Πρόσκληση σύστασης μητρώου Συντονιστών Θεματοδοτών ΤΘΔΔ

Πρόσκληση σύστασης μητρώου ΤΘΔΔ (Τράπεζας θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας) για όλα τα όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α ́ και Β ́ τάξης και στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ ́ τάξης κάθε τύπου Λυκείου.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, προτίθεται να δημιουργήσει ενιαίο Μητρώο εξωτερικών Επιστημονικών Συνεργατών για την σύσταση Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων (εφεξής Συντονιστές/στριες), και Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων (εφεξής Θεματοδότες/τριες-Αξιολογητές/τριες), για την υποστήριξη της δημιουργίας και χρήσης Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ) στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 5070818.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο ενιαίο Μητρώο εμπειρογνωμόνων για την κάλυψη των αναγκών της «Δημιουργίας και Χρήσης Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ)» στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 5070818.
Για τις ανάγκες της υλοποίησης της Δημιουργίας και Χρήσης Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας προβλέπεται η δημιουργία ενιαίου Μητρώου Εμπειρογνωμόνων, από το οποίο θα επιλεγούν μετά από αξιολόγηση Συντονιστές και Θεματοδότες/Αξιολογητές (οι ρόλοι του Θεματοδότη και του Αξιολογητή μπορούν να αφορούν στο ίδιο πρόσωπο).

H πρόσκληση αφορά την:

Α. Σύσταση Επιστημονικής Ομάδα Επιλογής Θεμάτων ανά γνωστικό αντικείμενο (Συντονιστές)

Έως είκοσι πέντε (25) Συντονιστές.
Β. Σύσταση Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων ανά μάθημα (Θεματοδότες/Αξιολογητές)

Έως τετρακόσιοι πενήντα (450) Θεματοδότες/ Αξιολογητές

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Για τις ανάγκες της υλοποίησης της Δημιουργίας και χρήσης Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας προβλέπεται η δημιουργία ενιαίου Μητρώου Εμπειρογνωμόνων, από το οποίο θα επιλεγούν μετά από αξιολόγηση Συντονιστές και Θεματοδότες/Αξιολογητές (οι ρόλοι του Θεματοδότη και του Αξιολογητή μπορούν να αφορούν στο ίδιο πρόσωπο).
Η πρόσκληση αφορά την:
Α. Σύσταση Επιστημονικής Ομάδα Επιλογής Θεμάτων ανά γνωστικό αντικείμενο (Συντονιστές)
Έως είκοσι πέντε (25) Συντονιστές.
Β. Σύσταση Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων ανά μάθημα (Θεματοδότες/Αξιολογητές)
Έως τετρακόσιοι πενήντα (450) Θεματοδότες/ Αξιολογητές

Τα απαραίτητα προσόντα τα οποία αποτελούν υποχρεωτικά κριτήρια εγγραφής στο Μητρώο είναι τα παρακάτω:
3.1. Δικαιούχοι αιτήσεως:
Για τις θέσεις των Συντονιστών:
Εν ενεργεία Μέλη Δ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π., Στελέχη Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημόσιας και ιδιωτικής, κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
Για τις θέσεις των Θεματοδοτών/ Αξιολογητών
Εν ενεργεία Στελέχη Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημόσιας και ιδιωτικής .
Σημειώνεται ότι τα στελέχη του ΙΕΠ, δεν έχουν δικαίωμα αιτήσεως για το διάστημα που υπηρετούν στο ΙΕΠ.

Όλοι οι Υποψήφιοι οφείλουν, κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησής τους, να υποβάλουν αποδεικτικά παραστατικά του επιστημονικού/γνωστικού αντικειμένου και της σχετικής εμπειρίας σύμφωνα με το Κεφ. Β.

Στον υπερσύνδεσμο η πρόσκληση σύστασης μητρώου ΤΘΔΔ (Τράπεζας θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας)

https://drive.google.com/file/d/1EtO7ko0DbCazm7PrFzFUlldIY89ffpps/view?usp=sharing

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής σε ανοικτό μητρώο σύστασης «Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων» και «Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την υποστήριξη της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070818

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε