Πρόσκληση πλήρωσης διευθυντών ΔΙΕΚ

Πρόσκληση πλήρωσης διευθυντών ΔΙΕΚ δημοσίευσε το ΥΠΑΙΘ.

Η υπ’ αριθμ. Κ5/61959  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή διευθυντών δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητάς του δημοσιεύθηκε την 26η Μαΐου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία (1) αίτηση, επιλέγοντας με σειρά προτεραιότητας μέχρι πέντε (5) Δημόσια Ι.Ε.Κ. σε όλη την επικράτεια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, την αίτηση υποψηφιότητας καθώς και τα επισυναπτόμενα σε αυτή δικαιολογητικά στον ιστότοπο: http://directors.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας,

από 30/05/2022 ημέρα Δευτέρα και λήγει 13/06/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Δυνατότητα υποβολής αίτησης έχουν:

οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της αριθ. πρωτ. Κ5/72109/17-06-2021 (Β ́ 2606) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. Κ5/111382/09-09-2021 (Β’ 4452) υπουργική απόφαση, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση έντεκα (11) θέσεων Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θητεία μέχρι 31 Αυγούστου 2025, στα ακόλουθα Δημόσια Ι.Ε.Κ.:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΙΓΙΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΖΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΑΞΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Κωλύματα επιλογής:
Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση:
α) Δημόσιοι υπάλληλοι και εκπαιδευτικοί δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α ́ 26) ή έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, για την οποία δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής της.
β) Δεν επιλέγεται ως Διευθυντής Δημοσίου Ι.Ε.Κ., ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα ή για τον οποίο συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, όπως ισχύει.

γ) Δεν επιλέγεται ως Διευθυντής δημόσιος υπάλληλος ή εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης του οποίου τα πιστοποιητικά των αντικειμενικών κριτηρίων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή αναληθή με σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας, και σε βάρος του ασκούνται όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές, πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες, ή έχει βαθμολογηθεί ως ανεπαρκές ή ακατάλληλο στέλεχος, σύμφωνα με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 40 του ν. 4547/2018 (Α ́ 102).
δ) Τα ανωτέρω κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, όσο και κατά τον χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ν. 4763/2020, Α ́ 254, άρθρο 31, παρ.1, εδαφ. δ).
Αιτήσεις που τυχόν υποβάλουν μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης της ημεδαπής των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

Εξαίρεση από το δικαίωμα υποβολής αίτησης:
α) διορίστηκαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.3328/2005 (Α ́ 80),
β) είναι στελέχη εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08-2022 ακόμα και αν υπηρετούν με παράταση θητείας,
γ) υπηρετούν σε θέσεις και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08-2022 ακόμα και αν υπηρετούν με παράταση θητείας,
δ) υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης,
ε) υπηρέτησαν σε δομές της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας και για τους οποίους έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση ανάκλησης ή διακοπής της απόσπασής τους για οποιοδήποτε λόγο (εκτός αν η ανάκληση/διακοπή απόσπασης οφειλόταν σε σοβαρούς
λόγους υγείας ή για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν). Αιτήσεις που τυχόν υποβάλλονται από υποψηφίους των παραπάνω περιπτώσεων δεν εξετάζονται.

 

Πρόσκληση πλήρωσης διευθυντών ΔΙΕΚ δημοσιοποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. Κ5/61959/26-05-2022 πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ, βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1aA3r4blvnREoiHULlf2VuyfFyKazrHdo/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε