Πρόσληψη αναπληρωτή Ψυχολόγου ΜΝΑΕ Μάρτιος 2023

Πρόσληψη αναπληρωτή Ψυχολόγου ΜΝΑΕ Μάρτιος 2023 ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 34519/Ε4/27-03-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ έχοντας ως θέμα:

 

Πρόσληψη 1 μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων ως προσωρινής αναπληρώτριας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδικό ΟΠΣ 5010706, για το διδακτικό έτος 2022-2023

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 111 του ν. 4842/2021 (Α΄ 190) και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και ιδίως του άρθρου 63, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 109 «Ανάθεση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων» του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), όπως τροποποιείται και ισχύει.
 4. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 5. Το Π.Δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
 6. Το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
 7. Την αριθ. πρωτ. 94763/Γ2/8-6-2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) υπουργική απόφαση με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 8. Την αριθ. πρωτ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 334, ΑΔΑ: 9ΕΒΕ46ΜΤΛΗ-7ΦΛ) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)».
 9. Την προκήρυξη 2ΕΑ/2022 (ΑΣΕΠ 24) του ΑΣΕΠ.
 10. Τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Γ1΄ του κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων του ΕΕΠ, όπως αναρτήθηκε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.
 11. Την αριθ. πρωτ. 79184/5-8-2022 (ΑΔΑ: 9Φ6Ν46ΜΤΛΡ-ΛΘΙ) Απόφαση 9ης Τροποποίησης της Πράξης με τίτλο «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.» και κωδικό ΟΠΣ 5010706 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», όπως ισχύει.
 12. Την αριθ. πρωτ. Φ.ΜΝΑΕ/114795/Δ4/21-9-2022 (Β΄ 4959) απόφαση με θέμα: «Καθορισμός σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2022-2023 στο πλαίσιο της Πράξης “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.”».
 13. Την αριθ. πρωτ. 30633/Ε4/17-3-2023 (ΑΔΑ: 99Λ646ΜΤΛΗ-ΔΞΘ) απόφαση με θέμα: «Ειδική πρόσκληση (2η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)».
 14. Τις αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης των υποψήφιων μελών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το παράρτημα της ως άνω ειδικής πρόσκλησης.

Αποφασίζουμε

 

Προσλαμβάνουμε 1 μέλος ΠΕ23-Ψυχολόγων, ως προσωρινή αναπληρώτρια πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης

«Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδικό ΟΠΣ 5010706 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:

 

 

Α/Α

Α/Α ΡΟΗΣ  

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

 

 

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

 

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 

 

 

 

1772

 

 

 

 

Β΄ ΑΝΑΤ.

ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΧΑΡΝΩΝ

–  10 ώρες , 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΧΑΡΝΩΝ

–  15 ώρες

 

 

 

Δ.Ε.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Η προσληφθείσα οφείλει να αναλάβει υπηρεσία από την Τρίτη 28 έως και την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 στη σχολική μονάδα της πρόσληψής της με τις περισσότερες ώρες.

Η σύμβασή της λύεται αυτοδικαίως με τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023 για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).

 

Πρόσληψη αναπληρωτή Ψυχολόγου ΜΝΑΕ Μάρτιος 2023 ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 34519/Ε4/27-03-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ έχοντας ως θέμα:

 

Πρόσληψη 1 μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων ως προσωρινής αναπληρώτριας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδικό ΟΠΣ 5010706, για το διδακτικό έτος 2022-2023

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1gAC6kmMvcS7bkJM4Fc_Rn-XR0XHmxMEO/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε