Πρόσκληση εκδήλωσης κάλυψης θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης

Πρόσκληση εκδήλωσης κάλυψης θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης δημοσιοποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. Φ.351.1/310/99615/Ε3/11-09-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ με θέμα:

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. το ν. 4823/2021 (Α΄136) και ιδίως την παράγραφο 4 του άρθρου
 2. την παράγραφο 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184).
 3. το ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
 4. το π.δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
 5. το π.δ. 77/2023 (Α’ 130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων …».
 6. την υπό στοιχεία 94763/Γ2/8-6-2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) απόφαση με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων».
 7. την υπό στοιχεία Φ.351.1/6/40694/Ε3/8-4-2022 (Β΄ 1764) Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης».
 8. την υπό στοιχεία Φ.351.1/7/45017/Ε3/18-4-2022 (ΑΔΑ: 6ΛΠΥ46ΜΤΛΗ-5ΨΑ) «Προκήρυξη- Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης».
 9. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/157/36107/Ε3/29-3-2023 (ΑΔΑ: 6Β1Χ46ΜΤΛΗ-ΗΨΧ) Απόφαση με θέμα «Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης του Α΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης», καθώς και την υπό στοιχεία Φ.351.1/183/40691/Ε3/6-4-2023 (ΑΔΑ: 6ΗΕΩ46ΜΤΛΗ-ΔΚΘ), τροποποιητική απόφαση αυτής.
 1. την υπό στοιχεία Φ.351.1/93/25808/Ε3/7-3-2023 (ΑΔΑ: 9ΚΖΑ46ΜΤΛΗ-4Ξ2) απόφαση «Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης του Β΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης».
 2. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/9/4513/Ε3/16-1-2023 (ΑΔΑ: ΨΘΞ546ΜΤΛΗ-ΞΝΑ) Απόφαση με θέμα «Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης των Γ΄ και Δ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης» καθώς και τις υπό στοιχεία Φ.351.1/95/25900/Ε3/7-3-2023 (ΑΔΑ: ΨΝΩ446ΜΤΛΗ-ΨΟΥ), Φ.351.1/188/42712/Ε3/11-4-2023 (ΑΔΑ: 9ΦΗΗ46ΜΤΛΗ-ΒΞ5) και Φ.351.1/189/42808/Ε3/11-4-2023 (ΑΔΑ: ΨΕ0146ΜΤΛΗ-ΣΤΕ) τροποποιητικές αποφάσεις αυτής.
 1. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/45/16694/Ε3/14-2-2023 (ΑΔΑ: ΨΡΩ446ΜΤΛΗ-ΤΥ7) Απόφαση με θέμα «Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης των Ε΄ και ΣΤ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης» καθώς και την υπό στοιχεία Φ.351.1/60/19972/Ε3/21-2-2023 (ΑΔΑ: 6ΕΜΒ46ΜΤΛΗ-Μ30) τροποποιητική απόφαση αυτής.

 

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

 Τους απομείναντες εγγεγραμμένους στους πίνακες επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που δεν έχουν ήδη τοποθετηθεί σε θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης, και οι οποίοι επιθυμούν να τοποθετηθούν στις παρακάτω κενές και κενούμενες θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης του κλάδου τους, να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης, μέχρι την Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2023.

 

 

KENH

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ (Θ.Σ.Ε.)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
1 1η Θ.Σ.Ε. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2 Θ.Σ.Ε. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
 

3

Θ.Σ.Ε. ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΤ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

 

Π/ΘΜΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

 

4

Θ.Σ.Ε. ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΑΤ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

 

Δ/ΘΜΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

 

5

Θ.Σ.Ε. ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΑΤ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

 

Π/ΘΜΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

6 1η Θ.Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕ02 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
7 Θ.Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΕ03 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
8 Θ.Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕ04 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
9 Θ.Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΕ04 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
10 Θ.Σ.Ε. ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ05 ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΘΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
11 Θ.Σ.Ε. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕ07 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
12 Θ.Σ.Ε. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ08 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΘΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
13 Θ.Σ.Ε. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ08 ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
14 Θ.Σ.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕ23 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

15 Θ.Σ.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕ23 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
16 Θ.Σ.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΕ23 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
17 Θ.Σ.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΕ23 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
18 Θ.Σ.Ε. ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ29 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Π/ΘΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
19 Θ.Σ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕ30 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

20 Θ.Σ.Ε. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΕ76 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

21

KENH

ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ (Θ.Σ.Ε.)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Θ.Σ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ82 ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΘΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
22 Θ.Σ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕ86 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΘΜΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

23 Θ.Σ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕ86 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
24 Θ.Σ.Ε. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ88 ΗΠΕΙΡΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

25 Θ.Σ.Ε. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΕ88 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
26 Θ.Σ.Ε. ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ91 ΗΠΕΙΡΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και μόνο στο (e-Αίτηση) στην πλατφόρμα https://mydocs.minedu.gov.gr με θέμα «Δήλωση προτίμησης υποψηφίου Συμβούλου Εκπαίδευσης κλάδου

………» (συμπληρώνεται ο κλάδος). Στο σώμα της αίτησης αναγράφονται ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) του υποψηφίου και η σειρά προτίμησης στις δηλωθείσες Θ.Σ.Ε. Αντίγραφο της αίτησης κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του αρμόδιου Τμήματος (stelexi@minedu.gov.gr).

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

  

ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης κάλυψης θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης δημοσιοποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. Φ.351.1/310/99615/Ε3/11-09-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ με θέμα:

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1-XCF-89hpC-9VDcZ_uj_THmKn7pfC93u/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε