Τουρκμενιστάν

   
  Β. ΑΜΕΡΙΚΗ    
1 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΕΥΡΩ 1.295,00
2 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΕΥΡΩ 1.004,00
3 ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΕΥΡΩ 817,00
4 Η.Π.Α. ΕΥΡΩ 1.943,00
5 ΚΑΝΑΔΑΣ ΕΥΡΩ 1.220,00
6 ΜΕΞΙΚΟ ΕΥΡΩ 1.580,00
7 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ ΕΥΡΩ 1.290,00
8 ΠΑΝΑΜΑΣ ΕΥΡΩ 1.580,00
9 ΠΕΡΟΥ ΕΥΡΩ 900,00
10 ΧΙΛΗ ΕΥΡΩ 1.000,00
11 ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΕΥΡΩ 1.008,00
12 ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΕΥΡΩ 1.008,00
13 ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ ΕΥΡΩ 1.008,00

Πρόσκληση απόσπασης εξωτερικού 2023-2024

14 ΚΟΥΒΑ ΕΥΡΩ 1.008,00
  Γ. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ & Ν.ΖΗΛΑΝΔΙΑ  
1 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-Ν.ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΕΥΡΩ 1.230,00
  Δ. ΑΦΡΙΚΗ    
1 ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΕΥΡΩ 971,00
2 ΑΙΘΙΟΠΙΑ ΕΥΡΩ 926,00
3 ΖΑΜΠΙΑ ΕΥΡΩ 855,00
4 ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ ΕΥΡΩ 855,00
5 ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ ΕΥΡΩ 914,00
6 ΚΑΜΕΡΟΥΝ ΕΥΡΩ 855,00
7 ΚΕΝΥΑ ΕΥΡΩ 971,00
8 ΚΟΓΚΟ ΕΥΡΩ 971,00
9 ΛΙΒΥΗ ΕΥΡΩ 1.036,00
10 ΜΑΛΑΟΥΙ ΕΥΡΩ 778,00
11 ΜΑΡΟΚΟ ΕΥΡΩ 971,00
12 ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ ΕΥΡΩ 914,00
13 ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ ΕΥΡΩ 648,00
14 ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ ΕΥΡΩ 745,00
15 Ν. ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩ 914,00
16 ΝΙΓΗΡΙΑ ΕΥΡΩ 822,00
17 ΣΟΥΔΑΝ ΕΥΡΩ 914,00
18 ΤΑΝΖΑΝΙΑ ΕΥΡΩ 577,00
19 ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ ΕΥΡΩ 642,00
20 ΤΥΝΗΣΙΑ ΕΥΡΩ 887,00
21 ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ ΕΥΡΩ 914,00
  Ε. ΑΣΙΑ    
1 ΕΝ. ΑΡΑΒ. ΕΜΙΡΑΤΑ ΕΥΡΩ 1.237,00
2 ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΕΥΡΩ 697,00
3 ΙΡΑΚ ΕΥΡΩ 620,00
4 ΙΡΑΝ ΕΥΡΩ 480,00
5 ΙΣΡΑΗΛ ΕΥΡΩ 946,00
6 ΚΑΤΑΡ ΕΥΡΩ 1.166,00
7 ΚΙΝΑ ΕΥΡΩ 1.425,00
8 ΚΟΡΕΑ ΕΥΡΩ 1.363,00
9 ΚΟΥΒΕΪΤ ΕΥΡΩ 1.160,00
10 ΛΙΒΑΝΟΣ ΕΥΡΩ 894,00
11 ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩ 1.069,00
12 ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ΕΥΡΩ 1.237,00
13 ΣΥΡΙΑ ΕΥΡΩ 1.101,00
14 ΤΑΫΛΑΝΔΗ ΕΥΡΩ 1.363,00
15 ΧΟΓΚ ΚΟΓΚ ΕΥΡΩ 1.425,00

 

Πρόσκληση απόσπασης εξωτερικού 2023-2024

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
α. Καθορισμός ύψους επιμισθίου (ΦΕΚ 1762B’/28-4-2021)
β. Το επιμίσθιο υπόκειται σε κρατήσεις 1% (ΤΠΔΥ) και 2% (Έκτακτη Εισφ. Αλληλεγγύης) (Νόμος 3986/11,

άρθρο 38, παρ. 2α & 2β (Α’ 152)

γ. Το επιμίσθιο είναι αφορολόγητο από 01-01-2012 (Ν. 4038/12, ΦΕΚ 14Α΄/02-02-2012)

Πρόσκληση απόσπασης εξωτερικού 2023-2024 δημοσίευσε το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 27766 /Η2/10-03-2023 έγγραφό του έχοντας ως θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 KAI ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2024 ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1XQ_sWXFhVyKV4InFB3OFR4O4brrjdGLh/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε