Πρόσκληση μετάταξης Εκπαιδευτικών ΕΕΠ ΕΒΠ σε ΚΕΔΑΣΥ και αλλού

Πρόσκληση μετάταξης Εκπαιδευτικών ΕΕΠ ΕΒΠ σε ΚΕΔΑΣΥ και αλλού ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 36165/Ε2/29-03-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μετατάξεων κατά το σχολικό έτος 2023-2024, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών & ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής, καθώς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) να υποβάλουν αιτήσεις μετάταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μετατάξεων:

 

1.       Από την Α/θμια Εκπαίδευση σε άλλους κλάδους:

α. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,

β. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,

γ. των μελών ΕΕΠ, καθώς και

δ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

 

2. Από τη Β/θμια Εκπαίδευση σε άλλους κλάδους: α. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,

β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,

γ. των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, καθώς και δ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

 

3. Από τους κλάδους ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής της Α/θμιας Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις του ίδιου κλάδου σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία των μεταθέσεων.

 

4. Από θέσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε άλλους κλάδους:

α. μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)

β. εκπαιδευτικών της Α/θμιας Εκπαίδευσης,

γ. εκπαιδευτικών της Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και

δ. σε θέσεις κλάδων εκπαιδευτικών και άλλων κλάδων μελών ΕΕΠ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι ισχύουσες διατάξεις, βάσει των οποίων πραγματοποιούνται οι μετατάξεις, είναι οι ακόλουθες:

 • άρθρο 12 παρ.5 του Ν.3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 64 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) και διαμορφώθηκε με την προσθήκη του τελευταίου εδαφίου με το άρθρο 167 του Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136 Α΄)
 • άρθρο 62 παρ. 5 του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • άρθρο 53 του Ν.4653/2020 (ΦΕΚ 12 Α΄ )
 • άρθρα 54 παρ.3 & 4 και 62 παρ. 6 του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄)
 • άρθρα 69, 70 και 73 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.4440/2016 ΦΕΚ 224 Α΄) του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄)
 • άρθρο 29 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄)
 • άρθρο 7 παρ. 4 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α’) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 27 παρ.4 του Ν.4807/2021 (ΦΕΚ 96 Α΄)
 • άρθρο 15 παρ. 1 & 3, άρθρο 17, παρ. 4 και άρθρο 29, παρ. 1 περ. δ του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 Α’)
 • άρθρο 7 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τα άρθρα 59 παρ. 1 και 60 παρ. 2 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄)
 • άρθρο 35 παρ.5 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 19 παρ.3 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ

Η υποβολή των αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από 29-03-2023 έως και 11-04-2023 σύμφωνα με τους τρόπους που αναλύονται παρακάτω:

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης υποβάλλουν την/τις αίτηση/αιτήσεις μετάταξής τους ηλεκτρονικά στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (ΠΕ & ΔΕ), στις οποίες ανήκουν οργανικά.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Α. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση (Παράρτημα 12) για περισσότερους του ενός/μίας κλάδου/ειδικότητας, εφόσον κατέχουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών ή/και για περισσότερες από μία περιοχές της Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. (Παραρτήματα 1,2 & 7)

Το ηλεκτρονικό μήνυμα που θα στείλει ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει την εξής μορφή:

Θέμα: Κλάδος_αίτηση μετάταξης για (κλάδο)_Επώνυμο

Κείμενο email: Επώνυμο, όνομα, ΑΜ, κλάδος, αίτηση για (κλάδο)

Με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο pdf (εφόσον δεν συμπεριλαμβάνονται στο Προσωπικό Μητρώο των ενδιαφερομένων).

 1. Εκπαιδευτικοί κλάδου/κατηγορίας ΔΕ που ζητούν μετάταξη σε κλάδο/κατηγορία ΤΕ εκπαιδευτικού πρέπει να κατέχουν πλέον του τίτλου σπουδών και παιδαγωγική επάρκεια (π.χ. ΑΣΠΑΙΤΕ).

Γ. Εκπαιδευτικοί που ζητούν μετάταξη σε θέση μελών ΕΕΠ πρέπει να κατέχουν και να αποστείλουν τα πρόσθετα τυπικά προσόντα ένταξης σε κλάδο ΕΕΠ όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα 10.

2.       ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ79, ΠΕ08 & ΠΕ91 ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης υποβάλλουν την/τις αίτηση/αιτήσεις μετάταξής τους μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων/Μετατάξεων (https://teachers.minedu.gov.gr).

Τρόπος υποβολής των αιτήσεων / διευκρινίσεις αποκλειστικά για τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ79, ΠΕ08 & ΠΕ91 της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 Α. Οι αιτήσεις μετάταξης υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων/Μετατάξεων (https://teachers.minedu.gov.gr). Η σύνδεση στο σύστημα γίνεται με το όνομα χρήστη (user name) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Αναλυτικές οδηγίες του τρόπου ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων αναφέρονται στο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» που έχει αναρτηθεί στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.

Β. Οι εκπαιδευτικοί κατά την υποβολή της αίτησης μετάταξης πρέπει να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα:

α) Οφείλουν να ενημερωθούν σχετικά με τις υφιστάμενες οργανικά θέσεις ανά κλάδο/μουσική ειδίκευση σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Παραρτημάτων 3 & 4 της παρούσας εγκυκλίου. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να περιλαμβάνουν στις προτιμήσεις τους Μουσικά/Καλλιτεχνικά Σχολεία τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στα ανωτέρω Παραρτήματα. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις μετάταξης περιλαμβάνουν αποκλειστικά προτιμήσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στα ανωτέρω Παραρτήματα, θα ακυρώνονται αρμοδίως από τις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

β) Η οριστικοποίηση της αίτησής τους επέχει θέση υπογραφής από τον αιτούντα εκπαιδευτικό, ο οποίος θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από το ηλεκτρονικό σύστημα και θα πρέπει να αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφό της σε μορφή pdf.

Προσθήκη κριτηρίων μετάταξης μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης από τον εκπαιδευτικό δεν θα είναι εφικτή.

Επισημαίνεται ότι η προσωρινή αποθήκευση της αίτησης δε θεωρείται ως οριστικοποιημένη υποβολή και ως εκ τούτου αιτήσεις που θα παραμείνουν σε κατάσταση «προσωρινής αποθήκευσης» δεν θα ληφθούν υπόψη και ούτε θα γίνουν δεκτά αιτήματα οριστικοποίησης τους μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

γ) Εφιστούμε την προσοχή ως προς την λεπτομερή ανάγνωση της εγκυκλίου, καθώς η αίτηση μετάταξης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (75Α΄) και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

δ) Αιτήματα σχετικά με τροποποίηση προτιμήσεων δεν θα γίνονται δεκτά.

Οι μετατάξεις στα σχολεία αυτά πραγματοποιούνται βάσει προσόντων και όχι μοριοδότησης.

 

Ενέργειες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης επί των ηλεκτρονικών αιτήσεων

 

Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων πρέπει αρμοδίως να επιληφθούν του αυστηρού ελέγχου των αιτήσεων μετάταξης, και να προβούν στην «παραλαβή» των οριστικοποιημένων αιτήσεων μετάταξης των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς τους στο σύστημα e-Datacenter, από την έναρξη υποβολής των αιτήσεων και μέχρι 28-04-2023.

 

3.       ΜΕΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης για όσους ανήκουν οργανικά σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και στις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης για όσους ανήκουν οργανικά σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Α. Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ δύνανται να υποβάλουν αίτηση για περισσότερους του ενός/μίας κλάδου/ειδικότητας, εφόσον κατέχουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών ή/και για περισσότερες από μία περιοχές της Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το ηλεκτρονικό μήνυμα που θα στείλει ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει την εξής μορφή:

Θέμα: Κλάδος_αίτηση μετάταξης για (κλάδο)_Επώνυμο

Κείμενο email: Επώνυμο, όνομα, ΑΜ, κλάδος, αίτηση για (κλάδο)

Με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο pdf (εφόσον δεν συμπεριλαμβάνονται στο Προσωπικό Μητρώο των ενδιαφερομένων).

Β. Τα μέλη ΕΒΠ που θα αιτηθούν για θέση εκπαιδευτικού ΔΕ ή ΤΕ πρέπει να διαθέτουν πλέον του τίτλου σπουδών και παιδαγωγική επάρκεια.

Γ. Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που θα αιτηθούν για θέση άλλου κλάδου ΕΕΠ πρέπει να κατέχουν και να αποστείλουν τα πρόσθετα τυπικά προσόντα σε κλάδο ΕΕΠ όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα 10.

 

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

 

Για όλες τις παρακάτω θέσεις οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν την/τις αίτηση/αιτήσεις μετάταξής τους ηλεκτρονικά στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης ή στις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης στις οποίες ανήκουν οργανικά. Οι αιτήσεις Παράρτημα 13) δύνανται να αφορούν περισσότερους του ενός/μίας κλάδου/ειδικότητας, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι κατέχουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών ή/και για περισσότερα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Το ηλεκτρονικό μήνυμα που θα στείλει ο υποψήφιος πρέπει να έχει την εξής μορφή:

Θέμα: Κλάδος_αίτηση μετάταξης για ΚΕΔΑΣΥ_Επώνυμο

Κείμενο email: Επώνυμο, όνομα, ΑΜ, κλάδος, αίτηση για ΚΕΔΑΣΥ.

Με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο pdf

 

 1. ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 15 σε συνδυασμό με τις όμοιες της παρ. 8 του άρθρου 231 του ν. 4823/2021 (136Α΄), τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, των κλάδων Νηπιαγωγών (ΠΕ60 ή ΠΕ61), Δασκάλων (ΠΕ70 ή ΠΕ71), Φιλολόγων (ΠΕ02), Μαθηματικών (ΠΕ03) ή Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04), εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (ή πρώην Κ.Δ.Α.Υ. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Κ.Ε.Σ.Υ.).  (Παράρτηματα 5 & 6 ).

 

Η εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση αποδεικνύεται με:

αα) Διδακτορικό Δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή

ββ) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή

γγ) Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ των Διδασκαλείων της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή

δδ) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής με τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην ΕΑΕ.

εε) Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, πέραν των ανωτέρω, η εξειδίκευση στην ΕΑΕ αποδεικνύεται επιπροσθέτως με πτυχίο ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με κύρια ειδικότητα στην «ΕΑΕ» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική» ή την «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή την «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία».

 

Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ υποβάλλουν την/τις αίτηση/αιτήσεις μετάταξής τους ηλεκτρονικά στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (ΠΕ & ΔΕ), στις οποίες ανήκουν οργανικά.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση για περισσότερους του ενός/μίας κλάδου/ειδικότητας, εφόσον κατέχουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών ή/και για περισσότερα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Το ηλεκτρονικό μήνυμα που θα στείλει ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει την εξής μορφή:

Θέμα: Κλάδος_αίτηση μετάταξης για ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ._Επώνυμο

Κείμενο email: Επώνυμο, όνομα, ΑΜ, κλάδος, αίτηση για ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

 

Με την αίτηση συνυποβάλλονται:

αα) Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι οι αιτούντες έχουν τα κατά το νόμο προσόντα σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016. Σε περίπτωση ξένων τίτλων σπουδών, συνυποβάλλεται υποχρεωτικά η επίσημη μετάφρασή τους (πτυχίου και αναλυτικής βαθμολογίας), καθώς και σχετική ισοτιμία από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

ββ) Για τους διδακτορικούς τίτλους, θα συνυποβάλλεται περίληψη του περιεχομένου της διδακτορικής διατριβής ενώ για τους μεταπτυχιακούς τίτλους, θα αποστέλλεται το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών από το οποίο προκύπτει ότι, τουλάχιστον το 50% του συνόλου των μαθημάτων που παρακολούθησε ο εκπαιδευτικός, είναι μαθήματα Ειδικής Αγωγής με βάση τον τίτλο και το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος καθώς και περίληψη της μεταπτυχιακής εργασίας, εφόσον εκπονήθηκε. Για την απόδειξη της εξειδίκευσης στην Ε.Α.Ε. με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών δεν απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά αν ο μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος είναι συναφής με το αντικείμενο της ΕΑΕ σύμφωνα με τις έως την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου μεταθέσεων Υπουργικές Αποφάσεις διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας [54929/Ζ1/8-4-2019 (1217Β΄), 66581/Ζ1/24-4-2019 (1455Β΄), 80237/Ζ1/22-5-2019 (1809Β΄), 82365/Ζ1/27-5-2019 (1869Β΄), 102746/Ζ1/3-7-2019 (2743Β΄), 125519/Ζ1/26-8-2019 (3260Β΄), 180405/Ζ1/25-11-2019 (4279Β΄), 16157/Ζ1/7-2-2020 (371Β΄), 31750/Ζ1/2-4-2020 (1119Β΄), 97130/Ζ1/30-7-2020 (3144Β΄), 158189/Ζ1/25-11-2020 (5219Β΄), 14574/Ζ1/15-2-2021 (592Β΄), 48462/Ζ1/22-4-2021 (1812Β΄), 1200/Ζ1/8-1-2022 (30Β΄), 4068/Ζ1/17-1-2022 (102Β΄), 31802/Ζ1/21-3-2022(1574B’), 65515/Ζ1/3-6-2022 (2787Β’), 127862/Ζ1/1-11-2022 (5584Β’), 6173/Ζ1/25-1- 2023 (308Β’)].

 

 1. ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΣΤΑ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 1, περ. β και παρ. 3 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στελεχώνονται από μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) των κλάδων Θεραπευτών Λόγου (ΠΕ21), Ψυχολόγων (ΠΕ23), Φυσιοθεραπευτών (ΠΕ28), Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών (ΠΕ29), Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30), και Εξειδικευμένων είτε στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών, είτε στην κινητικότητα, στον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών, είτε στη νοηματική γλώσσα των κωφών (ΠΕ31), εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (ή πρώην Κ.Δ.Α.Υ. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Κ.Ε.Σ.Υ.).

 3.  ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΣΤΑ Σ.Δ.Ε.Υ. ΤΩΝ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 4 του ν. 4823/2021 για τη στελέχωση των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) που λειτουργούν στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) συστήνονται 550 θέσεις κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων και 550 θέσεις ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών οι οποίες κατανέμονται στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Οι εν λόγω θέσεις δύναται να καλυφθούν και με τη διαδικασία της μετάταξης.

Εφιστάται η προσοχή ότι η ανωτέρω προϋπόθεση της διδακτικής υπηρεσίας δεν αφορά τις θέσεις ΠΕ23 & ΠΕ30 στα Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την/τις αίτηση/αιτήσεις μετάταξής τους ηλεκτρονικά στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (ΠΕ & ΔΕ), στις οποίες ανήκουν οργανικά.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση για περισσότερους του ενός/μίας κλάδου/ειδικότητας, εφόσον κατέχουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών ή/και για περισσότερα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Σ.Δ.Ε..Υ. των Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ.

Το ηλεκτρονικό μήνυμα που θα στείλει ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει την εξής μορφή:

Θέμα: Κλάδος_αίτηση μετάταξης για ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ._Επώνυμο

Κείμενο email: Επώνυμο, όνομα, ΑΜ, κλάδος, αίτηση για ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ/Σ.Δ.Ε.Υ.

 

Ενέργειες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης επί των αιτήσεων για ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

 

Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων πρέπει αρμοδίως να επιληφθούν του αυστηρού ελέγχου και της αποστολής των αιτήσεων μετάταξης σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. από την έναρξη υποβολής των αιτήσεων και μέχρι 28-04-2023.

Για τις αιτήσεις μετάταξης σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., στο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, εκτός των αναφερομένων στη σελ. 7 της παρούσας, θα αναγράφονται επιπλέον:

 • Η διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (ή πρώην Κ.Δ.Α.Υ. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Κ.Ε.Σ.Υ.).
 • Η ύπαρξη της πενταετούς αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας στην ΕΑΕ και τα ακριβή διαστήματα αυτής, εφόσον ο εκπαιδευτικός επικαλείται το κριτηρίο «δδ) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής με τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην ΕΑΕ», για την απόδειξη της εξιδείκευσης στην ΕΑΕ για τις θέσεις των εκπαιδευτικών κλάδων.

 

Επισημάνσεις:

 • Η υπηρεσία σε πρώην ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Κ.Ε.Σ.Υ. υπολογίζεται από την 1η Σεπτεμβρίου έως 20 Ιουλίου εκάστου έτους, ενώ για τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 10 Ιουλίου εκάστου σχολικού έτους, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4823/2021 (136 Α΄).
 • Ως διδακτική εμπειρία στην Ε.Α.Ε. υπολογίζεται η υπηρεσία των υποψηφίων σε Κ.Δ.Α.Υ. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Κ.Ε.Σ.Υ. ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Ε.Ε.Ε.ΕΚ., σε τμήματα ένταξης, σε προγράμματα παράλληλης στήριξης, σε προγράμματα διδασκαλίας στο σπίτι, όπως προβλέπεται από το άρθρο 56 παρ.3γ του ν. 3966/2011 (118A΄) ή σε εκπαιδευτικές δομές Ε.Α.Ε. όπως αυτές ορίζονται με τις διατάξεις της περίπτωσης γ) της παραγράφου 4, του άρθρου 6, του ν. 3699/2008, εφόσον η διδακτική υπηρεσία σε αυτές αποδεικνύεται από σχετικά έγγραφα.
 • Ως διδακτική εμπειρία στην Ε.Α.Ε. υπολογίζεται το σύνολο της προϋπηρεσίας των μελών ΕΕΠ.

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 

Ανάκληση της αίτησης μετάταξης μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους στις υπηρεσίες που απέστειλαν τις αιτήσεις μέχρι 28-04-2023.

Οι ανωτέρω μετατάξεις πραγματοποιούνται σε κενές οργανικές θέσεις, όπως αυτές παρατίθενται στα Παραρτήματα που ακολουθούν και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας εγκυκλίου:

Παράρτημα 1: Οργανικά κενά ανά κλάδο/ειδικότητα και περιοχή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Παράρτημα 2: Οργανικά κενά ανά κλάδο/ειδικότητα και περιοχή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Παράρτημα 3: Οργανικές θέσεις ΠΕ79, ΠΕ08, ΠΕ91 ανά κλάδο/μουσική ειδίκευση σε Μουσικά σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης

Παράρτημα 4 : Οργανικές θέσεις ΠΕ79, ΠΕ08, ΠΕ91 ανά κλάδο/ειδικότητα σε Καλλιτεχνικά σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Παράρτημα 5: Οργανικές θέσεις ΠΕ70 ή ΠΕ71 & ΠΕ60 ή ΠΕ61 σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Παράρτημα 6: Οργανικές θέσεις ΠΕ02 & ΠΕ03 ή ΠΕ04 σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Παράρτημα 7: Οργανικά κενά ανά κλάδο μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑΕ περιοχών Α/θμιας & Β/θμιας εκπ/σης

Παράρτημα 8: Οργανικά κενά ανά κλάδο ΕΕΠ σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Παράρτημα 9: Οργανικά κενά ανά κλάδο ΕΕΠ (ΠΕ23 & ΠΕ30) σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Παράρτημα 10: Πρόσθετα προσόντα ένταξης σε κλάδο ΕΕΠ

Παράρτημα 11: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 4/2023)

Παράρτημα 12: Αίτηση σε άλλο κλάδο (επεξεργάσιμη)

Παράρτημα 13: Αίτηση σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (επεξεργάσιμη)

Σημείωση: Οι υποψήφιοι για μετάταξη σε κλάδους ΕΕΠ με επάρκεια στη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ή/και της Ελληνικής Γραφής Braille (ΕΓΒ) και οι υποψήφιοι για μετάταξη στον κλάδο ΕΒΠ με επάρκεια στη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) – εφόσον το επιθυμούν – μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (με χρήση του ίδιου εντύπου) και για ή μόνο για ΕΝΓ-ΕΓΒ η οποία θα εξεταστεί κατά προτεραιότητα, στις περιοχές με ΕΝΓ-ΕΓΒ που θα δηλώσουν στο σχετικό πεδίο της αίτησης.

Εφιστούμε την προσοχή ως προς την λεπτομερή ανάγνωση της παρούσας πρόσκλησης-εγκυκλίου τόσο από τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή της αίτησής τους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και βάσει τον οργανικών κενών που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα, όσο και από τις Διευθύνσεις Π.Ε./Δ.Ε. και Π.Δ.Ε., προκειμένου να αποσταλούν ορθά συμπληρωμένες αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η αίτηση μετάταξης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, καθώς και οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να κοινοποιήσουν άμεσα την εγκύκλιο αυτή στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και σε όλα τα σχολεία της αρμοδιότητάς τους, ώστε να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ. Ακολούθως, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαιδευσης και οι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει να προβούν στον απαραίτητο έλεγχο των αιτήσεων που λαμβάνουν.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016, όπως έχει αντικατασταθεί από την παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4807/2021, αν υπάλληλος ο οποίος αποσπάστηκε ή μετατάχθηκε μέσω της διαδικασίας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και παραβεί την υποχρέωση ανάληψης υπηρεσίας εντός της προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, ή η απόφαση μετακίνησης ανακληθεί, κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου, για λόγους που δεν αφορούν στη νομιμότητα της πράξης, δεν επιτρέπεται να αποσπαστεί ή να μεταταχθεί με γενικές ή ειδικές διατάξεις προ της παρόδου δύο (2) ετών από το πέρας της αποκλειστικής προθεσμίας ανάληψης ή από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανάκλησης, με εξαίρεση τους λόγους υγείας της παρ. 5 του άρθρου 7. Επομένως, ο έλεγχος που θα διενεργηθεί από τις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης ή της Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις αναφερόμενες περιπτώσεις.

Εν συνεχεία, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαιδευσης και οι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα αποστείλουν τις αιτήσεις ηλεκτρονικά έως 05-05-2023 μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σε ένα ενιαίο αρχείο, ψηφιοποιημένα σε μορφή pdf ως εξής:

 

 • Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών μέσω protocol@minedu.gov.gr (με κωδικό Ε2) στα αρμόδια Τμήματα Α΄ και Β΄ Κινητικότητας της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
 • Τις αιτήσεις των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ μέσω protocol@minedu.gov.gr (με κωδικό Ε4) με κοινοποίηση στο eep- evp@minedu.gov.gr στο αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα που θα αποσταλούν θα πρέπει να έχουν την εξής μορφή:

Θέμα: Ε2 ή Ε4_ Κλάδος_αίτηση μετάταξης για (κλάδο)_, ΔΠΕ/ΔΔΕ/ΠΔΕ

Κείμενο email: Επώνυμο, όνομα, ΑΜ, κλάδος, αίτηση για (κλάδο) /ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

 

Τα αρχεία που θα αποστέλλονται σε μορφή pdf για τον εκάστοτε αιτούντα μετάταξης θα περιλαμβάνουν:

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου με τις προτιμήσεις του (Παραρτήματα 12 & 13)
 2. Πλήρες επικαιροποιημένο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, το οποίο θα περιλαμβάνει:
  1. ΦΕΚ διορισμού,
  2. Ημερομηνία & απόφαση μονιμοποίησης,
 • Άδειες άνευ αποδοχών και υπηρεσιακής εκπαίδευσης (με αναγραφή της ημερομηνίας λήψης τους, καθώς και τη διάρκειά τους). Εάν η αιτούσα/ο αιτών δεν έχει λάβει άδειες άνευ αποδοχών ή υπηρεσιακής εκπαίδευσης, αυτό θα πρέπει να δηλώνεται ρητώς.
 1. Ποινές ή/και πειθαρχικά παραπτώματα,
 2. Βαθμολογική/μισθολογική εξέλιξη,
 3. Συνολική πραγματική υπηρεσία,

 

1 Όπως αναλυτικά προσδιορίζεται:

1. στην υπό στοιχεία 126437/Ε2/14-10-2022 (ΑΔΑ:ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ) εγκύκλιο μεταθέσεων Δ.Ε.(σελ.12 ),

2. στην υπό στοιχεία 126425/Ε2/14-10-2022 (ΑΔΑ:6ΞΕ646ΜΤΛΗ-97Μ) εγκύκλιο μεταθέσεων Π.Ε. (σελ.12 ),

3. στην υπό στοιχεία 126423/Ε4/14-10-2022(ΑΔΑ:Ψ8ΔΑ46ΜΤΛΗ-ΨΦ2) εγκύκλιο μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ (σελ.8).

Για τις αιτήσεις μετάταξης σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., στο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, εκτός των προαναφερομένων, θα αναγράφονται επιπλέον:

 • Η διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (ή πρώην Κ.Δ.Α.Υ. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Κ.Ε.Σ.Υ.).
 • Η ύπαρξη της πενταετούς αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας στην ΕΑΕ και τα ακριβή διαστήματα αυτής, εφόσον ο εκπαιδευτικός επικαλείται το κριτηρίο «δδ) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής με τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην ΕΑΕ», για την απόδειξη της εξιδείκευσης στην ΕΑΕ των εκπαιδευτικών κλάδων.
 1. Φωτοαντίγραφο του πτυχίου διορισμού και του πτυχίου, βάσει του οποίου αιτείται μετάταξης σε άλλο κλάδο ή πτυχίο μουσικής ειδίκευσης ΠΕ79 (μόνο για τα Μουσικά σχολεία).
 2. Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας σύμφωνα με το Παράρτημα 11, εφόσον ο ενδιαφερόμενος το κατέχει.
 3. Για τις περιπτώσεις αίτησης μετάταξης σε κλάδο ΕΕΠ τα Πρόσθετα προσόντα ένταξης σε κλάδο ΕΕΠ (Παράρτημα 10).
 4. Βεβαίωση Ελέγχου Γνησιότητας τίτλου/τίτλων σπουδών (πτυχίο διορισμού, πτυχίο με το οποίο ζητά την μετάταξη, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, παιδαγωγική επάρκεια) καθώς και των πρόσθετων προσόντων ένταξης σε κλάδο ΕΕΠ.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες οφείλουν να ελέγχουν την ορθότητα των αναγραφομένων στην αίτηση στοιχείων με βάση τους φακέλους των ενδιαφερομένων, όπως αυτοί τηρούνται στα αρχεία της Υπηρεσίας.

 

Εφιστούμε την προσοχή:

 1. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου δεν θα ληφθούν υπόψη.

2.       Οι Υπηρεσίες δεν θα αποστέλλουν αιτήσεις, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά σε προτιμήσεις, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στα συνημμένα Παραρτήματα με τα οργανικά κενά.

 1. Αναφορικά με την αναγραφή της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας/προϋπηρεσίας στο ΠΥΜ, τονίζεται ότι οι Δ/νσεις φέρουν την αποκλειστική ευθύνη του ορθού υπολογισμού τους, καθώς είναι καίριας σημασίας για τη μετάταξη των αιτούντων.

4.        Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών, όπου προβλέπεται, πρέπει να γίνεται από την Υπηρεσία.

 

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ

 

 

Εσωτερική Διανομή:

 1. Γραφείο Υπουργού
 2. Γραφείο Υφυπουργού Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
 3. Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα
 4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
 5. Γεν. Δ/νση Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. και Δ.Ε.
 6. Δ/νση Διοίκησης Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. και Δ.Ε. – Τμήματα Α΄& Β’
 7. Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
 8. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Εφαρμογών Π.Ε. & Δ.Ε. Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. / Κ.Υ.Σ.Π.Ε./ Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Οργανικά κενά ανά κλάδο/ειδικότητα και περιοχή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΕΝΑ
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 4
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 4
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 2
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ 1
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 2
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 41
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 88
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 66
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 22
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 28
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 34
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 69
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 110
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 8
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) 27
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) 14
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) 11
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Π.Ε.) 1
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Π.Ε.) 13
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.) 25
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) 38
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Π.Ε.) 38
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ (Π.Ε.) 50
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) 10
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Π.Ε.) 48
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Π.Ε.) 19
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) 14
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Β΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) 1
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Π.Ε.) 2
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) 44
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΑΡΤΑΣ (Π.Ε.) 13
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Β΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) 1
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Π.Ε.) 2
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕΛΛΑΣ (Π.Ε.) 1
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Π.Ε.) 33
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΣΕΡΡΩΝ (Π.Ε.) 12
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) 16
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) 8
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 18
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) 25
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) 35
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) 23
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) 6

 

ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΕΝΑ
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) 22
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) 11
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) 26
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Β΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) 1
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) 9
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) 22
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) 5
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Γ΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) 1
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) 22
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) 41
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) 9
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Β΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) 1
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 4
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 14
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 7
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 1
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) 3
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Π.Ε.) 1
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Π.Ε.) 7
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.) 3
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Π.Ε.) 5
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΦΩΚΙΔΑΣ (Π.Ε.) 3
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Π.Ε.) 9
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) 3
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) 6
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΣΕΡΡΩΝ (Π.Ε.) 1
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 16
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) 9
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) 1
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) 15
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) 2
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) 11
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) 8
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) 7
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Β΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) 1
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) 1
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) 17
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) 1
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Γ΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) 1
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) 4
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) 14
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) 9
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 1
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.) 1
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) 1
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Π.Ε.) 1
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Π.Ε.) 1
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) 1
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) 1

 

ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΕΝΑ
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Β΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) 1

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Οργανικά κενά ανά κλάδο/ειδικότητα και περιοχή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΕΝΑ
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 7
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 5
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 12
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 5
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) 6
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 5
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ Β΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ Γ΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 21
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 18
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 61
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) 13
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) 21
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) 5
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) 23
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) 16
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 8
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 13
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 9
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 27
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.) 9
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 8
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ Β΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) 14
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ Β΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) 3

 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΕΝΑ
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 8
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ Β΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) 32
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) 13
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.) 15
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 38
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 31
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 5
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 51
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 9
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 20
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 10
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 27
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ Β΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ Γ΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) 8
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ Γ΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ Β΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 11
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 15
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 17
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 27
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) 13
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) 9
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) 8
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) 6
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) 8
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) 6
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 13
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 7
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΩΚΙΔΑΣ (Δ.Ε.) 5
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Β΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) 8
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ.Ε.) 1

 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΕΝΑ
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) 5
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) 13
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.) 11
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) 5
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 6
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) 13
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Β΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) 9
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.) 5
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 21
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 11
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 5
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 17
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 15
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 13
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Β΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Β΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Γ΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Β΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ Β΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 6
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 2

 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΕΝΑ
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 5
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) 7
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 9
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 5
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 8
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 7
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 7
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ Α΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ Β΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ Β΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ Α΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ Γ΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) 5
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.) 1

 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΕΝΑ
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 8
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 10
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 13
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) 8
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 8
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 1
ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 2
ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) 1

 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΕΝΑ
ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΤΕ01.04 ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΤΕ01.06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 1
ΤΕ01.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΒΟΗΘ. ΑΚΤΙΝ.) Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 1
ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) 5
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) 6
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) 5
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 11
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 7
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 13
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 8
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ Α΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ Β΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ Γ΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 7
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) 3

 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΕΝΑ
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 7
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ (Δ.Ε.) 9
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ Β΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 8
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ Α΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) 12
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) 12
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.) 5
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ.Ε.) 5
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 5
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 9
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ (Δ.Ε.) 6
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΦΩΚΙΔΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 6
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ Β΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) 4

 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΕΝΑ
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) 6
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) 6
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) 6
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 6
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ Α΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ Β΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ Β΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ Β΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) 5
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) 1

 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΕΝΑ
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Β΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) 8
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 1

 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΕΝΑ
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 7
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 7
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 7
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 5
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Α΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 6
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) 4

 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΕΝΑ
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) 7
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) 5
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.) 7
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 9
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 6
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 5
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Α΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 7
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) 1

 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΕΝΑ
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Α΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Β΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Β΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Α΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 1

 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΕΝΑ
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 7
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 7
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 15
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) 6
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 15
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 6
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 6
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) 2

 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΕΝΑ
ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Β΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) 1

 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΕΝΑ
ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.07 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Β΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Α΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 6
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 1

 

 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΕΝΑ
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) 4
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Β΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Β΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) 2

 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΕΝΑ
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) 3
ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΤΕ02.04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΔΕ02.01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 4
ΔΕ02.01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) 2
ΔΕ02.01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) 3
ΔΕ02.01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.) 1
ΔΕ02.01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) 5
ΔΕ02.01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) 2
ΔΕ02.01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΔΕ02.01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) 2
ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 3
ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 4
ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) 3
ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.) 2
ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.) 1

 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΕΝΑ
ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 1
ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) 3
ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) 1
ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) 1
ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ Α΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) 2

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Οργανικές θέσεις ΠΕ79, ΠΕ08, ΠΕ91 ανά κλάδο/μουσική ειδίκευση σε Μουσικά σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης

 

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΕΝΑ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Πιάνο 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Κρουστά Ευρωπαϊκά

(Κλασικά – Σύγχρονα)

1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Κλαρίνο (Παραδοσιακό) 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Κιθάρα ηλεκτρική 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Λαούτο 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ταμπουράς 3
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μπάσο ηλεκτρικό 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ταμπουράς 5
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Τρομπόνι 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ

ΤΑΞΕΙΣ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ταμπουράς 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ

ΤΑΞΕΙΣ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μπουζούκι (Τρίχορδο) 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Λαούτο 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ταμπουράς 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ταμπουράς 5
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΣΥΜΝΗ – ΜΟΥΣΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ταμπουράς 4
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΣΥΜΝΗ – ΜΟΥΣΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Βιολί 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΜΟΥΣΙΚΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ)

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ταμπουράς 5
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΜΟΥΣΙΚΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ)

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Βιολί 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ταμπουράς 3
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΟΥΣΙΚΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ)

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Κρουστά Ευρωπαϊκά

(Κλασικά – Σύγχρονα)

1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ταμπουράς 6
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Λύρα Κρητική 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ – ΜΟΥΣΙΚΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ταμπουράς 4
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Όμποε 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΜΟΥΣΙΚΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ)

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ταμπουράς 2
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΜΟΥΣΙΚΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ)

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Λύρα Ποντιακή 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΜΟΥΣΙΚΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ)

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Κρουστά Ευρωπαϊκά

(Κλασικά – Σύγχρονα)

1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΜΟΥΣΙΚΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ)

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Κιθάρα κλασική 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΜΟΥΣΙΚΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ)

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Σαξόφωνο (Άλτο –

Βαρύτονο – Τενόρο)

1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ – ΜΟΥΣΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Κρουστά Ευρωπαϊκά

(Κλασικά – Σύγχρονα)

1

 

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΕΝΑ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Κρουστά παραδοσιακά 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ – ΜΟΥΣΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Βιολί (Παραδοσιακό) 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ταμπουράς 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ – ΜΟΥΣΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Πιάνο 2
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Κρουστά Ευρωπαϊκά

(Κλασικά – Σύγχρονα)

1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Γκάιντα 7
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Βιολοντσέλο 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Βιολί 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μαντολίνο 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Πιάνο 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΜΕ

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ταμπουράς 2
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ταμπουράς 5
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Φλάουτο 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ταμπουράς 6
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Πιάνο 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Θεωρητικά Ευρωπαϊκής

Μουσικής

1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Τρομπέτα 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Κιθάρα κλασική 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ

ΤΑΞΕΙΣ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ταμπουράς 4
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ

ΤΑΞΕΙΣ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Πιάνο 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΜΟΥΣΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Τρομπέτα 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΜΟΥΣΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ταμπουράς 6
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Κιθάρα κλασική 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ταμπουράς 3
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Θεωρητικά Ευρωπαϊκής

Μουσικής

1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ –

ΛΥΚΕΙΟ)

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ταμπουράς 2
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Τρομπόνι 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Κρουστά Ευρωπαϊκά

(Κλασικά – Σύγχρονα)

1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Πιάνο 5
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ταμπουράς 5
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΕ Μ.Λ.Τ. ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ταμπουράς 2
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ

ΤΑΞΕΙΣ Α, Β και Γ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Κιθάρα κλασική 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ

ΤΑΞΕΙΣ Α, Β και Γ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Πιάνο 2
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ

ΤΑΞΕΙΣ Α, Β και Γ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ταμπουράς 2
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ταμπουράς 9
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Κρουστά Ευρωπαϊκά 1

 

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΕΝΑ
(Κλασικά – Σύγχρονα)
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Θεωρητικά Ευρωπαϊκής

Μουσικής

1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ταμπουράς 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Πιάνο 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Θεωρητικά Βυζαντινής

Μουσικής

1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Θεωρητικά Ευρωπαϊκής

Μουσικής

1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Κιθάρα κλασική 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ταμπουράς 2
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ

ΤΑΞΕΙΣ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μαντολίνο 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ

ΤΑΞΕΙΣ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Θεωρητικά Ευρωπαϊκής

Μουσικής

1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΕΣ

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Κιθάρα ηλεκτρική 2
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΕΣ

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ταμπουράς 10
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΕΣ

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Πιάνο 2
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΕΣ

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Κρουστά Ευρωπαϊκά

(Κλασικά – Σύγχρονα)

1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΜΑΡΙΑ

ΚΑΛΛΑΣ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Λύρα Κρητική 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΜΑΡΙΑ

ΚΑΛΛΑΣ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Φαγκότο 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΜΑΡΙΑ

ΚΑΛΛΑΣ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Κρουστά Ευρωπαϊκά

(Κλασικά – Σύγχρονα)

1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΜΑΡΙΑ

ΚΑΛΛΑΣ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ταμπουράς 8
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ

ΤΑΞΕΙΣ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Κλαρίνο (Παραδοσιακό) 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ

ΤΑΞΕΙΣ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Λύρα Ποντιακή 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ

ΤΑΞΕΙΣ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ταμπουράς 3
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΜΟΥΣΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ταμπουράς 3
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΜΟΥΣΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Κοντραμπάσο 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ταμπουράς 4
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ταμπουράς 8
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Πιάνο 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Λύρα Κρητική 2
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Γκάιντα 4
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Νέι-Καβάλι-

Παραδοσιακοί Αυλοί

1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ούτι 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ακορντεόν 1

 

 

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΕΝΑ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Κόρνο 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Φαγκότο 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Φλάουτο 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Κοντραμπάσο 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Βιολοντσέλο 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Βιόλα 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Πιάνο 4
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Πιάνο 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Βιολί 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Κρουστά Ευρωπαϊκά

(Κλασικά – Σύγχρονα)

1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ταμπουράς 2
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ-ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ

ΤΑΞΕΙΣ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Θεωρητικά Ευρωπαϊκής

Μουσικής

1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ-ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ

ΤΑΞΕΙΣ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ταμπουράς 8
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Σαντούρι 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ταμπουράς 5
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μπάσο ηλεκτρικό 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μπάσο ηλεκτρικό 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Πιάνο 2
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ταμπουράς 3
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μουσικής Τεχνολογίας

(Εφαρμογές Η/Υ)

1
Τ. ΛΥΚ. ΓΥΜΝ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Φλάουτο 1
Τ. ΛΥΚ. ΓΥΜΝ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ταμπουράς 2
Τ. ΛΥΚ. ΓΥΜΝ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Λύρα Ποντιακή 1
Τ. ΛΥΚ. ΓΥΜΝ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Κρουστά Ευρωπαϊκά

(Κλασικά – Σύγχρονα)

1
Τ. ΛΥΚ. ΓΥΜΝ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Βιολί 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΜΟΥΣΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Κλαρίνο (Παραδοσιακό) 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΜΟΥΣΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ταμπουράς 2
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΜΟΥΣΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Βιολί (Παραδοσιακό) 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΜΟΥΣΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Πιάνο 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΙΣΟΥ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Κανονάκι 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΙΣΟΥ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Κλαρινέτο 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΙΣΟΥ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Τρομπέτα 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΙΣΟΥ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Βιολί (Παραδοσιακό) 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΙΣΟΥ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Λύρα Κρητική 4

 

 

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΕΝΑ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΙΣΟΥ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Πιάνο 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Βιολί (Παραδοσιακό) 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Βιολοντσέλο 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Τρομπέτα 1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ταμπουράς 1

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

Οργανικές θέσεις ΠΕ79, ΠΕ08, ΠΕ91 σε Καλλιτεχνικά σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΕΝΑ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 2
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΕ08 ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ08 ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 2
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑ ΜΕ

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 2
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Πιάνο 1
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 2
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – Λ.Τ.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 3
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ08 ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 2
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ Πιάνο 1
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ –

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 2

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

Οργανικές θέσεις ΠΕ70 ή ΠΕ71 & ΠΕ60 ή ΠΕ61 σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

 

ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΕΝΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ60+61 ΚΕΔΑΣΥ 1o ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ60+61 ΚΕΔΑΣΥ 1o ΑΧΑΪΑΣ 1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ60+61 ΚΕΔΑΣΥ 2o ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ60+61 ΚΕΔΑΣΥ 2o ΑΧΑΪΑΣ 1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ60+61 ΚΕΔΑΣΥ 2o Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ60+61 ΚΕΔΑΣΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ60+61 ΚΕΔΑΣΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ60+61 ΚΕΔΑΣΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ60+61 ΚΕΔΑΣΥ ΗΛΕΙΑΣ 1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ60+61 ΚΕΔΑΣΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ60+61 ΚΕΔΑΣΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ60+61 ΚΕΔΑΣΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ60+61 ΚΕΔΑΣΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ60+61 ΚΕΔΑΣΥ ΝΑΞΟΥ 1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ60+61 ΚΕΔΑΣΥ ΦΩΚΙΔΑΣ 1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ60+61 ΚΕΔΑΣΥ ΧΙΟΥ 1
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70+71 ΚΕΔΑΣΥ 1o ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70+71 ΚΕΔΑΣΥ 1o Β΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70+71 ΚΕΔΑΣΥ 2o ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70+71 ΚΕΔΑΣΥ 2o ΑΧΑΪΑΣ 1
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70+71 ΚΕΔΑΣΥ 2o ΠΕΙΡΑΙΑ 2
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70+71 ΚΕΔΑΣΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70+71 ΚΕΔΑΣΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70+71 ΚΕΔΑΣΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70+71 ΚΕΔΑΣΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70+71 ΚΕΔΑΣΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 1
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70+71 ΚΕΔΑΣΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70+71 ΚΕΔΑΣΥ ΗΛΕΙΑΣ 1
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70+71 ΚΕΔΑΣΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70+71 ΚΕΔΑΣΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70+71 ΚΕΔΑΣΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70+71 ΚΕΔΑΣΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70+71 ΚΕΔΑΣΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70+71 ΚΕΔΑΣΥ ΛΕΣΒΟΥ 1
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70+71 ΚΕΔΑΣΥ ΝΑΞΟΥ 1
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70+71 ΚΕΔΑΣΥ ΣΥΡΟΥ 1
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70+71 ΚΕΔΑΣΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70+71 ΚΕΔΑΣΥ ΧΑΝΙΩΝ 3
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70+71 ΚΕΔΑΣΥ ΧΙΟΥ 2

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

Οργανικές θέσεις ΠΕ02 & ΠΕ03 ή ΠΕ04 σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                                            ΚΕΔΑΣΥ                                                                          ΚΕΝΑ
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΚΕΔΑΣΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΚΕΔΑΣΥ ΔΡΑΜΑΣ 1
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΚΕΔΑΣΥ ΕΒΡΟΥ 1
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΚΕΔΑΣΥ ΞΑΝΘΗΣ 1
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΚΕΔΑΣΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 1
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΚΕΔΑΣΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΚΕΔΑΣΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΚΕΔΑΣΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΚΕΔΑΣΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΚΕΔΑΣΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΚΕΔΑΣΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΚΕΔΑΣΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΚΕΔΑΣΥ ΦΩΚΙΔΑΣ 1
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΚΕΔΑΣΥ 1o ΠΕΙΡΑΙΑ 1
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΚΕΔΑΣΥ 2o ΠΕΙΡΑΙΑ 1
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΚΕΔΑΣΥ 2o ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΚΕΔΑΣΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΚΕΔΑΣΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΚΕΔΑΣΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΚΕΔΑΣΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΚΕΔΑΣΥ ΗΛΕΙΑΣ 1
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΚΕΔΑΣΥ ΛΗΜΝΟΥ 1
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΚΕΔΑΣΥ ΣΑΜΟΥ 1
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΚΕΔΑΣΥ ΧΙΟΥ 1
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΚΕΔΑΣΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΚΕΔΑΣΥ ΚΩ 1
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΚΕΔΑΣΥ ΝΑΞΟΥ 1
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΚΕΔΑΣΥ ΡΟΔΟΥ 1
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΚΕΔΑΣΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
ΠΕ03-ΠΕ04 ΚΕΔΑΣΥ ΕΒΡΟΥ 1
ΠΕ03-ΠΕ04 ΚΕΔΑΣΥ ΞΑΝΘΗΣ 1
ΠΕ03-ΠΕ04 ΚΕΔΑΣΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1
ΠΕ03-ΠΕ04 ΚΕΔΑΣΥ 2o Β΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΠΕ03-ΠΕ04 ΚΕΔΑΣΥ ΠΕΛΛΑΣ 1
ΠΕ03-ΠΕ04 ΚΕΔΑΣΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1
ΠΕ03-ΠΕ04 ΚΕΔΑΣΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΠΕ03-ΠΕ04 ΚΕΔΑΣΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΠΕ03-ΠΕ04 ΚΕΔΑΣΥ ΗΛΕΙΑΣ 1
ΠΕ03-ΠΕ04 ΚΕΔΑΣΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1
ΠΕ03-ΠΕ04 ΚΕΔΑΣΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 1
ΠΕ03-ΠΕ04 ΚΕΔΑΣΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1
ΠΕ03-ΠΕ04 ΚΕΔΑΣΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1
ΠΕ03-ΠΕ04 ΚΕΔΑΣΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 1

 

ΠΕ03-ΠΕ04 ΚΕΔΑΣΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1
ΠΕ03-ΠΕ04 ΚΕΔΑΣΥ ΡΟΔΟΥ 1
ΠΕ03-ΠΕ04 ΚΕΔΑΣΥ ΣΥΡΟΥ 1
ΠΕ03-ΠΕ04 ΚΕΔΑΣΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1
ΠΕ03-ΠΕ04 ΚΕΔΑΣΥ ΧΑΝΙΩΝ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7

Οργανικά κενά ανά κλάδο μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑΕ περιοχών Α/θμιας & Β/θμιας εκπ/σης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Περιφέρεια Διεύθυνση ΚΩΔΙ ΚΟΣ Περιοχή Μετάθεσης ΕΒΠ ΠΕ21 ΠΕ22 ΠΕ23 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΣΥΝ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

 

Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

 

 

40901

 

ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.)

 

1

 

1

 

2

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

 

Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ

 

 

41101

Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.)  

2

 

1

 

1

 

1

 

2

 

7

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

 

Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

42101

Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.)  

1

 

1

 

2

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

 

Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

 

 

43701

 

ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.)

 

1

 

1

 

1

 

2

 

5

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

 

Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

 

 

44201

ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.)  

1

 

1

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

 

Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

 

 

31101

Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.)  

1

 

2

 

3

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

 

Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

32101

Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.)  

1

 

1

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

 

Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

 

 

33701

 

ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.)

 

1

 

1

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ  

46101

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

(Δ.Ε.)

 

1

 

1

 

2

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

46201

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.)  

1

 

2

 

2

 

5

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

46202

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.)  

1

 

1

 

2

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ  

46102

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

(Δ.Ε.)

 

1

 

1

 

2

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ  

46103

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

(Δ.Ε.)

 

1

 

2

 

1

 

1

 

2

 

7

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ  

46104

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

(Δ.Ε.)

 

1

 

2

 

2

 

5

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

46301

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.)  

2

 

2

 

4

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

46401

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ

(Δ.Ε.)

 

1

 

2

 

2

 

5

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ  

36101

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

(Π.Ε.)

 

2

 

1

 

1

 

2

 

6

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

36201

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.)  

1

 

2

 

3

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

36202

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.)  

1

 

2

 

3

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ  

36102

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

(Π.Ε.)

 

1

 

1

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ  

36103

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

(Π.Ε.)

 

2

 

1

 

2

 

5

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ  

36104

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

(Π.Ε.)

 

1

 

1

 

2

 

4

 

Περιφέρεια Διεύθυνση ΚΩΔΙ ΚΟΣ Περιοχή Μετάθεσης ΕΒΠ ΠΕ21 ΠΕ22 ΠΕ23 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΣΥΝ
 

ΑΤΤΙΚΗΣ

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

36301

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.)  

1

 

1

 

2

 

4

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

36401

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ

(Π.Ε.)

 

1

 

2

 

1

 

3

 

7

 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

 

43302

Β΄ ΛΕΣΒΟΥ

(Δ.Ε.)

 

1

 

1

 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ

 

44301

Α΄ΣΑΜΟΥ

(Δ.Ε.)

 

1

 

1

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δ.Ε. ΧΙΟΥ 45101 Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) 1 1 1 3
 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

 

33302

Β΄ ΛΕΣΒΟΥ

(Π.Ε.)

 

1

 

1

 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Π.Ε. ΣΑΜΟΥ

 

34301

Α΄ ΣΑΜΟΥ

(Π.Ε.)

 

1

 

1

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΧΙΟΥ 35101 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) 1 1
 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡ

ΝΑΝΙΑΣ

 

 

40101

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝ ΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

2

 

1

 

1

 

2

 

6

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

 

40601

 

ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.)

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

5

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

 

41501

 

ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

2

 

2

 

4

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡ

ΝΑΝΙΑΣ

 

 

30101

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝ ΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)

 

 

1

 

 

2

 

 

3

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

 

30601

 

ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.)

 

1

 

2

 

3

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

 

31501

 

ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.)

 

1

 

3

 

4

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ  

40801

ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Δ.Ε.)  

1

 

1

 

2

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ  

30801

ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Π.Ε.)  

1

 

1

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  

32301

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Π.Ε.)  

1

 

1

ΗΠΕΙΡΟΥ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ 40401 ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.) 1 1 2
 

ΗΠΕΙΡΟΥ

Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  

41801

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

(Δ.Ε.)

 

1

 

1

 

ΗΠΕΙΡΟΥ

Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

42001

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(Δ.Ε.)

 

1

 

1

 

2

 

4

ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ 30401 ΑΡΤΑΣ (Π.Ε.) 1 1 2
 

ΗΠΕΙΡΟΥ

Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

34001

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

(Π.Ε.)

 

1

 

1

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  

42201

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

(Δ.Ε.)

 

1

 

1

 

2

 

4

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 43101 ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) 1 1 1 3
 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

43501

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

(Δ.Ε.)

 

1

 

1

 

2

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

44501

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

(Δ.Ε.)

 

1

 

1

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  

32201

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

(Π.Ε.)

 

1

 

1

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 33101 ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) 1 1
 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

33501

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

(Π.Ε.)

 

1

 

1

 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ  

41401

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

(Δ.Ε.)

 

1

 

1

 

Περιφέρεια Διεύθυνση ΚΩΔΙ ΚΟΣ Περιοχή Μετάθεσης ΕΒΠ ΠΕ21 ΠΕ22 ΠΕ23 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΣΥΝ
 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

42401

Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

(Δ.Ε.)

 

1

 

1

 

1

 

3

 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ  

43401

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

(Δ.Ε.)

 

1

 

1

 

2

 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ  

31401

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

(Π.Ε.)

 

1

 

1

 

2

 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

32401

Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

(Π.Ε.)

 

1

 

1

 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ  

33401

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

(Π.Ε.)

 

1

 

1

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

 

41901

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σ (Δ.Ε.)

 

1

 

1

 

1

 

3

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

 

41902

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σ (Δ.Ε.)

 

1

 

1

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

 

41601

ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.)  

1

 

2

 

3

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

 

42601

 

ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.)

 

1

 

1

 

2

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

 

43801

 

ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.)

 

1

 

1

 

1

 

3

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

 

43901

 

ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

1

 

1

 

2

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

 

44401

 

ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.)

 

1

 

1

 

1

 

3

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  

44901

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.)  

1

 

1

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

 

31901

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σ (Π.Ε.)

 

2

 

2

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

 

31601

ΗΜΑΘΙΑΣ (Π.Ε.)  

1

 

1

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

 

33801

 

ΠΕΛΛΑΣ (Π.Ε.)

 

1

 

1

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

 

34401

 

ΣΕΡΡΩΝ (Π.Ε.)

 

1

 

1

 

2

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  

34901

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Π.Ε.)  

1

 

1

 

2

 

ΚΡΗΤΗΣ

Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

41701

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

(Δ.Ε.)

 

1

 

1

 

3

 

5

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

43201

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

(Δ.Ε.)

 

1

 

1

 

1

 

3

 

ΚΡΗΤΗΣ

Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ  

44101

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

(Δ.Ε.)

 

1

 

2

 

3

ΚΡΗΤΗΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 45001 ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) 1 1 1 2 5
 

ΚΡΗΤΗΣ

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

31701

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

(Π.Ε.)

 

1

 

1

 

2

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

33201

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

(Π.Ε.)

 

1

 

1

 

ΚΡΗΤΗΣ

Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ  

34101

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

(Π.Ε.)

 

1

 

2

 

3

ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 35001 ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) 1 1 2
 

 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟ

Υ

 

 

41001

Α΄

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟ Υ (Δ.Ε.)

 

1

 

1

 

2

 

4

 

Περιφέρεια Διεύθυνση ΚΩΔΙ ΚΟΣ Περιοχή Μετάθεσης ΕΒΠ ΠΕ21 ΠΕ22 ΠΕ23 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΣΥΝ
 

 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟ

Υ

 

 

41002

Β΄

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟ Υ (Δ.Ε.)

 

1

 

1

 

 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟ

Υ

 

 

41003

Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟ

Υ (Δ.Ε.)

 

1

 

1

 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ  

42904

Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

(Δ.Ε.)

 

1

 

1

 

 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟ

Υ

 

 

31001

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟ

Υ (Π.Ε.)

 

1

 

1

 

 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟ

Υ

 

 

31002

Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟ

Υ (Π.Ε.)

 

1

 

1

 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ  

32904

Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

(Π.Ε.)

 

1

 

1

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  

40201

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

(Δ.Ε.)

 

1

 

1

 

2

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

40301

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

(Δ.Ε.)

 

1

 

1

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  

42801

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

(Δ.Ε.)

 

1

 

1

 

2

 

4

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  

43601

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

(Δ.Ε.)

 

1

 

1

 

1

 

3

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ  

30301

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

(Π.Ε.)

 

1

 

1

 

2

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  

32801

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

(Π.Ε.)

 

1

 

1

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ  

33001

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

(Π.Ε.)

 

1

 

1

 

2

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  

33601

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

(Π.Ε.)

 

1

 

2

 

3

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

40701

ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.)  

1

 

2

 

3

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

 

41201

Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.)  

1

 

2

 

1

 

3

 

7

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  

41301

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.)  

1

 

1

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

44601

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.)  

1

 

1

 

1

 

1

 

4

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

 

44801

ΦΩΚΙΔΑΣ

(Δ.Ε.)

 

1

 

1

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

30701

ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.)  

1

 

1

 

2

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

 

31201

Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.)  

1

 

1

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  

31301

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)  

1

 

1

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

34601

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Π.Ε.)  

2

 

2

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

 

34801

ΦΩΚΙΔΑΣ (Π.Ε.)  

1

 

1

 

ΣΥΝΟΛΑ:

 

3

 

2

 

26

 

84

 

17

 

7

 

10

 

109

 

258

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B:

 

 

Περιφέρεια

 

Διεύθυνση

 

ΚΩΔ.

Περιοχή

Μετάθεσης

 

ΠΕ31ΚΠΔ

 

ΠΕ31ΣΕΠΤ

 

ΠΕ31ΝΟ

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ  

 

46101

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

1

 

1

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ.Ε. Δ΄

ΑΘΗΝΑΣ

 

46104

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

1

 

1

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

Π.Ε. Δ΄

ΑΘΗΝΑΣ

 

36104

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

 

1

 

1

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ.Ε. ΑΝΑΤ.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

41901

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

1

 

1

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Π.Ε. ΑΝΑΤ.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

31901

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

 

1

 

1

 

2

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Π.Ε. ΑΝΑΤ.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

31901

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

 

1

 

1

ΣΥΝΟΛΟ: 1 2 4 7

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΚΕΝΑ ΕΝΓ – ΕΓΒ

 

 

BRAILLE
Περιφέρεια Διεύθυνση ΚΩΔ. Περιοχή Μετάθεσης ΠΕ23 ΠΕ28
ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 36104 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1
ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. Γ΄ΑΘΗΝΑΣ 46103 Γ΄ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 1

 

 

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
 

Περιφέρεια

 

Διεύθυνση

 

ΚΩΔ.

Περιοχή

Μετάθεσης

 

ΔΕ1ΕΒΠ

 

ΠΕ21

 

ΠΕ23

 

ΠΕ25

 

ΠΕ29

 

ΠΕ30

 

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ  

46102

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 2 1 1 4
ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ  

46104

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 1 1 2
ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ  

36102

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1 1 2
ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ  

36104

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2 1 3
ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

 

30601

 

ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.)

 

1

 

1

 

2

ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

31701

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 1 1
ΣΥΝΟΛΟ: 1 2 5 3 1 2 14

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8

Οργανικά κενά ανά κλάδο ΕΕΠ στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ

 

ΠΔΕ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕ21 ΠΕ23 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31

ΣΕΠΤ

ΠΕ31

ΚΠΔ

ΠΕ31

ΝΟ

ΣΥΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

 

 

ΔΡΑΜΑΣ

 

 

9000714

 

1

 

1

 

2

 

4

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

& ΘΡΑΚΗΣ

 

 

ΕΒΡΟΥ

 

 

9000715

 

1

 

1

 

1

 

3

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

& ΘΡΑΚΗΣ

 

 

ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

9000716

 

1

 

1

 

1

 

3

 

6

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

 

 

ΞΑΝΘΗΣ

 

 

9000717

 

1

 

2

 

1

 

1

 

2

 

7

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

 

 

ΡΟΔΟΠΗΣ

 

 

9000718

 

3

 

1

 

4

ΑΤΤΙΚΗΣ 1o Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9000701 4 1 5 1 11
ΑΤΤΙΚΗΣ 2o Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9000702 7 1 4 12
ΑΤΤΙΚΗΣ 1o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 9000703 1 1
ΑΤΤΙΚΗΣ 2o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 9000704 3 1 1 3 8
ΑΤΤΙΚΗΣ 1o Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9000705 1 1 1 4 7
ΑΤΤΙΚΗΣ 2o Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9000706 4 1 1 5 11
ΑΤΤΙΚΗΣ 1o Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9000707 1 1 1 3
ΑΤΤΙΚΗΣ 2o Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9000708 2 1 4 7
ΑΤΤΙΚΗΣ 1o ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 9000709 1 3 1 1 2 8
ΑΤΤΙΚΗΣ 2o ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 9000710 1 5 1 5 12
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 9000711 1 5 1 5 12
ΑΤΤΙΚΗΣ 1o ΠΕΙΡΑΙΑ 9000712 1 4 1 1 5 12
ΑΤΤΙΚΗΣ 2o ΠΕΙΡΑΙΑ 9000713 1 5 1 5 12
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 9000719 1 1 1 2 5
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 9000720 1 1 1 3
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 9000721 1 1 1 3
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 9000722 1 1 1 3
ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

 

9000723

 

4

 

1

 

4

 

9

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

1o ΑΧΑΪΑΣ

 

9000724

 

2

 

1

 

1

 

1

 

1

 

6

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

2o ΑΧΑΪΑΣ

 

9000725

 

1

 

1

 

1

 

3

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΗΛΕΙΑΣ

 

9000726

 

3

 

1

 

2

 

6

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

9000727

 

1

 

1

 

2

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

9000728

 

1

 

2

 

3

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΚΟΖΑΝΗΣ

 

9000729

 

1

 

1

 

2

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

9000730

 

1

 

1

 

2

ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 9000731 2 1 1 4
ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 9000732 1 1 2
ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9000733 1 1 2

 

ΠΔΕ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕ21 ΠΕ23 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31

ΣΕΠΤ

ΠΕ31

ΚΠΔ

ΠΕ31

ΝΟ

ΣΥΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 9000734 1 1 2
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9000735 1 1 2
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 9000736 1 4 1 6
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9000737 1 2 1 3 7
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9000738 1 1 2 4
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 9000739 1 1 2
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 9000740 1 1 1 3
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 9000741 1 1 1 3
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9000742 1 1
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

1o Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

9000743

 

1

 

2

 

1

 

5

 

1

 

1

 

11

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

2o Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

9000744

 

1

 

1

 

1

 

4

 

7

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

1o Β΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

9000745

 

3

 

1

 

6

 

10

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

2o Β΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

9000746

 

4

 

1

 

6

 

11

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΗΜΑΘΙΑΣ

 

9000747

 

4

 

1

 

4

 

9

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΚΙΛΚΙΣ

 

9000748

 

1

 

1

 

1

 

3

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΠΕΛΛΑΣ

 

9000749

 

1

 

1

 

1

 

2

 

5

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΠΙΕΡΙΑΣ

 

9000750

 

3

 

3

 

6

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΣΕΡΡΩΝ

 

9000751

 

1

 

2

 

1

 

2

 

6

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

9000752

 

1

 

2

 

2

 

5

ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9000753 5 1 1 5 12
ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 9000754 1 2 1 2 6
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9000755 1 1 1 1 4
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 9000756 1 1 3 5
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 9000757 1 1 1 1 4
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩ 9000758 1 1 2
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΞΟΥ 9000759 1 1 1 3
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 9000760 2 1 1 2 6
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΡΟΥ 9000761 1 3 1 1 3 9
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 9000762 1 1 1 3
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 9000763 1 2 1 1 5
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 9000764 3 1 2 6
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 9000765 2 1 1 2 6
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9000766 1 1 1 3
ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

9000767

 

1

 

2

 

1

 

1

 

5

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΕΥΒΟΙΑΣ

 

9000768

 

1

 

3

 

1

 

1

 

4

 

10

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 

9000769

 

1

 

1

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

9000770

 

2

 

1

 

1

 

4

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΦΩΚΙΔΑΣ

 

9000771

 

1

 

1

 

1

 

3

ΣΥΝΟΛΑ: 41 131 25 48 145 0 2 3 395

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα ΚΕΔΑΣΥ Ξάνθης & Ροδόπης στα κίτρινα κελιά από 1 κενό για πλήρωση από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9

Οργανικά κενά ανά κλάδο ΕΕΠ (ΠΕ23 & ΠΕ30) στα Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

 

ΠΔΕ ΣΔΕΥ ΣΤΑ ΚΕΔΑΣΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕ23-ΣΔΕΥ ΠΕ30-ΣΔΕΥ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΔΡΑΜΑΣ s9000714 4 4 8
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΞΑΝΘΗΣ s9000717 4 5 9
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΡΟΔΟΠΗΣ s9000718 5 5 10
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΔΑΣΥ ΚΑΒΑΛΑΣ s9000716 6 6 12
 

 

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) ΕΒΡΟΥ

 

 

s9000715

 

7

 

7

 

14

ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. Δ΄ΑΘΗΝΑΣ s9000707 6 6 12
ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά s9000712 7 8 15
ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Α’ ΑΘΗΝΑΣ s9000701 4 5 9
ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ s9000709 8 8 16
ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΚΕΔΑΣΥ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ s9000703 4 5 9
ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΚΕΔΑΣΥ Γ ΑΘΗΝΑΣ s9000705 10 10 20
ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ ΠΕΙΡΑΙΑ s9000713 8 9 17
ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ s9000702 5 6 11
ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ s9000708 6 8 14
ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΚΕΔΑΣΥ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ s9000704 5 6 11
ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΚΕΔΑΣΥ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ s9000706 9 8 17
 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

2ο ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ( ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

s9000710

 

 

8

 

 

8

 

 

16

ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ s9000711 6 6 12
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ ΛΕΣΒΟΥ s9000719 6 6 12
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΣΑΜΟΥ s9000721 4 4 8
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΧΙΟΥ s9000722 2 4 6
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΔΑΣΥ ΛΗΜΝΟΥ s9000720 2 2 4
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΧΑΪΑΣ s9000724 8 8 16
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΧΑΪΑΣ s9000725 8 8 16
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΗΛΕΙΑΣ s9000726 6 7 13
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΔΑΣΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ s9000723 8 8 16
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ s9000727 4 4 8
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Καστοριάς s9000728 3 2 5
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ s9000729 8 8 16
 

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ &

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

 

s9000730

 

4

 

4

 

8

ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ s9000734 3 3 6
 

 

 

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΡΤΑΣ (Κέντρο

Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής

Υποστήριξης)

 

 

 

s9000731

 

 

4

 

 

4

 

 

8

ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ s9000733 5 8 13
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΔΑΣΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ s9000732 3 3 6
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ s9000735 9 8 17

 

ΠΔΕ ΣΔΕΥ ΣΤΑ ΚΕΔΑΣΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕ23-ΣΔΕΥ ΠΕ30-ΣΔΕΥ ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ s9000736 8 8 16
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ s9000738 7 7 14
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΔΑΣΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ s9000737 10 9 19
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ s9000739 2 2 4
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ s9000740 3 3 6
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Κεφαλληνίας s9000741 4 4 8
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΔΑΣΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ s9000742 2 2 4
 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

s9000745

 

 

7

 

 

6

 

 

13

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΚΕΔΑΣΥ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ s9000743 15 15 30
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ s9000746 8 8 16
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΚΕΔΑΣΥ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ s9000744 10 12 22
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΗΜΑΘΙΑΣ s9000747 8 8 16
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΠΙΕΡΙΑΣ s9000750 5 5 10
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΣΕΡΡΩΝ s9000751 5 6 11
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΔΑΣΥ ΚΙΛΚΙΣ s9000748 5 5 10
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΔΑΣΥ ΠΕΛΛΑΣ s9000749 8 8 16
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΔΑΣΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ s9000752 5 5 10
ΚΡΗΤΗΣ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ s9000754 5 5 10
ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΔΑΣΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ s9000755 5 6 11
ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΔΑΣΥ ΧΑΝΙΩΝ s9000756 8 7 15
 

 

ΚΡΗΤΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

s9000753

 

15

 

17

 

32

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ s9000757 6 6 12
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΔΑΣΥ ΚΩ s9000758 3 3 6
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΔΑΣΥ ΝΑΞΟΥ s9000759 3 4 7
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΔΑΣΥ ΣΥΡΟΥ s9000761 4 5 9
 

 

 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ,

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

– ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΡΟΔΟΥ

 

 

 

s9000760

 

 

7

 

 

7

 

 

14

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ s9000765 6 6 12
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ s9000766 7 6 13
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ s9000762 5 5 10
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΕΔΑΣΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ s9000763 5 5 10
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΕΔΑΣΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ s9000764 5 5 10
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ s9000769 2 2 4
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ s9000767 8 8 16
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ s9000770 5 7 12
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΦΩΚΙΔΑΣ s9000771 4 3 7
 

 

 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ- ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ

ΕΥΒΟΙΑΣ

 

 

 

s9000768

 

 

11

 

 

9

 

 

20

ΣΥΝΟΛΟ: 425 440 865

 

ΚΛΑΔΟΙ ΕΕΠ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ
ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΠΕ31 Εξειδικευμένου: α) ΣΕΠΤ στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών, β) ΚΠΔ στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης

των Τυφλών, γ) ΝΟ στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΛΑΔΟ ΕΕΠ

ΚΛΑΔΟΙ ΕΕΠ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 

 

ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ

Βεβαίωση ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογοθεραπευτή σύμφωνα με το Π.Δ. 176/2014

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ 49/2016.

 

 

ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

΄Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του

Ψυχολόγου

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

με πτυχίο Νοσηλευτικής

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή-Νοσηλεύτριας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή – Νοσηλεύτριας και β) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με

τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004 (132 Α΄)

 

 

 

 

 

ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

με πτυχίο Επισκεπτών/τριών

Υγείας

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επισκέπτη-τριας Υγείας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος και β) Ταυτότητα μέλους του Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ) η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Ε.Υ. για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επομένου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1

παρ. 5 της Υ.Α. Γ4α/ΓΠ 100714/12-12-2014(ΦΕΚ 3477 Β΄)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Φυσικοθεραπευτή και β) Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών (Π.Σ.Φ), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν.

3599/2007 (176 Α΄) ή Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Φ για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία ισχύει μέχρι το τέλος του έτους που εκδόθηκε ή Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στον Π.Σ.Φ.

του τρέχοντος έτους

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ- ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εργοθεραπευτή (ΤΕ) ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Εργοθεραπευτή και β) Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθεραπευτών (Π.Σ.Ε.), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του ν.

4461/2017 (Α΄38) ή Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Ε. για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία ισχύει μέχρι το τέλος του έτους που εκδόθηκε ή Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στον Π.Σ.Ε.

του τρέχοντος έτους

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής εργασίας και β) Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής-υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ (άρθρα 78 & 110 του ν. 4488/2017 (Α΄137), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του

επόμενου έτους από την έκδοσή της

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 4/2023)

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ/ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΕΚ
1. ΠΤΥΧΙΟ
Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος κλάδου ΠΕ60 ή ΠΕ70
Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άρθρο 62 του ν.4386/2016 83 Α’/11-5-2016
 

Πτυχίο της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης

 

Ε.Π.Α.Θ.

Άρθρο 66, παρ. 2 του ν. 4310/2014 & διατάξεις της περ.γ΄ της παρ.2 του

άρθρου 66 του ν.4589/2019

258 Α΄/8-12-2014,

13 Α΄/29-1-2019

Πτυχίο Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής ή Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης (Ε.Κ.Π.Α.)

Παιδαγωγικό πτυχίο Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.)
Πτυχίο Καθηγητικής Σχολής (εισαγωγή έως και το ακαδ. έτος 2014-2015 ή κτήση έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018)

Καθηγητικές Σχολές, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.3194/2003, νοούνται τα πανεπιστημιακά τμήματα, των οποίων οι πτυχιούχοι διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του ν. 1566/1985, χωρίς την απαίτηση πρόσθετου πτυχίου ή πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης.

Βάσει των ανωτέρω, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 5 του ν.4521/2018, θεωρούνται απόφοιτοι καθηγητικών σχολών οι πτυχιούχοι των κλάδων ΠΕ01 Θεολόγων, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04 Φυσικών, ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ07 Γερμανικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ80 Οικονομίας (μόνο οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Οικιακής Οικονομίας), ΠΕ79.01-Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ33 Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ), ΠΕ34 Ιταλικής Φιλολογίας, ΠΕ40 Ισπανικής Φιλολογίας, ΠΕ86-Πληροφορικής (μόνο οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς), και των κλάδων ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83 και ΠΕ84 (μόνο οι πτυχιούχοι Ανώτερης Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.3194/2003, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν.4589/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

267 Α΄/20-11-2003,

13 Α΄/29-1-2019

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ/ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΕΚ
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ)
Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε./ πρώην

ΠΑ.ΤΕ.Σ./ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.

Βεβαίωση τρίμηνης Παιδαγωγικής Επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε./ πρώην

ΠΑ.ΤΕ.Σ. / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε για τους κλάδους της Β/θμιας Εκπ/σης ΤΕ-ΔΕ

3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ/ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις επιστήμες της αγωγής (ημεδαπής)
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αλλοδαπής με βεβαίωση Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ότι εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας η οποία χορηγείται κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου του

Πανεπιστημίου δημοσιευθείσας σε ΦΕΚ

Διδακτορικό δίπλωμα στις επιστήμες της αγωγής (ημεδαπής)
Διδακτορικός τίτλος σπουδών με πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας η οποία χορηγείται κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου του

Πανεπιστημίου δημοσιευθείσας σε ΦΕΚ

Διδακτορικό δίπλωμα αλλοδαπής με βεβαίωση Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ότι εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής
 

4. ΠΜΣ-ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (προϊσχύον πλαίσιο)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Σπουδές στην Εκπαίδευση Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Άρθρο 37 παρ. 7 του

ν. 4186/2013

193 Α΄/17-9-2013
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/ Τομέας Επιστημών της Αγωγής/ «Εφαρμοσμένη

Παιδαγωγική» (Διδακτική- Προγράμματα Σπουδών, Εκπαίδευση ενηλίκων, Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση)

Ε.Κ.Π.Α/ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.)  

90893/Γ1/5-7-2013

 

1686 Β΄/9-7-2013

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/ Τομέας Επιστημών της Αγωγής/ «Συγκριτική Παιδαγωγική» με ειδίκευση σε ζητήματα ποιότητας της εκπαίδευσης Ε.Κ.Π.Α/ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.) 90893/Γ1/5-7-2013 1686 Β΄/9-7-2013
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/ Τομέας Επιστημών της Αγωγής/ «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες και Εκπαίδευση» Ε.Κ.Π.Α/ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.) 90893/Γ1/5-7-2013 1686 Β΄/9-7-2013

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ/ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΕΚ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/ Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας/

«Ειδική Αγωγή, Λογοθεραπεία-Συμβουλευτική»

Ε.Κ.Π.Α/ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.) 90893/Γ1/5-7-2013 1686 Β΄/9-7-2013
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/ Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών/ «Διδακτική της Γλώσσας-Λογοτεχνία-Θέατρο και Εκπαίδευση» Ε.Κ.Π.Α/ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.) 90893/Γ1/5-7-2013 1686 Β΄/9-7-2013
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/ Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών/ «Ιστορία και διδακτική της ιστορίας-Λαογραφία και πολιτισμός» Ε.Κ.Π.Α/ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.) 90893/Γ1/5-7-2013 1686 Β΄/9-7-2013
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/ Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών/ «Κοινωνιολογία της Εργασίας: πολιτικές Αγοράς Εργασίας-Μειονότητες-Παιδική Ηλικία» Ε.Κ.Π.Α/ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.) 90893/Γ1/5-7-2013 1686 Β΄/9-7-2013
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/ Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής/

«Μαθηματικά στην Εκπαίδευση (Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδακτική των Μαθηματικών)»

Ε.Κ.Π.Α/ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.)  

90893/Γ1/5-7-2013

 

1686 Β΄/9-7-2013

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/ Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής/

«Πληροφορική στην Εκπαίδευση»

Ε.Κ.Π.Α/ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.) 90893/Γ1/5-7-2013 1686 Β΄/9-7-2013
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/ Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος/ «Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση» Ε.Κ.Π.Α/ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.) 90893/Γ1/5-7-2013 1686 Β΄/9-7-2013
 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/ «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων»

Ε.Κ.Π.Α/ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.)/Σύμπραξη με ΤΕΙ

Πειραιά:

 

90893/Γ1/5-7-2013

 

1686 Β΄/9-7-2013

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/“Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων”

Πανεπιστήμιο Αιγαίου/Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπ/κού

Σχεδιασμού

 

Φ.12/733/1615520/Γ1/29-10-2013 & 128075/Δ1/2-8-2016

 

2907 Β΄/18-11-2013

& 2780 Β΄/ 5-9-2016

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/“Φύλο και νέα εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα στην κοινωνία της πληροφορίας”

Πανεπιστήμιο Αιγαίου/Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπ/κού

Σχεδιασμού

 

Φ.12/733/1615520/Γ1/29-10-2013

 

2907 Β΄/18-11-2013

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/“Περιβαλλοντική εκπαίδευση “

Πανεπιστήμιο Αιγαίου/Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπ/κού

Σχεδιασμού

 

Φ.12/733/1615520/Γ1/29-10-2013 & 128075/Δ1/2-8-2016

 

2907 Β΄/18-11-2013

& 2780 Β΄/ 5-9-2016

 

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ/ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΕΚ
 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/“Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό”

Πανεπιστήμιο Αιγαίου/Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπ/κού

Σχεδιασμού

 

Φ.12/733/1615520/Γ1/29-10-2013 & 128075/Δ1/2-8-2016

 

2907 Β΄/18-11-2013

& 2780 Β΄/ 5-9-2016

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/”Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου/Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπ/κού

Σχεδιασμού

 

128075/Δ1/2-8-2016

 

2780 Β΄/5-9-2016

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/”Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική προσέγγιση Πανεπιστήμιο Αιγαίου/Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπ/κού

Σχεδιασμού

 

128075/Δ1/2-8-2016

 

2780 Β΄/5-9-2016

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/«Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Μάθηση» Πανεπιστήμιο Πειραιώς/Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 117295/Γ2/24-07-2014 2148 Β’/5-08-2014
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/«Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» Ε.Κ.Π.Α/Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 138465/Γ2/03-09-2014 2433 Β’/12-09-2014
 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ε.Κ.Π.Α/Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

(Τ.Ε.Α.Π.Η.)

 

Φ.12/547/139457/Γ1/8-9-2014

 

2462 Β’/16-09-2014

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/Ειδική Αγωγή

Ε.Κ.Π.Α/Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

(Τ.Ε.Α.Π.Η.)

 

Φ.12/547/139457/Γ1/8-9-2014

 

2462 Β’/16-09-2014

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση Ε.Κ.Π.Α/Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

(Τ.Ε.Α.Π.Η.)

 

Φ.12/547/139457/Γ1/8-9-2014

 

2462 Β’/16-09-2014

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/«Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική» με κατεύθυνση «Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και Από

Απόσταση Εκπαίδευση (Συμβατικές και e-Μορφές)»

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου/ Τμήμα Κοινωνικής και

Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 

79927/Δ2/18-05-2016

 

1527 Β΄/30-05-2016

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα/«Ιστορία, Τοπική Ιστορία Έρευνα και Διδακτική»

Πανεπιστήμιο Δυτικής

Μακεδονίας/ Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

128082/Δ1/2-8-2016

 

2676 Β΄/29-8-2016

5. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΤΙΤΛΟΙ)
Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών

(ΟΠΑ)

39460/Γ2/21-3-2013 689 Β΄/26-3-2013

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ/ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΕΚ
 

Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Πανεπιστήμιο Κρήτης/Σχολή Επιστημών Αγωγής / Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής

Εκπ/σης

 

17785/Γ2/07-02-2014

 

378 Β΄/18-02-2014

 

Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Ε.Κ.Π.Α/Τμήματα: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας- Φιλολογίας -Ιστορίας και

Αρχαιολογίας

 

110507/Γ2/15-07-2014

 

2030 Β΄/25-07-2014

Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκης

115139/Γ2/22-07-2014 2073 Β΄/30-07-2014
Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 133978/Δ2/17-8-2016 2816 Β΄/7-9-2016
 

 

Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/Τμήματα: Παιδαγωγικής και α) Πληροφορικής, β) Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη

Βιοϊατρική

 

 

194542/Δ2/15-11-2016

 

 

3815 Β’/28-11-2016

 

Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Ε.Κ.Π.Α./Τμήματα: Οικονομικών Επιστημών και Φιλοσοφίας,

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

 

103932/Δ2/21-6-2017

 

2281 Β’/5-7-2017

Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Πανεπιστήμιο Δυτικής

Μακεδονίας

89469/Δ2/1-6-2018 2339 Β’/20-6-2018
Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Πανεπιστήμιο Κρήτης 89466/Δ2/01-06-2018 2339 Β΄/20-06-2018
 

Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο/Σχολή Κοινωνικών

Επιστημών

420/2.14.ακ./22.04.2019 Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ  

2980 Β΄/19-7-2019

 

Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και

Φυσικών Πόρων

 

22/48/22-4-2021

 

2166 Β΄/25-5-2021

 

Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δημοκριτείου

Πανεπιστημίου Θράκης

 

23/48/22-4-2021

 

2166 Β΄/25-5-2021

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ/ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΕΚ
 

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/ Τμήμα Κοινωνικής

Εργασίας

 

16/53/14-9-2021

 

4699 Β’/12-10-2021

 

Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής/ Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας

στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

 

13392/16-2-2022

 

1173 Β’/6-3-2022

6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ)
Βεβαίωση Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι), ύστερα από παρακολούθηση ομάδας μαθημάτων που προσφέρονται στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος σπουδών ή στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ή και συνδυαστικά, ή και χωρίς παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων για παλαιούς αποφοίτους, εφόσον το πρόγραμμα σπουδών που αυτοί ολοκλήρωσαν καλύπτει με επάρκεια το περιεχόμενο των ως άνω μαθημάτων.

Για τα προαναφερθέντα απαιτείται σχετική απόφαση της Συνέλευσης του

Τμήματος, έπειτα από έγκριση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι..

 

 

 

Άρθρο 54, παρ. 4 περ. α του ν.

4589/2019

 

 

 

Α΄13/29-1-2019

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΛΑΔΟ

Διεύθυνση υποβολής/αποστολής αίτησης        

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΒΑΘΜΟΣ

 

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛΕΦ. ΟΙΚΙΑΣ:

ΟΔΟΣ

ΑΡΙΘ.

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΠΟΛΗ, ΔΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

e-mail:

Τ.Κ.

ΝΟΜΟΣ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Επάρκεια στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ):
Επάρκεια στην Ελληνική Γραφή Braille (ΕΓΒ):
  ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΝΓ – ΕΓΒ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΛΑΔΟ ΕΕΠ-ΕΒΠ (κατά προτεραιότητα):                                                                                                                                                                                                                                       
  1.                                                                                                                                                                                                                                       

  2.                                                                                                                                                                                                                                       

  3.                                                                                                                                                                                                                                       

  4.                                                                                                                                                                                                                                       

  5.                                                                                                                                                                                                                                       

 

Ημερομηνία……………..

 

Ο/Η ΑΙΤ……………………..

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. / Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Διεύθυνση υποβολής/αποστολής αίτησης        

  

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΒΑΘΜΟΣ

 

 

 

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛΕΦ. ΟΙΚΙΑΣ:

ΟΔΟΣ

ΑΡΙΘ.

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΠΟΛΗ, ΔΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

e-mail:

Τ.Κ.

ΝΟΜΟΣ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (για τους εκπαιδευτικούς): ΝΑΙ/ΟΧΙ
αα) Διδακτορικό Δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή με αναγνωρισμένο

ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής

ββ) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή  με

αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής

γγ) Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ των Διδασκαλείων της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της

αλλοδαπής

δδ) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής με τουλάχιστον πενταετή

αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην ΕΑΕ

εε) Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, πέραν των ανωτέρω, η εξειδίκευση στην ΕΑΕ αποδεικνύεται επιπροσθέτως με πτυχίο ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με κύρια ειδικότητα στην «ΕΑΕ» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική» ή την

«Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή την «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία».

Δηλώνω υπέυθυνα ότι έχω συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (ή πρώην Κ.Δ.Α.Υ. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Κ.Ε.Σ.Υ.) (για όλες τις θέσεις στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.)

(δεν είναι προαπαιτούμενο για τις θέσεις στα Σ.Δ.Ε.Υ.)

 

Ημερομηνία……………..

Ο/Η ΑΙΤ…………………..

 

Πρόσκληση μετάταξης Εκπαιδευτικών ΕΕΠ ΕΒΠ σε ΚΕΔΑΣΥ και αλλού ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 36165/Ε2/29-03-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024

https://drive.google.com/file/d/1LLncZzw-CHpQgBRa1lh-TtRn4xacAVXc/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε