Πρόσκληση Βαθμολογητών Β2 Επιπέδου ΤΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ /ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΜΌΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΏΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΏΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΠΡΆΞΗ (ΕΠΙΜΌΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΈΔΟΥ ΤΠΕ)», ΩΣ ΕΞΗΣ:

 

 • ΕΩΣ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑ ΔΥΟ (132) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Β2 ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ – (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τoν ν. 3966/2011 [ΦΕΚ A’ 118/24.5.2011] του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 2. Tην υπ’ αρ. 30446/Γ4/16.03.2021 [ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 204/16.03.2021] Απόφαση της

Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε.) και ορισμός των μελών του»

 1. Την υπ’ αριθμ. 1/2021/22.03.2021 Απόφαση του ΔΣ του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» περί

«Παροχής εξουσιοδοτήσεων από το ΔΣ»

 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 473 και του Κεφαλαίου ΚΖ’, πλην εκείνων που αφορούν στη σύσταση, οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση των Ε.Λ.Κ.Ε., τη συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών, καθώς και του άρθρου 257, του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 141/21.07.2022)
 2. Την με αριθμ. 1767/11-02-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» και MIS 5000065 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 3. Την με αριθμ. Π219/1-4-2016 Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Οριζόντιου Υποέργου

16 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» της Πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000065 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 1. Την υπουργική απόφαση 4949/Ε3/17.01.2022 με θέμα την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 118730/ΓΔ4/19-07-2016 υπουργικής απόφασης, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα χρήσης και ανανέωσης των Μητρώων Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης και Επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)/ Β’ κύκλος», με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5084974
 1. Το Μητρώο Επιμορφωτών Β΄ επιπέδου Τ.Π.Ε. όπως επικαιροποιήθηκε με το απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 29/2022/05.05.2022 συνεδρίασης του ΔΣ του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» για το Θέμα 7: Ανανέωση – Επικαιροποίηση Μητρώου Επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στο πλαίσιο της πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» (Αρ. Πρωτ. 1843/ 05.2022, ΑΔΑ:9Γ5Ν46941Δ-ΑΘΥ)

  στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 16

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ»

της Πράξης

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)»

 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5000065.

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια της παρούσας, και καλεί αποκλειστικά επιμορφωτές του Μητρώου Επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ (σύμφωνα με την παραπάνω Απόφαση στον αριθμό 8 του καταλόγου «έχοντας υπόψη»), να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη του έργου όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια της παρούσας.

 

Το πλήθος των προς ανάθεση συμβάσεων δεν θα ξεπερνά εκείνο του αναφερόμενου αριθμού συνεργατών ανά ρόλο όπως προσδιορίζεται στον σχετικό πίνακα της ενότητας Κ1.1.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος κάθε υποψηφίου συνοδεύεται με την απόδοση τυχαίου αριθμού, για την κατάταξη τους σε περίπτωση ισοβαθμίας και κυρίως για την επιλογή συνεργατών στην περίπτωση που οι υποψηφιότητες ξεπεράσουν το προσδιορισμένο πλήθος θέσεων ανά ρόλο, όπως παρατίθεται στον πίνακα της ενότητας Κ1.1.

Εφόσον προσέλθει μικρότερος αριθμός υποψηφίων από τις προβλεπόμενες θέσεις, τότε μπορούν να ανατεθούν περισσότερες βαθμολογήσεις ανά συνεργάτη και μέχρι 100 κατά μέγιστο.

Για τις περιπτώσεις συστάδων ειδικοτήτων με πολλαπλές υποδιαιρέσεις, η κατανομή των βαθμολογήσεων δύναται να επιμεριστεί σε συνεργάτες συναφούς ειδικότητας στην περίπτωση που δεν εκδηλωθεί το αναμενόμενο ενδιαφέρον για την πλήρη κάλυψη των προβλεπόμενων θέσεων, όπως παρατίθεται στον πίνακα της ενότητας Κ1.1.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η συνέχιση και η μετεξέλιξη της ολοκληρωμένης επιμόρφωσης για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη, η οποία είναι ευρύτερα γνωστή ως «Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.» και υλοποιήθηκε για ένα μέρος των Ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο προηγούμενων προγραμματικών περιόδων (Γ’ ΚΠΣ 2000-2006 και ΕΣΠΑ 2007-2013).

Ειδικότερα, στο αντικείμενο της παρούσας πράξης περιλαμβάνονται:

 • Η μετεξέλιξη της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., η οποία αφορά:

o στην επικαιροποίηση και στον εμπλουτισμό του περιεχομένου της επιμόρφωσης, σύμφωνα με τις τρέχουσες παιδαγωγικές και τεχνολογικές εξελίξεις και λαμβάνοντας υπόψη την μέχρι σήμερα εμπειρία και τα αποτελέσματα της αντίστοιχης προηγούμενης δράσης,

 • στην επέκταση της επιμόρφωσης σε όλους τους κλάδους και ειδικότητες εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που σημαίνει την ανάπτυξη μιας σειράς υποδομών και ανθρώπινων πόρων για την υποστήριξή της (περιεχόμενο και υλικό επιμόρφωσης, επιμορφωτές, συστήματα υποστήριξης κ.α.) και συνεπάγεται τη ριζική αύξηση του πλήθους των εν δυνάμει επιμορφούμενων εκπαιδευτικών,
 • στην ανάπτυξη και υλοποίησή της επιμόρφωσης σε δυο επίπεδα γνώσεων και δεξιοτήτων: α) Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε.) και β) Προχωρημένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (Β2 επίπεδο Τ.Π.Ε.), ο συνδυασμός των οποίων θα οδηγεί στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αντιστοιχούν στην ολοκληρωμένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.).
 • Η εκπαίδευση 300 νέων επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., οι οποίοι θα συμπληρώσουν και θα εμπλουτίσουν (πληρέστερη γεωγραφική κάλυψη, νέοι κλάδοι) το υπάρχον Μητρώο επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. και οι οποίοι, μετά από κατάλληλες δοκιμασίες πιστοποίησης, μαζί με τους υπάρχοντες επιμορφωτές Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., θα αναλάβουν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
 • Η επιμόρφωση 000 εκπαιδευτικών σε γνώσεις και δεξιότητες Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.
 • Η επιμόρφωση 000 εκπαιδευτικών σε γνώσεις και δεξιότητες Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε.
 • Η πιστοποίηση των παραπάνω εκπαιδευτικών στις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες Τ.Π.Ε. και επιπρόσθετα διαδικασίες πιστοποίησης σε βασικές γνώσεις και δεξιότητες Τ.Π.Ε. (Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε.), καθώς η πιστοποίηση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε..
 • Η ανάπτυξη – προσαρμογή – λειτουργία υποδομών, επιστημονικών και τεχνολογικών εργαλείων, συστημάτων και μηχανισμών για την υλοποίηση και υποστήριξη των επιμέρους δράσεων της Πράξης.
 • Η διεξαγωγή συμπληρωματικών οριζόντιων ενεργειών υποστήριξης της Πράξης όπως, ενέργειες δημοσιότητας, εξωτερική αξιολόγηση, προμήθεια εξοπλισμού, αναπαραγωγή αντιτύπων επιμορφωτικού υλικού κ.α.

Για την υλοποίηση της Πράξης, θα αξιοποιηθούν υποδομές, συστήματα, καθώς και επιστημονικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο προηγούμενο σχετικό έργο (πχ. Πληροφοριακό Σύστημα Επιμόρφωσης – MIS, Σύστημα Πιστοποίησης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και σεναρίων Τ.Π.Ε. – ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, περιεχόμενο σπουδών και επιμορφωτικό υλικό, Μητρώα) τα οποία θα αναβαθμιστούν, εμπλουτιστούν – επεκταθούν και θα προσαρμοστούν ώστε να καλύψουν τις νέες απαιτήσεις.

 

Η Πράξη υλοποιείται μέσω του Υποέργου 16 «Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων και άλλων επιστημονικών και τεχνολογικών εργαλείων και υποδομών – Οργάνωση και οικονομική διαχείριση της Πράξης». Το Υποέργο 16 περιλαμβάνει τα ακόλουθα Πακέτα Εργασίας:

ΠΕ 16.1: Ανάπτυξη, Αναβάθμιση, Προσαρμογή, Εγκατάσταση και Λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης των δράσεων της Πράξης (MIS) – Τεχνικοί έλεγχοι υποδομών

ΠΕ 16.2: Ανάπτυξη, Αναβάθμιση, Προσαρμογή, Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων (εφαρμογών) Πιστοποίησης – Τεχνική Υποστήριξη και Συντονισμός ΚΕ.ΠΙΣ.

ΠΕ 16.3:        Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Λειτουργία Πύλης Ενημέρωσης και Υποστήριξης ΠΕ 16.4:     Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Λειτουργία υποδομών μεικτού μοντέλου

επιμόρφωσης και διάθεσης υλικού επιμόρφωσης

ΠΕ 16.5:        Αναβάθμιση,   εγκατάσταση   και    λειτουργία   Βιβλιοθήκης                       εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων – ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

ΠΕ 16.6:        Σχεδιασμός και Ανάπτυξη περιεχομένου και υλικού επιμόρφωσης

ΠΕ 16.7:        Ανάπτυξη, Αναβάθμιση, Προσαρμογή μεθοδολογιών και υλικού πιστοποίησης ΠΕ 16.8:     Ανάπτυξη και λειτουργία Υπηρεσίας Help Desk

ΠΕ 16.9:        Συντονισμός,   Υποστήριξη,   Παρακολούθηση,   Έλεγχος   και  Παρατήρηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και πιστοποίησης

ΠΕ 16.10:      Εσωτερική Αξιολόγηση

ΠΕ 16.11:      Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομοτεχνική διαχείριση της Πράξης

 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης είναι από 01/02/2016 έως 31/03/2023. Συνολικός Προϋπολογισμός Πράξης: 13.180.138,00€. Συνολικός Προϋπολογισμός του Υποέργου 16 στο οποίο αφορά η παρούσα προκήρυξη: 4.106.770,00€.

 

 Κ1.1 Σύντομη Περιγραφή Αντικειμένου

 

Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην ομάδα του έργου που υλοποιεί κατά το τμήμα που αφορά στα παραδοτέα του πακέτου εργασίας:

 

ΠΕ 16.2: Ανάπτυξη, Αναβάθμιση, Προσαρμογή, Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων (εφαρμογών) Πιστοποίησης – Τεχνική Υποστήριξη και Συντονισμός ΚΕ.ΠΙΣ.

Το αντικείμενο της υπό σύναψης σύμβασης εξειδικεύεται ως ακολούθως:

 

 • Βαθμολόγηση, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες (κριτήρια βαθμολόγησης κ.α.) που θα του διατεθούν από την πράξη, ενός αριθμού ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ τα οποία αφορούν σε εκπαιδευτικά σενάρια αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών σε αντικείμενα της ειδικότητάς τους, όπως εξειδικεύεται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ειδικότερα στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται οι προς ανάθεση Ρόλοι, οι αντίστοιχες εργασίες ανά πακέτο εργασίας, καθώς και το αντίστοιχο πλήθος ψηφιακών δοκιμίων προς βαθμολόγηση συνολικά ανά ρόλο, ενώ στο Παράρτημα της παρούσας περιλαμβάνονται περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις δοκιμασίες πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ και τη διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων.

 

 

 

 

α/α

 

 

Ρόλος

 

 

Πακέτα Εργασιών

 

Προβλεπόμενος αριθμός συνεργατών

 

Εκτιμώμενο πλήθος βαθμολογήσεων

 

ΠΕ 16.2: Ανάπτυξη, Αναβάθμιση, Προσαρμογή, Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων (εφαρμογών) Πιστοποίησης – Τεχνική Υποστήριξη και Συντονισμός ΚΕ.ΠΙΣ.

 

1

Επιμορφωτής Συστάδας Β2.1: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ, Βαθμολογητής ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ Βαθμολόγηση ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ τα οποία αφορούν σε εκπαιδευτικά σενάρια αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών σε αντικείμενα της ειδικότητάς / συστάδας του  

11

 

770

 

2.1

Επιμορφωτής Συστάδας Β2.2: ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ04.01 – Φυσικός ή ΠΕ04.05 –

Γεωλόγος, Βαθμολογητής ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ

Βαθμολόγηση ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ τα οποία αφορούν σε εκπαιδευτικά σενάρια αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών σε αντικείμενα της ειδικότητάς / συστάδας του  

4

 

 

 

 

 

 

460

 

2.2

Επιμορφωτής Συστάδας Β2.2: ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ04.02 – Χημικός, Βαθμολογητής ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2

επιπέδου ΤΠΕ

Βαθμολόγηση ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ τα οποία αφορούν σε εκπαιδευτικά σενάρια αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών σε αντικείμενα της ειδικότητάς / συστάδας του  

3

 

2.3

Επιμορφωτής Συστάδας Β2.2: ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ04.04 – Βιολόγος, Βαθμολογητής ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ Βαθμολόγηση ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ τα οποία αφορούν σε εκπαιδευτικά σενάρια αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών σε αντικείμενα της ειδικότητάς / συστάδας του  

3

 

3

Επιμορφωτής Συστάδας Β2.3: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, Βαθμολογητής ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ Βαθμολόγηση ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ τα οποία αφορούν σε εκπαιδευτικά σενάρια αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών σε αντικείμενα της ειδικότητάς /

συστάδας του

 

5

 

350

 

4

Επιμορφωτής Συστάδας Β2.4: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, Βαθμολογητής ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ Βαθμολόγηση ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ τα οποία αφορούν σε εκπαιδευτικά σενάρια αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών σε αντικείμενα της ειδικότητάς / συστάδας του  

8

 

560

 

5

Επιμορφωτής Συστάδας Β2.5: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ– ΔΑΣΚΑΛΟΙ,

Βαθμολογητής ψηφιακών δοκιμίων

Βαθμολόγηση ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ τα οποία αφορούν σε εκπαιδευτικά σενάρια αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών σε αντικείμενα της ειδικότητάς /  

23

 

1610

 

 

 

α/α

 

 

Ρόλος

 

 

Πακέτα Εργασιών

 

Προβλεπόμενος αριθμός συνεργατών

 

Εκτιμώμενο πλήθος βαθμολογήσεων

 

ΠΕ 16.2: Ανάπτυξη, Αναβάθμιση, Προσαρμογή, Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων (εφαρμογών) Πιστοποίησης – Τεχνική Υποστήριξη και Συντονισμός ΚΕ.ΠΙΣ.

  πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ συστάδας του    
 

6

Επιμορφωτής Συστάδας Β2.6: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ,

Βαθμολογητής ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ

Βαθμολόγηση ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ τα οποία αφορούν σε εκπαιδευτικά σενάρια αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών σε αντικείμενα της ειδικότητάς / συστάδας του  

9

 

630

 

7.1

Επιμορφωτής Συστάδας Β2.7: ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, Βαθμολογητής ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ Βαθμολόγηση ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ τα οποία αφορούν σε εκπαιδευτικά σενάρια αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών σε αντικείμενα της ειδικότητάς / συστάδας του  

3

 

210

 

7.2

Επιμορφωτής Συστάδας Β2.7: ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, Βαθμολογητής ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ Βαθμολόγηση ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ τα οποία αφορούν σε εκπαιδευτικά σενάρια αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών σε αντικείμενα της ειδικότητάς / συστάδας του  

15

 

1050

 

7.3

Επιμορφωτής Συστάδας Β2.7: ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, Βαθμολογητής ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ Βαθμολόγηση ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ τα οποία αφορούν σε εκπαιδευτικά σενάρια αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών σε αντικείμενα της ειδικότητάς του  

3

 

210

 

 

8.1

Επιμορφωτής Συστάδας Β2.8: ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ08- Καλλιτεχνικών ή ΠΕ89.01 – Καλλιτεχνικών Σπουδών, Βαθμολογητής ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2

επιπέδου ΤΠΕ

Βαθμολόγηση ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ τα οποία αφορούν σε εκπαιδευτικά σενάρια αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών σε αντικείμενα της ειδικότητάς / συστάδας του  

 

2

 

 

120

 

8.2

Επιμορφωτής Συστάδας Β2.8: ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, Βαθμολογητής ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2 Βαθμολόγηση ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ τα οποία αφορούν σε εκπαιδευτικά σενάρια αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών σε αντικείμενα της ειδικότητάς / συστάδας του  

4

 

280

 

 

 

α/α

 

 

Ρόλος

 

 

Πακέτα Εργασιών

 

Προβλεπόμενος αριθμός συνεργατών

 

Εκτιμώμενο πλήθος βαθμολογήσεων

 

ΠΕ 16.2: Ανάπτυξη, Αναβάθμιση, Προσαρμογή, Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων (εφαρμογών) Πιστοποίησης – Τεχνική Υποστήριξη και Συντονισμός ΚΕ.ΠΙΣ.

  επιπέδου ΤΠΕ      
 

8.3

Επιμορφωτής Συστάδας Β2.8: ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ, κλάδου / ειδικότητας ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών, Βαθμολογητής ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ Βαθμολόγηση ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ τα οποία αφορούν σε εκπαιδευτικά σενάρια αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών σε αντικείμενα της ειδικότητάς / συστάδας του  

2

 

80

 

9

Επιμορφωτής Συστάδας Β2.9: ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, Βαθμολογητής ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2

επιπέδου ΤΠΕ

Βαθμολόγηση ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ τα οποία αφορούν σε εκπαιδευτικά σενάρια αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών σε αντικείμενα της ειδικότητάς /

συστάδας του

 

15

 

1050

 

10.1

Επιμορφωτής Συστάδας Β2.10: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κλάδου /

ειδικότητας ΠΕ81 – Πολ. Μηχανικών Αρχιτεκτόνων, Βαθμολογητής ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ

Βαθμολόγηση ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ τα οποία αφορούν σε εκπαιδευτικά σενάρια αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών σε αντικείμενα της ειδικότητάς / συστάδας του  

2

 

60

 

10.2

Επιμορφωτής Συστάδας Β2.10: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ,

κλάδου/ειδικότητας ΠΕ82-Μηχανολόγων, Βαθμολογητής ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ

Βαθμολόγηση ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ τα οποία αφορούν σε εκπαιδευτικά σενάρια αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών σε αντικείμενα της ειδικότητάς / συστάδας του  

3

 

210

 

 

10.3

Επιμορφωτής Συστάδας Β2.10: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κλάδου /

ειδικότητας ΠΕ83 – Ηλεκτρολόγων ή ΠΕ84 – Ηλεκτρονικών ή ΠΕ85-Χημικών Μηχανικών, Βαθμολογητής ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ

Βαθμολόγηση ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ τα οποία αφορούν σε εκπαιδευτικά σενάρια αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών σε αντικείμενα της ειδικότητάς / συστάδας του  

 

3

 

 

210

 

11.1

Επιμορφωτής Συστάδας Β2.11:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ,

κλάδου/ειδικότητας ΠΕ78 – Κοινωνικών

Βαθμολόγηση ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2 επιπέδου

ΤΠΕ τα οποία αφορούν σε εκπαιδευτικά σενάρια αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών σε αντικείμενα της ειδικότητάς / συστάδας του

 

3

 

120

 

 

 

α/α

 

 

Ρόλος

 

 

Πακέτα Εργασιών

 

Προβλεπόμενος αριθμός συνεργατών

 

Εκτιμώμενο πλήθος βαθμολογήσεων

 

ΠΕ 16.2: Ανάπτυξη, Αναβάθμιση, Προσαρμογή, Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων (εφαρμογών) Πιστοποίησης – Τεχνική Υποστήριξη και Συντονισμός ΚΕ.ΠΙΣ.

  Επιστημών, Βαθμολογητής ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ      
 

 

11.2

Επιμορφωτής Συστάδας Β2.11: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ,

κλάδου/ειδικότητας ΠΕ80 – Οικονομίας, Βαθμολογητής ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ

Βαθμολόγηση ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ τα οποία αφορούν σε εκπαιδευτικά σενάρια αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών σε αντικείμενα της ειδικότητάς / συστάδας του  

 

4

 

 

280

 

12

Επιμορφωτής Συστάδας Β2.12: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΓΗΣ, Βαθμολογητής ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2

επιπέδου ΤΠΕ

Βαθμολόγηση ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ τα οποία αφορούν σε εκπαιδευτικά σενάρια αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών σε αντικείμενα της ειδικότητάς /

συστάδας του

 

3

 

150

 

13

Επιμορφωτής Συστάδας Β2.13: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, Βαθμολογητής ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ Βαθμολόγηση ψηφιακών δοκιμίων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ τα οποία αφορούν σε εκπαιδευτικά σενάρια αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών σε αντικείμενα της ειδικότητάς / συστάδας του  

4

 

280

 

Κ1.2 Χρονική Διάρκεια Σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως την 28/02/2023, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Επιθυμητός χρόνος έναρξης της σύμβασης: Δεκέμβριος 2022.

Η σύμβαση δύναται να παραταθεί χρονικά χωρίς περιορισμό έως την λήξη της Πράξης/Έργου για σοβαρό λόγο, ή σε περίπτωση χρονικής παράτασης της Πράξης/του Έργου, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου, και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο. Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψης σύμβασης και των τυχόν ανανεώσεων αυτής σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά την ημερομηνία παράδοσης των παραδοτέων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο έργου, ως ισχύει.

Στην περίπτωση που ο συνεργάτης είναι δημόσιος υπάλληλος, θα πρέπει υποχρεωτικά πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει στο ΙΤΥΕ το αίτημα άδειας απασχόλησης που θα έχει υποβάλλει στο αρμόδιο όργανο του φορέα απασχόλησης του και θα καλύπτει τουλάχιστον την παραπάνω αναφερόμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης. Την άδεια άσκησης πρόσθετου έργου οφείλει να την προσκομίσει το αργότερο έως τον χρόνο εκκαθάρισης/πληρωμής της αμοιβής του, ειδάλλως λύεται η σύμβαση.

 

Κ1.3 Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

 

Η συνολική αμοιβή του/της συνεργάτη/ιδας για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι συνάρτηση του έργου που θα αναλάβει στο πλαίσιο της παρούσας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμοιβή για κάθε βαθμολόγηση ψηφιακού δοκιμίου ανέρχεται σε 7,00 €. Συνολικά η αμοιβή δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 700 € ήτοι συνεργάτης μπορεί να αναλάβει μέχρι 100 βαθμολογήσεις ψηφιακών δοκιμίων. Για κάθε θέση η εκτιμώμενη αμοιβή ανά συνεργάτη θα προκύψει από το πλήθος των βαθμολογήσεων που θα ανατεθούν σε συνδυασμό με το πλήθος των προβλεπόμενων θέσεων που θα καλυφθεί με την εκδήλωση ενδιαφέροντος στην παρούσα πρόσκληση, όπως προσδιορίζεται με τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στον πίνακα της ενότητας Κ1.1.

Στο προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνεται o αναλογών ΦΠΑ και κάθε νόμιμη παρακράτηση και επιβάρυνση υπέρ παντός τρίτου και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και οι κατά νόμο προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές του Δικαιούχου/ασφαλισμένου και εργοδότη, εφόσον απαιτείται.

Η συμφωνηθείσα αμοιβή καταβάλλεται απολογιστικά, ανάλογα με το πλήθος των ψηφιακών δοκιμίων που θα ανατεθούν και θα βαθμολογηθούν από τον αντισυμβαλλόμενο, υπό τον όρο ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου στην πράξη/έργο, μετά από εντολή του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου και την

προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη πληρωμή.

Στην περίπτωση που ο συνεργάτης είναι δημόσιος υπάλληλος, το ποσό της σύμβασης δύναται να προσαρμοστεί προκειμένου να τηρηθούν οι περιορισμοί που τίθενται από την εθνική νομοθεσία, τον οδηγό διαχείρισης της Πράξης/Έργου και τον Οδηγό Χρηματοδότησης & Διαχείρισης του ΙΤΥΕ σχετικά με την μεθοδολογία καθορισμού της ωριαίας αποζημίωσης, τον καθορισμό των ωρών απασχόλησής τους και τα ανώτατα όρια αμοιβών.

 

Κ1.4 Υλοποίηση έργου – Παραδοτέα Συνεργάτη – Χρονοδιάγραμμα υποβολής Παραδοτέων – Παραλαβή

 

Ο/Η συνεργάτης θα εκτελέσει το έργο αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του ΙΤΥΕ (Αθήνα/ Πάτρα) ή/και στους χώρους και εγκαταστάσεις όπου υλοποιείται το έργο.

Ο συνεργάτης θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τον Επιστημονικό  Υπεύθυνο και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου στην οποία θα ενταχθεί.

Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο/η συνεργάτης, όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω στην παράγραφο Κ.1.1, ο/η συνεργάτης υποχρεούται να υποβάλλει αναλυτική κατάσταση των βαθμολογιών των ψηφιακών δοκιμίων που του ανατέθηκαν προς αξιολόγηση/βαθμολόγηση. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος που παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί -είτε ολικά είτε κατά τμήματα – την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου του συνεργάτη, εγκρίνει και υπογράφει την αντίστοιχη έκθεση παραχθέντος έργου και την σχετική βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου που εκτέλεσε ο συνεργάτης.

Μετά τη λήξη της σύμβασης θα εκδίδεται από     τον Επιστημονικό   Υπεύθυνο βεβαίωση παραλαβής και ολοκλήρωσης του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης και θα διενεργείται μονομερώς από το ΙΤΥΕ εκκαθάριση της σύμβασης.

 

Κ1.5 Απαιτούμενα προσόντα

 

 1. Μέλος του Μητρώου Επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. της συστάδας, καθώς και του κλάδου/ειδικότητας (όπου αναφέρεται) που αντιστοιχεί στον ρόλο τον οποίο αφορά η πρότασή του (σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 1843/ 06.05.2022 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΤΥΕ, ΑΔΑ:9Γ5Ν46941Δ-ΑΘΥ)
 2. Εργασιακή  εμπειρία   ως   Επιμορφωτής   Β’   επιπέδου   ΤΠΕ   σε   προγράμματα

«Προχωρημένης Επιμόρφωσης για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» (Β2 επίπεδο ΤΠΕ) είτε σε προγράμματα «Ολοκληρωμένης Επιμόρφωσης για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» (Β’ επίπεδο ΤΠΕ).

 

Για την πιστοποίηση των ως άνω απαιτούμενων προσόντων οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν τα κατά τους όρους της παρούσας απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

Στην περίπτωση που κατά την αξιολόγηση των προτάσεων προκύψουν περισσότεροι υποψήφιοι από το προδιαγεγραμμένο πλήθος θέσεων σε κάποιο πακέτο εργασιών, τότε οι υποψήφιοι κατατάσσονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με τον τυχαίο αριθμό που τους αποδίδεται κατά την καταχώρηση της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πληροφοριακό σύστημα της πράξης.

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 08/12/2022.

Οι προτάσεις προς σύναψη σύμβασης μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Πράξης (MIS) (https://e- pimorfosi.cti.gr/mis/home), υπό την προϋπόθεση της απόκτησης κωδικών πρόσβασης και την ηλεκτρονική καταχώρηση των δικαιολογητικών, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο σχετικό εγχειρίδιο εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι, με δεδομένο ότι ανήκουν στα Μητρώα της Πράξης, ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου που αναλαμβάνουν και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, υποχρεούνται να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, ανάλογα με τις απαιτήσεις της θέσης για την οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον:

 • Αποφάσεις Σύστασης Μητρώων, όπως έχουν επικαιροποιηθεί και ισχύουν. Για την αναφορά σε αυτές αρκεί ο αριθμός δημοσίευσης στην διαύγεια (ΑΔΑ).
 • Η ζητούμενη εργασιακή εμπειρία ως Επιμορφωτής Β’ επιπέδου ΤΠΕ αποδεικνύεται με την αναφορά στους κωδικούς προγραμμάτων Β2 ή Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα οποία ο υποψήφιος έχει αποδεδειγμένα διδάξει.
 • Πρόταση συνεργασίας, με τον Ρόλο και το αντίστοιχο Πακέτο Εργασιών/ Εργασίες στο πλαίσιο του έργου, που επιθυμούν να αναλάβουν (από τα παραπάνω αναφερόμενα), με μέγιστο πλήθος έως έναν (1) Ρόλο με το αντίστοιχο Πακέτο Εργασιών/ Εργασίες, λαμβάνοντας υπόψη την επαγγελματική ιδιότητα και την εμπειρία τους. Η πρόταση συνεργασίας συμπληρώνεται στο περιβάλλον κάθε συνεργάτη και είναι προσβάσιμη μέσω του προσωπικού λογαριασμού στο πληροφοριακό σύστημα του έργου (https://e- cti.gr/mis/home)

Οι άρρενες ενδιαφερόμενοι πρέπει για χρονικό διάστημα της απασχόλησης με την σύμβαση ανάθεσης έργου να μην έχουν στρατιωτικές υποχρεώσεις (να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή αποδεδειγμένα να έχουν αναβολή από τον Στρατό).

Η τήρηση των στοιχείων των ενδιαφερομένων είναι εμπιστευτική.

Οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν δυνατότητα αποστολής των δικαιολογητικών τους με το ταχυδρομείο. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ως άνω αποκλειστικά στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης (Πληροφοριακό Σύστημα της Πράξης https://e-pimorfosi.cti.gr/mis/home) μέσω του προσωπικού λογαριασμού κάθε ενδιαφερόμενου.

Οι ενδιαφερόμενοι των οποίων η πρόταση θα γίνει αποδεκτή από το ΙΤΥΕ σε συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης, δεν έχουν υποχρέωση προσκόμισης πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων δικαιολογητικών που εκδίδονται από τους φορείς του άρθρου 11 παρ. 2 Ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014. Αντιθέτως έχουν υποχρέωση προσκόμισης ιδιωτικών εγγράφων, πρωτότυπων ή επικυρωμένων είτε από Δικηγόρο είτε από ΚΕΠ (και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες).

Με την υποβολή των προτάσεών τους οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας και παραιτούνται του δικαιώματος αμφισβήτησης της νομιμότητας των όρων της ή προσβολής της για οποιονδήποτε λόγο. Επίσης, με την υποβολή των προτάσεών τους οι ενδιαφερόμενοι τεκμαίρεται ότι εξουσιοδοτούν την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης να αναζητά για λογαριασμό τους και χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ΦΕΚ, τα οποία αναφέρουν στην πρότασή τους, σχετικά με την τεκμηρίωση των προσόντων τους.

Την αξιολόγηση των προτάσεων καθώς και την τελική επιλογή θα εκτελέσει η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση και επιλογή θα πραγματοποιηθεί µε βάση τα παραπάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά από τον ενδιαφερόμενο στο Πληροφοριακό Σύστημα της Πράξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, και κάθε άλλο έγγραφο που έχει περιέλθει σε γνώση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η εκ των υστέρων συμπλήρωσή τους (π.χ µε την ταχυδρομική αποστολή στην Γραμματεία ΙΤΥΕ ή µε την αυτοπροσώπως παράδοση κατά την διάρκεια ενδεχόμενης πρόσκλησης σε προσωπική συνέντευξη). Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, σε περίπτωση που έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν ήδη κατά τα άνω υποβληθεί χρήζουν διευκρίνισης, καλεί εγγράφως τους υποψηφίους να δώσουν τις απαραίτητες διευκρινίσεις, μέσα σε εύλογη προθεσμία που θα αναφέρεται στη σχετική έγγραφη πρόσκληση. Η απάντηση των υποψηφίων δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους υποψηφίους χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Οι προτάσεις των υποψηφίων συνεργατών για κάθε κατηγορία συμβάσεων θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίστηκαν παραπάνω στη παρούσα πρόσκληση στην περιγραφή και τα προαπαιτούμενα κάθε κατηγορίας σύμβασης.

Ανά κατηγορία σύμβασης οι προτάσεις των ενδιαφερομένων θα καταταχθούν με βάση τον τυχαίο αριθμό που τους αποδόθηκε κατά την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε φθίνουσα σειρά.

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο του Πληροφοριακού Συστήματος της Πράξης και οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πρόσβαση μέσω των προσωπικών τους λογαριασμών σε αυτό. Θα αναρτηθούν επίσης υπό την μορφή πίνακα κατάταξης προσληπτέων και απορριπτέων στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα:

 • Υποβολής ένστασης εντός 5 ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο Πληροφοριακό Σύστημα της Πράξης.
 • Πρόσβασης, εντός 5 ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, κατόπιν γραπτής αίτησης προς την Αναθέτουσα Αρχή, στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο άρθρο 5 του ν. 2690/1999 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του ν.4624/2019 και ιδίως στην παράγραφο 2γ αυτού, ήτοι όταν συντρέχει στο πρόσωπό τους έννομο συμφέρον για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων και έχουν δεσμευτεί έναντι του ΙΤΥΕ ότι τα δεδομένα θα τα επεξεργαστούν μόνο για το σκοπό για τον οποίο διαβιβάστηκαν.

Τυχόν ενστάσεις ή αίτηση πρόσβασης υποβάλλονται στο ΙΤΥΕ ιδιοχείρως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ ή courier).

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη

«Ένσταση ή Αίτηση πρόσβασης – Πρόσκληση µε Κωδικό: Π830_28-11-2022». Το εμπρόθεσμο της ένστασης ή της αίτησης πρόσβασης κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων ή των αιτήσεων πρόσβασης είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Ενστάσεις ή αιτήσεις πρόσβασης που περιέρχονται (ιδιοχείρως) στην υπηρεσία ή φέρουν την ταχυδρομική σήμανση μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου αλλά θεωρούνται εκπρόθεσμες (απαράδεκτες) και δεν εξετάζονται.

 

Σε περίπτωση παραίτησης του υποψήφιου που έχει επιλεγεί από το δικαίωμα υπογραφής σύμβασης ή σε κάθε περίπτωση αδυναμίας υπογραφής σύμβασης από αυτόν, το ΙΤΥΕ δύναται χωρίς προσφυγή σε νέα πρόσκληση να επιλέξει τον επόμενο υποψήφιο σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης που περιλαμβάνει το πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης.

 

Σημειώνεται ότι το ΙΤΥΕ δεν δεσμεύεται να αποδεχθεί κάποια από τις προτάσεις που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Η αποδοχή πρότασης και η σύναψη της σύμβασης ανήκει σε κάθε περίπτωση στη διακριτική ευχέρεια του ΙΤΥΕ την οποία ασκεί όταν και όπως θεωρεί αναγκαίο για την καλή εκτέλεση του ως άνω έργου.

Το ΙΤΥΕ δικαιούται σε κάθε περίπτωση να προχωρήσει σε μερική οριστικοποίηση αποτελεσμάτων και στην σύναψη των συμβάσεων σε διαφορετικούς χρόνους.

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μπορείτε να βρείτε στο http://www.cti.gr. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην υπηρεσία υποστήριξης του έργου της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Β επιπέδου, στην ιστοσελίδα: https://e-pimorfosi.cti.gr/ypostiriktikes- domes/help-desk, επιλέγοντας την κατηγορία ερωτήματος (Προσκλήσεις επιλογής προσωπικού).

Ο Πρόεδρος Καθηγητής Δημήτριος Σερπάνος

 

 

Πρόσκληση Βαθμολογητών Β2 Επιπέδου ΤΠΕ

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε