Πρόσκληση Συγκρότησης ΕΠΕΣ Πειραματικών σχολείων

Πρόσκληση Συγκρότησης ΕΠΕΣ Πειραματικών σχολείων ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ με το υπ’ αριθμ.138/ΔΕΠΠΣ/10-11-2022

Αναλυτικά το έγγραφο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α. Για την συγκρότηση των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Σχολικών μονάδων που χαρακτηρίσθηκαν με την υπό στοιχεία 26500 /Δ6/9-3-2022 (Β΄ 1048) Υ.Α. ως Πειραματικά Σχολεία

ΚΑΙ
Για την πλήρωση κενούμενων θέσεων εκπαιδευτικών – μελών, των ήδη συγκροτημένων Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α) του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’111) και ιδίως του άρθρ. 17, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

β) των αρθρ. 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α’45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν,

γ) του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (A’ 31) όπως ισχύει,

 1. την υπ’ αριθμ. 162971/Δ6/30-11-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1001) Υ.Α. «Λήξη θητείας Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ) – Ορισμός Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ)»
 2. την υπό στοιχεία 26500 /Δ6/9-3-2022 (Β΄ 1048) Υ.Α. με θέμα «Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως Πειραματικών Σχολείων από το σχολικό έτος 2022-2023» (ΑΔΑ: Ω27646ΜΤΛΗ-6ΒΡ)
 3. την υπό στοιχεία 52/ΔΕΠΠΣ/16-6-2021 « Συγκρότηση Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία» (ΑΔΑ: Ψ45046ΜΤΛΗ-ΝΔΠ) Απόφασης της Δ.Ε.Π.Π.Σ.
 4. την υπό στοιχεία 63/ΔΕΠΠΣ/25-9-2022 «Τροποποίηση της αριθμ. 52/ΔΕΠΠΣ/16-6- 2021 (ΑΔΑ: Ψ45046ΜΤΛΗ-ΝΔΠ)  απόφασης  Συγκρότησης  Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία» (ΑΔΑ: Ψ54046ΜΤΛΗ-1Ω0) Απόφασης της Δ.Ε.Π.Π.Σ.
 5. την υπό στοιχεία 76/ΔΕΠΠΣ/8-11-2021 (ΑΔΑ: Ω3ΖΤ46ΜΤΛΗ-Π1Σ): «Συγκρότηση

Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων  (ΕΠ.Ε.Σ.)  των  Πρότυπων  και Πειραματικών Σχολείων, των χαρακτηρισθέντων με την υπό στοιχεία 51614/Δ6/11-5-21 (ΑΔΑ: ΩΦ7Ξ46ΜΤΛΗ-8ΡΞ) Υπουργικfí απόφαση και τροποποίηση της υπό στοιχεία 52/ΔΕΠΠΣ/16-6-2021 Απόφασης της ΔΕΠΠΣ « Συγκρότηση Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία» Αποφάσεις της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

 1. τις υπηρεσιακές μεταβολές (συνταξιοδοτήσεις, μη παρατάσεις θητειών, λήξη

συμβάσεων αναπληρωτών κ.ά) των εκπαιδευτικών και Προέδρων, μελών των ΕΠ.Ε.Σ. σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

 1. την αριθμ. 18/10-10-2022, «Θέμα 3ο: Ενημέρωση για την διαδικασία κάλυψης κενών

θέσεων των ΕΠΕΣ», Πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

 1. την αριθμ. 20/8-11-2022, “Θέμα 3ο : Έγκριση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την συγκρότηση των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Σχολικών μονάδων που χαρακτηρίσθηκαν με την υπό στοιχεία 26500 /Δ6/9-3-2022 (Β΄ 1048) Υ.Α. ως Πειραματικά Σχολεία και για την πλήρωση κενούμενων θέσεων εκπαιδευτικών – μελών, των ήδη συγκροτημένων Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων” Πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ..

καλεί

 τους/τις ενδιαφερόμενους/ες:

α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Ελληνικών Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες της εκπαίδευσης για την πλήρωση της θέσης του/της Προέδρου του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ) καθώς του Αναπληρωτή/τριας αυτού/ής όπου απαιτείται, των παρακάτω Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Πρότυπων (Π.Σ.)και Πειραματικών σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) του πίνακα Α:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΠ.Ε.Σ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ (ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π.)

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ/ΕΠ.Ε.Σ. ΚΩΔΙΚΟΣ Πρόεδρος Αναπλ. Πρόεδρος
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ 0501003 ΚΕΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 15ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

9521302

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟ ΕΠΕΣ

 

 

 

 

 

ΚΕΝΗ

 

 

 

 

 

ΚΕΝΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 5ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

9420005

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 5ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

4201000

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

4201009

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 301020 ΚΕΝΗ

 

β) εκπαιδευτικούς των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ) του ΠΙΝΑΚΑ Β, αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων, οι οποίοι υπηρετούν στο οικείο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ για την πλήρωση των) θέσεων: του/της Εκπαιδευτικού του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ) και του/της Αναπληρωτή/τριας αυτού/ής, όπου απαιτείται, των Πειραματικών Σχολείων του ΠΙΝΑΚΑ Β.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠ.Ε.Σ. ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ/Η΄ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

 

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ/ΕΠ.Ε.Σ.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ ΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 13ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

9370255

ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.  

2

 

2

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 15ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

9521302

 

 

 

 

 

ΝΕΟ ΚΟΙΝΟ ΕΠΕΣ

 

2

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 5ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

9420005

 

2

 

2

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 5ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

4201000

 

2

 

2

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

4201009

 

2

 

2

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – Π.Σ.Π.Α. (6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ)  

 

9050659

 

ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ

 

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

3/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)  

 

9050923

 

 

 

ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ

 

 

2

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

26ο ΠΕΙΡ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ 501260 2 2
 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  

0501460

 

 

ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.

 

2

 

2

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 0551460 2 2
 

ΑΤΤΙΚΗΣ

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ  

9050475

ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.  

1

 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΜΟΥ  

9430099

ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.  

1

 

2

 

 

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

2/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

– ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)

 

 

 

9060552

ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ  

 

 

1

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ 9060479 2

Πρόσκληση Συγκρότησης ΕΠΕΣ Πειραματικών σχολείων

Π.Τ.Δ.Ε. – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  

9230173

ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.  

2

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  

9470184

ΚΟΙΝΟ ΕΠΕΣ  

1

 

1

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ

-“ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΣΟΠΟΤΟΣ”

 

 

9350107

 

ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ

 

 

1

 

 

1

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2o 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ. (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ)  

 

 

9190494

 

 

ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ

 

 

 

2

 

ΚΡΗΤΗΣ

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ  

9410150

ΝΕΟ ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ  

2

 

2

 

ΚΡΗΤΗΣ

66ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

9170594

ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.  

2

 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

 

9100203

 

ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ.

 

1

 

2

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 9100214 2 2
 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

16ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ  

9460215

 

1

 

1

 

να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία είναι προσβάσιμη στη διαδρομή:

 

https://www.iep.edu.gr/services/apospasiepes/dep/ για τους/τις υποψηφίους-μέλη Δ.Ε.Π.

ή https://www.iep.edu.gr/services/apospasiepes/teachers/ για τους/τις υποψηφίους εκπαιδευτικούς.

 

Επισημαίνεται ότι οι θέσεις προς πλήρωση αφορούν:

Α. τα Πειραματικά σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) που χαρακτηρίστηκαν ως Πειραματικά με την υπό στοιχεία 26500 /Δ6/9-3-2022 ( Β΄1048) Υ.Α. στα οποία δεν έχει συγκροτηθεί ΕΠ.Ε.Σ. .

Β. τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία που έχουν οριστεί με την παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 4692/2020 και με την υπό στοιχεία 51614/Δ6/11-5-2021 (Β΄1895) Υ.Α. «Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων από το σχολικό έτος 2021-2022», στα οποία έχουν συγκροτηθεί ΕΠ.Ε.Σ. αλλά έχουν κενωθεί θέσεις λόγω υπηρεσιακών μεταβολών των μελών τους. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. στο θέμα 3ο της Πράξης 18/10-10-2022, αποφάσισε στην παρούσα χρονική στιγμή να προβεί σε προκήρυξη των κενούμενων θέσεων που είναι απολύτως αναγκαίες για την νόμιμη λειτουργία του οργάνου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 (Α’45)) και λαμβάνοντας υπόψη ότι η θητεία των μελών του ΕΠ.Ε.Σ. είναι τετραετής.

Πρόσκληση Συγκρότησης ΕΠΕΣ Πειραματικών σχολείων

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠ.Ε.Σ.

Η σύνθεση και η θητεία των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων ορίζονται από το Ν. 4692/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως:

 

«Άρθρο 17

Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο

 1. Σε κάθε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. συνιστάται Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.). Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. είναι πενταμελές, συγκροτείται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. που αναρτάται στο διαδίκτυο σύμφωνα με την περ. 9 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 και αποτελείται από τα εξής μέλη:

α) ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ελληνικού Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες της εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει η Δ.Ε.Π.Π.Σ., β) τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ο οποίος αναπληρώνεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., από Σύμβουλο Εκπαίδευσης της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

γ) τον /την Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/η του σχολείου που αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του και

δ) δύο (2) εκπαιδευτικούς του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., οι οποίοι επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση της Π.Ε.Π.Π.Σ., έπειτα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Δ.Ε.Π.Π.Σ., με κριτήριο τα ακαδημαϊκά τους προσόντα και την προσφοράς τους στο σχολείο. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών υποβάλλονται στις οικείες Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.).

Στις σχολικές μονάδες, στις οποίες υπηρετούν έως τρεις (3) εκπαιδευτικοί, ως μέλη του ΕΠ.Ε.Σ. ορίζονται, με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε αυτές, χωρίς να προηγηθεί η έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Με την απόφαση συγκρότησης του ΕΠ.Ε.Σ. ορίζονται ο γραμματέας του συμβουλίου και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι επιλέγονται μεταξύ των μελών του.

 1. Στην περίπτωση συγκρότησης κοινού ΕΠ.Ε.Σ., τα μέλη των περ. β΄ έως δ΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου προέρχονται σωρευτικά από κάθε ένα από τα συνδεδεμένα σχολεία. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται ομοίως το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1.

 

 1. Η θητεία των μελών του ΕΠ.Ε.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. που αναρτάται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την περ. 9 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010.
 2. Το ΕΠ.Ε.Σ. έχει την ευθύνη για την παιδαγωγική και επιστημονική κατεύθυνση του σχολείου, στο πλαίσιο της οποίας σχεδιάζει και προγραμματίζει τις ερευνητικές και επιμορφωτικές δραστηριότητές του. Ειδικότερα, το ΕΠ.Ε.Σ. ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) αποφασίζει για τη δημιουργία ομίλων, ύστερα από εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων,

β) εισηγείται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. την αναμόρφωση του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., προκειμένου να υλοποιηθούν καινοτομίες, να λειτουργήσουν οι όμιλοι, τα ερευνητικά προγράμματα, η συνεργασία με άλλα σχολεία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και να αναληφθούν άλλες πρωτοβουλίες κατά τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του σχολείου, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις ερευνητικές προτεραιότητες και τις συνθήκες λειτουργίας του,

γ) εισηγείται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. τις ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και τη συνεργασία του με Α.Ε.Ι., ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα,

δ) σχεδιάζει, προγραμματίζει και έχει την ευθύνη από κοινού με τον Σύλλογο Διδασκόντων για τα προγράμματα πρακτικής άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., τις επιμορφωτικές δραστηριότητες των εκπαιδευτικών, τις ερευνητικές δραστηριότητες και τη συνεργασία του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με Α.Ε.Ι., ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα,

ε) ορίζει τους Σχολικούς Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, έπειτα από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων και συνεργάζεται μαζί τους στον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης, την οργάνωση δειγματικών διδασκαλιών και την εισαγωγή καινοτομιών σε ζητήματα διδασκαλίας και εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών,

στ) υποβάλλει την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ. στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το Ι.Ε.Π., ζ) αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 20,

η) υποβάλλει μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους αίτημα στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. για προκήρυξη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ. κατά κλάδο και ειδικότητα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 19,

θ) καταρτίζει αξιολογικούς πίνακες κατάταξης κατά κλάδο και ειδικότητα των υποψήφιων προς απόσπαση στο οικείο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την παρ. 19 του άρθρου 19,

ι) εισηγείται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. τον αριθμό των μαθητών που θα εισαχθούν στην εισαγωγική τάξη του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με τις παρ. 4 και 8 του άρθρου 18 και

ια) αποφασίζει για την αξιοποίηση και διάθεση των οικονομικών πόρων του σχολείου, κατόπιν εισήγησης του συμβουλίου στήριξης του σχολείου, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 22.

Το ΕΠ.Ε.Σ. συνεδριάζει νομίμως για την άσκηση της αρμοδιότητας της περ. ε΄ με τη συμμετοχή μόνο των μελών των περ. α΄ έως γ΄ της παρ. 1. Σε περίπτωση σύστασης κοινού ΕΠ.Ε.Σ. για Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ως μέλη των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1. νοούνται τα μέλη του ΕΠ.Ε.Σ, τα οποία προέρχονται από τη σχολική μονάδα, την οποία αφορά η επιλογή των Σχολικών Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.

 1. Οι όμιλοι αφορούν σε επιμέρους γνωστικούς τομείς, θεματικές ή δημιουργικές δραστηριότητες και λειτουργούν εκτός του ωρολογίου προγράμματος. Σε συνεννόηση με το ΕΠ.Ε.Σ. μπορούν να καλούνται στους ομίλους πρόσωπα που συνδέονται με το γνωστικό αντικείμενο ή πεδίο του ομίλου. Η απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. για τη δημιουργία ομίλων δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ.. Στους ομίλους των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν και μαθητές από άλλα δημόσια σχολεία. Η εγγραφή των μαθητών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. στους ομίλους γίνεται με αίτηση των γονέων τους ή του γονέα που έχει την επιμέλεια προς το ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου. Η εγγραφή των μαθητών που φοιτούν σε άλλα δημόσια σχολεία γίνεται με απόφαση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., έπειτα από αίτηση των γονέων τους ή του γονέα που έχει την επιμέλεια. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. στους ομίλους προσμετράται για την κάλυψη του διδακτικού τους ωραρίου.
 1. Για τη λειτουργία των ΕΠ.Ε.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».

 

Στο εδάφιο (εε) της παραγράφου 3 του άρθρου 33, του ν. 4823/2021 (Α΄136) προβλέπεται ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα ΕΠ.Ε.Σ. ως μέλη, μοριοδοτείται στο πεδίο της Διοικητικής υποστηρικτικής εμπειρίας .

Πρόσκληση Συγκρότησης ΕΠΕΣ Πειραματικών σχολείων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακολούθως κατά περίπτωση:

α) Οι αιτήσεις των υποψηφίων μελών Δ.Ε.Π. για την θέση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα στην παρακάτω διεύθυνση:

https://www.iep.edu.gr/services/apospasiepes/dep/

και συνοδεύονται από την ηλεκτρονική υποβολή αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος.

Η είσοδος στην πλατφόρμα των αιτήσεων πραγματοποιείται με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης που αποδίδεται στον/στην υποψήφιο/φια μετά από αίτημά που υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

helpdeskpps@minedu.gov.gr

Στο παραπάνω αίτημα αναφέρονται Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΑΕΙ στο οποίο ανήκει, email, Τηλέφωνο εργασίας, Κινητό τηλέφωνο του/της υποψηφίου.

β) Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ εξετάζονται από τις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) που υπάγονται τα σχολεία στα οποία υπηρετούν, υποβάλλονται δε στην παρακάτω διεύθυνση:

https://www.iep.edu.gr/services/apospasiepes/teachers/

Η είσοδος στην πλατφόρμα των αιτήσεων πραγματοποιείται με τους κωδικούς που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Για τους/τις μόνιμους εκπαιδευτικούς, η ηλεκτρονική αίτηση συνοδεύεται από:

 1. την ανάρτηση αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος όπου αναφέρονται τα ακαδημαϊκά και υπηρεσιακά τους προσόντα, σε αντίστοιχη θέση που εμφαίνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
 2. τα απαραίτητα δικαιολογητικά των ακαδημαϊκών προσόντων και δράσεων που αναφέρονται στο βιογραφικό τους, που αναρτώνται στις αντίστοιχες θέσεις που εμφαίνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
 • υπεύθυνη δήλωση από την Ψηφιακή Πύλη gr με την οποία βεβαιώνουν:

α) την αλήθεια και την ακρίβεια του περιεχομένου της αίτησης αλλά και τη γνησιότητα των κατά περίπτωση συνυποβαλλομένων εγγράφων με όλες τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση.

β) ότι συναινούν στη νόμιμη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Ε.Ε.) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 καθώς και τις διατάξεις του ν.4624/2019 (Α΄137).

Για τους/τις αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς η ηλεκτρονική αίτηση συνοδεύεται από:

 1. αποδεικτικό της μοριοδότησης τους όσον αφορά τα Ακαδημαϊκά τους Προσόντα από τους οριστικοποιημένους πίνακες της προκήρυξης 2ΓΕ/2019 του Α.Σ.Ε.Π. (θεωρημένο από τον/την Διευθυντή/ντρια της Σχολικής μονάδας).
 2. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα όπου αναφέρονται τα ακαδημαϊκά και υπηρεσιακά τους προσόντα και ό,τι άλλο θεωρούν ότι θα ενισχύσει την υποψηφιότητά τους.
 • υπεύθυνη δήλωση από την Ψηφιακή Πύλη gr με την οποία βεβαιώνουν:

α) την αλήθεια και την ακρίβεια του περιεχομένου της αίτησης με όλες τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση.

β) ότι συναινούν στη νόμιμη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Ε.Ε.) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 καθώς και τις διατάξεις του ν.4624/2019 (Α΄137).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

Τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. για την θέση μέλους στα οικείο ΕΠ.Ε.Σ. που προβλέπονται στην παρ. 1δ) του άρθρου 17 του ν. 4692/20 (Α’111) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διακρίνονται:

I.)            στα ακαδημαϊκά τους προσόντα και II.) στην προσφορά τους στο σχολείο,

 

Ι.) Τα ακαδημαϊκά προσόντα, αξιολογούνται βάσει της παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4823/2021 ως ακολούθως:

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠ.Ε.Σ.

Πρόσκληση Συγκρότησης ΕΠΕΣ Πειραματικών σχολείων

 

 

 

 

 

 

 

 

Τίτλοι σπουδών

Διδακτορικό δίπλωμα, αναγνωρισμένο ως συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.

4354/2015 (Α 176)

 

 

6 μονάδες

Διδακτορικό δίπλωμα μη συναφές ή Δεύτερο Διδακτορικό

δίπλωμα

 

5 μονάδες

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αναγνωρισμένος ως συναφής με το αντικείμενο απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4354/2015 (Συμπεριλαμβάνεται και ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που ενσωματώνεται στον βασικό τίτλο σπουδών κατά την έννοια του αρ.46 του ν. 4485/2017(Α 114)

(Integrated Master))

 

 

 

 

 

4 μονάδες

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών μη συναφής ή Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος (Συμπεριλαμβάνεται και ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που ενσωματώνεται στον βασικό τίτλο σπουδών κατά την έννοια του αρ.46 του ν.

4485/2017(Α 114) (Integrated Master))

 

 

 

 

3 μονάδες

Τίτλος διδασκαλείου μετεκπαίδευσης 2 μονάδες.

προσμετράται μόνο

Πρόσκληση Συγκρότησης ΕΠΕΣ Πειραματικών σχολείων

για την επιλογή εκπαιδευτικών Αβάθμιας εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εξομοίωσης σύμφωνα με το π.δ. 130/1990 (Α’ 52)
Δεύτερο πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής

Εκπαίδευσης τετραετούς φοίτησης

 

3 μονάδες

Δεύτερο πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης διάρκειας φοίτησης μικρότερης των τεσσάρων (4) ετών  

2 μονάδες

Αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης 1 μονάδα
Τρίτο πτυχίο 1 μονάδα
Επιμορφώσ εις Πιστοποιητικό ή βεβαίωση ετήσιας επιμόρφωσης Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.), Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.), Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης

(Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), εφόσον δεν αποτέλεσε προσόν διορισμού

 

 

 

 

 

 

1 μονάδα

Πιστοποιητικό ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράμματος επιμόρφωσης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) συνολικής διάρκειας τριακοσίων (300), τουλάχιστον, ωρών ή 9μηνης, τουλάχιστον, διάρκειας 1 μονάδα ανά πρόγραμμα και έως 2 μονάδες κατ’ ανώτατο

όριο

 

Βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.), Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ. ΕΚ.), Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εποπτευόμενων φορέων

0,1 μονάδες ανά

10 ώρες βάσει επιμόρφωσης και έως 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο. Η εισαγωγική επιμόρφωση νεοδιόριστων

εκπαιδευτικών δεν μοριοδοτείται

Πιστοποιητικό ή βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας ή Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης 0,1 μονάδες ανά

10 ώρες επιμόρφωσης βάσει βεβαίωσης και έως 1 μονάδα κατ’ ανώτατο

όριο

Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ή συμπερίληψη

στον κατάλογο των επιμορφωτών Α ή Β επιπέδου

 

 

1 μονάδα

Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης θεματικών ενοτήτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο, η οποία κατανέμεται ως εξής: i) 1 μονάδα για την ολοκλήρωση ετήσιας θεματικής ενότητας και ii) 0,50

μονάδες για την ολοκλήρωση

Πρόσκληση Συγκρότησης ΕΠΕΣ Πειραματικών σχολείων

εξαμηνιαίας θεματικής ενότητας
Πιστοποίηση επιμόρφωσης Β επιπέδου στις Τ.Π.Ε. ή συμπερίληψη στον κατάλογο των επιμορφωτών Β’ επιπέδου

στις Τ.Π.Ε

 

 

1 μονάδα

Πιστοποίηση επιμόρφωσης Β1 επιπέδου στις Τ.Π.Ε. 0,5 μονάδες
 

 

 

 

Γνώση ξένων γλωσσών

Πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ2  

3 μονάδες

Πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ1  

2 μονάδες

Πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο

επιπέδου B2

 

1 μονάδα

Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ2  

2 μονάδες

Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ1  

1 μονάδες

Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο

επιπέδου B2

 

0,50 μονάδες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιβλία, συλλογικοί τόμοι, πρακτικά συνεδρίων, διδακτικό και επιμορφωτι κό υλικό

Βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων με Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Βιβλίου (International Standard Book Number ISBN) 2 μονάδες ανά βιβλίο
Βιβλία ελληνικών εκδοτικών οίκων με ISBN 1 μονάδα ανά βιβλίο
Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους διεθνών εκδοτικών οίκων με ISBN 0,50 μονάδες ανά συλλογικό τόμο
Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους ελληνικών εκδοτικών οίκων

με ISBN

0,25 μονάδες ανά

συλλογικό τόμο

Εισηγήσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με έκδοση ISBN ή Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Σειρών (International Standard Serial

Number – ISSN)

 

0,50 μονάδες ανά εισήγηση

Εισηγήσεις σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων με έκδοση ISBN

ή ISSN

0,25 μονάδες ανά

εισήγηση

Συγγραφή σχολικού εγχειριδίου ή διδακτικού βιβλίου, το οποίο διανέμεται στους μαθητές ή εκπαιδευτικούς σε

σχολικές μονάδες της δημόσιας εκπαίδευσης

 

 

1,50 μονάδες

Συμμετοχή σε ομάδα σύνταξης Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ. Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ή αναμόρφωσης εξορθολογισμού Προγραμμάτων Σπουδών και διδακτικής ύλης του Ι.Ε.Π. ή του

Π.Ι.

 

 

 

0,25 μονάδες ανά λογισμικό

Δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού, πιστοποιημένου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Ι.Ε.Π. ή το Π.Ι. ή με σφραγίδα ποιότητας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.), το Εθνικό Κέντρο

Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.)

 

 

 

 

0,25 μονάδες ανά λογισμικό

Δημιουργία επιμορφωτικού υλικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ι.Ε.Π., του Π.Ι., εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων φορέων ή του

Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

 

 

0,10 μονάδες ανά πρόγραμμα

Άρθρα σε επιστημονι κά

περιοδικά

Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με ISSN και σύστημα

κριτών

1 μονάδα ανά

άρθρο

Άρθρα σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με ISSN και

σύστημα κριτών

0,50 μονάδες ανά

άρθρο

Πρόσκληση Συγκρότησης ΕΠΕΣ Πειραματικών σχολείων

Άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι.,Α.Τ.Ε.Ι.,Τ.Ε.Ι.
διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού εξαμήνου (παρ. 7 ,
Διδακτικό άρθ. 29, ν. 4009/2011 (Α’ 195), συμπεριλαμβανομένου του
έργο στην προγράμματος απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας
ανώτατη σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, (άρθ. 4 του ν.
εκπαίδευση 2552/1997 (Α’ 266), το άρθρο 5 του π.δ. 407/1980 (Α’ 112), το 0,5 μονάδες ανά
άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α’ 173) ή με απόφαση του ακαδημαϊκό
αρμόδιου οργάνου) εξάμηνο

Πρόσκληση Συγκρότησης ΕΠΕΣ Πειραματικών σχολείων

ΙΙ.) Προσφορά στο σχολείο:

Η αξιολόγηση της προσφοράς των εκπαιδευτικών στο σχολείο της παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν. 4692/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν εφαρμόζεται για την τρέχουσα πρόσκληση. Αντ’ αυτού, η αξιολόγηση της προσφοράς των εκπαιδευτικών στο σχολείο αποτιμάται με:

α) τη συμμετοχή σε πρακτική άσκηση/mentoring φοιτητών στο πλαίσιο συνεργασίας του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με Α.Ε.Ι (δικαιολογητικό κατάθεσης στην πλατφόρμα: Βεβαίωση από το Α.Ε.Ι)

β) την λειτουργία εκπαιδευτικού Ομίλου Καινοτομίας Δημιουργικότητας (δικαιολογητικό κατάθεσης στην πλατφόρμα: βεβαίωση Υπεύθυνου Ομίλου που εκδίδεται από το Ε.Π.Ε.Σ του σχολείου)

γ) την ανάληψη του ρόλου του Σχολικού Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 4692/2020 (δικαιολογητικό κατάθεσης στην πλατφόρμα: βεβαίωση ορισμού από το ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου ή αντίγραφο της πράξης του ΕΠ.Ε.Σ όπου φαίνεται ο ορισμός).

δ) τη συμμετοχή σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα που προάγουν τους σκοπούς των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και για τα οποία είναι δυνατόν να διατίθενται στον εκπαιδευτικό έως δύο ώρες από το διδακτικό του ωράριο βάσει της παρ. 2 της υπό στοιχεία 78054/Δ6/23-6-2020 (Β΄ 2494)

«Ρυθμίσεις για την λειτουργία των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων» Υπουργικής Απόφασης (δικαιολογητικό κατάθεσης στην πλατφόρμα: βεβαίωση ΕΠ.Ε.Σ ή αντίγραφο/απόσπασμα της πράξης του ΕΠ.Ε.Σ όπου φαίνεται η συμμετοχή).

ε) τη συμμετοχή στην Πιλοτική Εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών σύμφωνα με την 104671/ΓΔ4 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 4003/30.08.2021) Υ. Α. (δικαιολογητικό κατάθεσης στην πλατφόρμα: βεβαίωση πιστοποίησης από το Ι.Ε.Π.).

Οι περιπτώσεις α, β, γ και δ μοριοδοτούνται με 0,5 μονάδες ανά έτος (σε χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους υπολογίζεται το ¼ της ετήσιας μοριοδότησης ανά τρίμηνο). Η περίπτωση (ε) μοριοδοτείται με 1 μονάδα εφάπαξ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Το αργότερο δυο (2) μέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και μετά την ολοκλήρωση της μοριοδότησης των υποψηφίων εκπαιδευτικών και την αξιολογική τους κατάταξή τους ανά Ε.Π.Ε.Σ. και ανά σχολείο, δηλαδή έως την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15:00, ο Πρόεδρος της οικείας Π.Ε.Π.Π.Σ επικυρώνει τους πίνακες μοριοδότησης   οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Π.Δ.Ε. (χωρίς τα προσωπικά στοιχεία των εκπαιδευτικών με αναφορά στον αριθμό της αίτησης του/της). Στην περίπτωση που για μια σχολική μονάδα υπάρχουν υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί σε κάθε φάση καταρτίζονται δυο πίνακες, ΠΙΝΑΚΑΣ 1 που αφορά στους μόνιμους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με θητεία, απόσπαση από Π.Δ.Ε., ολική διάθεση από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και ΠΙΝΑΚΑΣ 2 που αφορά στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

 

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί δύνανται να ενημερώνονται για τη μοριοδότηση τους και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις στην πλατφόρμα της αίτησής τους στο αντίστοιχο πεδίο, σε αποκλειστική προθεσμία 2 ημερών μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων μοριοδότησης δηλαδή έως την Πέμπτη 24.11.2022 και ώρα 13.00. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ. εντός δυο (2) ημερών και προβαίνουν στην τροποποίηση του αξιολογικού πίνακα των εκπαιδευτικών και την έκδοση απόφασης ορισμού με τα τακτικά ή/και αναπληρωματικά μέλη των ΕΠ.Ε.Σ. ανά σχολική μονάδα, το αργότερο έως την Δευτέρα 28.11.2022 και ώρα 15:00, οπότε και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Π.Δ.Ε. οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες. Η απόφαση της Π.Ε.Π.Π.Σ. με τα τακτικά ή/και αναπληρωματικά μέλη των ΕΠ.Ε.Σ. ανά σχολική μονάδα διαβιβάζεται από τον Πρόεδρό της αμελλητί στην Δ.Ε.Π.Π.Σ.

 

Οι υποψήφιοι/μέλη Δ.Ε.Π. για τις θέσεις των Προέδρων ή/και Αναπληρωτών Προέδρων των ΕΠ.Ε.Σ., επιλέγονται σε συνεδρίαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 28.11.2022.

Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. άμεσα συγκροτεί τα ΕΠ.Ε.Σ. με απόφασή της που αναρτάται στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με την περ. 9 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.3861/2010.

 

Η απόφαση κοινοποιείται στις σχολικές μονάδες που ανήκουν τα ΕΠ.Ε.Σ., για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Πρόσκληση Συγκρότησης ΕΠΕΣ Πειραματικών σχολείων ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το υπ’ αριθμ.138/ΔΕΠΠΣ/10-11-2022 έγγραφο που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1uYaUvurfP9XkbR27NqnHTj5k9b255xVZ/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε