Πρόσκληση συγκρότησης ΚΕΕ ΓΕΛ 2023

Πρόσκληση συγκρότησης ΚΕΕ ΓΕΛ 2023 ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. Φ.253.3/ 34876 /A5/27-03-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ έχοντας ως θέμα:

Εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών Δ.Ε. για τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων έτους 2023.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. των ειδικοτήτων που είναι συναφείς με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και ενδιαφέρονται για συμμετοχή στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε. όπου ανήκουν, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρα 22 και 30 (παρ 1) της αριθμ.Φ251/25089/Α5/2020 (ΦΕΚ 643 Β΄) Υπουργικής Απόφασης). Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις των Γενικών Λυκείων θα διεξαχθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε με την αριθμ.Φ253.2/109189/Α5/8-9-2022 (ΑΔΑ: 6Λ6Γ46ΜΤΛΗ-ΡΚΘ) Υπουργική Απόφαση.

Για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 της ως άνω ΥΑ ισχύει ότι: «Δεν μπορεί να συμμετέχει στην ΚΕΕ όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο υποψήφιο ή είναι σύζυγος υποψηφίου των Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στην ΚΕΕ όποιος προετοιμάζει εκτός σχολικού προγράμματος υποψηφίους για τις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς επίσης και όποιος είναι συγγραφέας εξωσχολικού βοηθήματος, το οποίο είναι συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα και όποιος (συν)διαχειρίζεται ηλεκτρονικές ιστοσελίδες όπου δημοσιεύονται θέματα πανελλαδικών εξετάσεων».

 

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν βαθμό Α΄ και να έχουν διδάξει το οικείο μάθημα το τρέχον σχολικό έτος 2022-23.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΛ 2022-2023
 

 

Γενικής Παιδείας

Ομάδας Προσανατολισμού
Ανθρωπιστικών Σπουδών Σπουδών Υγείας  

Θετικών Σπουδών

Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  

Αρχαία Ελληνικά

 

Βιολογία

 

Μαθηματικά

 

Ιστορία

 

Φυσική

 

Οικονομία

 

Λατινικά

 

Χημεία

 

Πληροφορική

 

 

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Δ.Ε. πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αντίστοιχη συνημμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και στη συνέχεια να την αποστείλουν ηλεκτρονικά σε μορφή pdf στη Διεύθυνση Δ.Ε. όπου ανήκουν, το αργότερο έως 7 Απριλίου 2023. Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται θα ελεγχθούν για τους εκπαιδευτικούς με ευθύνη των Διευθυντών Δ.Ε. σε συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου ή Συμβούλους Εκπαίδευσης Δ.Ε., οι οποίοι συνεκτιμώντας επιπλέον στοιχεία όπως η εμπειρία, η συνέπεια και η οργανωτικότητα, θα καταρτίσουν καταλόγους με τους προτεινόμενους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με νεότερη σχετική εγκύκλιο που θα ακολουθήσει.

Πρόσκληση συγκρότησης ΚΕΕ ΓΕΛ 2023 ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. Φ.253.3/ 34876 /A5/27-03-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ έχοντας ως θέμα:

Εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών Δ.Ε. για τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων έτους 2023.

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1AsHi4oRdS8rEpJadx6h4bQ0co6fZU2zm/view?usp=share_linkΗ αίτηση βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://docs.google.com/document/d/1V9t_JIFp3YdQTUyJhpsJqs_VtUv5JhYg/edit?usp=share_link&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε