Πρόσκληση ορισμού Συντονιστή Κολύμβησης

Πρόσκληση ορισμού Συντονιστή Κολύμβησης δημοσίευσε το ΥΠΑΙΘ με το υπ’ αριθμ. 108623/Δ5/7 Σεπτεμβρίου 2022 έγγραφό του και θέμα:

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της Κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής, ορισμός Συντονιστών Κολύμβησης και ενέργειες για την έναρξη του αντικειμένου για το σχολικό έτος 2022–2023».

 Αναφέρει το έγγραφο τα εξής:

 Έχοντας υπόψη:

Α.

Τις διατάξεις:

 1. του ν. 2986/2002 (Α΄24) με θέμα: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 2. της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4452/2017 (Α΄17) με θέμα: «Ρυθμίσεις θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικού προσωπικού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 111 του ν. 4763/2020 (Α΄254),
 3. του άρθρου 35 του π.δ. 18/2018 (Α΄31/23.2.2018), με θέμα: «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 4. του π.δ. 81/2019 (Α΄119 /8.7.2019) με θέμα: «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
 5. του π.δ. 83/2019 (Α΄121/9.7.2019) με θέμα: «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
 6. του π.δ. 84/2019 (Α΄123/17.7.2019) με θέμα: «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
 7. της με αριθμ. πρωτ. Φ.20/109159/Δ1/7.9.2021 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2021-2022»
 8. της με αριθμ. πρωτ. 21072β/Γ2/28.2.2003 υπουργικής απόφασης (Β΄304/13.3.2003) με θέμα: «Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Δημοτικού – Γυμνασίου … Φυσικής Αγωγής …»,
 9. της παρ. 3 του άρθρου 4 της με αριθμ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55254/10.9.2021 (Β΄4187) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, […] κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους»,
 10. του άρθρου 111 του ν. 4763 ΦΕΚ Α 254/21.12.2020 με θέμα: «Διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 4452/2017».

 

Β.

 1. Την με αριθμ. πρωτ. 40/06-10-2016 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με θέμα

«Έγκριση εφαρμογής του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής».

 

 

Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι

Α. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής οι οποίοι/ες υπηρετούν σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριό τους, όπως υποβάλουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκουν αίτηση για τη διάθεση (μερική ή ολική) ή/και την απόσπασή τους, προκειμένου να διδάξουν το αντικείμενο της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2022-2023.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής κλάδου ΠΕ11 οι οποίοι πληρούν μία ή και περισσότερες από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • έχουν κύρια/πρώτη/δεύτερη ειδικότητα στο άθλημα της κολύμβησης ή/και στα αθλήματα του υγρού στίβου,
 • κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή στο άθλημα της κολύμβησης ή στα αθλήματα υγρού στίβου, εγκεκριμένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
 • έχουν διδαχθεί το αντικείμενο της κολύμβησης, όπως αυτό προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου τους.

Τονίζεται ότι, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της διδασκαλίας και τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου της κολύμβησης, είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των εκπαιδευτικών μέσα στο νερό.

Β. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης όπως

 1. Προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ορίσουν Συντονιστές Κολύμβησης, εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα κατά προτεραιότητα στην κολύμβηση ή/και αθλήματα υγρού στίβου, οι οποίοι προέρχονται από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 2. Διαθέσουν ή αποσπάσουν τους μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής κλάδου ΠΕ11 που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριό τους και οι οποίοι πληρούν μία ή και περισσότερες από τις παραπάνω προϋποθέσεις.
 3. Τοποθετήσουν για την διδασκαλία της Κολύμβησης, διαθέσιμους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποδεδειγμένα διδαχθεί το αντικείμενο της κολύμβησης, στην περίπτωση που οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί δεν επαρκούν για την διδασκαλία του αντικειμένου της Κολύμβησης.
 4. Αποστείλουν στο physea1@minedu.gov.gr σε επεξεργάσιμη μορφή (Excel) έως και την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022, τα στοιχεία των Υπεύθυνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (επικαιροποίηση), των Συντονιστών Κολύμβησης, των εκπαιδευτικών ΠΕ11 που θα διδάξουν το αντικείμενο καθώς και των απαιτούμενων κενών σε περίπτωση που οι τελευταίοι δεν επαρκούν, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα. Επιπλέον όταν τους ζητηθούν, να δηλώσουν, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, τα απαιτούμενα λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών ΠΕ11 για τις ανάγκες της διδασκαλίας της Κολύμβησης, προκειμένου να συνυπολογιστούν στις επόμενες φάσεις πρόσληψης αναπληρωτών.

Γ. Οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Υ.Φ.Α.ΣΧ.Α.) και οι Συντονιστές Κολύμβησης των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες έχουν ήδη τοποθετηθεί οι πλεονάζοντες μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή αναπληρωτές κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της διδασκαλίας, να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη του μαθήματος της Κολύμβησης.

Επισημαίνεται ότι:

α. την ευθύνη οργάνωσης και υλοποίησης του μαθήματος της Κολύμβησης έχουν οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι ορισμένοι από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης Συντονιστές Κολύμβησης και

β. οι Συντονιστές Κολύμβησης θα απασχολούνται στο χώρο διδασκαλίας του αντικειμένου της κολύμβησης (κολυμβητήρια).

Πρόσκληση ορισμού Συντονιστή Κολύμβησης βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1-TgejjG3ITL5ShBo2bX6MOrE771Ksaai/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε